EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2336

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2336 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου

ΕΕ L 354 της 23.12.2016, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2336/oj

23.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 354/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/2336 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Δεκεμβρίου 2016

για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) απαιτεί οι δραστηριότητες αλιείας να είναι μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά βιώσιμες και να υπόκεινται σε διαχείριση κατά τρόπο συμβατό με τον στόχο της επίτευξης οικονομικών και κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, συμβάλλοντας παράλληλα στην επισιτιστική ασφάλεια. Η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) θα πρέπει να εφαρμόζει τόσο την προληπτική όσο και την οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης της αλιείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα και ότι οι δραστηριότητες αλιείας δεν υποβαθμίζουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 2 παράγραφος 2 και τα άρθρα 7, 20 και 22 του εν λόγω κανονισμού έχουν επίσης ιδιαίτερη σημασία.

(2)

Η Ένωση έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει τα ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ειδικότερα τα ψηφίσματα 61/105 και 64/72, με τα οποία καλούνται τα κράτη και οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας να εξασφαλίσουν τόσο την προστασία των ευάλωτων οικοσυστημάτων βαθέων υδάτων από τις επιπτώσεις των αλιευτικών εργαλείων βυθού όσο και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων βαθέων υδάτων.

(3)

Η Επιτροπή αξιολόγησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου (4) και, ειδικότερα, διαπίστωσε ότι το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τον οικείο στόλο ήταν πολύ ευρύ, ότι οι οδηγίες για τον έλεγχο στους καθορισμένους λιμένες και για τα προγράμματα δειγματοληψίας ήταν ανεπαρκείς, και ότι η ποιότητα της υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τα επίπεδα προσπάθειας παρουσίαζε πολλές διακυμάνσεις. Επιπλέον, με την αξιολόγηση αυτή η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ανώτατο όριο αλιευτικής ικανότητας, που εφαρμόζεται από το 2002 και συνίσταται στη συνολική αλιευτική ικανότητα όλων των σκαφών που αλίευσαν πάνω από 10 τόνους οποιουδήποτε μείγματος ειδών βαθέων υδάτων σε οποιοδήποτε από τα έτη μεταξύ του 1998 και του 2000, δεν είχε ουσιαστικό θετικό αποτέλεσμα. Το καθεστώς του ανώτατου ορίου αλιευτικής ικανότητας θα πρέπει επομένως να ενημερωθεί, ως ένα από τα μέτρα για τη διόρθωση των αδυναμιών που εντοπίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(4)

Για τη διατήρηση των αναγκαίων μειώσεων της αλιευτικής ικανότητας στην αλιεία βαθέων υδάτων και την πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες βαθέων υδάτων και τον αντίκτυπό τους στο θαλάσσιο περιβάλλον, η αλιεία ειδών βαθέων υδάτων θα πρέπει να υπόκειται σε άδεια αλιείας. Κάθε αίτηση για την έκδοση άδειας αλιείας θα πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή της αλιευτικής ζώνης την οποία αφορά, περιλαμβανομένων των υποπεριοχών ICES (Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας) και CECAF (Επιτροπή αλιείας του κεντροανατολικού Ατλαντικού) και των διαιρέσεων και υποδιαιρέσεων αυτών, καθώς και το είδος των αλιευτικών εργαλείων, το σχεδιαζόμενο βάθος, τη σχεδιαζόμενη συχνότητα και διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας, και τα ονόματα των οικείων ειδών βαθέων υδάτων.

Το σύστημα των αδειών αλιείας θα πρέπει επίσης να συμβάλει στον περιορισμό της αλιευτικής ικανότητας των σκαφών τα οποία είναι επιλέξιμα να αλιεύουν είδη βαθέων υδάτων. Για να επικεντρώνονται τα μέτρα διαχείρισης σε εκείνο το μέρος του στόλου που αλιεύει κατά μείζονα λόγο είδη βαθέων υδάτων, οι άδειες αλιείας θα πρέπει να εκδίδονται ανάλογα με το αν πρόκειται για στοχευόμενη ή παρεμπίπτουσα αλιεία. Ωστόσο, η υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης των αλιευμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα σκάφη που αλιεύουν μικρές ποσότητες ειδών βαθέων υδάτων, και τα οποία δεν υπόκεινται σήμερα σε ειδική άδεια αλιείας βαθέων υδάτων, να συνεχίσουν τις παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητές τους.

(5)

Οι κάτοχοι άδειας αλιείας που επιτρέπει την αλιεία ειδών βαθέων υδάτων θα πρέπει να συνεργάζονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων επιστημονικής έρευνας με σκοπό τη βελτίωση της αξιολόγησης των αποθεμάτων βαθέων υδάτων και της έρευνας των οικοσυστημάτων βαθέων υδάτων.

(6)

Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είναι σκόπιμο να επιτραπούν στοχευμένες αλιευτικές δραστηριότητες μόνο στους τομείς όπου έχει πραγματοποιηθεί αλιευτική δραστηριότητα βαθέων υδάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2009-2011. Ωστόσο, για το σκοπό της εξερευνητικής αλιείας, τα σκάφη που στοχεύουν σε είδη βαθέων υδάτων θα πρέπει να επιτρέπεται να αλιεύουν πέρα από την υφιστάμενη αλιευτική ζώνη υπό την προϋπόθεση ότι βάσει αξιολόγησης των επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) η επέκταση της αλιευτικής ζώνης δεν ενέχει σημαντικό κίνδυνο αρνητικού αντίκτυπου σε ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα (ΕΘΟ).

(7)

Η αλιεία βαθέων υδάτων με τράτες βυθού συνιστά τον μεγαλύτερο, σε σχέση με τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, κίνδυνο για τα ΕΘΟ, και στο πλαίσιό της αναφέρονται τα υψηλότερα ποσοστά ανεπιθύμητων αλιευμάτων ειδών βαθέων υδάτων. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων βαθέων υδάτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα, η αλιεία με τράτες βυθού θα πρέπει να περιοριστεί σε ύδατα άνω ενός συγκεκριμένου βάθους και η αλιεία με εργαλεία βυθού θα πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με την προστασία των ΕΘΟ. Η χρήση των αλιευτικών εργαλείων βυθού θα πρέπει επίσης να υπόκειται σε αξιολόγηση μετά από τις 13 Ιανουαρίου 2021. Επιπρόσθετα, η χρήση στάσιμων απλαδιών διχτυών βυθού στην αλιεία ειδών βαθέων υδάτων περιορίζεται επί του παρόντος από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου (5).

(8)

Για να μετριαστούν οι πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις της αλιείας με τράτες βυθού, είναι σκόπιμο να επιτρέπεται η αλιεία με τράτα βυθού μόνο σε ή πάνω από βάθος 800 μέτρων. Το εν λόγω όριο βασίζεται σε υφιστάμενα προαιρετικά μέτρα που εφαρμόζονται, με πρωτοβουλία των επαγγελματιών του τομέα, στα ύδατα της Ένωσης, και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αλιείας βαθέων υδάτων στα ενωσιακά ύδατα.

(9)

Για να μειωθεί στο ελάχιστο ο αντίκτυπος στα ΕΘΟ των αλιευτικών δραστηριοτήτων βαθέων υδάτων, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί δέσμη μέτρων με σκοπό να μειωθούν οι συναντήσεις με ΕΘΟ. Ειδικότερα, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας της μετακίνησης και να υφίσταται υποχρέωση υποβολής έκθεσης όταν συμβεί συνάντηση με ΕΘΟ. Επιπλέον, θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των περιοχών που πιθανολογείται ότι υπάρχουν ΕΘΟ όπου η αλιεία με εργαλεία βυθού θα απαγορεύεται.

(10)

Δεδομένου ότι οι βιολογικές πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν καλύτερα μέσω εναρμονισμένων προτύπων συλλογής δεδομένων, ενδείκνυται να ενσωματωθεί η συλλογή δεδομένων σχετικά με τις εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες βαθέων υδάτων (métiers) στο γενικότερο πλαίσιο της συλλογής επιστημονικών δεδομένων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παροχή των πρόσθετων πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της δυναμικής της αλιείας. Η χρηματοδότηση για τη συλλογή δεδομένων βάσει του παρόντος κανονισμού διατίθεται υπό τους όρους και τις αρχές του πλαισίου συλλογής δεδομένων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου (6).

(11)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (7) προβλέπει αυστηρότερες απαιτήσεις ελέγχου και εφαρμογής που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Η αλιεία ειδών βαθέων υδάτων, που είναι εκ φύσεως ευάλωτα στην αλιεία, θα πρέπει κατά συνέπεια να υπόκεινται σε υψηλότερα επίπεδα ελέγχου. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθούν ειδικές περιπτώσεις παράβασης των κανόνων της ΚΑΠ, οι οποίες θα πρέπει να επάγονται ανάκληση της άδειας αλιείας.

(12)

Η σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό εγκρίθηκε με την απόφαση 81/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου (8) και άρχισε να ισχύει στις 17 Μαρτίου 1982. Η εν λόγω σύμβαση παρέχει ένα κατάλληλο πλαίσιο πολυμερούς συνεργασίας για την ορθολογική διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων στα διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού. Τα μέτρα διαχείρισης που εγκρίθηκαν από την επιτροπή αλιείας βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC) περιλαμβάνουν ένα ειδικό σύστημα μέτρων προστασίας των ΕΘΟ στη ζώνη διακανονισμού της NEAFC. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η συνέχεια του σημερινού τρόπου λειτουργίας των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης στα ύδατα της NEAFC, οι επί του παρόντος ισχύοντες κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 σχετικά με την άδεια αλιείας βαθέων υδάτων, τους καθορισμένους λιμένες και τη διαβίβαση πληροφοριών από τα κράτη μέλη εξακολουθούν να ισχύουν για τις αλιευτικές δραστηριότητες βαθέων υδάτων στη ζώνη διακανονισμού της NEAFC. Επιπλέον, προκειμένου να συνεχιστεί η βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τα εν λόγω αποθέματα, και δεδομένου ότι τα εφαρμοστέα μέτρα της NEAFC δεν περιλαμβάνουν παρουσία παρατηρητών, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει η ίδια κάλυψη από παρατηρητές σε όλες τις περιοχές της Βόρειας Θάλασσας και της CECAF όπου πραγματοποιείται αλιεία ειδών βαθέων υδάτων.

(13)

Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου με τους δείκτες ΕΘΟ στο παράρτημα III, για τον σκοπό της εναρμόνισης του καταλόγου αυτού με τις πλέον πρόσφατες υποδείξεις της επιστήμης. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (9). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(14)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τον καθορισμό των υφιστάμενων αλιευτικών ζωνών και την κατάρτιση και προσαρμογή του καταλόγου των περιοχών όπου είναι γνωστό ή πιθανολογείται ότι υπάρχουν ΕΘΟ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10).

(15)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία των όρων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την έγκριση της εξερευνητικής αλιείας βαθέων υδάτων, και όσον αφορά την προσαρμογή του καθορισμού της υφιστάμενης αλιευτικής ζώνης βαθέων υδάτων προκειμένου να συμπεριληφθούν οι τόποι στους οποίους διεξάγονται οι αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δυνάμει αδειών αλιείας εκδιδομένων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται χωρίς την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(16)

Είναι επομένως απαραίτητο να θεσπιστούν νέοι κανόνες για τη ρύθμιση της αλιείας αποθεμάτων ειδών βαθέων υδάτων στα ύδατα της Ένωσης στον βορειοανατολικό Ατλαντικό και στα διεθνή ύδατα εντός της περιοχής αρμοδιότητας της CECAF,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχοι

Ο παρών κανονισμός πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 όσον αφορά τα είδη βαθέων υδάτων και τους οικότοπους τους. Επιπλέον, έχει ως στόχο:

α)

να βελτιωθεί η επιστημονική γνώση σχετικά με τα είδη βαθέων υδάτων και τους οικότοπους τους·

β)

να προληφθούν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στα ΕΘΟ στο πλαίσιο της αλιείας βαθέων υδάτων, και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση των αποθεμάτων ιχθύων βαθέων υδάτων·

γ)

να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα της Ένωσης που αποσκοπούν στη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων βαθέων υδάτων συνάδουν με τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως τα ψηφίσματα 61/105 και 64/72.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις αλιευτικές δραστηριότητες ή τις σχεδιαζόμενες αλιευτικές δραστηριότητες στα παρακάτω ύδατα:

α)

από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης και αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών στα ενωσιακά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας, των Βορειοδυτικών υδάτων και των Νοτιοδυτικών υδάτων, καθώς και στα ύδατα της Ένωσης στη ζώνη ICES IIa·

β)

από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα διεθνή ύδατα των περιοχών 34.1.1, 34.1.2 και 34.2 CECAF.

2.   Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου ισχύει υπό την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 5.

Άρθρο 3

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε είδη που εμφανίζονται σε βαθέα ύδατα και χαρακτηρίζονται από συνδυασμό των ακόλουθων βιολογικών παραγόντων: ωρίμανση σε σχετικά μεγάλες ηλικίες, αργή ανάπτυξη, μεγάλα προσδόκιμα ζωής, χαμηλά ποσοστά φυσικής θνησιμότητας, περιοδικές επιτυχημένες χρονιές και γονιμοποίηση που μπορεί να μη συμβαίνει κάθε χρόνο («είδη βαθέων υδάτων»).

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα είδη βαθέων υδάτων και, μεταξύ αυτών, τα πλέον ευάλωτα είδη καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 4

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 734/2008 του Συμβουλίου (11).

2.   Επιπλέον, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«ζώνες ICES» όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12)·

β)

«περιοχές CECAF» όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13)·

γ)

«ζώνη διακανονισμού της NEAFC»: τα ύδατα που υπόκεινται στη σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στον βορειοανατολικό Ατλαντικό τα οποία βρίσκονται πέραν των υδάτων υπό την αλιευτική δικαιοδοσία των συμβαλλόμενων μερών στην εν λόγω σύμβαση·

δ)

«πλέον ευάλωτα είδη»: τα είδη βαθέων υδάτων που αναφέρονται στην τρίτη στήλη με τίτλο «Πλέον ευάλωτα (x)» του πίνακα του παραρτήματος I·

ε)

«εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα» («métier»): η αλιευτική δραστηριότητα που στοχεύει συγκεκριμένα είδη, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο εργαλείο σε συγκεκριμένη ζώνη·

στ)

«εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα βαθέων υδάτων» («deep-sea métier»): η δραστηριότητα που στοχεύει σε είδη βαθέων υδάτων σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2·

ζ)

«κέντρο παρακολούθησης αλιείας»: επιχειρησιακό κέντρο ιδρυθέν από το κράτος μέλος σημαίας το οποίο διαθέτει υλισμικό και λογισμικό υπολογιστών που διευκολύνουν την αυτόματη λήψη, την επεξεργασία και την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων·

η)

«συναντήσεις»: αλίευση, στα ΕΘΟ, ποσοτήτων των ειδών-δεικτών πάνω από τα ανώτατα όρια που ορίζονται στο παράρτημα IV·

θ)

«ανεπιθύμητα αλιεύματα»: τυχαία αλιεύματα θαλάσσιων οργανισμών οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 πρέπει να εκφορτώνονται και να προσμετρώνται στις ποσοστώσεις είτε διότι το μέγεθός τους είναι μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης είτε διότι αλιεύθηκαν καθ' υπέρβαση των επιτρεπόμενων ποσοτήτων σύμφωνα με τους κανόνες σύνθεσης του αλιεύματος και τους κανόνες για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα·

ι)

«δείκτες ΕΘΟ»: οι δείκτες εκείνοι που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III·

ια)

«υφιστάμενες περιοχές αλιείας βαθέων υδάτων»: τα τμήματα της περιοχής που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), όπου έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν αλιευτικές δραστηριότητες βαθέων υδάτων και τα οποία ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7.

Άρθρο 5

Άδειες αλιείας

1.   Οι αλιευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν σε είδη βαθέων υδάτων υπόκεινται σε άδεια αλιείας («άδεια στοχευόμενης αλιείας»). Η άδεια στοχευόμενης αλιείας ορίζει σε ποια είδη βαθέων υδάτων επιτρέπεται να στοχεύει το σκάφος.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένα αλιευτικό σκάφος που ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες θεωρείται ότι στοχεύει σε είδη βαθέων υδάτων εάν στα στοιχεία που υποβάλλονται σχετικά με τα αλιεύματα (στο ημερολόγιο πλοίου, τις δηλώσεις εκφόρτωσης, τα δελτία πώλησης ή παρόμοια έγγραφα) για ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος δηλώνονται τουλάχιστον 8 % είδη βαθέων υδάτων σε οποιοδήποτε από τα αλιευτικά ταξίδια.

Ωστόσο, τούτο δεν ισχύει για τα αλιευτικά σκάφη για τα οποία η συνολική καταγραφή των ειδών βαθέων υδάτων για ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος είναι λιγότερη από 10 τόνους. Το παρόν εδάφιο ισχύει υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6.

3.   Οι αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών τα οποία, παρόλο που δεν στοχεύουν σε είδη βαθέων υδάτων, τα αλιεύουν παρεμπιπτόντως υπόκεινται σε άδεια αλιείας («άδεια παρεμπίπτουσας αλιείας»). Η άδεια παρεμπίπτουσας αλιείας ορίζει ποια είδη βαθέων υδάτων επιτρέπεται να αλιεύει παρεμπιπτόντως το σκάφος ενόσω στοχεύει σε άλλα είδη.

4.   Τα δυο είδη αδειών αλιείας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, πρέπει να διακρίνονται σαφώς στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

5.   Τα αλιευτικά σκάφη που δεν διαθέτουν αλιευτική άδεια σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν επιτρέπεται να αλιεύουν είδη βαθέων υδάτων πέραν των 100 kg ανά αλιευτικό ταξίδι. Τα είδη βαθέων υδάτων που έχουν αλιευτεί καθ' υπέρβαση των 100 kg από τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται να μένουν πάνω στο σκάφος, να μεταφορτώνονται ή να εκφορτώνονται, εκτός αν πρόκειται για ανεπιθύμητα αλιεύματα ειδών βαθέων υδάτων για τα οποία ισχύει η υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και τα οποία εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.

6.   Αλιευτικό σκάφος που διαθέτει άδεια παρεμπίπτουσας αλιείας και έχει πρόσβαση σε ποσόστωση για παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών βαθέων υδάτων που υπερβαίνει κατ' ανώτατο κατά 15 % το όριο των 10 τόνων που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δεν θεωρείται ότι στοχεύει σε είδη βαθέων υδάτων. Πρέπει να εκφορτώνει αυτά τα αλιεύματα και να τα προσμετρά στις ποσοστώσεις. Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ειδών βαθέων υδάτων που υπόκειται στην υποχρέωση εκφόρτωσης κατά το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.

7.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται αναλογικά στην έκδοση αδειών αλιείας για τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (14).

Άρθρο 6

Διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας

1.   Η συνολική αλιευτική ικανότητα, μετρούμενη σε ολική χωρητικότητα και σε χιλιοβάτ, όλων των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης που έχουν λάβει από κράτος μέλος άδεια στοχευόμενης αλιείας δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει ποτέ τη συνολική αλιευτική ικανότητα των σκαφών του εν λόγω κράτους μέλους κατά το έτος που σημειώθηκε το υψηλότερο μέγεθος μεταξύ 2009 και 2011, τα οποία:

α)

αλίευσαν 10 ή περισσότερους τόνους ειδών βαθέων υδάτων κατά τη διάρκεια ενός από τα τρία ημερολογιακά έτη μεταξύ 2009-2011, ανάλογα με το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε το υψηλότερο μέγεθος· και

β)

είναι νηολογημένα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κατά την έννοια του άρθρο 349 ΣΛΕΕ, του εν λόγω κράτους μέλους, και όταν τα αλιεύματα ειδών βαθέων υδάτων για κάθε τέτοιο σκάφος σε οποιοδήποτε από τα τρία ημερολογιακά έτη μεταξύ 2009-2011 ήταν τουλάχιστον 10 % των συνολικών ετήσιων αλιευμάτων, ανάλογα με το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε το υψηλότερο μέγεθος.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), όταν σε ένα κράτος μέλος έχει δοθεί η δυνατότητα να αλιεύονται τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα I πριν από τις 12 Ιανουαρίου 2017, αλλά τα σκάφη του κράτους αυτού δεν έχουν αλιεύσει 10 ή περισσότερους τόνους ειδών βαθέων υδάτων κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε από τα έτη αναφοράς, η συνολική αλιευτική ικανότητα του εν λόγω κράτους μέλους πρέπει ανά πάσα στιγμή να μην υπερβαίνει τη συνολική αλιευτική ικανότητα των σκαφών του εν λόγω κράτους σε οποιοδήποτε από τα τρία τελευταία έτη, κατά τα οποία τουλάχιστον ένα από τα σκάφη αλίευσαν 10 ή περισσότερους τόνους ειδών βαθέων υδάτων, ανάλογα με το έτος κατά το οποίο καταγράφηκε το υψηλότερο μέγεθος.

Άρθρο 7

Υφιστάμενες αλιευτικές ζώνες βαθέων υδάτων

1.   Έως τις 13 Ιουλίου 2017, τα κράτη μέλη στα σκάφη των οποίων έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας βαθέων υδάτων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002, και σε ό, τι αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών που αλιεύουν πάνω από 10 τόνους ανά ημερολογιακό έτος, ενημερώνουν την Επιτροπή, μέσω του συστήματος παρακολούθησης σκαφών (VMS), ή εάν δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία VMS, με άλλες σχετικές και επαληθεύσιμες πληροφορίες, για τις τοποθεσίες των αλιευτικών δραστηριοτήτων των εν λόγω σκαφών για είδη βαθέων υδάτων κατά τη διάρκεια των ημερολογιακών ετών αναφοράς 2009-2011.

2.   Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες, η Επιτροπή, έως τις 13 Ιανουαρίου 2018, προσδιορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις υφιστάμενες αλιευτικές ζώνες βαθέων υδάτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 18.

Άρθρο 8

Γενικές απαιτήσεις για την υποβολή αιτήσεων για άδειες αλιείας

1.   Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας αλιείας συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή της περιοχής όπου το αλιευτικό σκάφος σχεδιάζει να ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες, του είδους των εργαλείων, του βάθους στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες, της σχεδιαζόμενης συχνότητας και διάρκειας της αλιευτικής δραστηριότητας, καθώς και των ονομάτων των οικείων ειδών βαθέων υδάτων.

2.   Οι άδειες στοχευόμενης αλιείας εκδίδονται μόνο για αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των υφιστάμενων αλιευτικών ζωνών βαθέων υδάτων.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και μέχρι τον καθορισμό των υφιστάμενων αλιευτικών ζωνών βαθέων υδάτων σύμφωνα με το άρθρο 7, οι άδειες στοχευόμενης αλιείας μπορούν να εκδίδονται υπό τον όρο ότι τα αλιευτικά σκάφη έχουν υποβάλει στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι είχαν ασκήσει εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες βαθέων υδάτων κατά τη διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών πριν από την υποβολή της αίτησης για την άδεια αλιείας. Αυτές οι άδειες αλιείας μπορούν να εκδίδονται μόνο όσον αφορά τις τοποθεσίες στις οποίες έχει ασκηθεί η προηγούμενη αλιευτική δραστηριότητα.

4.   Δεν εκδίδεται άδεια για αλιεία με τράτες βυθού σε βάθος μεγαλύτερο των 800 μέτρων.

5.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, ένα κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη διεξαγωγή εξερευνητικής αλιείας σε περιοχές εκτός των υφιστάμενων αλιευτικών ζωνών βαθέων υδάτων. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές του FAO του 2008 για τη διαχείριση της αλιείας ειδών βαθέων υδάτων στην ανοικτή θάλασσα. Όταν υποβάλλει τέτοιο αίτημα, το κράτος μέλος αναφέρει την εκτιμώμενη διάρκεια της εξερευνητικής αλιείας και τον εκτιμώμενο αριθμό και την αλιευτική ικανότητά των σκαφών που συμμετέχουν. Προτείνει επίσης μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων ώστε είτε να αποφευχθούν οι συναντήσεις με ΕΘΟ είτε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία τους.

6.   Η Επιτροπή, αφού ελέγξει τις πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, και βάσει συμβουλής που θα παράσχει επιστημονικός συμβουλευτικός φορέας, μπορεί να χορηγεί, με εκτελεστικές πράξεις, έγκριση για τη διεξαγωγή εξερευνητικής αλιείας. Στην έγκρισή της, η Επιτροπή μπορεί ειδικότερα να καθορίζει:

α)

την περιοχή της εξερευνητικής αλιείας·

β)

τον μέγιστο αριθμό σκαφών και τη μέγιστη αλιευτική ικανότητα·

γ)

τη διάρκεια των εν λόγω αλιευτικών δραστηριοτήτων η οποία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, και θα είναι ανανεώσιμη μία φορά·

δ)

το ανώτατο ποσοστό των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων ειδών βαθέων υδάτων που μπορούν να αλιευτούν κατά την εξερευνητική αλιεία, και

ε)

μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να προστατευτούν τα ΕΘΟ.

7.   Για να εξασφαλιστεί η συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων επαρκών για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων βαθέων υδάτων και των συναντήσεων με ΕΘΟ, για κάθε άδεια αλιείας, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6, απαιτείται η παρουσία επιστημονικών παρατηρητών ή ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως για το οικείο σκάφος κατά τους πρώτους 12 μήνες της διάρκειας της άδειας αλιείας.

8.   Με βάση την αίτηση και τις πληροφορίες που παρέχονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει, με εκτελεστικές πράξεις, τον προσδιορισμό της υφιστάμενης αλιευτικής ζώνης βαθέων υδάτων, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι τόποι στους οποίους διεξάγονται οι αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δυνάμει αδειών αλιείας εκδιδομένων σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9

Ειδικές απαιτήσεις για την προστασία ΕΘΟ

1.   Το παρόν άρθρο ισχύει για τις αλιευτικές δραστηριότητες με εργαλεία βυθού σε βάθος πέραν των 400 μέτρων.

2.   Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια αλιευτικής δραστηριότητας, η ποσότητα των δεικτών ΕΘΟ (όπως ορίζονται στο παράρτημα III) που έχουν αλιευτεί υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται στο παράρτημα IV, θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα συνάντηση με ΕΘΟ. Το αλιευτικό σκάφος πρέπει να διακόψει αμέσως την αλίευση στη συγκεκριμένη περιοχή. Επιτρέπεται να συνεχίσει τις αλιευτικές δραστηριότητες μόνο όταν βρεθεί σε άλλη περιοχή, σε απόσταση τουλάχιστον πέντε ναυτικών μιλίων από την περιοχή όπου σημειώθηκε η συνάντηση.

3.   Το αλιευτικό σκάφος οφείλει να αναφέρει αμέσως κάθε συνάντηση με ΕΘΟ στις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους ενημερώνουν την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

4.   Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων βιογεωγραφικές πληροφορίες και τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, για να εντοπίσουν τα μέρη στα οποία είναι γνωστό ή πιθανολογείται ότι υπάρχουν ΕΘΟ. Επιπλέον, η Επιτροπή ζητεί από αρμόδιο επιστημονικό συμβουλευτικό φορέα να διενεργεί ετήσια αξιολόγηση για τις περιοχές στις οποίες είναι γνωστό ή πιθανολογείται ότι υπάρχουν ΕΘΟ.

Η αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές του FAO του 2008 για τη διαχείριση της αλιείας ειδών βαθέων υδάτων στην ανοικτή θάλασσα, θα σέβεται την αρχή της προληπτικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και δημοσιοποιείται.

5.   Όταν, με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 4, εντοπίζονται περιοχές στις οποίες είναι γνωστό ή πιθανολογείται ότι υπάρχουν ΕΘΟ, τα κράτη μέλη και ο αρμόδιος επιστημονικός συμβουλευτικός φορέας ενημερώνουν εγκαίρως την Επιτροπή.

6.   Έως τις 13 Ιανουαρίου 2018, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες, και με βάση τις αξιολογήσεις και τον εντοπισμό από τα κράτη μέλη και τον επιστημονικό συμβουλευτικό φορέα, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να καταρτιστεί κατάλογος των περιοχών στις οποίες είναι γνωστό ή πιθανολογείται ότι υπάρχουν ΕΘΟ. Η Επιτροπή επανεξετάζει τον κατάλογο ετησίως βάσει των συμβουλών που λαμβάνει από την επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας και, όπου απαιτείται, τροποποιεί τον κατάλογο μέσω εκτελεστικών πράξεων. Η Επιτροπή μπορεί να αφαιρέσει μια περιοχή από τον κατάλογο, εφόσον κρίνει, βάσει εκτίμησης επιπτώσεων και μετά από διαβούλευση με τον αρμόδιο επιστημονικό συμβουλευτικό φορέα, ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ΕΘΟ, ή ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που εξασφαλίζουν ότι δε θα υπάρξουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις σε ΕΘΟ, στην εν λόγω περιοχή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 18.

7.   Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάζει, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες, τους δείκτες ΕΘΟ, και εξουσιοδοτείται να τροποποιεί τον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17.

8.   Εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στις μεθόδους με τις οποίες γίνεται η αλιεία με εργαλεία βυθού, ή όταν υπάρξουν νέες επιστημονικές πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει η ύπαρξη ΕΘΟ σε μια δεδομένη περιοχή, θα πρέπει να διενεργούνται νέες μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων.

9.   Η αλιεία με εργαλεία βυθού απαγορεύεται σε όλες τις περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Άρθρο 10

Εφαρμογή των ειδικών διατάξεων ελέγχου

Η αλιεία και οι αλιευτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό υπόκεινται επίσης στις διατάξεις των άρθρων 7, 17, 42, 43 και 45, του άρθρου 84 παράγραφος 1 στοιχείο α), των άρθρων 95 παράγραφος 3, του άρθρου 104 παράγραφος 1, του άρθρου 105 παράγραφος 3 στοιχείο γ), του άρθρου 107 παράγραφος 1, του άρθρου 108 παράγραφος 1 και του άρθρου 115 στοιχείο γ), και στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 11

Καθορισμένοι λιμένες

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους λιμένες στους οποίους θα πραγματοποιείται οιαδήποτε εκφόρτωση ή μεταφόρτωση ειδών βαθέων υδάτων ή κάθε μείγματος τέτοιων ειδών πάνω από 100 kg. Έως τις 13 Μαρτίου 2017, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τον κατάλογο των εν λόγω καθορισμένων λιμένων.

2.   Απαγορεύεται η εκφόρτωση οποιασδήποτε ποσότητας ή μείγματος ειδών βαθέων υδάτων βάρους άνω των 100 kg σε οποιονδήποτε άλλον τόπο πέραν των λιμένων που έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 12

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, οι πλοίαρχοι κάθε αλιευτικού σκάφους της Ένωσης που σχεδιάζουν να εκφορτώσουν ποσότητα 100 kg και άνω ειδών βαθέων υδάτων, ανεξαρτήτως μήκους του αλιευτικού σκάφους, οφείλουν να γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας τους, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης στο λιμάνι. Ο πλοίαρχος ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπεύθυνο για τη λειτουργία σκαφών μήκους έως 12 μέτρων ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές τουλάχιστον μία ώρα πριν από τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης στο λιμένα.

Άρθρο 13

Εγγραφές στο ημερολόγιο πλοίου σε βαθέα ύδατα

1.   Όταν είναι υποχρεωτική η τήρηση ημερολογίου πλοίου, οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης που διαθέτουν άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 ή 3 οφείλουν, όταν συμμετέχουν σε εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα βαθέων υδάτων ή όταν αλιεύουν σε βάθος πέραν των 400 μέτρων:

α)

να χαράσσουν νέα γραμμή στο γραπτό ημερολόγιο ύστερα από κάθε ανάσυρση, ή

β)

εφόσον οφείλουν να τηρούν σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης και αναφοράς, να εισάγουν ξεχωριστή καταχώριση μετά από κάθε ανάσυρση.

2.   Οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης καταγράφουν επίσης στο ημερολόγιο πλοίου του σκάφους τις ποσότητες ειδών βαθέων υδάτων του παραρτήματος I που έχουν αλιευτεί, διατηρηθεί επί του σκάφους, μεταφορτωθεί ή εκφορτωθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5, καθώς και τις ποσότητες των δεικτών ΕΘΟ του παραρτήματος III που βρίσκονται πάνω από τα όρια του παραρτήματος IV, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης των ειδών και του βάρους τους, και ενημερώνουν για τις εν λόγω ποσότητες τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 14

Αφαίρεση αδειών αλιείας

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 4 και του άρθρου 92 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 1 αυτού, οι άδειες αλιείας που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος κανονισμού αφαιρούνται για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών, αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους όρους που προβλέπονται στην άδεια αλιείας όσον αφορά τα όρια για τη χρήση των εργαλείων, τις επιτρεπόμενες περιοχές αλιείας ή τα όρια αλιευμάτων στα είδη εκείνα των οποίων η αλίευση επιτρέπεται, ή

β)

σε περίπτωση άρνησης της επιβίβασης επιστημονικού παρατηρητή επί του σκάφους ή παρακώλυσης δειγματοληψίας αλιευμάτων για επιστημονικούς σκοπούς όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Κανόνες που διέπουν τη συλλογή δεδομένων και την υποβολή αναφορών

1.   Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

2.   Κατά τη συλλογή δεδομένων σχετικά με εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες (métiers) βαθέων υδάτων σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και τα επίπεδα ακρίβειας που προβλέπονται στο σχετικό πολυετές ενωσιακό πρόγραμμα για τη συλλογή και τη διαχείριση βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων, τα κράτη μέλη τηρούν τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και την υποβολή αναφορών που προβλέπονται στο παράρτημα II για την εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα βαθέων υδάτων.

3.   Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν σε όλες τις άδειες αλιείας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 τους απαραίτητους όρους ώστε να εξασφαλίζεται ότι το οικείο σκάφος συμμετέχει, σε συνεργασία με το συναφές επιστημονικό ίδρυμα, σε κάθε πρόγραμμα συλλογής δεδομένων το εύρος του οποίου περιλαμβάνει τις αλιευτικές δραστηριότητες για τις οποίες χορηγούνται άδειες.

4.   Ο πλοίαρχος ενός σκάφους ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι αρμόδιο για τη λειτουργία του σκάφους οφείλει να δεχτεί επί του σκάφους τον επιστημονικό παρατηρητή τον οποίο έχει ορίσει το οικείο κράτος μέλος για το σκάφος του, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους ασφάλειας. Ο πλοίαρχος διευκολύνει τον επιστημονικό παρατηρητή στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

5.   Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ένα κράτος μέλος υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις με τα συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των υπό τη σημαία του σκαφών που συμμετέχουν στην αλιεία βαθέων υδάτων, σχετικά με την περιοχή αλιείας τους, το είδος των εργαλείων, το μέγεθος, τον αριθμό των αδειών που εκδίδονται για κάθε είδος αδειών αλιείας, τον λιμένα προέλευσης τους, τις συνολικές αλιευτικές δυνατότητες βαθέων υδάτων που είναι διαθέσιμες στα σκάφη του και το συνολικό ποσοστό της χρήσης των εν λόγω αλιευτικών δυνατοτήτων. Οι εν λόγω εκθέσεις δημοσιοποιούνται.

Άρθρο 16

Παρουσία παρατηρητών

1.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα παρουσίας παρατηρητών για τη διασφάλιση της συλλογής συναφών, έγκαιρων και επακριβών δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών βαθέων υδάτων και τις συναντήσεις με ΕΘΟ και άλλες σχετικές πληροφορίες για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού ή στάσιμα απλάδια δίχτυα βυθού με άδεια για την αλιεία ειδών βαθέων υδάτων υπόκεινται σε ποσοστό κάλυψης από παρατηρητές τουλάχιστον 20 %, εξαιρουμένων των σκαφών που, για λόγους ασφαλείας, δεν είναι κατάλληλα για την επιβίβαση παρατηρητή. Όλα τα άλλα σκάφη με άδεια για την αλιεία ειδών βαθέων υδάτων υπόκεινται σε ποσοστό κάλυψης από παρατηρητές τουλάχιστον 10 %, εξαιρουμένων των σκαφών που, για λόγους ασφαλείας, δεν είναι κατάλληλα για την επιβίβαση παρατηρητή.

2.   Όταν το οικείο κράτος μέλος ζητεί από τον φορέα εκμετάλλευσης την επιβίβαση παρατηρητή σε σκάφος του, η απουσία παρατηρητή για λόγους που βρίσκονται πέραν του ελέγχου του φορέα εκμετάλλευσης δεν εμποδίζει τον απόπλου του εν λόγω σκάφους.

3.   Έως την 1η Ιανουαρίου 2018, η Επιτροπή θα ζητήσει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το κατά πόσον η παρουσία παρατηρητών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι επαρκής για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1, ιδίως για την αποφυγή σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στα ΕΘΟ στο πλαίσιο της αλιείας βαθέων υδάτων, και σχετικά με το κατά πόσον θα πρέπει η παρουσία αυτή να προσαρμοστεί με βάση επικαιροποιημένη μεθοδολογία δειγματοληψίας. Η Επιτροπή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματα των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων που θα ζητηθούν.

4.   Όταν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να προσαρμοστούν τα ποσοστά κάλυψης από παρατηρητές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση για επείγουσα αναθεώρηση των εν λόγω ποσοστών.

5.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλογικά στην αλιεία ειδών βαθέων υδάτων από σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού ή στάσιμα απλάδια δίχτυα βυθού στη ζώνη διακανονισμού της NEAFC.

Άρθρο 17

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παράγραφος 6 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο διάρκειας πέντε ετών από τις 12 Ιανουαρίου 2017. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση εξουσιών παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.   Η ανάθεση εξουσιών που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 μπορεί να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο οποτεδήποτε. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.

5.   Μόλις εκδώσει πράξη κατ' εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, αμφότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 19

Αξιολόγηση

1.   Έως τις 13 Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή, με βάση τις αναφορές των κρατών μελών και την επιστημονική γνωμοδότηση που ζητεί για τον λόγο αυτό, αξιολογεί τον αντίκτυπο των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και προσδιορίζει τον βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α) και β).

2.   Η αξιολόγηση θα επικεντρώνεται στις τάσεις που διαπιστώνονται ως προς τα εξής:

α)

τη χρήση όλων των τύπων αλιευτικών εργαλείων κατά τη στόχευση ειδών βαθέων υδάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις στα πλέον ευάλωτα είδη και στα ΕΘΟ·

β)

τα σκάφη που χρησιμοποιούν πλέον εργαλεία με μειωμένο αντίκτυπο στον θαλάσσιο βυθό και την πρόοδο ως προς την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και, ει δυνατόν, την εξάλειψη των ανεπιθύμητων αλιευμάτων·

γ)

το εύρος των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών που συμμετέχουν σε κάθε εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα (métier) βαθέων υδάτων·

δ)

την πληρότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων που παρέχουν τα κράτη μέλη στους επιστημονικούς φορείς για τον σκοπό της αξιολόγησης των αποθεμάτων ή στην Επιτροπή στην περίπτωση αιτημάτων υποβολής ειδικών δεδομένων·

ε)

τα αποθέματα ειδών βαθέων υδάτων για τα οποία η επιστημονική γνωμοδότηση έχει βελτιωθεί·

στ)

την αποτελεσματικότητα των συνοδευτικών μέτρων για την εξάλειψη των απορρίψεων και τη μείωση των αλιευμάτων των πλέον ευάλωτων ειδών·

ζ)

την ποιότητα των αξιολογήσεων των επιπτώσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 8·

η)

τον αριθμό των σκαφών και των λιμένων της Ένωσης που επηρεάζονται άμεσα από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

θ)

την αποτελεσματικότητα των μέτρων που θεσπίστηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων και να προληφθεί η αλίευση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων μη στοχευόμενων ειδών, ιδιαίτερα παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των πλέον ευάλωτων ειδών·

ι)

τον βαθμό πραγματικής προστασίας των ΕΘΟ μέσω του περιορισμού των επιτρεπόμενων αλιευτικών δραστηριοτήτων σε υφιστάμενες ζώνες αλιείας βαθέων υδάτων, του κανόνα της μετακίνησης και/ή άλλων μέτρων·

ια)

την εφαρμογή του περιορισμού του βάθους στα 800 μέτρα.

3.   Βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, όπου αρμόζει. Ειδικότερα, αν η εν λόγω αξιολόγηση καταδεικνύει ότι η αλιεία με εργαλεία βυθού δεν συνάδει με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 1, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι άδειες στοχευμένης αλιείας για τα σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες βυθού ή στάσιμα απλάδια δίχτυα βυθού λήγουν ή ανακαλούνται και ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τα εργαλεία βυθού, συμπεριλαμβανομένων των παραγαδιάρικων, για να διασφαλιστεί η προστασία των πλέον ευάλωτων ειδών και ΕΘΟ.

Άρθρο 20

Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 καταργείται.

2.   Οι αναφορές στον καταργηθέντα κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα άρθρα 3, 7 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 εξακολουθούν να εφαρμόζονται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού της NEAFC.

4.   Οι ειδικές άδειες αλιείας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 παραμένουν έγκυρες, για μέγιστο διάστημα ενός έτους μετά τις 12 Ιανουαρίου 2017.

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 14 Δεκεμβρίου 2016.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. KORČOK


(1)  ΕΕ C 133 της 9.5.2013, σ. 41.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2013 (δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, της 18ης Οκτωβρίου 2016 (ΕΕ C 433 της 23.11.2016, σ. 1). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2016 (δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων (ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 6).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 347 της 24.12.2009, σ. 6).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική (ΕΕ L 60 της 5.3.2008, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(8)  Απόφαση 81/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1981, για τη σύναψη της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 227 της 12.8.1981, σ. 21).

(9)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 734/2008 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ανοικτής θάλασσας από τις δυσμενείς συνέπειες της χρήσης αλιευτικών εργαλείων βυθού (ΕΕ L 201 της 30.7.2008, σ. 8).

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 1).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3317/94 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 33).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Είδη βαθέων υδάτων

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Πλέον ευάλωτο (x)

Centrophorus spp.

Κοκκοαγγαθίτες

 

Centroscyllium fabricii

Μαύρο σκυλόψαρο

x

Centroscymnus coelolepis

Πορτογαλικό σκυλόψαρο

x

Centroscymnus crepidater

Μακρύρυγχο σκυλόψαρο

x

Dalatias licha

Σκυμνοσκυλόψαρο

x

Etmopterus princeps

Μεγάλος μαυροαγκαθίτης

x

Apristuris spp.

Ισλανδικό σκυλόψαρο

 

Chlamydoselachus anguineus

Ερπετοκαρχαρίας

 

Deania calcea

Κεντρόνι

 

Galeus melastomus

Μελανόστομος

 

Galeus murinus

Σκυλόψαρο Galeus murinus

 

Hexanchus griseus

Αλέτρι- εξακαρχαρίας

x

Etmopterus spinax

Μαυροαγκαθίτης

 

Oxynotus paradoxus

Γουρουνόψαρο

 

Scymnodon ringens

Σκυμνόδοντας του είδους Scymnodon ringens

 

Somniosus microcephalus

Μαυροσκυλόψαρο της Γροιλανδίας

 

Alepocephalidae

Αλεποκέφαλοι

 

Alepocephalus Bairdii

Αλεποκέφαλος

 

Alepocephalus rostratus

Αλεποκέφαλος του Risso

 

Aphanopus carbo

Μαύρο σπαθόψαρο

 

Argentina silus

Γουρλομάτης Ατλαντικού

 

Beryx spp.

Μπερυτσίδες

 

Chaceon (Geryon) affinis

Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων

 

Chimaera monstrosa

Χίμαιρα (ποντικουρόψαρο)

 

Hydrolagus mirabilis

Γάτος μεγαλόφθαλμος

 

Rhinochimaera atlantica

Ευθύρυγχος γάτος

 

Coryphaenoides rupestris

Γρεναδιέρος των βράχων

 

Epigonus telescopus

Μαύρο κρεμμύδι

x

Helicolenus dactilopterus

Λειψός (σκορπιομάνα)

 

Hoplostethus atlanticus

Καθρεπτόψαρο Ατλαντικού

x

Macrourus berglax

Γρεναδιέρος

 

Molva dipterygia

Μουρούνα διπτερύγιος

 

Mora moro

Κοινή mora

 

Antimora rostrata

Γαλάζια αντιμόρα (γαλάζιος μπακαλιάρος)

 

Pagellus bogaraveo

Λιθρίνι πελαγίσιο

 

Polyprion americanus

Βλάχος

 

Reinhardtius hippoglossoides

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

 

Cataetyx laticeps

 

 

Hoplosthetus mediterraneus

Καθρεπτόψαρο (ροζ)

 

Macrouridae εκτός των Coryphaenoides rupestris και Macrourus berglax

Κηλιδόμαυρος γρεναδιέρος (μακρουρίδα) εκτός του γρεναδιέρου των βράχων και του γρεναδιέρου

 

Nesiarchus nasutus

Μαύρο escolar

 

Notocanthus chemnitzii

Τάπιρος του είδους Notocanthus chemnitzii

 

Raja fyllae

Στρογγυλό σελάχι

 

Raja hyperborea

Σελάχι Αρκτικής

 

Raja nidarosiensus

Νορβηγικός βάτος

 

Trachyscorpia cristulata

Κεντρόνι (βαθέων υδάτων) σκορπιός

 

Lepidopus caudatus

Σπαθόψαρο (ασημόψαρο)

 

Lycodes esmarkii

Παχύχελο

 

Sebastes viviparus

Μικρό κοκκινόψαρο (Νορβηγικό κοκκινόψαρο)

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ειδικές απαιτήσεις για τη συλλογή δεδομένων και την υποβολή αναφορών που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2

1.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται για ζώνη που περιλαμβάνει ενωσιακά και διεθνή ύδατα να διαχωρίζονται περαιτέρω, ώστε να καταχωρίζονται είτε στα ενωσιακά είτε στα διεθνή ύδατα, αντίστοιχα.

2.

Σε περίπτωση που η εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα (métier) βαθέων υδάτων συμπίπτει με άλλη εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα (métier) στη ίδια ζώνη, η συλλογή δεδομένων όσον αφορά την εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα (métier) βαθέων υδάτων διεξάγεται ξεχωριστά από τη συλλογή δεδομένων που αφορά την άλλη εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα.

3.

Διενεργείται δειγματοληψία των απορρίψεων σε όλες τις εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες βαθέων υδάτων. Η δειγματοληπτική μέθοδος όσον αφορά τις εκφορτώσεις και τις απορρίψεις καλύπτει όλα τα είδη που περιέχονται στο παράρτημα I, καθώς και τα είδη που ανήκουν στο οικοσύστημα του θαλάσσιου πυθμένα, όπως τα κοράλλια βαθέων υδάτων, οι σπόγγοι ή άλλοι οργανισμοί που ανήκουν στο ίδιο οικοσύστημα.

4.

Ζητείται από τον παρατηρητή που έχει επιβιβαστεί στο σκάφος να εντοπίζει και τεκμηριώνει το βάρος σκληρών κοραλλιών, μαλακών κοραλλιών, σπόγγων ή άλλων οργανισμών που ανήκουν στο ίδιο οικοσύστημα, που έχουν τυχόν αλιευτεί με εργαλείο του σκάφους και βρίσκονται επί αυτού.

5.

Στις περιπτώσεις στις οποίες το ισχύον πολυετές σχέδιο συλλογής δεδομένων απαιτεί τη συλλογή δεδομένων αλιευτικής προσπάθειας με βάση τις ώρες πραγματικής αλιείας των τρατών και με βάση τον χρόνο πόντισης για τα αδρανή εργαλεία, το κράτος μέλος συλλέγει και είναι σε θέση να προσκομίσει, εκτός των εν λόγω δεδομένων αλιευτικής προσπάθειας, και τα εξής δεδομένα:

α)

το γεωγραφικό στίγμα των αλιευτικών δραστηριοτήτων ανά ανάσυρση, σύμφωνα με δεδομένα VMS που έχουν διαβιβαστεί από το σύστημα παρακολούθησης σκαφών από το σκάφος στο κέντρο παρακολούθησης αλιείας·

β)

τα βάθη αλίευσης στα οποία αναπτύσσονται τα αλιευτικά εργαλεία σε περίπτωση που το σκάφος οφείλει να υποβάλλει αναφορά μέσω ηλεκτρονικού ημερολογίου πλοίου. Ο πλοίαρχος του σκάφους κοινοποιεί το βάθος αλίευσης σύμφωνα με τον τυποποιημένο μορφότυπο αναφοράς.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΙΔΗ — Δείκτες ΕΘΟ

Τα είδη οικότοπων που περιέχονται στον κατάλογο ειδών οικότοπων ΕΘΟ που ακολουθεί, με τις ταξινομικές βαθμίδες που είναι πιθανότερο να βρεθούν στους εν λόγω οικότοπους, θεωρούνται δείκτες ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Είδη οικότοπων ΕΘΟ

Αντιπροσωπευτικές ταξινομικές βαθμίδες

1.

Κοραλλιογενής ύφαλος ψυχρών υδάτων

 

α)

Ύφαλος Lophelia pertusa

Lophelia pertusa

β)

Ύφαλος Solenosmilia variabilis

Solenosmilia variabilis

2.

Κήπος κοραλλιών

 

α)

Κήπος σκληρού υποστρώματος

 

i)

Κήποι γοργονιών και μαύρων κοραλλιών σκληρού υποστρώματος

Anthothelidae

Chrysogorgiidae

Isididae, Keratoisidinae

Plexauridae

Acanthogorgiidae

Coralliidae

Paragorgiidae

Primnoidae

Schizopathidae

ii)

Αποικίες σκληρακτινίων σε βραχώδη υποστρώματα

Lophelia pertusa

Solenosmilia variabilis

iii)

Μη κοραλλιογενείς συναθροίσεις σκληρακτινίω

Enallopsammia rostrata

Madrepora oculata

β)

Κήποι κοραλλιών μαλακού υποστρώματος

 

i)

Κήποι γοργονιών και μαύρων κοραλλιών μαλακού υποστρώματος

Chrysogorgiidae

ii)

Πεδία μονήρων σκληρακτινίων

Caryophylliidae

iii)

Πεδία κοραλλιών του γένους Pocillopora

Flabellidae

Nephtheidae

3.

Συναθροίσεις σπόγγων βαθέων υδάτων

 

α)

Άλλες συναθροίσεις σπόγγων

Geodiidae

Ancorinidae

Pachastrellidae

β)

Κήποι σπόγγων σκληρού υποστρώματος

Axinellidae

Mycalidae

Polymastiidae

Tetillidae

γ)

Κοινότητες υαλόσπογγων

Rossellidae

Pheronematidae

4.

Πεδία Pennatulacea («Seapen fields»)

Anthoptilidae

Pennatulidae

Funiculinidae

Halipteridae

Kophobelemnidae

Protoptilidae

Umbellulidae

Vigulariidae

5.

Συστάδες κηριάνθων

Cerianthidae

6.

Πανίδα που αναδύεται από τη λάσπη και την άμμο

Bourgetcrinidae

Antedontidae

Hyocrinidae

Xenophyophora

Syringamminidae

7.

Συστάδες βρυοζώων

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ως συνάντηση με πιθανό ΕΘΟ ορίζεται:

α)

για κάθε χρήση διχτυών και άλλων αλιευτικών εργαλείων εκτός του παραγαδιού: Η παρουσία περισσότερο από 30 kg ζώντων κοραλλιών και/ή 400 kg ζώντων σπόγγων δεικτών ΕΘΟ·ή άλλων δεικτών ΕΘΟ, και

β)

για σύστημα παραγαδιού: η παρουσία δεικτών ΕΘΟ στο βραχύτερο από τα ακόλουθα μεγέθη, σε 10 αγκίστρια ανά αλίευμα ανά τμήμα 1 000 αγκίστρων ή ανά τμήμα 1 200 μέτρων του παραγαδιού.


Top