EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR1668

Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Πρόταση κανονισμού για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»

OJ C 277, 13.9.2012, p. 96–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 277/96


Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Πρόταση κανονισμού για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»

2012/C 277/10

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

επικροτεί την ιδέα ενός χωριστού κανονισμού για την ΕΕΣ, καθώς συμβάλλει σημαντικά στο στόχο της εδαφικής συνοχής και στην αύξηση του σχετικού κονδυλίου του προϋπολογισμού. Επιπλέον, απευθύνει έκκληση να διατίθενται τα κονδύλια της ΕΕ μέσω προγραμμάτων συνεργασίας και όχι από τα κράτη μέλη·

επισημαίνει ότι η διαχείριση της ΕΕΣ δεν μπορεί, λόγω του πολυμερούς χαρακτήρα της, να γίνει με το μέσο της σύμβασης εταιρικής σχέσης. Επομένως θα πρέπει να αφαιρεθεί ρητά από το πεδίο εφαρμογής της·

εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι ο νέος κανονισμός δεν έχει προσαρμοστεί σε μικρά έργα και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέπει εξαιρέσεις για μικρά διασυνοριακά προγράμματα και έργα, ιδίως για όσα επιδοτούνται από το ΕΤΠΑ με λιγότερο από 35 000 ευρώ·

θεωρεί ότι η θεματική συγκέντρωση δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτομάτως στην ΕΕΣ, αφού εάν η ΕΕΣ επικεντρωθεί αποκλειστικά στις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής «ΕΕ 2020» δεν θα μπορεί να εκπληρώσει τον μοναδικό και ιδιαίτερο ρόλο της. Ως εκ τούτου, συνιστά να επεκταθεί ο κατάλογος των επενδυτικών προτεραιοτήτων, καθώς και να αυξηθεί ο αριθμός των θεματικών στόχων από 4 σε 5 και να επεκταθεί στον τουρισμό, τις φιλικές προς το κλίμα θαλάσσιες μεταφορές, τον πολιτισμό και τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής·

εκτιμά ότι η ΕτΠ θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προώθηση της ΕΕΣ, καθώς και στον εντοπισμό και την άρση των εμποδίων στο επίπεδο της υλοποίησής της·

ζητεί να αυξηθεί σε 85 % το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, όπως προβλέπεται στον τρέχοντα κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006·

συμφωνεί με την εξαίρεση που προβλέπεται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές από την άποψη ποσοστών συγχρηματοδότησης και χρηματοδότησης και ζητά να καθοριστούν ειδικοί όροι για τις περιοχές που αποτελούσαν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης έως τις 30 Απριλίου 2004 ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006·

απευθύνει έκκληση για ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού μεταξύ όλων των Ταμείων και προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας. Επίσης, τονίζει την ανάγκη να συντονιστεί καλύτερα η ΕΕΣ με τα εξωτερικά προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ και να αποσαφηνιστούν οι κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα προγράμματα ΕΕΣ·

τονίζει τον ρόλο του ΕΟΕΣ ως βασικού μέσου για την ενίσχυση της ΕΕΣ και καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν κάθε διοικητικό εμπόδιο που αποτρέπει από τη δημιουργία ή τη λειτουργία ΕΟΕΣ.

Εισηγητής

ο κ. OSVALD (CZ/PES) – Δημοτικός σύμβουλος του Plzeň

Έγγραφο αναφοράς

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

COM(2011) 611 final – 2011/0273 (COD)

I.   ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Γενικές παρατηρήσεις

1.

επικροτεί την ιδέα ενός χωριστού κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ), ο οποίος συμβάλλει ώστε να ληφθούν υπόψη ο συγκεκριμένος σκοπός, οι ιδιαίτερες πτυχές και το καθεστώς της εδαφικής συνεργασίας ως δεύτερς στόχος της πολιτικής για τη συνοχή· με την εν λόγω χωριστή πρόταση κανονισμού τονίζεται συνολικά η συμβολή της ΕΕΣ στην προώθηση του νέου στόχου της Συνθήκης για την εδαφική συνοχή και την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής συνοχής· επίσης, ενισχύεται η σημασία της ΕΕΣ όσον αφορά την επικέντρωσή της στη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία·

2.

συμφωνεί με την ιδέα ότι ο ρόλος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός εφόσον τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους υπερβαίνουν ολοένα και περισσότερο τα εθνικά σύνορα και τα όρια των περιφερειών και απαιτούν κοινά μέτρα συνεργασίας στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο. Η ΕΕΣ μπορεί συνεπώς να συμβάλει σημαντικά στη στήριξη του νέου στόχου της Συνθήκης, δηλαδή της εδαφικής συνοχής·

3.

υποστηρίζει καταρχήν τις προτάσεις της Επιτροπής να προσανατολιστεί η εδαφική συνεργασία προς τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ενώ θα πρέπει να διατίθεται επαρκής ευελιξία, ώστε να αντιμετωπίζονται καταλλήλως οι επί τόπου ανάγκες· ως εκ τούτου, χαιρετίζει τη διατήρηση των τριών στοιχείων (διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία) της ΕΕΣ σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Η συνεργασία σε έργα και δομές πέραν των συνόρων συμβάλλει ήδη σήμερα αποτελεσματικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η ενισχυμένη συμμετοχή τρίτων χωρών αξιολογείται επίσης θετικά·

4.

εκτιμά ότι η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και, συνεπώς, συμφωνεί κατ 'αρχήν, με την πρόταση κατανομής των πόρων μεταξύ των διαφόρων τύπων ΕΕΣ·

5.

επισημαίνει ότι, κυρίως όσον αφορά τα μικρά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, ο κανονισμός είναι πάρα πολύ δύσκολος, πολύπλοκος και λεπτομερής και τούτο μπορεί να παρεμποδίσει την υλοποίηση πράξεων που ναι μεν είναι μικρές, αλλά συχνά πολύ αποτελεσματικές· καλεί, συνεπώς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον είναι αναγκαίο να καταστεί δυνατή η εφαρμογή όλων των διατάξεων του υπό εξέταση κανονισμού και σε αυτά τα προγράμματα. Για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν στα μικρά προγράμματα και στις μικρές πράξεις οι ίδιες απαιτήσεις που επιβάλλονται σε προγράμματα και πράξεις μεγάλης εμβέλειας·

6.

επικροτεί τη μέθοδο που χρησιμοποιείται σήμερα για τον καθορισμό των περιοχών όσον αφορά τους σκοπούς της διασυνοριακής συνεργασίας· προτείνει να επεκταθούν τα όρια της περιοχής για τη διασυνοριακή συνεργασία (άξονας Α), ούτως ώστε να καταστεί δυνατό να ληφθούν υπόψη λειτουργικές διασυνοριακές σχέσεις για την υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει και η σύνδεση λειτουργικών αντίστοιχων περιφερειών, οι οποίες είναι σημαντικές για την επίτευξη των στόχων, να μην αποφασίζεται μόλις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης του προγράμματος. Συμφωνεί επίσης με τη μεγαλύτερη δυνατότητα που παρέχεται για την υλοποίηση πολυμερών σχεδίων σε περιοχές όπου δεν θα εφαρμοστούν πολυμερή προγράμματα συνεργασίας·

7.

υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της ΕΕΣ για την ανάπτυξη της διακρατικής συνεργασίας, πρωτίστως για να ενθαρρυνθεί η ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη συνεκτικών περιοχών, καθώς και για την υποστήριξη των αναπτυξιακών έργων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών· χαιρετίζει το γεγονός ότι διατηρούνται κατά βάση οι διακρατικοί χώροι συνεργασίας που έχουν αποδείξει την αξία τους (άξονας Β) και ότι οι μακροστρατηγικές της ΕΕ δεν θα οδηγήσουν σε νέες περιοχές συνεργασίας και στον αποκλεισμό περιοχών από τη διακρατική συνεργασία. Επιπλέον, επικροτείται κατά βάση το γεγονός ότι υποστηρίζεται η χάραξη και η υλοποίηση μακροπεριφερειακών στρατηγικών στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας·

8.

τονίζει τις δυνατότητες της διαπεριφερειακής συνεργασίας, ιδίως με τη μόχλευση στο πλαίσιο της χρήσης των Διαρθρωτικών Ταμείων· θεωρεί ότι η προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας (άξονας Γ) αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο για την υποστήριξη της ανταλλαγής εμπειρίας και της συνεργασίας μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών στον τομέα της πολιτικής συνοχής· προτείνει να αξιοποιηθούν περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν τα αποτελέσματα των εν λόγω ανταλλαγών εμπειριών για τις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές ανάπτυξης (κεφαλαιοποίηση)·

Σκοπιμότητα της ΕΕΣ και θεματική συγκέντρωση

9.

επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία θα πρέπει πρωτίστως:

να επιλύει μέσω της συνεργασίας τα προβλήματα όλων των ενδιαφερόμενων περιοχών,

να χρησιμεύσει ως αποτελεσματικός μηχανισμός για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη διάδοση της τεχνογνωσίας,

να εξασφαλίσει ότι η λύση σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα καθίσταται αποτελεσματικότερη χάρη σε οικονομίες κλίμακας και στην επίτευξη κρίσιμης μάζας,

να βελτιώσει τη διακυβέρνηση με τον συντονισμό των τομεακών πολιτικών, μέτρων και επενδύσεων σε διασυνοριακή και διακρατική κλίμακα,

να συμβάλει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα και στη σύναψη αμοιβαία επωφελών σχέσεων,

όπου κριθεί απαραίτητο, να συμβάλει στην υποστήριξη της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της διαχείρισης με βάση το οικοσύστημα,

όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του υπό εξέταση κανονισμού·

10.

θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία θα πρέπει συνεπώς να συμβάλει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη συνειδητοποίηση της κοινής μοίρας και της αμοιβαίας εξάρτησης, στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και στην ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών. Για τον λόγο αυτό, η ΕτΠ θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτομάτως στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία η θεματική συγκέντρωση και ότι είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη το επίπεδο και το δυναμικό των διαφόρων περιοχών, και ως εκ τούτου να μην επιδιωχθεί η εφαρμογή της αρχής που στα αγγλικά ονομάζεται «one size fits all», δηλαδή, να υπάρχουν οι ίδιες προτεραιότητες για όλους, αλλά αντιθέτως να υιοθετηθεί μια στάση που, πάντα στα αγγλικά, αποκαλείται «place based approach». Η ΕτΠ ανησυχεί για το γεγονός ότι εάν η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, και ιδίως η διασυνοριακή συνεργασία επικεντρώνονται αποκλειστικά στις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής ΕΕ 2020 και σε θεματικούς στόχους, τότε η συνεργασία δεν θα μπορεί να εκπληρώσει τον μοναδικό και ιδιαίτερο ρόλο της, και θα καταστεί απλώς μια παραλλαγή της βασικής πολιτικής για τη συνοχή, με μια άλλη μορφή κατανομής των επιδοτήσεων·

11.

ζητά να αναφέρονται ως αυτοτελή ζητήματα για την ΕΕΣ η δημογραφική αλλαγή και οι επιδράσεις της στις υπηρεσίες κοινού συμφέροντος, καθώς και η βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις νέες μορφές εταιρικής σχέσης πόλης και υπαίθρου ως βάση για την εδαφική συνοχή σε περιφερειακό επίπεδο (αντίστοιχα με την εδαφική ατζέντα 2020). Πέραν αυτού, απουσιάζουν σημαντικά θέματα όπως ο τουρισμός, οι φιλικές προς το κλίμα θαλάσσιες μεταφορές και ο πολιτισμός·

12.

όσον αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία είναι σημαντικό να καθοριστεί το αναπτυξιακό δυναμικό της κάθε παραμεθόριας περιοχής, λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι εν λόγω περιφέρειες. Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, και ειδικότερα η διασυνοριακή συνεργασία, δεν θα πρέπει να επικεντρωθούν στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά να επιδιώξουν πρωτίστως τη δημιουργία των προϋποθέσεων της όσο το δυνατόν ευρύτερης, και ως εκ τούτου της πανευρωπαϊκής, υλοποίησής της. Ειδικά τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να είναι δυνατό να προσδιορίζουν περισσότερους θεματικούς στόχους και να μην περιορίζονται στους εκ των προτέρων καθορισμένους προσανατολισμούς·

13.

διαπιστώνει ότι η αειφόρος εδαφική συνοχή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επιτυχή συμμετοχή και κινητοποίηση των πολιτών στις περιφέρειες. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να υποστηρίξουν τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και μέτρα στους τομείς της κοινωνίας των πολιτών και του πολιτισμού (π.χ. συγκεκριμένα προγράμματα συνάντησης). Προς τούτο υπάρχουν ήδη στα υφιστάμενα προγράμματα ιδιαιτέρως πετυχημένες προσεγγίσεις. Ως εκ τούτου ζητείται να συμπληρωθούν αντιστοίχως οι θεματικοί στόχοι·

14.

επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να εξασφαλίσει τη συνέχεια όσον αφορά τη διακρατική συνεργασία· ωστόσο, επικρίνει το γεγονός ότι η συμπληρωματική επενδυτική προτεραιότητα στη διακρατική συνεργασία θα περιοριστεί στη χάραξη και στην υλοποίηση μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών θαλασσίων λεκανών. Λόγω των πολυάριθμων προκλήσεων, τις οποίες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι περιφέρειες, καθώς και των υφιστάμενων ελλειμμάτων, άλλες περιφέρειες, επιμέρους περιοχές και λειτουργικές περιοχές χρειάζονται επίσης κατάλληλες επενδυτικές προτεραιότητες·

15.

συμφωνεί με την ιδέα ότι η διαπεριφερειακή συνεργασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή μέσω της ενθάρρυνσης της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των περιφερειών και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της εν λόγω ανταλλαγής στο πλαίσιο του στόχου «Επένδυση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση»· εκτιμά ότι η εν λόγω ανταλλαγή εμπειρίας θα πρέπει να διαθέτει ευρεία βάση και δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στον ρόλο του συμπληρώματος του έβδομου προγράμματος-πλαισίου·

16.

εκτιμά ότι η Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προώθηση της ΕΕΣ, καθώς και στον εντοπισμό και την άρση των εμποδίων στο επίπεδο της υλοποίησής της, ούτως ώστε να βελτιστοποιηθούν οι συνέργειες με τις υπόλοιπες πτυχές της πολιτικής για τη συνοχή·

Χρηματοδότηση και ποσοστά συγχρηματοδότησης

17.

επικροτεί την πρόταση να αυξηθεί το ποσό των πόρων που προβλέπονται για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία·

18.

εκτιμά ότι δεν είναι αποτελεσματικό, το προτεινόμενο ποσοστό συγχρηματοδότησης 75 % για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», όπως ορίζεται στον γενικό κανονισμό, να είναι χαμηλότερο από τη χρηματοδότηση που προβλέπεται για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση». Αυτό το χαμηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης ενέχει τον κίνδυνο να έχει ως αποτέλεσμα να ατονίσει το ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά προγράμματα εδαφικής συνεργασίας σε αυτές τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Η ΕτΠ θεωρεί τη διαφορά αυτή αδικαιολόγητη και ζητά το ποσοστό συγχρηματοδότησης να οριστεί στο επίπεδο του 85 % και για τους δύο στόχους· επίσης, εκτιμά ότι ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις πρόσθετες πιστώσεις διαπεριφερειακής συνεργασίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ύψους 50 % δεν δικαιολογείται και, ως εκ τούτου, ζητά να αυξηθεί σε 85 %·

19.

επισημαίνει ότι η συγχρηματοδότηση δεν προκύπτει πάντοτε από εταίρους του προγράμματος, τα κράτη μέλη ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και από τους δικαιούχους. Επομένως, δεν μπορεί να ζητείται γενικώς να υποχρεωθούν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να διαθέσουν τα μέσα συγχρηματοδότησης που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός προγράμματος συνεργασίας. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να διαγραφεί η δήλωση δέσμευσης που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής·

20.

θεωρεί απαραίτητο, για τη διατήρηση της ποιότητας της συνεργασίας, να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι όροι που εφαρμόζονται σήμερα στο ποσοστό συγχρηματοδότησης και οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (γενικός κανονισμός), άρθρο 53, παράγραφοι 3 και 4, όπου αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«3.   Για τα επιχειρησιακά προγράμματα δυνάμει του στόχου “Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία” στα οποία τουλάχιστον ένας συμμετέχων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνεται στα κράτη μέλη των οποίων το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2001-2003 ήταν κάτω του 85 % του μέσου όρου της ΕΕ των 25 κατά την ίδια χρονική περίοδο, η συνεισφορά από το ΕΤΠΑ δεν υπερβαίνει το 85 % της επιλέξιμης δαπάνης. Για όλα τα υπόλοιπα επιχειρησιακά προγράμματα, η συνεισφορά από το ΕΤΠΑ δεν υπερβαίνει το 75 % της επιλέξιμης δαπάνης που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

4.   Η συνεισφορά των Ταμείων στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας δεν υπόκειται στα ανώτατα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 3 και στο παράρτημα ΙΙΙ. Ωστόσο, καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση του μέγιστου ποσού συνεισφοράς των Ταμείων και του μέγιστου ποσοστού συνεισφοράς ανά Ταμείο που καθορίζεται στο επίπεδο του επιχειρησιακού προγράμματος.»·

21.

δεν θεωρεί σκόπιμο να καθορίζεται το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης σε κάθε άξονα προτεραιότητας, όπως προβλέπεται στον γενικό κανονισμό. Θα πρέπει να είναι δυνατή η διαφοροποίηση του ποσού της συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο των διαφόρων αξόνων προτεραιότητας, προκειμένου να παρακινούνται οι δικαιούχοι στην επίτευξη ορισμένων στρατηγικών προτεραιοτήτων. Θα πρέπει σε κάθε πρόγραμμα να ορίζεται ένα σταθερό ποσοστό συγχρηματοδότησης για κάθε μέτρο, ανάλογα με τον τύπο του, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα μέτρα δεν θα λαμβάνουν ενίσχυση με το μέγιστο ποσοστό·

22.

συμφωνεί με την ιδέα τα προγράμματα συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές να λαμβάνουν όχι λιγότερο από το 150 % της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ που έλαβαν κατά την περίοδο 2007-2013, και να διατεθούν επίσης για τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιφερειών 50 εκατομμύρια ευρώ από τη συνδρομή που αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία·

23.

ζητά να καθοριστούν ειδικοί όροι για τις περιοχές που αποτελούσαν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης έως τις 30 Απριλίου 2004 ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, και οι οποίες από τότε δεν είναι εξωτερικά σύνορα, όπως συμβαίνει στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, σύμφωνα με το άρθρο 52 του γενικού κανονισμού (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου). Επτά χρόνια στήριξης δεν μπορούν να θεωρηθούν επαρκής χρονική περίοδος για την επίλυση των προβλημάτων αυτών των περιοχών. Η ΕτΠ επισημαίνει ότι η αύξηση των ενισχύσεων για τις περιοχές που βρίσκονται στα πρώην σύνορα της ΕΕ δεν ανταποκρίνεται μόνο στον σκοπό της αύξησης του οικονομικού επιπέδου των εν λόγω περιοχών, αλλά έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάδυση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και μιας διασυνδεσιμότητας, καθώς και στην εξάλειψη των προκαταλήψεων·

Προγραμματισμός

24.

επικρίνει το γεγονός ότι οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) αποτελούν σημαντικές πρόσθετες δαπάνες σε σχέση με τον προγραμματισμό της τρέχουσας περιόδου στήριξης χωρίς αναγνωρίσιμη προστιθέμενη αξία·

25.

επισημαίνει ότι η διαχείριση της ΕΕΣ δεν μπορεί, λόγω του πολυμερούς χαρακτήρα της, να γίνει με το μέσο της σύμβασης εταιρικής σχέσης. Επομένως θα πρέπει να αφαιρεθεί ρητά από το πεδίο εφαρμογής της·

26.

κρίνει απαραίτητη την κατάρτιση οδηγίας για την πρακτική εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις για τα προγράμματα ΕΕΣ και ζητά να συγκαταλέγονται στους πιθανούς δικαιούχους των μέτρων της διασυνοριακής και της διακρατικής συνεργασίας και οι ιδιωτικοί φορείς, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και τούτο μόλις συμφωνήσουν για αυτό τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα·

27.

ζητά να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι πανευρωπαϊκά ιδιαιτέρως διαφορετικές διοικητικές δομές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κατά τον καθορισμό των ομάδων-στόχων για τα προγράμματα ΕΕΣ. Στόχος θα πρέπει να είναι να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η ποικιλία οργανωτικών μορφών των δημοσίων φορέων στις περιφέρειες των κρατών μελών. Ειδικότερα, η μορφή οργάνωσης ιδιωτικού δικαίου δεν θα πρέπει να οδηγεί στον αποκλεισμό της συμμετοχής δημοσίων φορέων·

Εποπτεία και αξιολόγηση

28.

διαπιστώνει ότι τα καθήκοντα αναφοράς επεκτείνονται τόσο σε έκταση όσο και συχνότητα και ζητεί να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό. Η ΕτΠ απορρίπτει τη σύντμηση της προθεσμίας για την ετήσια έκθεση υλοποίησης από τις 30 Ιουνίου στις 30 Απριλίου του επόμενου έτους. Κατά τον συντονισμό με πολλούς εταίρους οι οποίοι ομιλούν διαφορετικές γλώσσες δικαιολογείται η μεγαλύτερη επιβάρυνση και απαιτείται συνεπώς περισσότερος χρόνος·

29.

χαιρετίζει τον καθορισμό κοινών δεικτών απόδοσης και αποτελεσμάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη επίτευξη στόχων και ο σαφέστερος προσανατολισμός προς τα αποτελέσματα, καθώς και να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση για το σύνολο των προγραμμάτων. Ωστόσο, οι δείκτες που προτείνονται στο παράρτημα του κανονισμού ΕΕΣ ανταποκρίνονται πλημμελώς σε συγκεκριμένες απαιτήσεις της ΕΕΣ και δεν παρέχουν επαρκώς τη δυνατότητα να περιγραφεί ή να μετρηθεί η ποιότητα της ΕΕΣ. Η ΕτΠ ζητά κατά συνέπεια την εκ νέου επεξεργασία του καταλόγου των δεικτών, με τους οποίους μπορούν να μετρηθούν δεόντως τα αποτελέσματα που αφορούν συγκεκριμένα την ΕΕΣ·

30.

χαιρετίζει κατά βάση τον καθορισμό της τεχνικής βοήθειας σε ποσοστό 6 % του συνολικού ποσού και κατ’ ελάχιστον 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η ΕτΠ θεωρεί προβληματική την υποχρεωτική μετάβαση του συνόλου της ανταλλαγής πληροφοριών σε ηλεκτρονικά συστήματα ανταλλαγής δεδομένων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014·

Διαχείριση, έλεγχος και διαπίστευση

31.

εκφράζεται υπέρ της κατά βάση διατήρησης των δομών διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων οι οποίες έχουν αποδείξει την αξία τους κατά την περίοδο ενίσχυσης 2007 έως 2013, της συνέχειας των δομών και του σαφούς καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των διαφόρων υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων·

32.

χαιρετίζει μεν τη δυνατότητα συνδυασμού καθηκόντων των αρχών διαχείρισης και πιστοποίησης (πρβλ. άρθρο 113 του γενικού κανονισμού), τάσσεται όμως κατά του υποχρεωτικού συνδυασμού στην ΕΕΣ (πρβλ. άρθρο 22 του κανονισμού ΕΕΣ)· απορρίπτει πάντως ρητά την προβλεπόμενη διαπίστευση των υπηρεσιών διαχείρισης και ελέγχου·

Συντονισμός των ταμείων

33.

χαιρετίζει τις προσπάθειες για βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας και των άλλων μέσων της πολιτικής για τη συνοχή· υπό την έννοια αυτή, θα πρέπει να τονωθεί η αποδοτικότητα της ενωσιακής χρηματοδότησης σε έργα συνεργασίας, χάρη στη διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω έργων, με στόχο την αύξηση του αντικτύπου και την αποτροπή επικαλύψεων, με ήδη δοκιμασμένες δράσεις, από τις οποίες έχει αντληθεί σχετική εμπειρία·

34.

επισημαίνει, ωστόσο, ότι για να τεθεί σε εφαρμογή ένας μηχανισμός που να εξασφαλίζει τον συντονισμό μεταξύ των ταμείων και των άλλων μέσων, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ο συντονισμός μεταξύ των ταμείων και των μέσων αυτών σε ενωσιακό επίπεδο και σε επίπεδο εφαρμογής στα διάφορα κράτη μέλη. Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κοινές διαδικασίες και συντεταγμένες, καθώς και η ίδια διαχείριση, ο ίδιος έλεγχος, οι ίδιες δυνατότητες έκπτωσης των δαπανών, οι ίδιες μέθοδοι παρουσίασης των δεικτών κ.λπ. Θα ήταν επίσης σκόπιμο να διασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων χωρών, δεδομένου ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των χωρών που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας. Ενδείκνυται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον συντονισμό με τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα. Η ΕτΠ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια μεθοδολογία για τον συντονισμό των προγραμμάτων·

35.

επισημαίνει ότι το άρθρο 10 της πρότασης κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο COM(2011) 607 final αναφέρεται στη διακρατική συνεργασία, που καλύπτει την ίδια περίοδο με τον κανονισμό για την ΕΕΣ, αλλά χωρίς καμιά σύνδεση με τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία. Ωστόσο, η ΕτΠ θεωρεί ακριβώς ότι ο συντονισμός μεταξύ της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και της συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ είναι υψίστης σημασίας, διότι, με τον κατάλληλο συνδυασμό των δραστηριοτήτων των δύο αυτών ταμείων, είναι δυνατόν να επιτευχθούν συνέργειες. Ενδέχεται να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων που σε γενικές γραμμές αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του ΕΚΤ, ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία, διότι στις παραμεθόριες περιοχές γειτονικών χωρών διαπιστώνεται παρόμοια κατάσταση από άποψη αγοράς εργασίας, κοινωνικών προβλημάτων κλπ. Οι θεματικές δραστηριότητες του ΕΚΤ συνιστούν πολύ σημαντικό μέρος όλων των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, και γι 'αυτό η ΕτΠ εφιστά την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον συντονισμό των δραστηριοτήτων αυτών. Αν δεν εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός, θα πρέπει τουλάχιστον να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ των θεματικών δραστηριοτήτων της ΕΕΣ που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ΕΚΤ·

36.

θεωρεί ενδεδειγμένο τον συντονισμό του νέου μέσου διασύνδεσης της Ευρώπης με τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, δεδομένου ότι στο νέο αυτό μέσο θα λαμβάνονται υπόψη οι διασυνοριακές και διεθνείς σχέσεις·

Συμμετοχή τρίτων χωρών

37.

θεωρεί πολύ σημαντικό να εξασφαλισθεί ο συντονισμός μεταξύ των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και των μέσων οικονομικής ενίσχυσης τρίτων χωρών. Θα πρέπει να ενσωματωθεί άμεσα στα προγράμματα αυτά ένα σύστημα με το οποίο τα εν λόγω μέσα να συντονίζονται με τα διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο στη συμμετοχή φορέων από τρίτες χώρες σε κοινά σχέδια. Αυτό το σύστημα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών, την επιλεξιμότητα των δαπανών κ.λπ. μεταξύ των προγραμμάτων ΕΕΣ στα κράτη μέλη και των προενταξιακών προγραμμάτων καθώς και των προγραμμάτων γειτονίας. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι τρίτες χώρες εγγυώνται την πρόσβαση, τη διαχείριση και την κατανομή επαρκών πόρων από τα προενταξιακά προγράμματα ή προγράμματα γειτονίας σε προγράμματα που εντάσσονται στην ΕΣΣ·

38.

συμφωνεί αφενός, με την ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι κανόνες σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμετοχής τρίτων χωρών σε προγράμματα διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, και αφετέρου, με την ιδέα οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να καθορίζονται στο πλαίσιο προγραμμάτων συνεργασίας, ή, ενδεχομένως, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής, της τρίτης χώρας και του κράτους μέλους στο οποίο έχει έδρα ο οργανισμός που διαχειρίζεται το πρόγραμμα της εν λόγω συνεργασίας. Η Επιτροπή των Περιφερειών εφιστά ωστόσο την προσοχή στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση προβλημάτων ή αδράνειας της τρίτης χώρας, δεν θα σημειώνονται καθυστερήσεις στα διακρατικά και διαπεριφερειακά προγράμματα, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών·

Ο ρόλος του ΕΟΕΣ

39.

υπογραμμίζει τον ρόλο του ΕΟΕΣ ως βασικού μέσου για την ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας. Επαναλαμβάνει συνεπώς, το αίτημά της να υιοθετηθεί ο αναθεωρημένος κανονισμός για τους ΕΟΕΣ - που δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες συνέπειες για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - χωρίς καθυστέρηση και χωρίς να αναμένεται η υιοθέτησης του συνόλου της νομοθετικής δέσμης όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή μετά το 2013. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να εξαλείψουν κάθε διοικητικό εμπόδιο που αποτρέπει από τη δημιουργία ΕΟΕΣ ή δημιουργεί διάκριση σε βάρος της επιλογής ΕΟΕΣ, ιδίως όσον αφορά τη φορολογία και την πρόσληψη προσωπικού, συγκριτικά με άλλα νομικά μέσα·

40.

επισημαίνει ότι, μολονότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εμπιστεύονται σε ΕΟΕΣ τον ρόλο του φορέα διαχείρισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει γενικούς μηχανισμούς προκειμένου να διευκρινιστεί η διάταξη του άρθρου 25 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού, η οποία επιβάλλει στα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο ΕΟΕΣ ή στο έδαφος των οποίων είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δικαιούχος, την υποχρέωση να επιστρέφουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε δικαιούχους άλλων χωρών. Λόγω αυτής της υποχρέωσης που επιβάλλεται στα κράτη, στην επικράτεια των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο ΕΟΕΣ ή στο έδαφος των οποίων είναι εγκατεστημένος ο αρχικός δικαιούχος, ενδεχομένως να περιοριστεί αισθητά η δυνατότητα των κρατών μελών να μεταβιβάσουν τις εξουσίες τους διαχείρισης στους ΕΟΕΣ, δεδομένου ότι ενδέχεται να εγγυώνται κάτι που, στην πραγματικότητα, θα διαφεύγει της σφαίρας επιρροής τους. Η ΕτΠ θεωρεί, συνεπώς, ότι θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι μια αρχή εντός του κράτους μέλους του δικαιούχου ΕΟΕΣ ενός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού μπορεί να λαμβάνει από μια αρχή εντός του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ΕΟΕΣ την εντολή ανάκτησης του ποσού αυτού ή να επιβάλλει τους όρους που ισχύουν κατά τη διανυόμενη περίοδο προγραμματισμού, όταν η ευθύνη βαρύνει το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος ο οποίος υποχρεούται να επιστρέψει τα αχρεωστήτως εισπραχθένα κεφάλαια·

Άλλες παρατηρήσεις

41.

χαιρετίζει την εισαγωγή των κατ'αποκοπήν ποσών ανά εργαζόμενο, διότι πρόκειται για ένα πολύ καλό μέτρο, το οποίο επιφέρει σημαντική απλούστευση για τον δικαιούχο. Τα κατ'αποκοπήν ποσά ανά εργαζόμενο θα πρέπει να είναι τα ίδια, ανεξάρτητα από τη χώρα της πράξης, εφόσον εκτελείται η ίδια εργασία. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μια εναρμονισμένη μεθοδολογία για τον έλεγχο και την επιλεξιμότητα των δαπανών· ωστόσο, απορρίπτει τον περιορισμό του κατ’ αποκοπήν ποσού για το προσωπικό σε ένα κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό 15 % του συνολικού κόστους, διότι η εδαφική συνεργασία απαιτεί εκ φύσεως σημαντικό αριθμό προσωπικού και το ποσοστό 15 % που αφορά τις δαπάνες προσωπικού είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον ισχύοντα μέσο όρο·

42.

παρόλο που θεωρεί πολύ σημαντική την προστασία του περιβάλλοντος, την αποτελεσματικότητα των πόρων, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στην αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων, την προώθηση της ισότητας ευκαιριών, την πρόληψη των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, την υποστήριξη της ισότητας ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες κλπ.., η Επιτροπή των Περιφερειών δεν θεωρεί σκόπιμη την ενσωμάτωση των απαιτήσεων περιγραφής της εφαρμογής τους σε κάθε πρόγραμμα. Αυτές οι διατάξεις είναι πιθανό να περιπλέξουν και να παραλύσουν κυρίως την εκτέλεση μικρών προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας. Για τον λόγο αυτό, η ΕτΠ συνιστά οι εν λόγω διατάξεις να μην εφαρμόζονται συστηματικά, αλλά μόνον όταν κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα με τις εν λόγω προτεραιότητες και πράξεις· πράγματι, η αιτιολόγηση αυτής της εφαρμογής με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της θα μπορούσε να είναι παράλογη και εκτός τόπου και χρόνου στην περίπτωση πράξεων που δεν έχουν καμία σχέση με τέτοιου είδους προβλήματα·

43.

θεωρεί σημαντικό οι δικαιούχοι να συνεργάζονται για την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τους ανθρώπινους πόρους και τη χρηματοδότηση των πράξεων. Ωστόσο, όσον αφορά κυρίως τα μικρά έργα, δηλαδή, αυτά που επιδοτούνται με λιγότερο από 35 000 ευρώ από το ΕΤΠΑ, η εκπλήρωση των τεσσάρων κριτηρίων συνεργασίας ενδέχεται να περιπλέξει την ανάπτυξη και την εφαρμογή τους· ως εκ τούτου πιστεύει ότι δεν είναι σκόπιμο να απαιτείται από τα έργα αυτά να πληρούν αυτή την προϋπόθεση· προτείνει για τα μικρά αυτά έργα να ισχύει, όπως μέχρι σήμερα, η εκπλήρωση τουλάχιστον δύο από τα τέσσερα κριτήρια·

Προτάσεις

44.

λόγω της έμφασης που δίνεται στον συντονισμό, στην αποτελεσματικότητα, στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην ολοκλήρωση, προτείνει για τη νέα περίοδο προγραμματισμού την ανάληψη νέων πρωτοβουλών για την προώθηση του διασυνοριακού συντονισμού των θεματικών και αναπτυξιακών στρατηγικών (μεταφορές, ενέργεια, αγορές εργασίας, προστασία του περιβάλλοντος, επιστήμη και έρευνα, κλπ.) και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων. Με τον τρόπο αυτό θα προβληθούν σε διασυνοριακό επίπεδο τα κενά, οι δυνατότητες ανάπτυξης και οι ολοκληρωμένες λύσεις. Για να δοθούν λύσεις σε τόσο σαφώς προσδιορισμένα προβλήματα και για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης, θα πρέπει να παρέμβουν οντότητες τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές καθώς και χρηματοδοτικοί πόροι από διάφορες πηγές. Για τη σωστή λειτουργία αυτού του μέσου, φαίνεται άκρως επιθυμητό να αξιοποιηθεί το δυναμικό των ΕΟΕΣ και των ευρωπεριφερειών. Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να τύχει, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, επαρκούς χρηματοδότησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της.

II.   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Τροπολογία 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Γεωγραφική κάλυψη

Γεωγραφική κάλυψη

1.   Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από εκείνα τα οποία καλύπτονται από προγράμματα βάσει των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η συνέχεια των περιοχών του προγράμματος συνεργασίας οι οποίες καθορίστηκαν για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

1.   Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από εκείνα τα οποία καλύπτονται από προγράμματα βάσει των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων που χωρίζονται το πολύ από χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η συνέχεια των περιοχών του προγράμματος συνεργασίας οι οποίες καθορίστηκαν για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον κατάλογο των διασυνοριακών περιοχών που θα υποστηριχθούν, κατανεμημένων κατά πρόγραμμα συνεργασίας, με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον κατάλογο των διασυνοριακών περιοχών που θα υποστηριχθούν, κατανεμημένων κατά πρόγραμμα συνεργασίας, με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Στον κατάλογο αυτόν καθορίζονται επίσης οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη διάθεση της συνδρομής από το ΕΤΠΑ στη διασυνοριακή συνεργασία σε όλα τα εσωτερικά και τα εξωτερικά σύνορα που καλύπτονται από εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως το ΕΜΓ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΜΓ], και το ΜΠΒ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΜΠΒ].

Στον κατάλογο αυτόν καθορίζονται επίσης οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη διάθεση της συνδρομής από το ΕΤΠΑ στη διασυνοριακή συνεργασία σε όλα τα εσωτερικά και τα εξωτερικά σύνορα που καλύπτονται από εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως το ΕΜΓ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΜΓ], και το ΜΠΒ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΜΠΒ].

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να προστίθενται σε δεδομένη διασυνοριακή περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 όμορες με εκείνες που απαριθμούνται στην απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, και αιτιολογούν το αίτημά τους.

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να προστίθενται σε δεδομένη διασυνοριακή περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 όμορες με εκείνες που απαριθμούνται στην απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο

[…]

[…]

Αιτιολογία

Σε ό,τι αφορά την απόσταση των 300 χιλιομέτρων (αντί των 150 χιλιομέτρων), έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι οι λόγοι που υπαγορεύουν την ύπαρξη θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας δεν εξαρτώνται άμεσα από τη γεωγραφική εγγύτητα, αλλά από τις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των χωρών. Επιπλέον, με τα σημερινά μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς, το κριτήριο της απόστασης δεν έχει πλέον τόση σημασία.

Επιπλέον, όσον αφορά το επίπεδο NUTS, οι γαλλικές περιφέρειες, λόγου χάρη, τάσσονται γενικώς υπέρ της διατήρησης των περιοχών με τη μορφή που έχουν στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Συνεπώς, λαμβανομένης υπόψη της ποικιλίας των καταστάσεων μεταξύ διαφορετικών περιοχών, θεωρούν ότι είναι απαραίτητη ορισμένη ευελιξία όσον αφορά τον ορισμό του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής των έργων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την προώθηση ενισχυμένης συνεργασίας στο πλαίσιο των διακρατικών περιοχών επιπέδου NUTS 2 (χωρίς μεταβολή των ορίων τους) και για την επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης ορισμένων διασυνοριακών προγραμμάτων πέραν του επιπέδου NUTS 3 (έως το επίπεδο NUTS 2 εάν αυτό δικαιολογείται, χωρίς να πληγεί η συγκέντρωση χρηματοδότησης στις περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα). Οι γαλλικές περιφέρειες καλούν επίσης την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ευρωπεριφέρειες που αποτελούν νέες περιοχές ενισχυμένης συνεργασίας.

Τροπολογία 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Πόροι για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

Πόροι για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

3.   Η Επιτροπή εκδίδει ενιαία απόφαση με την οποία ορίζεται ο κατάλογος όλων των προγραμμάτων συνεργασίας και όπου δίδονται τα ποσά της συνολικής συνδρομής από το ΕΤΠΑ ανά πρόγραμμα και της συνδρομής του 2014 ανά πρόγραμμα με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

3.   Η Επιτροπή εκδίδει ενιαία απόφαση με την οποία ορίζεται ο κατάλογος όλων των προγραμμάτων συνεργασίας και όπου δίδονται τα ποσά της συνολικής συνδρομής από το ΕΤΠΑ ανά πρόγραμμα και της συνδρομής του 2014 ανά πρόγραμμα με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Ο πληθυσμός στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το κριτήριο για την ετήσια κατανομή κατά κράτος μέλος.

Ο πληθυσμός στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το κριτήριο για την κατανομή κατά .

[…]

[…]

Αιτιολογία

Πρέπει να ζητηθεί επισταμένως η κατανομή ενωσιακών πόρων κατά πρόγραμμα συνεργασίας. Η συνέχιση του υφιστάμενου συστήματος κατανομής κατά κράτος μέλος (τα οποία πρέπει στη συνέχεια να κατανείμουν τους πόρους για τη συνεργασία μεταξύ των διάφορων περιοχών τους) ενέχει έναν διπλό κίνδυνο: τη μη ισορροπημένη εθνική κατανομή για συγκεκριμένη περιοχή και τη συνέχιση της λογικής της «δίκαιης επιστροφής»· σύμφωνα με αυτήν, κάθε κράτος, σε αντίθεση με το πνεύμα της συνεργασίας, μπορεί να θεωρήσει ότι πρέπει να επανεισπράξει χρηματοδότηση ανάλογη με το μέρος των πόρων που κατένειμε για μία συγκεκριμένη περιοχή.

Τροπολογία 3

Άρθρο 4 παράγραφος 7

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Πόροι για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

7.   Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των διασυνοριακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ διατίθεται στα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

Πόροι για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

7.   Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των διασυνοριακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ διατίθεται στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

Αιτιολογία

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπή, και σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σήμερα, αν δεν τηρηθεί η προθεσμία υποβολής των προγραμμάτων, οι αδιάθετοι πόροι του ΕΤΠΑ που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί θα μπορούν να διατεθούν μόνο στα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στα οποία συμμετέχει το εν λόγω κράτος μέλος. Δεδομένου ότι αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο για κάποια περιοχή, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προθεσμίες, ακόμα και αν αυτή δεν ευθύνεται, προτείνεται να διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση.

Τροπολογία 4

Άρθρο 5

Να τροποποιηθεί ως εξής

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Θεματική συγκέντρωση

Οι θεματικοί στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] έχουν ως εξής:

α)

έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας·

β)

έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας·

γ)

όλοι οι θεματικοί στόχοι μπορούν να επιλέγονται για τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Θεματική συγκέντρωση

Οι θεματικοί στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] έχουν ως εξής:

α)

έως θεματικοί στόχοι επιλέγονται για κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας·

β)

έως θεματικοί στόχοι επιλέγονται για κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας·

γ)

όλοι οι θεματικοί στόχοι μπορούν να επιλέγονται για τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Αιτιολογία

Ο στόχος της διασυνοριακής συνεργασίας συνίσταται στην αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων της περιφερειακής θέσης των παραμεθόριων περιοχών και στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, και τούτο με τη δημιουργία και την υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής (ενσωμάτωση των παραμεθόριων περιοχών). Η υποστήριξη παρέχεται τόσο στη συνεργασία που αποβλέπει στην εξάλειψη των προβλημάτων μέσω κοινών προσπαθειών όσο και στη συνεργασία για την προώθηση της ένταξης σε διάφορους τομείς. Για τις παραμεθόριες περιοχές είναι συνεπώς σημαντικό να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που να τυγχάνουν στήριξης και να αντιστοιχούν στο ευρύ φάσμα των τομέων διασυνοριακής συνεργασίας.

Η ίδια αιτιολόγηση που ισχύει για τη διασυνοριακή συνεργασία ισχύει και για τη διακρατική συνεργασία. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το πεδίο εφαρμογής όσο το δυνατό πιο ευρύ για κάθε είδους συνεργασίας.

Τροπολογία 5

Άρθρο 6 στοιχείο α)

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Επενδυτικές προτεραιότητες

Επενδυτικές προτεραιότητες

[…]

[…]

(α)

στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας:

(α)

στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας:

(i)

ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της διασυνοριακής κινητικότητας, των κοινών πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης (εντός του θεματικού στόχου της προώθησης της απασχόλησης και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)·

(i)

ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της διασυνοριακής κινητικότητας, των κοινών πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης (εντός του θεματικού στόχου της προώθησης της απασχόλησης και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)·

(ii)

προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και προώθηση της κοινωνικής ένταξης σε διασυνοριακό επίπεδο (εντός του θεματικού στόχου της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας)·

(ii)

προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και προώθηση της κοινωνικής ένταξης σε διασυνοριακό επίπεδο (εντός του θεματικού στόχου της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας)·

(iii)

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (εντός του θεματικού στόχου της επένδυσης στις δεξιότητες, την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση)·

(iii)

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (εντός του θεματικού στόχου της επένδυσης στις δεξιότητες, την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση)·

(iv)

προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών (εντός του θεματικού στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης)·

(iv)

προώθηση της νομικής, διοικητικής συνεργασίας και συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών (εντός του θεματικού στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης)·

 

 

(vi)

 

(vii)

 

(viii)

Αιτιολογία

Βλέπε σημείο 9 των «Πολιτικών συστάσεων» της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 6

Άρθρο 6 στοιχείο β)

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

(b)

στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες (εντός του θεματικού στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης).

(b)

στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες (εντός του θεματικού στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης).

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 14 των «Πολιτικών συστάσεων» της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 7

Άρθρο 6 νέο στοιχείο γ)

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

 

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 11 των «Πολιτικών συστάσεων» της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 8

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Περιεχόμενο των προγραμμάτων συνεργασίας

Περιεχόμενο των προγραμμάτων συνεργασίας

[…]

[…]

γ)

τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη στρατηγική εδαφικής ανάπτυξης που προβλέπεται στη σύμβαση εταιρικής σχέσης, στην οποία περιλαμβάνονται:

γ)

τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη στρατηγική εδαφικής ανάπτυξης που προβλέπεται στη σύμβαση εταιρικής σχέσης, στην οποία περιλαμβάνονται:

i)

οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη συνεργασία των ταμείων, του ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και των υπόλοιπων εθνικών και ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

i)

οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη συνεργασία των ταμείων, του ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και των υπόλοιπων εθνικών και ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

ii)

κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και των περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά, ιδίως δε τις λεπτομέρειες εφαρμογής για τα άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

ii)

κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και των περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά, ιδίως δε τις λεπτομέρειες εφαρμογής για τα άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

iii)

κατά περίπτωση, ο κατάλογος των δήμων στους οποίους πρόκειται να εφαρμοστούν προγράμματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και η ενδεικτική ετήσια κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για τα εν λόγω προγράμματα·

iii)

κατά περίπτωση, ο κατάλογος των δήμων στους οποίους πρόκειται να εφαρμοστούν προγράμματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και η ενδεικτική ετήσια κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για τα εν λόγω προγράμματα·

iv)

ο προσδιορισμός των περιοχών στις οποίες θα επιδιωχθεί τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·

iv)

ο προσδιορισμός των περιοχών στις οποίες θα επιδιωχθεί τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·

v)

κατά περίπτωση, η συνεισφορά των σχεδιασμένων παρεμβάσεων για μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

v)

κατά περίπτωση, η συνεισφορά των σχεδιασμένων παρεμβάσεων για μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

Αιτιολογία

Σχετικά με την αναφορά πληροφοριών σχετικά με ειδικές μορφές στήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ), θεωρούμε ότι τούτο ενδείκνυται και είναι υποχρεωτικό, στο επίπεδο του εγγράφου προγραμματισμού, μόνο σε περιπτώσεις όπου οι εν λόγω μηχανισμοί θα χρησιμοποιούνται ενεργά στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος, ή όταν υπάρχει άλλος λόγος για να περιληφθεί περιγραφή στο έγγραφο προγραμματισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στα προγράμματα ΕΕΣ θα πρέπει να περιγράφονται αυτές οι περιοχές, όχι υποχρεωτικά, αλλά μόνο όταν αυτό είναι σχετικό με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπει η συμβιβαστική πρόταση της δανικής προεδρίας σχετικά με τον γενικό κανονισμό (άρθρο 87, παράγραφος 2) για τα προγράμματα του Στόχου 1.

Τροπολογία 9

Άρθρο 7 παράγραφος 2, στοιχείο ζ) (iv)

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

(iv)

τη διαδικασία για τη σύσταση της κοινής Γραμματείας·

(iv)

τη διαδικασία για τη σύσταση της κοινής Γραμματείας

Αιτιολογία

Η σύσταση ενδιάμεσων φορέων αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματική σε μια σειρά προγραμμάτων. Για τον λόγο αυτό η ΕτΠ ζητά να διατηρηθεί η διαδικασία αυτή εκεί όπου έχει θετικά αποτελέσματα.

Τροπολογία 10

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Επιλογή των πράξεων

Επιλογή των πράξεων

[…]

[…]

2.   Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο της διασυνοριακής και της διακρατικής συνεργασίας συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, ένας τουλάχιστον από τους οποίους είναι από κράτος μέλος. Μια πράξη μπορεί να εκτελείται σε μία μόνο χώρα, υπό τον όρο ότι είναι προς όφελος της περιοχής του προγράμματος.

2.   Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, ένας τουλάχιστον από τους οποίους είναι από κράτος μέλος. Μια πράξη μπορεί να εκτελείται σε μία μόνο χώρα, υπό τον όρο ότι είναι προς όφελος της περιοχής του προγράμματος.

Στις πράξεις που αφορούν τη διαπεριφερειακή συνεργασία βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον τρεις χώρες, δύο τουλάχιστον από τους οποίους είναι από κράτη μέλη.

Στις πράξεις που αφορούν τη διαπεριφερειακή συνεργασία βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον τρεις χώρες, δύο τουλάχιστον από τους οποίους είναι από κράτη μέλη.

Αιτιολογία

Η διακρατική συνεργασία, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με τη διασυνοριακή συνεργασία, δηλαδή ότι οι δικαιούχοι μπορούν να προέρχονται από δύο μόνο χώρες, και ότι είναι δυνατή η υλοποίηση πράξεων σε ένα μόνο κράτος. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή όπως έχει σχεδιαστεί αδικεί τη διακρατική της διάσταση και ότι, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες της διαπεριφερειακής συνεργασίας που προβλέπονται στο σημείο αυτό.

Επιπλέον, ορισμένα από τα υφιστάμενα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας απευθύνονται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκο να ζητηθεί η συμμετοχή τριών χωρών στα προγράμματα αυτά.

Τροπολογία 11

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση των πράξεων.

Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση των πράξεων.

Αιτιολογία

Πρέπει να μειωθεί η αυστηρότητα των κριτηρίων για να προσδιοριστεί ο διασυνοριακός χαρακτήρας, ειδικά για τα μικρά έργα, τα οποία συντελούν στο να ολοκληρωθεί ένα μεγάλο μέρος ποιοτικών έργων που συμβάλλουν αναμφίβολα στην ανάπτυξη των διασυνοριακών σχέσεων και τα οποία προσπαθούν να πληρούν και τα τέσσερα κριτήρια.

Τροπολογία 12

Άρθρο 15

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Δείκτες για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Δείκτες για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Οι κοινοί δείκτες, όπως καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. Οι τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν και οι σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 2022.

, όπως καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. Οι τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν και οι σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 2022.

[…]

[…]

Αιτιολογία

Οι κοινοί δείκτες που απαριθμούνται στο παράρτημα μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν αξία μόνο ως παραδείγματα. Θα πρέπει να προσδιορίζεται χωριστά εάν οι δείκτες αυτοί έχουν σχέση με το πρόγραμμα, τον στόχο και την προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση του ζητήματος των δεικτών με μια τόσο γενική διάταξη δεν διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα ούτε του προγράμματος ούτε των πράξεων. Πέραν τούτου, οι δείκτες που αναφέρονται στο παράρτημα προβλέπουν τις προτεραιότητες και τους τύπους πράξεων για όλα τα προγράμματα.

Τροπολογία 13

Άρθρο 16

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Τεχνική βοήθεια

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6 % του συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι μικρότερο από 1 500 000 ευρώ.

Τεχνική βοήθεια

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6 % του συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα πρόγραμμα συνεργασίας αλλά δεν είναι μικρότερο από 1 500 000 ευρώ.

Αιτιολογία

Αν και τα τέσσερα πανευρωπαϊκά σχέδια εδαφικής συνεργασίας (ESPON, INTERACT, INTERREG IV C και URBACT) έχουν μικρότερο κόστος από τα επενδυτικά σχέδια, το μερίδιο των διοικητικών δαπανών τους είναι μεγαλύτερο, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων (μελέτες, εμπειρογνωμοσύνη, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών).

Τροπολογία 14

Άρθρο 18

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους έως το 15 % των άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης.

Οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους έως το των άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης.

Αιτιολογία

Βλ. σημείο 41 των «Πολιτικών συστάσεων» της παρούσας γνωμοδότησης.

Τροπολογία 15

Άρθρο 19 νέο σημείο 4

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Επιλεξιμότητα πράξεων στα προγράμματα συνεργασίας ανάλογα με τον τόπο

Επιλεξιμότητα πράξεων στα προγράμματα συνεργασίας ανάλογα με τον τόπο

 

[…]

 

   

Αιτιολογία

Αν και οι ισχύοντες κανονισμοί επιτρέπουν τη χρήση «ευέλικτων κανόνων» στο πλαίσιο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, τα κράτη μέλη (ή οι διαχειριστικές αρχές και οι εθνικές αρχές) δεν έχουν αξιοποιήσει συχνά τη δυνατότητα αυτή κατά την εκπόνηση των προγραμμάτων. Αυτό περιπλέκει την εφαρμογή των προγραμμάτων σε ένα περιφερειακό πολυμερές πλαίσιο, όπως είναι οι ευρωπεριφέρειες.

Τροπολογία 16

Άρθρο 26

Να τροποποιηθεί ως εξής:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Χρήση του ευρώ

Χρήση του ευρώ

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 123 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ μετατρέπονται σε ευρώ από τους δικαιούχους εντός του μηνός κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 123 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ μετατρέπονται σε ευρώ από τους δικαιούχους εντός του μηνός κατά τη διάρκεια του οποίου οι δαπάνες .

Η μετατροπή επαληθεύεται από τη διαχειριστική αρχή ή από τον ελεγκτή στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος.

Η μετατροπή επαληθεύεται από τη διαχειριστική αρχή ή από τον ελεγκτή στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος.

Αιτιολογία

Πιστεύουμε ότι η μετατροπή των εθνικών νομισμάτων σε ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιείται (εκτός αν χρησιμοποιείται η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη διάρκεια του μήνα) όταν οι δαπάνες υποβάλλονται για έλεγχο, σύμφωνα με άρθρο 114 (4) (α) του γενικού κανονισμού. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τεχνικό ζήτημα, θεωρούμε άστοχες τις υφιστάμενες διατάξεις για μετατροπή με βάση την ισοτιμία που ισχύει κατά τη διάρκεια της περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιούνται οι δαπάνες, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν επιπλοκές (και συνεπώς να αυξήσουν τον κίνδυνο λάθους), κυρίως επειδή, γενικά, οι δαπάνες που υποβάλλονται για έλεγχο αναφέρονται σε διαφορετικές περιόδους. Στο πλαίσιο της υποβολής ενός ενιαίου «πακέτου» δαπανών, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή πολλές διαφορετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η απλούστερη τεχνικά και λιγότερο επικίνδυνη λύση είναι αυτή που συνίσταται στη μετατροπή όλων των δαπανών που υποβάλλονται με βάση μια ενιαία συναλλαγματική ισοτιμία η οποία ισχύει κατά τη διάρκεια του μήνα κατά τον οποίο οι δαπάνες αυτές υποβάλλονται για έλεγχο. Επιπλέον, η τροποποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ασφάλειας των δικαιούχων σχετικά με το ύψος των ποσών που λαμβάνουν, επειδή μειώνεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη μετατροπή των εθνικών νομισμάτων σε ευρώ μέχρι την καταβολή της επιδότησης.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2012

Η Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών

Mercedes BRESSO


Top