EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0074

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 74/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

OJ L 30, 31.1.2009, p. 100–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 100 - 111

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/74/oj

31.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 30/100


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 74/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Ιανουαρίου 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 36 και 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (2),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών (3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) του 2003, η αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση των υδάτων, η βιοποικιλότητα και η αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα προσδιορίστηκαν ως κρίσιμης σημασίας νέες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία.

(2)

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε, στις 20 Νοεμβρίου 2007, ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Προετοιμασία για το Check up της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ». Η ανακοίνωση αυτή και οι συζητήσεις που ακολούθησαν σχετικά με τα κύρια στοιχεία της ανακοίνωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και οι πολυάριθμες συμβολές που προέκυψαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

(3)

Η Κοινότητα, ως μέρος του Πρωτοκόλλου του Κιότο (4), έχει κληθεί να εφαρμόζει ή/και να εκπονεί περαιτέρω πολιτικές και μέτρα ανάλογα με τις εθνικές περιστάσεις, όπως η προαγωγή των αειφόρων μορφών γεωργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για την αλλαγή του κλίματος. Επιπλέον, το Πρωτόκολλο του Κιότο υποχρεώνει τα μέρη να διαμορφώνουν, να εφαρμόζουν, να δημοσιεύουν και σε τακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώνουν τα εθνικά και, κατά περίπτωση, τα περιφερειακά προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος και μέτρα για τη διευκόλυνση της κατάλληλης προσαρμογής σ' αυτήν. Τα εν λόγω προγράμματα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη γεωργία και τη δασοκομία. Στο πλαίσιο αυτό, ενδείκνυται να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος της αγροτικής ανάπτυξης. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την ανάληψη επείγουσας δράσης. Η Κοινότητα έχει επίσης κληθεί να εξετάσει όλους τους πιθανούς τρόπους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Μολονότι η ευρωπαϊκή γεωργία έχει συμβάλει σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλους τομείς στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, στο μέλλον ο γεωργικός τομέας θα κληθεί να εντείνει τις προσπάθειές του για τη μείωση των εκπομπών, στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος.

(4)

Λόγω των σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειψυδρία και τις ξηρασίες, το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του με θέμα «Λειψυδρία και ξηρασία» της 30 Οκτωβρίου 2007, θεώρησε ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στα θέματα διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητάς τους, στο πλαίσιο των σχετικών μέσων της ΚΓΠ. Έχει πρωταρχική σημασία για την ευρωπαϊκή γεωργία να υιοθετήσει μια αειφόρο διαχείριση των υδάτων, με σκοπό την αποδοτικότερη χρήση της ποσότητας ύδατος που χρησιμοποιείται στη γεωργία και την καλύτερη προστασία της ποιότητας του ύδατος. Στο πλαίσιο των αναμενόμενων αλλαγών του κλίματος, οι πληττόμενες από ξηρασία περιοχές αναμένεται να αυξηθούν σε έκταση και συχνότητα.

(5)

Επιπλέον, το Συμβούλιο τόνισε, στα συμπεράσματά του για την «Αναστολή της απώλειας βιοποικιλότητας» της 18ης Δεκεμβρίου 2006, ότι η προστασία της βιοποικιλότητας εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πρόκληση, η οποία εντείνεται περαιτέρω από τις κλιματικές αλλαγές και τη ζήτηση ύδατος. Μολονότι έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος, η επίτευξη του στόχου βιοποικιλότητας της Κοινότητας μέχρι το 2010 θα απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων προσπαθειών. Η ευρωπαϊκή γεωργία έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προστασία της βιοποικιλότητας.

(6)

Είναι σημαντικό οι σχετιζόμενες με τις εν λόγω κοινοτικές προτεραιότητες ενέργειες να ενισχύονται περαιτέρω στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (5).

(7)

Η καινοτομία μπορεί να συμβάλει ιδίως στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προϊόντων και επεξεργασιών, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στις προσπάθειες αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης των υδάτων και της βιοποικιλότητας. Θα πρέπει να παρέχεται ειδική στήριξη για τις καινοτομίες ως προς τις προαναφερόμενες προκλήσεις προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των οικείων ενεργειών.

(8)

Η λήξη του καθεστώτος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, το 2015, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (6) θα απαιτήσει επιμέρους προσπάθειες από τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων προκειμένου να προσαρμοσθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ιδιαιτέρως στις μειονεκτούσες περιοχές. Ενδείκνυται, επομένως, να εκτιμηθεί επίσης η συγκεκριμένη ειδική κατάσταση ως μια νέα πρόκληση την οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσουν «ομαλή προσγείωση» στους τομείς τους των γαλακτομικών προϊόντων.

(9)

Δεδομένης της σημασίας των εν λόγω προτεραιοτήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν στα προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης, ενέργειες που να σχετίζονται με τις νέες προκλήσεις, εγκεκριμένες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(10)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 προβλέπει ότι, προκειμένου να ληφθούν υπόψη μείζονες αλλαγές στις κοινοτικές προτεραιότητες, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) που υιοθετήθηκαν με την απόφαση 2006/144/ΕΚ του Συμβουλίου (7), μπορούν να αναθεωρούνται. Ωστόσο, προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο για την τροποποίηση των προγραμμάτων αυτών, τα κράτη μέλη που λαμβάνουν συμπληρωματικά κεφάλαια θα πρέπει να αναθεωρήσουν τα εθνικά σχέδια στρατηγικής μετά την αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών. Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να ισχύσει μόνο για τα κράτη μέλη τα οποία θα λαμβάνουν, από το 2010, πρόσθετους οικονομικούς πόρους προερχόμενους από την υποχρεωτική διαφοροποίηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (8) καθώς και, από το 2111, τα ποσά των μη χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων έως τα εθνικά ανώτατα όρια για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός, τα οποία αποφασίζουν να μεταφέρουν στο ΕΓΤΑΑ.

(11)

Είναι αναγκαίο να καθορισθεί η καταληκτική ημερομηνία για την ενσωμάτωση των σχετιζόμενων με τις νέες προκλήσεις ενεργειών στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και για την υποβολή των αναθεωρημένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στην Επιτροπή, προκειμένου να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα στα κράτη μέλη για να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης, υπό το πρίσμα των αναθεωρημένων κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών και των εθνικών σχεδίων στρατηγικής.

(12)

Δεδομένου ότι οι Πράξεις Προσχώρησης του 2003 και του 2005 προβλέπουν ότι οι γεωργοί των νέων κρατών μελών, πλην της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, θα λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο ενός μηχανισμού σταδιακής εισαγωγής και ότι οι κανόνες διαφοροποίησης εφαρμόζονται στους εν λόγω γεωργούς από το 2012 και εντεύθεν, τα νέα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να αναθεωρήσουν τα εθνικά τους σχέδια στρατηγικής. Οι καταληκτικές προθεσμίες για τα νέα κράτη μέλη προκειμένου να αναθεωρήσουν και να υποβάλλουν τα προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να προσαρμοσθούν αναλόγως. Δεδομένου ότι, για τον ίδιο λόγο, οι κανόνες διαφοροποίησης δεν εφαρμόζονται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πριν από το 2013, δεν ισχύει για τα νέα αυτά κράτη μέλη η υποχρέωση αναθεώρησης των εθνικών τους σχεδίων στρατηγικής και των προγραμμάτων τους αγροτικής ανάπτυξης.

(13)

Ενόψει των νέων υποχρεώσεων, θα πρέπει να προσαρμοσθούν οι απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να παρασχεθεί ενδεικτικός κατάλογος των τύπων ενεργειών και των πιθανών συνεπειών τους ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τις κατάλληλες ενέργειες σε σχέση με τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου για την αγροτική ανάπτυξη.

(14)

Προκειμένου να παρασχεθούν πρόσθετα κίνητρα στους δικαιούχους για την ανάληψη ενεργειών σε σχέση με τις νέες προτεραιότητες, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα καθορισμού υψηλότερων ποσών και ποσοστών στήριξης για τις εν λόγω ενέργειες.

(15)

Για την ενίσχυση της συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων καθώς και στον δασικό τομέα, θα πρέπει να παρασχεθεί περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τη σύνθεση των εταίρων των σχεδίων.

(16)

Για τους γεωργούς που πλήττονται από ουσιαστικές περικοπές της αξίας των άμεσων ενισχύσεων που παρέχονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (9), θα πρέπει να χορηγείται, αρχής γενομένης από το δημοσιονομικό έτος του 2011, στήριξη αναδιάρθρωσης η οποία θα είναι μεταβατική, φθίνουσα και μη δημιουργούσα διακρίσεις. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να παρέχεται μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για την παροχή συνδρομής στους γεωργούς που ενδιαφέρονται να προσαρμοσθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες μέσω της αναδιάρθρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων τους εντός και εκτός της γεωργίας.

(17)

Προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στη ενίσχυση που παράγει γεωργο —περιβαλλοντικά αποτελέσματα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αναστέλλουν τις γεωργο— περιβαλλοντικές δεσμεύσεις τους και να παρέχουν ισοδύναμη στήριξη στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα οικονομικά συμφέροντα και οι θεμιτές προσδοκίες του δικαιούχου και διατηρείται το συνολικό περιβαλλοντικό όφελος.

(18)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 θέσπισε την αρχή σύμφωνα με την οποία οι γεωργοί οι οποίοι δεν πληρούν ορισμένες απαιτήσεις στους τομείς της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και των φυτών, του περιβάλλοντος και της καλής μεταχείρισης των ζώων υπόκεινται σε μειώσεις της άμεσης στήριξης ή σε αποκλεισμό από αυτήν. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 εισάγει την ίδια αρχή στην αγροτική ανάπτυξη όσον αφορά ορισμένα μέτρα. Αυτό το σύστημα της «πολλαπλής συμμόρφωσης» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης. Μπορούν, ωστόσο, να εντοπισθούν διαφορές μεταξύ των δύο τομέων εφαρμογής, δεδομένου ότι αρκετοί κανόνες του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης των άμεσων ενισχύσεων δεν περιλαμβάνονται στην πολλαπλή συμμόρφωση για την αγροτική ανάπτυξη. Για τη διασφάλιση συνάφειας, είναι απαραίτητο οι κανόνες της αγροτικής ανάπτυξης ως προς την πολλαπλή συμμόρφωση να ευθυγραμμισθούν με εκείνους των άμεσων ενισχύσεων, και ιδίως όσον αφορά την ευθύνη στην περίπτωση της μεταβίβασης εκτάσεων, τα ελάχιστα όρια για την εφαρμογή μειώσεων και αποκλεισμών, τις ασήμαντες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, τα επιμέρους κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον ορισμό λεπτομερών κανόνων ως προς τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς και τις νέες ημερομηνίες εφαρμογής για τις απαιτήσεις που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων στα νέα κράτη μέλη.

(19)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, οι οικονομικοί πόροι που προέρχονται από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, μαζί με τα ποσά, από το 2011, των μη χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων έως τα εθνικά ανώτατα όρια για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν να μεταφέρουν στο ΕΓΤΑΑ, θα χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί ότι ένα ποσό ίσο με τους εν λόγω χρηματοδοτικούς πόρους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη ενεργειών σχετιζομένων με τις νέες προκλήσεις.

(20)

Δεδομένου του συμπληρωματικού, ειδικού και δεσμευτικού χαρακτήρα της χρησιμοποίησης των ποσών που αντιστοιχούν στους εν λόγω χρηματοδοτικούς πόρους, δεν θα πρέπει να επηρεαστεί η καθιερωμένη ισορροπία μεταξύ των στόχων της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

(21)

Δεδομένης της σημασίας των νέων προκλήσεων σε κοινοτικό επίπεδο και του επείγοντος χαρακτήρα της αντιμετώπισής τους, θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή του ΕΓΤΠΑ για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των συναφών ενεργειών.

(22)

Ο ρόλος και τα καθήκοντά της επιτροπής παρακολούθησης είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν όσον αφορά τις αλλαγές στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της.

(23)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και απλούστευσης, ενδείκνυται να αποσαφηνισθούν και να εναρμονισθούν οι διατάξεις που προβλέπουν τη μη εφαρμογή των άρθρων 87, 88 και 89 της Συνθήκης στις ενισχύσεις που καταβάλλουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο και σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(24)

Προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η αρχική εγκατάσταση των νέων γεωργών και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική τους εγκατάσταση, θα πρέπει να αυξηθεί το μέγιστο ποσό της στήριξης.

(25)

Για την έγκαιρη παροχή του νέου πλαισίου εφαρμογής των αναθεωρημένων εθνικών σχεδίων στρατηγικής και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, ιδιαιτέρως όσον αφορά τα ποσά που θα διατεθούν μέσω διαφοροποίησης, ο παρών κανονισμός, μαζί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009. Δεδομένης της φύσης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η εν λόγω αναδρομική εφαρμογή δεν θα πρέπει να παραβιάσει την αρχή της νομικής ασφάλειας των οικείων δικαιούχων. Ωστόσο, και βάσει της αυτής αρχής, οι τροποποιημένες διατάξεις ως προς την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης θα πρέπει να εφαρμοσθούν από την 1η Ιανουαρίου 2010.

(26)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 τροποποιείται ως ακολούθως:

(1)

Στο άρθρο 11, παράγραφος 3, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

κατάλογο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, με τα οποία υλοποιείται το εθνικό σχέδιο στρατηγικής, ενδεικτική κατανομή των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ για κάθε πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, και χωριστή μνεία των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 69 παράγραφος 5α του παρόντος κανονισμού.»

(2)

Στο τέλος του κεφαλαίου II, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 12α

Αναθεώρηση

1.   Κάθε κράτος μέλος που λαμβάνει, αρχής γενομένης από το 2010, πρόσθετα κεφάλαια που προκύπτουν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει του άρθρου 9, παράγραφος 4 και του άρθρου 10, παράγραφος 3, μαζί με τα ποσά, από το 2011, που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (10) αναθεωρεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, τα εθνικά σχέδια στρατηγικής του μετά την αναθεώρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια στρατηγικής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποστέλλονται στην Επιτροπή το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2009.

(3)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 16α

Ειδικές ενέργειες σε σχέση με ορισμένες προτεραιότητες

1.   Από την 1η Ιανουαρίου 2010, τα κράτη μέλη προβλέπουν στα προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τις ειδικές τους ανάγκες, τύπους ενεργειών που έχουν τις ακόλουθες προτεραιότητες, όπως περιγράφονται στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και διευκρινίζονται περαιτέρω στα εθνικά σχέδια στρατηγικής:

α)

αλλαγή του κλίματος·

β)

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

γ)

διαχείριση των υδάτων·

δ)

βιοποικιλότητα·

ε)

συνοδευτικά μέτρα της αναδιάρθρωσης του γαλακτοκομικού τομέα·

στ)

καινοτομίες που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στα σημεία α), β), γ) και δ).

Οι τύποι των ενεργειών που συνδέονται με τις προτεραιότητες του πρώτου εδαφίου αποβλέπουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων όπως τα πιθανά αποτελέσματα που διευκρινίζονται στο Παράρτημα ΙΙ. Στο εν λόγω Παράρτημα, παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των εν λόγω τύπων ενεργειών και των πιθανών αποτελεσμάτων τους.

Τα αναθεωρημένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που αφορούν ενέργειες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2009 το αργότερο.

2.   Από την 1η Ιανουαρίου 2010, όσον αφορά τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα ποσοστά έντασης της ενίσχυσης που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

3.   Από την 1η Ιανουαρίου 2010, κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνει επίσης:

α)

τον κατάλογο των τύπων ενεργειών και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 16 στοιχείο γ) σχετικά με τους ειδικούς τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·

β)

πίνακα που προσδιορίζει, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τη συνολική κοινοτική συνεισφορά για τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην 1 του παρόντος άρθρου 4.

4.   Για τα νέα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στο άρθρο (2, στοιχείο ζ)) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, στις εισαγωγικές φράσεις των παραγράφων 1 έως 3, οι ημερομηνίες έναρξης είναι η 1η Ιανουαρίου 2013, η ημερομηνία υποβολής των αναθεωρημένων προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι η 30η Ιουνίου 2012 και η χρονική περίοδος που αναφέρεται στο σημείο β) της παραγράφου 3 είναι από 1ης Ιανουαρίου 2013 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

5.   Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 δεν εφαρμόζονται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.».

(4)

Στο άρθρο 17, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Τα ποσά που ισούνται προς τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης δυνάμει του άρθρου 69 παράγραφος 5α δεν λαμβάνονται υπόψη στη συνολική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ η οποία χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό της ελάχιστης κοινοτικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς για κάθε άξονα, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.».

(5)

Στο άρθρο 20, παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

μεταβατικά μέτρα που αφορούν:

i)

στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ημιεπιβίωσης που βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης (για τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία),

ii)

στήριξη της δημιουργίας ομάδων παραγωγών (για τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία),

iii)

στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων πέραν της γεωργίας, λόγω μεταρρύθμισης σε κοινή οργάνωση αγοράς».

(6)

Στο άρθρο 29, παράγραφος 1, προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Στη συνεργασία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι είτε παραγωγός του πρωτογενούς τομέα είτε ανήκει στη μεταποιητική βιομηχανία.»,

(7)

Στην ενότητα 4 «Όροι για μεταβατικά μέτρα», παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 35α

Εκμεταλλεύσεις σε διαδικασία αναδιάρθρωσης λόγω μεταρρύθμισης σε κοινή οργάνωση αγοράς

1.   Η στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 20, παράγραφος δ), στοιχείο iii) για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων πέραν της γεωργίας, λόγω μεταρρύθμισης σε κοινή οργάνωση αγοράς, καταβάλλεται σε γεωργούς των οποίων οι άμεσες ενισχύσεις έχουν μειωθεί από το 2010 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25 % σε σύγκριση με το 2009 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και οι οποίοι καταθέτουν επιχειρηματικό σχέδιο.

2.   Η πρόοδος σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αξιολογείται μετά την πάροδο δώδεκα μηνών.

3.   Η στήριξη καταβάλλεται με τη μορφή φθίνουσας κατ' αποκοπή ενίσχυσης και μόνο για τα έτη 2011, 2012 και 2013. Η στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που ορίζεται στο Παράρτημα Ι και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει το 50 % της μείωσης των άμεσων ενισχύσεων σε σύγκριση με το 2009 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.».

(8)

Στο άρθρο 39, παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα κράτη μέλη δύνανται να τερματίσουν τις δεσμεύσεις αυτές, χωρίς να υποχρεούται ο οικείος δικαιούχος να επιστρέψει τη στήριξη που έχει ήδη λάβει, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η στήριξη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 έχει διατεθεί προσφάτως στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόζονται κανόνες που παράγουν συνολικά γεωργο-περιβαλλοντικά αποτελέσματα ισοδύναμα με εκείνα του γεωργο-περιβαλλοντικού μέτρου που έχει παύσει να ισχύει,

β)

η στήριξη αυτή δεν είναι λιγότερο ευνοϊκή οικονομικά για τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο,

γ)

ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος κατά τη στιγμή που αναλαμβάνει τη δέσμευσή του, ενημερώνεται για τη δυνατότητα αυτή.».

(9)

Στην ενότητα 4 «Τήρηση των προτύπων», παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 50α

Κύριες απαιτήσεις

1.   Ο δικαιούχος που λαμβάνει πληρωμές δυνάμει του άρθρου 36, παράγραφος α), στοιχείο (i) έως (v) και του άρθρου 36, παράγραφος β), στοιχεία (i), (iv) και (v) τηρεί, σε ολόκληρη την εκμετάλλευση, τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 και στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε μη γεωργικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην εκμετάλλευση, ούτε σε μη γεωργικές εκτάσεις, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 36, στοιχείο β) σημεία i), iv) και v) του παρόντος κανονισμού.

2.   Η αρμόδια εθνική αρχή παρέχει στον δικαιούχο, μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα, τον κατάλογο με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που πρέπει να τηρηθούν.»,

(10)

Στο άρθρο 51, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή δεν τηρούνται πάντοτε οι ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους (εφεξής “το σχετικό ημερολογιακό έτος”) και που η εν λόγω μη συμμόρφωση είναι το αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης άμεσα καταλογιστέας στον δικαιούχο που υπέβαλε αίτηση πληρωμής δυνάμει του άρθρου 36, παράγραφος α), στοιχείο (i) έως (v) και του άρθρου 36 παράγραφος β), στοιχεία (i), (iv) και (v) κατά τη διάρκεια του σχετικού ημερολογιακού έτους, το συνολικό ποσό των πληρωμών αυτών που έχουν καταβληθεί ή που πρόκειται να καταβληθούν στον εν λόγω δικαιούχο ως προς το οικείο ημερολογιακό έτος, μειώνεται ή ακυρώνεται σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες της παραγράφου 4.

Η μείωση ή ακύρωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 39, παράγραφος 3 σε οιαδήποτε χρονική στιγμή του σχετικού ημερολογιακού έτους και η εν λόγω μη τήρηση είναι συνέπεια πράξης ή παράλειψης άμεσα καταλογιστέας στον δικαιούχο, ο οποίος υπέβαλε την αίτηση πληρωμής κατά το άρθρο 36, παράγραφος α), στοιχείο iv).

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο εφαρμόζονται επίσης στις περιπτώσεις στις οποίες η εν λόγω μη συμμόρφωση είναι το αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης άμεσα καταλογιστέας στο πρόσωπο το οποίο ή από το οποίο μεταβιβάστηκε η έκταση.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως “μεταβίβαση” νοείται οιοδήποτε είδος πράξης, με την οποία η έκταση παύει να ευρίσκεται στη διάθεση του μεταβιβάζοντος.

Κατά παρέκκλιση από το τρίτο εδάφιο, σε περίπτωση που το πρόσωπο, στο οποίο καταλογίζεται άμεσα η πράξη ή παράλειψη, υπέβαλε αίτηση πληρωμής εντός του σχετικού οικονομικού έτους, η μείωση ή ακύρωση εφαρμόζεται στο σύνολο των ποσών των πληρωμών που χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν σε αυτό το πρόσωπο.»

(11)

Στο άρθρο 51, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η μείωση ή η ακύρωση των πληρωμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των προτύπων για τα οποία έχει χορηγηθεί περίοδος χάριτος σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 1, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου χάριτος.

Παρά την παράγραφο 1 και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στους λεπτομερείς κανόνες της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν τη μη εφαρμογή μείωσης ή ακύρωσης, όταν το ποσό της είναι ίσο ή μικρότερο των 100 EUR ανά δικαιούχο και ανά ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση που κράτος μέλος αποφασίσει να επιλέξει τη δυνατότητα που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο, κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο δικαιούχος θα αντιμετωπίσει επανορθωτικά τη σχετική διαπίστωση μη συμμόρφωσης. Η διαπίστωση, καθώς και η υποχρέωση λήψης επανορθωτικών μέτρων, κοινοποιούνται στον δικαιούχο.».

(12)

Στο άρθρο 51, η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο δεύτερο εδάφιο, στοιχείο γ), η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2011» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2013».

β)

Στο τρίτο εδάφιο, στοιχείο γ), η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2016».

(13)

Στο άρθρο 51, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Λεπτομερείς κανόνες για τις μειώσεις και τις ακυρώσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 90 παράγραφος 2. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η έκταση, η διάρκεια και η επανάληψη της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης καθώς και τα εξής κριτήρια:

α)

Σε περίπτωση αμέλειας, το ποσοστό της μείωσης δεν υπερβαίνει το 5 % και, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης, το 15 %.

Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν τη μη εφαρμογή μείωσης όταν μία περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, λόγω της σοβαρότητας, της έκτασης και της διάρκειάς της. Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων δεν θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

Εκτός εάν ο δικαιούχος έλαβε άμεσα επανορθωτικά μέτρα τερματίζοντας τη διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, τα οποία μπορούν, οσάκις ενδείκνυται, να περιορίζονται σε διοικητικό έλεγχο, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο δικαιούχος θα αντιμετωπίσει επανορθωτικά τη σχετική διαπίστωση μη συμμόρφωσης. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης ήσσονος σημασίας, καθώς και η υποχρέωση λήψης επανορθωτικών μέτρων, κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

β)

Σε περίπτωση σκόπιμης μη-συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν είναι κατ' αρχήν λιγότερο του 20 % και μπορεί να ανέλθει μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύσει για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

γ)

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό των μειώσεων και ακυρώσεων για ένα ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1.».

(14)

Στο άρθρο 69, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«(5α)   Αποκλειστικά από τα κράτη μέλη δαπανάται ποσό ίσο με τα ποσά που προέρχονται από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 και στο άρθρο 10 παράγραφος 3, μαζί με τα ποσά, από το 2011, που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου ως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 ως κοινοτική στήριξη σύμφωνα με τα τρέχοντα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για τα είδη των ενεργειών που προβλέπονται από το άρθρο 16α του παρόντος κανονισμού.

Για τα νέα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η περίοδος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι από 1ης Ιανουαρίου 2013 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Τα δύο πρώτα εδάφια δεν εφαρμόζονται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

(5β)   Εάν, κατά το κλείσιμο του προγράμματος, το ισχύον ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που δαπανήθηκε για τις ενέργειες που προβλέπονται στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου είναι χαμηλότερο από το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος επιστρέφει τη διαφορά στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι ποσού ίσου με την υπέρβαση των συνολικών πιστώσεων που διατέθηκαν για ενέργειες πλην εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 16α.

(5γ)   Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.».

(15)

Στο άρθρο 70, παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Παρά τα ανώτατα όρια της παραγράφου 3, η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ μπορεί να αυξηθεί κατά 90 % για περιφέρειες σύγκλισης και για 75 % για περιφέρειες μη σύγκλισης για τους τύπους των ενεργειών που προβλέπονται στο άρθρο 16α του παρόντος κανονισμού, ως το ποσό που προέρχεται από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 παράγραφος 4, μαζί με τα ποσά, από το 2011, που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009».

(16)

Στο άρθρο 78, το σημείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την ουσιώδη τροποποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.».

(17)

Στο άρθρο 88, παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ωστόσο, και με την επιφύλαξη του άρθρου 89 του παρόντος κανονισμού, τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης, δεν εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που καταβάλλονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο και σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 36 της Συνθήκης.».

(18)

Ο όρος «Παράρτημα» αντικαθίσταται από τον όρο «Παράρτημα Ι» στον τίτλο του Παραρτήματος και στα ακόλουθα άρθρα: 22(2), 23(6), 24(2), 26(2), 27(3), 28(2), 31(2), 32(2), 33, 34(3), 35(2), 37(3), 38(2), 39(4), 40(3), 43(4), 44(4), 45(3), 46, 47(2), 88(2), 88(4), 88(6).

(19)

Το Παράρτημα τροποποιείται ως εξής:

α)

Το ποσό σε ευρώ για τη «στήριξη εγκατάστασης» σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 2, που καταγράφεται στην τρίτη στήλη της πρώτης σειράς αντικαθίσταται από το εξής:

«70 000».

β)

Η κάτωθι σειρά παρεμβάλλεται μετά την ενδέκατη σειρά που αφορά τη στήριξη ομάδων παραγωγών δυνάμει του άρθρου 35, παράγραφος 2:

«35α(3)

Ανώτατο ποσό στήριξης της αναδιάρθρωσης λόγω μεταρρύθμισης σε κοινή οργάνωση αγοράς

 

Ανά εκμετάλλευση

4500

3000

1500

το 2011:

το 2012:

το 2013»

γ)

Η υποσημείωση «*» αντικαθίσταται από την εξής:

«(*)

Η στήριξη εγκατάστασης μπορεί να δίνεται υπό μορφήν εφάπαξ καταβολής ανώτατου ποσού 40 000 EUR, ή υπό μορφή επιδότησης επιτοκίου, η κεφαλαιοποιημένη αξία της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40 000 EUR. Το ανώτατο ποσό και για τα δύο είδη συνδυασμένης στήριξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 70 000 EUR».

δ)

Η υποσημείωση «****» αντικαθίσταται από την εξής:

«(****)

Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξάνονται για τους τύπους ενεργειών που προβλέπονται στο άρθρο 16α και σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, λαμβανομένων υπόψη ειδικών περιστάσεων που πρέπει να αιτιολογούνται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.».

(20)

Προστίθεται νέο Παράρτημα το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009, εξαιρέσει των σημείων (10), (11) και (13) του άρθρου 1, που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. GANDALOVIČ


(1)  Γνώμη της 19ης Νοεμβρίου 2008 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη της 23ης Οκτωβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Γνώμη η οποία διατυπώθηκε κατόπιν μη υποχρεωτικής διαβούλευσης.

(3)  Γνώμη της 8ης Οκτωβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Γνώμη η οποία διατυπώθηκε κατόπιν μη υποχρεωτικής διαβούλευσης.

(4)  Υιοθετήθηκε με την απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 130, 15.5.2002, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 277, 21.10.2005, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 299, 16.11.2007, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 55, 25.2.2006, σ. 20.

(8)  Βλέπε σ. 16 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(9)  ΕΕ L 270, 21.10.2003, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 30, 31.1.2009, σ. 16»·


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ενδεικτικός κατάλογος των τύπων ενεργειών και πιθανά αποτελέσματα σχετικά με τις προτεραιότητες που αναφέρεται στο άρθρο 16α

Προτεραιότητα: Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και μετριασμός της

Τύποι ενεργειών

Άρθρα και μέτρα

Πιθανά αποτελέσματα

Αποδοτικότερη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων (π.χ. μείωση της χρήσης, εξοπλισμός, γεωργία ακριβείας), βελτίωση της αποθήκευσης κόπρου

Άρθρο 26: εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 39: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Μείωση των εκπομπών μεθανίου (CH4) και οξειδίου του αζώτου (N2O)

Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας (π.χ. χρήση οικοδομικών υλικών που μειώνουν τη θερμική απώλεια)

Άρθρο 26: εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 28: αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Άρθρο 29: συνεργασία για νέα προϊόντα, διαδικασίες και τεχνολογίες

Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) με την εξοικονόμηση ενέργειας

Προληπτικοί μηχανισμοί για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των σχετιζομένων με το κλίμα ακραίων φαινομένων (π.χ. εγκαταστάσεις δικτύων χαλαζοπροστασίας)

Άρθρο 26: εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων στο γεωργικό παραγωγικό δυναμικό

Πρακτικές διαχείρισης του εδάφους (π.χ. μέθοδοι άροσης, δευτερεύουσες καλλιέργειες, διαφοροποιημένη αμειψισπορά)

Άρθρο 39: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Μείωση του οξειδίου του αζώτου (N2O)· δέσμευση άνθρακα

προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στο έδαφος

Αλλαγή χρήσης γης (π.χ. μετατροπή αρόσιμης γης σε βοσκότοπους, μόνιμη αγρανάπαυση)

Άρθρο 39: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Άρθρο 41: μη παραγωγικές επενδύσεις

Μείωση του οξειδίου του αζώτου (N2O)· δέσμευση άνθρακα

Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας (π.χ. μείωση της πυκνότητας ζωικού κεφαλαίου) και διαχείριση λειμώνων

Άρθρο 39: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Μείωση των εκπομπών μεθανίου (CH4) και οξειδίου του αζώτου (N2O)

Δάσωση, εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων

Άρθρα 43 και 45: πρώτη δάσωση γεωργικών και μη γεωργικών εκτάσεων

Άρθρο 44: πρώτη εγκατάστασης γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική γη

Μείωση του οξειδίου του αζώτου (N2O)· δέσμευση άνθρακα

Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης πλημμύρων (π.χ. σχέδια που αφορούν την προστασία από πλημμύρες σε παράκτιες και εσωτερικές περιοχές)

Άρθρο 20: αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων πρόληψης

Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος στο γεωργικό παραγωγικό δυναμικό

Κατάρτιση και χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών στην εκμετάλλευση όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος

Άρθρο 21: Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης

Άρθρο 24: Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

Άρθρο 58: Κατάρτιση και ενημέρωση

Παροχή κατάρτισης και συμβουλών σε γεωργούς για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος

Προληπτικές δράσεις κατά των δασικών πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα

Άρθρο 48: αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης

Δέσμευση άνθρακα στα δάση και αποφυγή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στα δάση

Μετατροπή σε ανθεκτικότερους τύπους δασών

Άρθρο 47: δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Άρθρο 49: μη παραγωγικές επενδύσεις

Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στα δάση

Προτεραιότητα: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τύποι ενεργειών

Άρθρα και μέτρα

Πιθανά αποτελέσματα

Παραγωγή βιοαερίου με χρήση οργανικών αποβλήτων (στη γεωργική εκμετάλλευση και τοπική παραγωγή)

Άρθρο 26: εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 53: διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων· μείωση του μεθανίου (CH4)

Πολυετείς ενεργειακές καλλιέργειες (δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά και ποώδη αγρωστώδη)

Άρθρο 26: εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων· δέσμευση άνθρακα· Μείωση του οξειδίου του αζώτου (N2O)

Επεξεργασία της γεωργικής/δασικής βιομάζας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Άρθρο 26: εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 28: αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Άρθρο 29: Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων και στον δασοκομικό τομέα

Άρθρο 53: διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Άρθρο 54: στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων

Υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων

Εγκαταστάσεις/υποδομές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χρήση της βιομάζας και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακής και αιολικής ενέργειας, γεωθερμικής)

Άρθρο 53: διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Άρθρο 54: στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων

Άρθρο 56: βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

Άρθρο 30: Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

Υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων

Ενημέρωση και διάδοση γνώσεων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Άρθρο 21: Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης

Άρθρο 58: Κατάρτιση και ενημέρωση

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης και, ως εκ τούτου, έμμεσα, της αποτελεσματικότητας άλλων ενεργειών που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Προτεραιότητα: Διαχείριση των υδάτων

Τύποι των ενεργειών

Άρθρα και μέτρα

Πιθανά αποτελέσματα

Τεχνολογίες εξοικονόμησης ύδατος (π.χ. αποτελεσματικά συστήματα άδευσης)

Αποθήκευση ύδατος (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών υπερχείλισης υδάτων)

Παραγωγικές τεχνικές εξοικονόμησης ύδατος (π.χ. προσαρμοσμένα πρότυπα καλλιέργειας)

Άρθρο 26: εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 30: υποδομή

Άρθρο 28: αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Άρθρο 39: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Βελτίωση της ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης του ύδατος και βελτίωση της ικανότητας αποθήκευσης ύδατος

Αποκατάσταση υγροτόπων

Μετατροπή γεωργικών εκτάσεων σε έλη

Άρθρο 41: μη παραγωγικές επενδύσεις

Άρθρο 39: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Άρθρο 38: ενισχύσεις Natura 2000

Διατήρηση υδάτινων συστημάτων υψηλής αξίας· προστασία και βελτίωση της ποιότητας του ύδατος

Μετατροπή γεωργικών εκτάσεων σε δάση/γεωργοδασοκομικά συστήματα

Άρθρα 43 και 45: πρώτη δάσωση γεωργικών και μη γεωργικών εκτάσεων

Προστασία και βελτίωση της ποιότητας του ύδατος

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στα πλαίσια της επεξεργασίας και της εμπορίας

Άρθρο 26: εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 28: αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Βελτίωση της ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης του ύδατος

Ανάπτυξη ημιφυσικών υδάτινων συστημάτων

Δημιουργία φυσικών οχθών

Οφιοειδείς ποταμοί

Άρθρο 39: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Άρθρο 57: διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

Διατήρηση υδάτινων συστημάτων υψηλής αξίας· προστασία και βελτίωση της ποιότητας του ύδατος

Πρακτικές διαχείρισης του εδάφους (π.χ. δευτερεύουσες καλλιέργειες, βιολογική γεωργία, μετατροπή της αρόσιμης γης σε μόνιμους βοσκότοπους)

Άρθρο 39: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Συμβολή στη μείωση των απωλειών διαφόρων χημικών ενώσεων στα ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των φωσφορούχων

Ενημέρωση και διάδοση γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων

Άρθρο 21: Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης

Άρθρο 58: Κατάρτιση και ενημέρωση

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης και, ως εκ τούτου, έμμεσα, της αποτελεσματικότητας ενεργειών που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Προτεραιότητα: Βιοποικιλότητα

Τύποι ενεργειών

Άρθρα και μέτρα

Πιθανά αποτελέσματα

Μη εφαρμογή λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σε γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας

Εκτατικές μορφές διαχείρισης της κτηνοτροφίας

Ολοκληρωμένη και βιολογική παραγωγή

Άρθρο 39: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Διατήρηση τύπων βλάστησης πλούσιων σε είδη, προστασία και διατήρηση λειμώνων

Μόνιμες παρυφές αγρών και παρόχθιες ζώνες “biobeds”

Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης για το Natura 2000

Κατασκευή/διαχείριση βιοτόπων/ενδιαιτημάτων εντός και εκτός των τοποθεσιών Natura 2000

Αλλαγή της χρήσης γης (εκτατική διαχείριση λειμώνων, μετατροπή καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους, μακροχρόνια αγρανάπαυση)

Διαχείριση πολυετών φυτών υψηλής φυσικής αξίας

Δημιουργία και διατήρηση δενδροφυτειών σε λειμώνες

Άρθρα 38 και 46: ενισχύσεις Natura 2000

Άρθρο 39: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Άρθρο 41: μη παραγωγικές επενδύσεις

Άρθρο 47: δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Άρθρο 57: διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

Προστασία πουλιών και άλλων ειδών της άγριας πανίδας και βελτίωση του δικτύου βιοτόπων· μειωμένη είσοδος βλαβερών ουσιών στα γειτονικά ενδιαιτήματα, διατήρηση της προστατευόμενης πανίδας και χλωρίδας

Διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας

Άρθρο 39: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Διατηρούμενη γενετική ποικιλότητα

Ενημέρωση και διάδοση γνώσεων σχετικά με τη βιοποικιλότητα

Άρθρο 21: Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης

Άρθρο 58: Κατάρτιση και ενημέρωση

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης και, ως εκ τούτου, έμμεσα, της αποτελεσματικότητας ενεργειών που αφορούν την βιοποικιλότητα

Προτεραιότητα: Συνοδευτικά μέτρα της αναδιάρθρωσης του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων

Τύποι ενεργειών

Άρθρα και μέτρα

Πιθανά αποτελέσματα

Στήριξη των επενδύσεων για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

Άρθρο 26: εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γαλακτοκομικού τομέα

Βελτιώσεις μεταποίησης και εμπορίας γαλακτοκομικών

Άρθρο 28: αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γαλακτοκομικού τομέα

Καινοτομία στον τομέα των γαλακτοκομικών τομέων

Άρθρο 29: συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασίες και τεχνολογίες

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γαλακτοκομικού τομέα

Πριμοδότηση για λειμώνες και επεκτατική εκτροφή ζώων, παραγωγή, βιολογική παραγωγή για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, πριμοδοτήσεις μόνιμων βοσκοτόπων σε μειονεκτικές περιοχές, πριμοδότηση βοσκοτόπων

Άρθρο 39: γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Ενίσχυση των θετικών επιπτώσεων του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων στο περιβάλλον

Προτεραιότητα: Καινοτόμες προσεγγίσεις που σχετίζονται με τις προτεραιότητες του άρθρου 16α παράγραφος 1 σημεία α),β), γ) και δ)

Καινοτόμες ενέργειες για την αντιμετώπιση του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και των μέτρων προσαρμογής

Άρθρο 29: συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασίες και τεχνολογίες

Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) και προσαρμογή της γεωργίας στην αλλαγή του κλίματος

Καινοτόμες ενέργειες για τη στήριξη της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Άρθρο 29: συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασίες και τεχνολογίες

Υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων (GHG) και μείωση των αερίων θερμοκηπίου

Καινοτόμες ενέργειες για την ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτων

Άρθρο 29: συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασίες και τεχνολογίες

Βελτίωση των ικανοτήτων για την αποτελεσματικότερη χρήση του ύδατος και βελτίωση της ποιότητας του ύδατος

Καινοτόμες ενέργειες για τη στήριξη της διατήρησης της βιοποικιλότητας

Άρθρο 29: συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασίες και τεχνολογίες

Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας»


Top