EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1348

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1348 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 σχετικά με τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 208 της 5.8.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1348/oj

5.8.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 208/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1348 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Αυγούστου 2015

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 σχετικά με τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης (1), και ιδίως το άρθρο 33,

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή στις 19 Ιουνίου 2015,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής (2) θεσπίζει κανόνες που αφορούν — μεταξύ άλλων — τις έρευνες που διενεργούνται από την Επιτροπή και την πρόσβαση στον φάκελο της Επιτροπής.

(2)

Οι συμπράξεις (καρτέλ) είναι συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ δύο ή περισσότερων ανταγωνιστών οι οποίες αποσκοπούν στον συντονισμό της ανταγωνιστικής τους συμπεριφοράς στην αγορά ή στον επηρεασμό των σχετικών παραμέτρων ανταγωνισμού, μέσω πρακτικών όπως ο καθορισμός ή ο συντονισμός των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, η παροχή ποσοστώσεων παραγωγής ή πωλήσεων, η κατανομή των αγορών και των πελατών, συμπεριλαμβανομένης της νόθευσης διαγωνισμών, οι περιορισμοί των εισαγωγών ή των εξαγωγών, καθώς και αντιανταγωνιστικές ενέργειες έναντι άλλων ανταγωνιστών. Οι εν λόγω πρακτικές συγκαταλέγονται μεταξύ των σοβαρότερων παραβιάσεων του άρθρου 101 της Συνθήκης.

(3)

Λόγω της ίδιας της φύσης τους, οι μυστικές συμπράξεις είναι συχνά δύσκολο να ανιχνευθούν και να διερευνηθούν χωρίς τη συνεργασία των επιχειρήσεων ή των ιδιωτών που εμπλέκονται σε αυτές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι το συμφέρον της Ένωσης επιβάλλει την ανταμοιβή των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε αυτή τη μορφή παράνομων πρακτικών και οι οποίες είναι πρόθυμες να θέσουν τέλος στη συμμετοχή τους και να συνεργασθούν στην έρευνα της Επιτροπής, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη σύμπραξη. Τα συμφέροντα των καταναλωτών όσον αφορά τη διασφάλιση του εντοπισμού και της τιμωρίας των μυστικών συμπράξεων υπερτερούν έναντι του συμφέροντος της επιβολής προστίμων επιπέδου αναλόγου προς την παράνομη συμπεριφορά που επέδειξαν οι επιχειρήσεις εκείνες που επιτρέπουν στην Επιτροπή να εντοπίσει και να απαγορεύσει τις εν λόγω πρακτικές. Για τον σκοπό αυτό, από το 1996 η Επιτροπή εφαρμόζει πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης. Στο πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης η Επιτροπή καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ανταμείβει τις επιχειρήσεις για τη συνεργασία τους στην έρευνα της Επιτροπής. Το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης αποδείχθηκε αποτελεσματικό εργαλείο, που επιτρέπει στην Επιτροπή να αποκαλύπτει και να τιμωρεί πολυάριθμες μυστικές συμπράξεις. Επιπλέον, βοηθώντας στην αποκάλυψη περισσότερων παραβάσεων και καθιστώντας την επιβολή της νομοθεσίας από δημόσιους φορείς περισσότερο αποτελεσματική, το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης χρησιμεύει επίσης και ως αποτρεπτικός παράγοντας έναντι των συμπράξεων και, τέλος, παρέχει τη βάση ώστε να απαιτήσουν οι ζημιωθέντες αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν από τις εν λόγω παραβάσεις.

(4)

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν οικειοθελώς στην Επιτροπή εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς μεταχείρισης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν καταστάσεις από νυν και/ή πρώην υπαλλήλους και εκπροσώπους της επιχείρησης. Ωστόσο, οι ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για τη θέση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο αστικής δίκης, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας τους με την Επιτροπή, είναι πιθανό να αποτρέψουν τις επιχειρήσεις από την εν λόγω συνεργασία.

(5)

Οι διάδικοι στη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, καθώς και τρίτα μέρη, όπως οι καταγγέλλοντες και άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, μπορούν να λάβουν ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία από τον φάκελο της Επιτροπής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 773/2004.

(6)

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των πληροφοριών αυτών σε διαδικασίες ενώπιον εθνικών δικαστηρίων, σε περίπτωση που αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματικότητα της επιβολής από την Επιτροπή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης.

(7)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις δεν θα αποθαρρυνθούν από την οικειοθελή αναγνώριση της συμμετοχής τους σε παραβάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης ή της διαδικασίας διευθέτησης της Επιτροπής, πρόσβαση στην εν λόγω αναγνώριση μέσω της πρόσβασης στον φάκελο δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 θα χορηγείται σε άλλα μέρη μόνο χάριν της άσκησης των οικείων δικαιωμάτων άμυνας στο πλαίσιο διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο άσκησης προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων σε υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση στην οποία έχει χορηγηθεί πρόσβαση, και οι οποίες αφορούν είτε την κατανομή του προστίμου μεταξύ των μετεχόντων στη σύμπραξη ή την επανεξέταση απόφασης παραβίασης εκδοθείσας από εθνική αρχή ανταγωνισμού.

(8)

Επιπλέον, η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 773/2004 σε διαδικασίες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων δεν θα πρέπει να παρακωλύουν την εκκρεμούσα έρευνα της Επιτροπής σχετικά με παράβαση του δικαίου περί ανταγωνισμού της Ένωσης. Σε περίπτωση κατάρτισης παρόμοιων πληροφοριών από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της για την επιβολή του ενωσιακού δικαίου περί ανταγωνισμού (όπως η κοινοποίηση των αιτιάσεων) ή από διάδικο σε αυτές τις διαδικασίες (όπως οι απαντήσεις στις αιτήσεις πληροφοριών της Επιτροπής), οι διάδικοι δεν θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες σε διαδικασία ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων πριν η Επιτροπή περατώσει τις διαδικασίες της έναντι όλων των υπό έρευνα μερών με την έκδοση της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 7, 9 ή 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 ή πριν διακόψει με άλλον τρόπο τη διοικητική της διαδικασία.

(9)

Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού που διέπουν τον χειρισμό των εταιρικών δηλώσεων περί επιεικούς μεταχείρισης και των αιτημάτων διευθέτησης διαφορών θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται και κατά τη διαβίβαση των δηλώσεων περί επιεικούς μεταχείρισης και των σχετικών αιτημάτων στην Επιτροπή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης (3), από τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003.

(10)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 773/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 773/2004 τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 4α:

«Άρθρο 4α

Το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης της Επιτροπής

1.   Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει τις απαιτήσεις και τους όρους συνεργασίας υπό τους οποίους μπορεί να ανταμείβει τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι ή υπήρξαν μέλη μυστικών συμπράξεων (καρτέλ) για τη συνεργασία τους όσον αφορά τη δημοσιοποίηση της σύμπραξης και τη διευκόλυνση της διαπίστωσης παράβασης, με απαλλαγή από την επιβολή προστίμων ή με μείωση των προστίμων τα οποία θα έπρεπε άλλως να καταβάλουν βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης της Επιτροπής).

Απαλλαγή από τα πρόστιμα μπορεί να χορηγηθεί στην επιχείρηση που πρώτη υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία, κατά την άποψη της Επιτροπής, θα της επιτρέψουν να πραγματοποιήσει στοχευμένο έλεγχο ή να διαπιστώσει παράβαση του άρθρου 101 της Συνθήκης σχετικά με την πιθανολογούμενη σύμπραξη. Μείωση των προστίμων μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που προσκομίζουν στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εικαζόμενη παράβαση που αντιπροσωπεύει σημαντική προστιθέμενη αξία σε σχέση με τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει ήδη στην κατοχή της η Επιτροπή.

Η Επιτροπή θα χορηγεί απαλλαγή από το πρόστιμο ή μείωση του προστίμου μόνο στο πλαίσιο του προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης εάν, μετά το τέλος της διοικητικής διαδικασίας, η επιχείρηση πληροί τις απαιτήσεις και τους όρους συνεργασίας που καθορίζονται στο πρόγραμμα. Οι εν λόγω όροι και απαιτήσεις μπορεί να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, το είδος των πληροφοριών και των αποδεικτικών στοιχείων που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις και την περαιτέρω συνεργασία που αναμένεται από τις επιχειρήσεις κατά τη διοικητική διαδικασία.

2.   Για να είναι επιλέξιμες για μη επιβολή ή μείωση του προστίμου που θα τους είχε διαφορετικά επιβληθεί, οι επιχειρήσεις αναφέρουν στην Επιτροπή οικειοθελώς ό,τι γνωρίζουν σχετικά με μυστική σύμπραξη (καρτέλ) και τον ρόλο τους σε αυτήν· αυτό μπορεί να γίνει και με τη μορφή οικειοθελούς αναφοράς σχετικών πληροφοριών από μέρους πρώην ή εν ενεργεία εργαζομένων ή εκπροσώπων της επιχείρησης (εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς μεταχείρισης). Οι εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς μεταχείρισης πρέπει να καταρτίζονται ειδικά για υποβολή στην Επιτροπή με σκοπό τη λήψη απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων σύμφωνα με το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης της Επιτροπής.

3.   Η Επιτροπή θα προσφέρει στα μέρη κατάλληλες μεθόδους για την υποβολή εταιρικών δηλώσεων περί επιεικούς μεταχείρισης πέραν της γραπτής υποβολής, μεταξύ των οποίων και η προφορική δήλωση. Οι προφορικές δηλώσεις της επιχείρησης ηχογραφούνται και απομαγνητοφωνούνται στα γραφεία της Επιτροπής. Θα παρέχεται στην επιχείρηση η δυνατότητα να ελέγχει την τεχνική ακρίβεια της ηχογράφησης της προφορικής της δήλωσης στα γραφεία της Επιτροπής και, εν ανάγκη, να διορθώνει χωρίς καθυστέρηση το περιεχόμενο της δήλωσης. Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς μεταχείρισης εφαρμόζονται στις εν λόγω δηλώσεις ανεξάρτητα από το μέσο στο οποίο έχουν αποθηκευτεί. Προϋπάρχουσες πληροφορίες, δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν ανεξάρτητα από τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής και τα οποία υποβάλλονται στην Επιτροπή από επιχείρηση στο πλαίσιο της αίτησής της για μη επιβολή ή μείωση του προστίμου, δεν αποτελούν μέρος της εταιρικής δήλωσης περί επιεικούς μεταχείρισης.».

2)

Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 διαγράφεται.

3)

Στο άρθρο 10α παράγραφος 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Σε περίπτωση που οι συζητήσεις διευθέτησης διαφορών προοδεύσουν, η Επιτροπή δύναται να ορίσει προθεσμία εντός της οποίας τα μέρη δεσμεύονται να ακολουθήσουν τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών υποβάλλοντας αιτήματα διευθέτησης διαφορών που να αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα των διεξαχθεισών συζητήσεων κατά τις οποίες αναγνωρίζουν τη συμμετοχή τους σε παράβαση του άρθρου 101 της Συνθήκης, καθώς και την ευθύνη τους. Τα εν λόγω αιτήματα διευθέτησης διαφορών καταρτίζονται ειδικά από τις οικείες επιχειρήσεις ως επίσημο αίτημα προς την Επιτροπή για την έκδοση απόφασης επί της υπόθεσής τους μετά τη διαδικασία διευθέτησης. Πριν η Επιτροπή ορίσει την προθεσμία υποβολής των αιτημάτων διευθέτησης διαφορών, τα ενεχόμενα μέρη δικαιούνται, εφόσον το ζητήσουν εγκαίρως, να λάβουν γνώση των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη της αιτήματα διευθέτησης διαφορών που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα.

Η Επιτροπή θα προσφέρει στα μέρη κατάλληλες μεθόδους υποβολής αιτημάτων διευθέτησης διαφορών εκτός από τις γραπτές παρατηρήσεις, μεταξύ των οποίων υποβολή προφορικών παρατηρήσεων. Οι προφορικές παρατηρήσεις των μερών ηχογραφούνται και απομαγνητοφωνούνται στα γραφεία της Επιτροπής. Θα παρέχεται στην επιχείρηση η δυνατότητα να ελέγχει την τεχνική ακρίβεια της ηχογράφησης του προφορικού της αιτήματος στα γραφεία της Επιτροπής και, εν ανάγκη, να διορθώνει χωρίς καθυστέρηση το περιεχόμενό της. Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα αιτήματα διευθέτησης διαφορών ισχύουν για αιτήματα διευθέτησης διαφορών ανεξάρτητα από το μέσο αποθήκευσης.».

4)

Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 15

Πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης»·

β)

η παράγραφος 1α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1α.   Μετά την έναρξη της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα μέρη που το επιθυμούν να υποβάλουν αιτήματα διευθέτησης διαφορών, η Επιτροπή τους γνωστοποιεί, κατόπιν αιτήσεώς τους και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά εδάφια, τα αποδεικτικά στοιχεία και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 10α παράγραφος 2. Ενόψει αυτών, κατά την υποβολή των οικείων αιτημάτων διευθέτησης διαφορών, τα μέρη επιβεβαιώνουν στην Επιτροπή ότι θα ζητήσουν πρόσβαση στον φάκελο σύμφωνα με την παράγραφο 1 μετά την παραλαβή της κοινοποίησης αιτιάσεων, μόνο στην περίπτωση που η κοινοποίηση αιτιάσεων δεν αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο των οικείων αιτημάτων διευθέτησης διαφορών. Σε περίπτωση που οι συζητήσεις διευθέτησης διαφορών έχουν διακοπεί με ένα ή περισσότερα από τα μέρη, χορηγείται στα μέρη αυτά πρόσβαση στον φάκελο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, όταν τους έχει απευθυνθεί κοινοποίηση αιτιάσεων.»·

γ)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1β:

«1β.   Πρόσβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 1α σε εταιρική δήλωση περί επιεικούς μεταχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4α παράγραφος 2 ή σε αίτημα διευθέτησης διαφορών κατά την έννοια του άρθρο 10α παράγραφος 2 παρέχεται μόνο στα γραφεία της Επιτροπής. Οι διάδικοι και οι εκπρόσωποί τους δεν αντιγράφουν τις εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς μεταχείρισης ή τα αιτήματα διευθέτησης διαφορών με οποιοδήποτε μηχανικό ή ηλεκτρονικό μέσο.»·

δ)

η παράγραφος 4 διαγράφεται.

5)

Μετά το άρθρο 16 παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο VIα:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 16α

1.   Οι πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης.

2.   Πρόσβαση σε εταιρικές δηλώσεις περί επιεικούς μεταχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4α παράγραφος 2 ή στα αιτήματα διευθέτησης διαφορών κατά την έννοια του άρθρου 10α παράγραφος 2 χορηγείται μόνο για την άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας στο πλαίσιο διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις εν λόγω δηλώσεις και τα εν λόγω αιτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον διάδικο που έχει αποκτήσει πρόσβαση στον φάκελο μόνον όταν αυτό είναι αναγκαίο για την άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας στο πλαίσιο διαδικασίας:

α)

ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επανεξέταση των αποφάσεων της Επιτροπής· ή

β)

ενώπιον των δικαστηρίων των κρατών μελών στις περιπτώσεις που έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση στην οποία έχει χορηγηθεί πρόσβαση, και οι οποίες αφορούν:

i)

την κατανομή μεταξύ των μετεχόντων στη σύμπραξη προστίμου που τους επιβάλλεται από κοινού και εις ολόκληρον από την Επιτροπή· ή

ii)

την επανεξέταση απόφασης με την οποία η αρχή ανταγωνισμού κράτους μέλους διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ.

3.   Οι ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων πριν η Επιτροπή περατώσει τις διαδικασίες της έναντι όλων των υπό έρευνα μερών με την έκδοση απόφασης δυνάμει του άρθρου 7, 9 ή 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 ή πριν περατώσει με άλλον τρόπο τη διαδικασία:

α)

πληροφορίες που καταρτίστηκαν από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ειδικά για τις διαδικασίες της Επιτροπής· και

β)

πληροφορίες που η Επιτροπή έχει καταρτίσει και αποστείλει στους διαδίκους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 18). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1792/2006 (ΕΕ L 362 της 20.12.2006, σ. 1) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 622/2008 (ΕΕ L 171 της 1.7.2008, σ. 3).

(3)  Οδηγία 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 5.12.2014, σ. 1).


Top