EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0517

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 , για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ΕΕ L 150 της 20.5.2014, p. 195–230 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj

20.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150/195


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης Απριλίου 2014

για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής ομάδας για την κλιματική αλλαγή («IPCC») της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές («UNFCCC»), στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος (3), αναφέρεται ότι, με βάση τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα, οι αναπτυγμένες χώρες θα χρειαστεί να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 95 % ως προς το επίπεδο του 1990, μέχρι το 2050, ώστε να περιοριστεί η αλλαγή του κλίματος του πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 °C και να αποτραπούν οι ανεπιθύμητες κλιματικές επιπτώσεις.

(2)

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Επιτροπή υιοθέτησε χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050, ο οποίος σημειώθηκε από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 17ης Μαΐου 2011 και προσυπογράφηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2012. Στον εν λόγω χάρτη πορείας, η Επιτροπή αναφέρει έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι αναγκαίες συνολικές μειώσεις των εκπομπών στην Ένωση έως το 2050. Ο εν λόγω χάρτης πορείας καθορίζει τις τομεακές συνεισφορές που απαιτούνται σε έξι τομείς. Οι εκπομπές εκτός CO2, συμπεριλαμβανομένων των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, αλλά εξαιρουμένων των εκπομπών εκτός CO2 από τη γεωργία, θα πρέπει να μειωθούν κατά 72-73 % μέχρι το 2030 και κατά 70-78 % μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Με βάση αναφοράς το έτος 2005, απαιτείται μείωση των εκπομπών εκτός CO2, εξαιρουμένων των προερχόμενων από τη γεωργία, κατά 60-61 % μέχρι το 2030. Οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου υπολογίστηκαν σε 90 εκατ. τόνους ισοδυνάμου CO2 για το 2005. Για να επιτευχθεί μείωση της τάξης του 60 %, οι εκπομπές θα έπρεπε να μειωθούν περίπου σε 35 εκατ. τόνους ισοδυνάμου CO2 μέχρι το 2030. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν εφαρμοστεί πλήρως η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, οι εκπομπές υπολογίζεται να ανέλθουν σε 104 εκατ. τόνους ισοδυνάμου CO2 το 2030, θα απαιτηθεί περαιτέρω μείωση κατά περίπου 70 εκατ. τόνους ισοδυνάμου CO2.

(3)

Η έκθεση της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή, τις επιπτώσεις και την επάρκεια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα υφιστάμενα μέτρα συγκράτησης παρέχουν δυνατότητες μείωσης των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου εάν εφαρμοστούν πλήρως. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει, επομένως, να διατηρηθούν και να αποσαφηνιστούν με βάση την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή τους. Ορισμένα μέτρα θα πρέπει επίσης να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν και άλλες συσκευές στις οποίες χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, όπως στα φορτηγά ψυγεία και τα ρυμουλκούμενα ψυγεία. Η υποχρέωση να καθιερωθούν και να τηρούνται αρχεία για τον εξοπλισμό που περιέχει ανάλογα αέρια θα πρέπει επίσης να καλύπτει τον ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής. Δεδομένης της σημασίας των μέτρων συγκράτησης κατά το τέλος του κύκλου ζωής προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αξία των προγραμμάτων ευθύνης των παραγωγών και να ενθαρρύνουν τη θέσπισή τους, βάσει υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών.

(4)

Η εν λόγω έκθεση κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα ώστε να μειωθούν οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση, ιδίως με την αποφυγή της χρήσης αυτών των αερίων όπου υφίστανται ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές εναλλακτικές τεχνολογίες με μηδενικές ή μικρότερες κλιματικές επιπτώσεις. Η μείωση μέχρι το 2030 έως και κατά τα δύο τρίτα των εκπομπών του 2010 είναι οικονομικά αποδοτική, διότι διατίθενται σε πολλούς τομείς δοκιμασμένες και αποδεδειγμένης αξίας εναλλακτικές λύσεις.

(5)

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια συνολική προσέγγιση στις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων πλην του CO2 που αφορούν το κλίμα επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Ένωσης να υποστηρίξει τη δράση για τους υδροφθοράνθρακες στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος («πρωτόκολλο του Μόντρεαλ») ως έξοχο παράδειγμα μη στηριζόμενης στην αγορά προσέγγισης για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Το ίδιο ψήφισμα ζητούσε επίσης να διερευνηθούν τρόποι για την προώθηση της άμεσης κατάργησης των υδροφθορανθράκων σε διεθνές επίπεδο μέσω του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.

(6)

Για να ενθαρρυνθεί η χρήση τεχνολογιών με μηδενικές ή μικρότερες κλιματικές επιπτώσεις, η κατάρτιση των φυσικών προσώπων που αναλαμβάνουν δραστηριότητες που συνεπάγονται χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τις τεχνολογίες υποκατάστασης και περιστολής της χρήσης των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Δεδομένου ότι ορισμένα εναλλακτικά των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα και εξοπλισμό για την υποκατάσταση και την περιστολή της χρήσης των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να είναι τοξικά, εύφλεκτα ή υψηλά πεπιεσμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία που διέπει την κατάρτιση φυσικών προσώπων στον ασφαλή χειρισμό εναλλακτικών ψυκτικών μέσων και, εάν απαιτείται, να υποβάλει νομοθετική πρόταση τροποποίησης της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(7)

Θα πρέπει να θεσπιστούν ή να προσαρμοστούν προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης, έχοντας υπόψη τα προγράμματα που δημιουργήθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, τα οποία θα μπορούν να ενσωματώνονται στα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης.

(8)

Για να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων βάσει της UNFCCC και με την απόφαση 4/CMP.7 της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών, λογιζόμενης ως συνόδου των συμβαλλομένων μερών στο πρωτόκολλο του Κιότο της UNFCCC, που υιοθετήθηκε από την έβδομη διάσκεψη της UNFCCC που συνήλθε στο Durban στις 11 Δεκεμβρίου 2011, τα δυναμικά υπερθέρμανσης του πλανήτη θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το εκατονταετές δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ενός χιλιόγραμμου του εκάστοτε αερίου σε σχέση με ένα χιλιόγραμμο CO2. Ο υπολογισμός θα πρέπει να βασίζεται, κατά το δυνατόν, στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης που εξέδωσε η IPCC.

(9)

Η αποτελεσματική παρακολούθηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου είναι κρίσιμη προκειμένου να διαπιστώνεται η πορεία προς τη στοχευόμενη μείωση των εκπομπών και να εκτιμάται ο αντίκτυπος του παρόντος κανονισμού. Η χρήση συνεπών και υψηλής ποιότητας δεδομένων στις εκθέσεις που αφορούν τις φθοριούχες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της ποιότητας των εν λόγω εκθέσεων. Η θέσπιση συστημάτων υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη για τις εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου θα είχε ως αποτέλεσμα τη συνοχή με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Τα δεδομένα περί διαρροής φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από εξοπλισμό που συγκεντρώνουν οι επιχειρήσεις κατά τον παρόντα κανονισμό θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά τα εν λόγω συστήματα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να είναι δυνατόν να ελέγχεται η συνέπεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των εκπομπών και να βελτιώνονται οι κατά προσέγγιση εκτιμήσεις βάσει υπολογισμών, με αποτέλεσμα την καλύτερη συνεκτίμηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στα εθνικά μητρώα αερίων θερμοκηπίου.

(10)

Δεδομένου ότι υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις, η υφιστάμενη απαγόρευση της χρήσης του εξαφθοριούχου θείου στην υπό πίεση χύτευση μαγνησίου και στην ανακύκλωση κραμάτων υπό πίεση χύτευσης μαγνησίου θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να καλύψει και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν λιγότερο από 850 kg εξαφθοριούχου θείου ανά έτος. Ομοίως, εφόσον οριστεί κατάλληλη μεταβατική περίοδος, θα πρέπει να απαγορευτεί η χρήση ψυκτικών μέσων με πολύ υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, 2 500 ή μεγαλύτερο, για την επισκευή ή τη συντήρηση ψυκτικού εξοπλισμού που περιέχει ψυκτικό αέριο ποσότητας ίσης με 40 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή μεγαλύτερης.

(11)

Εάν διατίθενται κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την υποκατάσταση συγκεκριμένων φθοριούχων αερίων, θα πρέπει να επιβληθούν απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και πυροπροστασίας που περιέχει ή η λειτουργία του οποίου εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ή αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφάλειας ή εάν η χρήση των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων επιφέρει δυσανάλογες δαπάνες, θα πρέπει να είναι δυνατόν για την Επιτροπή να μπορεί να εγκρίνει εξαιρέσεις ώστε να επιτραπεί η διάθεση τέτοιων προϊόντων και εξοπλισμού στην αγορά για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ενόψει των μελλοντικών τεχνικών εξελίξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει περαιτέρω τυχόν απαγορεύσεις της διάθεσης στην αγορά νέου εξοπλισμού για μέσης τάσης δευτερεύοντα ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής και για νέα μικρά συστήματα κλιματισμού απλού διαιρούμενου τύπου.

(12)

Είδη εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα πρέπει να επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά εφόσον οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον εν λόγω εξοπλισμό, λαμβάνοντας υπόψη ρεαλιστικά ποσοστά διαρροής και ανάκτησης, είναι χαμηλότερες, καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του, από εκείνες που θα προέκυπταν εάν χρησιμοποιείτο ανάλογος εξοπλισμός δίχως φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, ο οποίος παρουσιάζει τη μέγιστη επιτρεπτή ενεργειακή κατανάλωση που ορίζεται στα αντίστοιχα εκτελεστικά μέτρα τα οποία έχουν εγκριθεί βάσει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Με την τακτική και έγκαιρη επανεξέταση των εν λόγω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικά και κατάλληλα.

(13)

Η βαθμιαία μείωση της ποσότητας υδροφθορανθράκων που μπορούν να διατεθούν στην αγορά θεωρήθηκε ο αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος ως προς το κόστος τρόπος για τη μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών των εν λόγω ουσιών.

(14)

Για να υλοποιηθεί η σταδιακή μείωση των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που μπορούν να διατεθούν στην ενωσιακή αγορά, η Επιτροπή θα πρέπει να κατανείμει ποσοστώσεις στους μεμονωμένους παραγωγούς και εισαγωγείς όσον αφορά τη διάθεση των υδροφθορανθράκων στην αγορά, κατά τρόπο που να μην παρατηρείται υπέρβαση του συνολικού ποσοτικού ορίου για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά. Προκειμένου να παραμένει ακέραια η σταδιακή μείωση των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά, οι υδροφθοράνθρακες που περιέχονται σε έναν εξοπλισμό θα πρέπει να υπάγονται στο σύστημα ποσοστώσεων της Ένωσης. Εάν οι υδροφθοράνθρακες που περιέχονται σε κάποιον εξοπλισμό δεν έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την εισαγωγή τους στον εν λόγω εξοπλισμό, θα πρέπει να απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης με την οποία να αποδεικνύεται ότι οι εν λόγω υδροφθοράνθρακες συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα ποσοστώσεων της Ένωσης.

(15)

Αρχικά, ο υπολογισμός τιμών αναφοράς και η κατανομή ποσοστώσεων σε επιμέρους παραγωγούς και εισαγωγείς θα πρέπει να βασίζεται στις ποσότητες των υδροφθορανθράκων που έχουν δηλώσει ότι έχουν θέσει στην αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ήτοι από το 2009 έως το 2012. Εντούτοις, για να μην εξαιρεθούν οι μικρές επιχειρήσεις, το έντεκα τοις εκατό των συνολικών ποσοτικών ορίων θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τους εισαγωγείς και παραγωγούς που κατά την περίοδο αναφοράς δεν έχουν διαθέσει στην αγορά 1 τόνο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ή περισσότερο.

(16)

Η Επιτροπή, με τον τακτικό επαναϋπολογισμό των τιμών αναφοράς και των ποσοστώσεων, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους με βάση τις μέσες ποσότητες που διέθεσαν στην αγορά τα τελευταία χρόνια.

(17)

Η διαδικασία παραγωγής ορισμένων φθοριούχων αερίων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εκπομπές άλλων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από υποπροϊόντα. Οι εν λόγω εκπομπές υποπροϊόντων θα πρέπει να καταστρέφονται ή να αποκαθίστανται προς επακόλουθη χρήση ως προϋπόθεση για τη διάθεση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στην αγορά.

(18)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει τη δημιουργία ενός κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου για τη διαχείριση των ποσοστώσεων για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά και την υποβολή εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τον εξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά, ιδίως στις περιπτώσεις που ο εξοπλισμός αυτός περιέχει ήδη υδροφθοράνθρακες που δεν έχουν τοποθετηθεί στην αγορά πριν τη διάθεση του εν λόγω εξοπλισμού, μέσω δήλωσης συμμόρφωσης και μεταγενέστερης επαλήθευσης από τρίτο φορέα ότι οι ποσότητες των υδροφθορανθράκων καλύπτονται από το σύστημα των ποσοστώσεων της Ένωσης.

(19)

Για να παραμείνει ευέλικτη η αγορά των χύδην διακινούμενων υδροφθορανθράκων, θα πρέπει να είναι δυνατή η μεταβίβαση σε άλλον παραγωγό ή εισαγωγέα εντός της Ένωσης ή σε άλλον παραγωγό ή εισαγωγέα ο οποίος εκπροσωπείται στην Ένωση από αποκλειστικό αντιπρόσωπο ποσοστώσεων που έχουν κατανεμηθεί βάσει τιμών αναφοράς.

(20)

Για να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του παρόντος κανονισμού, επιβάλλεται να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των ήδη υφιστάμενων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, ώστε να καλύπτονται και άλλες φθοριούχες ουσίες που διαθέτουν σημαντικό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ή είναι πιθανόν να αντικαταστήσουν τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα I. Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει επίσης να αναφέρονται στο πλαίσιο της υποβολής εκθέσεων τόσο η καταστροφή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, όσο και η εισαγωγή τους στην Ένωση όταν πρόκειται για ποσότητες που περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό. Θα πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστα κατώτατα όρια, ώστε να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση, ιδίως των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

(21)

Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί συνεχώς τις επιπτώσεις από τη μείωση των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών της στην προσφορά εξοπλισμού στον οποίο η χρήση υδροφθορανθράκων θα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερες εκπομπές κύκλου ζωής από ό,τι η χρήση εναλλακτικής τεχνολογίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υδροφθορανθράκων στην αγορά της Ένωσης έως το τέλος του 2020. Θα πρέπει οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού να επανεξεταστούν διεξοδικά από την Επιτροπή έως το τέλος του 2022 εγκαίρως, ώστε να προσαρμοστούν δεόντως με γνώμονα τόσο την πείρα που αποκομίστηκε κατά την εφαρμογή του όσο και τις νέες εξελίξεις και διεθνείς δεσμεύσεις, και, εν ανάγκη, να προτείνουν περαιτέρω μέτρα μείωσης.

(22)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίοι όροι για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

(23)

Για την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν καταρτίζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(24)

Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να καθιερώνουν αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, εφόσον αυτά είναι συμβατά με τη ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 193 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν οποιαδήποτε τέτοια μέτρα στην Επιτροπή.

(25)

Ο παρών κανονισμός τροποποιεί και συμπληρώνει το αντικείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, ο οποίος θα πρέπει, επομένως, να καταργηθεί. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή μετάβαση από το παλαιό καθεστώς στο νέο, ενδείκνυται να προβλεφθεί η παραμονή σε ισχύ και η συνέχιση της εφαρμογής των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1493/2007 (8), (ΕΚ) αριθ. 1494/2007 (9), (ΕΚ) αριθ. 1497/2007 (10), (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 (11), (ΕΚ) αριθ. 303/2008 (12), (ΕΚ) αριθ. 304/2008 (13), (ΕΚ) αριθ. 305/2008 (14), (ΕΚ) αριθ. 306/2008 (15), (ΕΚ) αριθ. 307/2008 (16) και (ΕΚ) αριθ. 308/2008 (17), εκτός εάν και έως ότου καταργηθούν από κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις εκδοθείσες από την Επιτροπή δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(26)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της διασυνοριακής φύσης του περιβαλλοντικού προβλήματος που αντιμετωπίζεται και των αποτελεσμάτων του παρόντος κανονισμού στο εμπόριο εντός της Ένωσης και στο εξωτερικό εμπόριο, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παρών κανονισμός:

α)

καθορίζει κανόνες για τη συγκράτηση, τη χρήση, την ανάκτηση και την καταστροφή των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και για συναφή συνοδευτικά μέτρα·

β)

θέτει όρους για τη διάθεση στην αγορά συγκεκριμένων προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

γ)

επιβάλλει προϋποθέσεις για συγκεκριμένες χρήσεις φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, και

δ)

καθιερώνει ποσοτικά όρια για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου»: οι υδροφθοράνθρακες, οι υπερφθοράνθρακες, το εξαφθοριούχο θείο και άλλα αέρια του θερμοκηπίου που περιέχουν φθόριο και απαριθμούνται στο παράρτημα I, ή τα μείγματα που περιέχουν οποιαδήποτε από αυτές τις ουσίες·

2)   «υδροφθοράνθρακες» ή «HFC»: οι ουσίες που απαριθμούνται στο τμήμα 1 του παραρτήματος I ή τα μείγματα που περιέχουν οποιαδήποτε από τις εν λόγω ουσίες·

3)   «υπερφθοράνθρακες» ή «PFC»: οι ουσίες που απαριθμούνται στο τμήμα 2 του παραρτήματος I ή τα μείγματα που περιέχουν οποιαδήποτε από τις εν λόγω ουσίες·

4)   «εξαφθοριούχο θείο» ή «SF6»: η ουσία που αναφέρεται στο τμήμα 3 του παραρτήματος I ή τα μείγματα που περιέχουν την εν λόγω ουσία·

5)   «μείγμα»: ρευστό αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες ουσίες από τις οποίες μία τουλάχιστον είναι φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου ή ουσία που απαριθμείται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα II·

6)   «δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη» ή «GWP»: το δυναμικό θέρμανσης του κλίματος ενός αερίου του θερμοκηπίου σε σχέση με το αντίστοιχο δυναμικό του διοξειδίου του άνθρακα («CO2»), που υπολογίζεται ως το δυναμικό θέρμανσης, εντός 100 ετών, ενός χιλιογράμμου αερίου του θερμοκηπίου σε σχέση με ένα χιλιόγραμμο CO2, όπως ορίζεται στα παραρτήματα I, II και IV ή, στην περίπτωση μειγμάτων, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το παράρτημα IV·

7)   «τόνος ή τόνοι ισοδυνάμου CO2»: ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου, εκπεφρασμένη ως το αποτέλεσμα του βάρους των αερίων του θερμοκηπίου σε μετρικούς τόνους και του συνολικού τους δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη·

8)   «χειριστής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι όντως υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία των προϊόντων και του εξοπλισμού που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό· τα κράτη μέλη μπορούν, σε καθορισμένες και συγκεκριμένες περιστάσεις, να ορίζουν ότι ο κύριος είναι υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του χειριστή·

9)   «χρήση»: η αξιοποίηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στην παραγωγή, τη συντήρηση ή την επισκευή, συμπεριλαμβανομένης της επαναπλήρωσης, προϊόντων ή εξοπλισμού, ή σε άλλες διεργασίες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό·

10)   «διάθεση στην αγορά»: η παροχή ή διάθεση σε τρίτο στο εσωτερικό της Ένωσης για πρώτη φορά, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, ή, εάν πρόκειται για παραγωγό, η ιδία χρήση, συμπεριλαμβανομένης της τελωνειακής άδειας για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση·

11)   «ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός»: ο εξοπλισμός στον οποίο όλα τα μέρη που περιέχουν φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου στεγανοποιούνται με αυτογενή ή ετερογενή συγκόλληση ή με παρόμοια μόνιμη σύνδεση, που μπορεί να περιλαμβάνει σφραγισμένες βαλβίδες ή σφραγισμένα σημεία πρόσβασης τα οποία καθιστούν δυνατή την κατάλληλη επιδιόρθωση ή τελική διάθεση, και έχουν διαπιστωμένη ποσότητα διαρροής μικρότερη από 3 γραμμάρια ετησίως υπό πίεση τουλάχιστον ενός τετάρτου της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης·

12)   «περιέκτης»: προϊόν κυρίως για τη μεταφορά ή την αποθήκευση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου·

13)   «περιέκτης μιας χρήσης»: περιέκτης που είναι αδύνατον να πληρωθεί κατ’ επανάληψη χωρίς να προσαρμοστεί δεόντως προς τούτο ή διατίθεται στην αγορά χωρίς να έχει προβλεφθεί η επιστροφή του για επαναπλήρωση·

14)   «ανάκτηση»: η συλλογή και αποθήκευση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών, και εξοπλισμό κατά τη συντήρηση ή επισκευή ή πριν από την τελική διάθεση των προϊόντων ή του εξοπλισμού·

15)   «ανακύκλωση»: η επαναχρησιμοποίηση ανακτηθέντος φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου αφού υποστεί βασικό καθαρισμό·

16)   «ποιοτική αποκατάσταση»: η επανεπεξεργασία ανακτηθέντος φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου με σκοπό να αποκτήσει επιδόσεις ισοδύναμες με την αμεταχείριστη μορφή του, λαμβάνοντας υπόψη την επιδιωκόμενη χρήση·

17)   «καταστροφή»: η διαδικασία μόνιμης μετατροπής ή αποδόμησης, συνολικά ή εν μέρει, ενός φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου σε μία ή περισσότερες σταθερές ουσίες που δεν είναι φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

18)   «παροπλισμός»: η οριστική απενεργοποίηση και παύση λειτουργίας ή χρήσης ενός προϊόντος ή στοιχείου εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

19)   «επιδιόρθωση»: η αποκατάσταση προϊόντων ή εξοπλισμού που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και εμφανίζουν φθορές ή διαρροές, σε σχέση με μέρος που περιέχει ή προορίζεται να περιέχει εν λόγω αέρια·

20)   «εγκατάσταση»: η σύνδεση τουλάχιστον δύο στοιχείων εξοπλισμού ή κυκλωμάτων που περιέχουν ή προορίζονται να περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, με σκοπό τη συναρμολόγηση του συστήματος στον τόπο λειτουργίας του, που συνεπάγεται τη σύνδεση αεριαγωγών του συστήματος για την ολοκλήρωση κυκλώματος, ανεξαρτήτως της ανάγκης πλήρωσης του συστήματος μετά τη συναρμολόγηση·

21)   «συντήρηση ή επισκευή»: κάθε δραστηριότητα, πλην της ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 8 και των ελέγχων για διαρροές σύμφωνα με το άρθρο 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, η οποία επιφέρει παρέμβαση στα κυκλώματα που περιέχουν ή προορίζονται να περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, ιδίως την τροφοδότηση του συστήματος με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την απομάκρυνση ενός ή περισσοτέρων στοιχείων του κυκλώματος ή του εξοπλισμού, την επανασυναρμολόγηση δύο ή περισσοτέρων στοιχείων του κυκλώματος ή του εξοπλισμού, καθώς και την επιδιόρθωση μετά από διαρροή·

22)   «αμεταχείριστη ουσία»: ουσία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως·

23)   «στατικός»: αυτός που κατά τη λειτουργία του δεν βρίσκεται, συνήθως, εν κινήσει και ως τέτοιες νοούνται και οι φορητές μονάδες κλιματισμού·

24)   «εν κινήσει»: σημαίνει πως κινείται κανονικά κατά τη λειτουργία·

25)   «αφρός ενός συστατικού»: αφρώδης ουσία που περιέχεται σε ένα μόνο δοχείο αερολύματος υπό πλήρως ή μερικώς ανενεργή υγρή μορφή, η οποία διογκώνεται και σκληραίνει κατά την έξοδο της από το δοχείο·

26)   «φορτηγό ψυγείο»: μηχανοκίνητο όχημα μάζας άνω των 3,5 τόνων που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και είναι εξοπλισμένο με ψυκτική μονάδα·

27)   «ρυμουλκούμενο ψυγείο»: το όχημα που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να ρυμουλκείται από αυτοκίνητο φορτηγό ή άλλον ελκυστήρα, με σκοπό πρωτίστως τη μεταφορά εμπορευμάτων και το οποίο είναι εξοπλισμένο με ψυκτική μονάδα·

28)   «τεχνικό αερόλυμα»: δοχείο αερολύματος που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση, την επιδιόρθωση, τον καθαρισμό, τη δοκιμή, την απεντόμωση και την παρασκευή προϊόντων και εξοπλισμού, την εγκατάσταση εξοπλισμού, και σε άλλες εφαρμογές·

29)   «σύστημα ανίχνευσης διαρροής»: μια βαθμονομημένη μηχανική, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, η οποία ανιχνεύει τη διαρροή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και ειδοποιεί τον χειριστή·

30)   «επιχείρηση»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που:

α)

παράγει, χρησιμοποιεί, ανακτά, συλλέγει, ανακυκλώνει, αποκαθιστά ποιοτικά ή καταστρέφει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,

β)

εισάγει ή εξάγει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν τα εν λόγω αέρια,

γ)

διαθέτει στην αγορά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν ή η λειτουργία των οποίων βασίζεται στα εν λόγω αέρια,

δ)

εγκαθιστά, επισκευάζει, συντηρεί, επιδιορθώνει, διενεργεί ελέγχους για τον εντοπισμό διαρροών ή παροπλίζει εξοπλισμό που περιέχει ή η λειτουργία του οποίου βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,

ε)

είναι ο χειριστής εξοπλισμού που περιέχει ή η λειτουργία του οποίου βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,

στ)

παράγει, εισάγει, εξάγει, διαθέτει στην αγορά ή καταστρέφει τα αέρια που παρατίθενται στο παράρτημα II,

ζ)

διαθέτει στην αγορά προϊόντα η εξοπλισμό που περιέχουν τα αέρια που παρατίθενται στο παράρτημα II·

31)   «πρώτη ύλη»: κάθε φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου ή ουσία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, που υφίσταται χημική μετατροπή με διεργασία κατά την οποία η αρχική της σύνθεση μεταβάλλεται πλήρως και οι εκπομπές της είναι αμελητέες·

32)   «εμπορική χρήση»: η χρήση για την αποθήκευση, έκθεση ή διανομή προϊόντος, για πώληση στους τελικούς χρήστες, στο λιανεμπόριο και στις υπηρεσίες εστίασης·

33)   «εξοπλισμός πυροπροστασίας»: ο εξοπλισμός και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές πρόληψης πυρκαγιών ή πυρόσβεσης και περιλαμβάνει τους πυροσβεστήρες·

34)   «οργανικός κύκλος Rankine»: κύκλος που περιέχει συμπυκνώσιμα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και μετατρέπει τη θερμότητα από μια πηγή θερμότητας σε ισχύ για την παραγωγή ηλεκτρικής ή μηχανικής ενέργειας·

35)   «στρατιωτικός εξοπλισμός»: τα όπλα, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό που προορίζονται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας των κρατών μελών·

36)   «ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής»: οι διατάξεις μεταγωγής καθώς και ο συνδυασμός τους με συναφή εξοπλισμό ελέγχου, μέτρησης, προστασίας και ρύθμισης, καθώς και τα συγκροτήματα διατάξεων και εξοπλισμού του είδους αυτού με συναφείς διασυνδέσεις, παρελκόμενα, περιβλήματα και συστήματα στήριξης, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή και μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας·

37)   «κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα»: συστήματα με δύο ή περισσότερους συμπιεστές που λειτουργούν παράλληλα, συνδέονται με έναν ή περισσότερους κοινούς συμπυκνωτές και με πολλές ψυκτικές συσκευές, όπως βιτρίνες ψύξης, ψυκτικοί θάλαμοι, καταψύκτες ή με ψυχώμενους χώρους αποθήκευσης·

38)   «πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα κλιμακοειδών συστημάτων»: το πρωτεύον κύκλωμα σε έμμεσα συστήματα μέσης θερμοκρασίας, όπου δύο ή περισσότερα ξεχωριστά κυκλώματα ψύξης συνδέονται σε σειρά, έτσι ώστε το πρωτεύον κύκλωμα να απορροφά τη θερμότητα του συμπυκνωτή από δευτερεύον κύκλωμα για τη μέση θερμοκρασία·

39)   «συστήματα κλιματισμού απλού διαιρούμενου τύπου»: συστήματα κλιματισμού χώρου αποτελούμενα από μια εξωτερική μονάδα και μία εσωτερική μονάδα, οι οποίες συνδέονται με ψυκτική σωλήνωση, τα οποία πρέπει να εγκαθίστανται στον χώρο χρήσης τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

Άρθρο 3

Πρόληψη των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου

1.   Απαγορεύεται η εσκεμμένη έκλυση στην ατμόσφαιρα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου εφόσον δεν είναι τεχνικά αναγκαία για την προβλεπόμενη χρήση.

2.   Οι χειριστές εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου μεριμνούν ώστε να αντιμετωπίζεται προληπτικά η ακούσια έκλυση («διαρροή») των εν λόγω αερίων. Λαμβάνουν κάθε εφικτό τεχνικό και οικονομικό μέτρο προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι διαρροές φθοριούχων αέριων του θερμοκηπίου.

3.   Όταν εντοπιστεί διαρροή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, οι χειριστές εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός επισκευάζεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Εάν ο εξοπλισμός πρέπει να ελεγχθεί για διαρροές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 και εάν επιδιορθωθεί διαρροή στον εξοπλισμό, οι χειριστές εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός ελέγχεται από πιστοποιημένο φυσικό πρόσωπο εντός ενός μηνός από την επισκευή, ώστε να επαληθεύεται ότι η επιδιόρθωση ήταν αποτελεσματική.

4.   Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 7 και λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της διαρροής φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν την εγκατάσταση, την επισκευή, τη συντήρηση, την επιδιόρθωση ή τον παροπλισμό του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 6 και 7 και λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της διαρροής φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

Άρθρο 4

Έλεγχος εντοπισμού διαρροών

1.   Οι χειριστές εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 5 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο και δεν περιέχονται σε αφρούς διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός υποβάλλεται σε έλεγχο εντοπισμού διαρροών.

Ο ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες κάτω από 10 τόνους ισοδύναμου CO2 δεν υπόκειται σε ελέγχους εντοπισμού διαρροών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός φέρει επισήμανση που δηλώνει ότι είναι ερμητικά σφραγισμένος.

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής δεν υπόκειται σε ελέγχους εντοπισμού διαρροών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν ένα από τα ακόλουθα:

α)

με διαπιστωμένη ποσότητα διαρροής μικρότερη από 0,1 % ετησίως όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και φέρει σχετική επισήμανση·

β)

ο εξοπλισμός μεταγωγής με διαπιστωμένο ποσοστό διαρροής 0,1 % ή περισσότερο ετησίως·

γ)

διαθέτει διάταξη παρακολούθησης της πίεσης ή της πυκνότητας ή περιέχει λιγότερα από 6 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

2.   Η παράγραφος 1 ισχύει για τους χειριστές των ακόλουθων ειδών εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου:

α)

στατικός ψυκτικός εξοπλισμός·

β)

στατικός κλιματιστικός εξοπλισμός·

γ)

στατικές αντλίες θερμότητας·

δ)

στατικός εξοπλισμός πυροπροστασίας·

ε)

μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία·

στ)

ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής·

ζ)

οργανικοί κύκλοι Rankine.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως ε), οι έλεγχοι διενεργούνται από φυσικά πρόσωπα πιστοποιημένα σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 10.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο εξοπλισμός που περιέχει λιγότερα από 3 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ή ο ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός που φέρει σχετική επισήμανση και περιέχει λιγότερα από 6 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου δεν υπόκειται σε ελέγχους εντοπισμού διαρροών.

3.   Οι έλεγχοι εντοπισμού διαρροών σύμφωνα με την παράγραφο 1 διεξάγονται με την ακόλουθη συχνότητα:

α)

για τον εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 5 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο, αλλά κάτω από 50 τόνους ισοδυνάμου CO2: τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο ή, σε περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών, τουλάχιστον ανά είκοσι τέσσερις μήνες·

β)

για τον εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 50 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο, αλλά κάτω από 500 τόνους ισοδυνάμου CO2: τουλάχιστον ανά εξάμηνο ή, σε περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών, τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο·

γ)

για τον εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 500 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο: τουλάχιστον ανά τρίμηνο ή, σε περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών, τουλάχιστον ανά εξάμηνο.

4.   Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 για τον εξοπλισμό πυροπροστασίας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) θεωρείται ότι εκπληρώνονται, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι δύο όροι:

α)

το υπάρχον σύστημα επιθεωρήσεων πληροί το πρότυπο ISO 14520 ή EN 15004 και

β)

ο εξοπλισμός πυροπροστασίας επιθεωρείται με την απαιτούμενη συχνότητα σύμφωνα με την παράγραφο 3.

5.   Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να διευκρινίζει τις απαιτήσεις για τους ελέγχους εντοπισμού διαρροών που πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για κάθε τύπο εξοπλισμού που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, να προσδιορίζει τα πλέον επιρρεπή σε διαρροή τμήματα του εξοπλισμού και να καταργεί πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.

Άρθρο 5

Συστήματα εντοπισμού διαρροών

1.   Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και ο οποίος περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 500 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός διαθέτει σύστημα εντοπισμού διαρροών που ειδοποιεί τον χειριστή ή την εταιρεία συντήρησης για τυχόν διαρροή.

2.   Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ) και ο οποίος περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 500 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο και εγκαθίσταται μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός διαθέτει σύστημα εντοπισμού διαρροών που ειδοποιεί τον χειριστή ή την εταιρεία συντήρησης για τυχόν διαρροή.

3.   Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και υπόκειται στις παραγράφους 1 ή 2 του παρόντος άρθρου διασφαλίζουν ότι τα συστήματα εντοπισμού διαρροών ελέγχονται τουλάχιστον άπαξ ανά δωδεκάμηνο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους.

4.   Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ) και υπόκειται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου διασφαλίζουν ότι τα συστήματα εντοπισμού διαρροών ελέγχονται τουλάχιστον άπαξ ανά εξαετία, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους.

Άρθρο 6

Τήρηση αρχείων

1.   Οι χειριστές εξοπλισμού που πρέπει να υποβάλλεται σε ελέγχους εντοπισμού διαρροών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 συντάσσουν και τηρούν αρχείο για κάθε στοιχείο του εν λόγω εξοπλισμού, όπου διευκρινίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)

η ποσότητα και το είδος των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που έχουν εισαχθεί·

β)

οι ποσότητες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που έχουν προστεθεί κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή ή λόγω διαρροής·

γ)

εάν οι ποσότητες των εισαχθέντων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου έχουν ανακυκλωθεί ή υποστεί ποιοτική αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας και της διεύθυνσης της επιχείρησης ανακύκλωσης ή ποιοτικής αποκατάστασης και, όπου απαιτείται, του αριθμού του πιστοποιητικού της·

δ)

η ποσότητα των ανακτηθέντων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου·

ε)

τα στοιχεία της επιχείρησης που εγκατέστησε, επισκεύασε, συντήρησε, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, επιδιόρθωσε ή παρόπλισε τον εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου, όπου απαιτείται, του αριθμού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό της·

στ)

οι ημερομηνίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 3·

ζ)

σε περίπτωση ήδη παροπλισθέντος εξοπλισμού, τα ληφθέντα μέτρα για την ανάκτηση και τη διάθεση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

2.   Εάν τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

οι χειριστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τηρούν τα αρχεία που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο για τουλάχιστον πέντε έτη·

β)

οι επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) για τους χειριστές τηρούν αντίγραφα των αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τουλάχιστον πέντε έτη.

Τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τίθενται στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους ή της Επιτροπής, μετά από αίτησή τους. Στον βαθμό που τα αρχεία περιέχουν περιβαλλοντικές πληροφορίες, ισχύουν αναλόγως η οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18) ή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19).

3.   Για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 4, οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου συντάσσουν αρχεία των συναφών πληροφοριών σχετικά με τους αγοραστές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων:

α)

των αριθμών που αναγράφονται στα πιστοποιητικά των αγοραστών, και

β)

των αντίστοιχων ποσοτήτων των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που αγοράστηκαν.

Οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου τηρούν τα εν λόγω αρχεία επί τουλάχιστον πέντε έτη.

Οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θέτουν αυτά τα αρχεία, μετά από αίτηση, στη διάθεση της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους ή της Επιτροπής. Στον βαθμό που τα αρχεία περιέχουν περιβαλλοντικές πληροφορίες, ισχύουν αναλόγως η οδηγία 2003/4/ΕΚ ή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.

4.   Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικής πράξης, να καθορίζει τον μορφότυπο των αρχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου και να ορίζει τον τρόπο σύνταξης και τήρησής τους. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.

Άρθρο 7

Εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου λόγω παραγωγής

1.   Οι παραγωγοί φθοριούχων ουσιών λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις ώστε να περιορίζονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, κατά:

α)

την παραγωγή·

β)

τη μεταφορά και

γ)

την αποθήκευση.

Το παρόν άρθρο ισχύει και στην περίπτωση που τα αέρια του θερμοκηπίου παράγονται ως υποπροϊόντα.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 1, η διάθεση στην αγορά φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και αερίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος II απαγορεύεται, εκτός εάν, όποτε είναι σχετικό, οι παραγωγοί ή οι εισαγωγείς παρέχουν τεκμήρια ότι, κατά την εν λόγω διάθεση, το τριφθορομεθάνιο, το οποίο παράγεται ως παραπροϊόν κατά τη διαδικασία παρασκευής, και κατά την επεξεργασία πρώτων υλών για την παραγωγή τους, καταστρέφεται ή ανακτάται προς επακόλουθη χρήση σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Η απαίτηση αυτή θα ισχύσει από τις 11 Ιουνίου 2015.

Άρθρο 8

Ανάκτηση

1.   Οι χειριστές στατικού εξοπλισμού ή μονάδων ψύξης φορτηγών ψυγείων και ρυμουλκούμενων ψυγείων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που δεν περιέχονται σε αφρούς διασφαλίζουν ότι η ανάκτηση των εν λόγω αερίων διενεργείται από φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, προκειμένου τα αέρια αυτά να ανακυκλώνονται, να αποκαθίστανται ποιοτικά ή να καταστρέφονται.

Αυτή η υποχρέωση ισχύει για τους χειριστές του κάτωθι εξοπλισμού:

α)

των ψυκτικών κυκλωμάτων στατικής ψύξης, στατικού κλιματισμού και στατικών αντλιών θερμότητας·

β)

των ψυκτικών κυκλωμάτων μονάδων ψύξης φορτηγών ψυγείων και ρυμουλκούμενων ψυγείων·

γ)

στατικού εξοπλισμού που περιέχει διαλύτες οι οποίοι βασίζονται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

δ)

στατικού εξοπλισμού πυροπροστασίας·

ε)

στατικού ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής.

2.   Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί περιέκτη φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου αμέσως πριν από τη διάθεσή του μεριμνά για την ανάκτηση τυχόν εναπομενόντων αερίων ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ανακυκλωθούν, θα αποκατασταθούν ποιοτικά ή θα καταστραφούν.

3.   Οι χειριστές προϊόντων και εξοπλισμού που δεν παρατίθενται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένου του κινητού εξοπλισμού, που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου μεριμνούν για την ανάκτηση των αερίων στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δεν συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος, από κατάλληλα καταρτισμένα φυσικά πρόσωπα, ώστε τα εν λόγω αέρια να ανακυκλώνονται, να αποκαθίστανται ποιοτικά ή να καταστρέφονται ή μεριμνούν για την καταστροφή τους χωρίς να προηγηθεί ανάκτηση.

Η ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από εξοπλισμό κλιματισμού οδικών οχημάτων εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20) θα πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένα φυσικά πρόσωπα.

Για την ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από εξοπλισμό κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ, μόνο τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τουλάχιστον βεβαίωση κατάρτισης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 θεωρούνται κατάλληλα καταρτισμένα.

Άρθρο 9

Προγράμματα ευθύνης των παραγωγών

Με την επιφύλαξη της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη διαμόρφωση προγραμμάτων ευθύνης των παραγωγών για την ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και για την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση ή την καταστροφή τους.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνουν δυνάμει του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 10

Κατάρτιση και πιστοποίηση

1.   Τα κράτη μέλη, βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, θεσπίζουν ή προσαρμόζουν προγράμματα πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αξιολόγησης. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διατίθενται προγράμματα κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που εκτελούν τις ακόλουθες εργασίες:

α)

εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση ή παροπλισμό του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ)·

β)

έλεγχο εντοπισμού διαρροών όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) του εξοπλισμού που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

γ)

ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται προγράμματα κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που ανακτούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από τον εξοπλισμό κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ, βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

3.   Τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αφορούν τα ακόλουθα:

α)

κείμενες κανονιστικές διατάξεις και ισχύοντα τεχνικά πρότυπα·

β)

πρόληψη των εκπομπών·

γ)

ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου·

δ)

ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού του τύπου και του μεγέθους που καλύπτει το πιστοποιητικό·

ε)

πληροφορίες για τις σχετικές τεχνολογίες που αντικαθιστούν ή περιορίζουν τη χρήση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και ασφαλής χειρισμός των ως άνω τεχνολογιών.

4.   Πιστοποιητικά στο πλαίσιο των προγραμμάτων πιστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 εκδίδονται υπό τον όρο ο αιτών να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς διαδικασία αξιολόγησης που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 και 5.

5.   Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα πιστοποίησης είναι αυτές που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 303/2008 έως (ΕΚ) αριθ. 306/2008 και στην παράγραφο 12. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις βεβαιώσεις κατάρτισης είναι αυτές που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 307/2008 και στην παράγραφο 12. Στις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις θα διασαφηνίζονται, για κάθε είδος εξοπλισμού που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, οι απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες και θεωρητικές γνώσεις, όπου απαιτείται, ξεχωριστά για κάθε διαφορετική καλυπτόμενη δραστηριότητα, καθώς και οι προϋποθέσεις για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων κατάρτισης.

6.   Τα κράτη μέλη καθιερώνουν ή προσαρμόζουν προγράμματα πιστοποίησης, βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση ή παροπλισμό του εξοπλισμού που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) για λογαριασμό τρίτων.

7.   Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις κατάρτισης που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 παραμένουν σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκαν αρχικά.

8.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικά στο το πλαίσιο των προγραμμάτων πιστοποίησης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 7 διαθέτουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με καθένα από τα υπόλοιπα:

α)

τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο ε) και

β)

στις υφιστάμενες κανονιστικές απαιτήσεις προκειμένου να εργάζονται με εξοπλισμό που περιέχει εναλλακτικά ψυκτικά μέσα αντί φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.

9.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα προγραμμάτων κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

10.   Έως την 1η Ιανουαρίου 2017, τα κράτη μέλη θα ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης.

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις κατάρτισης που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τις ελευθερίες παροχής υπηρεσιών ή εγκατάστασης λόγω έκδοσης πιστοποιητικού σε άλλο κράτος μέλος.

11.   Κάθε επιχείρηση η οποία αναθέτει κάποια από τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε άλλη επιχείρηση λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διαπιστώσει ότι η εν λόγω επιχείρηση διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για τις εργασίες που θα επιτελέσει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

12.   Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου να προβλεφθεί μια περισσότερο εναρμονισμένη προσέγγιση στην κατάρτιση και την πιστοποίηση, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, προσαρμόζει και επικαιροποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες και τις γνώσεις που πρέπει να καλύπτονται, διασαφηνίζει τις λεπτομέρειες της πιστοποίησης ή της βεβαίωσης και τις προϋποθέσεις αμοιβαίας αναγνώρισης, καθώς επίσης και καταργεί πράξεις εκδοθείσες δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας που της ανατίθεται διά της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα σχετικά υπάρχοντα προγράμματα ειδίκευσης ή πιστοποίησης.

13.   Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τον μορφότυπο της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, ενώ επίσης μπορεί να καταργεί πράξεις εκδοθείσες δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.

14.   Στις περιπτώσεις που οι υποχρεώσεις που προβλέπει το παρόν άρθρο σχετικά με την παροχή πιστοποίησης και κατάρτισης θα συνεπάγονταν δυσανάλογο κόστος για ένα κράτος μέλος λόγω του μικρού μεγέθους του πληθυσμού του και την παρεπόμενη μειωμένη ζήτηση για την εν λόγω κατάρτιση και πιστοποίηση, η συμμόρφωση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αναγνώρισης πιστοποιητικών που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την παρούσα παράγραφο ενημερώνουν την Επιτροπή και αυτή ενημερώνει με τη σειρά της τα άλλα κράτη μέλη.

15.   Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν επιπλέον προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης όσον αφορά τον εξοπλισμό πέραν των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 11

Περιορισμοί της διάθεσης στην αγορά

1.   Η διάθεση στην αγορά προϊόντων και ειδών εξοπλισμού που απαριθμούνται στο παράρτημα III, εξαιρουμένου του στρατιωτικού εξοπλισμού, απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα, με κατά περίπτωση διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο ή το GWP των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που περιέχονται σε αυτά.

2.   Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει για εξοπλισμό για τον οποίο, βάσει των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, έχει οριστεί ότι, λόγω της μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης κατά τη λειτουργία του, οι εκπομπές ισοδυνάμου CO2 στο σύνολο του κύκλου ζωής του είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με ισοδύναμο εξοπλισμό που πληροί τις σχετικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και δεν περιέχει υδροφθοράνθρακες.

3.   Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων, να επιτρέψει μια χρονικά περιορισμένη εξαίρεση έως τεσσάρων ετών για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III και περιέχουν ή λειτουργούν με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, εφόσον αποδειχθεί ότι:

α)

για ορισμένο προϊόν ή εξοπλισμό ή για ορισμένη ειδική κατηγορία προϊόντων ή εξοπλισμού, δεν διατίθενται εναλλακτικές λύσεις ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους τεχνικούς ή ασφάλειας, ή

β)

η χρήση των εν λόγω τεχνικά εφικτών και ασφαλών εναλλακτικών λύσεων θα συνεπαγόταν δυσανάλογο κόστος.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.

4.   Για τους σκοπούς διεξαγωγής της εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης ή επιδιόρθωσης του εξοπλισμού που περιέχει ή η λειτουργία του οποίου βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου για τον οποίο απαιτείται πιστοποίηση ή βεβαίωση δυνάμει του άρθρου 10, φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πωλούνται μόνον σε και αγοράζονται μόνο από επιχειρήσεις που διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 ή από επιχειρήσεις που απασχολούν πρόσωπα που φέρουν πιστοποίηση ή βεβαίωση κατάρτισης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 5. Η παρούσα παράγραφος δεν κωλύει τη συλλογή, τη μεταφορά ή την παράδοση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από μη πιστοποιημένες επιχειρήσεις που δεν ασκούν τις δραστηριότητες της πρώτης περιόδου της παρούσας παραγράφου.

5.   Ο μη ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πωλείται στον τελικό χρήστη μόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από επιχείρηση που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 10.

6.   Η Επιτροπή συλλέγει, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα από τα κράτη μέλη, πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανονισμούς, τα εθνικά πρότυπα ή την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών όσον αφορά τις τεχνολογίες αντικατάστασης στις οποίες χρησιμοποιούνται εναλλακτικά των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στην ψύξη, τον κλιματισμό και τον εξοπλισμό αντλιών θερμότητας και στους αφρούς.

Η Επιτροπή δημοσιεύει συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται δυνάμει του πρώτου εδαφίου έως την 1η Ιανουαρίου 2017.

Άρθρο 12

Επισήμανση και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τον εξοπλισμό

1.   Η διάθεση στην αγορά προϊόντων και ειδών εξοπλισμού που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου επιτρέπεται μόνο εφόσον φέρουν επισήμανση. Τούτο ισχύει μόνο για:

α)

τον ψυκτικό εξοπλισμό·

β)

τον κλιματιστικό εξοπλισμό·

γ)

τις αντλίες θερμότητας·

δ)

τον εξοπλισμό πυροπροστασίας·

ε)

τον ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής·

στ)

το δοχείο αερολύματος που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, εξαιρουμένων των δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής για τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών·

ζ)

όλους τους περιέκτες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου,

η)

τους διαλύτες οι οποίοι βασίζονται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·

θ)

τους οργανικούς κύκλους Rankine.

2.   Τα προϊόντα ή ο εξοπλισμός που υπόκεινται σε εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 φέρουν σχετική επισήμανση και περιλαμβάνουν αναφορά ότι τα εν λόγω προϊόντα ή ο εξοπλισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε η εξαίρεση σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

3.   Η επισήμανση που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αναγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

αναφορά ότι το προϊόν ή ο εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή ότι η λειτουργία του εξαρτάται από τα εν λόγω αέρια·

β)

την αποδεκτή βιομηχανική ονομασία για τα σχετικά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή, εάν δεν υφίσταται τέτοια ονομασία, την αντίστοιχη χημική ονομασία·

γ)

από την 1η Ιανουαρίου 2017, την ποσότητα, εκπεφρασμένη σε βάρος και σε ισοδύναμο CO2, των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που περιέχονται στο προϊόν ή στον εξοπλισμό ή την ποσότητα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός, καθώς επίσης και το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των εν λόγω αερίων.

Η επισήμανση που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αναγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες, κατά περίπτωση:

α)

αναφορά ότι τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου περιέχονται σε ερμητικά σφραγισμένο εξοπλισμό·

β)

αναφορά ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής παρουσιάζει διαπιστωμένο κατόπιν ελέγχου ποσοστό διαρροής μικρότερο του 0,1 % ετησίως βάσει της τεχνικής προδιαγραφής του κατασκευαστή.

4.   Η επισήμανση είναι ευανάγνωστη και ανεξίτηλη και τοποθετείται είτε:

α)

δίπλα στα σημεία πρόσβασης για την πλήρωση με φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου ή στην ανάκτηση αυτού ή

β)

στο τμήμα του προϊόντος ή του εξοπλισμού που περιέχει το φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου.

Η επισήμανση αναγράφεται στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί.

5.   Οι αφροί και οι προαναμεμειγμένες πολυόλες που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου δηλώνονται σε σχετική επισήμανση με την αποδεκτή τους βιομηχανική ονομασία ή, εάν αυτή δεν υφίσταται, την αντίστοιχη χημική ονομασία. Η επισήμανση αναφέρει σαφώς ότι ο αφρός ή οι προαναμεμειγμένες πολυόλες περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Όσον αφορά τις πλάκες από αφρώδες υλικό, οι εν λόγω πληροφορίες αναγράφονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα πάνω σε αυτές.

6.   Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που έχουν αποκατασταθεί ποιοτικά ή ανακυκλωθεί φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι η ουσία προέρχεται από ποιοτική αποκατάσταση ή ανακύκλωση, στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό παρτίδας και την επωνυμία και διεύθυνση της εγκατάστασης ποιοτικής αποκατάστασης ή ανακύκλωσης.

7.   Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που διατίθενται στην αγορά για καταστροφή φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη προορίζεται αποκλειστικά για καταστροφή.

8.   Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που διατίθενται στην αγορά για άμεση εξαγωγή φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη προορίζεται αποκλειστικά για άμεση εξαγωγή.

9.   Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που διατίθενται στην αγορά για χρήση σε στρατιωτικό εξοπλισμό φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό.

10.   Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που διατίθενται στην αγορά για διαβρωτική χάραξη επιφανείας σε ημιαγωγά υλικά ή για τον καθαρισμό των κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού στη βιομηχανία ημιαγωγών φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό.

11.   Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που διατίθενται στην αγορά ως πρώτη ύλη φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ως πρώτη ύλη.

12.   Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που διατίθενται στην αγορά για την παραγωγή δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής για τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό.

13.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5 περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης των προϊόντων και ειδών εξοπλισμού.

Στην περίπτωση προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη 150 ή μεγαλύτερο, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται επίσης στις περιγραφές που χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.

14.   Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει τον μορφότυπο των επισημάνσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στις παραγράφους 4 έως 12, ενώ επίσης μπορεί να καταργεί πράξεις εκδοθείσες δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.

15.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 22, για την τροποποίηση των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπουν οι παράγραφοι 4 έως 12 όποτε αυτό κρίνεται δέον λόγω εμπορικών ή τεχνολογικών εξελίξεων.

Άρθρο 13

Έλεγχος της χρήσης

1.   Απαγορεύεται η χρήση εξαφθοριούχου θείου στην υπό πίεση χύτευση μαγνησίου και στην ανακύκλωση κραμάτων για υπό πίεση χύτευση μαγνησίου.

Όσον αφορά εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν εξαφθοριούχο θείο σε ποσότητα μικρότερη των 850 kg ετησίως, στο πλαίσιο της υπό πίεσης χύτευσης μαγνησίου και της ανακύκλωσης κραμάτων για υπό πίεση χύτευση μαγνησίου, η απαγόρευση αυτή θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2018.

2.   Απαγορεύεται η χρήση εξαφθοριούχου θείου για την πλήρωση ελαστικών επισώτρων οχημάτων.

3.   Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 2020 η χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500, για την επισκευή ή συντήρηση ψυκτικού εξοπλισμού που περιέχει ψυκτικό αέριο τουλάχιστον 40 τόνων ισοδυνάμου CO2.

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει στην περίπτωση στρατιωτικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των – 50 °C.

Η απαγόρευση του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται έως την 1η Ιανουαρίου 2030 στις ακόλουθες κατηγορίες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου:

α)

στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP ίσο με 2 500 ή μεγαλύτερο τα οποία έχουν υποστεί ποιοτική αποκατάσταση και χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος ψυκτικού εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν επισήμανση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 6·

β)

στα ανακυκλωμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP ίσο με 2 500 ή μεγαλύτερο τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος ψυκτικού εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανακτηθεί από τέτοιου είδους εξοπλισμό. Αυτά τα ανακυκλωμένα αέρια μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από την επιχείρηση που διενήργησε την ανάκτησή τους, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής ή από την επιχείρηση για την οποία διενεργήθηκε η ανάκτηση, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής.

Η απαγόρευση του πρώτου εδαφίου δεν ισχύει για ψυκτικό εξοπλισμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3.

Άρθρο 14

Εκ των προτέρων πλήρωση εξοπλισμού με υδροφθοράνθρακες

1.   Από την 1η Ιανουαρίου 2017, ο εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει υδροφθοράνθρακες μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνο εφόσον οι υδροφθοράνθρακες που περιέχει ο εξοπλισμός καλύπτονται από το σύστημα των ποσοστώσεων που προβλέπει το κεφάλαιο IV.

2.   Πριν από τη διάθεση εκ των προτέρων πληρωθέντος εξοπλισμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στην αγορά, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς του εξοπλισμού διασφαλίζουν ότι η συμμόρφωση με την παράγραφο 1 τεκμηριώνεται πλήρως και συντάσσουν σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, εάν οι υδροφθοράνθρακες που περιέχονται στον εξοπλισμό δεν έχουν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης πριν από την πλήρωση του εν λόγω εξοπλισμού, οι εισαγωγείς του εξοπλισμού διασφαλίζουν ότι, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η ορθότητα της τεκμηρίωσης και της δήλωσης συμμόρφωσης πιστοποιείται για το παρελθόν ημερολογιακό έτος, από ανεξάρτητο ελεγκτή. Ο ανεξάρτητος ελεγκτής είναι είτε:

α)

διαπιστευμένος σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21), ή

β)

διαπιστευμένος για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς εξοπλισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατηρούν στο αρχείο τους την τεκμηρίωση και τη δήλωση συμμόρφωσης για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από τη διάθεση του εν λόγω εξοπλισμού στην αγορά. Οι εισαγωγείς εξοπλισμού που διαθέτουν στην αγορά εξοπλισμό που έχει πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες οι οποίοι δεν είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση του εν λόγω εξοπλισμού διασφαλίζουν ότι έχουν καταχωριστεί στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

3.   Δια της σύνταξης της δήλωσης συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς εξοπλισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναλαμβάνουν την ευθύνη της συμμόρφωσης με τις παραγράφους 1 και 2.

4.   Η Επιτροπή καθορίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων τις λεπτομερείς διατυπώσεις που αφορούν τη δήλωση συμμόρφωσης και την πιστοποίηση από ανεξάρτητο ελεγκτή όπως προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΔΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Άρθρο 15

Μείωση των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά

1.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ποσότητα των υδροφθορανθράκων που δικαιούνται να διαθέσουν ετησίως στην αγορά της Ένωσης οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα για το εν λόγω έτος, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το παράρτημα V.

Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς μεριμνούν ώστε η ποσότητα των υδροφθορανθράκων που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το παράρτημα V και διατίθεται από καθένα τους στην αγορά να μην υπερβαίνει την αντίστοιχη ποσόστωση που τους αποδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 ή που τους μεταβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 18.

2.   Δεν ισχύει για τους παραγωγούς ή εισαγωγείς ποσοτήτων υδροφθορανθράκων μικρότερων των 100 τόνων ισοδυνάμου CO2 ετησίως.

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται επίσης στις ακόλουθες κατηγορίες υδροφθορανθράκων:

α)

υδροφθοράνθρακες που εισάγονται στην Ένωση για να καταστραφούν·

β)

υδροφθοράνθρακες που χρησιμοποιούνται από παραγωγό ως πρώτη ύλη ή τους οποίους ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας σε επιχειρήσεις για χρήση ως πρώτη ύλη·

γ)

υδροφθοράνθρακες που ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας σε επιχειρήσεις για εξαγωγή εκτός Ένωσης, εφόσον οι εν λόγω υδροφθοράνθρακες δεν διατίθενται στη συνέχεια σε κάποιον τρίτο εντός της Ένωσης, πριν από την εξαγωγή τους·

δ)

υδροφθοράνθρακες που ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας για χρήση σε στρατιωτικό εξοπλισμό·

ε)

υδροφθοράνθρακες που ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας σε επιχείρηση για διαβρωτική χάραξη επιφανείας σε ημιαγωγά υλικά ή για τον καθαρισμό των κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού στη βιομηχανία ημιαγωγών·

στ)

από την 1η Ιανουαρίου 2018 και ύστερα, υδροφθοράνθρακες που ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας σε επιχείρηση που παράγει δοσιμετρικές συσκευές εισπνοής για τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών.

3.   Το παρόν άρθρο και τα άρθρα 16, 18, 19 και 25 ισχύουν και για τους υδροφθοράνθρακες που περιέχονται σε προαναμεμειγμένες πολυόλες.

4.   Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει, μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων, μια εξαίρεση διάρκειας έως τεσσάρων ετών ώστε να μην συνυπολογίζονται στην απαίτηση ποσόστωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1 οι υδροφθοράνθρακες που προορίζονται για συγκεκριμένες εφαρμογές ή συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού, εφόσον αποδειχθεί ότι:

α)

για τις εν λόγω εφαρμογές, προϊόντα ή εξοπλισμό, δεν διατίθενται εναλλακτικές λύσεις ή αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους τεχνικούς ή ασφάλειας, και

β)

δεν μπορεί να διασφαλιστεί ο επαρκής εφοδιασμός με υδροφθοράνθρακες χωρίς δυσανάλογο κόστος.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.

Άρθρο 16

Κατανομή ποσοστώσεων για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά

1.   Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει για κάθε παραγωγό ή εισαγωγέα που έχει γνωστοποιήσει δεδομένα δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, τιμή αναφοράς με βάση τον ετήσιο μέσο όρο των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που ο παραγωγός ή εισαγωγέας δήλωσε ότι διέθεσε στην αγορά από το 2009 έως το 2012. Οι τιμές αναφοράς υπολογίζονται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.

2.   Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς που δεν έχουν υποβάλει πληροφορίες για διάθεση στην αγορά υδροφθορανθράκων δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 για την περίοδο αναφοράς της παραγράφου 1 δύνανται να δηλώσουν ότι προτίθενται να διαθέσουν υδροφθοράνθρακες στην αγορά κατά το επόμενο έτος.

Η δήλωση απευθύνεται στην Επιτροπή και διευκρινίζει τα είδη και τις ποσότητες των υδροφθορανθράκων που αναμένεται να διατεθούν στην αγορά.

Η Επιτροπή εκδίδει ειδοποίηση σχετικά με την προθεσμία υποβολής των εν λόγω δηλώσεων. Πριν από την υποβολή της δήλωσης δυνάμει των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου, οι επιχειρήσεις εγγράφονται στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 17.

3.   Έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 και εν συνεχεία κάθε τρία έτη, η Επιτροπή υπολογίζει εκ νέου τις τιμές αναφοράς για τους παραγωγούς και εισαγωγείς που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου βάσει των ετήσιων μέσων όρων των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που νομίμως διατίθενται στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2015, όπως αυτές γνωστοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 19 για τα έτη που είναι διαθέσιμα. Η Επιτροπή καθορίζει αυτές τις τιμές αναφοράς μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.

4.   Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς για τους οποίους έχουν καθοριστεί τιμές αναφοράς δύνανται να δηλώνουν συμπληρωματικές αναμενόμενες ποσότητες, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2.

5.   Η Επιτροπή κατανέμει ποσοστώσεις σχετικά με τη διάθεση των υδροφθορανθράκων στην αγορά, σε κάθε παραγωγό και εισαγωγέα για κάθε έτος, αρχής γενομένης από το 2015, εφαρμόζοντας τον μηχανισμό κατανομής που προβλέπεται στο παράρτημα VI.

Οι ποσοστώσεις κατανέμονται αποκλειστικά σε παραγωγούς ή εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης, ή οι οποίοι εκπροσωπούνται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι ίδιος με αυτόν που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22).

Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις των παραγωγών και των εισαγωγέων δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 17

Μητρώο

1.   Έως την 1η Ιανουαρίου 2015, η Επιτροπή δημιουργεί και διασφαλίζει τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου για τις ποσοστώσεις που αφορούν τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά («μητρώο»).

Η καταχώριση στο μητρώο είναι υποχρεωτική για:

α)

παραγωγούς και εισαγωγείς στους οποίους έχει κατανεμηθεί ποσόστωση για διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5·

β)

επιχειρήσεις στις οποίες μεταβιβάζεται ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 18·

γ)

παραγωγούς και εισαγωγείς που δηλώνουν την πρόθεσή τους να υποβάλουν δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2·

δ)

παραγωγούς και εισαγωγείς που προμηθεύουν ή επιχειρήσεις που προμηθεύονται υδροφθοράνθρακες για τους σκοπούς που απαριθμούνται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) έως στ)·

ε)

εισαγωγείς εξοπλισμού που διαθέτουν στην αγορά εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό εάν οι υδροφθοράνθρακες που περιέχει ο εν λόγω εξοπλισμός δεν είχαν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης πριν από την πλήρωση του εν λόγω εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 14.

Η καταχώριση πραγματοποιείται με υποβολή αίτησης στην Επιτροπή σύμφωνα με διαδικασίες που θα ορίσει η Επιτροπή.

2.   Η Επιτροπή μπορεί, στον βαθμό που απαιτείται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του μητρώου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.

3.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί και εισαγωγείς που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο ενημερώνονται μέσω αυτού σχετικά με την ποσόστωση που τους έχει κατανεμηθεί και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις αυτής κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της κατανομής.

4.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των τελωνείων, έχουν πρόσβαση στο μητρώο προς ενημέρωσή τους.

Άρθρο 18

Μεταβίβαση ποσοστώσεων και έγκριση της χρήσης ποσοστώσεων για τη διάθεση στην αγορά υδροφθορανθράκων σε εισαγόμενο εξοπλισμό

1.   Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας για τον οποίο έχει καθοριστεί τιμή αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 ή 3 και στον οποίο έχει κατανεμηθεί ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5, δύναται να μεταβιβάσει την εν λόγω ποσόστωση στο μητρώο του άρθρου 17 παράγραφος 1, για το σύνολο ή μέρος των ποσοτήτων, σε άλλον παραγωγό ή εισαγωγέα στην Ένωση ή σε άλλον παραγωγό ή εισαγωγέα που εκπροσωπείται στην Ένωση από αποκλειστικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 δεύτερο και τρίτο εδάφιο.

2.   Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας στον οποίο έχει κατανεμηθεί ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 3 ή στον οποίο έχει μεταβιβαστεί ποσόστωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δύναται να εξουσιοδοτήσει άλλη επιχείρηση να χρησιμοποιήσει την ποσόστωσή του για τους σκοπούς του άρθρου 14.

Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας στον οποίο έχει κατανεμηθεί ποσόστωση αποκλειστικά βάσει δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2, δύναται να εξουσιοδοτήσει άλλη επιχείρηση να χρησιμοποιήσει την ποσόστωσή του για τους σκοπούς του άρθρου 14 μόνον υπό την προϋπόθεση ότι ο εξουσιοδοτών παραγωγός ή εισαγωγέας είναι αυτός που θα προμηθεύσει τις σχετικές ποσότητες υδροφθορανθράκων.

Για τους σκοπούς των άρθρων 15 και 16 και του άρθρου 19 παράγραφοι 1 και 6, οι αντίστοιχες ποσότητες υδροφθορανθράκων τεκμαίρεται ότι έχουν διατεθεί στην αγορά από τον εξουσιοδοτούντα παραγωγό ή εισαγωγέα κατά τον χρόνο της εξουσιοδότησης. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον εξουσιοδοτούντα παραγωγό ή εισαγωγέα να αποδείξει ότι δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας υδροφθορανθράκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 19

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη χρήση ως πρώτη ύλη και την καταστροφή των ουσιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I ή ΙΙ

1.   Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 και κάθε έτος εφεξής, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας και εξαγωγέας που έχει παραγάγει, εισαγάγει ή εξαγάγει έναν μετρικό τόνο ή 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και αερίων του παραρτήματος II κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή με τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα VII για καθεμία από τις ως άνω ουσίες για το εν λόγω ημερολογιακό έτος. Η παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης για επιχειρήσεις στις οποίες κατανέμεται ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1.

2.   Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 και κάθε έτος εφεξής, κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους έχει προβεί στην καταστροφή ποσότητας ενός μετρικού τόνου ή 1 000 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και των αερίων που απαριθμούνται στο παράρτημα II, υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή με τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα VII για καθεμία από τις ως άνω ουσίες για το εν λόγω ημερολογιακό έτος.

3.   Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 και κάθε έτος εφεξής, κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους χρησιμοποίησε 1 000 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ως πρώτη ύλη υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή με τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα VII για καθεμία από τις ως άνω ουσίες για το εν λόγω ημερολογιακό έτος.

4.   Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 και κάθε έτος εφεξής, κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους διέθεσε στην αγορά 500 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και αερίων του παραρτήματος II, ως αέρια που περιέχονται σε προϊόντα ή εξοπλισμό, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή με τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα VII για καθεμία από τις ως άνω ουσίες για το εν λόγω ημερολογιακό έτος.

5.   Κάθε εισαγωγέας εξοπλισμού που διαθέτει στην αγορά εξοπλισμό που έχει πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες οι οποίοι δεν είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση του εν λόγω εξοπλισμού υποβάλλει στην Επιτροπή πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2.

6.   Έως τις 30 Ιουνίου 2015 και κάθε έτος εφεξής, κάθε επιχείρηση η οποία, βάσει της παραγράφου 1, υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ποσότητας υδροφθορανθράκων 10 000 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή μεγαλύτερης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος διασφαλίζει, επιπροσθέτως, ότι η ορθότητα των δεδομένων πιστοποιείται από ανεξάρτητο ελεγκτή. Ο ανεξάρτητος ελεγκτής είναι είτε:

α)

διαπιστευμένος σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ ή

β)

διαπιστευμένος για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

Η επιχείρηση διατηρεί την έκθεση πιστοποίησης στο αρχείο της για τουλάχιστον πέντε έτη. Η έκθεση πιστοποίησης, μετά από σχετική αίτηση, τίθεται στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους και της Επιτροπής.

7.   Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει τον μορφότυπο και τα μέσα για την υποβολή των εκθέσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.

8.   Η Επιτροπή λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που της έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 20

Συλλογή δεδομένων για τις εκπομπές

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα υποβολής εκθέσεων για τους οικείους τομείς του παρόντος κανονισμού προκειμένου να συγκεντρώνουν, κατά το δυνατόν, δεδομένα για τις εκπομπές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Επανεξέταση

1.   Στην Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22 όσον αφορά την ενημέρωση των παραρτημάτων I, II και IV βάσει των νέων εκθέσεων αξιολόγησης που ενέκρινε η Διακυβερνητική Ομάδα για την κλιματική αλλαγή ή των νέων εκθέσεων της Επιτροπής Επιστημονικής Αξιολόγησης (SAP) του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ όσον αφορά το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των ουσιών που περιλαμβάνονται στα εν λόγω παραρτήματα.

2.   Βασιζόμενη στα στοιχεία σχετικά με τη διάθεση στην αγορά των αερίων που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ, τα οποία υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 19, και σχετικά με τις εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20, καθώς και σε κάθε σχετική πληροφορία που λαμβάνεται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού.

Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υδροφθορανθράκων στην αγορά της Ένωσης.

Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή δημοσιεύει γενική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, που περιλαμβάνει ειδικότερα:

α)

πρόβλεψη για τη συνεχιζόμενη ζήτηση υδροφθορανθράκων έως το 2030, καθώς και μετά από το εν λόγω έτος·

β)

εκτίμηση της ανάγκης για περαιτέρω δράση της Ένωσης και των κρατών μελών της υπό το πρίσμα των υπαρχουσών και των νέων διεθνών δεσμεύσεων όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου·

γ)

επισκόπηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, της εθνικής νομοθεσίας περί ασφάλειας και των οικοδομικών κανονισμών στα κράτη μέλη σε σχέση με τη μετάβαση σε εναλλακτικά ψυκτικά μέσα·

δ)

επανεξέταση της διαθεσιμότητας τεχνικώς εφικτών και οικονομικά συμφερουσών εναλλακτικών λύσεων για προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου όσον αφορά προϊόντα και εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα III, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή απόδοση.

3.   Το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2017, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση στην οποία αξιολογείται η απαγόρευση του σημείου 13 του παραρτήματος III, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη διαθεσιμότητα οικονομικά συμφερουσών, τεχνικά εφικτών, ενεργειακά αποδοτικών και αξιόπιστων εναλλακτικών λύσεων για τα κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη. Βάσει της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει, εάν απαιτείται, νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να τροποποιηθεί η διάταξη του σημείου 13 του παραρτήματος III.

4.   Το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2020, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση στην οποία εκτιμάται εάν υπάρχουν οικονομικά συμφέρουσες, τεχνικά εφικτές, ενεργειακά αποδοτικές και αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες καθιστούν δυνατή την αντικατάσταση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε νέους δευτερεύοντες ηλεκτρικούς εξοπλισμούς μεταγωγής μέσης τάσης και σε νέα μικρά συστήματα κλιματισμού απλού διαιρούμενου τύπου και υποβάλλει νομοθετική πρόταση, εάν απαιτείται, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να τροποποιηθεί ο κατάλογος του παραρτήματος III.

5.   Το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2017, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση στην οποία αξιολογείται η μέθοδος κατανομής των ποσοστώσεων, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου της κατανομής ποσοστώσεων δωρεάν, καθώς και το κόστος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη και μιας πιθανής διεθνούς συμφωνίας για τους υδροφθοράνθρακες, εφόσον ισχύει. Βάσει της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει, εάν απαιτείται, νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου:

α)

να τροποποιηθεί η μέθοδος κατανομής των ποσοστώσεων·

β)

να θεσπιστεί κατάλληλη μέθοδος κατανομής τυχόν εσόδων.

6.   Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2017, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση στην οποία εξετάζεται η ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά την κατάρτιση φυσικών προσώπων στον ασφαλή χειρισμό εναλλακτικών ψυκτικών μέσων που προορίζονται προς αντικατάσταση ή περιορισμό της χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και υποβάλλει, εάν απαιτείται, νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να τροποποιηθεί η σχετική ενωσιακή νομοθεσία.

Άρθρο 22

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 15 και στο άρθρο 21 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 10 Ιουνίου 2014. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερα εννέα μήνες πριν από το τέλος της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περαιτέρω περιόδους πέντε ετών, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλει αντιρρήσεις για αυτήν την ανανέωση το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 15 και στο άρθρο 21 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης συνεπάγεται λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 15 και το άρθρο 21 παράγραφος 1 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Φόρουμ διαβούλευσης

Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εξασφαλίζει την ισορροπημένη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των κατασκευαστών, των χειριστών και του πιστοποιημένου προσωπικού. Προς αυτόν τον σκοπό, θεσπίζει φόρουμ διαβούλευσης για τα εν λόγω μέρη, προκειμένου να συναντώνται και να παρέχουν συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ιδιαίτερα όσον αφορά την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων, καθώς και των παραμέτρων ασφάλειας στη χρήση τους. Η Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του φόρουμ διαβούλευσης, ο οποίος δημοσιεύεται.

Άρθρο 24

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Όταν η επιτροπή δεν διατυπώνει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 25

Κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα κυρώσεων που επιβάλλουν για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2017 το αργότερο, ενώ επίσης κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

2.   Εκτός από τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι επιχειρήσεις που έχουν υπερβεί την ποσόστωσή τους για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά, όπως τους κατανεμήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 ή τους μεταβιβάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 18, λαμβάνουν μειωμένη ποσόστωση για την περίοδο κατανομής μετά τον εντοπισμό της υπέρβασης.

Το ποσό της μείωσης υπολογίζεται ως το 200 % της ποσοτικής υπέρβασης της ποσόστωσης. Εάν η ποσότητα που προκύπτει από τον υπολογισμό της μείωσης είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα προς κατανομή σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 ως ποσόστωση για την περίοδο κατανομής μετά τον εντοπισμό της υπέρβασης, δεν κατανέμεται ποσόστωση για την εν λόγω περίοδο κατανομής και η ποσόστωση των ακόλουθων περιόδων κατανομής μειώνεται επίσης έως ότου καλυφθεί η συνολική ποσότητα της μείωσης.

Άρθρο 26

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2015, με την επιφύλαξη της τήρησης των απαιτήσεων του εν λόγω κανονισμού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιέχεται σε αυτόν.

Ωστόσο, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1493/2007, (ΕΚ) αριθ. 1494/2007, (ΕΚ) αριθ. 1497/2007, (ΕΚ) αριθ. 1516/2007, (ΕΚ) αριθ. 303/2008, (ΕΚ) αριθ. 304/2008, (ΕΚ) αριθ. 305/2008, (ΕΚ) αριθ. 306/2008, (ΕΚ) αριθ. 307/2008 και (ΕΚ) αριθ. 308/2008 παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να εφαρμόζονται, εκτός εάν και έως ότου καταργηθούν από κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογήν του παρόντος κανονισμού.

Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ


(1)  ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 138.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014.

(3)  Απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1993, σχετικά με τη σύναψη τη σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13).

(6)  Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/2007 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δελτίου υποβολής εκθέσεων για τους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 7).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1494/2007 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής της επισήμανσης και των πρόσθετων απαιτήσεων επισήμανσης όσον αφορά τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 25).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1497/2007 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2007, περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ΕΕ L 333 της 19.12.2007, σ. 4).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2007, περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ΕΕ L 335 της 20.12.2007, σ. 10).

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 3).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 12).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 305/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως (ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 17).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό (ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 21).

(16)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 307/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης προσωπικού, όσον αφορά συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκαταστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα (ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 25).

(17)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών (ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 28).

(18)  Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).

(19)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).

(20)  Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12).

(21)  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

(22)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜ ΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΟ 1)

Ουσία

GWP (1)

Βιομηχανική ονομασία

Χημική ονομασία

(Κοινή ονομασία)

Χημικός τύπος

Τμήμα 1: Υδροφθοράνθρακες (HFC)

HFC-23

τριφθορομεθάνιο

(φθοροφόρμιο)

CHF3

14 800

HFC-32

διφθορομεθάνιο

CH2F2

675

HFC-41

Φθορομεθάνιο

(μεθυλοφθορίδιο)

CH3F

92

HFC-125

πενταφθοροαιθάνιο

CHF2CF3

3 500

HFC-134

1,1,2,2-τετραφθοροαιθάνιο

CHF2CHF2

1 100

HFC-134α

1,1,1,2-τετραφθοροαιθάνιο

CH2FCF3

1 430

HFC-143

1,1,2-τριφθοροαιθάνιο

CH2FCHF2

353

HFC-143α

1,1,1-τριφθοροαιθάνιο

CH3CF3

4 470

HFC-152

1,2-διφθοροαιθάνιο

CH2FCH2F

53

HFC-152a

1,1-διφθοροαιθάνιο

CH3CHF2

124

HFC-161

φθοροαιθάνιο

(αιθυλοφθορίδιο)

CH3CH2F

12

HFC-227ea

1,1,1,2,3,3,3-επταφθοροπροπάνιο

CF3CHFCF3

3 220

HFC-236cb

1,1,1,2,2,3-εξαφθοροπροπάνιο

CH2FCF2CF3

1 340

HFC-236ea

1,1,1,2,3,3-εξαφθοροπροπάνιο

CHF2CHFCF3

1 370

HFC-236fa

1,1,1,3,3,3-εξαφθοροπροπάνιο

CF3CH2CF3

9 810

HFC-245ca

1,1,2,2,3-πενταφθοροπροπάνιο

CH2FCF2CHF2

693

HFC-245fa

1,1,1,3,3-πενταφθοροπροπάνιο

CHF2CH2CF3

1 030

HFC-365 mfc

1,1,1,3,3-πενταφθοροβουτάνιο

CF3CH2CF2CH3

794

HFC-43-10 mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-δεκαφθοροπεντάνιο

CF3CHFCHFCF2CF3

1 640

Τμήμα 2: Υπερφθοράνθρακες (PFC)

PFC-14

Τετραφθορομεθάνιο

(υπερφθορομεθάνιο, τετραφθορίδιο του άνθρακα)

CF4

7 390

PFC-116

Εξαφθοροαιθάνιο

(υπερφθοροαιθάνιο)

C2F6

12 200

PFC-218

Οκταφθοροπροπάνιο

(υπερφθοροπροπάνιο)

C3F8

8 830

PFC-3-1-10

(R-31-10)

Δεκαφθοροβουτάνιο

(υπερφθοροβουτάνιο)

C4F10

8 860

PFC-4-1-12

(R-41-12)

Δωδεκαφθοροπεντάνιο

(υπερφθοροπεντάνιο)

C5F12

9 160

PFC-5-1-14

(R-51-14)

Δεκατετραφθοροεξάνιο

υπερφθοροεξάνιο

C6F14

9 300

PFC-c-318

Οκταφθοροκυκλοβουτάνιο

(υπερφθοροκυκλοβουτάνιο)

c-C4F8

10 300

Τμήμα 3: Άλλες υπερφθοριωμένες ενώσεις

 

εξαφθοριούχο θείο

SF6

22 800


(1)  Με βάση την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης (ΤΑR) που ενέκρινε η Διακυβερνητική Ομάδα για την κλιματική αλλαγή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΛΛΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19

Ουσία

GWP (1)

Κοινή ονομασία/βιομηχανική ονομασία

Χημικός τύπος

Τμήμα 1: Ακόρεστοι υδρο(χλωρο)φθοράνθρακες

HFC-1234yf

CF3CF = CH2

4 (2)

HFC-1234ze

trans — CHF = CHCF3

72

HFC-1336mzz

CF3CH = CHCF3

9

HCFC-1233zd

C3H2ClF3

4,5

HCFC-1233xf

C3H2ClF3

1 (3)

Τμήμα 2: Φθοριωμένοι αιθέρες και αλκοόλες

HFE-125

CHF2OCF3

14 900

HFE-134 (HG-00)

CHF2OCHF2

6 320

HFE-143a

CH3OCF3

756

HCFE-235da2 (ισοφλουράνιο)

CHF2OCHClCF3

350

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

708

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

659

HFE-245cb2

CH3OCF2CHF2

359

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

575

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

580

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

110

HFE-449sl (HFE-7100)

C4F9OCH3

297

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2H5

59

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

1 870

HFE-236ca12 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

2 800

HFE-338pcc13 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

1 500

HFE-347mmy1

(CF3)2CFOCH3

343

2,2,3,3,3-πενταφθοροπροττανόλη

CF3CF2CH2OH

42

δις (τριφθορομεθυλο)-μεθανόλη

(CF3)2CHOH

195

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

1 540

HFE-236ea2 (δεσφλουράνιο)

CHF2OCHFCF3

989

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

487

HFE-245fa1

CHF2CH2OCF3

286

HFE 263fb2

CF3CH2OCH3

11

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

919

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

552

HFE-338mmz1

(CF3)2CHOCHF2

380

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

374

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

101

HFE-356mm1

(CF3)2CHOCH3

27

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

265

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

502

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

11

HFE-374pc2

CHF2CF2OCH2CH3

557

 

- (CF2)4CH (OH) -

73

Τμήμα 3: Άλλες υπερφθοριωμένες ενώσεις

υπερφθοροπολυμεθυλισοπροπυλαιθέρας (PFPMIE)

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10 300

τριφθορίδιο του αζώτου

NF3

17 200

τριφθορο-μεθυλ-πενταφθοριούχο θείο

SF5CF3

17 700

υπερφθοροκυκλοπροπάνιο

c-C3F6

17 340  (4)


(1)  Με βάση την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης (ΤΑR) που ενέκρινε η Διακυβερνητική Ομάδα για την κλιματική αλλαγή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

(2)  GWP σύμφωνα με την Έκθεση του 2010 σχετικά με την αξιολόγηση της Επιτροπής Επιστημονικής Αξιολόγησης (SAP) του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, πίνακες 1-11, με δύο αξιολογηθείσες από ομοτίμους επιστημονικές παραπομπές. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml

(3)  Προκαθορισμένη τιμή, το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη δεν είναι ακόμη διαθέσιμο.

(4)  Ελάχιστη τιμή σύμφωνα με την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης που ενέκρινε η διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προϊόντα και εξοπλισμός

Όπου απαιτείται, το GWP μειγμάτων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα IV, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 σημείο 6).

Ημερομηνία απαγόρευσης

1.

Για τους μη επαναπληρούμενους περιέκτες φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται για την επισκευή, τη συντήρηση ή την πλήρωση εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού ή αντλιών θερμότητας, συστημάτων πυροπροστασίας ή μεταγωγής, ή χρησιμοποιούνται ως διαλύτες

4 Ιουλίου 2007

2.

Ανοικτά συστήματα άμεσης εξάτμισης τα οποία περιέχουν HFC και PFC ως ψυκτικά μέσα

4 Ιουλίου 2007

3.

Εξοπλισμός πυροπροστασίας

που περιέχει υπερφθοράνθρακες (PFC)

4 Ιουλίου 2007

που περιέχει HFC-23

1η Ιανουαρίου 2016

4.

Παράθυρα για οικιακή χρήση που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

4 Ιουλίου 2007

5.

Λοιπά παράθυρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

4 Ιουλίου 2008

6.

Υποδήματα με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

4 Ιουλίου 2006

7.

Ελαστικά επίσωτρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

4 Ιουλίου 2007

8.

Αφροί ενός συστατικού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται για την τήρηση των εθνικών κανόνων ασφάλειας, που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP τουλάχιστον 150

4 Ιουλίου 2008

9.

Συσκευές παραγωγής αερολυμάτων που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στο σημείο 40 του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και προειδοποιητικές κόρνες, που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150

4 Ιουλίου 2009

10.

Ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσης που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150

1η Ιανουαρίου 2015

11.

Ψυγεία και καταψύκτες εμπορικής χρήσης (ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός)

που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500

1η Ιανουαρίου 2020

που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150

1η Ιανουαρίου 2022

12.

Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500 , εξαιρουμένου του εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των – 50 °C.

1η Ιανουαρίου 2020

13.

Κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα εμπορικής χρήσης, με ισχύ 40 kW ή μεγαλύτερη, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση το πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα των κλιμακοειδών συστημάτων, όπου μπορούν να χρησιμοποιούνται φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μικρότερο του 1 500 .

1η Ιανουαρίου 2022

14.

Κινητός εξοπλισμός κλιματισμού αιθουσών (ερμητικά σφραγισμένα συστήματα που μπορούν να μετακινηθούν από τον τελικό χρήστη) που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150

1η Ιανουαρίου 2020

15.

Συστήματα κλιματισμού απλού διαιρούμενου τύπου με λιγότερο από 3 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP τουλάχιστον 750.

1η Ιανουαρίου 2025

16.

Αφροί που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητοι προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας.

Εξηλασμένο πολυστυρένιο (XPS)

1η Ιανουαρίου 2020

Λοιποί αφροί

1η Ιανουαρίου 2023

17.

Τεχνικά αερολύματα που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητα προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας ή όταν χρησιμοποιούνται σε ιατρικές εφαρμογές.

1η Ιανουαρίου 2018


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΜΈΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ GWP ΕΝΌΣ ΜΕΊΓΜΑΤΟΣ

Το GWP ενός μείγματος υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος που προκύπτει από το άθροισμα των κατά βάρος κλασμάτων των επιμέρους ουσιών επί το αντίστοιχό τους GWP, εκτός εάν άλλως ορίζεται, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών που δεν είναι φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

Formula

όπου % είναι η αναλογία κατά βάρος με ανοχή βάρους +/– 1 %.

Παράδειγμα εφαρμογής του ως άνω τύπου σε μείγμα αερίων αποτελούμενο κατά 60 % από διμεθυλικό αιθέρα, κατά 10 % από HFC-152a και κατά 30 % από ισοβουτάνιο:

Formula

→ Συνολικό GWP = 13,9

Τα GWP των ακόλουθων μη φθοριούχων ουσιών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των GWP των μειγμάτων. Για άλλες ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα ισχύει η προκαθορισμένη τιμή 0.

Ουσία

GWP (1)

Συνήθης ονομασία

Βιομηχανική ονομασία

Χημικός τύπος

μεθάνιο

 

CH4

25

υποξείδιο του αζώτου

 

N2O

298

διμεθυλαιθέρας

 

CH3OCH3

1

διχλωρομεθάνιο

 

CH2Cl2

9

μεθυλοχλωρίδιο

 

CH3Cl

13

χλωροφόρμιο

 

CHCl3

31

αιθάνιο

R-170

CH3CH3

6

προπάνιο

R-290

CH3CH2CH3

3

βουτάνιο

R-600

CH3CH2CH2CH3

4

ισοβουτάνιο

R-600a

CH(CH3)2CH3

3

πεντάνιο

R-601

CH3CH2CH2CH2CH3

5  (2)

ισοπεντάνιο

R-601a

(CH3)2CHCH2CH3

5  (2)

αιθοξυαιθάνιο (διαιθυλαιθέρας)

R-610

CH3CH2OCH2CH3

4

μυρμηκικό μεθύλιο

R-611

HCOOCH3

25

υδρογόνο

R-702

H2

6

αμμωνία

R-717

NH3

0

αιθυλένιο

R-1150

C2H4

4

προπυλένιο

R-1270

C3H6

2

κυκλοπεντάνιο

 

C5H10

5  (2)


(1)  Με βάση την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης που ενέκρινε η Διακυβερνητική Ομάδα για την κλιματική αλλαγή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

(2)  Ουσία που δεν απαριθμείται στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης που ενέκρινε η Διακυβερνητική Ομάδα για την κλιματική αλλαγή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΔΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΕΡΑ

Η μέγιστη ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 υπολογίζεται με εφαρμογή των ακόλουθων ποσοστών στον ετήσιο μέσο όρο της συνολικής ποσότητας που διατέθηκε στην αγορά της Ένωσης κατά την περίοδο 2009 έως 2012. Από το 2018 και ύστερα, η μέγιστη ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 υπολογίζεται εφαρμόζοντας τα ακόλουθα ποσοστά στον ετήσιο μέσο όρο της συνολικής ποσότητας που διατέθηκε στην αγορά της Ένωσης κατά την περίοδο 2009 έως 2012, αφαιρώντας στη συνέχεια τα ποσά για εξαιρούμενες χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων.

Έτη

Ποσοστό για τον υπολογισμό της μέγιστης ποσότητας για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά και των αντίστοιχων ποσοστώσεων

2015

100  %

2016-2017

93  %

2018-2020

63  %

2021-2023

45  %

2024-2026

31  %

2027-2029

24  %

2030

21  %

Η μέγιστη ποσότητα, οι τιμές αναφοράς και οι ποσοστώσεις για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16 υπολογίζονται ως συνολικές ποσότητες όλων των τύπων υδροφθορανθράκων, εκπεφρασμένες σε τόνους ισοδυνάμου CO2.

Ο υπολογισμός των τιμών αναφοράς και των ποσοστώσεων για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16 βασίζεται στις ποσότητες υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ή κατανομής, αλλά χωρίς να συνυπολογίζονται οι ποσότητες υδροφθορανθράκων για τη χρήση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων.

Οι συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο γ) επαληθεύονται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6, ανεξαρτήτως των εμπλεκόμενων ποσοτήτων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

1.   Προσδιορισμός Της Ποσότητας Που Πρόκειται Να Κατανεμηθεί Στις Επιχειρήσεις Για Τις Οποίες Έχουν Καθοριστεί Τιμές Αναφοράς Σύμφωνα Με Το Άρθρο 16 Παράγραφοι 1 Και 3

Κάθε επιχείρηση για την οποία έχει καθοριστεί τιμή αναφοράς λαμβάνει ποσόστωση που αντιστοιχεί στο 89 % της τιμής αναφοράς πολλαπλασιασμένο επί το ποσοστό που αναφέρεται στο παράρτημα V για το αντίστοιχο έτος.

2.   Προσδιορισμός της ποσότητας που πρόκειται να κατανεμηθεί σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2

Το άθροισμα των ποσοστώσεων που κατανέμονται σύμφωνα με το σημείο 1 αφαιρείται από τη μέγιστη ποσότητα για το εν λόγω έτος όπως ορίζεται στο παράρτημα V ώστε να καθοριστεί η ποσότητα που πρέπει να κατανεμηθεί σε επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει οριστεί τιμή αναφοράς και οι οποίες έχουν υποβάλει δήλωση βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 (ποσότητα προς κατανομή στο στάδιο 1 του υπολογισμού).

2.1.   Στάδιο 1 του υπολογισμού

Σε κάθε επιχείρηση αποδίδεται ποσότητα η οποία αντιστοιχεί στην αιτηθείσα βάσει της δήλωσής της, εφόσον δεν υπερβαίνει το μερίδιο που της αναλογεί από την προς κατανομή ποσότητα κατά το στάδιο 1.

Το κατ’ αναλογία μερίδιο υπολογίζεται διαιρώντας το 100 διά του αριθμού των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει δήλωση. Το άθροισμα των ποσοστώσεων που κατανέμονται κατά το στάδιο 1 αφαιρείται από την ποσότητα που κατανέμεται στο στάδιο 1 για να καθοριστεί η ποσότητα που κατανέμεται στο στάδιο 2.

2.2.   Στάδιο 2 του υπολογισμού

Κάθε επιχείρηση που δεν έλαβε το 100 % της ποσότητας που αιτήθηκε στη δήλωσή της κατά το στάδιο 1 λαμβάνει επιπρόσθετη κατανομή που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αιτηθείσας ποσότητας και της ποσότητας που ελήφθη στο στάδιο 1. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνεται τοιουτοτρόπως το κατ’ αναλογία μερίδιο της ποσότητας που πρόκειται να διατεθεί στο στάδιο 2.

Το κατ’ αναλογία μερίδιο υπολογίζεται με διαίρεση του 100 διά του αριθμού των επιχειρήσεων που είναι επιλέξιμες για κατανομή κατά το στάδιο 2. Το άθροισμα των ποσοστώσεων που κατανέμονται κατά το στάδιο 2 αφαιρείται από την ποσότητα που κατανέμεται στο στάδιο 2 για να καθοριστεί η ποσότητα που κατανέμεται στο στάδιο 3.

2.3.   Στάδιο 3 του υπολογισμού

Το στάδιο 2 επαναλαμβάνεται έως ότου ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα ή έως ότου η ποσότητα που απομένει να κατανεμηθεί κατά το επόμενο στάδιο είναι μικρότερη από 500 τόνους ισοδυνάμου CO2.

3.   Προσδιορισμός της ποσότητας που πρόκειται να κατανεμηθεί σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4

Για την κατανομή ποσοστώσεων για το διάστημα 2015 έως 2017, το άθροισμα των ποσοστώσεων που κατανέμονται σύμφωνα με τα σημεία 1 και 2 αφαιρείται από τη μέγιστη ποσότητα για το δεδομένο έτος όπως ορίζεται στο παράρτημα V, ώστε να καθοριστεί η ποσότητα που πρέπει να κατανεμηθεί σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχει οριστεί τιμή αναφοράς και οι οποίες έχουν υποβάλει δήλωση βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 4.

Ισχύει ο μηχανισμός κατανομής που προβλέπεται στα σημεία 2.1 και 2.2.

Για την κατανομή ποσοστώσεων για το 2018 και για κάθε έτος εφεξής, οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 θα αντιμετωπίζονται όπως οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19

1.

Κάθε παραγωγός που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, υποβάλλει έκθεση σχετικά με:

α)

τη συνολική ποσότητα κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I και ΙΙ που έχει παραγάγει στην Ένωση, αναφέροντας τις κυριότερες κατηγορίες εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιείται η εκάστοτε ουσία·

β)

τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στο παράρτημα I και, όπου απαιτείται, στο παράρτημα II που έχει διαθέσει στην αγορά της Ένωσης, αναφέροντας χωριστά τις ποσότητες που έχουν διατεθεί στην αγορά για χρήση ως πρώτη ύλη, για άμεση εξαγωγή, για παραγωγή δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής για τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών, για χρήση σε στρατιωτικό εξοπλισμό και διαβρωτική χάραξη ημιαγωγών υλικών ή για καθαρισμό κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού, στα πλαίσια του τομέα κατασκευής ημιαγωγών·

γ)

τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I και ΙΙ που έχει ανακυκλώσει, αποκαταστήσει ποιοτικά ή καταστρέψει, κατά περίπτωση·

δ)

τυχόν αποθέματα που είχε στην κατοχή του κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου που αφορά η υποβολή έκθεσης·

ε)

κάθε έγκριση της χρήσης ποσοστώσεων, διευκρινίζοντας τις σχετικές ποσότητες, για τους σκοπούς του άρθρου 14.

2.

Κάθε εισαγωγέας που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 υποβάλλει έκθεση σχετικά με:

α)

την ποσότητα κάθε ουσίας που απαριθμείται στο παράρτημα I και, όπου απαιτείται, στο παράρτημα II που έχει εισαγάγει στην Ένωση, προσδιορίζοντας τις κύριες κατηγορίες εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιείται η ουσία, αναφέροντας χωριστά τις ποσότητες που έχουν διατεθεί στην αγορά για καταστροφή, για χρήση ως πρώτη ύλη, για άμεση εξαγωγή, για παραγωγή δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής για τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών, για χρήση σε στρατιωτικό εξοπλισμό και διαβρωτική χάραξη ημιαγωγών υλικών ή για καθαρισμό κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού, στα πλαίσια του τομέα κατασκευής ημιαγωγών·

β)

τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I και ΙΙ που έχει ανακυκλώσει, αποκαταστήσει ποιοτικά ή καταστρέψει, κατά περίπτωση·

γ)

κάθε έγκριση της χρήσης ποσοστώσεων, διευκρινίζοντας τις σχετικές ποσότητες, για τους σκοπούς του άρθρου 14·

δ)

τυχόν αποθέματα που είχε στην κατοχή του κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου που αφορά η υποβολή έκθεσης.

3.

Κάθε εξαγωγέας που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 υποβάλλει έκθεση σχετικά με:

α)

τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I και ΙΙ που έχει εξαγάγει από την Ένωση, εκτός από τις ποσότητες που προορίζονται για ανακύκλωση, ποιοτική αποκατάσταση ή καταστροφή·

β)

τυχόν ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I και ΙΙ που η Ένωση έχει εξαγάγει προς ανακύκλωση, ποιοτική αποκατάσταση και καταστροφή, κατά περίπτωση.

4.

Κάθε επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 υποβάλλει έκθεση σχετικά με:

α)

τις ποσότητες των ουσιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ που καταστράφηκαν, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονταν σε προϊόντα και εξοπλισμό·

β)

τα τυχόν αποθέματα ουσιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ των οποίων η καταστροφή έχει προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό·

γ)

τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία καταστροφής των ουσιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ.

5.

Κάθε επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στο παράρτημα I που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη.

6.

Κάθε επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 υποβάλλει έκθεση σχετικά με:

α)

τις κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού που περιέχουν ουσίες που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ·

β)

τον αριθμό των μονάδων·

γ)

τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I και ΙΙ που περιέχονται στα προϊόντα ή στον εξοπλισμό.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΊΑΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφοι 5 και 12

Άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτη περίοδος

Άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 6

Άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος

Άρθρο 10 παράγραφος 10 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2 τρίτη περίοδος

Άρθρο 10 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 10 παράγραφος 13

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 1 και παράρτημα VII

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 7

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 8

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 20 και άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο πρώτη περίοδος

Άρθρο 12 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη και τρίτη περίοδος

Άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 13

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος

Άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτη περίοδος

Άρθρο 12 παράγραφος 14

Άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερη περίοδος

Άρθρο 12 παράγραφος 15

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 10

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 24

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 25 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 25 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 27

Παράρτημα I — Μέρος 1

Παράρτημα I

Παράρτημα I — Μέρος 2

Παράρτημα IV

Παράρτημα II

Παράρτημα III


Top