Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/195A/01

Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (ΓΔ BUDG) — Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή/διευθύντριας (AD 14), Βρυξέλλες (άρθρο 29 παράγραφος 2 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης) — COM/2018/10380

OJ C 195A , 7.6.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 195/1


Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (ΓΔ BUDG)

Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή/διευθύντριας (AD 14), Βρυξέλλες

(άρθρο 29 παράγραφος 2 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης)

COM/2018/10380

(2018/C 195 A/01)

 

Ποιοι είμαστε

Η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (ΓΔ BUDG) είναι η κεντρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του ετήσιου και του πολυετούς κύκλου, από την κατάρτιση των ετήσιων σχεδίων προϋπολογισμού και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου έως την εκτέλεσή του και την τελική απαλλαγή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ΓΔ BUDG είναι επίσης αρμόδια για το νομικό πλαίσιο που διέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ από τα διάφορα θεσμικά όργανα, αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα κράτη μέλη και διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο για την προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και του πνεύματος αποδοτικότητας που αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν οι δημόσιες δαπάνες στην πράξη.

Ο/Η διευθυντής/-ύντρια εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι αρμόδιος/-α για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της κεντρικής λογιστικής και ταμειακής υπηρεσίας, καθώς και για την κατεύθυνση των εργασιών της Διεύθυνσης, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης και κατ’ επέκταση της Επιτροπής. Η Διεύθυνση αποτελείται από 6 μονάδες με μόνιμο προσωπικό περίπου 130 ατόμων συνολικά.

Τι προτείνουμε

Η ΓΔ BUDG ζητεί να προσλάβει διευθυντή/-ύντρια που θα είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης «Εκτέλεση του προϋπολογισμού». Ο/Η Διευθυντής/-ύντρια Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού θα υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή — Διατάκτη και θα παρέχει στήριξη υψηλότατου επιπέδου στη Γενική Διεύθυνση, έτσι ώστε να φέρει εις πέρας την αποστολή της.

Στα κύρια καθήκοντα και προκλήσεις του περιλαμβάνονται την παρούσα στιγμή:

η εξασφάλιση της ποιότητας των δημοσιονομικών στοιχείων στις υπηρεσίες πληρωμών της Επιτροπής μέσω των κατάλληλων συστημάτων και εργαλείων υποβολής στοιχείων, καθώς και την παροχή καθοδήγησης και στήριξης για τη διατήρηση του στόχου της θετικής δήλωσης αξιοπιστίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών,

η διαχείριση του ταμείου και η εκτέλεσης όλων των πληρωμών και των εισπράξεων εσόδων τόσο για την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης όσο και για περίπου 15 άλλους οργανισμούς της ΕΕ. Tο ταμείο πραγματοποίησε 2,5 εκατ. πληρωμές για συνολικό ποσό περίπου 160 δισ. EUR ετησίως,

η κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών και άλλων επίσημων οικονομικών εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

η ανάκτηση απαιτήσεων και οι επαφές με τους διατάκτες και τη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης. Η Διεύθυνση παίζει σημαντικό ρόλο για την ανάκτηση των προστίμων για θέματα ανταγωνισμού που επιβάλλει η Επιτροπή,

Με σκοπό την αναβάθμιση του κεντρικού λογιστικού συστήματος (ABAC), η Διεύθυνση, ως βασικός χρήστης των λειτουργιών του, παίζει σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του διάδοχου συστήματος,

η παροχή συμβουλών σε όλες τις υπηρεσίες πληρωμών της Επιτροπής, θεσμικά όργανα, αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ και στις λογιστικές υπηρεσίες σε έναν αυξανόμενο αριθμό των οργάνων αυτών.

Ο/Η Διευθυντής/-ύντρια μπορεί να κληθεί να εκπροσωπήσει τον Γενικό Διευθυντή σε ενδοϋπηρεσιακές συνεδριάσεις καθώς και την Επιτροπή ενώπιον του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.

Τι αναζητούμε

Ο/Η ιδανικός/-ή υποψήφιος/-α θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

άριστη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στα δημόσια οικονομικά, τη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων, τους κανόνες και τις διαδικασίες του προϋπολογισμού, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και την υποβολή δημοσιονομικών εκθέσεων,

αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση δημοσιονομικών και λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής μεθοδολογιών για τη διαχείριση έργων ΤΠ,

καλή γνώση των θεμάτων και διαδικασιών που συνδέονται με τον εξωτερικό οικονομικό έλεγχο, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαδικασία απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (απόφαση απαλλαγής, από το Κοινοβούλιο, της εκτελεστικής αρχής, δηλ. της Επιτροπής, σχετικά με τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, με την οποία κλείνει ο κύκλος του προϋπολογισμού),

αποδεδειγμένη επιτυχή προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση στην οποία να επέδειξε άριστα ηγετικά προσόντα και την ικανότητα να καθοδηγεί και να εμπνέει μεγάλες διεπιστημονικές ομάδες προσωπικού με υψηλή κατάρτιση, καθώς και την ικανότητα να καθορίζει προτεραιότητες και να λαμβάνει αποφάσεις,

άριστες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και διανοητική ικανότητα,

ευθυκρισία και εξαιρετικές δεξιότητες ανάλυσης και σύλληψης, οι οποίες να μαρτυρούν άρτια ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού και παραγωγής καινοτόμων, συνεκτικών και δημιουργικών ιδεών, καθώς και πρακτικών σχεδίων δράσης,

άριστες ικανότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό διάλογο με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και άρτια πείρα όσον αφορά τον συντονισμό και τις διαπραγματεύσεις σε υψηλό επίπεδο.

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων (κριτήρια επιλεξιμότητας)

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα συμπεριληφθούν στη φάση επιλογής με βάση τα ακόλουθα τυπικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

Υπηκοότητα: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν:

i)

είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές, πιστοποιούμενο με δίπλωμα/πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τετραετής·

ii)

είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές, πιστοποιούμενο με δίπλωμα/πτυχίο, καθώς και σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω μονοετής επαγγελματική πείρα δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, η οποία απαιτείται παρακάτω).

Επαγγελματική πείρα: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, σε επίπεδο στο οποίο παρέχουν πρόσβαση τα ανωτέρω προσόντα.

Διευθυντική πείρα: Τουλάχιστον 5 έτη της εν λόγω επαγγελματικής πείρας πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε ανώτερη διευθυντική θέση (1) η οποία να έχει άμεση σχέση με τομέα συναφή με την παρούσα θέση.

Γλώσσες: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) και να διαθέτουν επαρκή γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω επίσημες γλώσσες. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι επιτροπές επιλογής θα επαληθεύσουν κατά πόσον οι υποψήφιοι/-ες πληρούν την απαίτηση σχετικά με την ικανοποιητική γνώση μίας άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν, μέρος της συνέντευξης ενδέχεται να διεξαχθεί στην άλλη γλώσσα.

Όριο ηλικίας: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να μην έχουν φθάσει ακόμη στη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, η οποία, για τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται ως εκείνη που συμπληρώνεται στο τέλος του μηνός κατά τον οποίο ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλικία των 66 ετών [βλ. άρθρο 52 στοιχείο α) του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης] (3).

Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων

Προτού αναλάβουν καθήκοντα, οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν τη δέσμευσή τους να ενεργούν με ανεξαρτησία υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και οποιαδήποτε συμφέροντά τους τα οποία ενδέχεται να θεωρηθεί ότι διακυβεύουν την ανεξαρτησία τους.

Διορισμός και όροι απασχόλησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιλέξει και θα διορίσει τον διευθυντή ή τη διευθύντρια σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης [βλ. επίσης το συνοπτικό έγγραφο σχετικά με την ακολουθητέα πολιτική όσον αφορά τους/τις ανώτερους/-ες υπαλλήλους — Compilation Document on Senior Officials Policy (4)]. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής, οι υποψήφιοι/-ες που καλούνται σε συνέντευξη από τη συμβουλευτική επιτροπή διορισμών της Επιτροπής θα πρέπει να υποβληθούν σε εξετάσεις, πριν από τη συνέντευξη αυτή, σε κέντρο αξιολόγησης το οποίο διαχειρίζονται εξωτερικοί/-ές σύμβουλοι προσλήψεων.

Για λειτουργικούς λόγους και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής το ταχύτερο δυνατόν προς το συμφέρον τόσο των υποψηφίων όσο και της Επιτροπής, η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στην αγγλική και/ή τη γαλλική γλώσσα (5).

Οι μισθοί και οι όροι απασχόλησης ορίζονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης για τους/τις υπαλλήλους βαθμού AD 14 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, κάθε νέο μέλος του προσωπικού πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς δοκιμαστική περίοδο 9 μηνών.

Η έδρα της θέσης του διευθυντή ή της διευθύντριας βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Ισότητα ευκαιριών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει ενεργή πολιτική ίσων ευκαιριών με στόχο την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού των γυναικών με διευθυντικά καθήκοντα και ενθαρρύνει ιδιαίτερα την υποβολή αιτήσεων από γυναίκες.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν πληροίτε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας (βλ. σημείο «Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων»), ιδίως όσον αφορά τα είδη των απαιτούμενων διπλωμάτων/πτυχίων και την επαγγελματική πείρα, καθώς και τις γλωσσικές ικανότητες. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν πληρούν ένα από τα εν λόγω κριτήρια επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αφορούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας.

Πρέπει να διαθέτετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενημερώνετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, απαιτείται η τηλεφόρτωση βιογραφικού σημειώματος σε μορφότυπο PDF και η σύνταξη, ηλεκτρονικά, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 8 000 χαρακτήρες).

Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει την καταχώριση της αίτησής σας. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αριθμό εγγραφής, ο οποίος θα είναι ο αριθμός αναφοράς σας που θα χρησιμοποιείται για όλα τα θέματα που αφορούν την αίτησή σας. Αν δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, η αίτησή σας δεν έχει καταχωριστεί!

Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας ηλεκτρονικά. Θα ενημερώνεστε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πορεία της αίτησής σας.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και/ή αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα, παρακαλούμε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία για την εγγραφή σας λήγει στις 5 Ιουλίου 2018, 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής.

Η έγκαιρη ηλεκτρονική εγγραφή αποτελεί δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να μην περιμένετε μέχρι τις τελευταίες ημέρες για να εγγραφείτε, δεδομένου ότι τυχόν μεγάλος φόρτος κίνησης δεδομένων ή τυχόν πρόβλημα στη σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής πριν από την ολοκλήρωσή της και να σας αναγκάσει να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δεν γίνονται δεκτές.

Σημαντικές πληροφορίες για τους/τις υποψηφίους/-ήφιες

Υπενθυμίζεται στους/στις υποψηφίους/-ήφιες ότι οι εργασίες των επιτροπών επιλογής είναι εμπιστευτικές. Απαγορεύεται στους/στις υποψηφίους ή σε οποιουσδήποτε τρίτους που ενεργούν εξ ονόματός τους να έρθουν σε απευθείας ή έμμεση επαφή με μέλη των εν λόγω επιτροπών.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να αντιμετωπίζονται όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6).


(1)  Τουλάχιστον για τα εν λόγω 5 έτη κατά τα οποία απέκτησαν πείρα σε ανώτερη διευθυντική θέση, οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα τα εξής: 1) τον τίτλο και τα καθήκοντα που άσκησαν σε διευθυντικές θέσεις· 2) τον αριθμό των υπαλλήλων τους οποίους διοικούσαν στις θέσεις αυτές· 3) το ύψος των προϋπολογισμών που διαχειρίζονταν· και 4) τον αριθμό των προϊσταμένων και των υφισταμένων τους, καθώς και τον αριθμό των ατόμων στην ίδια βαθμίδα ιεραρχίας.

(2)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31958D1006(01)&from=EL

(3)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF

(4)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(5)  Η επιτροπή επιλογής θα διασφαλίσει ότι δεν θα δοθεί κανένα αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε υποψηφίους/-ήφιες οι οποίοι/-ες είναι φυσικοί/-ές ομιλητές/-ήτριες μίας από αυτές τις γλώσσες.

(6)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


Top