Help Print this page 

Document C2017/431A/01

Title and reference
Προκήρυξη κενής θέσης εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ριας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) — Λισαβόνα (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — COM/2017/20025

OJ C 431A , 15.12.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 431/1


Προκήρυξη κενής θέσης εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ριας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) — Λισαβόνα

(Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14)

COM/2017/20025

(2017/C 431 A/01)

 

Ποιοι είμαστε

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) ιδρύθηκε το 2002 αμέσως μετά το ατύχημα του δεξαμενόπλοιου «Erika» και την επακόλουθη διαρροή πετρελαίου. Η εντολή του [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)] επεκτάθηκε με την πάροδο των ετών και το πεδίο των καθηκόντων του διευρύνθηκε σημαντικά το 2013 [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 100/2013 (2)]. Σήμερα ο EMSA παρέχει τεχνική, επιχειρησιακή και επιστημονική συνδρομή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη στους τομείς της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ναυτικής ασφάλειας, πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης που προέρχεται από πλοία, καθώς και της αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας που προκαλείται από εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η συνδρομή του Οργανισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη συνεχή επικαιροποίηση της νομοθεσίας και την εκπόνηση νέας, την παρακολούθηση της εφαρμογής της και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται. Ο EMSA πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις στις ναυτικές αρχές και επιθεωρεί τους νηογνώμονες, καθώς και τα συστήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών σε τρίτες χώρες. Ο Οργανισμός βοηθά επίσης τις γειτονικές χώρες της ΕΕ να διευρύνουν την τεχνογνωσία και τις ικανότητές τους. Επιπλέον, ο EMSA συνδράμει τα κράτη μέλη που πλήττονται από τη ρύπανση που προκαλείται από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου με ειδικά σκάφη και εξοπλισμό και δορυφορικές εικόνες για τον εντοπισμό ρύπανσης, με συγκεκριμένους πολυετείς ειδικούς προϋπολογισμούς [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2014 (3)].

Ένας βασικός τομέας σε συνεχή εξέλιξη και με αυξανόμενη προστιθέμενη αξία είναι οι δραστηριότητες θαλάσσιας παρακολούθησης και ενημέρωσης του EMSA. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της συνδρομής του EMSA για την εξεύρεση τεχνικών λύσεων για την απλούστευση των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων για τα πλοία, και διαλειτουργικών λύσεων ΤΠΕ, όπως το σύστημα ενιαίας θυρίδας και το e-Manifest. Με τις ενοποιημένες ναυτιλιακές υπηρεσίες, οι οποίες βασίζονται στα συστήματα υποβολής δηλώσεων για τα πλοία και άλλα εργαλεία επιτήρησης, επεκτείνονται οι ψηφιακές λύσεις σε όλους τους τελικούς χρήστες που έχουν έννομο συμφέρον και στα όργανα της ΕΕ, με σκοπό την εξυπηρέτηση των κατά προτεραιότητα πεδίων πολιτικής, όπως η ασφάλεια από έκνομες ενέργειες και η μετανάστευση. Η πρόκληση του Οργανισμού για το μέλλον είναι να συνδράμει περισσότερο τις εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής για να ενισχυθεί η διατομεακή και διασυνοριακή συντονισμένη δράση σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους οργανισμούς. Η τελευταία αναθεώρηση της εντολής του Οργανισμού το 2016 αντικατοπτρίζει την πρόκληση αυτή [κανονισμός (ΕΕ) 2016/1625 (4)].

Ο EMSA εδρεύει στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Το 2017 ο Οργανισμός διέθετε προϋπολογισμό 75 εκατ. ευρώ περίπου και απασχολούσε περί τα 250 άτομα. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2020 σε σχέση με τη δέσμη μέτρων για την Ακτοφυλακή και για την ανάπτυξη δράσεων χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο έργου (όπως η εφαρμογή της συνιστώσας ασφαλείας του προγράμματος Copernicus).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.emsa.europa.eu

Τι προτείνουμε

Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ρια είναι ο/η νόμιμος/-η εκπρόσωπος και το δημόσιο πρόσωπο του Οργανισμού και λογοδοτεί έναντι του διοικητικού συμβουλίου.

Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ρια θα είναι προϊστάμενος/-ένη και διαχειριστής/-ρια του Οργανισμού και θα φέρει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία του, διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού.

Οι ειδικές αρμοδιότητες του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ριας θα περιλαμβάνουν:

επίτευξη των στόχων του Οργανισμού σύμφωνα με την πολυετή στρατηγική που καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού,

ανάπτυξη και διατήρηση της αποδοτικής και αποτελεσματικής συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κράτη μέλη, τρίτες χώρες και ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλογα με την περίπτωση, με γνώμονα τα καθήκοντα του Οργανισμού,

συνεργασία με τις αρχές του κράτους μέλους που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών,

συνεργασία με τον/την εκτελεστικό/-ή διευθυντή/-ρια του Frontex (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) και της EFCA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας) για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την Ακτοφυλακή,

ανταπόκριση σε τυχόν αιτήσεις συνδρομής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή κρατών μελών, με γνώμονα τα καθήκοντα του Οργανισμού,

προώθηση της αποστολής του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών δραστηριοτήτων του και, ανάλογα με την περίπτωση, συνεργασία με τους φορείς του κλάδου,

κατάρτιση του πολυετούς ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, του ετήσιου προγράμματος εργασίας και του λεπτομερούς σχεδίου δράσης του Οργανισμού για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της ρύπανσης και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Οργανισμού,

τρέχουσα διοίκηση του οργανισμού. Πρόσληψη και αξιολόγηση του προσωπικού του Οργανισμού, σε συμμόρφωση με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της ΕΕ, και συγχρόνως καλλιέργεια καλού ομαδικού πνεύματος και θετικού εργασιακού περιβάλλοντος,

άμεση και έμμεση επικοινωνία με τους πολίτες για όλα τα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Οργανισμού.

Αναζητούμε (κριτήρια επιλογής):

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν:

α)   ικανότητες διαχείρισης· ειδικότερα:

άριστη ικανότητα να διαχειριστούν έναν αποκεντρωμένο οργανισμό, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο εσωτερικής διαχείρισης, και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός που αλληλεπιδρά με πολλαπλούς φορείς,

γνώση, πείρα, καθώς και ιστορικό επιδόσεων στη διαχείριση σημαντικών χρηματοοικονομικών πόρων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και/ή διεθνές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του δημοσιονομικού προγραμματισμού και του εσωτερικού ελέγχου,

αποδεδειγμένο ιστορικό επιδόσεων στη διοίκηση μεγάλων ανθρώπινων συνόλων σε υψηλό επίπεδο διοίκησης, καθώς και την ικανότητα να διευθύνουν, να δραστηριοποιούν και να αναπτύσσουν το δυναμικό μιας ομάδας με πολυεθνικά και πολυεπιστημονικά περιβάλλοντα· πείρα που αποκτήθηκε σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον θα θεωρηθεί πλεονέκτημα,

ικανότητα διατήρησης στενών σχέσεων με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

β)   τεχνικές γνώσεις· ιδίως:

καλή γνώση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της λειτουργίας και της συνεργασίας τους,

γνώση της ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής, ιδίως της πολιτικής θαλάσσιων μεταφορών, και της νομοθεσίας,

αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των πολιτικών μεταφορών και θαλάσσιων πολιτικών· πλεονέκτημα θα θεωρηθεί επίσης τυχόν πείρα αποκτηθείσα σε δημόσια διοίκηση εθνικού, ευρωπαϊκού ή διεθνούς επιπέδου,

ικανότητα ανάπτυξης στρατηγικού οράματος για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας, της ψηφιοποίησης και της περιβαλλοντικής αειφορίας των θαλάσσιων μεταφορών·

γ)   επικοινωνιακές δεξιότητες· ιδίως:

αποδεδειγμένη ικανότητα και πείρα αποτελεσματικής και αποδοτικής επικοινωνίας με το κοινό και συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς,

άριστες ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, λήψης αποφάσεων, οργάνωσης και διαπραγμάτευσης, καθώς και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης κατά τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες,

η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα, δεδομένου ότι είναι η γλώσσα εργασίας του Οργανισμού.

Κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων

Οι υποψήφιοι/-ες θα συμπεριληφθούν στη φάση επιλογής με βάση τα ακόλουθα τυπικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

Υπηκοότητα: να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι πολίτες χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου:

είτε να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο) όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τέσσερα ή περισσότερα έτη,

είτε να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες από πτυχίο και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους σε περίπτωση που η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω μονοετής επαγγελματική πείρα δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην απαιτούμενη κατωτέρω επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου).

Επαγγελματική πείρα: να διαθέτουν, μετά την απόκτηση του πτυχίου, 15ετή τουλάχιστον εμπειρία σε επίπεδο που αντιστοιχεί στα ανωτέρω προσόντα. Τουλάχιστον 5 έτη της εν λόγω επαγγελματικής πείρας θα πρέπει να είναι σε τομείς που καλύπτονται από το πεδίο δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

Διευθυντική πείρα: από τα 15 έτη της εν λόγω επαγγελματικής πείρας, τουλάχιστον τα πέντε έτη πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε διευθυντικές θέσεις ανώτερου επιπέδου (5) και οι θέσεις αυτές να έχουν άμεση σχέση με τομέα συναφή με την παρούσα θέση.

Γλώσσες: να κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης (6) και να διαθέτουν επαρκή γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω γλώσσες στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων τους. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι επιτροπές επιλογής θα επαληθεύσουν κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν την απαίτηση σχετικά με την ικανοποιητική γνώση μίας άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, μέρος της συνέντευξης ενδέχεται να διεξαχθεί στην άλλη γλώσσα.

Όριο ηλικίας: να είναι σε θέση, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να περατώσουν ολόκληρη την πενταετή θητεία τους πριν φθάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης. Για τους/τις έκτακτους/-ες υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ηλικία συνταξιοδότησης ορίζεται το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο/η υπάλληλος συμπληρώνει την ηλικία των 66 ετών [βλ. επίσης άρθρο 47 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρθρο 52 στοιχείο α) του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης] (7).

Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων

Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ρια θα κληθεί να υποβάλει δήλωση δέσμευσης ότι θα ενεργεί με αμεροληψία για το δημόσιο συμφέρον, καθώς και δήλωση σχετικά με τα τυχόν συμφέροντα που ενδέχεται να θεωρηθούν επιζήμια για την ανεξαρτησία του/της. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να επιβεβαιώσουν στην αίτησή τους την προθυμία τους να υποβάλουν τις εν λόγω δηλώσεις.

Επιλογή και διορισμός

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει την επιλογή σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης [βλ. και το έγγραφο σχετικά με την ακολουθητέα πολιτική όσον αφορά τους/τις ανώτερους/-ες υπαλλήλους — Document on Senior Officials Policy (8)]. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα συγκροτήσει επιτροπή προεπιλογής, στην οποία ένας/μία εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου του EMSA θα συμμετάσχει ως παρατηρητής/-ρια. Η εν λόγω επιτροπή θα αναλύσει όλες τις αιτήσεις και θα προσδιορίσει τους/τις υποψηφίους/-ες που διαθέτουν τα καλύτερα προσόντα με γνώμονα τα προαναφερθέντα κριτήρια επιλογής. Οι συγκεκριμένοι/-ες υποψήφιοι/-ες ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής προεπιλογής.

Μετά τις εν λόγω συνεντεύξεις, η επιτροπή προεπιλογής θα συντάξει το πόρισμά της και θα προτείνει κατάλογο υποψηφίων για περαιτέρω συνεντεύξεις στη συμβουλευτική επιτροπή διορισμών (ΣΕΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμβουλευτική επιτροπή διορισμών (ΣΕΔ), λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της επιτροπής προεπιλογής, θα αποφασίσει σχετικά με τους/τις υποψηφίους/-ες που θα πρέπει να κληθούν σε συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι/-ες που θα κληθούν σε συνέντευξη με τη ΣΕΔ θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ολοήμερη αξιολόγηση διοικητικών ικανοτήτων σε κέντρο αξιολόγησης το οποίο διαχειρίζονται εξωτερικοί σύμβουλοι ανθρώπινων πόρων. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνέντευξης και τα πορίσματα της έκθεσης του κέντρου αξιολόγησης, η ΣΕΔ θα καταρτίσει βραχύ κατάλογο υποψηφίων τους/τις οποίους/-ες θεωρεί κατάλληλους/-ες για την άσκηση των καθηκόντων εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ριας.

Οι υποψήφιοι/-ες που θα προεπιλεγούν από τη ΣΕΔ θα κληθούν σε συνέντευξη από τον/την αρμόδιο/-α Επίτροπο (ή τους/τις αρμόδιους/-ες Επιτρόπους).

Μετά τις συνεντεύξεις αυτές, η Επιτροπή θα εγκρίνει κατάλογο των καταλληλότερων υποψηφίων, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στο διοικητικό συμβούλιο της EMSA. Αυτό το τελευταίο δύναται να υποβάλει σε συνέντευξη τους/τις υποψηφίους/-ες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο. Θα διορίσει τον/τη διευθυντή/-ρια. Η συμπερίληψη στον κατάλογο των καταλληλότερων υποψηφίων της Επιτροπής δεν εξασφαλίζει διορισμό.

Οι υποψήφιοι/-ες ενδέχεται να κληθούν και σε άλλες συνεντεύξεις και/ή δοκιμασίες, πέραν εκείνων που αναφέρονται ανωτέρω.

Πριν από τον διορισμό ο/η αιτών/-ούσα που έχει ανακηρυχθεί επικρατέστερος/-η ενδέχεται να κληθεί να προβεί σε δήλωση σχετικά με το όραμά του/της για τον Οργανισμό ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις που του υποβάλλουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για λειτουργικούς λόγους και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής το ταχύτερο δυνατόν, η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στην αγγλική και/ή τη γαλλική γλώσσα.

Οι μισθοί και οι όροι απασχόλησης είναι αυτοί που προβλέπονται στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό για τους/τις έκτακτους/-ες υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία αντιστοιχεί στη βασική θέση Διευθυντή/-ριας στον βαθμό AD 14 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο/Η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί θα καταταχθεί, ανάλογα με τη διάρκεια της προϋπηρεσίας του/της, στο στάδιο 1 ή το στάδιο 2 εντός του βαθμού. Θα προσληφθεί για αρχική θητεία διάρκειας 5 ετών, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν κατά τη στιγμή της παρούσας δημοσίευσης.

Ισότητα ευκαιριών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EMSA εφαρμόζουν πολιτική ίσων ευκαιριών και απαγόρευσης των διακρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (9).

Όροι εργασίας και απασχόλησης

Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ρια θα διοριστεί ως έκτακτος/-η υπάλληλος, στον βαθμό AD 14, σύμφωνα με τα άρθρα 2(α) και 10 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για περίοδο πέντε ετών. Σύμφωνα με τον κανονισμό EMSA, η θητεία του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ριας μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι, σύμφωνα με το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, κάθε νέο μέλος του προσωπικού πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς περίοδο δοκιμασίας εννέα μηνών.

Τόπος υπηρεσίας είναι η Λισαβόνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Οργανισμού.

Η θέση θα καλυφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες, προτού υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά αν πληρούν όλες τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας [βλ. σημείο «Αναζητούμε (κριτήρια επιλογής)»], ιδίως όσον αφορά το είδος του διπλώματος/πτυχίου, την επαγγελματική πείρα υψηλού επιπέδου, καθώς και τις απαιτούμενες γλωσσικές ικανότητες. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν πληρούν κάποιο από τα εν λόγω κριτήρια επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να εγγραφείτε μέσω του διαδικτύου στον ακόλουθο δικτυακό τόπο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Πρέπει να διαθέτετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής τους, καθώς και για την επικοινωνία μαζί τους κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενημερώνετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, απαιτείται η τηλεφόρτωση βιογραφικού σημειώματος σε μορφότυπο PDF και η σύνταξη, ηλεκτρονικά, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 8 000 χαρακτήρες).

Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει την καταχώριση της αίτησής σας. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αριθμό εγγραφής, που θα είναι ο αριθμός αναφοράς του/της υποψηφίου/-ας για όλα τα θέματα που αφορούν την αίτηση. Αν δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, η αίτησή σας δεν έχει καταχωριστεί!

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/-ες δεν μπορούν να παρακολουθούν τα στάδια εξέτασης της αίτησής τους μέσω του διαδικτύου. Θα ενημερώνεστε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πορεία της αίτησής σας.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και/ή αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα, παρακαλούμε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 29 Ιανουαρίου 2018, στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής.

Η έγκαιρη ηλεκτρονική εγγραφή αποτελεί δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να μην περιμένετε μέχρι τις τελευταίες ημέρες για να εγγραφείτε, δεδομένου ότι τυχόν μεγάλος φόρτος κίνησης δεδομένων στο διαδίκτυο ή τυχόν πρόβλημα στη σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής πριν από την ολοκλήρωσή της και να σας αναγκάσει να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δεν θα γίνονται δεκτές.

Σημαντικές πληροφορίες για τους/τις υποψηφίους/-ες

Υπενθυμίζεται στους/τις υποψηφίους/-ες ότι οι εργασίες των διαφόρων επιτροπών επιλογής είναι απόρρητες. Απαγορεύεται στους/τις υποψηφίους/-ες ή οποιουσδήποτε τρίτους ενεργούν εξ ονόματός τους να έλθουν σε άμεση ή έμμεση επαφή με τα μέλη των εν λόγω επιτροπών.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EMSA μεριμνούν ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να αντιμετωπίζονται όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η μέριμνα αυτή αφορά ιδίως την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων (10).


(1)  ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 30.

(3)  ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 115.

(4)  ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 77.

(5)  Στο βιογραφικό τους σημείωμα, οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να αναφέρουν, τουλάχιστον για τα εν λόγω πέντε έτη κατά τα οποία απέκτησαν πείρα σε ανώτερη διευθυντική θέση, τα ακόλουθα: 1) τον τίτλο και τα ασκούμενα καθήκοντα σε διευθυντικές θέσεις, 2) τον αριθμό υπαλλήλων τους/τις οποίους/-ες διοικούσαν, 3) τα μεγέθη των υπό διαχείριση προϋπολογισμών, 4) τον αριθμό των ανώτερων και κατώτερων βαθμίδων ιεραρχίας και 5) τον αριθμό των ομότιμων στην ίδια βαθμίδα ιεραρχίας.

(6)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701

(7)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EN

(8)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(9)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101

(10)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


Top