Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/181/02

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — GR/002/19 — Στήριξη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τις ζημίες από την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία

OJ C 181, 27.5.2019, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 181/2


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

GR/002/19

Στήριξη δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τις ζημίες από την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία

(2019/C 181/02)

1.   Στόχοι και περιγραφή

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία και τα οφέλη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), καθώς και σχετικά με τη ζημία που προκαλείται από την παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών.

Η βελτίωση της γνώσης και η μεγαλύτερη συμμετοχή των ομάδων κοινού στις οποίες απευθύνεται κατά προτεραιότητα η πρόσκληση, σε μια προσπάθεια να προαχθεί ο σεβασμός των ΔΔΙ, έχουν ως απώτερο στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων, η οποία θα μεταφραστεί σε μείωση αφενός των αγορών προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και, αφετέρου, της λήψης ψηφιακού περιεχομένου από παράνομες πηγές.

Οι ειδικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι:

να γίνει περισσότερο κατανοητή η αξία των ΔΔΙ ως εργαλείου για την προστασία της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με την παροχή συγκεκριμένων και αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με τα ΔΔΙ στο συγκεκριμένο πλαίσιο, καθώς και με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης ως προς τη ζημία που προκαλούν οι παραβιάσεις ΔΔΙ·

να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ομάδων κοινού στις οποίες απευθύνεται κατά προτεραιότητα η πρόσκληση στα θέματα αυτά, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών δυνατοτήτων μόχλευσης και, ιδίως, του τρόπου με τον οποίο οι εν λόγω ομάδες επιθυμούν να αντιμετωπίζονται όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα (χωρίς χειραγώγηση, με αντικειμενικότητα και ουδετερότητα), προκειμένου να αλλάξουν συμπεριφορά και να μειώσουν την έφεση στην παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

εξασφάλιση μέγιστης κάλυψης των στοχευόμενων ομάδων κοινού·

προώθηση της συμμετοχής σχετικών φορέων διαμόρφωσης γνώμης, όπως συντακτών ιστολογίων (bloggers), καλλιτεχνών και άλλων παραγόντων, όπως εκπαιδευτικών και ειδικών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ή φορέων διάδοσης πληροφοριών και γνώσης, όπως μέσων ενημέρωσης, δημόσιων αρχών ή οργανώσεων νέων, που μπορούν να προσεγγίσουν τις στοχευόμενες ομάδες κοινού μέσω μιας σαφώς καθορισμένης και μετρήσιμης διαδικασίας·

διασφάλιση της βιωσιμότητας και του αυξανόμενου αντικτύπου των αποτελεσμάτων του έργου.

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων θα μετρηθούν μέσω προκαθορισμένων βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών (ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας και τους χρησιμοποιούμενους διαύλους).

Τα στοχευόμενα έργα ανά παρτίδα είναι τα εξής:

παρτίδα 1: επικοινωνία με παιδιά και εκπαιδευτικούς/μελλοντικούς εκπαιδευτικούς μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μαθησιακά περιβάλλοντα ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού χαρακτήρα·

παρτίδα 2: επικοινωνία με καταναλωτές/πολίτες, και ιδίως με νέους.

Οι διασυνοριακές δραστηριότητες θα αποτελέσουν κριτήριο προτίμησης στην αξιολόγηση για την παρτίδα 1, ενώ για την παρτίδα 2 είναι υποχρεωτικές. Ως διασυνοριακά λογίζονται τα έργα που υλοποιούνται τουλάχιστον σε δύο κράτη μέλη.

Για σχετικές πληροφορίες ανατρέξτε στις Οδηγίες προς τους υποψηφίους κεφάλαιο I – Γενική επισκόπηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

2.   Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Για να είναι επιλέξιμοι στην παρούσα πρόσκληση, οι υποψήφιοι πρέπει:

να είναι νομική οντότητα, π.χ. δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, όπως:

μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση ΜΚΟ,

δημόσιος οργανισμός σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,

πανεπιστήμιο, ίδρυμα, ιδιωτική επιχείρηση ή τηλεοπτικός σταθμός·

Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης.

να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 28 κράτη μέλη και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία από τη χώρα εγγραφής τους που πιστοποιούν ότι είναι νομίμως καταχωρισμένοι για διάστημα άνω των δύο ετών.

Οι δημόσιοι φορείς που χρηματοδοτούνται ή ενισχύονται από το EUIPO μέσω άλλων μέτρων χρηματοδότησης, όπως τα προγράμματα συνεργασίας, σκοπός των οποίων είναι η επιδίωξη των ίδιων στόχων με αυτών της παρούσας πρόσκλησης, δεν είναι επιλέξιμοι (π.χ. εθνικά και περιφερειακά γραφεία ΔΔΙ, διεθνείς οργανισμοί κ.λπ.).

Σε περίπτωση συμπράξεων, κάθε εταίρος που συμμετέχει σε μια πρόταση, ανεξάρτητα από τον ρόλο του στο έργο, πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ισχύουν για τον κυρίως υποψήφιο και πρέπει να υπογράψει δήλωση προθέσεων.

Η αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να καταρτιστεί και να υποβληθεί για λογαριασμό όλων των εταίρων από έναν υποψήφιο, τον νομικό εκπρόσωπο του υποψήφιου φορέα.

Για τους Βρετανούς αιτούντες: Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να διασφαλίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της επιχορήγησης. Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης χωρίς να έχει προηγηθεί σύναψη συμφωνίας με την ΕΕ που να διασφαλίζει, ειδικότερα, ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι, θα πάψετε να λαμβάνετε χρηματοδότηση από την ΕΕ (ενώ θα συνεχίσετε να συμμετέχετε, στο μέτρο του δυνατού) ή θα σας ζητηθεί να αποχωρήσετε από το έργο, ανάλογα με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης όσον αφορά την καταγγελία της σύμβασης.

Για σχετικές πληροφορίες ανατρέξτε στις Οδηγίες προς τους υποψηφίους κεφάλαιο II σημείο 8.1. Επιλέξιμοι υποψήφιοι.

3.   Επιλέξιμες δράσεις

Η μέγιστη διάρκεια (περίοδος επιλεξιμότητας) είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης.

Οι δράσεις πρέπει να υλοποιηθούν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χώρες: 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Μια οντότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση σε διαφορετικές παρτίδες και, κατά συνέπεια, να λάβει επιχορήγηση για διαφορετικές παρτίδες.

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παρτίδων είναι ενδεικτικές και θα μπορούσαν να καλύπτουν μεταξύ άλλων:

δραστηριότητες μέσων ενημέρωσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης·

παραγωγή και διάδοση οπτικοακουστικού υλικού ή δημοσιεύσεων·

διοργανώσεις εκδηλώσεων, εμπορικών και άλλων εκθέσεων, καθώς και δραστηριότητες κατάρτισης που εντάσσονται στο πλαίσιο του ειδικού έργου·

ενημερωτική διασκέδαση (συζητήσεις, προγράμματα για νέους, κουίζ, βιντεοπαιχνίδια ή μουσικά προγράμματα κ.λπ.)·

διαδικτυακά εργαλεία, δραστηριότητες, λύσεις κ.λπ.

Για την παρτίδα 2, οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιηθούν τουλάχιστον σε δύο κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι ακόλουθες δράσεις δεν είναι επιλέξιμες:

έργα που αφορούν κατά κύριο λόγο (ή αποκλειστικά) ατομικές χορηγίες για συμμετοχή/ομιλίες σε εργαστήρια, σεμινάρια, διασκέψεις και συνέδρια ή άλλες ευκαιρίες εκφώνησης ομιλιών·

έργα που αφορούν κατά κύριο λόγο (ή αποκλειστικά) ατομικές υποτροφίες για σπουδές ή μαθήματα κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο II των Οδηγιών προς τους υποψηφίους, σημείο 8.3. Επιλέξιμες δράσεις.

4.   Κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής

Δεν πρέπει να συντρέχει λόγος αποκλεισμού των υποψηφίων από τη συμμετοχή και/ή την ανάθεση σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν την οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να ολοκληρώσουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο II των Οδηγιών προς τους υποψηφίους, σημείο 9 — Κριτήρια αποκλεισμού και σημείο 10 — Κριτήρια επιλογής.

5.   Κριτήρια ανάθεσης

Η βαθμολόγηση για την αξιολόγηση και την επιχορήγηση επιλέξιμων προτάσεων πραγματοποιείται (σε σύνολο 100 μονάδων) σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Ελάχιστη βαθμολογία

Μέγιστη βαθμολογία

1.

Συνάφεια και γενικό ενδιαφέρον του έργου

25

35

2.

Πεδίο κάλυψης και αντίκτυπος

25

35

3.

Βιωσιμότητα και μέθοδος

14

20

4.

Οικονομική αποδοτικότητα

6

10

Σύνολο

70

100

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώσουν:

τουλάχιστον 70 μονάδες συνολικά και

την ελάχιστη βαθμολογία σε κάθε επιμέρους κριτήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο II των Οδηγιών προς τους υποψηφίους, σημείο 11 — Κριτήρια επιχορήγησης.

6.   Προϋπολογισμός

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι 1 000 000 EUR.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά του EUIPO δεν μπορεί να υπερβεί το 80 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών που υποβάλλει ο αιτών και πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των ακόλουθων ελάχιστων και ανώτατων ποσών για τις δύο διαφορετικές διαθέσιμες παρτίδες:

 

Για την παρτίδα 1 – Επικοινωνία με παιδιά και εκπαιδευτικούς/μελλοντικούς εκπαιδευτικούς μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μαθησιακά περιβάλλοντα ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού χαρακτήρα (ενδεικτικός διαθέσιμος προϋπολογισμός = 400 000 EUR):

ελάχιστο ποσό: 20 000 EUR

ανώτατο ποσό: 60 000 EUR

 

Για την παρτίδα 2 – Επικοινωνία με ευρωπαίους πολίτες, και ιδίως με νέους (ενδεικτικός διαθέσιμος προϋπολογισμός = 600 000 EUR):

ελάχιστο ποσό: 40 000 EUR

ανώτατο ποσό: 90 000 EUR

Το EUIPO διατηρεί το δικαίωμα να μην διαθέσει το σύνολο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

Για σχετικές πληροφορίες ανατρέξτε στις Οδηγίες προς τους υποψηφίους κεφάλαιο I σημείο 6. Διαθέσιμος προϋπολογισμός.

7.   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ο φάκελος αίτησης είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο EUIPO με τη χρήση του ηλεκτρονικού εντύπου (e-Form) το αργότερο έως τις 2 Ιουλίου 2019, ώρα 13.00 (τοπική ώρα).

Δεν θα γίνει δεκτός κανένας άλλος τρόπος υποβολής αίτησης.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν το σύνολο των αιτούμενων εγγράφων που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.

Οι αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα οριζόμενα παραρτήματα και δεν υποβληθούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας δεν θα εξεταστούν.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις Οδηγίες προς τους υποψηφίους, κεφάλαιο IV — Διαδικασία υποβολής προτάσεων.

8.   Πλήρη στοιχεία

Οι λεπτομερείς όροι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων παρατίθενται στις οδηγίες προς τους υποψηφίους, στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν όλους τους όρους των οδηγιών και να υποβληθούν με τα προβλεπόμενα έντυπα.

9.   Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα: grants@euipo.europa.eu


(1)  ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1


Top