Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0973

2002/973/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της απόφασης 89/688/ΕΟΚ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα

OJ L 337, 13.12.2002, p. 83–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/973/oj

32002D0973

2002/973/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της απόφασης 89/688/ΕΟΚ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 13/12/2002 σ. 0083 - 0084


Απόφαση του Συμβουλίου

της 10ης Δεκεμβρίου 2002

για την τροποποίηση της απόφασης 89/688/ΕΟΚ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα

(2002/973/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 299 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης 89/688/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα(2) διατυπώνεται ότι, δεδομένων των ειδικών περιστάσεων στα υπερπόντια διαμερίσματα, επιτρέπεται ενδεχομένως μερική ή πλήρης απαλλαγή του φόρου εισφοράς θαλάσσης προς όφελος των τοπικών παραγωγών για περίοδο που δεν υπερβαίνει μια δεκαετία από την εισαγωγή του φορολογικού καθεστώτος. Η περίοδος αυτή λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2002 εφόσον η ημερομηνία θέσπισης του φόρου ήταν η 1η Ιανουαρίου 1993, δυνάμει του γαλλικού νόμου της 17ης Ιουλίου 1992.

(2) Δυνάμει του άρθρου 3 της απόφασης 89/688/ΕΟΚ, η Επιτροπή είχε δεσμευτεί να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος και η ενδεχόμενη ανάγκη της παράτασης της φοροαπαλλαγής. Στην έκθεση αυτή, την οποία διαβίβασε στο Συμβούλιο στις 24 Νοεμβρίου 1999, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα τέσσερα υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται, λόγω του ότι είναι άκρως απομακρυσμένες περιφερέρειες, σε πολύ πιο ευάλωτη οικονομική και κοινωνική κατάσταση σε σύγκριση με την υπόλοιπη Κοινότητα και υπογραμμίζει τη σημασία του φόρου εισφοράς θαλάσσης και των σχετικών απαλλαγών από το φόρο αυτό για την τοπική παραγωγή και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

(3) Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής της 14 Μαρτίου 2000 σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του άρθρου 299 παράγραφος 2 της συνθήκης, το άρθρο αυτό πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, μετά από αιτιολογημένες αιτήσεις που καταθέτουν τα τελευταία.

(4) Η Γαλλία στις 12 Μαρτίου 2002 κατέθεσε αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή για την παράταση των διατάξεων απαλλαγής από το φόρο εισφοράς θαλάσσης για περίοδο δέκα ετών.

(5) Η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση αυτή και εκτιμά ότι πρέπει να διασαφηνισθεί περαιτέρω η φύση των απαλλαγών που θα εφαρμοστούν μετά το πέρας του ισχύοντος καθεστώτος. Η επεξεργασία ενός μακροπρόθεσμου καθεστώτος απαιτεί την προσκόμιση συμπληρωματικών πληροφοριών από τις γαλλικές αρχές και αντίστοιχη αξιολόγηση από την Επιτροπή.

(6) Οι εξελίξεις αυτές δεν πρέπει ωστόσο να έχουν ως αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η απαραίτητη συνέχεια του ειδικού φορολογικού καθεστώτος που ισχύει στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.

(7) Επιβεβαιώνεται γενικότερα ότι τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα χαρακτηρίζονται πάντα από σημαντική διαρθρωτική καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους. Οι παράγοντες και τα φαινόμενα που συμβάλλουν στο γεγονός αυτό, καθώς και ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων, ζημιώνουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των εν λόγω διαμερισμάτων. Την καθυστέρηση αυτή μαρτυρούν, αφενός, το μέσο επίπεδο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) που μένει σταθερά κάτω από το 50 % του κοινοτικού μέσου όρου και, αφετέρου, το συνεχώς υψηλό ποσοστό ανεργίας που παρατηρείται σ' έναν πληθυσμό εξαιρετικά νέο στην πλειονότητά του, ποσοστό από τα υψηλότερα της Κοινότητας. Οι δείκτες αυτοί επιβεβαιώνουν τον μόνιμο χαρακτήρα των αδυναμιών, όπως αναγνωρίστηκε στο άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται σοβαρά η ανάπτυξή τους και να δικαιολογείται η συνέχιση των μέτρων που συμβάλλουν στην αντιστάθμιση των παραπάνω αδυναμιών.

(8) Η αντιστάθμιση των αδυναμιών των περιοχών αυτών προϋποθέτει ιδίως ότι η τοπική παραγωγή θα είναι σε θέση να κρατηθεί στα ίδια επίπεδα ή και να αυξηθεί. Αντίθετα, όμως, η μεγάλη απόσταση και η απομόνωση των περιοχών αυτών σε σχέση με τους προμηθευτές τους και τις προοπτικές διαθέσεις των προϊόντων τους στο εξωτερικό, έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος των τοπικών παραγωγών. Η ευαισθησία του οικονομικού ιστού αυξάνεται εξάλλου από την εξαιρετικά μικρή κλίμακα των αγορών και των επιχειρήσεων, καθώς και από τη χαμηλή διαφοροποίηση της παραγωγής. Επίσης, διαπιστώνεται ότι η απόδοση του παραγωγικού κλάδου είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη των υπόλοιπων γαλλικών διαμερισμάτων λόγω δυσκολιών στον τομέα του βιομηχανικού εξοπλισμού και της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων. Επιπλέον, το περιφερειακό περιβάλλον των εν λόγω διαμερισμάτων συμβάλλει στην αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Πράγματι, πρόκειται για περιοχές που γεωγραφικά ανήκουν σε αναπτυσσόμενες περιφέρειες με χαμηλή φερεγγυότητα αλλά πολύ ανταγωνιστικές όσον αφορά το κόστος παραγωγής και σχετικά κλειστές στις εισαγωγές.

(9) Οι απαλλαγές από το φόρο εισφοράς θαλάσσης εντάσσονται στα μέτρα στήριξης της τοπικής παραγωγής. Θα ήταν σκόπιμο να διασφαλιστεί η συνέχεια του μέτρου.

(10) Για τους παραπάνω λόγους θα ήταν σκόπιμο να παραταθεί για μικρή χρονική περίοδο η απόφαση 89/688/ΕΟΚ.

(11) Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης εφαρμογής των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης 89/688/ΕΟΚ, οι όροι "για μια περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη", αντικαθίστανται από τους όρους "για μια περίοδο που δεν υπερβαίνει τα ένδεκα έτη".

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2002.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. S. Møller

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 46.

Top