EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/013/04

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — GR/001/15 — Ενίσχυση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την αξία της διανοητικής ιδιοκτησίας και τη ζημία που προκαλεί η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία

OJ C 13, 16.1.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 13/3


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

GR/001/15

Ενίσχυση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την αξία της διανοητικής ιδιοκτησίας και τη ζημία που προκαλεί η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία

(2015/C 13/04)

1.   Στόχοι και περιγραφή

Γενικός στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η ευαισθητοποίηση για την αξία και τα οφέλη της διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ), αλλά και για τη ζημία που προκαλεί η παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων, μέσω της συμμετοχής ενδιαφερομένων, πολλαπλασιαστών και μέσων επικοινωνίας, και της ενθάρρυνσης διαπροσωπικών επαφών.

Οι ειδικότεροι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι να εξοικειωθούν οι πολίτες της ΕΕ με τη διανοητική ιδιοκτησία και την αξία της, καθώς και να ενημερωθούν σχετικά με τους κινδύνους της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, να καταδειχθεί στους πολίτες της ΕΕ ο αντίκτυπος που έχει η διανοητική ιδιοκτησία στην καθημερινότητά τους, να αποδομηθούν μύθοι και να αλλάξουν παγιωμένες αντιλήψεις για τη ΔΙ και κυρίως για την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ και ιδίως των ομάδων που αποτελούν στόχους προτεραιότητας, όπως οι φορείς χάραξης πολιτικής και τα μέσα επικοινωνίας, οι ΜΜΕ και οι νέοι, σχετικά με τη ΔΙ και θέματα που την αφορούν, κυρίως μέσω της καλύτερης κατανόησης των ζητημάτων που άπτονται της ΔΙ, μέσω δημιουργικότερων και θετικότερων μέσων πληροφόρησης, της καλύτερης διασύνδεσης της ΔΙ με την καθημερινότητα των πολιτών και της ενημέρωσής τους σχετικά με τα οφέλη της ΔΙ από την άποψη της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Ενθάρρυνση της οικειοποίησης μέσω της υποστήριξης της καλλιέργειας συναισθηματικής σχέσης με την ΔΙ, ώστε τα οφέλη της ΔΙ να γίνονται αντιληπτά σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσω της διασύνδεσης των εξελίξεων στο πεδίο της ΔΙ με τις ζωές των καταναλωτών.

Αλλαγή νοοτροπιών και εντέλει συμπεριφορών μέσω της αμφισβήτησης των προκαταλήψεων, καθώς και της προβολής της ΔΙ μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης από τη σκοπιά του προσωπικού συμφέροντος.

2.   Επιλέξιμοι αιτούντες

Οι αιτούντες που θεωρούνται επιλέξιμοι να υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης πρέπει:

να είναι νομικές οντότητες δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι εν λόγω οντότητες μπορεί να είναι:

μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ενώσεις, ΜΚΟ,

δημόσιοι φορείς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,

πανεπιστήμια, ιδρύματα …

να είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα ενός από τα 28 κράτη μέλη και να προσκομίσουν στοιχεία από τη χώρα εγγραφής τους που να πιστοποιούν ότι ο αιτών έχει νομίμως συσταθεί και εγγραφεί στο μητρώο τουλάχιστον προ διετίας.

Οι οντότητες δημόσιου δικαίου που λαμβάνουν χρηματοδότηση ή ενίσχυση από το ΓΕΕΑ μέσω άλλων μέτρων χρηματοδότησης όπως τα προγράμματα συνεργασίας, οι στόχοι των οποίων συμπίπτουν με τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμες (π.χ. εθνικά και περιφερειακά γραφεία ΔΙ, διεθνείς οργανισμοί).

Σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί από κοινού με συνδεδεμένους εταίρους που συμμετέχουν σε μια πρόταση ανεξαρτήτως του ρόλου τους στο πλαίσιο του σχεδίου, κάθε εταίρος θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ισχύουν για τον ίδιο τον αιτούντα και οφείλει να υπογράφει δήλωση προθέσεων.

Ο συντονισμός και η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται — για λογαριασμό όλων των συμμετεχόντων — από έναν μόνο αιτούντα, τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας οντότητας.

Φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης.

3.   Επιλέξιμες δράσεις

Η μέγιστη διάρκεια (περίοδος επιλεξιμότητας) είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας επιχορήγησης, ενώ είναι δυνατό να δοθεί παράταση που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Οι συγκεκριμένοι τομείς ή θεματικά πεδία που πρέπει να αφορούν οι δράσεις είναι η διανοητική ιδιοκτησία και θέματα που σχετίζονται με την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία δικαιωμάτων ΔΙ.

Οι δράσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χώρες: τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ

Τύποι δράσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης: δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, που μπορούν να μετρηθούν και να αξιολογηθούν έναντι προκαθορισμένων βασικών δεικτών επιδόσεων. Ενθαρρύνονται δράσεις με διαδραστική διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης/διαδικτυακές πλατφόρμες.

Οι ακόλουθοι τύποι δράσεων δεν είναι επιλέξιμοι:

σχέδια που αφορούν αποκλειστικά ή ως επί το πλείστον μεμονωμένες χορηγίες για δραστηριότητες συμμετοχής ή πραγματοποίησης ομιλιών σε συνόδους εργασίας, σεμινάρια, συνέδρια και διαλέξεις ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση,

σχέδια που αφορούν αποκλειστικά ή ως επί το πλείστον μεμονωμένες υποτροφίες για σπουδές ή προγράμματα κατάρτισης.

Οι προς χρηματοδότηση δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για παράδειγμα περιλαμβάνουν (μη εξαντλητικός κατάλογος):

δραστηριότητες μέσων επικοινωνίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

παραγωγή και διάδοση οπτικοακουστικού υλικού, εκδόσεις, ηλεκτρονική επικοινωνία (e-communication)

οργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, δραστηριοτήτων κατάρτισης κ.λπ.

παροχή πληροφοριών αναψυχής (infotainment) (συζητήσεις, προγράμματα για νέους, κουίζ, μουσικά προγράμματα…)

εργαλεία, δραστηριότητες, λύσεις κ.λπ. που βασίζονται στον ιστό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο άρθρο 6 των κατευθυντήριων γραμμών για τους αιτούντες.

4.   Κριτήρια αποκλεισμού

Οι αιτούντες δεν πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση που θα αποκλείει τη συμμετοχή τους και/ή την ανάθεση, όπως ορίζεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και τους κανόνες εφαρμογής του.

5.   Κριτήρια επιλογής

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, η οποία να πιστοποιεί το καθεστώς τους ως νομικής οντότητας, καθώς και την οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητά τους για την ολοκλήρωση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.

6.   Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια ανάθεσης για την αξιολόγηση μιας πρότασης κατανέμονται επί συνόλου 100 μορίων σύμφωνα με τη στάθμιση που ακολουθεί:

 

Βάση

Μέγιστη βαθμολογία

1.

Συνάφεια και γενικότερο ενδιαφέρον του σχεδίου

15

25

2.

Διάδοση και αντίκτυπος

15

25

3.

Βιωσιμότητα του σχεδίου και δυνατότητα επανάληψης

12

20

4.

Μεθοδολογία

12

20

5.

Σχέση κόστους-ωφέλειας

6

10

Σύνολο

60

100

Η βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώνει μια πρόταση για να εξεταστεί η προοπτική χρηματοδότησής της είναι:

τουλάχιστον 60 μόρια συνολικά

και

τουλάχιστον τα μόρια της βάσης σε κάθε επιμέρους κριτήριο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα 9 των κατευθυντήριων γραμμών για τους αιτούντες.

7.   Προϋπολογισμός

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 500 000 ευρώ.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση εκ μέρους του ΓΕΕΑ δεν θα καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 80 % επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που θα υποβάλει ο αιτών και πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 15 000 και 50 000 ευρώ.

Το ΓΕΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην κατανείμει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.

8.   Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Ο φάκελος υποβολής αίτησης διατίθεται στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/grants

Οι αιτήσεις επιχορήγησης πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά και ιταλικά, χρησιμοποιώντας τον επίσημο φάκελο υποβολής αίτησης. Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων στα αγγλικά.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή να επιδοθούν ιδιοχείρως στο ΓΕΕΑ στην ακόλουθη διεύθυνση:

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

Avenida de Europa 4

03008 Alicante

ESPAÑA

Καμία άλλη μέθοδος υποβολής αίτησης δεν γίνεται δεκτή.

Έντυπα αίτησης τα οποία δεν περιλαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα παραρτήματα και δεν υποβάλλονται πριν από την καταληκτική ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα 14 των κατευθυντήριων γραμμών για τους αιτούντες.

9.   Αναλυτικά στοιχεία

Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών για τους αιτούντες διατίθεται στο Διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/grants

Οι αιτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να τηρούν τις διατάξεις του πλήρους κειμένου και να υποβληθούν με τα προβλεπόμενα έντυπα.

10.   Επικοινωνία

Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα με τον φάκελο υποβολής αίτησης ή εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: grants@oami.europa.eu


Top