Help Print this page 

Document C2018/084A/01

Title and reference
Προκήρυξη κενής θέσης ECA/2018/1 — Μία (1) θέση Διευθυντή/Διευθύντριας — Έλεγχος (ομάδα καθηκόντων AD, βαθμός 14)

OJ C 84A , 6.3.2018, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 84/1


ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΚΕΝΉΣ ΘΈΣΗΣ ECA/2018/1

Μία (1) θέση Διευθυντή/Διευθύντριας — Έλεγχος

(ομάδα καθηκόντων AD, βαθμός 14)

(2018/C 084 A/01)

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, με έδρα στο Λουξεμβούργο, είναι το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη προκειμένου να διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Ως ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί, το Συνέδριο αξιολογεί την είσπραξη και την ανάλωση των κονδυλίων της ΕΕ. Εξετάζει την ορθή καταχώριση και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών πράξεων, τη νόμιμη και κανονική εκτέλεσή τους, καθώς και την κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό διαχείρισή τους. Το Συνέδριο δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω σαφών, συναφών και αντικειμενικών εκθέσεων. Επίσης, διατυπώνει γνώμες για θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης.

Το Συνέδριο επιδιώκει την ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας, προάγει τη διαφάνεια και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Δέσμευσή του είναι να λειτουργεί κατά τρόπο αποδοτικό, ευρισκόμενο στο προσκήνιο των εξελίξεων στον τομέα του ελέγχου και της διοίκησης του δημόσιου τομέα.

Το Συνέδριο είναι οργανωμένο σε Τμήματα ελέγχου. Η οργάνωσή του έχει ως βάση την εκτέλεση έργων. Οι υπάλληλοι εντάσσονται σε μια «δεξαμενή πόρων (pool)» από όπου επιλέγονται και κατανέμονται στα διάφορα Τμήματα ανάλογα με τις προτεραιότητες του οργάνου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο του Συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένων του εσωτερικού κανονισμού του και των κανόνων εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: https://www.eca.europa.eu/el/Pages/LegalFramework.aspx.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Μία (1) θέση Διευθυντή/Διευθύντριας είναι προς πλήρωση.

Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια λογοδοτεί στο τμήμα και επικουρεί τα Μέλη του στην εκτέλεση των ελεγκτικών έργων. Στις κύριες αρμοδιότητές του/της περιλαμβάνονται η διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση και η κατάρτιση εκθέσεων, η παροχή υποστήριξης και εμπειρογνωσίας υψηλής ποιότητας, καθώς και η διασφάλιση της εποπτείας και του ελέγχου των ελεγκτικών εργασιών. Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των έργων που του/της ανατίθενται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας, καθώς και τις πρακτικές και τα πρότυπα ελέγχου του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας (βαθμός AD14) στον τομέα του ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 2, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης»). Η εν λόγω διαδικασία επιλογής, η οποία αποσκοπεί στη διεύρυνση των δυνατοτήτων επιλογής της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, θα λάβει χώρα παράλληλα με την εσωτερική και διοργανική διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων.

Ο διορισμός θα γίνει στον βαθμό AD14. Ο βασικός μισθός ανέρχεται σε 14 303,51 ευρώ μηνιαίως. Στον μισθό αυτό, ο οποίος υπόκειται σε κοινοτικό φόρο αλλά απαλλάσσεται από την εθνική φορολογία, μπορούν να προστεθούν ορισμένες αποζημιώσεις και επιδόματα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης.

ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Η διαδικασία επιλογής είναι ανοικτή στους υποψηφίους οι οποίοι, κατά την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας που ορίζεται για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας, πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Γενικές προϋποθέσεις

είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων τους,

έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Ειδικές προϋποθέσεις

1.   Εκπαίδευση

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, πιστοποιούμενο με πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια των εν λόγω σπουδών είναι τουλάχιστον τέσσερα έτη, ή

επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, πιστοποιούμενο με πτυχίο, και συναφή επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια των σπουδών είναι τουλάχιστον τρία έτη, ή

όταν δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ισοδύναμου επιπέδου.

2.   Επαγγελματική πείρα

Αποδεδειγμένη και συναφή δεκαπενταετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του ως άνω πτυχίου, ει δυνατόν σε διεθνές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης τετραετούς τουλάχιστον πείρας ως διοικητικό στέλεχος, με καθήκοντα διοίκησης προσωπικού. Ειδικότερα, αποδεδειγμένη επαρκής πείρα στον τομέα του ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της εποπτείας και του ελέγχου της ποιότητας του ελέγχου, καθώς και της κατάρτισης εκθέσεων).

3.   Γνώσεις

Άριστη γνώση των προτύπων και μεθόδων ελέγχου στους τομείς του δημοσιονομικού ελέγχου, του ελέγχου συμμόρφωσης και του ελέγχου της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και καλή γνώση στους τομείς των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ και του ελέγχου του δημόσιου τομέα.

Για υπηρεσιακούς λόγους, απαιτείται η καλή γνώση της αγγλικής και της γαλλικής, δεδομένου ότι αποτελούν τις γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου. Για μία εκ των δύο αυτών γλωσσών, η κατανόηση, καθώς και η γραπτή και προφορική έκφραση, πρέπει να είναι επιπέδου τουλάχιστον αντίστοιχου του C1 και για την άλλη τουλάχιστον επιπέδου Β2. Η γνώση πρόσθετων γλωσσών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Σχετικά με την αξιολόγηση του επιπέδου των γλωσσικών γνώσεών σας, συμβουλευθείτε τον ιστότοπο

http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr

4.   Ικανότητες

i) Ικανότητα διαμόρφωσης και υλοποίησης στρατηγικής, καθορισμού γενικών και ειδικών στόχων και υποβολής στοιχείων σχετικά με τη συντελούμενη πρόοδο, ii) δεξιότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, iii) άριστη γνώση των πρακτικών διαχείρισης και iv) άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Το Συνέδριο, σύμφωνα με την πολιτική ίσων ευκαιριών που εφαρμόζει και με το άρθρο 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ασπάζεται την πολυμορφία και προάγει την ισότητα ευκαιριών. Δέχεται αιτήσεις υποψηφιότητας χωρίς να προβαίνει σε οιαδήποτε διάκριση και λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει την ισόρροπη πρόσληψη ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της χαμηλής εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις ανώτερων στελεχών, οι υποψηφιότητες γυναικών για τη συγκεκριμένη θέση είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες. Σε περίπτωση που υποψήφιοι διαφορετικού φύλου κριθούν ισάξιοι ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, θα επιλεγεί μεταξύ αυτών γυναίκα. Το Συνέδριο λαμβάνει επίσης μέτρα για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής.

Εάν για τη συμμετοχή σας στην παρούσα διαδικασία επιλογής είναι αναγκαίες ειδικές διευθετήσεις (λόγω συγκεκριμένης αναπηρίας), παρακαλείστε να αποστείλετε εγκαίρως ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ECA-Recrutement@eca.europa.eu.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 31-2015 του Συνεδρίου σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής ανώτερων διοικητικών στελεχών και διευθυντών, θα συγκροτηθεί επιτροπή προεπιλογής.

Η επιτροπή αυτή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις υποψηφιότητας βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην προκήρυξη κενής θέσης και σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

α)

Αρχικά, θα προβεί σε αξιολόγηση και σύγκριση των προσόντων, της επαγγελματικής πείρας, των γνώσεων και των δεξιοτήτων όλων των επιλέξιμων υποψηφίων βάσει των αιτήσεων υποψηφιότητάς τους. Βάσει της εν λόγω συγκριτικής αξιολόγησης, η επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο των δέκα επικρατέστερων υποψηφίων.

Δεδομένου ότι αυτή η προκαταρκτική επιλογή βασίζεται σε συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, η πλήρωση των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη κενής θέσης δεν διασφαλίζει τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

β)

Εν συνεχεία, η επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση των δέκα επικρατέστερων υποψηφίων βάσει γραπτής δοκιμασίας (μελέτης περίπτωσης) και συνέντευξης.

Βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, η επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο των υποψηφίων που θεωρούνται οι πλέον ενδεδειγμένοι για τη θέση.

Η επιτροπή προεπιλογής μπορεί να διενεργήσει ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι μελέτες περιπτώσεων που υπέβαλαν οι υποψήφιοι δεν εμπεριέχουν στοιχεία λογοκλοπής.

Βάσει της έκθεσης της επιτροπής, το Συνέδριο θα εγκρίνει απόφαση για τον διορισμό ενός υποψήφιου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, υποχρεωτικά στην αγγλική ή τη γαλλική, μπορούν να υποβληθούν μόνο μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που διατίθεται στην προκήρυξη κενής θέσης που είναι δημοσιευμένη στον ιστότοπο του Συνεδρίου.

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search/index/lang/en_US

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από τα εξής έγγραφα, στο σύνολό τους στην αγγλική ή τη γαλλική:

επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μία σελίδα κατ’ ανώτατο όριο),

πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος «Europass», με ακριβή αναγραφή των σχετικών ημερομηνιών (τρεις σελίδες κατ’ ανώτατο όριο)

(συμβουλευθείτε τον ιστότοπο http://europass.cedefop.europa.eu),

τον συνημμένο κατάλογο πρόσθετων πληροφοριών,

συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη, με ημερομηνία και υπογραφή.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που δεν τηρούν απαρεγκλίτως τις ανωτέρω υποδείξεις θα απορριφθούν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 10 Απριλίου 2018, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Λουξεμβούργου).

Εφόσον τους ζητηθεί, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αφορούν τις σπουδές, την επαγγελματική πείρα και τα τρέχοντα καθήκοντά τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Συνέδριο δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση αριθ. 77-2006 της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής για την εφαρμογή, στο πλαίσιο των πολιτικών ανθρώπινων πόρων, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ειδική δήλωση περί απορρήτου στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων απασχόλησης, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_EL.PDF

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ — ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ — ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, θεωρείτε ότι μια απόφαση σας θίγει, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

I.   Αίτηση επανεξέτασης των αποφάσεων της επιτροπής επιλογής

Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της επιτροπής επιλογής δικαιούστε να υποβάλετε εγγράφως αίτηση επανεξέτασης της εν λόγω απόφασης, εκθέτοντας τους λόγους του αιτήματός σας, στη διεύθυνση:

ECA-Recours@eca.europa.eu.

II.   Ένσταση

Δυνάμει του άρθρου 90, παράγραφος 2, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση κατά της απόφασης του Συνεδρίου με την οποία απερρίφθη η αίτηση υποψηφιότητάς σας, εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, στη διεύθυνση:

The Secretary-General

European Court of Auditors

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

III.   Προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου

Δυνάμει του άρθρου 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά ενδεχόμενης απόφασης απόρριψης της ένστασής σας, η οποία σας θίγει, ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσφυγή αυτή κατατίθεται από δικηγόρο εντός τριών μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης της ένστασης.

IV.   Καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Εάν θεωρήσετε ότι ο τρόπος χειρισμού της υποψηφιότητάς σας συνιστά κακοδιαχείριση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχετε δικαίωμα υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, αφού προηγουμένως επικοινωνήσετε με το Ελεγκτικό Συνέδριο προς διευθέτηση της διαφοράς. Η εν λόγω καταγγελία υποβάλλεται εγγράφως στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός διετίας από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των πραγματικών περιστατικών στα οποία αναφέρεται η καταγγελία σας. Το ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας διατίθεται στον ιστότοπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν διακόπτει τις προθεσμίες ένστασης ή προσφυγής που αναφέρονται ανωτέρω.


Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top