Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0670

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 670/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012 , τροποποιητικός της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

OJ L 204, 31.7.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 153 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε εμμέσως από 32013R1316

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/670/oj

31.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 670/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Ιουλίου 2012

τροποποιητικός της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 172 και το άρθρο 173 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ) με διάφορους τύπους εφαρμοστικών μέτρων που επιδιώκονται με συγκεκριμένα προγράμματα, από τα οποία το πρόγραμμα στήριξης της πολιτικής των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχει στήριξη στην ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και προϊόντων και υπηρεσιών βασιζόμενων στις ΤΠΕ και στοχεύει στην τόνωση της καινοτομίας μέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και επενδύσεων σε αυτές.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) καθορίζει τους γενικούς κανόνες για τη χορήγηση οικονομικής συνδρομής της Ένωσης στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας και ταυτοχρόνως δημιουργεί το μέσο καταμερισμού κινδύνου «μέσο Εγγύησης Δανείων για έργα ΔΕΔ-Μεταφορών (“ΔΕΔ-Μ”)».

(3)

Κατά την προσεχή δεκαετία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, προκειμένου να προωθηθεί η υλοποίηση των στόχων πολιτικής της «Ευρώπης 2020», και ιδιαίτερα οι στόχοι για το κλίμα και η μετάβαση προς μια οικονομία με αποτελεσματική χρήση των πόρων και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της ανάπτυξης ευφυών, αναβαθμισμένων και διασυνδεόμενων υποδομών, και να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, θα απαιτηθεί ύψος επενδύσεων χωρίς προηγούμενο στα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, πληροφοριών και επικοινωνιών της Ευρώπης.

(4)

Η χρηματοδότηση από την αγορά δανειακών κεφαλαίων δεν είναι ευχερώς διαθέσιμη για έργα υποδομής στην Ένωση. Οι δυσχέρειες προκειμένου να επιτευχθεί η πρόσβαση των έργων υποδομής σε μακροπρόθεσμη ιδιωτική χρηματοδότηση ή δημόσια χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να οδηγούν σε επιδείνωση των επιδόσεων των συστημάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας ούτε σε επιβράδυνση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας. Λόγω του κατακερματισμού των αγορών ομολογιακών δανείων σε όλη την Ένωση, σε συνδυασμό με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων υποδομής τα οποία απαιτούν μακρόχρονες προκαταρκτικές ενέργειες για την προετοιμασία του έργου, είναι σκόπιμη η αντιμετώπιση του θέματος αυτού σε ενωσιακό επίπεδο.

(5)

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα, που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δαπανών του προϋπολογισμού και να επιτύχουν πολύ σημαντικά φαινόμενα πολλαπλασιαστή από άποψη προσέλκυσης χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ισχύει κυρίως στο πλαίσιο της δυσχερούς πρόσβασης σε πιστώσεις, των περιορισμών στα δημόσια οικονομικά, καθώς και ενόψει της ανάγκης να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης.

(6)

Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις επενδύσεις στο μέλλον: νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για Ευρώπη ανταγωνιστική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρότησε την πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ως μηχανισμό καταμερισμού κινδύνων με την ΕΤΕπ που παρέχει στήριξη μέχρι ενός ορισμένου ορίου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει μόχλευση των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ και να προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές για συμμετοχή σε έργα προτεραιότητας τα οποία συμβαδίζουν με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στα συμπεράσματά του της 12ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την Πράξη ενιαίας αγοράς, το Συμβούλιο υπενθύμισε ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα πρέπει να αξιολογούνται από άποψη φαινομένων μόχλευσης σε σύγκριση με υφιστάμενα μέσα, κινδύνους που ενδέχεται να προστεθούν σε κρατικά ισοζύγια πληρωμών και ενδεχόμενο παραγκωνισμό ιδιωτικών οργανισμών. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» και η εκτίμηση των σχετικών επιπτώσεων, που βασίζονται σε δημόσια διαβούλευση, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.

(7)

Θα πρέπει να δρομολογηθεί πιλοτική φάση για την πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» με στόχο να συμβάλει στη χρηματοδότηση έργων προτεραιότητας με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να διευκολύνει μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από την κεφαλαιαγορά οικονομικά βιώσιμων έργων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των υποδομών για ΤΠΕ. Το μέσο αυτό θα προαγάγει έργα με ανάλογες χρηματοπιστωτικές ανάγκες και, χάρη στις συνέργειες μεταξύ των τομέων, αναμένεται ότι θα αποδώσει σημαντικότερα ωφελήματα από άποψη επίδρασης στην αγορά, διοικητικής αποτελεσματικότητας και χρησιμοποίησης πόρων. Αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει ένα συνεκτικό μέσο στους συμφεροντούχους στον τομέα των έργων υποδομής όπως χρηματοδότες, δημόσιες αρχές, υπεύθυνους διαχείρισης υποδομών, κατασκευαστικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες και θα προσανατολίζεται με βάση τη ζήτηση της αγοράς.

(8)

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης για την πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020», ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρόκειται να χρησιμοποιείται παράλληλα με χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ υπό μορφή κοινού μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων που εκδίδονται από επιχειρήσεις εκτέλεσης έργων. Το μέσο αυτό επιδιώκει να αμβλύνει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για ένα έργο και τον πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους ομολόγων σε βαθμό ώστε οι συμμετέχοντες από την κεφαλαιαγορά, όπως ταμεία συντάξεων, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε μεγαλύτερο όγκο ομολόγων για έργα υποδομής σε σχέση με αυτόν που θα ήταν εφικτός χωρίς στήριξη από την Ένωση.

(9)

Με βάση τη μακρά πείρα της ΕΤΕπ και δεδομένου ότι είναι ο μείζων χρηματοδότης έργων υποδομής και ο χρηματοπιστωτικός φορέας της ΕΕ που συστάθηκε από τη Συνθήκη, η Επιτροπή πρέπει να περιλάβει την ΕΤΕπ στην εκτέλεση της πιλοτικής φάσης. Οι κύριοι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων θα πρέπει να θεσπίζονται μέσω του παρόντος κανονισμού. Λεπτομερέστεροι όροι και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων του καταμερισμού κινδύνου, της αμοιβής, της παρακολούθησης και του ελέγχου, θα πρέπει να καθοριστούν σε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Η συμφωνία αυτή συνεργασίας θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους.

(10)

Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου και να εφαρμοστεί χωρίς περιττή καθυστέρηση ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον και σε ποιο βαθμό αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα καταμερισμού των κινδύνων προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον τομέα της χρηματοδότησης των υποδομών και για την ανάπτυξη της χρηματοδότησης έργων υποδομής από την αγορά δανειακών κεφαλαίων.

(11)

Η πιλοτική φάση πρέπει να χρηματοδοτηθεί με αναδιάταξη του προϋπολογισμού τα έτη 2012 και 2013 για υφιστάμενα προγράμματα μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι εφικτό να ανακατανεμηθούν μέχρι 200 εκατ. EUR για αυτή την πρωτοβουλία από τον προϋπολογισμό ΔΕΔ-Μ, μέχρι 20 εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό του προγράμματος-πλαισίου ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και μέχρι 10 εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό ΔΕΔ-Ενέργειας («ΔΕΔ-Ε»). Τα διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού περιορίζουν τόσο το πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας όσο και το πλήθος έργων που είναι δυνατόν να στηριχθούν.

(12)

Τα κονδύλια του προϋπολογισμού πρέπει να ζητηθούν από την ΕΤΕπ με βάση σειρά έργων, τα οποία η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θεωρούν κατάλληλα, σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής της Ένωσης, και υλοποιήσιμα. Όλες αυτές οι αιτήσεις και οι αντίστοιχες αναλήψεις υποχρεώσεων πρέπει να υλοποιηθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Λόγω της πολυπλοκότητας των μεγάλων έργων υποδομής, θα πρέπει να είναι δυνατή η πραγματική έγκριση από το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά όχι μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

(13)

Η αίτηση για στήριξη, επιλογή και εκτέλεση όλων των έργων θα πρέπει να διέπεται από το δίκαιο της Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, και να επιδιώκει την αποφυγή δημιουργίας ή επίτασης στρεβλώσεων της αγοράς.

(14)

Επιπροσθέτως προς την απαίτηση υποβολής εκθέσεων του άρθρου 49 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (6), η Επιτροπή θα πρέπει, με τη στήριξη της ΕΤΕπ, να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κάθε έξι μήνες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας και να υποβάλουν ενδιάμεση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Το 2015 θα πρέπει να διενεργηθεί πλήρης ανεξάρτητη αξιολόγηση.

(15)

Με βάση την πλήρη αυτή ανεξάρτητη αξιολόγηση, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη συνάφεια της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» καθώς και την αποτελεσματικότητά της από άποψη αύξησης του όγκου των επενδύσεων σε έργα προτεραιότητας και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δαπανών της Ένωσης.

(16)

Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει με την προετοιμασία της προταθείσας από την Επιτροπή διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Και τούτο χωρίς να θίγονται τυχόν αποφάσεις σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) μετά το 2013 και την ενδεχόμενη περαιτέρω χρήση εισροών από χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης.

(17)

Για την εκτέλεση της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020», η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(18)

Για να αποβούν αποτελεσματικά τα μέτρα τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, λόγω της περιορισμένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα μετά τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ

Η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

1)

Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5α.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 5, για έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Το 2015 διενεργείται πλήρης ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή αξιολογεί τη συνάφεια της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην “Ευρώπη 2020” και την αποτελεσματικότητά της από άποψη αύξησης του όγκου των επενδύσεων σε έργα προτεραιότητας και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δαπανών της Ένωσης. Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιλογές, μελετά το ενδεχόμενο να προτείνει κατάλληλες κανονιστικές αλλαγές, περιλαμβανομένων νομοθετικών αλλαγών, συγκεκριμένα εάν η προβλεπόμενη αποδοχή από την αγορά δεν είναι ικανοποιητική ή σε περίπτωση που καταστούν διαθέσιμοι επαρκείς εναλλακτικοί πόροι μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια.

Η ενδιάμεση έκθεση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει κατάλογο των έργων που επωφελήθηκαν από το μέσο καταμερισμού κινδύνου για τα ομόλογα έργων, που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2α έως 2ε με πληροφορίες σχετικά με τους όρους των εκδοθέντων ομολόγων και τους τύπους των τρεχόντων και δυνητικών μελλοντικών επενδυτών.».

2)

Στο άρθρο 26 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

τόνωση της καινοτομίας μέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και της ευρυζωνικότητας των επενδύσεων σε αυτές·».

3)

Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Στόχος των έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) είναι η προώθηση της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της διάδοσης νέων τεχνολογιών που είναι έτοιμες να εφαρμοσθούν στην αγορά.

Η Ένωση δύναται να χορηγήσει επιδότηση προκειμένου να συμβάλει στον προϋπολογισμό των έργων αυτών.

Η Ένωση εναλλακτικώς μπορεί, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης το 2012 και το 2013, να παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή στην ΕΤΕπ για την πρόβλεψη και διάθεση χρεωστικών μέσων ή εγγυήσεων προς έκδοση από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους με βάση το μέσο καταμερισμού κινδύνου για τα ομόλογα έργων.».

β)

Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«2α.   Το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο είναι κοινό μέσο της Επιτροπής και της ΕΤΕπ το οποίο παρέχει προστιθέμενη αξία ως παρέμβαση της Ένωσης, αντιμετωπίζει επενδυτικές καταστάσεις που δεν είναι οι καλύτερες δυνατές όταν τα έργα δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από την αγορά, και εξασφαλίζει προσθετικότητα. Εξυπηρετεί την αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού, επιδιώκει την εξασφάλιση πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα υπό μορφή πιστωτικής ενίσχυσης. Το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων πρέπει:

α)

να λαμβάνει τη μορφή χρεωστικού μέσου ή εγγύησης χορηγούμενων από την ΕΤΕπ με την υποστήριξη συνδρομής από τον προϋπολογισμό της Ένωσης υπέρ χρηματοδότησης παρεχόμενης σε έργα στους τομείς των ΤΠΕ και της ευρυζωνικότητας, συμπληρώνοντας ή προσελκύοντας χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή από τον ιδιωτικό τομέα·

β)

να αμβλύνει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και τον πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους ομολόγων·

γ)

να χρησιμοποιείται μόνο για έργα των οποίων η χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα βασίζεται σε έσοδα από τα έργα.

2β.   Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων δαπανών, δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων ούτε υπερβαίνει χρονικά τη ληκτότητα του υποκείμενου χαρτοφυλακίου μέσων πιστωτικής ενίσχυσης. Δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος που συνδέεται με τις πράξεις με ομόλογα έργων αναλαμβάνεται πάντα από την ΕΤΕπ.

2γ.   Οι κύριοι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙα. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων του καταμερισμού κινδύνου, της αμοιβής, της παρακολούθησης και του ελέγχου, καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Η συμφωνία αυτή συνεργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους.

2δ.   Το έτος 2013 ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ποσό μέχρι 20 εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό που διατίθεται για τη συνέχιση της πολιτικής για τις ΤΠΕ και την ευρυζωνικότητα σύμφωνα με τον κανόνα του στοιχείου β) του παραρτήματος I. Λόγω της περιορισμένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων μπορεί να επαναχρησιμοποιεί για νέα δάνεια και εγγυήσεις κάθε έσοδο που εισπράττεται πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 για νέα χρεωστικά μέσα και εγγυήσεις στο πλαίσιο του ίδιου μηχανισμού καταμερισμού των κινδύνων και για έργα που πληρούν τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο όγκος των επενδύσεων στις οποίες παρέχεται στήριξη. Σε περίπτωση που το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων δεν παραταθεί στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οποιαδήποτε εναπομένοντα κεφάλαια επιστρέφονται στην πλευρά των εσόδων του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

2ε.   Επιπροσθέτως προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο σημείο 49 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων κανονιστικών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κάθε έξι μήνες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης σχετικά με την απόδοση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών όρων και της τοποθέτησης ενδεχόμενων εκδοθέντων ομολόγων έργων.».

4)

Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙα

Κύριοι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες του μέσου καταμερισμού κινδύνου για τα ομόλογα έργων του άρθρου 31 παράγραφος 2γ.

Η ΕΤΕπ είναι εταίρος καταμερισμού του κινδύνου και διαχειρίζεται τη συνεισφορά της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων για λογαριασμό της Ένωσης. Λεπτομερέστεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέσου αυτού, περιλαμβανομένων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.

α)   Η διευκόλυνση της ΕΤΕπ

1.

Το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων θα είναι σχεδιασμένο για κάθε επιλέξιμο έργο ως διευκόλυνση μειωμένης εξασφάλισης υπό μορφή χρεωστικού μέσου ή διευκόλυνσης για απρόβλεπτα (εγγύησης) ή και των δύο προκειμένου να διευκολύνεται η έκδοση ομολόγου έργων.

2.

Σε περίπτωση που η ΕΤΕπ είναι ή καταστεί πιστωτής έργου, τα δικαιώματα της ΕΤΕπ δυνάμει του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων κατατάσσονται ως υποδεέστερα της εξυπηρέτησης του χρέους των χρεωστικών τίτλων αυξημένης εξασφάλισης ενώ έχουν προτεραιότητα έναντι της αυτοχρηματοδότησης και κάθε συναφούς χρηματοδότησης.

3.

Η διευκόλυνση δεν υπερβαίνει το 20 % του συνολικού ποσού των εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων αυξημένης εξασφάλισης.

β)   Προϋπολογισμός

ΤΠΕ:

2013: Έως 20 εκατ. EUR.

Η αίτηση μεταφοράς των ως άνω ποσών εκδίδεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και συνοδεύεται από πρόβλεψη για την αναγκαιότητα της προβλεπόμενης ενωσιακής συνεισφοράς.

Κατά περίπτωση, η εν λόγω πρόβλεψη μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για την κατόπιν αίτησης μείωση του ποσού για το 2013, η οποία αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 2.

γ)   Καταπιστευματικός λογαριασμός

1.

Η ΕΤΕπ ανοίγει καταπιστευματικό λογαριασμό στον οποίο τηρείται η ενωσιακή συνεισφορά και έσοδα που προκύπτουν από την ενωσιακή συνεισφορά.

2.

Λόγω της περιορισμένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, οι τόκοι των καταπιστευματικών λογαριασμών και τα λοιπά έσοδα που προκύπτουν από την ενωσιακή συνεισφορά, όπως πριμοδοτήσεις εγγυήσεων, τόκοι και περιθώρια κινδύνου για ποσά που έχουν εκταμιευθεί από την ΕΤΕπ, προστίθενται στους πόρους του καταπιστευματικού λογαριασμού. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 2, ότι πρέπει να επιστραφούν στο κονδύλιο ΠΑΚ ΤΠΕ του προϋπολογισμού.

δ)   Χρησιμοποίηση της ενωσιακής συνεισφοράς

Η ενωσιακή συνεισφορά χρησιμοποιείται από την ΕΤΕπ:

1.

προς την πρόβλεψη κινδύνου από άποψη πρώτου τμήματος ζημιών για τις διευκολύνσεις μειωμένης εξασφάλισης του επιλέξιμου χαρτοφυλακίου έργων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της ΕΤΕπ και αξιολόγηση κινδύνου που έχει διενεργηθεί από την ΕΤΕπ δυνάμει των εφαρμοστέων πολιτικών της·

2.

για την κάλυψη οποιουδήποτε μη συνδεδεμένου με κάποιο έργο επιλέξιμου κόστους που έχει σχέση με τη σύσταση και τη διοίκηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένης της αξιολόγησής του.

ε)   Καταμερισμός των κινδύνων και των εσόδων

Το σχέδιο καταμερισμού του κινδύνου που προκύπτει από το στοιχείο δ) αντανακλάται με τον κατάλληλο επιμερισμό, ανάμεσα στην Ένωση και την ΕΤΕπ, της αμοιβής ανάληψης κινδύνου που χρεώνεται από την ΕΤΕπ στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος για κάθε διευκόλυνση στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου έργων.

στ)   Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση των διευκολύνσεων ομολόγων έργων βασίζεται στην αμοιβή ανάληψης κινδύνου σύμφωνα με τους σχετικούς συνήθεις κανόνες και κριτήρια της ΕΤΕπ.

ζ)   Διαδικασία αίτησης

Οι αιτήσεις για κάλυψη κινδύνου δυνάμει του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων απευθύνονται στην ΕΤΕπ σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της ΕΤΕπ.

η)   Διαδικασία έγκρισης

Η ΕΤΕπ πραγματοποιεί τον δέοντα οικονομικό, τεχνικό και νομικό έλεγχο καθώς και έλεγχο των κινδύνων και αποφασίζει σχετικά με τη χρήση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων και επιλέγει τον κατάλληλο τύπο διευκόλυνσης μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες και κριτήριά της, συγκεκριμένα τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΤΕπ για την πολιτική πιστωτικού κινδύνου και τα κριτήρια επιλογής της ΕΤΕπ στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα και στον τομέα του κλίματος.

θ)   Διάρκεια

1.

Η ενωσιακή συνεισφορά στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων αποφασίζεται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013. Η πραγματική έγκριση των διευκολύνσεων ομολόγων έργων από το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ πρέπει να οριστικοποιηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

2.

Σε περίπτωση λήξης του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, οποιοδήποτε υπόλοιπο του καταπιστευματικού λογαριασμού, εκτός από τα δεσμευμένα κεφάλαια και τα κεφάλαια που απαιτούνται για να καλύψουν άλλα επιλέξιμα κόστη και δαπάνες, επιστρέφεται στο κονδύλιο ΠΑΚ ΤΠΕ του προϋπολογισμού.

3.

Τα ποσά που διατίθενται στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων επιστρέφονται στον αντίστοιχο καταπιστευματικό λογαριασμό όταν λήγουν οι διευκολύνσεις ή εξοφλούνται υπό την προϋπόθεση ότι η κάλυψη κινδύνου παραμένει επαρκής.

ι)   Υποβολή εκθέσεων

Οι ρυθμίσεις για την ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

Επιπλέον, η Επιτροπή, με τη στήριξη της ΕΤΕπ, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή, αρχής γενομένης έξι μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2γ.

ια)   Παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του μέσου, μεταξύ άλλων με επιτόπιους ελέγχους ανάλογα με την περίπτωση, και διενεργεί εξακρίβωση και έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (7).

Η ΕΤΕπ διαχειρίζεται τις διευκολύνσεις μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των ενδεδειγμένων μέτρων ελέγχου και παρακολούθησης. Παράλληλα, το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ, στο οποίο εκπροσωπούνται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, εγκρίνει κάθε διευκόλυνση μειωμένης εξασφάλισης και μεριμνά για τη διαχείριση της ΕΤΕπ σύμφωνα με το καταστατικό της και με τις γενικές οδηγίες που ορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών.

Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2013 με στόχο τον βέλτιστο σχεδιασμό του εν λόγω μέσου.

Μετά την έγκριση των τελικών πράξεων διενεργείται πλήρης ανεξάρτητη αξιολόγηση το 2015. Η αξιολόγηση καλύπτει, μεταξύ άλλων, την προσθετικότητα σε σύγκριση με άλλα μέσα της Ένωσης ή κράτους μέλους και τυχόν άλλες υφιστάμενες μορφές μακροπρόθεσμης δανειακής χρηματοδότησης, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται, αξιολόγηση των συνεπαγόμενων κινδύνων καθώς και της δημιουργίας ή διόρθωσης στρεβλωτικών επιπτώσεων, εφόσον υπάρχουν. Η αξιολόγηση καλύπτει επίσης τον αντίκτυπο στη “χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα” των έργων, τον όγκο, τους όρους και το κόστος της έκδοσης ομολόγων, την επίδραση στην ευρύτερη αγορά ομολόγων, καθώς και πτυχές που αφορούν τον ελέγχοντα πιστωτή και τις συμβάσεις. Παρέχει επίσης, ει δυνατόν, σύγκριση κόστους με εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης των έργων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών δανείων. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης αξιολογείται κάθε επιλεγέν έργο.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«14)

Το “μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων” είναι κοινό μέσο της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, το οποίο παρέχει προστιθέμενη αξία ως παρέμβαση της Ένωσης, αντιμετωπίζει επενδυτικές καταστάσεις που δεν είναι οι καλύτερες δυνατές όταν τα έργα δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από την αγορά, και εξασφαλίζει προσθετικότητα, συμπληρώνοντας ή προσελκύοντας χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή από τον ιδιωτικό τομέα. Εξυπηρετεί την αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού, επιδιώκει την εξασφάλιση πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα. Το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων λαμβάνει τη μορφή πιστωτικής ενίσχυσης για έργα κοινού ενδιαφέροντος, αμβλύνει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και τον πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους ομολόγων και χρησιμοποιείται μόνο για έργα των οποίων η χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα βασίζεται σε έσοδα από τα έργα.

15)

“Πιστωτική ενίσχυση” σημαίνει τη βελτίωση της ποιότητας πίστωσης του χρέους για έργο μέσω της διευκόλυνσης μειωμένης εξασφάλισης υπό τη μορφή χρεωστικού μέσου της ΕΤΕπ ή εγγύησης της ΕΤΕπ ή και των δύο που υποστηρίζεται από συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.».

2)

Στο άρθρο 4 πρώτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Οι αιτήσεις για κάλυψη κινδύνου δυνάμει του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) απευθύνονται στην ΕΤΕπ σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της ΕΤΕπ.».

3)

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:

α)

Στο στοιχείο δ) προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Τα έτη 2012 και 2013 είναι δυνατή η ανακατανομή ποσού μέχρι 200 εκατ. EUR για την πιλοτική φάση του μέσου καταμερισμού κινδύνου όσον αφορά ομόλογα έργων στον τομέα των μεταφορών.».

β)

Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ζ)

κατά τη διάρκεια πιλοτικής φάσης το 2012 και το 2013, χρηματοπιστωτική συνδρομή στην ΕΤΕπ προς την πρόβλεψη και διάθεση κεφαλαίων για χρεωστικά μέσα ή εγγυήσεις από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους της στο πλαίσιο του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων στον τομέα των ΔΕΔ-Μ και ΔΕΔ-Ε. Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων δαπανών, δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων ούτε υπερβαίνει χρονικά τη ληκτότητα του υποκείμενου χαρτοφυλακίου μέσων πιστωτικής ενίσχυσης. Δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος που συνδέεται με αυτές τις πράξεις με ομόλογα έργων αναλαμβάνεται πάντα από την ΕΤΕπ.

Οι κύριοι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων ορίζονται στο παράρτημα Ια. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων του καταμερισμού κινδύνου, της αμοιβής, της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Η συμφωνία αυτή συνεργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους.

Τα έτη 2012 και 2013, ποσό μέχρι 210 εκατ. EUR, από τα οποία μέχρι 200 εκατ. EUR για έργα μεταφορών και μέχρι 10 εκατ. EUR για ενεργειακά έργα, είναι δυνατόν να ανακατανεμηθούν υπέρ του μέσου καταμερισμού κινδύνου που αφορά ομόλογα έργων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 από τις γραμμές προϋπολογισμού για το μέσο εγγύησης δανείων για έργα ΔΕΔ-Μ, που αναφέρεται στο παράρτημα I και για ΔΕΔ-Ε αντιστοίχως.

Επιπροσθέτως προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο σημείο 49 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων κανονιστικών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κάθε έξι μήνες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης σχετικά με την απόδοση του μέσου καταμερισμού κινδύνου, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών όρων και της τοποθέτησης ενδεχόμενων εκδοθέντων ομολόγων έργων.

Λόγω της περιορισμένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, οι τόκοι και τα λοιπά έσοδα που προκύπτουν από το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων που εισπράττονται πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται για νέα χρεωστικά μέσα και εγγυήσεις στο πλαίσιο του ίδιου μηχανισμού καταμερισμού κινδύνου και για έργα που πληρούν τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο όγκος των επενδύσεων στις οποίες παρέχεται στήριξη. Εάν το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων δεν παραταθεί στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, οποιαδήποτε υπόλοιπα κεφάλαια επιστρέφονται στην πλευρά των εσόδων του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.».

4)

Στο άρθρο 16 προστίθεται η εξής παράγραφος:

«2α.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, για έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), η Επιτροπή και η ΕΤΕπ υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Το 2015 διενεργείται πλήρης ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή αξιολογεί τη συνάφεια της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην “Ευρώπη 2020” και την αποτελεσματικότητά της από άποψη αύξησης του όγκου των επενδύσεων σε έργα προτεραιότητας και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δαπανών της Ένωσης. Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιλογές, μελετά το ενδεχόμενο να προτείνει κατάλληλες κανονιστικές αλλαγές, περιλαμβανομένων νομοθετικών αλλαγών, συγκεκριμένα εάν η προβλεπόμενη αποδοχή από την αγορά δεν είναι ικανοποιητική ή σε περίπτωση που καταστούν διαθέσιμοι επαρκείς εναλλακτικοί πόροι μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια.».

5)

Στο άρθρο 17 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η ενδιάμεση έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2α περιλαμβάνει επίσης κατάλογο των έργων που επωφελήθηκαν από το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), με πληροφορίες σχετικά με τους όρους των εκδοθέντων ομολόγων και τους τύπους των τρεχόντων και δυνητικών μελλοντικών επενδυτών.».

6)

Το παράρτημα γίνεται παράρτημα I και οι λέξεις «το παράρτημα» στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) αντικαθίστανται ακολούθως από «το παράρτημα I».

7)

Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια

Κύριοι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες του μέσου καταμερισμού κινδύνου για τα ομόλογα έργων του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ).

Η ΕΤΕπ είναι εταίρος καταμερισμού του κινδύνου και διαχειρίζεται τη συνεισφορά της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων για λογαριασμό της Ένωσης. Λεπτομερέστεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέσου αυτού, περιλαμβανομένων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.

α)   Η διευκόλυνση της ΕΤΕπ

1.

Το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων θα είναι σχεδιασμένο για κάθε επιλέξιμο έργο ως διευκόλυνση μειωμένης εξασφάλισης υπό μορφή χρεωστικού μέσου ή διευκόλυνσης για απρόβλεπτα (εγγύησης) ή και των δύο προκειμένου να διευκολύνεται η έκδοση ομολόγου έργων.

2.

Σε περίπτωση που η ΕΤΕπ είναι ή καταστεί πιστωτής έργου, τα δικαιώματα της ΕΤΕπ δυνάμει του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων κατατάσσονται ως υποδεέστερα της εξυπηρέτησης του χρέους των χρεωστικών τίτλων αυξημένης εξασφάλισης ενώ έχουν προτεραιότητα έναντι της αυτοχρηματοδότησης και κάθε συναφούς χρηματοδότησης.

3.

Η διευκόλυνση δεν υπερβαίνει το 20 % του συνολικού ποσού των εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων αυξημένης εξασφάλισης.

β)   Προϋπολογισμός

 

ΔΕΔ-Μ:

2012: Έως 100 εκατ. EUR

2013: Έως το συνολικό ποσό 200 εκατ. EUR

που θα ανακατανεμηθούν από τον προϋπολογισμό ΔΕΔ-Μ που διατίθεται για το μέσο εγγύησης δανείων για έργα ΔΕΔ-Μ που αναφέρεται στο παράρτημα I αλλά δεν έχει δαπανηθεί.

 

ΔΕΔ-Ε:

2013: Έως 10 εκατ. EUR.

Η αίτηση μεταφοράς για το ποσό του 2012 εκδίδεται χωρίς περιττή καθυστέρηση μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας.

Η αίτηση μεταφοράς για τα επόμενα έτη εκδίδεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση μεταφοράς συνοδεύεται από πρόβλεψη για την αναγκαιότητα της προβλεπόμενης ενωσιακής συνεισφοράς.

Κατά περίπτωση, η εν λόγω πρόβλεψη μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για την κατόπιν αίτησης μείωση των ποσών, η οποία αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

γ)   Καταπιστευματικός λογαριασμός

1.

Η ΕΤΕπ ανοίγει δύο καταπιστευματικούς λογαριασμούς (έναν για τα έργα στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ και έναν για τα έργα στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Ε) στους οποίους τηρείται η ενωσιακή συνεισφορά και έσοδα που προκύπτουν από την ενωσιακή συνεισφορά. Ο καταπιστευματικός λογαριασμός για τα ΔΕΔ-Μ μπορεί να συγχωνευθεί με τον καταπιστευματικό λογαριασμό που έχει συσταθεί για το μέσο εγγύησης δανείων για τα έργα ΔΕΔ-Μ που αναφέρεται στο παράρτημα I, υπό τον όρο ότι το μέτρο αυτό δεν επηρεάζει την ποιότητα της υποβολής εκθέσεων και της παρακολούθησης όπως ορίζονται στα στοιχεία ι) και ια).

2.

Λόγω της περιορισμένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, οι τόκοι των καταπιστευματικών λογαριασμών και τα λοιπά έσοδα που προκύπτουν από την ενωσιακή συνεισφορά, όπως πριμοδοτήσεις εγγυήσεων, τόκοι και περιθώρια κινδύνου για ποσά που έχουν εκταμιευθεί από την ΕΤΕπ, προστίθενται στους πόρους του καταπιστευματικού λογαριασμού. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2, ότι πρέπει να επιστραφούν στα κονδύλια ΔΕΔ-Μ ή ΔΕΔ-Ε του προϋπολογισμού.

δ)   Χρησιμοποίηση της ενωσιακής συνεισφοράς

Η ενωσιακή συνεισφορά χρησιμοποιείται από την ΕΤΕπ:

1.

προς την πρόβλεψη κινδύνου από άποψη πρώτου τμήματος ζημιών για τις διευκολύνσεις μειωμένης εξασφάλισης του επιλέξιμου χαρτοφυλακίου έργων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της ΕΤΕπ και αξιολόγηση κινδύνου που έχει διενεργηθεί από την ΕΤΕπ δυνάμει των εφαρμοστέων πολιτικών της,

2.

για την κάλυψη οποιουδήποτε μη συνδεδεμένου με κάποιο έργο επιλέξιμου κόστους που έχει σχέση με τη σύσταση και τη διοίκηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένης της αξιολόγησής του.

ε)   Καταμερισμός των κινδύνων και των εσόδων

Το σχέδιο καταμερισμού του κινδύνου που προκύπτει από στοιχείο δ) αντανακλάται με τον κατάλληλο επιμερισμό, ανάμεσα στην Ένωση και την ΕΤΕπ, της αμοιβής ανάληψης κινδύνου που χρεώνεται από την ΕΤΕπ στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος για κάθε διευκόλυνση που συναποτελεί το χαρτοφυλάκιο.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τον καταμερισμό κινδύνου για το μέσο εγγύησης δανείων για έργα ΔΕΔ-Μ, που αναφέρεται στο παράρτημα I στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, το σχέδιο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων ισχύει και για το εν λόγω μέσο, περιλαμβανομένων των πράξεων του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του.

στ)   Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση των διευκολύνσεων ομολόγων έργων βασίζεται στην αμοιβή ανάληψης κινδύνου σύμφωνα με τους σχετικούς συνήθεις κανόνες και κριτήρια της ΕΤΕπ.

ζ)   Διαδικασία αίτησης

Οι αιτήσεις για κάλυψη κινδύνου δυνάμει του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων απευθύνονται στην ΕΤΕπ σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της ΕΤΕπ.

η)   Διαδικασία έγκρισης

Η ΕΤΕπ πραγματοποιεί τον δέοντα οικονομικό, τεχνικό και νομικό έλεγχο καθώς και έλεγχο των κινδύνων και αποφασίζει σχετικά με τη χρήση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων και επιλέγει τον κατάλληλο τύπο διευκόλυνσης μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες και κριτήριά της, συγκεκριμένα τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΤΕπ για την πολιτική πιστωτικού κινδύνου και τα κριτήρια επιλογής της ΕΤΕπ στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα και στον τομέα του κλίματος.

θ)   Διάρκεια

1.

Το τελευταίο τμήμα της ενωσιακής συνεισφοράς στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων αποφασίζεται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013. Η πραγματική έγκριση των διευκολύνσεων ομολόγων έργων από το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ πρέπει να οριστικοποιηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

2.

Σε περίπτωση λήξης του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, οποιοδήποτε υπόλοιπο του καταπιστευματικού λογαριασμού, εκτός από τα δεσμευμένα κεφάλαια και τα κεφάλαια που απαιτούνται για να καλύψουν άλλα επιλέξιμα κόστη και δαπάνες, επιστρέφεται στα κονδύλια ΔΕΔ-Μ, ΔΕΔ-Ε του προϋπολογισμού.

3.

Τα ποσά που διατίθενται στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων επιστρέφονται στον αντίστοιχο καταπιστευματικό λογαριασμό όταν λήγουν οι διευκολύνσεις ή εξοφλούνται υπό την προϋπόθεση ότι η κάλυψη κινδύνου παραμένει επαρκής.

ι)   Υποβολή εκθέσεων

Οι ρυθμίσεις για την ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

Επιπλέον, η Επιτροπή, με τη στήριξη της ΕΤΕπ, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή, αρχής γενομένης έξι μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ).

ια)   Παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του μέσου, μεταξύ άλλων με επιτόπιους ελέγχους ανάλογα με την περίπτωση, και διενεργεί εξακρίβωση και έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

Η ΕΤΕπ διαχειρίζεται τις διευκολύνσεις μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των ενδεδειγμένων μέτρων ελέγχου και παρακολούθησης. Παράλληλα, το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ, στο οποίο εκπροσωπούνται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, εγκρίνει κάθε διευκόλυνση μειωμένης εξασφάλισης και μεριμνά για τη διαχείριση της ΕΤΕπ σύμφωνα με το καταστατικό της και με τις γενικές οδηγίες που ορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών.

Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2013 με στόχο τον βέλτιστο σχεδιασμό του εν λόγω μέσου.

Μετά την έγκριση των τελικών πράξεων των ομολόγων έργων διενεργείται πλήρης ανεξάρτητη αξιολόγηση το 2015. Η αξιολόγηση καλύπτει, μεταξύ άλλων, την προσθετικότητα σε σύγκριση με άλλα μέσα της Ένωσης ή κράτους μέλους και τυχόν άλλες υφιστάμενες μορφές μακροπρόθεσμης δανειακής χρηματοδότησης, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται, αξιολόγηση των συνεπαγόμενων κινδύνων καθώς και της δημιουργίας ή διόρθωσης στρεβλωτικών επιπτώσεων, εφόσον υπάρχουν. Η αξιολόγηση καλύπτει επίσης τον αντίκτυπο στη “χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα” των έργων, τον όγκο, τους όρους και το κόστος της έκδοσης ομολόγων, την επίδραση στην ευρύτερη αγορά ομολόγων, καθώς και πτυχές που αφορούν τον ελέγχοντα πιστωτή και τις συμβάσεις. Παρέχει επίσης, ει δυνατόν, σύγκριση κόστους με εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης των έργων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών δανείων. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης αξιολογείται κάθε επιλεγέν έργο.».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ


(1)  ΕΕ C 143 της 22.5.2012, σ. 134.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2012.

(3)  ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15.

(4)  ΕΕ L 162 της 22.6.2007, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(6)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.».


Δήλωση της Επιτροπής

Δυνάμει του σημείου 49 της διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει κάθε έτος έκθεση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τα δημοσιονομικά μέσα. Στην έκθεσή της για το 2012 θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με την πρωτοβουλία της ΕΕ και της ΕΤΕπ για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων.

Στο πλαίσιο αυτό και λόγω της περιορισμένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης της εν λόγω πρωτοβουλίας, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι με τη φράση «υποβάλλει έκθεση […] κάθε έξι μήνες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης» που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 14, το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), το άρθρο 1 παράγραφος 4, το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) και το άρθρο 2 παράγραφος 7 πρέπει να νοείται ότι θα υποβάλλει απευθείας στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα και όχι επίσημη έκθεση, η εκπόνηση της οποίας θα απαιτούσε προσπάθεια δυσανάλογη προς την περιορισμένη κλίμακα της πιλοτικής φάσης.


Top