EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L2057

Οδηγία (ΕΕ) 2018/2057 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο

ST/12852/2018/INIT

OJ L 329, 27.12.2018, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2057/oj

27.12.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/3


ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/2057 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Δεκεμβρίου 2018

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 113,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, (1)

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, (2)

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην ανακοίνωσή της της 7ης Απριλίου 2016 σχετικά με ένα σχέδιο δράσης της για τον ΦΠΑ, η Επιτροπή εξήγγειλε την πρόθεσή της να παρουσιάσει πρόταση για ένα οριστικό καθεστώς φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές επιχειρήσεων μεταξύ κρατών μελών στη βάση της φορολογίας των διασυνοριακών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών.

(2)

Υπό το πρίσμα του τρέχοντος επιπέδου της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και του γεγονότος ότι δεν πλήττονται εξίσου από αυτήν όλα τα κράτη μέλη και δεδομένου ότι θα απαιτηθεί διάστημα αρκετών ετών μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ, απαιτούνται ενδεχομένως ορισμένα επείγοντα και ειδικά μέτρα.

(3)

Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν να τους επιτραπεί να εφαρμόσουν έναν προσωρινό γενικευμένο μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης («ΓΜΑΕ») με ένα ορισμένο όριο ανά συναλλαγή, κατά παρέκκλιση από μία εκ των γενικών αρχών του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ, ήτοι το σύστημα των τμηματικών πληρωμών, με σκοπό την αντιμετώπιση της ενδημικής αλυσιδωτής απάτης. Η αλυσιδωτή απάτη πηγάζει από την υφιστάμενη απαλλαγή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, η οποία επιτρέπει την απόκτηση αγαθών χωρίς ΦΠΑ. Ορισμένοι έμποροι διαπράττουν στη συνέχεια φορολογική απάτη με το να μην καταβάλουν στις φορολογικές αρχές τον ΦΠΑ που εισπράττουν από τους πελάτες τους. Οι πελάτες αυτοί, ωστόσο, οι οποίοι έχουν λάβει έγκυρο τιμολόγιο, εξακολουθούν να δικαιούνται έκπτωση φόρου. Τα ίδια αγαθά μπορούν να παραδίδονται πολλές φορές, με απαλλαγή και πάλι των ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Παρόμοια αλυσιδωτή απάτη μπορεί επίσης να συμβεί κατά την παροχή υπηρεσιών. Με την παρέκκλιση, βάσει της οποίας υπόχρεος προς πληρωμή του ΦΠΑ θα είναι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες, αναμένεται να εξαλειφθεί η δυνατότητα διάπραξης αυτής της μορφής φορολογικής απάτης.

(4)

Τα κράτη μέλη που εμφανίζουν διαφορές ως προς την ανάπτυξη των ικανοτήτων των φορολογικών τους αρχών υποβάλλονται σε ιδιαίτερη προσπάθεια στο πλαίσιο της εφαρμογής του καθεστώτος ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την αντιμετώπιση υψηλότερων επιπέδων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και απώλειας εσόδων.

(5)

Για να περιοριστεί ο κίνδυνος μετατόπισης της απάτης μεταξύ κρατών μελών, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση του ΓΜΑΕ στα κράτη μέλη τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια σε σχέση με το επίπεδο της απάτης στο έδαφός τους - ιδίως όσον αφορά την αλυσιδωτή απάτη - και μπορούν να αποδείξουν ότι άλλα μέτρα ελέγχου δεν είναι επαρκή για την καταπολέμηση της απάτης αυτής. Επιπλέον, τα κράτη μέλη αυτά θα πρέπει να αποδείξουν ότι τα εκτιμώμενα οφέλη ως προς τη φορολογική συμμόρφωση και την είσπραξη φόρων τα οποία αναμένονται ως αποτέλεσμα της θέσπισης του ΓΜΑΕ υπερκαλύπτουν την εκτιμώμενη συνολική πρόσθετη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές καθώς και ότι οι επιχειρήσεις και οι φορολογικές αρχές δεν θα επιβαρυνθούν με δαπάνες υψηλότερες εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή άλλων μέτρων ελέγχου.

(6)

Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να εφαρμόσουν τον ΓΜΑΕ, θα πρέπει να τον εφαρμόσουν σε όλες τις μη διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών η αξία των οποίων υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο ανά συναλλαγή. Η εφαρμογή του ΓΜΑΕ δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένο τομέα.

(7)

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να εφαρμόσουν τον ΓΜΑΕ θα πρέπει να θεσπίσουν ειδικές υποχρεώσεις ηλεκτρονικής αναφοράς όσον αφορά τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία και παρακολούθηση της εφαρμογής του ΓΜΑΕ. Θα πρέπει να εντοπίζουν και να αποτρέπουν κάθε νέα μορφή φορολογικής απάτης, όπως τον τεχνητό κατακερματισμό της βάσης υπολογισμού του φόρου.

(8)

Προκειμένου να είναι δυνατό να αξιολογηθεί κατά πόσον η θέσπιση του ΓΜΑΕ σε ένα κράτος μέλος οδηγεί σε μετατόπιση της απάτης σε άλλα κράτη μέλη και να εκτιμηθεί ο βαθμός της πιθανής διαταραχής στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ειδική υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ και των λοιπών κρατών μελών. Όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών υπόκεινται στις εφαρμοστέες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περί εμπιστευτικότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν εξαιρέσεις και περιορισμούς για τη διασφάλιση των συμφερόντων των κρατών μελών ή της Ένωσης στον τομέα της φορολογίας.

(9)

Για να αξιολογηθεί με διαφάνεια το αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΓΜΑΕ στις δόλιες δραστηριότητες, θα πρέπει να θεσπιστούν από τα κράτη μέλη αυτά προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης αναφορών ώστε να είναι εφικτή η εκτίμηση του επιπέδου της απάτης πριν και μετά την εφαρμογή του ΓΜΑΕ.

(10)

Οι αποφάσεις που επιτρέπουν την εφαρμογή του ΓΜΑΕ μπορεί να έχουν σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Συνεπώς, η αρμοδιότητα εξουσιοδότησης της εφαρμογής του ΓΜΑΕ θα πρέπει να ανατεθεί στο Συμβούλιο.

(11)

Κράτος μέλος που επιλέγει να εφαρμόσει τον ΓΜΑΕ θα πρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή να προτείνει την εφαρμογή του ΓΜΑΕ και να υποβάλει σχετικά στοιχεία, ώστε να είναι η Επιτροπή σε θέση να αξιολογήσει τη σχετική αίτηση. Εάν είναι απαραίτητο, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να ζητεί πρόσθετα στοιχεία.

(12)

Επειδή η εφαρμογή του ΓΜΑΕ θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς λόγω πιθανής μετατόπισης της απάτης σε άλλα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ, το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση, ως μέτρο διασφάλισης, να καταργεί όλες τις εκτελεστικές αποφάσεις έγκρισης της εφαρμογής του ΓΜΑΕ. Καθώς απαιτείται ταχεία αντίδραση όταν αποδεικνύεται σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ψηφοφορία με αντίστροφη ομοφωνία.

(13)

Καθώς ο ΓΜΑΕ θα μπορούσε να έχει αβέβαιες συνέπειες, η εφαρμογή του θα πρέπει να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.

(14)

Για τη στενή παρακολούθηση του αντικτύπου στην εσωτερική αγορά, θα πρέπει όλα τα κράτη μέλη, εφόσον ο ΓΜΑΕ εφαρμόζεται σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος, να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή, ώστε να μπορεί να αξιολογείται ο αντίκτυπος επί της απάτης, οι δαπάνες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και τυχόν μετατόπιση δόλιων δραστηριοτήτων λόγω της εφαρμογής του ΓΜΑΕ.

(15)

Συνεπώς, η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (3) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στην οδηγία 2006/112/ΕΚ παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 199γ

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 193, τα κράτη μέλη μπορούν, έως τις 30 Ιουνίου 2022, να εισαγάγουν γενικευμένο μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης (ΓΜΑΕ) για μη διασυνοριακές παραδόσεις και παροχές, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο στο οποίο γίνονται όλες οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών πέραν του ορίου των 17 500 EUR ανά συναλλαγή.

Το κράτος μέλος που επιθυμεί να εισαγάγει τον ΓΜΑΕ πρέπει να πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

είχε κατά το 2014, σύμφωνα με τη μέθοδο και τα στοιχεία της τελικής έκθεσης 2016 για το έλλειμμα ΦΠΑ, η οποία δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή με ημερομηνία 23 Αυγούστου 2016, έλλειμμα ΦΠΑ, εκφραζόμενο ως ποσοστό της συνολικής φορολογικής υποχρέωσης ΦΠΑ, που υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες τη διάμεση τιμή του ελλείμματος ΦΠΑ της Κοινότητας,

β)

έχει, με βάση την εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει τη νομοθετική πρόταση για το άρθρο αυτό, επίπεδο αλυσιδωτής απάτης που υπερβαίνει το 25 % του συνολικού του ελλείμματος ΦΠΑ,

γ)

αποδεικνύει ότι για την καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης στο έδαφός του δεν επαρκούν άλλα μέτρα ελέγχου, αναφέροντας, ιδίως, τα μέτρα ελέγχου που έχουν εφαρμοστεί και τους ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους δεν έχουν αποδώσει, καθώς και τους λόγους για τους οποίους η διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ έχει αποδειχθεί ανεπαρκής,

δ)

αποδεικνύει ότι τα εκτιμώμενα οφέλη ως προς τη φορολογική συμμόρφωση και την είσπραξη φόρων τα οποία αναμένονται ως αποτέλεσμα της θέσπισης του ΓΜΑΕ, υπερκαλύπτουν κατά τουλάχιστον 25 % την αναμενόμενη συνολική πρόσθετη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές και

ε)

αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις και οι φορολογικές διοικήσεις δεν θα επιβαρυνθούν, ως αποτέλεσμα η θέσπιση του ΓΜΑΕ, δεν θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές σε δαπάνες υψηλότερες εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή άλλων μέτρων ελέγχου.

Το κράτος μέλος επισυνάπτει στην αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 τον υπολογισμό του ελλείμματος ΦΠΑ σύμφωνα με τη μέθοδο και τα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα στην έκθεση για το έλλειμμα ΦΠΑ που έχει δημοσιεύσει η Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου της παρούσης παραγράφου.

2.   Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ θεσπίζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές υποχρεώσεις ηλεκτρονικής αναφοράς για όλα τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα και, ειδικότερα, για τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα τα οποία παραδίδουν ή παραλαμβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες που υπόκεινται στον ΓΜΑΕ, ώστε να διασφαλιστούν η αποτελεσματική λειτουργία και παρακολούθηση της εφαρμογής του ΓΜΑΕ.

3.   Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν τον ΓΜΑΕ υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή και παρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

αναλυτική αιτιολόγηση εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1,

β)

την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ΓΜΑΕ και την περίοδο που θα καλύπτει ο ΓΜΑΕ,

γ)

μέτρα που λαμβάνονται για την ενημέρωση των υποκείμενων στον φόρο προσώπων για την εφαρμογή του ΓΜΑΕ·και

δ)

αναλυτική περιγραφή των συνοδευτικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, ζητεί, εντός μηνός από την παραλαβή της αίτησης, να της υποβληθούν πρόσθετα στοιχεία, όπως οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και οι σχετικές παραδοχές και μελέτες καθώς και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα. Το αιτούν κράτος μέλος υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία εντός μηνός από την παραλαβή της κοινοποίησης.

4.   Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι μία αίτηση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3, υποβάλλει πρόταση στο Συμβούλιο το αργότερο τρεις μήνες μετά την παραλαβή όλων των αναγκαίων στοιχείων. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα επί της πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέψει στο αιτούν κράτος μέλος να εφαρμόσει τον ΓΜΑΕ. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η αίτηση δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 γνωστοποιεί τους λόγους στο αιτούν κράτος μέλος και στο Συμβούλιο εντός της ίδιας προθεσμίας.

5.   Εφόσον έχει στοιχειοθετηθεί σημαντική αρνητική επίπτωση στην εσωτερική αγορά, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσης παραγράφου,η Επιτροπή, το αργότερο τρεις μήνες μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων στοιχείων, προτείνει την κατάργηση όλων των εκτελεστικών αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4, το νωρίτερο έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της πρώτης εκτελεστικής απόφασης που επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να εφαρμόσει τον ΓΜΑΕ. Η κατάργηση λογίζεται εγκριθείσα από το Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν αποφασίσει ομόφωνα να απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής εντός 30 ημερών από την έγκρισή της από την Επιτροπή.

Σημαντική αρνητική επίπτωση θεωρείται ότι στοιχειοθετείται όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τουλάχιστον ένα κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει τον ΓΜΑΕ ενημερώνει την Επιτροπή ότι υπάρχει στο έδαφός του αύξηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ εξαιτίας της εφαρμογής του ΓΜΑΕ· και

β)

η Επιτροπή διαπιστώνει, μεταξύ άλλων και με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο στοιχείο α) του εδαφίου αυτού, ότι η αύξηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στο έδαφός τους συνδέεται με την εφαρμογή του ΓΜΑΕ σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

6.   Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ υποβάλλουν τα ακόλουθα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή σε όλα τα κράτη μέλη:

α)

τα ονόματα των προσώπων τα οποία, κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έναρξης εφαρμογής του ΓΜΑΕ, απετέλεσαν αντικείμενο διαδικασίας, ποινικής ή διοικητικής, που αφορά απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, και

β)

τα ονόματα των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση νομικών προσώπων, των ονομάτων των διευθυντών τους, των οποίων η εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ στο εν λόγω κράτος μέλος τερματίζεται μετά τη θέσπιση του ΓΜΑΕ· και

γ)

τα ονόματα των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση νομικών προσώπων, των ονομάτων των διευθυντών τους, τα οποία δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΠΑ για δύο συνεχείς φορολογικές περιόδους μετά τη θέσπιση του ΓΜΑΕ

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου υποβάλλονται το αργότερο τρεις μήνες μετά τη θέσπιση του ΓΜΑΕ και, στη συνέχεια, ενημερώνονται κάθε τρεις μήνες. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου υποβάλλονται το αργότερο εννέα μήνες μετά τη θέσπιση του ΓΜΑΕ και, στη συνέχεια, ενημερώνονται κάθε τρεις μήνες.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη εφαρμογής του. Η εν λόγω έκθεση παρέχει αναλυτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΓΜΑΕ. Τρεις μήνες μετά τη λήξη της εφαρμογής του ΓΜΑΕ, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ υποβάλλουν τελική έκθεση για τον συνολικό του αντίκτυπο.

7.   Τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ υποβάλλουν στην Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει στο έδαφός τους η εφαρμογή του ΓΜΑΕ από άλλα κράτη μέλη. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός τριών μηνών, μετά την εφαρμογή του ΓΜΑΕ επί τουλάχιστον ένα έτος σε ένα κράτος μέλος.

Εάν τουλάχιστον ένα κράτος μέλος εφαρμόζει τον ΓΜΑΕ, τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ υποβάλλουν στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 τελική έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει στο έδαφός τους η εφαρμογή του ΓΜΑΕ από άλλα κράτη μέλη.

8.   Στις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6, τα κράτη μέλη αξιολογούν τον αντίκτυπο της εφαρμογής του ΓΜΑΕ με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:

α)

την εξέλιξη του ελλείμματος ΦΠΑ,

β)

την εξέλιξη της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ιδίως της αλυσιδωτής απάτης και της απάτης σε επίπεδο λιανικών πωλήσεων,

γ)

την εξέλιξη της διοικητικής επιβάρυνσης στα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα,

δ)

την εξέλιξη των διοικητικών δαπανών για τις φορολογικές αρχές.

9.   Στις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7, τα κράτη μέλη αξιολογούν τον αντίκτυπο της εφαρμογής του ΓΜΑΕ με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:

α)

την εξέλιξη της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ιδίως της αλυσιδωτής απάτης και της απάτης σε επίπεδο λιανικών πωλήσεων,

β)

τη μετατόπιση της απάτης από κράτη μέλη που εφαρμόζουν ή έχουν εφαρμόσει τον ΓΜΑΕ.».

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2018.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

E. KÖSTINGER


(1)  Γνώμη της 11ης Δεκεμβρίου 2018 [P8_TA(2018)0496].

(2)  Γνώμη της 31ης Μαΐου 2017 (ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 52).

(3)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1)


Top