EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2022/241A/01

Διαγωνισμός PE/AD/272/2022/TRAD — Επαγγελματίας γλωσσών και διαπολιτισμικότητας (AD 5)

ΕΕ C 241A της 24.6.2022, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 241/1


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PE/AD/272/2022/TRAD

Επαγγελματίας γλωσσών και διαπολιτισμικότητας (AD 5)

(2022/C 241 A/01)

Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τον Οδηγό για τους υποψηφίους/τις υποψήφιες που προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού. Ο Οδηγός, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης διαγωνισμού, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες και τους όρους εγγραφής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΑΛΕΝΤΟΥ

Α.   ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.   Γενικές ρυθμίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να προκηρύξει, βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικό διαγωνισμό (AD 5) για την πρόσληψη υπαλλήλων στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔ TRAD).

Το ζητούμενο προφίλ είναι του/της επαγγελματία γλωσσών και διαπολιτισμικότητας για τις εξής γλώσσες:

1)

Βουλγαρικά

(12 επιτυχόντες/ούσες)

2)

Γαλλικά

(12 επιτυχόντες/ούσες)

3)

Μαλτέζικα

(12 επιτυχόντες/ούσες)

4)

Σλοβακικά

(12 επιτυχόντες/ούσες)

5)

Σουηδικά

(12 επιτυχόντες/ούσες)

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού καλύπτει συνεπώς πέντε γλώσσες. Μπορείτε να εγγραφείτε στον παρόντα διαγωνισμό μόνο για μία από τις πέντε αυτές γλώσσες. Πρέπει να κάνετε την επιλογή κατά την ηλεκτρονική εγγραφή. Δεν θα μπορείτε πλέον να αλλάξετε αυτή την επιλογή μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς σας.

Η πρόσληψη θα γίνει στον βαθμό AD 5, πρώτο κλιμάκιο, και οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 5 130,98 ευρώ μηνιαίως. Οι αποδοχές αυτές υπόκεινται στον κοινοτικό φόρο και τις άλλες παρακρατήσεις που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαλλάσσονται παντός εθνικού φόρου. Ωστόσο, το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθούν οι επιτυχόντες/ούσες μπορεί να προσαρμοσθεί συναρτήσει της επαγγελματικής τους πείρας. Επιπλέον, οι βασικές αποδοχές προσαυξάνονται, υπό ορισμένους όρους, με επιδόματα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών και αποδέχεται τις υποψηφιότητες αδιακρίτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή οποιωνδήποτε άλλων φρονημάτων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ατομικής ή οικογενειακής κατάστασης.

2.   Φύση των καθηκόντων

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔ TRAD) παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικοινωνία σε κάθε μορφή, τόσο έντυπη όσο και ηλεκτρονική, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αποστολή της ΓΔ TRAD συνίσταται στα εξής:

να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα, σε όλες τις επίσημες γλώσσες ή τις γλώσσες εργασίας, του συνόλου των εγγράφων που σχετίζονται με τον ρόλο του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη και ως ενός από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η διαφάνεια της νομοθετικής και δημοσιονομικής διαδικασίας της Ένωσης·

να δίνει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της πολιτικής για την πολυγλωσσία, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση των γλωσσών και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της Ένωσης να επικοινωνούν με τα θεσμικά όργανα και να έχουν πρόσβαση στα έγγραφά των εν λόγω οργάνων στη γλώσσα τους·

να καθιστά τα κείμενα απλούστερα και πιο εύληπτα χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα, και έτσι να καθιστά το Κοινοβούλιο πιο προσιτό και προσβάσιμο στους πολίτες, μεταξύ άλλων με τη χρήση νέων μορφοτύπων που αντιστοιχούν στο πώς θα διαμορφωθεί η ανάγνωση στο μέλλον·

να διασφαλίζει ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

Αποστολή της ΓΔ TRAD είναι να οικοδομήσει γέφυρες μεταξύ διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών και να προωθήσει τη βιώσιμη πολυγλωσσία, ουσιαστική συνιστώσα του ευρωπαϊκού δημοκρατικού ιδεώδους.

Οι επαγγελματίες γλωσσών και διαπολιτισμικότητας θα εργάζονται στο Λουξεμβούργο και θα διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ευρύτερου κοινού στη μητρική τους γλώσσα. Πρέπει να χρησιμοποιούν απλή γλώσσα σε όλες τις πτυχές της εργασίας τους, λαμβάνοντας υπόψη το πολιτιστικό πλαίσιο της οικείας χώρας ή χωρών. Μεταφράζουν και προσαρμόζουν τοπικά περιεχόμενο που προορίζεται για ανάγνωση, ακρόαση ή παρακολούθηση, αναθεωρούν την εργασία των συναδέλφων τους και παρέχουν συντακτική υποστήριξη και υπηρεσίες συντακτικής επαλήθευσης στους συντάκτες μη νομοθετικών εγγράφων. Καλούνται επίσης να προσαρμόζουν περιεχόμενο στη μητρική γλώσσα τους. Το καλό ομαδικό πνεύμα και οι ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες έχουν ουσιαστική σημασία, καθώς οι επαγγελματίες γλωσσών και διαπολιτισμικότητας συνεργάζονται στενά με συναδέλφους από άλλες μονάδες της ΓΔ TRAD και περιστασιακά έρχονται σε επαφή με τις αιτούσες υπηρεσίες.

Τα καθήκοντα του/της επαγγελματία γλωσσών και διαπολιτισμικότητας είναι τα εξής:

να διευκολύνει την επικοινωνία με τους πολίτες σε απλή γλώσσα, στη μητρική του/της γλώσσα·

να μεταφράζει, να προσαρμόζει, να αναδημιουργεί και να αναθεωρεί κάθε τύπο περιεχομένου στη μητρική του/της γλώσσα·

να εργάζεται με αφετηρία τουλάχιστον δύο άλλες επίσημες γλώσσες της Ένωσης στη γλωσσική και διαπολιτισμική διαμεσολάβηση (π.χ. υποτιτλισμός, γλωσσική προσαρμογή οπτικοακουστικού περιεχομένου, podcast ή ιστότοποι)·

να παρέχει βοήθεια στη σύνταξη μη νομοθετικών εγγράφων·

να συμβάλλει σε δράσεις κατάρτισης, στις εργασίες ορολογίας και στην ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνίας·

να διατηρεί τακτικές επαφές με τις αιτούσες υπηρεσίες·

να συμβάλλει στις διαδικασίες διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας και να μεριμνά για την τήρηση των ορθών πρακτικών, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του περιεχομένου που παράγεται από τη ΓΔ TRAD.

Τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, τα οποία συχνά είναι πολύπλοκα, αφορούν σε γενικές γραμμές πολιτικά, νομικά, οικονομικά, δημοσιονομικά, επιστημονικά ή τεχνικά θέματα που καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκτέλεση αυτών των καθηκόντων απαιτεί εντατική χρήση ειδικών εργαλείων πληροφορικής και σχετικών εργαλείων. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει επίσης γλωσσική και διαπολιτισμική διαμεσολάβηση μέσω της μετάφρασης οπτικοακουστικού περιεχομένου και του υποτιτλισμού.

Η εργασία του/της επαγγελματία γλωσσών και διαπολιτισμικότητας απαιτεί ισχυρή αίσθηση προσαρμογής, ικανότητα κατανόησης προβλημάτων διαφορετικής και συχνά πολύπλοκης φύσης, ταχεία αντίδραση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται τακτικά με εντατικό τρόπο, τόσο ανεξάρτητα όσο και ομαδικά, σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον εργασίας. Τέλος, θα πρέπει να φροντίζουν για την επαγγελματική τελειοποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

3.   Όροι συμμετοχής

Κατά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας, πρέπει να ικανοποιείτε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:

α)

Γενικοί όροι

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλετε ειδικότερα:

να είστε υπήκοος ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

να απολαύετε των πολιτικών σας δικαιωμάτων,

να έχετε τακτοποιηθεί με βάση της νομοθεσίας της χώρας σας σε θέματα στρατολογίας,

να παρέχετε τα αναγκαία για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων σας εχέγγυα ήθους.

β)

Ειδικοί όροι

i)

Απαιτούμενα πτυχία και διπλώματα

Πρέπει να έχετε επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, επικυρωμένο με επισήμως αναγνωρισμένο δίπλωμα σε ένα κράτος μέλος της Ένωσης, όταν η κανονική διάρκεια των εν λόγω σπουδών είναι τουλάχιστον τρία έτη.

Τα χορηγούμενα σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα διπλώματα, πρέπει να αναγνωρίζονται από επίσημο φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, όπως το υπουργείο Παιδείας κράτους μέλους της ΕΕ. Η εξεταστική επιτροπή θα λάβει υπόψη, στο θέμα αυτό, τις διαφορετικές δομές εκπαίδευσης.

Μπορείτε να ανατρέξετε ιδίως στο παράρτημα I του Οδηγού για τους/τις υποψηφίους/ίες σε διαγωνισμούς που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ii)

Γλωσσικές γνώσεις

Πρέπει να γνωρίζετε τουλάχιστον τρεις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού, γίνεται αναφορά στις γλώσσες ως εξής:

γλώσσα 1: κύρια γλώσσα που επιλέγεται μεταξύ των πέντε γλωσσών του παρόντος διαγωνισμού (βουλγαρικά, γαλλικά, μαλτέζικα, σλοβακικά ή σουηδικά), άριστη γνώση σε επίπεδο μητρικής γλώσσας·

γλώσσα 2: αγγλικά ή γαλλικά, γνώση σε βάθος (ελάχιστο επίπεδο C1). Εάν η γλώσσα 1 είναι η γαλλική, η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η αγγλική·

γλώσσα 3: ‘μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώση σε βάθος (ελάχιστο επίπεδο C1). Η γλώσσα 3 πρέπει να είναι διαφορετική από τις γλώσσες 1 και 2.

Οι γλώσσες που επελέγησαν για τον παρόντα διαγωνισμό καθορίστηκαν σύμφωνα με το συμφέρον της υπηρεσίας. Πράγματι, η θέση του/της επαγγελματία γλωσσών και διαπολιτισμικότητας απαιτεί ειδικά προσόντα λόγω της φύσης της εργασίας, όπως αναφέρεται στο σημείο Α.2 της παρούσας προκήρυξης διαγωνισμού.

Κατά συνέπεια, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της υπηρεσίας της ΓΔ TRAD, όσοι/όσες θα προσληφθούν πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε τρεις γλώσσες.

Ειδικότερα, τα γαλλικά και τα αγγλικά είναι οι δύο γλώσσες που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην εσωτερική επικοινωνία της ΓΔ TRAD, καθώς και με τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις και τα πολιτικά όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια, για να ασκούν τα καθήκοντά τους και να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία των υπηρεσιών, όσοι/όσες θα προσληφθούν πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά τουλάχιστον σε μία από αυτές τις δύο γλώσσες.

Εξάλλου, η αγγλική και η γαλλική είναι οι κύριες γλώσσες εκκίνησης των προς μετάφραση εγγράφων: τα αγγλικά αντιπροσωπεύουν το 80 % περίπου των προς μετάφραση πρωτότυπων εγγράφων, τα γαλλικά το 10 % και το σύνολο των άλλων γλωσσών το 10 %.

iii)

Απαιτούμενη επαγγελματική πείρα

Δεν απαιτείται καμία επαγγελματική πείρα. Ωστόσο, κάθε επαγγελματική πείρα που έχετε αποκτήσει αποκλειστικά στη γλώσσα 1, στον τομέα που καλύπτεται από τον παρόντα διαγωνισμό (βλέπε τον κατάλογο καθηκόντων των επαγγελματιών γλωσσών και διαπολιτισμικότητας που περιγράφονται στο σημείο «Φύση των καθηκόντων»), αποτελεί πλεονέκτημα.

Β.   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο στάδια:

1.

Στάδιο προεπιλογής:

α)

ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών,

β)

αξιολογητής ταλέντου.

2.

Στάδιο δοκιμασιών

1.   Στάδιο προεπιλογής

α)    Ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών (MCQ)

Θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε δοκιμασία προεπιλογής (MCQ), εάν έχετε υποβάλει τον φάκελό σας:

σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο σημείο Γ, και

εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο σημείο Γ.

H δοκιμασία MCQ θα πραγματοποιηθεί στη γλώσσα 2 (αγγλικά ή γαλλικά). Εάν η γλώσσα 1 είναι η γαλλική, η δοκιμασία θα γίνει στα αγγλικά.

H δοκιμασία MCQ θα αποτελείται το πολύ από 40 ερωτήσεις με στόχο την αξιολόγηση της ικανότητάς σας να προσδιορίσετε τις πληροφορίες που αφορούν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα λάβετε παραδείγματα των ερωτήσεων εγκαίρως πριν από την ημερομηνία της δοκιμασίας.

Η δοκιμασία αυτή θα διαρκέσει το πολύ 80 λεπτά και θα διοργανωθεί επιγραμμικά μέσω υπολογιστή.

β)    Αξιολογητής ταλέντου

Πρέπει να συμπληρώσετε τον αξιολογητή ταλέντου που προσαρτάται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και να τον συμπεριλάβετε στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς σας. Ο αξιολογητής ταλέντου πρέπει να αποτελεί μέρος της αίτησης υποψηφιότητάς σας το αργότερο κατά την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας (σημείο Γ).

Εάν συγκαταλέγεστε μεταξύ των καλύτερων υποψηφίων της δοκιμασίας MCQ (προς τούτο, η εξεταστική επιτροπή θα λάβει υπόψη της τους 150 υποψηφίους ανά γλώσσα του διαγωνισμού που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία στην εν λόγω εξέταση· εάν χρειαστεί, η εξεταστική επιτροπή θα συμπεριλάβει στην τελευταία θέση όλους τους ισοβαθμούντες υποψηφίους χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό), η εξεταστική επιτροπή θα αξιολογήσει τις απαντήσεις σας στον αξιολογητή ταλέντου και θα δεχθεί να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις οι 60 καλύτεροι υποψήφιοι ανά γλώσσα του διαγωνισμού. Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να σταθμίσει τα διάφορα κριτήρια αξιολόγησης. Οι βαθμοί που συγκεντρώθηκαν για όλα τα κριτήρια θα προστεθούν για να προσδιοριστούν οι υποψήφιοι των οποίων το προφίλ αντιστοιχεί καλύτερα στα προς εκτέλεση καθήκοντα.

Η εξεταστική επιτροπή θα βασίσει την αξιολόγησή της αποκλειστικά στις απαντήσεις που δίνονται στον αξιολογητή ταλέντου για να δεχθεί να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις οι 60 καλύτεροι υποψήφιοι ανά γλώσσα του διαγωνισμού. Μετά την αξιολόγηση αυτή, η εξεταστική επιτροπή θα επαληθεύσει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τους ειδικούς όρους συμμετοχής (σημείο Α.3) και εάν οι απαντήσεις τους τεκμηριώνονται από τα υποβληθέντα στην αίτηση υποψηφιότητάς τους δικαιολογητικά έγγραφα.

Εάν ο αριθμός των εγγεγραμμένων υποψηφίων ανά γλώσσα του διαγωνισμού δεν υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό των υποψηφίων που καλούνται στις γραπτές εξετάσεις, η εξεταστική επιτροπή μπορεί να αποφασίσει για τη γλώσσα του διαγωνισμού να μην προχωρήσει στο στάδιο της προεπιλογής και να καλέσει απευθείας όλους τους υποψηφίους που πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής (σημείο Α.3) στις γραπτές εξετάσεις.

2.   Εξετάσεις

Εξετάσεις μετάφρασης και σύνταξης σε απλή γλώσσα

α)

Μετάφραση κειμένου που σχετίζεται με τις νομοθετικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη γλώσσα 2 προς τη γλώσσα 1.

Μέγιστη διάρκεια της εξέτασης: 90 λεπτά, για κείμενο περίπου 450 έως 500 λέξεων

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες — ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός: 20/40

Οι εξετάσεις β) και γ) των υποψηφίων που δεν έχουν λάβει τη βάση στην εξέταση αυτή δεν θα βαθμολογηθούν.

β)

Μετάφραση ομιλίας ή επικοινωνίας που απευθύνεται στους πολίτες από τη γλώσσα 3 προς τη γλώσσα 1.

Μέγιστη διάρκεια της εξέτασης: 90 λεπτά, για κείμενο περίπου 450 έως 500 λέξεων

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες — ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός: 20/40

Η εξέταση γ) των υποψηφίων που δεν έχουν λάβει τη βάση στην εξέταση αυτή δεν θα βαθμολογηθεί.

γ)

Εξέταση σύνταξης: σύνταξη σε απλή γλώσσα, στη γλώσσα 1, ενός κειμένου που προορίζεται για τους πολίτες, με βάση ένα σύνθετο έγγραφο στη γλώσσα 2. Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι να αξιολογηθεί η γνώση σας της γλώσσας 2 και η ικανότητά σας να εντοπίζετε τις κύριες ιδέες και να τις διατυπώνετε με απλό τρόπο στη γλώσσα 1.

Μέγιστη διάρκεια της εξέτασης: 60 λεπτά.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες — ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός: 20/40

Οι εξετάσεις αυτές θα διοργανωθούν επιγραμμικά μέσω υπολογιστή.

Οι 24 υποψήφιοι/υποψήφιες, για κάθε γλώσσα του διαγωνισμού, που έχουν λάβει τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στις γραπτές εξετάσεις θα κληθούν να συμμετάσχουν στις προφορικές εξετάσεις, υπό τον όρο ότι θα έχουν λάβει τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε εξέταση. Εάν χρειαστεί, η εξεταστική επιτροπή θα συμπεριλάβει όλους τους ισοβαθμούντες υποψηφίους για την τελευταία θέση για κάθε γλώσσα.

Προφορικές εξετάσεις

δ)

Συνέντευξη με την εξεταστική επιτροπή στις γλώσσες 1 και 2, ώστε η επιτροπή να μπορέσει να εκτιμήσει, βάσει όλων των στοιχείων που περιέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας, την καταλληλότητά σας για την άσκηση των καθηκόντων που περιγράφονται στην ενότητα «Φύση των καθηκόντων» εντός ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου. Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να ελέγξει τις γνώσεις σας σε άλλες επίσημες γλώσσες που έχουν δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητάς σας.

Μέγιστη διάρκεια της εξέτασης: 45 λεπτά.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες — ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός: 20/40

H εξέταση ε) των υποψηφίων που δεν έχουν λάβει τον ελάχιστο βαθμό στην εξέταση δ) δεν θα βαθμολογηθεί.

ε)

Εξέταση ομαδικής συζήτησης ή παιχνίδι ρόλων στη γλώσσα 2, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην εξεταστική επιτροπή να αξιολογήσει την ικανότητα προσαρμογής σας, την ικανότητα διαπραγμάτευσής σας, το πνεύμα αποφασιστικότητάς σας, καθώς και τη συμπεριφορά σας στο πλαίσιο ομάδας.

Η διάρκεια αυτής της εξέτασης ομαδικής συζήτησης θα καθοριστεί από την εξεταστική επιτροπή σε συνάρτηση με την τελική σύνθεση των ομάδων.

Η μέγιστη διάρκεια της εξέτασης του παιχνιδιού ρόλων είναι 25 λεπτά.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες — ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός: 10/20

Οι εξετάσεις αυτές θα μπορούσαν να διοργανωθούν εξ αποστάσεως.

Θα λάβετε τις οδηγίες για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις σε εύθετο χρόνο. Οι εξετάσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Αν δεν απαντήσετε σε μια πρόσκληση, αν δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αν δεν παρουσιαστείτε σε εξέταση, διατρέχετε κίνδυνο να αποκλειστείτε. Θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις παρεχόμενες οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών ή συμπεριφορά που μη συμβατή με τις οδηγίες θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό σας.

3.   Εγγραφή στον πίνακα καταλλήλων υποψηφίων

Η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει για κάθε γλώσσα του διαγωνισμού πίνακα καταλλήλων υποψηφίων που έχουν συγκεντρώσει την καλύτερη συνολική βαθμολογία μετά τις εξετάσεις, όπως ορίζεται στο σημείο Α.1 «Γενικές ρυθμίσεις». Η συνολική βαθμολογία αποτελεί άθροισμα των ληφθέντων βαθμών για το σύνολο των γραπτών και προφορικών εξετάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι έλαβαν τον ελάχιστο βαθμό σε καθεμία από τις εν λόγω εξετάσεις. Ο πίνακας μπορεί να περιλαμβάνει όλους τους ισοβαθμούντες υποψηφίους για την τελευταία θέση του πίνακα για κάθε γλώσσα. Τα ονόματα των επιτυχόντων/ουσών αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.

Η ισχύς του πίνακα καταλλήλων υποψηφίων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Μπορεί να παραταθεί με απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής. Στην περίπτωση αυτή, οι επιτυχόντες/ούσες που περιλαμβάνονται στον πίνακα θα ενημερωθούν σχετικώς σε εύθετο χρόνο.

Οι επιτυχόντες/ούσες θα ενημερωθούν ατομικά για τα αποτελέσματά τους, ο δε πίνακας καταλλήλων υποψηφίων θα δημοσιευθεί στον επίσημο ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εάν σας προσφερθεί θέση εργασίας, οφείλετε να καταθέσετε, για λόγους πιστοποίησης, τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων, ιδίως των διπλωμάτων και των βεβαιώσεων εργασίας σας.

Η εγγραφή σε πίνακα καταλλήλων υποψηφίων δεν συνιστά ούτε δικαίωμα ούτε εγγύηση πρόσληψης.

Γ.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Όροι εγγραφής

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση μέσω της πλατφόρμας Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/el_EL

Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον Οδηγό για τους υποψήφιους/τις υποψήφιες σε διαγωνισμούς που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησής σας και υποβάλετε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η

25η Ιουλίου 2022 στις 17.00, ώρα Λουξεμβούργου

Με την επικύρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας, θα σας αποσταλεί αυτομάτως βεβαίωση παραλαβής.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διαγωνισμό.


Οδηγός για τους υποψήφιους/τις υποψήφιες σε διαγωνισμούς που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πώς διεξάγεται ένας διαγωνισμός;

Ένας διαγωνισμός περιλαμβάνει διάφορα στάδια στο πλαίσιο των οποίων διαγωνίζονται οι υποψήφιοι/ες· είναι ανοικτός σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι, κατά την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας, πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, παρέχει δε ίσες ευκαιρίες σε όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ίες να αποδείξουν τις ικανότητές τους και καθιστά δυνατή μια επιλογή βασισμένη στην αξία, σε πλαίσιο σεβασμού της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι που επιλέγονται μετά από διαγωνισμό εγγράφονται σε πίνακα καταλλήλων υποψηφίων τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιεί για την πλήρωση θέσεων.

Για κάθε διαγωνισμό συγκροτείται εξεταστική επιτροπή. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ορίζονται από τη διοίκηση και από την επιτροπή προσωπικού. Οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες και διεξάγονται σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1).

Η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει αυστηρά υπόψη τους όρους συμμετοχής που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τη συμμετοχή ή μη κάθε υποψηφίου/ίας. Οι υποψήφιοι/ες δεν μπορούν να επικαλεστούν την αποδοχή προς συμμετοχή σε προηγούμενο διαγωνισμό ή διαδικασία επιλογής.

Προκειμένου να επιλεγούν οι καλύτεροι/ες υποψήφιοι/ες, η εξεταστική επιτροπή συγκρίνει τις επιδόσεις των υποψηφίων για να αξιολογήσει την ικανότητά τους να ασκήσουν τα καθήκοντα που περιγράφονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Οφείλει, συνεπώς, όχι μόνο να αξιολογήσει το επίπεδο των γνώσεων, αλλά και να εντοπίσει τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα βάσει των προσόντων τους.

Ενημερωτικά, ένας διαγωνισμός εκτείνεται σε γενικές γραμμές σε χρονική περίοδο, η οποία μπορεί να ποικίλλει από 6 έως και 12 μήνες, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.

2.   ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα στάδια του διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

παραλαβή των φακέλων υποψηφιότητας,

προεπιλογή,

δοκιμασίες,

εγγραφή στον πίνακα καταλλήλων υποψηφίων.

2.1.   Παραλαβή των φακέλων υποψηφιότητας

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Apply4EP, πρέπει δε να τηρούνται πιστά όλα τα στάδια μέχρι την τελική ηλεκτρονική επικύρωση της υποψηφιότητάς σας. Πρέπει να επισυνάψετε, κατά προτίμηση σε μορφή PDF, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται και που αποδεικνύουν ότι πληροίτε τους όρους που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, δίνοντας έτσι στην εξεταστική επιτροπή τη δυνατότητα να επαληθεύσει την ακρίβεια των πληροφοριών. Οφείλετε να προσκομίσετε έγγραφα σε ευανάγνωστη μορφή.

Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα Apply4EP σας επιτρέπει να τηλεφορτώσετε έγγραφα (μέγιστο 5 MB ανά έγγραφο, σε μορφότυπο DOC, DOCX, GIF, JPG, TXT, PDF, PNG και RTF) τα οποία πιστοποιούν την επαγγελματική πείρα, τον τίτλο ή τους τίτλους σπουδών και, κατά περίπτωση, τις γλωσσικές γνώσεις που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.

2.2.   Φάση προεπιλογής

Η φάση προεπιλογής αποτελείται από δύο στάδια:

α)

ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών (MCQ) και

β)

αξιολογητή ταλέντου.

Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων που υπέβαλαν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους σύμφωνα με τις διαδικασίες και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, και στη συνέχεια τον διαβιβάζει μαζί με τους φακέλους στην εξεταστική επιτροπή.

Οι υποψήφιοι αυτοί θα κληθούν να συμμετάσχουν στη δοκιμασία προεπιλογής υπό μορφήν MCQ με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η δοκιμασία διορθώνεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν, μέσω του λογαριασμού τους Apply4EP, παραδείγματα ερωτήσεων, καθώς και οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της δοκιμασίας MCQ.

Ο αξιολογητής ταλέντου προσαρτάται στη προκήρυξη του διαγωνισμού. Πρέπει να τον συμπληρώσετε και να τον τηλεφορτώσετε στο προβλεπόμενο τμήμα της Apply4EP το αργότερο έως την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού ως προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων.

Για την επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν στις γραπτές δοκιμασίες, η εξεταστική επιτροπή ελέγχει, κατά φθίνουσα σειρά τη βαθμολογία στη δοκιμασία MCQ, τη βαθμολογία στον αξιολογητή ταλέντου και την τήρηση των γενικών και ειδικών όρων.

Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες των οποίων τα προσόντα (ιδίως διπλώματα, γλωσσικές γνώσεις και επαγγελματική πείρα) είναι τα πλέον κατάλληλα για τη φύση των καθηκόντων και τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Για τον σκοπό αυτό, η εξεταστική επιτροπή θα βασίσει την αξιολόγησή της αποκλειστικά στις απαντήσεις που έδωσε ο/η υποψήφιος/α στον αξιολογητή ταλέντου, μέχρι που ο αριθμός των υποψηφίων να αντιστοιχεί στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να κληθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Για τη διενέργεια της επιλογής βάσει προσόντων, η εξεταστική επιτροπή εξετάζει τις απαντήσεις που έδωσαν οι υποψήφιοι/ες στον αξιολογητή ταλέντου. Καθεμία από τις απαντήσεις θα λάβει από 0 έως 4 μονάδες. Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποδώσει σε κάθε κριτήριο επιλογής έναν συντελεστή στάθμισης που να αντικατοπτρίζει τη σχετική σημασία του, από το 1 έως το 3. Στην περίπτωση αυτή, οι μονάδες που αποδίδονται σε κάθε απάντηση πολλαπλασιάζονται με αυτόν τον συντελεστή στάθμισης. Οι μονάδες κάθε υποψηφίου/ίας προστίθενται προκειμένου να προσδιοριστούν τα πρόσωπα των οποίων τα προσόντα αντιστοιχούν καλύτερα στα προς εκτέλεση καθήκοντα.

Εάν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι έχουν λάβει την ίδια βαθμολογία για την τελευταία διαθέσιμη θέση, όλοι αυτοί οι υποψήφιοι θα κληθούν στο’επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και οι αξιολογητές ταλέντου των υποψηφίων που βρίσκονται κάτω από αυτό το όριο δεν θα εξεταστούν.

2.3.   Εξετάσεις

Όλες οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές και προαπαιτούμενες. Ο ανώτατος αριθμός υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές προς συμμετοχή στις εξετάσεις ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η περιγραφή και ο τρόπος βαθμολόγησης των εξετάσεων παρατίθενται στον Τίτλο Β.2 του διαγωνισμού.

Τεχνικές ιδιαιτερότητες — Επιγραμμικές εξετάσεις (MCQ και γραπτές εξετάσεις)

Για τις γραπτές εξετάσεις που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφεύγει σε πάροχο υπηρεσιών.

Θα χρειαστείτε υπολογιστή (επιτραπέζιο υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή) με:

λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 ή μεταγενέστερο ή Apple OS X 10.11 «Yosemite» ή μεταγενέστερο για MAC,

χωρητικότητα 1 GB ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο,

εμπρόσθια κάμερα, συνδεδεμένη με τον υπολογιστή σας ή ενσωματωμένη σε αυτόν,

σύνδεση στο διαδίκτυο,

4 GB RAM.

Θα ενημερωθείτε πριν από την εξέταση για τυχόν αλλαγές στις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την αναβάθμιση του λογισμικού.

Τα λειτουργικά συστήματα XP, Vista και παλαιότερα, Windows 10 S, Windows ARM (RT), MacOS παλαιότερο του 10.11, IOS (Ipad, Iphone), Android, Chromebook, Virtual Machine, Linux (debian, ubuntu, …) και OS σε 32bits δεν είναι κατάλληλα.

Θα πρέπει επίσης να διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή για τον επιτραπέζιο ή τον φορητό υπολογιστή, προκειμένου να μπλοκάρετε την πρόσβαση σε εφαρμογές (έγγραφα, άλλα λογισμικά, ιστότοποι κ.λπ.) εκτός της εφαρμογής του παρόχου υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί στη σωστή ημερομηνία και ώρα και ότι η ανάλυση της οθόνης σας είναι σωστή.

Πρέπει να τηλεφορτώσετε, να εγκαταστήσετε, να ελέγξετε και να δοκιμάσετε την εφαρμογή το ταχύτερο δυνατόν (τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τις εξετάσεις) . Για να μπορέσετε να δοκιμάσετε την εφαρμογή, καλείστε, αφού την επισκεφθείτε μετά την εγκατάστασή της, να περάσετε από μια δοκιμασία τεχνικών απαιτήσεων. Αυτή η δοκιμή τεχνικών προϋποθέσεων είναι υποχρεωτική και πρέπει να διενεργηθεί στον επιτραπέζιο ή στον φορητό υπολογιστή που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί την ημέρα των εξετάσεων. Η δοκιμή τεχνικών προϋποθέσεων δεν θα ληφθεί υπόψη στη βαθμολογία σας. Θα σας δώσει τη δυνατότητα να εξοικειωθείτε με την εφαρμογή και με τη χρήση της.

Κάθε αντιιικό πρόγραμμα στον υπολογιστή πρέπει να είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Εάν, σε οιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, αντιμετωπίσετε τεχνικό πρόβλημα, παρακαλείστε να ενημερώσετε τη Μονάδα Επιλογής Ταλέντων μέσω του λογαριασμού σας Apply4EP, αναφέροντας ευκρινώς τον αριθμό και τον τίτλο του διαγωνισμού και το πρόβλημα που συναντήσατε, ώστε να μας δώσετε τη δυνατότητα να εξετάσουμε το ζήτημα και, ενδεχομένως, να λάβουμε διορθωτικά μέτρα.

Η ημέρα των εξετάσεων: Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, φροντίστε να λάβετε τα αναγκαία μέτρα ώστε να μη χρειαστεί να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τα όσα πρέπει ή δεν πρέπει να κάνετε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα βρείτε στον «Οδηγό υποψηφίου», ο οποίος θα σας αποσταλεί μαζί με την επιστολή πρόσκλησης στις εξετάσεις.

Αν προκύψει πρόβλημα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, επικοινωνήστε αμέσως με τον πάροχο υπηρεσιών, τηλεφωνικώς, στον αριθμό + 33 176411488 ώστε να μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα και να συνεχίσετε την εξέτασή σας.

Σε περίπτωση εγκατάλειψης του/της υποψηφίου/ίας, οι δοκιμασίες δεν βαθμολογούνται.

Η ημερομηνία και η ώρα που αναφέρονται στην πρόσκληση σε επιγραμμικές γραπτές εξετάσεις (ή MCQ) είναι οι μόνες δυνατές. Εάν δεν μπορέσετε να λάβετε μέρος σε μια δοκιμασία δεν θα σας δοθεί άλλη ευκαιρία συμμετοχής.

Ακόμη και αν, για οργανωτικούς λόγους, οι εξετάσεις πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα, η βαθμολογία των εξετάσεων αυτών θα γίνει με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Συνεπώς, εάν ένας/μία υποψήφιος/α δεν λάβει τον απαιτούμενο ελάχιστο βαθμό σε μια δοκιμασία/μια εξέταση, η εξεταστική επιτροπή δεν θα βαθμολογήσει την επόμενη εξέταση.

2.4.   Πίνακας καταλλήλων υποψηφίων

Ο πίνακας καταλλήλων υποψηφίων δημοσιοποιείται μαζί με τα ονόματα των επιτυχόντων/ουσών υποψηφίων.

Το γεγονός ότι το όνομα ενός υποψηφίου περιλαμβάνεται στον πίνακα καταλλήλων υποψηφίων σημαίνει ότι μπορεί να κληθεί σε συνέντευξη από μία από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά δεν συνιστά ούτε δικαίωμα ούτε εγγύηση πρόσληψης από το θεσμικό όργανο.

3.   ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

3.1.   Γενικά

Πριν από την υποβολή αίτησης, διαβάστε προσεκτικά τους όρους που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού όσον αφορά την επαγγελματική πείρα, την εκπαίδευση και τις γλωσσικές δεξιότητες, Πρέπει να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού και του παρόντος οδηγού και να αποδεχθείτε τους όρους τους. Καλείστε να δηλώσετε υποψηφιότητα για διαγωνισμούς για τους οποίους πληροίτε τουλάχιστον τα απαιτούμενα κριτήρια και διαθέτετε αποδεδειγμένα τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει τη διαδικτυακή πλατφόρμα Apply4EP που δίνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής στους διαγωνισμούς του. Η πλατφόρμα αυτή είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/el_EL.

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στην Apply4EP, κλικάρετε στην καρτέλα «Υποβολή υποψηφιότητας», που βρίσκεται στο τέλος της προκήρυξης του διαγωνισμού στον οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε, και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν και μόνο λογαριασμό. Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε τα καταχωρημένα προσωπικά στοιχεία σας, ούτως ώστε να είναι επικαιροποιημένες όλες οι πληροφορίες που σας αφορούν.

Προσοχή: Η εφαρμογή Apply4EP δεν διαθέτει επί του παρόντος σύστημα αποθήκευσης. Ως εκ τούτου, εάν εγκαταλείψετε τη σελίδα χωρίς να ολοκληρώσει την αίτηση υποψηφιότητάς σας, θα χάσετε όλες τις πληροφορίες που έχετε τηλεφορτώσει και θα πρέπει να επαναλάβετε τα πάντα από την αρχή. Φροντίστε συνεπώς να προετοιμάσετε εκ των προτέρων όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στο έντυπο της αίτησης.

Πρέπει να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας και να επισυνάψετε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατά προτίμηση σε μορφή PDF. Οφείλετε να προσκομίσετε τα έγγραφα σε ευανάγνωστη μορφή. Πρέπει να συμπληρώσετε τον αξιολογητή ταλέντου που προσαρτάται στη προκήρυξη του διαγωνισμού. Μόλις συμπληρώσετε το έγγραφο αυτό, πρέπει να το τηλεφορτώσετε στο έντυπο της αίτησής σας στην κατάλληλη προς τούτο θέση. Η εγγραφή δεν θα είναι πλέον δυνατή μετά την παρέλευση της ημέρας και ώρας που ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Συνιστάται θερμά να μην περιμένετε έως την τελευταία ημέρα για να υποβάλετε την αίτηση υποψηφιότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για ενδεχόμενη δυσλειτουργία της τελευταίας στιγμής η οποία θα μπορούσε να προκληθεί ιδίως από υπερφόρτωση του συστήματος.

Τα έγγραφα, οποιαδήποτε και αν είναι αυτά, που τηλεφορτώνονται με άλλον τρόπο και όχι ως συνημμένα έγγραφα κατά την ηλεκτρονική εγγραφή, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η Μονάδα Επιλογής Ταλέντων δεν θα δεχθεί την ιδιόχειρη επίδοση αιτήσεων υποψηφιότητας.

Εάν έχετε κάποια αναπηρία ή εάν βρίσκεστε σε ιδιαίτερη κατάσταση που ενδέχεται να σας δημιουργήσει δυσκολίες κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων (π.χ. εγκυμοσύνη, θηλασμός, πρόβλημα υγείας, ιατρική αγωγή που ακολουθείτε κ.λπ.), πρέπει να το επισημάνετε στο έντυπο της υποβολής υποψηφιότητας και να παράσχετε κάθε χρήσιμη πληροφορία ούτως ώστε η διοίκηση να λάβει όλα τα αναγκαία, εντός ευλόγων ορίων, μέτρα. Αναλόγως της περίπτωσης, πρέπει, στην αίτηση υποψηφιότητάς σας, να παράσχετε χρήσιμες διευκρινίσεις σχετικά με τις διευθετήσεις που θεωρείτε απαραίτητες για να διευκολυνθεί η συμμετοχή σας στις εξετάσεις. Λάβετε υπόψη σας ότι, για να εξεταστεί το αίτημά σας, πρέπει να αποστείλετε βεβαίωση εκδοθείσα από την εθνική αρχή της χώρας σας ή ιατρικό πιστοποιητικό. Τα δικαιολογητικά σας θα εξεταστούν, ούτως ώστε να προβλεφθούν εύλογες ρυθμίσεις σε περίπτωση ανάγκης.

3.2.   Πώς να καταθέσετε τον πλήρη φάκελό σας;

1)

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς σας, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που περιέχει η προκήρυξη του διαγωνισμού, και ολοκληρώστε με προσοχή όλα τα βήματα. Προς τούτο, πρέπει να έχετε ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ λογαριασμό στην πλατφόρμα Apply4EP, τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε κλικάροντας στο «Υποβολή υποψηφιότητας».

2)

Επισυνάψτε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, αφού πρώτα τα μετατρέψετε κατά προτίμηση σε μορφή PDF. Οφείλετε να προσκομίσετε τα έγγραφα σε ευανάγνωστη μορφή. Η πλατφόρμα Apply4EP επιτρέπει την τηλεφόρτωση εγγράφων για μέγιστο αριθμό 5 MB.

3)

Επικυρώστε την αίτησή σας ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής, και τούτο εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Βεβαιωθείτε ότι η αίτηση υποψηφιότητάς σας έχει συμπληρωθεί σωστά και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα πριν την υποβάλετε. Μετά την επικύρωσή της, δεν μπορείτε πλέον να την τροποποιήσετε ή να προσθέσετε έγγραφα.

3.3.   Ποια δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν στον φάκελο;

3.3.1.   Γενικές ρυθμίσεις

Τα έγγραφα, κατά προτίμηση σε μορφή PDF, που θα τηλεφορτώσετε κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας, δεν πρέπει να είναι «επικυρωμένα αντίγραφα».

Οι αναφορές σε δικτυακούς τόπους και κοινωνικά δίκτυα δεν αποτελούν έγκυρα δικαιολογητικά έγγραφα.

Οι εκτυπώσεις σελίδων από το διαδίκτυο δεν θεωρούνται βεβαιώσεις αλλά μπορούν να επισυναφθούν αποκλειστικά και μόνο ως συμπληρωματικές πληροφορίες.

Το βιογραφικό σημείωμα δεν θεωρείται αποδεικτικό έγγραφο της επαγγελματικής πείρας, του τίτλου/των τίτλων σπουδών ή, ενδεχομένως, των γλωσσικών γνώσεων.

Για την κατάρτιση του φακέλου σας, δεν μπορείτε να παραπέμπετε σε αιτήσεις υποψηφιότητας ή σε άλλα έγγραφα που είχαν τηλεφορτωθεί στο πλαίσιο προηγούμενης υποψηφιότητας.

3.3.2.   Δικαιολογητικά για τους γενικούς όρους

Στο στάδιο αυτό, δεν απαιτείται κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι:

είστε υπήκοος ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

απολαύετε των πολιτικών σας δικαιωμάτων,

έχετε τακτοποιηθεί με βάση της νομοθεσίας της χώρας σας σε θέματα στρατολογίας,

παρέχετε τα αναγκαία για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων σας εχέγγυα ήθους,

γνωρίζετε τις γλώσσες 1 και 2 που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητάς σας, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Πρέπει να σημειώσετε Χ στο τετραγωνίδιο «Υπεύθυνη δήλωση». Με τον τρόπο αυτό, δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληροίτε τους όρους αυτούς και ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αληθείς και πλήρεις.

Ωστόσο, τα έγγραφα αυτά θα σας ζητηθούν κατά την πρόσληψή σας.

3.3.3.   Δικαιολογητικά για τους ειδικούς όρους και για τον αξιολογητή ταλέντου

Πρέπει να παράσχετε στην εξεταστική επιτροπή όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που θα της επιτρέψουν να ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στο έντυπο υποβολής υποψηφιότητας.

Διπλώματα και/ή πιστοποιητικά που πιστοποιούν την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών

Πρέπει να υποβάλετε, υπό μορφή εγγράφων συνημμένων στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας, κατά προτίμηση σε μορφή PDF, τα διπλώματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους πανεπιστημιακούς τίτλους ή τα πιστοποιητικά σπουδών του επιπέδου που απαιτεί η προκήρυξη του διαγωνισμού. Οφείλετε να προσκομίσετε τα έγγραφα σε ευανάγνωστη μορφή.

Η εξεταστική επιτροπή θα λάβει υπόψη επ’ αυτού τις διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παράρτημα I του παρόντος Οδηγού). Εάν είστε κάτοχος πτυχίου που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση ισοτιμίας που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τα διπλώματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να επισυναφθούν όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια και το αντικείμενο των σπουδών, προκειμένου η εξεταστική επιτροπή να μπορέσει να εκτιμήσει κατά πόσον τα διπλώματα σχετίζονται με τη φύση των καθηκόντων.

Σε περίπτωση τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, μαθημάτων τελειοποίησης ή εξειδίκευσης, πρέπει να δηλώσετε εάν πρόκειται για μαθήματα με πλήρες ή μερικό ωράριο ή για βραδινά μαθήματα, και να αναφέρετε το αντικείμενο και την επίσημη διάρκεια των μαθημάτων. Τηλεφορτώστε τις πληροφορίες αυτές σε ένα ενιαίο έγγραφο, κατά προτίμηση σε μορφή PDF.

Επαγγελματική πείρα

Αν η προκήρυξη απαιτεί επαγγελματική πείρα, λαμβάνεται υπόψη μόνο η επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο/η υποψήφιος/α μετά τη λήψη του απαιτούμενου διπλώματος ή τίτλου σπουδών. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει απαραιτήτως να αποδεικνύουν τη διάρκεια και το επίπεδο της επαγγελματικής πείρας, και η φύση των ασκηθέντων καθηκόντων θα πρέπει να περιγράφεται όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα, προκειμένου η εξεταστική επιτροπή να μπορέσει να εκτιμήσει κατά πόσον η πείρα σχετίζεται με τη φύση των καθηκόντων. Εάν διαθέτετε περισσότερα έγγραφα για την ίδια επαγγελματική πείρα, πρέπει να τα τηλεφορτώσετε σε ένα ενιαίο έγγραφο.

Όλες οι σχετικές περίοδοι επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει να τεκμηριώνονται από δικαιολογητικά, και ειδικότερα:

βεβαιώσεις των πρώην εργοδοτών και του σημερινού εργοδότη, που να αποδεικνύουν την επαγγελματική πείρα που απαιτείται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό·

εάν, για λόγους εμπιστευτικότητας, οι υποψήφιοι/ες δεν μπορούν να επισυνάψουν τις αναγκαίες βεβαιώσεις εργασίας, πρέπει απαρεγκλίτως, αντί αυτών, να διαβιβάσουν φωτοαντίγραφα της σύμβασης εργασίας ή της επιστολής πρόσληψης και του πρώτου και του τελευταίου φύλλου μισθοδοσίας·

για τις μη μισθωτές επαγγελματικές δραστηριότητες (αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθερα επαγγέλματα κ.λπ.) μπορούν να γίνουν δεκτά ως αποδείξεις τιμολόγια στα οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι παρασχεθείσες υπηρεσίες ή κάθε άλλο σχετικό επίσημο δικαιολογητικό.

Γλωσσικές γνώσεις

Για τα γλωσσικά προφίλ, και εφόσον απαιτείται από την προκήρυξη του διαγωνισμού, θα πρέπει να αιτιολογήσετε την τρίτη και ενδεχομένως την τέταρτη γλώσσα σας, μεταξύ των 24 επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπληρώνοντας τον αξιολογητή ταλέντου και προσδιορίζοντας το επίπεδο γνώσης της γλώσσας.

Αξιολογητής ταλέντου

Πρέπει να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και οι απαντήσεις σας θα αξιολογηθούν από την εξεταστική επιτροπή. Όλοι οι υποψήφιοι/ιες ενός διαγωνισμού πρέπει να απαντήσουν στο σύνολο των ερωτήσεων. Έτσι, οι απαντήσεις κάθε υποψηφίου/ίας παρουσιάζονται στην εξεταστική επιτροπή εντός του ίδιου διαρθρωμένου πλαισίου, το οποίο βοηθά την εξεταστική επιτροπή να προβεί σε προσεκτική και αντικειμενική αξιολόγηση των συγκριτικών προσόντων όλων των υποψηφίων.

4.   ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Διατρέχετε κίνδυνο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιό του εάν:

έχετε δημιουργήσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς·

έχετε προβεί σε ψευδείς δηλώσεις ή δηλώσεις που δεν τεκμηριώνονται από τα κατάλληλα έγγραφα·

δεν έχετε συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες εξετάσεις·

έχετε χρησιμοποιήσει αθέμιτες μεθόδους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων·

έχετε προσπαθήσει να επικοινωνήσετε με μέλος της εξεταστικής επιτροπής με ανεπίτρεπτο τρόπο·

έχετε θέσει την υπογραφή σας ή μια διακριτική σήμανση σε γραπτές ή πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούν διόρθωση υπό συνθήκες ανωνυμίας·

δεν συμμορφωθεί με τις δοθείσες οδηγίες για τις επιγραμμικές εξετάσεις.

Κάθε υποψήφιος/ια σε διαγωνισμό πρέπει να επιδεικνύει τον υψηλότερο βαθμό ακεραιότητας. Κάθε απάτη ή απόπειρα απάτης επισύρει κυρώσεις.

5.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το καθήκον επιμέλειας που υπέχετε, πρέπει να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η ηλεκτρονική υποψηφιότητά σας, δεόντως συμπληρωμένη, στην οποία θα έχετε επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να επικυρωθεί στην πλατφόρμα Apply4EP εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Κάθε υποψηφιότητα που υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας Apply4EP θα επιβεβαιώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο θα διευκρινίζεται ότι η εγγραφή έχει καταχωριστεί. Παρακαλείστε να ελέγχετε τα ανεπιθύμητα μηνύματα.

Οι υποψηφιότητες που δεν υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας Apply4EP δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Ως εκ τούτου, παρέλκει η αποστολή της αίτησης υποψηφιότητας με ταχυδρομική επιστολή, συστημένη ή μη. Η Μονάδα Επιλογής Ταλέντων δεν θα δεχθεί την ιδιόχειρη επίδοση υποψηφιοτήτων.

Η Μονάδα Επιλογής Ταλέντων είναι αρμόδια για την επικοινωνία με τους/τις υποψηφίους/ίες έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Κάθε αλληλογραφία που απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων στις εξετάσεις και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα διεύθυνση στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να ελέγχουν τακτικά τα μηνύματα στην ηλεκτρονική τους θυρίδα και να επικαιροποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα στον λογαριασμό τους στην πλατφόρμα Apply4EP.

Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία της εξεταστικής επιτροπής, κάθε παρέμβαση, άμεση ή έμμεση, των υποψηφίων προς την εξεταστική επιτροπή απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να επιφέρει τον αποκλεισμό τους από τον διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να μην τηλεφωνούν στη Μονάδα Επιλογής Ταλέντων και να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους απαντώντας στο επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους εστάλη κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς τους.

Εάν οι υποψήφιοι/ες αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα, καλούνται να αποστείλουν επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu.

6.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1.   Ισότητα ευκαιριών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεριμνά ώστε να αποφεύγεται κάθε μορφή διάκρισης.

Εφαρμόζει πολιτική ισότητας των ευκαιριών και δέχεται τις αιτήσεις υποψηφιότητας χωρίς διακρίσεις, όπως διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, προσωπικής ή οικογενειακής κατάστασης.

6.2.   Αιτήσεις πρόσβασης των υποψηφίων σε πληροφορίες που τους/τις αφορούν

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, αναγνωρίζεται το ειδικό δικαίωμα των υποψηφίων να έχουν πρόσβαση, υπό τους όρους που εκτίθενται κατωτέρω, σε ορισμένες πληροφορίες που τους/τις αφορούν άμεσα και ατομικά. Βάσει του δικαιώματος αυτού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαβιβάσει σε υποψήφιο/α, κατόπιν αιτήσεώς του/της, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

οι υποψήφιοι/ες που δεν έχουν επιτύχει στη δοκιμασία MCQ θα μπορούν να λάβουν τον πίνακα των απαντήσεών τους, καθώς και τον πίνακα ορθών απαντήσεων. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος με το οποίο κοινοποιούνται τα αποτελέσματα μέσω του λογαριασμού στην πλατφόρμα Apply4EΡ·

β)

οι υποψήφιοι/ες που δεν έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις και/ή δεν έχουν κληθεί στις προφορικές εξετάσεις θα μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εξετάσεων αυτών, καθώς και αντίγραφο του φύλλου ατομικής αξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνει τις αξιολογήσεις που έχει διατυπώσει η εξεταστική επιτροπή. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση μέσω του λογαριασμού στην πλατφόρμα Apply4EΡ·

γ)

οι υποψήφιοι/ες που έχουν προσκληθεί στις προφορικές εξετάσεις και των οποίων το όνομα δεν έχει εγγραφεί στον πίνακα καταλλήλων υποψηφίων ενημερώνονται για τις μονάδες που έλαβαν στις διάφορες εξετάσεις μόνο μετά την κατάρτιση του πίνακα καταλλήλων υποψηφίων από την εξεταστική επιτροπή. Κατόπιν αιτήσεώς τους, θα μπορούν να λάβουν μη διορθωμένο αντίγραφο των γραπτών τους εξετάσεων και, για καθεμία από τις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, αντίγραφο των επιμέρους φύλλων που περιέχουν τις αξιολογήσεις στις οποίες προέβη η εξεταστική επιτροπή. Κάθε αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση μη εγγραφής στον πίνακα καταλλήλων υποψηφίων.

δ)

οι υποψήφιοι/ες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στον πίνακα καταλλήλων υποψηφίων ενημερώνονται μόνο για το γεγονός ότι είναι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι. Οι εν λόγω υποψήφιοι/ες μπορούν, ωστόσο, να υποβάλουν αίτηση πρόσβασης σύμφωνα με τα στοιχεία α), β), γ) και δ) ανωτέρω.

Η επεξεργασία των αιτήσεων αυτών πρέπει να είναι συμβατή με το απόρρητο των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής που προβλέπεται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παράρτημα III, άρθρο 6), σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η αποκάλυψη της στάσης της εξεταστικής επιτροπής καθώς και η γνωστοποίηση κάθε πληροφορίας που αφορά ατομικές ή συγκριτικές εκτιμήσεις των υποψηφίων. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει, στο μέτρο του δυνατού, να απαντά στις αιτήσεις πρόσβασης εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης.

6.3.   Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως αρμόδιο για την οργάνωση των διαγωνισμών, μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να εξετάζονται με πλήρη τήρηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ιδίως όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλειά τους.

6.4.   Έξοδα μετακίνησης και διαμονής για εξετάσεις που οργανώνονται διά ζώσης

Στους/στις υποψηφίους/ίες που καλούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις με φυσική παρουσία καταβάλλεται μια συνεισφορά στα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις τιμές που ισχύουν κατά τον χρόνο πρόσκλησής τους στις εξετάσεις.

Η διεύθυνση την οποία δηλώνει ο/η υποψήφιος/α στην αίτηση υποψηφιότητας θεωρείται ο τόπος από τον οποίο καλείται να μεταβεί στον τόπο διενέργειας των εξετάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τυχόν αλλαγή διεύθυνσης που γνωστοποιείται από τον/την υποψήφιο/α μετά την αποστολή των προσκλήσεων στις εξετάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν το Κοινοβούλιο κρίνει ότι οι περιστάσεις που επικαλείται ο/η υποψήφιος/α ισοδυναμούν με ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός.

7.   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ — ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ — ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Οι πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις επανεξέτασης, τις ενστάσεις και προσφυγές καθώς και τις αναφορές προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του παρόντος οδηγού.


(1)  Βλέπε τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 (ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1) και τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ AD (1) (ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

ΧΩΡΑ

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση — 4 έτη και άνω

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση — τουλάχιστον 3 έτη

Belgique — België — Belgien

Licence/Licentiaat/Diplôme d’études approfondies (DEA)/Diplôme d’études spécialisées (DES)/Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)/Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)/Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)/Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrïeel ingenieur/Master — 60/120 ECTS/Master complémentaire — 60 ECTS ou plus

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) — 30 ECTS

Doctorat/Doctoraal Diploma

Bachelor académique (dit «de transition») — 180 ECTS

Academisch gerichte Bachelor — 180 ECTS

България

Диплома за висше образование Бакалавър — 240 ECTS/Магистър — 300 ECTS/Доктор

Магистър след Бакалавър — 60 ECTS/Магистър след Професионален бакалавър по … — 120 ECTS

 

Česko

Diplom o ukončení vysokoškolského studia/Magistr/Doktor

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Danmark

Kandidatgrad/Candidatus/Master/Magistergrad (Mag.Art)/Licenciatgrad/Ph.d.-grad

Bachelorgrad (B.A or B. Sc)/Professionsbachelorgrad/Diplomingeniør

Deutschland

Master (alle Hochschulen)/Diplom (Univ.)/Magister/Staatsexamen/Doktorgrad

Bachelor/Fachhochschulabschluss (FH)

Staatsexamen (Regelstudienzeit 3 Jahre)

Eesti

Rakenduskõrghariduse diplom/Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)/Magistrikraad/Arstikraad/Hambaarstikraad/Loomaarstikraad/Filosoofiadoktor/Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)/Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Céim Onórach Bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS) Honours Bachelor Degree (4 years/240 ECTS)/Céim Ollscoile University Degree/

Céim Mháistir (60-120 ECTS) Masters Degree (60-120 ECTS)/Céim Dochtúra Doctorate

Céim Onórach Bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng) Honours Bachelor Degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng)

Ελλάδα

Πτυχίο (ΑΕΙ πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης) 4 χρόνια (1ος κύκλος)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

 

España

Licenciado/Ingeniero/Arquitecto/Graduado/Máster Universitario/Doctor

Diplomado/Ingeniero técnico

Arquitecto técnico/Maestro

France

Maîtrise/MST (maîtrise des sciences et techniques)/MSG (maîtrise des sciences de gestion)

DEST (diplôme d’études supérieures techniques)/DRT (diplôme de recherche technologique)

DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées)/DEA (diplôme d’études approfondies)

Master 1/Master 2 professionnel/Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles/Diplôme d’ingénieur/Doctorat

Licence

Italia

Diploma di Laurea (DL) — da 4 a 6 anni/Laurea specialistica (LS)/Laurea magistrale (LM)/Master universitario di primo livello/Master universitario di secondo livello/Diploma di Specializzazione (DS)/Dottorato di ricerca (DR)

Diploma universitario (3 anni)/Diploma di Scuola diretta a fini speciali (3 anni)/Laurea — L180 crediti

Κύπρος

Πανεπιστημιακό Πτυχíο/Bachelor

Master/Doctorat

 

Latvija

Bakalaura diploms (160 kredīti)/Profesionālā bakalaura diploms/Maģistra diploms/Profesionālā maģistra diploms/Doktora grāds

Bakalaura diploms (min. 120 kredīti)

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas/Bakalauro diplomas/Magistro diplomas/Daktaro diplomas/Meno licenciato diplomas

Profesinio bakalauro diplomas Aukštojo mokslo diplomas

Luxembourg

Master/Diplôme d’ingénieur industriel/DESS en droit européen

Bachelor/Diplôme d’ingénieur technicien

Magyarország

Egyetemi oklevél/Alapfokozat — 240 kredit/Mesterfokozat/Doktori fokozat

Főiskolai oklevél/Alapfokozat — 180 kredit vagy annál több

Malta

Bachelor’s degree/Master of Arts/Doctorate

Bachelor’s degree

Nederland

HBO Bachelor degree

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Bachelor (WO)

Österreich

Master Magister/Magistra

Magister/Magistra (FH)

Diplom-Ingenieur/in

Diplom-Ingenieur/in (FH)

Doktor/in

PhD

Bachelor

Bakkalaureus/Bakkalaurea

Bakkalaureus/Bakkalaurea (FH)

Polska

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Licencjat/Inżynier

Portugal

Licenciado/Mestre/Doutor

Bacharel/Licenciado

Hrvatska

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni prvostupnik/Prvostupnica)

Stručni specijalist

Master degree (magistar struke) 300 kredit min

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke/Doktor umjetnosti

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

România

Diplomă de Licenţă/Diplomă de inginer/Diplomă de urbanist/Diplomă de Master/Diplomă de Studii Aprofundate/Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)/Diplomă de doctor

Diplomă de Licență

Slovenija

Univerzitetna diploma/Magisterij/Specializacija/Doktorat

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Slovensko

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia/bakalár (Bc.)/magister/inžinier/ArtD

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

Suomi/

Finland

Maisterin tutkinto — Magister-examen

Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen/Lisensiaatti/Licentiat

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Sverige

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)/Licentiatexamen/Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå: Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng/Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå: Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng/Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

United Kingdom

Honours Bachelor degree/Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)/Doctorate

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

 

NOTE:

UK diplomas awarded in 2020 (until 31 December 2020) are accepted without an equivalence. UK diplomas awarded as from 1 January 2021 must be accompanied by an equivalence issued by a competent authority of an EU Member State.

 


(1)  Η πρόσβαση στους βαθμούς 7 έως 16 της ομάδας καθηκόντων AD υπόκειται στον συμπληρωματικό όρο της ύπαρξης κατάλληλης επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον ενός έτους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ — ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ — ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Α.   Αιτήσεις επανεξέτασης

Μπορείτε να ζητήσετε από την εξεταστική επιτροπή να επανεξετάσει τις ακόλουθες αποφάσεις:

μη αποδοχή συμμετοχής στον διαγωνισμό·

μη πρόσκληση σε γραπτή εξέταση·

μη πρόσκληση στις προφορικές εξετάσεις.

Η απόφαση περί μη εγγραφής στον πίνακα καταλλήλων υποψηφίων δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επανεξέτασης από την εξεταστική επιτροπή.

Οι αιτήσεις επανεξέτασης πρέπει να αποστέλλονται μέσω του λογαριασμού σας στην πλατφόρμα Apply4EP εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος κοινοποίησης της απόφασης της εξεταστικής επιτροπής. Η απάντηση κοινοποιείται στον/στην ενδιαφερόμενο/η το συντομότερο δυνατό.

Η απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση επανεξέτασης αντικαθιστά την αρχική απόφαση. Για τον λόγο αυτό, εάν ένας/μία υποψήφιος/α αποφασίσει να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης κατά απόφασης της εξεταστικής επιτροπής, καλείται να αναμείνει την απάντηση της εξεταστικής επιτροπής προτού ασκήσει, ενδεχομένως, ένσταση ή δικαστική προσφυγή κατά της βλαπτικής γι’ αυτόν/αυτήν απόφασης.

Β.   Ενστάσεις ή δικαστικές προσφυγές

Εάν θεωρείτε ότι μια απόφαση της εξεταστικής επιτροπής ή της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής σας θίγει, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1).

Η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

M. le Secrétaire général

Parlement européen

Bât. Konrad Adenauer

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Επισημαίνεται ότι η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δεν μπορεί να τροποποιήσει ή να ακυρώσει τις αποφάσεις των εξεταστικών επιτροπών των διαγωνισμών. Εάν επιθυμείτε να προσβάλλετε μια απόφαση εξεταστικής επιτροπής μπορείτε συνεπώς να ασκήσετε άμεσα προσφυγή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να έχει προηγουμένως υποβληθεί διοικητική ένσταση βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όταν προσβάλλετε μια απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου είναι δυνατή μόνο μετά την υποβολή ένστασης.

Η δικαστική προσφυγή πρέπει να κατατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Tribunal de l’Union européenne

2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

βάσει του άρθρου 270 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει οπωσδήποτε να ασκηθεί μέσω δικηγόρου που έχει δικαίωμα να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Οι προθεσμίες που αναφέρονται στα άρθρα 90 και 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπονται για αυτά τα δύο είδη προσφυγών αρχίζουν είτε από την κοινοποίηση της αρχικής βλαπτικής απόφασης είτε, στις περιπτώσεις αίτησης επανεξέτασης, από την κοινοποίηση της απόφασης που έλαβε η εξεταστική επιτροπή μετά από επανεξέταση.

Γ.   Υποβολή αναφοράς στο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν, ως πολίτες ή κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποβάλουν αναφορά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Médiateur européen

1, avenue du Président Robert Schuman — BP 403

67001 STRASBOURG CEDEX

FRANCE

σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2).

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι με την προσφυγή στον Διαμεσολαβητή δεν διακόπτεται η προθεσμία δημοσίας τάξης που προβλέπεται από το άρθρο 91 του Κανονισμού για την υποβολή προσφυγής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 270 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Διαμεσολαβητής δεν διερευνά τις αναφορές, όταν τα καταγγελλόμενα πραγματικά περιστατικά αποτελούν ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας.

Η υποβολή αίτησης επανεξέτασης, διοικητικής ένστασης, προσφυγής ή αναφοράς στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν διακόπτει τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής.


(1)  Βλέπε τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 (ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1) και τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15).

(2)  Απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15).


ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΑΛΕΝΤΟΥ

Για τη διενέργεια της επιλογής βάσει προσόντων, η εξεταστική επιτροπή εξετάζει τις απαντήσεις που έδωσαν οι υποψήφιοι/υποψήφιες στον αξιολογητή ταλέντου.

Καθεμία από τις απαντήσεις θα λάβει από 0 έως 4 μονάδες.

Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποδώσει σε κάθε κριτήριο επιλογής έναν συντελεστή στάθμισης που να αντικατοπτρίζει τη σχετική σημασία του, από το 1 έως το 3. Στην περίπτωση αυτή, οι μονάδες που αποδίδονται σε κάθε απάντηση πολλαπλασιάζονται με αυτόν τον συντελεστή στάθμισης.

Οι μονάδες κάθε υποψηφίου/υποψήφιας προστίθενται προκειμένου να προσδιοριστούν τα πρόσωπα των οποίων τα προσόντα αντιστοιχούν καλύτερα στα προς εκτέλεση καθήκοντα.

Για να δηλώσετε τη διάρκεια μιας επαγγελματικής πείρας (ημερομηνία έναρξης — ημερομηνία λήξης), χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ — ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε σε όλα τα κριτήρια επιλογής.

ΕΠΩΝΥΜΟ (με κεφαλαία γράμματα) και όνομα:

 

Γλώσσα 1 που έχει επιλεγεί στο έντυπο της αίτησης:

Βουλγαρικά

Γαλλικά

Μαλτέζικα

Σλοβακικά

Σουηδικά


Αριθ.

Κριτήρια επιλογής

Έχετε πανεπιστημιακά διπλώματα ή μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης στη μετάφραση, στις σύγχρονες γλώσσες ή σε άλλο γλωσσικό τομέα·

Ναι

Όχι

Εάν ναι, αναφέρατε:

τον τίτλο του πτυχίου ή των πτυχίων:

το όνομα(τα ονόματα) του ακαδημαϊκού ιδρύματος (των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων):

τις σχετικές γλώσσες:

τη βαθμολογία/τις βαθμολογίες:

τη διάρκεια των σπουδών:

Γνωρίζετε άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν των γλωσσών σας 1, 2 και 3;

Ναι

Όχι

Εάν ναι, αναφέρατε τις άλλες επίσημες γλώσσες που γνωρίζετε, το επίπεδο γνώσης σας στις γλώσσες αυτές (βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες — ΚΕΠΑ) (*1) και τον τρόπο με τον οποίο αποκτήσατε αυτές τις γνώσεις.

Γλώσσα 4:

Επίπεδο γνώσης:

Πώς αποκτήσατε αυτή τη γνώση:

Γλώσσα 5:

Επίπεδο γνώσης:

Πώς αποκτήσατε αυτή τη γνώση:

(κ.λπ.)

Έχετε αποκτήσει επαγγελματική πείρα στη μετάφραση κειμένων ή οπτικοακουστικού περιεχομένου, στη συντακτική επιμέλεια πρωτοτύπου στη γλώσσα 1 ή στη γλωσσική αναθεώρηση, αποκλειστικά προς τη γλώσσα 1 που έχετε επιλέξει για τον παρόντα διαγωνισμό;

Ναι

Όχι

Εάν ναι, αναφέρατε:

τη φύση της πείρας:

τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα/τις χρησιμοποιούμενες γλώσσες, προσδιορίζοντας σαφώς τις γλώσσες-πηγή και τη γλώσσα στόχο:

τη διάρκεια της πείρας:

Έχετε επαγγελματική πείρα στη σύνταξη κειμένων που προορίζονται προς δημοσίευση;

Ναι

Όχι

Εάν ναι, αναφέρατε:

τη διάρκεια της πείρας:

το όνομα του εργοδότη:

τη φύση της πείρας:

τα καθήκοντά σας και το επίπεδο ευθύνης σας:

τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα/τις χρησιμοποιούμενες γλώσσες:

τον αριθμό των κειμένων και τη μορφή της δημοσίευσής τους (εφημερίδες, ιστότοποι κ.λπ.):

Έχετε αποκτήσει επαγγελματική πείρα στον υποτιτλισμό και τη μεταγλώττιση κινηματογραφικών ταινιών και/ή εκπομπών για τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση, ή στην προετοιμασία ραδιοφωνικών εκπομπών, αποκλειστικά στη γλώσσα 1 που έχετε επιλέξει για τον παρόντα διαγωνισμό;

Ναι

Όχι

Εάν ναι, αναφέρατε:

τη φύση της πείρας:

τα καθήκοντά σας:

τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα/τις χρησιμοποιούμενες γλώσσες, προσδιορίζοντας σαφώς τις γλώσσες-πηγή και τη γλώσσα στόχο:

τη διάρκεια της πείρας:

τον αριθμό των σχετικών ταινιών και/ή εκπομπών και τη διάρκειά τους (σε ώρες):

τον αριθμό των σχετικών ραδιοφωνικών εκπομπών και τη διάρκειά τους (σε ώρες):

Έχετε επαγγελματική πείρα στην προσαρμογή κειμένων για προϊόντα πολυμέσων ή ιστότοπους;

Ναι

Όχι

Εάν ναι, αναφέρατε:

τη φύση της πείρας:

τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα/τις χρησιμοποιούμενες γλώσσες:

τη διάρκεια της πείρας:

τον αριθμό των σχετικών προσαρμογών:


(*1)  Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς | Europass.


Top