Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0117

Οδηγία 2008/117/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις

OJ L 14, 20.1.2009, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 283 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/117/oj

20.1.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 14/7


ΟΔΗΓΊΑ 2008/117/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Δεκεμβρίου 2008

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απάτη στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επηρεάζει σημαντικά τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και διαταράσσει την οικονομική δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά, δημιουργώντας μη δικαιολογούμενες ροές αγαθών και διαθέτοντας στην αγορά αγαθά σε τιμές αδικαιολόγητα χαμηλές.

(2)

Οι αδυναμίες του ενδοκοινοτικού καθεστώτος ΦΠΑ, και ιδίως του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της Κοινότητας, όπως θεσπίσθηκε με την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (3), είναι ένα από τα αίτια της απάτης αυτής. Ειδικότερα, το διάστημα που παρέρχεται μεταξύ μιας πράξης και της αντίστοιχης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ αποτελεί εμπόδιο για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των εν λόγω πληροφοριών για την καταπολέμηση της απάτης.

(3)

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης αυτής, είναι απαραίτητο η διοίκηση του κράτους μέλους στον οποίο είναι απαιτητός ο ΦΠΑ να διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει ένα μήνα.

(4)

Για να είναι η διασταυρωμένη επαλήθευση των πληροφοριών χρήσιμη για την καταπολέμηση της απάτης, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι ενδοκοινοτικές πράξεις δηλώνονται για την ίδια φορολογική περίοδο από τον προμηθευτή, καθώς και από τον αγοραστή ή τον λήπτη.

(5)

Λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης του περιβάλλοντος και των εργαλείων εργασίας των επιχειρήσεων, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι δηλώσεις αυτές δύνανται να πραγματοποιούνται μέσω απλών ηλεκτρονικών διαδικασιών, ώστε να μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο η διοικητική επιβάρυνση.

(6)

Προκειμένου να διατηρείται η ισορροπία μεταξύ των στόχων της Κοινότητας που αφορούν την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των οικονομικών φορέων, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν ανά τρίμηνο τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, εφόσον το ποσό τους δεν είναι σημαντικό. Τα κράτη μέλη, τα οποία επιθυμούν να οργανώσουν την προοδευτική θέση σε εφαρμογή της δυνατότητας αυτής, θα πρέπει να μπορούν μεταβατικά να καθορίσουν το ποσό αυτό σε υψηλότερο επίπεδο. Ομοίως, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συλλέγουν σε τριμηνιαία βάση τις πληροφορίες που αφορούν τις ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών.

(7)

Ο αντίκτυπος της ταχύτερης ανταλλαγής πληροφοριών στην ικανότητα των κρατών να πατάσσουν την απάτη που σχετίζεται με τον ΦΠΑ καθώς και οι επιλογές θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Επιτροπή μετά παρέλευση ενός έτους εφαρμογής των νέων διατάξεων, προκειμένου ιδίως να καθορισθεί το κατά πόσο πρέπει να διατηρηθούν αυτές οι επιλογές.

(8)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, η δράση των οποίων εξαρτάται από τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα άλλα κράτη μέλη, και μπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα, λόγω της αναγκαίας συμμετοχής όλων των κρατών μελών, σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την εκπλήρωση των στόχων αυτών.

(9)

Συνεπώς, η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (4), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καθορίσουν, για αυτά τα ίδια και προς κοινοτικό όφελος, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα εμφανίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιήσουν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 64, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο φόρος οφείλεται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 196 και οι οποίες πραγματοποιούνται συνεχώς επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους και δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου αυτής, θεωρείται ότι ολοκληρώνονται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, εφόσον συνεχίζεται η παροχή υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, πλην εκείνων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται συνεχώς επί μια χρονική περίοδο, θεωρείται ότι ολοκληρώνονται ανά διαστήματα τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.».

2.

Στο άρθρο 66, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Εντούτοις, η παρέκκλιση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο λήπτης των υπηρεσιών είναι υπόχρεος του φόρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 196.».

3.

Το άρθρο 263 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 263

1.   Συντάσσεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας για κάθε ημερολογιακό μήνα εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει ένα μήνα και σύμφωνα με τις διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να καθορίσουν τα κράτη μέλη.

1α.   Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους υποκείμενους σε φόρο, υπό τις προϋποθέσεις που δύνανται να ορίζουν, να υποβάλλουν κατ’ επιλογή τους τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ανά ημερολογιακή τριμηνία, εντός προθεσμίας που δεν θα υπερβαίνει ένα μήνα από το τέλος του τριμήνου, οσάκις το σύνολο του τριμηνιαίου ποσού, εκτός ΦΠΑ, για τις παραδόσεις αγαθών που εμπίπτουν στο άρθρο 264 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 265 παράγραφος 1 στοιχείο γ), δεν υπερβαίνει, ούτε κατά την υπόψιν τριμηνία ούτε κατά τις τέσσερις προηγούμενες, το ποσό των 50 000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα.

Η δυνατότητα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο παύει να εφαρμόζεται από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο το συνολικό ποσό, εκτός ΦΠΑ, των παραδόσεων των αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 264 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 265 παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπερβαίνει, για την τρέχουσα τριμηνία, το ποσό των 50 000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα. Στην περίπτωση αυτή, συντάσσεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας για τον μήνα ή τους μήνες που διέρρευσαν από την αρχή του τριμήνου, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει ένα μήνα.

1β.   Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1α σε 100 000 EUR ή στο αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα.

1γ.   Τα κράτη μέλη μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις και τα όρια που ενδεχομένως καθορίζουν, να επιτρέπουν στους υποκείμενους σε φόρο, για τις παροχές υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 264 παράγραφος 1 στοιχείο δ), να υποβάλλουν τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα για κάθε τριμηνία εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει ένα μήνα από το τέλος του τριμήνου.

Τα κράτη μέλη μπορούν ιδίως να απαιτούν από τους υποκείμενους σε φόρο οι οποίοι παραδίδουν τα αγαθά ή παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 264 παράγραφος 1 στοιχείο δ), να υποβάλλουν τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εντός της προθεσμίας που απορρέει από την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 1β.

2.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν και μπορούν να απαιτούν την υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα της παραγράφου 1 μέσω της διαβίβασης του σχετικού αρχείου με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζουν.».

4.

Στο άρθρο 264, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) δηλώνεται για την περίοδο υποβολής που ορίζεται στο άρθρο 263 παράγραφοι 1 έως 1γ, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέστη απαιτητός ο φόρος.

Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) δηλώνεται για την περίοδο υποβολής που ορίζεται στο άρθρο 263 παράγραφοι 1 έως 1γ, κατά τη διάρκεια της οποίας ο διακανονισμός κοινοποιήθηκε στον αποκτώντα.».

5.

Στο άρθρο 265, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το ποσό της παραγράφου 1 στοιχείο γ) δηλώνεται για την περίοδο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα σύμφωνα με στο άρθρο 263 παράγραφοι 1 έως 1β, κατά τη διάρκεια της οποίας ο φόρος κατέστη απαιτητός.».

Άρθρο 2

Βάσει των πληροφοριών που της παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή υποβάλει, στις 30 Ιουνίου 2011 το αργότερο, έκθεση στην οποία αξιολογούνται οι επιπτώσεις του άρθρου 263 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ επί της ικανότητας των κρατών μελών να πατάξουν την απάτη όσον αφορά τον ΦΠΑ που σχετίζεται με τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών καθώς και τη χρησιμότητα των επιλογών που προβλέπονται στο άρθρο 263 παράγραφοι 1α έως 1γ, συνοδευόμενη, ανάλογα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, από κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.


Top