Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0055(01)

Επιτευχθείσα πρόοδος όσον αφορά τα SIS II και VIS Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την πρόοδο του Συστήματος Πληροφόρησης Σένγκεν II (SIS II) και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 265/1


Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009
Επιτευχθείσα πρόοδος όσον αφορά τα SIS II και VIS

P7_TA(2009)0055

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την πρόοδο του Συστήματος Πληροφόρησης Σένγκεν II (SIS II) και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)

2010/C 265 E/01

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2424/2001 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2001 η Επιτροπή έλαβε εντολή για την ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς του Συστήματος Πληροφόρησης Σένγκεν (SIS) (1) το οποίο θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο 2007,

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 (2) που συνιστά τη νομική βάση για το SIS II στις 13 Οκτωβρίου 2006,

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν αναρίθμητα προβλήματα και καθυστερήσεις με αποτέλεσμα, έως σήμερα, το νέο σύστημα να μην έχει λειτουργήσει ακόμη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες για την βιωσιμότητα του σχεδίου,

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες περιλαμβανομένων της Ιρλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και του Λιχτενστάιν, δεν θα ενσωματωθούν στο σύστημα SIS έως ότου βρεθεί λύση,

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 4ης και 5ης Ιουνίου 2009 διετύπωσε συμπεράσματα όσον αφορά τον καινούριο προσανατολισμό του SIS II, έχοντας αποφασίσει ότι η ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος θα πρέπει να προχωρήσει με βάση το τρέχον σχέδιο SIS II, διατηρώντας ως εφεδρική λύση το εναλλακτικό σενάριο του SIS 1+RE,

ΣΤ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διενεργηθούν δύο τεχνικές δοκιμές (αποκαλούμενες δοκιμές ορόσημα), η πρώτη στο τέλος του 2009 και η δεύτερη το καλοκαίρι του 2010,

Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα πρόβλεψη είναι ότι το SIS II δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει πριν από το τελευταίο τρίμηνο του 2011,

Η.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 (3) που συνιστά τη νομική βάση για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στις 7 Ιουνίου 2007,

Θ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, που βασίζεται στην ίδια τεχνική σύλληψη και αναπτύχθηκε από τον ίδιο ανάδοχο με εκείνον του συστήματος SIS II, αποτελεί επίσης προτεραιότητα για την ΕΕ,

Ι.

λαμβάνοντας υπόψη ότι και το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) καθυστερεί, δεδομένου ότι η ημερομηνία ανάπτυξής του - τέλη του 2009 - δεν θα τηρηθεί και ότι η έναρξη λειτουργίας ενδέχεται να καθυστερήσει και πέραν του Σεπτεμβρίου 2010, λόγω ορισμένων προβλημάτων στην κατάρτιση του κεντρικού VIS από την Επιτροπή και έχοντας υπόψη τις προετοιμασίες σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη,

1.

τονίζει το γεγονός ότι η κατάρτιση του SIS II παραμένει προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο και ότι πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν, εισάγοντας αρκετές βελτιώσεις και νέες λειτουργικές δυνατότητες, όπως προβλέπεται στη νομική βάση, με σκοπό να ενισχυθεί η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και να υπάρχουν εχέγγυα για αποτελεσματικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ολοκλήρωση και συνοχή του κεκτημένου Σένγκεν·

2.

εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην έναρξη λειτουργίας αμφότερων των συστημάτων SIS II και VIS·

3.

ζητεί να ενημερωθεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της πρώτης τεχνικής δοκιμής ορόσημο που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2009, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της καθώς και να ενημερωθεί χωρίς καθυστέρηση για τα μελλοντικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν·

4.

ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία εφαρμογής αλλά και τις δημοσιονομικές πτυχές, καθώς και ενημέρωση υπό την ιδιότητά του του συννομοθέτη, σχετικά με το κατά πόσον οι αποκαλούμενες δοκιμές-ορόσημα 1 και 2 εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο πεδίο της παρούσας σύμβασης ανάπτυξης SIS II ή εάν θα χρειασθεί να αντιμετωπισθούν ως επιπρόσθετες απαιτήσεις και τι επιπλέον δαπάνες προβλέπονται σε αυτήν την περίπτωση·

5.

ζητεί να μάθει εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον ανάδοχο για τις καθυστερήσεις και τα τεχνικά σφάλματα που οδήγησαν στην αποτυχία των προηγούμενων δοκιμών, και εάν ναι, σε τι ύψος ανήλθαν αυτές οι κυρώσεις· ζητεί πέραν αυτού να ενημερωθεί για το επιπρόσθετο κόστος που συνεπάγονται αυτές οι καθυστερήσεις και τα τεχνικά σφάλματα από την άποψη της ανάγκης να διενεργηθούν νέες δοκιμές καθώς και της παράτασης του χρονοδιαγράμματος της ανάπτυξης του SIS IΙ·

6.

ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη της κατάστασης που παρατηρήθηκε στην περίπτωση της ανάπτυξης του SIS II και σε σχέση με το VIS·

7.

ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δώσουν βάσιμους λόγους επί των οποίων στηρίζουν την εμπιστοσύνη τους στον τρέχοντα ανάδοχο και την ικανότητά του να συνεχίσει επιτυχώς και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις την ανάπτυξη των συστημάτων VIS και SIS IΙ·

8.

τονίζει ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να ζητήσουν τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε οιαδήποτε απόφαση σχετικά με την ανάπτυξη του SIS II και VIS, ιδίως εάν τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν είναι ικανοποιητικά, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό σε αλλαγή κατεύθυνσης όσον αφορά αμφότερα τα έργα SIS II και VIS, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν την ακύρωση της παρούσας σύμβασης με την υπεύθυνη για τα έργα αυτά εταιρεία·

9.

καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει εάν τυχόν ακύρωση της σύμβασης θα οδηγήσει αυτομάτως, στην περίπτωση του έργου SIS II, στην εφαρμογή της εφεδρικής λύσης ή της λύσης έκτακτης ανάγκης, και να περιγράψει σε γενικές γραμμές τις πιθανές επιπτώσεις στο έργο VIS·

10.

τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της ανάπτυξης του SIS II και του VIS·

11.

αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή του να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το θέμα αυτό και να προετοιμάσει σχετικό ψήφισμα για την Ολομέλεια μόλις υπάρξουν νέες εξελίξεις που θα το δικαιολογούν και το αργότερο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δοκιμής ορόσημο·

12.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


(1)  ΕΕ L 328, 13.12.2001, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 381, 28.12.2006, σ. 4.

(3)  ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 60.


Top