EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1904

Απόφασης αριθ. 1904/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 , για τη θέσπιση του προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά

OJ L 378, 27.12.2006, p. 32–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 117 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 117 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 70 - 78

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32014R0390 . Latest consolidated version: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1904/oj

27.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 378/32


ΑΠΌΦΑΣΗΣ αριθ. 1904/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Δεκεμβρίου 2006

για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 151 και 308,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Συνθήκη καθιερώνει την ιθαγένεια της Ένωσης, η οποία συμπληρώνει την εθνική ιθαγένεια των οικείων κρατών μελών. Η ιθαγένεια της Ένωσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση και τη διασφάλιση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

(2)

Η Κοινότητα θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες έχουν πλήρη επίγνωση της ευρωπαϊκής τους ιθαγένειας, των ωφελειών καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν απ'αυτήν, τα οποία πρέπει να προαχθούν με τον ανάλογο σεβασμό για την επικουρικότητα και προς το συμφέρον της συνοχής.

(3)

Είναι επιτακτική ανάγκη να αποκτήσουν οι ευρωπαίοι πολίτες πλήρη συνείδηση της ιθαγένειάς τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του ευρύτερου προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης που είχε ως αφετηρία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005. Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» θα πρέπει συνεπώς να συμπληρώνει, αλλά να μην επικαλύπτει, άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στα πλαίσια αυτά.

(4)

Συνεπώς, για να υποστηρίξουν οι πολίτες πλήρως την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις κοινές τους αξίες, την ιστορία και τον πολιτισμό τους, ως βασικά στοιχεία της ένταξής τους σε μια κοινωνία που στηρίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πολιτιστικής πολυμορφίας, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης, σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4) που θεσπίσθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2000.

(5)

Η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά αποτελεί σημαντικό παράγοντα όχι μόνο για την ενίσχυση του αγώνα για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας, αλλά και για την ενίσχυση της συνοχής και την ανάπτυξη της δημοκρατίας.

(6)

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενημέρωσης και επικοινωνίας της ΕΕ, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ευρεία διάδοση και ο υψηλός αντίκτυπος των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος.

(7)

Για να προσεγγίσει η Ευρώπη τους πολίτες της και να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν πλήρως στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμη πιο προσιτής, είναι αναγκαίο να απευθυνθεί σε όλους τους πολίτες και νομίμως διαμένοντες στις συμμετέχουσες χώρες και να τους ωθήσει να συμμετάσχουν σε διακρατικές ανταλλαγές και δραστηριότητες συνεργασίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αισθήματος ότι ενστερνίζονται κοινά ευρωπαϊκά ιδεώδη.

(8)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισμα που ενέκρινε το 1988, εκτιμά ότι είναι σκόπιμο να αναληφθεί σημαντική προσπάθεια για να ενταθούν οι επαφές μεταξύ των πολιτών των διαφόρων κρατών μελών και επισημαίνει ότι η παροχή ιδιαίτερης υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη των σχεδίων αδελφοποίησης πόλεων στα διάφορα κράτη μέλη είναι λογική και ευκταία.

(9)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αναγνωρίσει επανειλημμένως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα πρέπει να προσεγγίσουν τους πολίτες των κρατών μελών. Έχει παροτρύνει τα όργανα της Ένωσης να διατηρούν και να καλλιεργούν τον ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, προωθώντας έτσι τη συμμετοχή των πολιτών στον δημόσιο βίο και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με παράλληλη έμφαση στις θεμελιώδεις αξίες που μοιράζονται οι πολίτες της Ευρώπης.

(10)

Με την απόφασή του 2004/100/ΕΚ, της 26ης Ιανουαρίου 2004, για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά (συμμετοχή στα κοινά) (5), το Συμβούλιο θέσπισε κοινοτικό πρόγραμμα δράσης, με το οποίο επιβεβαιώνεται η ανάγκη για την προώθηση διαρκούς διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους δήμους και την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

(11)

Τα σχέδια πολιτών με διακρατική και διατομεακή διάσταση αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την προσέγγιση με τους πολίτες και την προαγωγή της ευρωπαϊκής ευαισθητοποίησης, της ευρωπαϊκής πολιτικής ολοκλήρωσης, της κοινωνικής ένταξης και της αμοιβαίας κατανόησης.

(12)

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι σημαντικοί παράγοντες για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία και συνεισφέρουν στην αναζωογόνηση όλων των πτυχών του δημόσιου βίου. Αποτελούν επίσης μεσάζοντες ανάμεσα στην Ευρώπη και τους πολίτες της. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προωθηθεί και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία τους σε διακρατικό επίπεδο.

(13)

Οι ερευνητικοί οργανισμοί στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών μπορούν να προτείνουν ιδέες και προβληματισμό με τα οποία να τροφοδοτηθεί η δημόσια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνιστάται συνεπώς η υποστήριξη, ως συνδέσμου μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των πολιτών, όσων δραστηριοτήτων αντανακλούν τη δέσμευσή τους υπέρ της δημιουργίας ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας, με τη θέσπιση διαδικασιών με διαφανή κριτήρια για την προαγωγή δικτύων πληροφοριών και ανταλλαγής.

(14)

Είναι επίσης σκόπιμο να συνεχισθεί η δράση την οποία δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 792/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης για την προώθηση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του πολιτισμού (6) για τη διατήρηση και την αναμνηστήρια επισήμανση των βασικών εγκαταστάσεων και αρχείων που έχουν συνδεθεί με τις εκτοπίσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να διατηρηθεί η συνειδητοποίηση της πλήρους διάστασης και των τραγικών συνεπειών του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και να προωθηθεί η οικουμενική μνήμη, ως μέσο υπέρβασης του παρελθόντος και οικοδόμησης του μέλλοντος.

(15)

Στη Δήλωση για τον Αθλητισμό που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας στις 7-9 Δεκεμβρίου 2000 επισημαίνεται ότι «στη δράση της βάσει των διαφόρων διατάξεων της Συνθήκης, η Κοινότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, ακόμα και αν δεν έχει άμεσες αρμοδιότητες στον τομέα αυτό, τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές λειτουργίες που είναι εγγενείς στον αθλητισμό.».

(16)

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπημένη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεών τους από όλα τα κράτη μέλη στα διακρατικά σχέδια και τις δραστηριότητες.

(17)

Οι υποψήφιες χώρες και οι χώρες ΕΖΕΣ που είναι μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ αναγνωρίζονται ως δυνητικοί συμμετέχοντες στα κοινοτικά προγράμματα, δυνάμει των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τις εν λόγω χώρες.

(18)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, ενέκρινε το «Θεματολόγιο για τα Δυτικά Βαλκάνια: πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», με το οποίο καλεί τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να συμμετάσχουν στα κοινοτικά προγράμματα και τους κοινοτικούς φορείς· συνεπώς, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να αναγνωριστούν ως δυνητικοί συμμετέχοντες στα κοινοτικά προγράμματα.

(19)

Το πρόγραμμα θα πρέπει να υπόκειται σε τακτική παρακολούθηση και ανεξάρτητη αξιολόγηση, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ώστε να δίδεται η δυνατότητα για τις αναπροσαρμογές που είναι αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή των μέτρων.

(20)

Οι διαδικασίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιούν στόχους και δείκτες που είναι συγκεκριμένοι, σταθμίσιμοι, εφικτοί, συναφείς και χρονικά καθορισμένοι.

(21)

Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (7) (εφεξής: «δημοσιονομικός κανονισμός») και ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (8), οι οποίοι διαφυλάσσουν τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας, πρέπει να εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της απλότητας και της συνέπειας κατά την επιλογή των δημοσιονομικών μέσων, τον περιορισμό του αριθμού των περιπτώσεων όπου η Επιτροπή έχει άμεση ευθύνη για την εφαρμογή και τη διαχείριση, καθώς και την απαιτούμενη αναλογικότητα μεταξύ του ύψους των πόρων και του διοικητικού βάρους που συνδέεται με τη χρήση τους.

(22)

Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθούν οι παρατυπίες και οι απάτες και για να ανακτηθούν τα απολεσθέντα, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ή τα κακώς χρησιμοποιηθέντα κονδύλια.

(23)

Σύμφωνα με την αρχή της υγιούς οικονομικής διαχείρισης, η εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να απλοποιηθεί με την προσφυγή σε εφάπαξ χρηματοδότηση, σε σχέση είτε με τη στήριξη που χορηγείται σε συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, είτε με κοινοτική στήριξη σε δομές που έχουν καθιερωθεί σε εθνικό επίπεδο για τη διαχείριση του προγράμματος.

(24)

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται, για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, χρηματοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνομιακή αναφορά, κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (9), για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

(25)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω της διακρατικής και πολύπλευρης φύσης των ενεργειών και των μέτρων του προγράμματος, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(26)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (10).

(27)

Θα πρέπει να θεσπισθούν μεταβατικά μέτρα για την παρακολούθηση ενεργειών που έχουν δρομολογηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με την απόφαση 2004/100/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του προγράμματος

1.   Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (εφεξής: «το πρόγραμμα») για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

2.   Το πρόγραμμα συμβάλλει στους εξής γενικούς στόχους:

α)

να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο προσιτής, δημοκρατικής και με παγκόσμιο προσανατολισμό, ενωμένης στο πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και εμπλουτισμένης μέσω αυτής, αναπτύσσοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β)

να αναπτύξει αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισμένης σε κοινές αξίες, κοινή ιστορία και κοινό πολιτισμό,

γ)

να καλλιεργήσει το αίσθημα των ευρωπαίων πολιτών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ανήκει,

δ)

να βελτιώσει την ανοχή και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσα από τον σεβασμό και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, συμβάλλοντας παράλληλα στον διαπολιτισμικό διάλογο.

Άρθρο 2

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους, σύμφωνα με τους θεμελιώδεις στόχους της Συνθήκης, οι οποίοι υλοποιούνται σε διεθνική βάση:

α)

να φέρει σε επαφή άτομα από τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη ώστε να συμμεριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα από την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον,

β)

να υποστηρίξει τη δράση, τη συζήτηση και τον προβληματισμό που συνδέεται με την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη και τη δημοκρατία, τις κοινές αξίες, την κοινή ιστορία και τον κοινό πολιτισμό, μέσω της συνεργασίας στο πλαίσιο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

γ)

να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης των αξιών και επιτευγμάτων της Ευρώπης, με παράλληλη διαφύλαξη της μνήμης του παρελθόντος της,

δ)

να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, συμβάλλοντας έτσι στον διαπολιτισμικό διάλογο και προβάλλοντας ταυτόχρονα την πολυμορφία και την ενότητα της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες για την ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ των πολιτών από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 2004 και των πολιτών από τα κράτη μέλη που προσχώρησαν μετά την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 3

Δράσεις

1.   Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται μέσω της υποστήριξης των ακόλουθων δράσεων, οι οποίες περιγράφονται λεπτομερέστερα στο Μέρος I του Παραρτήματος:

α)

«Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη», με τις εξής συνιστώσες:

αδελφοποίηση πόλεων,

σχέδια των πολιτών και μέτρα υποστήριξης.

β)

«Ενεργός κοινωνία των πολιτών», με τις εξής συνιστώσες:

διαρθρωτική στήριξη ερευνητικών οργανισμών στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες προβληματισμού),

διαρθρωτική στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

γ)

«Μαζί για την Ευρώπη», με τις εξής συνιστώσες:

εκδηλώσεις ευρείας προβολής, όπως εορτασμοί επετείων, απονομή βραβείων, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συνέδρια ευρωπαϊκής κλίμακας,

μελέτες, έρευνες και δημοσκοπήσεις,

εργαλεία ενημέρωσης και διάδοσης πληροφοριών.

δ)

«Ενεργός ευρωπαϊκή μνήμη», με τις εξής συνιστώσες:

Διαφύλαξη των κυριότερων τοποθεσιών και αρχείων που συνδέονται με τις εκτοπίσεις και τη μνήμη των θυμάτων.

2.   Στο πλαίσιο κάθε δράσης, μπορεί να δοθεί προτεραιότητα στην εξισορροπημένη συμμετοχή πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από όλα τα κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 2, στοιχείο δ).

Άρθρο 4

Μορφή των κοινοτικών μέτρων

1.   Τα κοινοτικά μέτρα μπορούν να λάβουν τη μορφή επιδότησης ή σύμβασης δημόσιων προμηθειών.

2.   Οι κοινοτικές επιδοτήσεις μπορούν να χορηγούνται ειδικότερα υπό μορφή επιδοτήσεων λειτουργίας, επιδοτήσεων δράσης, υποτροφιών ή βραβείων.

3.   Οι συμβάσεις δημόσιων προμηθειών καλύπτουν την αγορά υπηρεσιών, όπως π.χ. τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τη διεξαγωγή μελετών και έρευνας, τα εργαλεία ενημέρωσης και διάδοσης των πληροφοριών, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

4.   Για να είναι επιλέξιμοι για κοινοτική επιδότηση, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Μέρος II του Παραρτήματος.

Άρθρο 5

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στη συμμετοχή των ακόλουθων χωρών, οι οποίες στο εξής καλούνται «συμμετέχουσες χώρες»:

α)

τα κράτη μέλη,

β)

οι χώρες ΕΖΕΣ που είναι μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας,

γ)

οι υποψήφιες χώρες για τις οποίες έχει χαραχθεί προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις όπως έχουν καθοριστεί στις συμφωνίες-πλαίσιο που έχουν συναφθεί με τις χώρες αυτές για τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα,

δ)

οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, βάσει ρυθμίσεων που πρέπει να συμφωνηθούν με τις εν λόγω χώρες στο πλαίσιο των συμφωνιών-πλαισίων σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή τους στα κοινοτικά προγράμματα.

Άρθρο 6

Πρόσβαση στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, και ιδίως στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις τοπικές οργανώσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες προβληματισμού), τις ομάδες πολιτών και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Άρθρο 7

Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς

Το πρόγραμμα μπορεί να καλύπτει καινοτόμες δραστηριότητες στον τομέα της ενεργού συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά, που αναλαμβάνονται από κοινού με συναφείς διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO, βάσει κοινών συνεισφορών και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό καθώς και με τους διάφορους κανόνες εκάστου θεσμικού οργάνου ή οργανισμού.

Άρθρο 8

Μέτρα εφαρμογής

1.   Η Επιτροπή αποφασίζει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος.

2.   Τα ακόλουθα μέτρα θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9, παράγραφος 2:

α)

οι ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων του ετήσιου προγράμματος εργασίας, των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών επιλογής,

β)

η γενική ισορροπία μεταξύ των διαφόρων δράσεων του προγράμματος,

γ)

οι διαδικασίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος,

δ)

η δημοσιονομική στήριξη (ποσό, διάρκεια, κατανομή και δικαιούχοι) που παρέχεται από την Κοινότητα προς όλες τις επιδοτήσεις λειτουργίας, τις πολυετείς συμφωνίες αδελφοποίησης στο πλαίσιο της Δράσης 1 και τις εκδηλώσεις ευρείας προβολής στο πλαίσιο της Δράσης 3.

3.   Όλα τα άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του προγράμματος αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9, παράγραφος 3.

4.   Ως μέρος της διαδικασίας που καθορίζεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να συντάξει κατευθυντήριες γραμμές για καθεμία από τις δράσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα, έτσι ώστε να προσαρμόσει το πρόγραμμα στις τυχόν αλλαγές προτεραιότητας στον τομέα της ενεργού συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά.

Άρθρο 9

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι δύο μήνες.

3.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

4.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 10

Συνοχή με άλλους μηχανισμούς της Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα του παρόντος προγράμματος με τους μηχανισμούς σε άλλους τομείς κοινοτικής δράσης, ιδιαίτερα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, του πολιτισμού, της νεότητας, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης όλων των μορφών διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της επιστημονικής έρευνας, της κοινωνίας της πληροφορίας και της εξωτερικής δράσης της Κοινότητας, ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

2.   Το πρόγραμμα μπορεί να μοιράζεται πόρους με άλλους μηχανισμούς υλοποίησης πολιτικών της Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την εκτέλεση δράσεων που ανταποκρίνονται στους στόχους τόσο του προγράμματος όσο και των εν λόγω άλλων μηχανισμών.

Άρθρο 11

Χρηματοδοτικό κονδύλιο

1.   Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 1 ανέρχεται στα 215 εκατομμύρια EUR.

2.   Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Άρθρο 12

Δημοσιονομικές διατάξεις

1.   Η οικονομική ενίσχυση λαμβάνει τη μορφή επιδοτήσεων σε νομικά πρόσωπα. Ανάλογα με τη φύση της δράσης και του επιδιωκόμενου στόχου, οι επιδοτήσεις μπορούν επίσης να χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να απονέμει βραβεία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για δράσεις ή για σχέδια που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 181 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 και αναλόγως με τη φύση της δράσης, μπορεί να επιτραπεί η χρηματοδότηση κατ' αποκοπή ή/και η εφαρμογή πινάκων κόστους ανά μονάδα.

4.   Μπορεί να επιτραπεί η συγχρηματοδότηση σε είδος.

5.   Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, λόγω των χαρακτηριστικών των δικαιούχων και της φύσης των δράσεων, να απαλλάσσει τους εν λόγω δικαιούχους από την εξακρίβωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και προσόντων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσης ή του προγράμματος εργασίας.

6.   Ο αριθμός των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από τον δικαιούχο μπορεί να είναι περιορισμένος στην περίπτωση μικρών επιδοτήσεων.

7.   Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως στη χορήγηση μικρής επιδότησης, ο δικαιούχος δεν χρειάζεται απαραιτήτως να αποδείξει τη χρηματοοικονομική του ικανότητα να εκτελέσει το προβλεπόμενο σχέδιο ή το πρόγραμμα εργασίας.

8.   Οι επιδοτήσεις λειτουργίας που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος σε φορείς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 162 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002, δεν μειώνονται αυτόματα σε περίπτωση ανανέωσης.

Άρθρο 13

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας

1.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας προστατεύονται με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της δωροδοκίας και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/1995 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (11), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/1996 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (12), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (13).

2.   Για τις κοινοτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, η έννοια της παρατυπίας κατά το άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 σημαίνει κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή κάθε παράβαση συμβατικής υποχρέωσης που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί από αδικαιολόγητη δαπάνη ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης ή οι προϋπολογισμοί που διαχειρίζονται οι Κοινότητες.

3.   Η Επιτροπή μειώνει, αναστέλλει ή ανακτά το ποσό της χρηματοδοτικής στήριξης που έχει χορηγηθεί για μια δράση, εάν διαπιστώσει παρατυπίες, όπως η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή της επιμέρους απόφασης ή της σύμβασης ή της συμφωνίας για τη χορήγηση της δεδομένης χρηματοδοτικής στήριξης, ή εάν αποκαλυφθεί ότι, χωρίς να έχει ζητηθεί η έγκριση της Επιτροπής, η δράση έχει υποστεί σημαντική αλλαγή, ασυμβίβαστη με τη φύση ή τους όρους εκτέλεσης του σχεδίου.

4.   Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ή εάν μόνον ένα μέρος της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης δικαιολογείται από την πρόοδο που έχει σημειώσει η εκτέλεση της δράσης, η Επιτροπή ζητεί από τον δικαιούχο να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός καθορισμένης προθεσμίας. Εάν ο δικαιούχος δεν απαντήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό, η Επιτροπή μπορεί να ακυρώσει το υπόλοιπο της οικονομικής ενίσχυσης και να απαιτήσει την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

5.   Κάθε ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται εγκαίρως επιβαρύνονται με τόκους σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

Άρθρο 14

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση του προγράμματος. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Ειδικότερα, η παρακολούθηση περιλαμβάνει τη σύνταξη των εκθέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, στοιχεία α) και γ).

Οι ειδικοί στόχοι μπορούν να αναθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης.

2.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική, εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση του προγράμματος και ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

3.   Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών:

α)

ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της εφαρμογής του προγράμματος, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2010,

β)

ανακοίνωση για τη συνέχιση του προγράμματος, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2011,

γ)

εκ των υστέρων έκθεση αξιολόγησης, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 15

Μεταβατική διάταξη

Οι δράσεις που άρχισαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με την απόφαση 2004/100/ΕΚ συνεχίζουν να διέπονται από την εν λόγω απόφαση μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Όπως προβλέπεται με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα για ειδικό προορισμό που προέρχεται από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την απόφαση 2004/100/ΕΚ μπορούν να καταστούν διαθέσιμες στο πρόγραμμα.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2007.

Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Josep BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Mauri PEKKARINEN


(1)  ΕΕ C 28, της 3.2.2006, σ. 29.

(2)  ΕΕ C 115, της 16.5.2006. σ. 81.

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2006 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2006 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2006.

(4)  ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 30, 4.2.2004, σ. 6.

(6)  ΕΕ L 138, 30.04.2004, σ. 40.

(7)  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1248/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 227, 19.8.2006, σ. 3).

(9)  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/EK (EE L 200, 22.7.2006, σ. 11).

(11)  ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 292, 15.11.1996, σ. 2.

(13)  ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Συμπληρωματικές πληροφορίες για την πρόσβαση στο πρόγραμμα

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που μνημονεύονται στο άρθρο 6 περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εθελοντισμού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

ΔΡΑΣΗ 1:   Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη

Η δράση αυτή αποτελεί το μέρος του προγράμματος που αφορά ειδικά δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι πολίτες. Οι δραστηριότητες αυτές ανήκουν σε δύο είδη μέτρων, ως εξής:

Αδελφοποίηση πόλεων

Το μέτρο αυτό αφορά δραστηριότητες που συνεπάγονται ή προωθούν τις άμεσες ανταλλαγές μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσω της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων. Αυτές μπορεί να είναι μεμονωμένες ή δοκιμαστικές δραστηριότητες, ή να έχουν τη μορφή δομημένων, πολυετών και πολυμερών συμφωνιών οι οποίες ακολουθούν μια πιο προγραμματισμένη προσέγγιση και περιλαμβάνουν σειρά επί μέρους δραστηριοτήτων που κυμαίνονται από συναντήσεις πολιτών έως ειδικές διαλέξεις ή σεμινάρια σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με τις επακόλουθες συναφείς δημοσιεύσεις, που οργανώνονται στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων. Το μέτρο αυτό θα συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της αμοιβαίας γνώσης και κατανόησης μεταξύ πολιτών και μεταξύ πολιτισμών.

Για τα έτη 2007, 2008 και 2009, διαρθρωτική στήριξη μπορεί να παρασχεθεί στο Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR), φορέα ο οποίος επιτελεί έργο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με δραστηριότητες στον τομέα της αδελφοποίησης πόλεων.

Σχέδια των πολιτών και μέτρα υποστήριξης

Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου θα υποστηριχθεί ποικιλία σχεδίων με διεθνική και διατομεακή διάσταση και με την άμεση συμμετοχή πολιτών. Δίδεται προτεραιότητα σε σχέδια που έχουν ως στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο. Η κλίμακα και η εμβέλεια αυτών των σχεδίων θα εξαρτηθεί από τις κοινωνικές εξελίξεις, ενώ το αντικείμενό τους θα διερευνά, μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων, τους δυνατούς τρόπους κάλυψης των καθορισμένων αναγκών. Θα ενθαρρυνθεί η χρήση νέων τεχνολογιών, και ειδικότερα τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (IST). Τα σχέδια αυτά θα συγκεντρώσουν πολίτες από διάφορους ορίζοντες, οι οποίοι θα δρουν μαζί ή θα συζητούν κοινά ευρωπαϊκά ζητήματα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η αμοιβαία κατανόηση και να αυξηθεί η επίγνωση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Για να βελτιώνονται οι αδελφοποιήσεις πόλεων και τα σχέδια των πολιτών είναι επίσης αναγκαίο να σχεδιαστούν μέτρα στήριξης για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ενδιαφερομένων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, και για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, παραδείγματος χάριν, μέσω της επιμόρφωσης.

Ενδεικτικά, τουλάχιστον το 45 % του συνολικού προϋπολογισμού που χορηγείται στο πρόγραμμα θα αφιερωθεί στη δράση αυτή.

ΔΡΑΣΗ 2:   Η ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη

Διαρθρωτική στήριξη ερευνητικών οργανισμών στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες προβληματισμού)

Οι φορείς που διαμορφώνουν νέες ιδέες και προβληματισμούς για τα ευρωπαϊκά θέματα αποτελούν σημαντικούς θεσμικούς συνομιλητές, ικανούς να διατυπώνουν ανεξάρτητες συστάσεις στρατηγικού και διατομεακού περιεχομένου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Μπορούν να αναλαμβάνουν δραστηριότητες που τροφοδοτούν τη δημόσια συζήτηση, ιδίως όσον αφορά την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ευρωπαϊκές αξίες και πολιτιστικές παραδόσεις. Το παρόν μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας όσων οργανισμών είναι αντιπροσωπευτικοί, παρέχουν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και, τέλος, είναι σε θέση να συνεργάζονται με άλλους δικαιούχους του προγράμματος. Η ενίσχυση των διευρωπαϊκών δικτύων αποτελεί σημαντικό στοιχείο στον τομέα αυτόν. Οι επιδοτήσεις μπορούν να χορηγούνται βάσει πολυετούς προγράμματος εργασίας το οποίο θα συγκεντρώνει ποικιλία θεμάτων ή δραστηριοτήτων.

Για τα έτη 2007, 2008 και 2009, άμεση διαρθρωτική στήριξη μπορεί να παρασχεθεί στην «Groupement d'études et de recherches Νοtre Europe» και στο «Institut für Europäische Politik», ως φορείς οι οποίοι επιτελούν έργο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Διαρθρωτική στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν σημαντικό στοιχείο των δραστηριοτήτων πολιτικής αγωγής και των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και πολιτικών δραστηριοτήτων συμμετοχής στην κοινωνία. Θα πρέπει να υπάρχουν και να μπορούν να λειτουργούν και να συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να συμμετέχουν στη χάραξη της πολιτικής μέσω διαδικασιών διαβούλευσης. Το μέτρο αυτό θα τους παράσχει την ικανότητα και τη σταθερότητα που χρειάζονται για να δρουν με διατομεακό και οριζόντιο τρόπο ως διεθνικοί καταλύτες για τα μέλη τους και για την κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Η ενίσχυση των διευρωπαϊκών δικτύων και των ευρωπαϊκών ενώσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο στον τομέα αυτόν. Οι επιδοτήσεις μπορούν να χορηγούνται βάσει πολυετούς προγράμματος εργασίας το οποίο θα συγκεντρώνει ποικιλία θεμάτων ή δραστηριοτήτων.

Για τα έτη 2007, 2008 και 2009 διαρθρωτική στήριξη μπορεί να παρασχεθεί άμεσα σε τρεις φορείς που επιτελούν έργο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: την Πλατφόρμα των Ευρωπαϊκών ΜΚΟ του κοινωνικού τομέα, το Ευρωπαϊκό Κίνημα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Πρόσφυγες και Εξορίστους.

Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο κινητοποιούν τους πολίτες ή εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους μέσω δημόσιων συζητήσεων, δημοσιεύσεων, ενεργειών προάσπισης και άλλων συγκεκριμένων διακρατικών σχεδίων. Η εισαγωγή ή η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στις δραστηριότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών θα παράσχει σε αυτές τη δυνατότητα να αυξήσουν τις ικανότητές τους και να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό. Η άμεση συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από διαφορετικά κράτη μέλη θα συμβάλει στην αμοιβαία κατανόηση των διαφόρων πολιτισμών και απόψεων και στον εντοπισμό των κοινών ανησυχιών και αξιών. Καίτοι αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή μεμονωμένων σχεδίων, η πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση, εντούτοις, θα εξασφαλίσει επίσης διαρκέστερο αντίκτυπο και την ανάπτυξη δικτύων και συνεργιών.

Ενδεικτικά, περίπου το 31 % του συνολικού προϋπολογισμού που χορηγείται στο πρόγραμμα θα αφιερωθεί στη δράση αυτή.

ΔΡΑΣΗ 3:   Μαζί για την Ευρώπη

Εκδηλώσεις ευρείας προβολής

Αυτό το μέτρο θα υποστηρίξει εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Επιτροπή, ενδεχομένως σε συνεργασία με τα κράτη μέλη ή άλλους ενδεδειγμένους εταίρους, οι οποίες είναι σημαντικής κλίμακας και εμβέλειας, έχουν απήχηση μεταξύ των λαών της Ευρώπης, βοηθούν τους πολίτες να αισθανθούν ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα, τους βοηθούν να αποκτήσουν επίγνωση της ιστορίας, των επιτευγμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμμετάσχουν στον διαπολιτισμικό διάλογο, και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας.

Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τον εορτασμό της επετείου ιστορικών γεγονότων, τον εορτασμό ευρωπαϊκών επιτευγμάτων, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα, τη διεξαγωγή συνεδρίων ευρωπαϊκής κλίμακας καθώς και την απονομή βραβείων για την προβολή σημαντικών επιτευγμάτων. Ενθαρρύνεται η χρήση νέων τεχνολογιών, και ειδικότερα IST.

Μελέτες

Η Επιτροπή θα προβεί σε μελέτες, έρευνες και δημοσκοπήσεις με σκοπό να κατανοήσει καλύτερα το ζήτημα της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εργαλεία ενημέρωσης και διάδοσης πληροφοριών

Λόγω της έμφασης που δίδεται στους πολίτες και της ποικιλίας των πρωτοβουλιών στον τομέα της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, είναι αναγκαίο να παρέχεται ολοκληρωμένη ενημέρωση μέσω διαδικτυακής πύλης και άλλων εργαλείων σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος και σχετικά με άλλες ευρωπαϊκές δράσεις στον τομέα της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και με άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Για τα έτη 2007, 2008 και 2009, άμεση διαρθρωτική στήριξη μπορεί να παρασχεθεί στην «Association Jean Monnet», στο «Centre européen Robert Schuman» και στα «Maisons de l'Europe» που είναι ομόσπονδα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ως φορείς οι οποίοι επιτελούν έργο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικά, περίπου το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού που χορηγείται στο πρόγραμμα θα αφιερωθεί στη δράση αυτή.

ΔΡΑΣΗ 4:   Ενεργός ευρωπαϊκή μνήμη

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής μπορούν να υποστηριχθούν τα ακόλουθα είδη σχεδίων:

διαφύλαξη των κυριότερων τοποθεσιών και μνημείων που συνδέονται με μαζικές εκτοπίσεις, των πρώην στρατοπέδων συγκέντρωσης και άλλων τόπων μαζικού μαρτυρίου και εξόντωσης της εποχής του ναζισμού, καθώς και των αρχείων που τεκμηριώνουν αυτά τα γεγονότα, και διαφύλαξη της μνήμης των θυμάτων καθώς και της μνήμης εκείνων που, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, έσωσαν ανθρώπινες ζωές από το ολοκαύτωμα,

σεβασμός της μνήμης των θυμάτων μαζικών εξοντώσεων και μαζικών εκτοπίσεων που συνδέονται με τον σταλινισμό, καθώς και διαφύλαξη των μνημείων και των αρχείων που τεκμηριώνουν τα γεγονότα αυτά.

Περίπου το 4 % του συνολικού προϋπολογισμού που χορηγείται στο πρόγραμμα θα αφιερωθεί στη δράση αυτή.

II.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εφαρμογή του προγράμματος θα καθοδηγείται από τις αρχές της διαφάνειας και της ανοικτής στάσης ως προς ευρύ φάσμα οργανώσεων και σχεδίων. Συνεπώς, τα σχέδια και οι δραστηριότητες θα επιλέγονται, κατά γενικό κανόνα, μέσω ανοικτών προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων. Παρεκκλίσεις θα είναι δυνατές μόνον κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες και σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 168, παράγραφος 1, στοιχεία γ) και δ), του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002.

Το πρόγραμμα θα αναπτύξει την αρχή των πολυετών εταιρικών σχέσεων βάσει συμφωνημένων στόχων, οι οποίες θα στηρίζονται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων ώστε να εξασφαλίζονται αμοιβαία οφέλη τόσο για την κοινωνία των πολιτών όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανώτατη διάρκεια της χρηματοδότησης που χορηγείται μέσω συμφωνίας επιδότησης στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος περιορίζεται στα 3 έτη.

Για ορισμένες ενέργειες, ενδέχεται να χρειαστεί η εφαρμογή έμμεσης κεντρικής διαχείρισης. από εκτελεστικό οργανισμό ή, ειδικά για τη δράση 1, από εθνικούς οργανισμούς.

Όλες οι δράσεις θα εφαρμοσθούν σε διεθνική βάση. Θα ενθαρρύνουν την κινητικότητα των πολιτών και των ιδεών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δημιουργία δικτύων και η έμφαση στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), θα είναι σημαντικά στοιχεία και θα αντικατοπτρίζονται τόσο στα είδη των δραστηριοτήτων όσο και στο φάσμα των οργανώσεων που συμμετέχουν. Θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων και συνεργιών μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες προετοιμασίας, συνέχειας, παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που είναι άμεσα αναγκαίες για τη διαχείριση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του, και ιδιαίτερα μελέτες, συναντήσεις, δραστηριότητες πληροφόρησης και δημοσίευσης, δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα πληροφορικής για την ανταλλαγή πληροφοριών και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη διοικητικής ή τεχνικής υποστήριξης, τις οποίες μπορεί να αποφασίσει η Επιτροπή με σκοπό τη διαχείριση του προγράμματος.

Οι συνολικές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας του προγράμματος θα πρέπει να είναι ανάλογες προς τα καθήκοντα που προβλέπει το σχετικό πρόγραμμα, και, ενδεικτικά, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν περίπου το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού που χορηγείται στο πρόγραμμα.

Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει δραστηριότητες ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης, κατά περίπτωση, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ευρεία γνώση και υψηλό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος.

ΙΙΙ.   ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Για τα σχέδια που επιλέγονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, καθιερώνεται σύστημα δειγματοληπτικού λογιστικού ελέγχου.

Ο δικαιούχος επιδότησης πρέπει να κρατά διαθέσιμα για την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τις δαπάνες για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής. Ο δικαιούχος επιδότησης μεριμνά ώστε, εφόσον χρειαστεί, τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στην κατοχή των εταίρων του ή των μελών του να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε λογιστικό έλεγχο σχετικά με τη χρησιμοποίηση της επιδότησης, είτε άμεσα, μέσω των υπαλλήλων της, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου εξωτερικού οργανισμού της επιλογής της. Αυτοί οι λογιστικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και επί πενταετία από την ημερομηνία της καταβολής του υπολοίπου της επιδότησης. Ενδεχομένως, τα αποτελέσματα του λογιστικού ελέγχου μπορούν να οδηγούν στη λήψη αποφάσεων ανάκτησης από την Επιτροπή.

Το προσωπικό της Επιτροπής και τα εξωτερικά πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από την Επιτροπή πρέπει να έχουν το αναγκαίο δικαίωμα πρόσβασης στα γραφεία του δικαιούχου, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή των λογιστικών ελέγχων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διαθέτουν τα ίδια δικαιώματα με την Επιτροπή, ειδικότερα το δικαίωμα πρόσβασης.


Top