Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/164A/01

Προκήρυξη κενής θέσης ECA/2017/7 — Μία θέση νομικού με πείρα στο ευρωπαϊκό δίκαιο — Προεδρία — Νομική Υπηρεσία (Ομάδα καθηκόντων AD, βαθμοί AD 7-AD 9)

OJ C 164A , 24.5.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.5.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 164/1


ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΚΕΝΉΣ ΘΈΣΗΣ ECA/2017/7

Μία θέση νομικού με πείρα στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Προεδρία — Νομική Υπηρεσία

(Ομάδα καθηκόντων AD, βαθμοί AD 7-AD 9)

(2017/C 164 A/01)

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Συνέδριο») το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη προκειμένου να διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της. Ως ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της.

Στο πλαίσιο των ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχει, το Συνέδριο αξιολογεί την είσπραξη και την ανάλωση των κονδυλίων της ΕΕ. Εξετάζει την ορθή καταχώριση και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών πράξεων, τη νόμιμη και κανονική εκτέλεσή τους, καθώς και την κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό διαχείρισή τους.

Το Συνέδριο δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω σαφών, συναφών και αντικειμενικών εκθέσεων. Επίσης, διατυπώνει γνώμες για θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης.

Το Συνέδριο επιδιώκει την ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας, προάγει τη διαφάνεια και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως δε κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Δέσμευση του Συνεδρίου είναι να λειτουργεί κατά τρόπο αποτελεσματικό, ευρισκόμενο στο προσκήνιο των εξελίξεων στον τομέα του ελέγχου και της διοίκησης του δημόσιου τομέα.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομικές συμβουλές και υποστήριξη στο Συνέδριο για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα προνόμια του οργάνου, νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο των ελεγκτικών δραστηριοτήτων του, καθώς και ζητήματα που άπτονται του προσωπικού και της διοίκησης. Η Νομική Υπηρεσία εκπροσωπεί το όργανο ενώπιον της δικαιοσύνης, ιδίως δε ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης νομικού (βαθμοί AD 7 έως AD 9) στη Νομική Υπηρεσία (Προεδρία) και να καταρτίσει πίνακα επιτυχόντων για μελλοντική πρόσληψη, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 2, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης»). Η εν λόγω εξαιρετική διαδικασία για την πλήρωση μίας θέσης που απαιτεί ειδικά προσόντα θα λάβει χώρα παράλληλα με την εσωτερική και τη διοργανική διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων, δυνάμει του άρθρου 29, παράγραφος 1, στοιχεία α) και γ), του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ούτως ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες επιλογής που διαθέτει η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή.

Υπό την εποπτεία του προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας, ο/η νομικός θα αναλάβει καθήκοντα εσωτερικού νομικού συμβούλου και θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Συνεδρίου σε υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Επίσης, θα εκτελεί νομικά καθήκοντα συνιστάμενα κυρίως στην κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων και νομικών γνωμών βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, την παροχή υποστήριξης στα Μέλη και τα τμήματα ελέγχου όσον αφορά τον χειρισμό νομικών ζητημάτων, την παροχή νομικών συμβουλών εντός του οργάνου για ζητήματα θεσμικού, διοικητικού και υπαλληλικού δικαίου, καθώς και στην εκπροσώπηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον της δικαιοσύνης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εσωτερικής συνεργασίας, θα συνεπικουρεί τις διοικητικές υπηρεσίες σε ζητήματα που άπτονται των δημόσιων συμβάσεων.

Οι προσλήψεις, βάσει του πίνακα επιτυχόντων, θα αποσκοπούν καταρχάς στην πλήρωση μίας κενής θέσης και, εν συνεχεία, θα πραγματοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τη διαθεσιμότητα των θέσεων.

Ο βασικός μηνιαίος μισθός στους βαθμούς AD 7, AD 8 και AD 9 (κλιμάκιο 1) ανέρχεται σε 5 937,01, 6 717,35 και 7 600,25 ευρώ αντίστοιχα. Σε αυτό τον βασικό μισθό, ο οποίος υπόκειται σε εσωτερικό φόρο της ΕΕ αλλά απαλλάσσεται εθνικών φόρων, μπορούν να προστεθούν, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, ορισμένες αποζημιώσεις και επιδόματα ανάλογα με την προσωπική κατάσταση και τη σύνθεση της οικογένειας του υπαλλήλου.

Για τον βαθμό AD 7 απαιτείται 8ετής επαγγελματική πείρα, για τον βαθμό AD 8 10ετής επαγγελματική πείρα και για τον βαθμό AD 9 12ετής επαγγελματική πείρα.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαθέτουν ίδια συστήματα συνταξιοδότησης και κοινωνικής ασφάλισης, βασιζόμενα στις εισφορές που παρακρατούνται από τις αποδοχές στην πηγή. Τα τέκνα των υπαλλήλων μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στο Ευρωπαϊκό Σχολείο.

ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Αναζητούμε δυναμικούς/-ές νομικούς με πείρα στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

I.   Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

Η διαδικασία επιλογής είναι ανοικτή στους υποψηφίους οι οποίοι, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

Πληρούν τους όρους πρόσληψης που τίθενται στο άρθρο 28 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ήτοι

να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,

να απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων τους,

να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας,

να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

Διαθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης

επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, πιστοποιούμενο με πτυχίο νομικής, όταν η κανονική διάρκεια των εν λόγω σπουδών είναι τουλάχιστον τέσσερα έτη, ή

επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, πιστοποιούμενο με πτυχίο νομικής, και συναφή επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια των σπουδών είναι τουλάχιστον τρία έτη, ή

όταν δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, συναφή επαγγελματική εκπαίδευση ισοδύναμου επιπέδου.

Διαθέτουν αποδεδειγμένη οκταετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα ως νομικοί, συμπεριλαμβανομένης εξαετούς τουλάχιστον πείρας άμεσα συνδεόμενης με τη φύση των προς εκτέλεση νομικών καθηκόντων, μετά την απόκτηση του ως άνω πτυχίου· η απαιτούμενη πείρα πρέπει να έχει αποκτηθεί έως την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Διαθέτουν άριστη γνώση μίας επίσημης γλώσσας της ΕΕ (επίπεδο C1 τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή έκφραση) και ικανοποιητική γνώση (επίπεδο τουλάχιστον Β2 τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή έκφραση) τουλάχιστον μίας ακόμη επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Για υπηρεσιακούς λόγους, απαιτείται πολύ καλή γνώση της γαλλικής και της αγγλικής (επίπεδο τουλάχιστον C1 τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή έκφραση), δεδομένου ότι αυτές οι δύο γλώσσες αποτελούν τις γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου.

Προκειμένου να προσδιορίσετε το επίπεδο των γλωσσικών γνώσεών σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

http://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr

II.   Ειδικά προσόντα

Οι υποψήφιοι που θα συμπεριληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων θα επιλεγούν από την επιτροπή επιλογής μεταξύ των επιλέξιμων υποψηφίων που θα αποδείξουν με τον καλύτερο τρόπο στην αίτηση υποψηφιότητάς τους ή/και κατά τις προβλεπόμενες δοκιμασίες:

άριστη γνώση του δικαίου της ΕΕ και των σχετικών διαδικασιών δικαστικής επίλυσης διαφορών,

γνώση του νομικού πλαισίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

άρτιες γνώσεις στους τομείς του δικαίου που συνδέονται με τις εργασίες του Συνεδρίου, και ιδίως στο τραπεζικό δίκαιο της ΕΕ, το δημοσιονομικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης, το ενοχικό δίκαιο, το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων και των δημόσιων συμβάσεων, σε θέματα καταπολέμησης της απάτης κ.λπ.,

αποδεδειγμένη πείρα νομικού αποκτηθείσα κυρίως στα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ, σε διεθνείς οργανισμούς, σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε δημόσιες διοικήσεις, σε δικηγορικά γραφεία,

άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες, επιχειρηματολογικές και διαπραγματευτικές ικανότητες, καθώς και ικανότητες επίλυσης συγκρούσεων,

πνεύμα εξυπηρέτησης (με γνώμονα τον πελάτη και στόχο την εξεύρεση λύσης), επιβεβαιωμένη ικανότητα τήρησης των προθεσμιών/οδηγιών και εργασίας σε ομάδα,

άριστες ικανότητες προφορικής επικοινωνίας και κατάρτισης νομικών εγγράφων στις γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου (αγγλική και γαλλική, σε επίπεδο τουλάχιστον C1 τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή έκφραση),

καλή γνώση και άλλων γλωσσών της ΕΕ (σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή έκφραση).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Το Συνέδριο εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών διασφαλίζοντας κυρίως την ισόρροπη πρόσληψη ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και του άρθρου 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Το Συνέδριο διαθέτει μέσα που σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιτροπή επιλογής θα προβεί σε προεπιλογή των επιλέξιμων υποψηφίων βάσει τίτλων με γνώμονα τα ειδικά προσόντα τους (υπό το σημείο ΙΙ ανωτέρω). Κατόπιν αυτής της προεπιλογής, οι 12 καλύτεροι υποψήφιοι (*1) (κατ’ ανώτατο όριο), εκ των οποίων οι έξι θα είναι άνδρες και οι έξι γυναίκες, θα κληθούν να εκπονήσουν γραπτώς μελέτη περίπτωσης και να υποβληθούν σε συνέντευξη κατά την οποία θα παρουσιάσουν συγκεκριμένα τη μελέτη αυτή. Οι δύο αυτές δοκιμασίες θα αξιολογηθούν από την επιτροπή επιλογής, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών προσόντων (υπό το σημείο ΙΙ ανωτέρω).

Κατόπιν αυτής της διαδικασίας, η επιτροπή επιλογής θα καταρτίσει πίνακα επιτυχόντων για μελλοντική πρόσληψη με τους 8 υποψηφίους (κατ’ ανώτατο όριο) που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στα ειδικά προσόντα που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη (υπό το σημείο ΙΙ ανωτέρω). Εφόσον υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι και από τα δύο φύλα που ανταποκρίνονται καλύτερα στα απαιτούμενα προσόντα, ο πίνακας των επιτυχόντων θα περιλαμβάνει 4 γυναίκες και 4 άνδρες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναγραφούν στον πίνακα κατά αλφαβητική σειρά.

Το γεγονός ότι υποψήφιος περιλαμβάνεται στον πίνακα επιτυχόντων ουδόλως συνιστά δικαίωμα πρόσληψης. Οι ενδεχόμενες προσλήψεις εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο πίνακας θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και η ισχύς του μπορεί να παραταθεί.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, υποχρεωτικά στην αγγλική ή τη γαλλική, πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που συνοδεύει την προκήρυξη που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

http://www.eca.europa.eu/el/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search/index/lang/en_US

Στο θέμα της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς της παρούσας προκήρυξης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από τα εξής έγγραφα:

επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( μία σελίδα κατ’ ανώτατο όριο ),

πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος τύπου «Europass» , με ακριβή αναγραφή των σχετικών ημερομηνιών ( 3 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο )

(συμβουλευθείτε τον ιστότοπο: http://europass.cedefop.europa.eu),

συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη, με ημερομηνία και υπογραφή.

Αιτήσεις υποψηφιότητας που δεν θα τηρούν απαρεγκλίτως τις ανωτέρω υποδείξεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 16 Ιουνίου 2017 στις 12 το μεσημέρι .

Εφόσον τους ζητηθεί, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αφορούν τις σπουδές, την επαγγελματική πείρα και τα τρέχοντα καθήκοντά τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1), ο αποδέκτης επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον για τους σκοπούς οι οποίοι αιτιολογούν τη διαβίβασή τους.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ — ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ — ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, θεωρείτε ότι μια απόφαση σας θίγει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα μέσα:

I.   Αίτηση επανεξέτασης των αποφάσεων της επιτροπής επιλογής

Εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης που έλαβε η επιτροπή προεπιλογής, μπορείτε να υποβάλετε εγγράφως αίτηση επανεξέτασης της απόφασης αυτής, εκθέτοντας τους λόγους του αιτήματός σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ECA-Recours@eca.europa.eu

II.   Ένσταση και προσφυγή

Δυνάμει του άρθρου 90, παράγραφος 2, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά της απόφασης απόρριψης της υποψηφιότητάς σας από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχής μπορείτε να υποβάλετε ένσταση εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Cour des comptes européenne

Monsieur le Secrétaire général

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Εν συνεχεία, δυνάμει του άρθρου 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά ενδεχόμενης απόφασης απόρριψης της ένστασής σας, η οποία σας θίγει, ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσφυγή αυτή κατατίθεται από δικηγόρο εντός τριών μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης της ένστασης.

III.   Καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Εάν θεωρείται ότι ο τρόπος χειρισμού του φακέλου σας συνιστά κακοδιαχείριση εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, αφού προηγουμένως επικοινωνήσετε με το Ελεγκτικό Συνέδριο προς διευθέτηση της διαφοράς. Η εν λόγω καταγγελία υποβάλλεται εγγράφως στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός διετίας από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των πραγματικών περιστατικών στα οποία αναφέρεται η καταγγελία σας. Στον ιστότοπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή διατίθεται ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν διακόπτουν τις προθεσμίες ένστασης ή προσφυγής που αναφέρονται ανωτέρω.


(*1)  Εφόσον υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι.

(1)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


Image

Image


Top