EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Κανόνες για άμεση πληρωμή ΕΕ σε αγρότες

Κανόνες για άμεση πληρωμή ΕΕ σε αγρότες

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (EΕ) αρ. 1307/2013 — κανόνες για άμεσες πληρωμές σε αγρότες στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Καθορίζει του κανόνες για άμεσες πληρωμές για την υποστήριξη αγροτών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι πληρωμές αυτές γίνονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αγρότες πληρούν τους όρους που συμμορφώνονται με αυστηρούς κανόνες για την υγεία και την ευημερία ανθρώπων, ζώων, φυτών και του περιβάλλοντος —γνωστοί ως «πολλαπλή συμμόρφωση».

Ο κανονισμός ακυρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 που περιείχε τους προηγούμενους κανόνες για τις άμεσες πληρωμές σε αγρότες και οι οποίοι έχουν αλλάξει κατόπιν της αναθεώρησης της ΚΓΠ το 2013. Καταργεί επίσης τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 637/2008, ο οποίος σχετιζόταν με τον τομέα του βαμβακιού.

Τον Δεκέμβριο του 2017 η ΕΕ υιοθέτησε τον κανονισμό (ΕE) 2017/2393, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 1307/2013, καθώς και άλλη νομοθεσία σχετικά με την ΚΓΠ [κανονισμός (EΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, (EΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση κανόνων για την αγροτική πολιτική της ΕΕ, (EΕ) αριθ. 1308/2013 για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών στην ΕΕ και (EΕ) αριθ. 652/2014 για τηδιαχείριση της δαπάνης σχετικά με την τροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την ευημερία των ζώων].

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Άμεσες πληρωμές στους αγρότες πληρώνονται μέσω σχεδίων στήριξης σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να αφιερώνουν ορισμένο ποσοστό της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ΚΓΠ σε υποχρεωτικά σχέδια στήριξης:

 • πάγιες ενισχύσεις ανά εκτάριο —για τη δικαιότερη κατανομή της στήριξης, όλες οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να μεταβούν σε καθεστώς ενιαίας πληρωμής ανά εκτάριο από το 2015 («σχέδιο βασικής πληρωμής»),
 • πράσινες πληρωμές ανά εκτάριο —χρηματοδότηση στους αγρότες για τήρηση πρακτικών που ωφελούν το κλίμα και το περιβάλλον (30 % από την εθνική χρηματοδότηση),
 • πληρωμή νέου αγρότη ανά εκτάριο —για αγρότες όχι μεγαλύτερους των 40 ετών, οι οποίοι για πρώτη φορά συστήνουν αγροτική μονάδα, μέχρι και 5 χρόνια πριν από την ανάληψη στήριξης• αυτή η πληρωμή προσφέρεται για μέχρι και 5 χρόνια.

Υπάρχουν ακόμα κάποια προαιρετικά σχέδια στήριξης. Οι χώρες ΕΕ μπορούν να επιλέξουν:

 • να παράσχουν στήριξη σε μικρότερα αγροκτήματα καταβάλλοντας μεγαλύτερο ποσό για τα πρώτα εκτάρια («αναδιανεμητική ενίσχυση»),
 • να χορηγήσουν επιπλέον ενισχύσεις για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς,
 • να χορηγήσουν ορισμένα ποσά για τη στήριξη της παραγωγής («συνδεδεμένη ενίσχυση» —ενισχύσεις που συνδέονται με συγκεκριμένες καλλιέργειες ή ορισμένα ζώα κτηνοτροφίας) για να συμβάλουν σε τομείς καλλιέργειας στη χώρα τους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες,
 • να παράσχουν απλουστευμένο σχέδιο για μικροκαλλιεργητές —ετήσια ενίσχυση ύψους έως και 1 250 ευρώ.

Από την 1 Ιανουαρίου 2018 οι νέοι κανόνες που περιέχονται στον κανονισμό (ΕE) 2017/2393 τέθηκαν σε ισχύ και περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • μόνο ενεργοί αγρότες (δηλαδή εκείνοι με δραστηριότητα καλλιέργειας που δεν είναι ασήμαντη) μπορούν να λάβουν άμεση στήριξη. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ η διοίκηση έγινε πολύ δύσκολη. Συγκεκριμένα, αιτούντες που εκμεταλλεύονται αεροδρόμια, σιδηροδρομικές υπηρεσίες, υδάτινες εγκαταστάσεις, υπηρεσίες ακινήτων και μόνιμους αθλητικούς και ψυχαγωγικούς χώρους κρίθηκαν ανενεργοί, εκτός εάν αποδείχθηκε διαφορετικά. Η εφαρμογή έγινε τώρα προαιρετικά για τις χώρες της ΕΕ,
 • ορισμένα σημεία των κανόνων που εφαρμόζονται σε πράσινες πληρωμές έχουν απλοποιηθεί, ιδιαίτερα για προϋποθέσεις ποικιλομορφίας της σοδειάς,
 • επέκταση του ορισμού μόνιμου βοσκότοπου
  • οι χώρες της ΕΕ ενδέχεται να αποφασίσουν να περιλάβουν ορισμένους θάμνους ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές σε μόνιμους βοσκότοπους, όπου κυριαρχούν χόρτα και άλλα ποώδη χαρτονομικά, σε μέρος ή όλη την περιοχή,
  • μπορούν να θεωρούν ως γη μη οργωμένη ή χρησιμοποιούμενη για αμειψισπορά για 5 ή περισσότερα έτη ως κριτήριο για την ταξινόμηση μόνιμων βοσκότοπων,
 • νέοι αγρότες μπορούν τώρα να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πληρωμές και των 5 ετών,
 • οι υποχρεώσεις των χωρών της ΕΕ σε σχέση με την περιοριστικής για την παραγωγή φύσεως συνδεδεμένη ενίσχυση διευκρινίζονται,
 • οι τύποι των περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος (Χώρες Οικολογικής Εστίασης) επεκτείνονται, για να καλύψουν περιοχές στις οποίες καλλιεργούνται ποικιλίες φυτών όπως ευλαλία και σίλφιον το διατρητόφυλλο, καθώς και για γη που βρίσκεται σε αγρανάπαυση για φυτά που είναι επωφελή για τους επικονιαστές.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 εφαρμόζεται από τη 1 Ιανουαρίου 2015. Οι κανόνες που εγκαινιάστηκαν με τον κανονισμό (ΕE)2017/2393 έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608-670)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 487-548)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549-607).

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671-854)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 865-883).

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 15.06.2018

Top