EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006A0731(01)

Σύμβαση της Στοκχόλμης περί έμμονων οργανικών ρύπων - Δήλωση

OJ L 209, 31.7.2006, p. 3–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 146–172 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 047 P. 107 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 047 P. 107 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 017 P. 244 - 270

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj

22006A0731(01)

Σύμβαση της Στοκχόλμης περί έμμονων οργανικών ρύπων - Δήλωση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 209 της 31/07/2006 σ. 0003 - 0029


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΌΛΜΗΣ ΠΕΡΊ ΈΜΜΟΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ ΡΎΠΩΝ

Τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας σύμβασης,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι έμμονοι οργανικοί ρύποι έχουν τοξικές ιδιότητες, ανθίστανται στη διάσπαση, βιοσυσσωρεύονται και μεταφέρονται, μέσω του αέρα, του νερού και των μεταναστευτικών ειδών, διαμέσου διεθνών συνόρων και αποτίθενται μακριά από τον τόπο έκλυσής τους, όπου συσσωρεύονται σε χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα,

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τους προβληματισμούς σχετικά με την προστασία της υγείας, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, που προέρχονται από τοπική έκθεση σε έμμονους οργανικούς ρύπους, ειδικότερα τις επιπτώσεις στις γυναίκες και, μέσω αυτών, στις μελλοντικές γενιές,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα Αρκτικά οικοσυστήματα και ιθαγενείς κοινότητες διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω της βιομεγέθυνσης των έμμονων οργανικών ρύπων και ότι η μόλυνση των παραδοσιακών τροφών τους είναι θέμα δημόσιας υγείας,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ την ανάγκη παγκόσμιας δράσης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση 19/13 C της 7ης Φεβρουαρίου 1997 του Συμβουλίου Διοίκησης του Προγράμματος για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών περί ανάληψης διεθνούς δράσης για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος με μέτρα που θα μειώνουν ή/και εξαλείφουν την εκπομπή και απελευθέρωση έμμονων οργανικών ρύπων,

ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΑ τις συναφείς διατάξεις των σχετικών διεθνών περιβαλλοντικών συμβάσεων, ειδικώς της σύμβασης του Ρότερνταμ περί διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο, και της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και διάθεσης αυτών περιλαμβανομένων των περιφερειακών συμφωνιών που αναπτύχθηκαν εντός του πλαισίου του άρθρου 11 αυτής,

ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΗΣ τις συναφείς διατάξεις της διακήρυξης του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη και της Agenda 21,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η πρόληψη αποτελεί την βάση για τους προβληματισμούς όλων των συμβαλλομένων μερών και παγίως ενσωματώνεται στην παρούσα σύμβαση,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η παρούσα σύμβαση και άλλες διεθνείς συμφωνίες στον τομέα του εμπορίου και του περιβάλλοντος είναι αμοιβαίως υποστηριζόμενες,

ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι τα κράτη έχουν, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, το κυρίαρχο δικαίωμα να εκμεταλλεύονται τους πόρους τους σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές πολιτικές τους, και την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι δραστηριότητες που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχό τους δεν προξενούν ζημία στο περιβάλλον άλλων κρατών ή περιοχών πέραν των ορίων εθνικής δικαιοδοσίας,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις περιστάσεις και συγκεκριμένες απαιτήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδιαίτερα των λιγότερο ανεπτυγμένων μεταξύ αυτών, και χωρών με μεταβατικές οικονομίες, ειδικώς την ανάγκη ενίσχυσης των εθνικών δυνατοτήτων τους για την διαχείριση χημικών ουσιών, και μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας, της παροχής οικονομικής και τεχνικής βοήθειας και της προώθησης συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΥΠΟΨΗ το Πρόγραμμα δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών, που υιοθετήθηκε στα Μπαρμπάντος την 6η Μαΐου 1994,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τις αντίστοιχες δυνατότητες αναπτυγμένων κι αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και τις κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες των κρατών όπως περιγράφονται στην αρχή 7 της διακήρυξης του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την σημαντική συμβολή που ο ιδιωτικός τομέας και μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να έχουν στην επίτευξη της μείωσης ή/και εξάλειψης της εκπομπής και απελευθέρωσης έμμονων οργανικών ρύπων,

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ το πόσο σημαντικό είναι οι παραγωγοί έμμονων οργανικών ρύπων να αναλάβουν ευθύνη για την μείωση των δυσμενών επιδράσεων που προκαλούνται από τα προϊόντα τους και για την παροχή ενημέρωσης προς χρήστες, κυβερνήσεις και το κοινό σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες αυτών των χημικών ουσιών,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ την ανάγκη λήψης μέτρων για την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων που προκαλούνται από έμμονους οργανικούς ρύπους σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους,

ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την αρχή 16 της διακήρυξης του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, που ορίζει ότι εθνικές αρχές θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προώθηση της διεθνοποίησης των περιβαλλοντικών εξόδων και της χρήσης οικονομικών εργαλείων, λαμβάνοντας υπόψη την προσέγγιση κατά την οποία ο ρυπαίνων θα πρέπει, κατά κανόνα, να βαρύνεται με το κόστος της ρύπανσης, λαμβανομένου υπόψη του δημοσίου συμφέροντος και χωρίς στρέβλωση του διεθνούς εμπορίου και επένδυσης,

ΠΑΡΟΤΡΥΝΟΝΤΑΣ τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν διαθέτουν προγράμματα έγκρισης και αξιολόγησης για φυτοφάρμακα και βιομηχανικά χημικά προϊόντα να αναπτύξουν τέτοια προγράμματα,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την σημασία της ανάπτυξης και χρήσης περιβαλλοντικώς ορθώς εναλλακτικών διαδικασιών και χημικών ουσιών,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να προστατεύσουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τις επιζήμιες επιπτώσεις των έμμονων οργανικών ρύπων,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Στόχος

Αναγνωρίζοντας την αρχή της πρόληψης που περιγράφεται στην Αρχή 15 της διακήρυξης του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, ο στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από έμμονους οργανικούς ρύπους.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης:

α) συμβαλλόμενο μέρος σημαίνει κράτος ή περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης που έχει συναινέσει στο να δεσμεύεται από την παρούσα σύμβαση και για το οποίο ισχύει η σύμβαση·

β) περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης σημαίνει οργανισμό που αποτελείται από κυρίαρχα κράτη δεδομένης περιοχής στον οποίο τα κράτη-μέλη του έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα αναφορικώς προς θέματα που διέπονται από την παρούσα σύμβαση και ο οποίος έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες αυτού, να υπογράψει, επικυρώσει, αποδεχθεί, εγκρίνει ή προσχωρήσει στην παρούσα σύμβαση·

γ) συμβαλλόμενα μέρη παρόντα και ψηφίζοντα σημαίνει συμβαλλόμενα μέρη που παρίστανται και δίδουν θετική ή αρνητική ψήφο.

Άρθρο 3

Μέτρα για μείωση ή εξάλειψη εκπομπών από εκούσια παραγωγή και χρήση

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος:

a) θα απαγορεύσει ή/και λάβει τα νομικά και διοικητικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την εξάλειψη:

i) της υπ' αυτού παραγωγής και χρήσης των χημικών ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα Α σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω παραρτήματος, και

ii) της υπ' αυτού εισαγωγής και εξαγωγής των χημικών ουσιών που δίνονται στο παράρτημα Α σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, και

β) θα περιορίσει την υπ' αυτού παραγωγή και χρήση των χημικών ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα Β σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω παραρτήματος.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα λάβει μέτρα ώστε να διασφαλιστεί:

α) ότι χημική ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα Α ή το παράρτημα Β εισάγεται μόνο:

i) για τον σκοπό της περιβαλλοντικώς ορθής διάθεσης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του άρθρου 6, ή

ii) για χρήση ή σκοπό που επιτρέπεται για το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος βάσει του παραρτήματος Α ή του παραρτήματος Β·

β) ότι χημική ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα Α για την οποία ισχύει ειδική εξαίρεση παραγωγής ή χρήσης ή χημική ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα Β για την οποία ισχύει ειδική εξαίρεση παραγωγής ή χρήσης ή αποδεκτός σκοπός, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σχετικές διατάξεις σε υφιστάμενα διεθνή έγγραφα περί συναίνεσης μετά από ενημέρωση, εξάγεται μόνο:

i) για το σκοπό της περιβαλλοντικώς ορθής διάθεσης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του άρθρου 6,

ii) προς συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο επιτρέπεται η χρήση της εν λόγω χημικής ουσίας βάσει του παραρτήματος Α ή του παραρτήματος Β, ή

iii) προς κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα σύμβαση το οποίο έχει παράσχει ετήσια πιστοποίηση προς το συμβαλλόμενο μέρος που εξάγει. Η εν λόγω πιστοποίηση θα καθορίζει την εκούσια χρήση της χημικής ουσίας και θα περιλαμβάνει δήλωση ότι, αναφορικώς προς την εν λόγω χημική ουσία, το κράτος εισαγωγής δεσμεύεται:

α. να προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προς ελαχιστοποίηση ή πρόληψη των απελευθερώσεων στο περιβάλλον,

β. να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6, και

γ. να συμμορφώνεται, όπου ενδείκνυται, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του μέρους ΙΙ του παραρτήματος Β.

Η πιστοποίηση θα περιλαμβάνει επίσης κάθε απαραίτητη τεκμηρίωση, όπως νομοθεσία, κανονιστικά έγγραφα, ή κατευθυντήριες γραμμές σε ό, τι αφορά διοίκηση ή πολιτική. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξάγει θα διαβιβάζει την πιστοποίηση στην Γραμματεία εντός εξήντα ημερών από τη λήψη της·

γ) ότι χημική ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα Α, για την οποία δεν ισχύουν πλέον ειδικές εξαιρέσεις παραγωγής και χρήσης για κανένα συμβαλλόμενο μέρος, δεν εξάγεται από αυτό παρά μόνο για τον σκοπό της περιβαλλοντικώς ορθής διάθεσης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του άρθρου 6·

δ) για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος "κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα σύμβαση" θα περιλαμβάνει, αναφορικώς προς συγκεκριμένη χημική ουσία, κράτος ή περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης που δεν έχει συμφωνήσει να δεσμεύεται από τη σύμβαση αναφορικώς προς την εν λόγω χημική ουσία.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που έχει ένα ή περισσότερα προγράμματα έγκρισης και αξιολόγησης για νέα φυτοφάρμακα ή νέα βιομηχανικά χημικά προϊόντα θα λαμβάνει μέτρα έγκρισης με σκοπό να εμποδίσει την παραγωγή και χρήση νέων φυτοφαρμάκων ή νέων βιομηχανικών χημικών προϊόντων τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 1 του παραρτήματος Δ, επιδεικνύουν τα χαρακτηριστικά έμμονων οργανικών ρύπων.

4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που έχει ένα ή περισσότερα προγράμματα έγκρισης και αξιολόγησης για φυτοφάρμακα ή βιομηχανικά χημικά προϊόντα θα λαμβάνει υπόψη, όπου ενδείκνυται, στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών τα κριτήρια της παραγράφου 1 του παραρτήματος Δ όταν διεξάγει αξιολογήσεις φυτοφαρμάκων ή βιομηχανικών χημικών προϊόντων που είναι επί του παρόντος σε χρήση.

5. Εκτός ως άλλως προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θα ισχύουν για ποσότητες χημικής ουσίας που θα χρησιμοποιηθεί για έρευνα εργαστηριακής κλίμακας ή ως πρότυπο αναφοράς.

6. Συμβαλλόμενο μέρος που έχει ειδική εξαίρεση σύμφωνα με το παράρτημα Α ή ειδική εξαίρεση ή αποδεκτό σκοπό σύμφωνα με το παράρτημα Β θα λάβει ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τυχόν παραγωγή ή χρήση βάσει της εν λόγω εξαίρεσης ή σκοπού γίνεται κατά τρόπο που εμποδίζει ή ελαχιστοποιεί την ανθρώπινη έκθεση και την απελευθέρωση στο περιβάλλον. Για εξαιρούμενες χρήσεις ή αποδεκτούς σκοπούς που συνεπάγονται εκούσια απελευθέρωση στο περιβάλλον υπό συνθήκες κανονικής χρήσης, η εν λόγω απελευθέρωση θα γίνεται στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ισχύοντα πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές.

Άρθρο 4

Μητρώο ειδικών εξαιρέσεων

1. Με την παρούσα θεσπίζεται Μητρώο για τον σκοπό του προσδιορισμού των συμβαλλομένων μερών που έχουν ειδικές εξαιρέσεις καταχωρημένες στο παράρτημα Α ή παράρτημα Β. Δεν προσδιορίζει συμβαλλόμενα μέρη που κάνουν χρήση των διατάξεων του παραρτήματος Α ή παραρτήματος Β που μπορούν να ασκηθούν από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Το μητρώο θα τηρείται από την Γραμματεία και θα είναι διαθέσιμο στο κοινό.

2. Το μητρώο θα περιλαμβάνει:

α) κατάλογο των τύπων ειδικών εξαιρέσεων που θα αναπαράγεται από το παράρτημα Α και παράρτημα Β·

β) κατάλογο των συμβαλλομένων μερών που έχουν ειδική εξαίρεση καταχωρισμένη στο παράρτημα Α ή παράρτημα Β, και

γ) κατάλογο των ημερομηνιών λήξης για κάθε καταχωρισμένη ειδική εξαίρεση.

3. Οιοδήποτε κράτος δύναται, μόλις γίνει συμβαλλόμενο μέρος, με γραπτή γνωστοποίηση προς τη Γραμματεία, να καταχωρηθεί για έναν ή περισσότερους τύπους ειδικών εξαιρέσεων που αναφέρονται στο παράρτημα Α ή το παράρτημα Β.

4. Εκτός εάν στο μητρώο αναφέρεται από συμβαλλόμενο μέρος ενωρίτερη ημερομηνία, ή χορηγηθεί παράταση συμφώνως προς την παράγραφο 7, όλες οι καταχωρίσεις ειδικών εξαιρέσεων θα λήξουν πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία που η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ αναφορικώς προς συγκεκριμένη χημική ουσία.

5. Στην πρώτη της σύνοδο, η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών θα αποφασίσει, κατά την διαδικασία αναθεώρησης (εξέτασης), για τις εγγραφές στο μητρώο.

6. Πριν την εξέταση για καταχώριση στο μητρώο, το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα υποβάλει έκθεση προς την Γραμματεία αιτιολογώντας την συνεχιζόμενη ανάγκη του για καταχώριση της εν λόγω εξαίρεσης. Η έκθεση θα κυκλοφορήσει από την Γραμματεία σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Η εξέταση για καταχώριση θα διεξάγεται βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. Οπότε, η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών θα κάνει εκείνες τις εισηγήσεις προς το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος ως θα κρίνει ενδεδειγμένες.

7. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών δύναται, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους, να αποφασίσει να παρατείνει την ημερομηνία λήξης συγκεκριμένης εξαίρεσης για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε χρόνια. Για την απόφαση αυτή, η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές περιστάσεις συμβαλλομένων μερών που είναι αναπτυσσόμενες χώρες και συμβαλλομένων μερών με μεταβατικές οικονομίες.

8. Συμβαλλόμενο μέρος δύναται, οποτεδήποτε, να αποσύρει εγγραφή από το μητρώο για συγκεκριμένη εξαίρεση με γραπτή γνωστοποίηση προς τη Γραμματεία. Η απόσυρση θα τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που προσδιορίζεται στην γνωστοποίηση.

9. Όταν δεν υπάρχουν πλέον καταχωρισμένα συμβαλλόμενα μέρη για συγκεκριμένο τύπο ειδικής εξαίρεσης, δεν μπορούν να γίνουν νέες καταχωρίσεις αναφορικώς προς αυτήν.

Άρθρο 5

Μέτρα για την μείωση ή εξάλειψη απελευθερώσεων στο περιβάλλον από ακούσια παραγωγή

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα λάβει, κατ' ελάχιστον, τα ακόλουθα μέτρα για μείωση των συνολικών απελευθερώσεων στο περιβάλλον που προέρχονται από ανθρωπογενείς πηγές καθεμίας από τις χημικές ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα Γ, με σκοπό τη συνεχή τους ελαχιστοποίηση και, όπου είναι εφικτό, την τελική τους εξάλειψη:

α) Ανάπτυξη σχεδίου δράσης ή, όπου ενδείκνυται, περιφερειακού ή υποπεριφερειακού σχεδίου δράσης εντός δύο ετών από την ημερομηνία θέσης της παρούσας σύμβασης σε ισχύ, και μετέπειτα εφαρμογή αυτού ως μέρος του προγράμματος εφαρμογής που καθορίζεται στο άρθρο 7, σχεδιασμένου να προσδιορίζει, χαρακτηρίζει και αντιμετωπίζει το θέμα της απελευθέρωσης στο περιβάλλον των χημικών ουσιών που καταγράφονται στο παράρτημα Γ και να διευκολύνει την εφαρμογή των στοιχείων β) ως ε). Το σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

i) Αξιολόγηση των σημερινών και προβαλλόμενων απελευθερώσεων στο περιβάλλον, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης και συντήρησης απογραφής πηγών και εκτιμήσεων απελευθέρωσης στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες πηγών που προσδιορίζονται στο παράρτημα Γ.

ii) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των νόμων και πολιτικών του συμβαλλομένου μέρους σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω απελευθερώσεων στο περιβάλλον.

iii) Στρατηγικές για εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις στα σημεία i) και ii).

iv) Μέτρα για την προώθηση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις εν λόγω στρατηγικές.

v) Αναθεώρηση, κάθε πέντε χρόνια, των εν λόγω στρατηγικών και της επιτυχίας τους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου· οι εν λόγω αναθεωρήσεις θα περιλαμβάνονται σε εκθέσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15.

vi) Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου δράσης και των στρατηγικών και των μέτρων που περιγράφονται σε αυτό.

β) Προώθηση της εφαρμογής διαθέσιμων, εφικτών και πρακτικών μέτρων τα οποία να μπορούν ταχέως να επιτύχουν ένα ρεαλιστικό και σημαντικό επίπεδο μείωσης απελευθερώσεων στο περιβάλλον ή εξάλειψης της πηγής.

γ) Προώθηση της ανάπτυξης και, όπου κρίνεται ενδεδειγμένο, απαίτηση χρήσης υποκατάστατων ή τροποποιημένων υλικών, προϊόντων και διαδικασιών για την πρόληψη του σχηματισμού και απελευθέρωσης στο περιβάλλον των χημικών ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα Γ, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές οδηγίες περί πρόληψης και μέτρων μείωσης απελευθερώσεων στο περιβάλλον του παραρτήματος Γ και κατευθυντήριες γραμμές που θα υιοθετηθούν με απόφαση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών.

δ) Προώθηση και, σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου δράσης του, απαίτηση για χρήση των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών για νέες πηγές εντός κατηγοριών πηγών που συμβαλλόμενο μέρος έχει προσδιορίσει πως δικαιολογούν την εν λόγω δράση στο σχέδιο δράσης αυτού, με ιδιαίτερη αρχική εστίαση σε κατηγορίες πηγών που προσδιορίζονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος Γ. Σε κάθε περίπτωση, η απαίτηση περί χρήσης των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών για νέες πηγές στις κατηγορίες που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του εν λόγω παραρτήματος θα εφαρμοστεί σταδιακά το συντομότερο πρακτικώς δυνατόν αλλά όχι αργότερα από τέσσερα χρόνια μετά την θέση της σύμβασης σε ισχύ για το συγκεκριμένο συμβαλλόμενο μέρος. Για τις καθορισμένες κατηγορίες, συμβαλλόμενα μέρη θα προωθήσουν την χρήση των καλύτερων περιβαλλοντικών πρακτικών. Κατά την εφαρμογή καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών και καλύτερων περιβαλλοντικών πρακτικών, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να λάβουν υπόψη την γενική οδηγία περί μέτρων πρόληψης και μείωσης απελευθέρωσης στο περιβάλλον που περιέχεται στο εν λόγω παράρτημα και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές και τις καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές που θα υιοθετηθούν με απόφαση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών.

ε) Προώθηση, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του, της χρήσης των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών και καλύτερων περιβαλλοντικών πρακτικών:

i) για υφιστάμενες πηγές, εντός των κατηγοριών πηγής που καταγράφονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος Γ και εντός κατηγοριών πηγής όπως εκείνες στο μέρος ΙΙΙ του εν λόγω παραρτήματος, και

ii) για νέες πηγές, εντός κατηγοριών πηγής όπως εκείνες που δίνονται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος Γ για τις οποίες συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει κάνει πρόβλεψη βάσει του στοιχείου δ).

Κατά την εφαρμογή καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών και καλύτερων περιβαλλοντικών πρακτικών, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την γενική οδηγία περί μέτρων πρόληψης και μείωσης απελευθέρωσης στο περιβάλλον στο παράρτημα Γ και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές και τις καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές που θα υιοθετηθούν με απόφαση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών.

στ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου και του παραρτήματος Γ:

i) "καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές" σημαίνει το πλέον αποτελεσματικό και προηγμένο στάδιο στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων και μεθόδων λειτουργίας τους που καταδεικνύει την πρακτική καταλληλότητα συγκεκριμένων τεχνικών για την παροχή κατ' αρχήν της βάσης για περιορισμούς απελευθέρωσης στο περιβάλλον σχεδιασμένους να εμποδίζουν και, όπου αυτό δεν είναι πρακτικώς δυνατόν, γενικώς να μειώνουν τις απελευθερώσεις στο περιβάλλον χημικών ουσιών που δίνονται στο μέρος Ι του παραρτήματος Γ και την επίπτωσή τους στο περιβάλλον συνολικά. Από την άποψη αυτή:

ii) ο όρος "τεχνικές" περιλαμβάνει τόσο την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία όσο και τον τρόπο με τον οποίο η εγκατάσταση σχεδιάζεται, κατασκευάζεται, συντηρείται, λειτουργεί και τίθεται εκτός λειτουργίας,

iii) ο όρος "διαθέσιμες" τεχνικές σημαίνει εκείνες τις τεχνικές που είναι προσπελάσιμες στο φορέα και αναπτύσσονται σε κλίμακα που επιτρέπει εφαρμογή στο σχετικό βιομηχανικό τομέα, κάτω από οικονομικώς και τεχνικώς βιώσιμες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα πλεονεκτήματα, και

iv) ο όρος "καλύτερες" σημαίνει τις πλέον αποτελεσματικές στην επίτευξη υψηλού γενικού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος ως σύνολο,

v) ο όρος "καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές" σημαίνει την εφαρμογή του πλέον ενδεδειγμένου συνδυασμού μέτρων και στρατηγικών περιβαλλοντικού ελέγχου,

vi) "νέα πηγή" σημαίνει οιαδήποτε πηγή της οποίας η κατασκευή ή σημαντική τροποποίηση ξεκινά τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την ημερομηνία:

α. θέσης της παρούσας σύμβασης σε ισχύ για το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος, ή

β. θέσης σε ισχύ, για το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος, τροποποίησης του παραρτήματος Γ όταν η πηγή υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας σύμβασης μόνο δυνάμει της εν λόγω τροποποίησης.

ζ) Οριακές τιμές απελευθέρωσης στο περιβάλλον ή πρότυπα απόδοσης δύνανται να χρησιμοποιηθούν από συμβαλλόμενο μέρος προκειμένου να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του για καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές βάσει της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 6

Μέτρα για την μείωση ή εξάλειψη απελευθερώσεων στο περιβάλλον από αποθέματα και απόβλητα

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση αποθεμάτων που αποτελούνται από, ή περιέχουν, χημικές ουσίες που αναφέρονται είτε στο παράρτημα Α είτε στο παράρτημα Β και αποβλήτων, περιλαμβανομένων προϊόντων και αντικειμένων μόλις αυτά γίνουν απόβλητα, που αποτελούνται από, περιέχουν ή μολύνονται με χημική ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα Α, Β ή Γ, γίνεται κατά τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, κάθε συμβαλλόμενο μέρος:

α) Θα αναπτύξει ενδεδειγμένες στρατηγικές για τον εντοπισμό:

i) αποθεμάτων που συνίστανται σε, ή περιέχουν χημικές ουσίες που αναφέρονται είτε στο παράρτημα Α είτε στο παράρτημα Β, και

ii) προϊόντων και αντικειμένων σε χρήση και αποβλήτων που συνίστανται σε, ή περιέχουν ή είναι ρυπανθέντα με χημική ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα Α, Β ή Γ.

β) Θα εντοπίζει, στον βαθμό που είναι πρακτικώς δυνατόν, αποθέματα που συνίστανται σε, ή περιέχουν χημικές ουσίες που καταγράφονται είτε στο παράρτημα Α είτε στο παράρτημα Β, βάσει των στρατηγικών που αναφέρονται στο στοιχείο α).

γ) Θα διαχειρίζεται αποθέματα, ως ενδείκνυται, κατά τρόπο ασφαλή, αποτελεσματικό και περιβαλλοντικώς ορθό. Αποθέματα χημικών ουσιών που αναφέρονται είτε στο παράρτημα Α είτε στο παράρτημα Β, όταν δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με ειδική εξαίρεση που καθορίζεται στο παράρτημα Α ή ειδική εξαίρεση ή αποδεκτό σκοπό που καθορίζεται στο παράρτημα Β, εκτός αποθεμάτων που επιτρέπεται να εξαχθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, θα θεωρούνται ως απόβλητα και η διαχείρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με το στοιχείο δ).

δ) Θα λαμβάνει ενδεδειγμένα μέτρα έτσι ώστε τα εν λόγω απόβλητα, περιλαμβανομένων προϊόντων και αντικειμένων μόλις αυτά γίνουν απόβλητα:

i) να διαχειρίζονται, συλλέγονται, μεταφέρονται και αποθηκεύονται κατά τρόπο περιβαλλοντικώς ορθό,

ii) η διάθεσή τους να γίνεται κατά τρόπο που οι περιεχόμενοι έμμονοι οργανικοί ρύποι να καταστρέφονται ή αμετάκλητα να μετασχηματίζονται έτσι ώστε να μην επιδεικνύουν τα χαρακτηριστικά των έμμονων οργανικών ρύπων ή άλλως η διάθεσή τους να γίνεται με τρόπο περιβαλλοντικώς ορθό όταν η καταστροφή ή αμετάκλητος μετασχηματισμός δεν αποτελεί την περιβαλλοντικώς προτιμητέα λύση ή η περιεκτικότητα σε έμμονους οργανικούς ρύπους είναι χαμηλή, λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς κανόνες, πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές, περιλαμβανομένων εκείνων που ενδέχεται να αναπτυχθούν συμφώνως προς την παράγραφο 2, και σχετικά παγκόσμια και περιφερειακά καθεστώτα που διέπουν την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων,

iii) δεν επιτρέπεται να υποβληθούν σε διαδικασίες διάθεσης που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανάκτηση, ανακύκλωση, αποκατάσταση, άμεση επαναχρησιμοποίηση ή εναλλακτικές χρήσεις έμμονων οργανικών ρύπων, και

iv) δεν μεταφέρονται διαμέσου διεθνών συνόρων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί διεθνείς κανόνες, πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές.

ε) Θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη ενδεδειγμένων στρατηγικών για εντοπισμό θέσεων που έχουν ρυπανθεί από χημικές ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα Α, Β ή Γ· εάν γίνει αποκατάσταση των θέσεων αυτών αυτή θα γίνει κατά τρόπο περιβαλλοντικώς ορθό.

2. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερώνθα συνεργάζεται στενά με τους αρμόδιους φορείς της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, ώστε μεταξύ άλλων:

α) να οριστούν όρια καταστροφής και αμετάκλητου μετασχηματισμού απαραίτητα ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά έμμονων οργανικών ρύπων όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος Δ·

β) να προσδιοριστούν ποιες θα είναι οι μέθοδοι που συνιστούν περιβαλλοντικώς ορθή διάθεση ως αναφέρεται ανωτέρω, και

γ) να εργασθούν για τον καθορισμό, ως ενδείκνυται, των επιπέδων συγκέντρωσης των χημικών ουσιών που δίνονται στα παραρτήματα Α, Β και Γ προκειμένου να προσδιοριστεί η χαμηλή περιεκτικότητα έμμονων οργανικών ρύπων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) σημείο ii).

Άρθρο 7

Προγράμματα εφαρμογής

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος:

α) θα αναπτύξει και καταβάλει κάθε προσπάθεια να εφαρμόσει πρόγραμμα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση·

β) θα διαβιβάσει το πρόγραμμα εφαρμογής στην διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ για αυτό, και

γ) θα αναθεωρεί και ενημερώνει, ως ενδείκνυται, το πρόγραμμα εφαρμογής σε περιοδική βάση και με τρόπο που θα καθορίζεται σε απόφαση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη, όπου ενδείκνυται, θα συνεργάζονται απευθείας ή μέσω παγκόσμιων, περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών, και θα συμβουλεύονται τους εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς, περιλαμβανομένων γυναικείων οργανώσεων και ομάδων που ασχολούνται με την υγεία του παιδιού, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη, εφαρμογή και ενημέρωση των δικών τους προγραμμάτων εφαρμογής.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιούν και, όπου χρειάζεται, να καθορίζουν μέτρα ενσωμάτωσης εθνικών προγραμμάτων εφαρμογής για έμμονους οργανικούς ρύπους στις δικές τους στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης όπου κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8

Καταγραφή χημικών ουσιών στα παραρτήματα Α, Β και Γ

1. Συμβαλλόμενο μέρος δύναται να υποβάλει πρόταση στη Γραμματεία για να συμπεριληφθεί μία χημική ουσία στα παραρτήματα Α, Β ή/και Γ. Η πρόταση θα περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα Δ. Κατά την ανάπτυξη μίας πρότασης, το συμβαλλόμενο μέρος δύναται να βοηθηθεί από άλλα συμβαλλόμενα μέρη ή/και από τη Γραμματεία.

2. Η Γραμματεία θα επιβεβαιώνει εάν η πρόταση περιέχει ή όχι τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα Δ. Εάν η Γραμματεία είναι πεπεισμένη ότι η πρόταση περιέχει τις ούτω ορισθείσες πληροφορίες, θα διαβιβάζει την πρόταση στην επιτροπή εξέτασης έμμονων οργανικών ρύπων.

3. Η επιτροπή θα εξετάζει την πρόταση και θα εφαρμόζει τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα Δ κατά τρόπο ευέλικτο και διαφανή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες κατά τρόπο συνολικό και ισόρροπο.

4. Εάν η επιτροπή αποφασίσει ότι:

α) έχει πεισθεί ότι τα κριτήρια επιλογής εκπληρώνονται, θα διαβιβάσει, μέσω της Γραμματείας, την πρόταση και την αξιολόγηση της επιτροπής προς όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και παρατηρητές και θα τους καλέσει να υποβάλουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα Ε, ή

β) δεν έχει πεισθεί ότι τα κριτήρια επιλογής εκπληρώνονται, θα ενημερώσει, μέσω της Γραμματείας, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και παρατηρητές και θα διαβιβάσει την πρόταση και την αξιολόγηση της επιτροπής σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και η πρόταση θα απορρίπτεται.

5. Οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να επανυποβάλλει πρόταση στην επιτροπή, η οποία είχε απορριφθεί από την επιτροπή συμφώνως προς την παράγραφο 4. Η επανυποβολή δύναται να περιλαμβάνει προβληματισμούς του συμβαλλομένου μέρους καθώς και αιτιολόγηση προς πρόσθετη εξέταση από την επιτροπή. Εάν, μετά τη διαδικασία αυτή, η επιτροπή πάλι απορρίψει την πρόταση, το συμβαλλόμενο μέρος δύναται να προσβάλει την απόφαση της επιτροπής και η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών θα εξετάσει το θέμα στην επόμενη σύνοδό της. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών δύναται να αποφασίσει, με βάση τα κριτήρια επιλογής του παραρτήματος Δ και λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της επιτροπής και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που παρασχέθηκαν από οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή παρατηρητή, ότι η πρόταση πρέπει να προωθηθεί.

6. Όταν η επιτροπή έχει αποφασίσει ότι εκπληρώνονται τα κριτήρια επιλογής, ή η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών αποφάσισε ότι η πρόταση πρέπει να προωθηθεί, η επιτροπή θα εξετάζει περαιτέρω την πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σχετικές πρόσθετες πληροφορίες που έλαβε, και θα συντάσσει σχέδιο ενός διαγράμματος κινδύνου (risk profile) σύμφωνα με το παράρτημα Ε. Θα διαβιβάσει, μέσω της Γραμματείας, το σχέδιο αυτό προς όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και παρατηρητές, θα συγκεντρώσει τεχνικά σχόλια από αυτούς και, λαμβάνοντας τα σχόλια αυτά υπόψη, θα ολοκληρώσει το διάγραμμα κινδύνου.

7. Εάν, βάσει του διαγράμματος κινδύνου που έγινε σύμφωνα με το παράρτημα Ε, η επιτροπή αποφασίσει:

α) ότι η χημική ουσία είναι πιθανό ως αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση να οδηγήσει σε δυσμενείς επιδράσεις για την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον τέτοιες ώστε να επιβάλλεται συνολική δράση, η πρόταση θα προωθηθεί. Η απουσία πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν θα αποτελεί εμπόδιο για την προώθηση της πρότασης. Η επιτροπή, μέσω της Γραμματείας, θα καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και παρατηρητές για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα θέματα που ορίζονται στο παράρτημα ΣΤ. Στην συνέχεια θα προβαίνει σε αξιολόγηση διαχείρισης κινδύνου, που περιλαμβάνει ανάλυση πιθανών μέτρων ελέγχου για την χημική ουσία σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα, ή

β) ότι η πρόταση δεν πρέπει να προωθηθεί, θα διαβιβάσει, μέσω της Γραμματείας, το διάγραμμα κινδύνου προς όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη και παρατηρητές και θα απορρίψει την πρόταση.

8. Για οιαδήποτε πρόταση που έχει απορριφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 στοιχείο β), συμβαλλόμενο μέρος δύναται να ζητήσει από την διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών να εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει εντολή στην επιτροπή να καλέσει για παροχή πρόσθετων πληροφοριών από το προτείνον συμβαλλόμενο μέρος και λοιπά συμβαλλόμενα μέρη κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος. Ύστερα από αυτό το χρονικό διάστημα και βάσει ληφθεισών πληροφοριών, η επιτροπή θα επανεξετάζει την πρόταση συμφώνως με την παράγραφο 6 με προτεραιότητα που θα αποφασιστεί από την διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών. Εάν, μετά τη διαδικασία αυτή, η επιτροπή ξανά απορρίψει την πρόταση, το συμβαλλόμενο μέρος δύναται να προσβάλει την απόφαση της επιτροπής και η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών θα εξετάζει το θέμα στην επόμενή της σύνοδο. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών δύναται να αποφασίσει, με βάση το διάγραμμα κινδύνου που έχει γίνει σύμφωνα με το παράρτημα Ε και λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της επιτροπής και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που παρέχει συμβαλλόμενο μέρος ή παρατηρητής, ότι η πρόταση πρέπει να προχωρήσει. Εάν η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών αποφασίσει ότι η πρόταση θα προωθηθεί, η επιτροπή τότε θα ετοιμάσει την αξιολόγηση διαχείρισης κινδύνου.

9. Η επιτροπή, με βάση το διάγραμμα κινδύνου που αναφέρεται στην παράγραφο 6 και την αξιολόγηση διαχείρισης κινδύνου που αναφέρεται στην παράγραφο 7 στοιχείο α) ή την παράγραφο 8, θα εισηγηθεί εάν η χημική ουσία πρέπει να εξεταστεί από την διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών προκειμένου να συμπεριληφθεί στα παραρτήματα Α, Β ή/και Γ. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εισηγήσεις της επιτροπής, περιλαμβανομένης τυχόν επιστημονικής αβεβαιότητας, θα αποφασίζει, κατά τρόπο προφυλακτικό, εάν θα συμπεριλάβει την χημική ουσία, και θα καθορίσει τα σχετικά μέτρα ελέγχου, στα παραρτήματα Α, Β ή/και Γ.

Άρθρο 9

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα διευκολύνει ή προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με:

α) τη μείωση ή εξάλειψη της παραγωγής, χρήσης και απελευθέρωσης στο περιβάλλον έμμονων οργανικών ρύπων, και

β) εναλλακτικές ουσίες των έμμονων οργανικών ρύπων, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους τους καθώς και του οικονομικού και κοινωνικού κόστους αυτών.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απευθείας ή μέσω της Γραμματείας.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ορίσει ένα εθνικό σημείο επαφής για την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών.

4. Η Γραμματεία θα λειτουργεί ως μηχανισμός εκκαθάρισης για πληροφορίες σχετικά με έμμονους οργανικούς ρύπους, περιλαμβανομένων πληροφοριών που παρείχαν συμβαλλόμενα μέρη, διακυβερνητικές οργανώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

5. Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, πληροφορίες για την υγεία και ασφάλεια ανθρώπων και περιβάλλοντος δεν θα θεωρούνται ως εμπιστευτικές. συμβαλλόμενα μέρη που ανταλλάσσουν άλλες πληροφορίες βάσει της παρούσας σύμβασης θα προστατεύουν τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες ως αμοιβαίως θα συμφωνείται.

Άρθρο 10

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, θα προάγει και διευκολύνει:

α) Την ευαισθητοποίηση, σχετικά με έμμονους οργανικούς ρύπους, των φορέων που χαράσσουν πολιτική και λαμβάνουν αποφάσεις.

β) Την παροχή προς το κοινό κάθε διαθέσιμης πληροφορίας σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 5 του άρθρου 9.

γ) Την ανάπτυξη και εφαρμογή, ιδιαίτερα για γυναίκες, παιδιά και τους λιγότερο μορφωμένους, προγραμμάτων εκπαίδευσης και δημόσιας ευαισθητοποίησης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους καθώς και για τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον και για τις εναλλακτικές ουσίες τους.

δ) Τη δημόσια συμμετοχή στην αντιμετώπιση του θέματος των έμμονων οργανικών ρύπων και των επιπτώσεών τους στην υγεία και το περιβάλλον, και στην ανάπτυξη επαρκών αποκρίσεων, περιλαμβανομένων ευκαιριών για παροχή πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.

ε) Την επιμόρφωση εργατών, επιστημόνων, εκπαιδευτών και τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.

στ) Την ανάπτυξη και ανταλλαγή εκπαιδευτικών υλικών και υλικών δημόσιας ευαισθητοποίησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και

ζ) Την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, θα διασφαλίσει ότι το κοινό έχει πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ότι οι πληροφορίες αυτές ενημερώνονται σε τακτική βάση.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, θα ενθαρρύνει βιομηχανικούς και επαγγελματίες χρήστες να προωθούν και διευκολύνουν την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε εθνικό επίπεδο και, ως ενδείκνυται, σε υποπεριφερειακό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

4. Κατά την παροχή πληροφοριών σχετικά με έμμονους οργανικούς ρύπους και τις εναλλακτικές αυτών ουσίες, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να χρησιμοποιήσουν δελτία δεδομένων ασφάλειας, αναφορές, μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα μέσα επικοινωνίας και δύνανται να εγκαθιδρύσουν κέντρα πληροφόρησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα αντιμετωπίζει ευμενώς τους αναπτυσσόμενους μηχανισμούς, όπως μητρώα απελευθέρωσης στο περιβάλλον και μεταφοράς ρύπων, για τη συλλογή και διάδοση πληροφοριών σχετικά με εκτιμήσεις των ετήσιων ποσοτήτων των αναφερόμενων στο παράρτημα Α, Β ή Γ χημικών ουσιών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον ή των οποίων γίνεται διάθεση.

Άρθρο 11

Έρευνα, ανάπτυξη και παρακολούθηση

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, θα ενθαρρύνουν ή/και θα διεξάγουν ενδεδειγμένη έρευνα, ανάπτυξη, παρακολούθηση και συνεργασία σχετικά με έμμονους οργανικούς ρύπους και, όπου αυτό έχει εφαρμογή, με εναλλακτικές αυτών ουσίες και υποψήφιους έμμονους οργανικούς ρύπους, για παράδειγμα αναφορικώς προς:

α) πηγές και απελευθερώσεις στο περιβάλλον·

β) παρουσία, επίπεδα και τάσεις σε ανθρώπους και στο περιβάλλον·

γ) περιβαλλοντική μεταφορά, τύχη και μετασχηματισμός·

δ) επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον·

ε) κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές επιπτώσεις·

στ) μείωση ή/και εξάλειψη της απελευθέρωσης στο περιβάλλον, και

ζ) εναρμονισμένες μεθοδολογίες για την καταγραφή πηγών που δημιουργούν έμμονους οργανικούς ρύπους και αναλυτικές τεχνικές για τη μέτρηση απελευθερώσεων στο περιβάλλον.

2. Κατά την ανάληψη δράσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα συμβαλλόμενα μέρη, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους:

α) θα υποστηρίζουν και περαιτέρω αναπτύσσουν, ως ενδείκνυται, διεθνή προγράμματα, δίκτυα και οργανώσεις που στόχο έχουν τον καθορισμό, διεξαγωγή, αξιολόγηση και χρηματοδότηση έρευνας, συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ελαχιστοποίησης της αλληλεπικάλυψης·

β) θα υποστηρίζουν εθνικές και διεθνείς προσπάθειες για ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων επιστημονικής και τεχνικής έρευνας, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες με μεταβατικές οικονομίες, και για την προώθηση της πρόσβασης και ανταλλαγής δεδομένων και αναλύσεων·

γ) θα λαμβάνουν υπόψη τους προβληματισμούς και ανάγκες, ιδιαίτερα στον τομέα χρηματοοικονομικών και τεχνικών πόρων, των αναπτυσσόμενων χωρών και χωρών με μεταβατικές οικονομίες και θα συνεργάζονται για την βελτίωση της δυνατότητάς τους να συμμετέχουν στις προσπάθειες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)·

δ) θα διεξάγουν ερευνητικό έργο προσανατολισμένο προς την άρση των επιπτώσεων των έμμονων οργανικών ρύπων στην αναπαραγωγική υγεία·

ε) θα φροντίζουν ώστε στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και παρακολούθησης που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο να έχει πρόσβαση το κοινό σε έγκαιρη και τακτική βάση, και

στ) θα ενθαρρύνουν ή/και προχωρούν σε συνεργασία αναφορικώς προς την αποθήκευση και διατήρηση των πληροφοριών που δημιουργούνται από έρευνα, ανάπτυξη και παρακολούθηση.

Άρθρο 12

Τεχνική βοήθεια

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η παροχή έγκαιρης και ενδεδειγμένης τεχνικής βοήθειας ως απάντηση σε αιτήματα συμβαλλομένων μερών αναπτυσσόμενων χωρών και συμβαλλομένων μερών με μεταβατικές οικονομίες είναι ουσιώδης για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργάζονται για την παροχή έγκαιρης και ενδεδειγμένης τεχνικής βοήθειας προς συμβαλλόμενα μέρη αναπτυσσόμενες χώρες και συμβαλλόμενα μέρη με μεταβατικές οικονομίες, προκειμένου να τις βοηθήσουν, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων αναγκών τους, να αναπτύξουν και ενισχύσουν την δυνατότητά τους να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

3. Από την άποψη αυτή, η τεχνική βοήθεια που θα παρέχεται από συμβαλλόμενα μέρη ανεπτυγμένες χώρες, και λοιπά συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, θα περιλαμβάνει, ως ενδείκνυται και ως αμοιβαίως θα συμφωνείται, τεχνική βοήθεια για την οικοδόμηση ικανότητας σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Περαιτέρω καθοδήγηση από τη άποψη αυτή θα παρέχεται από την Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών.

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα θεσπίσουν, όπου ενδείκνυται, ρυθμίσεις για το σκοπό της παροχής τεχνικής βοήθειας και προαγωγής της μεταφοράς τεχνολογίας προς συμβαλλόμενα μέρη αναπτυσσόμενες χώρες και συμβαλλόμενα μέρη με μεταβατικές οικονομίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Οι ρυθμίσεις αυτές θα περιλαμβάνουν περιφερειακά και υποπεριφερειακά κέντρα για οικοδόμηση ικανότητας και μεταφορά τεχνολογίας ώστε να βοηθηθούν συμβαλλόμενα μέρη αναπτυσσόμενες χώρες και συμβαλλόμενα μέρη με μεταβατικές οικονομίες προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Περαιτέρω καθοδήγηση από την άποψη αυτή θα παρέχεται από τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών.

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη, στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, στις δράσεις τους σχετικά με τεχνική βοήθεια θα λάβουν πλήρως υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και την ειδική κατάσταση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών.

Άρθρο 13

Οικονομικοί πόροι και μηχανισμοί

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δεσμεύεται να παράσχει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, οικονομική στήριξη και κίνητρα αναφορικώς προς εκείνες τις εθνικές δραστηριότητες που προορίζονται να επιτύχουν τον στόχο της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα εθνικά του σχέδια, προτεραιότητες και προγράμματα.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη ανεπτυγμένες χώρες θα παράσχουν νέους και πρόσθετους οικονομικούς πόρους ώστε να μπορέσουν τα συμβαλλόμενα μέρη αναπτυσσόμενες χώρες και συμβαλλόμενα μέρη με μεταβατικές οικονομίες να ανταποκριθούν στα συμφωνηθέντα διαρκώς αυξανόμενα κόστη της εφαρμογής μέτρων που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ως έχουν συμφωνηθεί μεταξύ συμβαλλομένου μέρους-αποδέκτη και φορέα που συμμετέχει στο μηχανισμό που περιγράφεται στην παράγραφο 6. Λοιπά συμβαλλόμενα μέρη δύνανται επίσης σε εθελοντική βάση και σύμφωνα με τις δυνατότητές τους να παράσχουν τους εν λόγω οικονομικούς πόρους. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται συνεισφορές από άλλες πηγές. Στην εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών θα ληφθεί υπόψη η ανάγκη για επάρκεια, προβλεψιμότητα, η έγκαιρη ροή κεφαλαίων και η σημασία του επιμερισμού του βάρους μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που συνεισφέρουν.

3. Συμβαλλόμενα μέρη ανεπτυγμένες χώρες, και λοιπά συμβαλλόμενα μέρη στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και σύμφωνα με τα εθνικά τους σχέδια, προτεραιότητες και προγράμματα, δύνανται επίσης να παράσχουν, και τα συμβαλλόμενα μέρη αναπτυσσόμενες χώρες και συμβαλλόμενα μέρη με μεταβατικές οικονομίες να χρησιμοποιήσουν, οικονομικούς πόρους για βοήθεια της υπ' αυτών εφαρμογής της παρούσας σύμβασης μέσω άλλων διμερών, περιφερειακών και πολυμερών πηγών ή καναλιών.

4. Ο βαθμός στον οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη αναπτυσσόμενες χώρες θα εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις δεσμεύσεις τους που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση θα εξαρτάται από την υπό των συμβαλλομένων μερών ανεπτυγμένων χωρών αποτελεσματική εφαρμογή των δεσμεύσεών τους που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και σχετίζονται με οικονομικούς πόρους, τεχνική βοήθεια και μεταφορά τεχνολογίας. Το γεγονός ότι η αειφόρος οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας είναι οι πρώτες και κυρίαρχες προτεραιότητες των συμβαλλομένων μερών αναπτυσσόμενων χωρών θα ληφθεί πλήρως υπόψη, όπως επίσης και η ανάγκη για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα λάβουν πλήρως υπόψη στις σχετικές με χρηματοδότηση δράσεις τους τις συγκεκριμένες ανάγκες και ειδική κατάσταση των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών.

6. Στην παρούσα ορίζεται ένας μηχανισμός για την παροχή επαρκών και συντηρήσιμων οικονομικών πόρων προς συμβαλλόμενα μέρη αναπτυσσόμενες χώρες και Συμβαλλόμενα Μέρη με μεταβατικές οικονομίες, υπό μορφή ενίσχυσης ή παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης, ώστε να βοηθηθεί η υπ' αυτών εφαρμογή της σύμβασης. Ο μηχανισμός θα λειτουργεί υπό την εξουσία, ως ενδείκνυται, και καθοδήγηση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών και θα αποδίδει λογαριασμό σε αυτήν, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης. Η λειτουργία του θα ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους φορείς, περιλαμβανομένων υφιστάμενων διεθνών φορέων, ως θα αποφασίσει η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών. Ο μηχανισμός δύναται επίσης να περιλαμβάνει και άλλους φορείς παροχής πολυμερούς, περιφερειακής και διμερούς οικονομικής και τεχνικής βοήθειας. Οι συνεισφορές στον μηχανισμό θα είναι επιπλέον άλλων χρημάτων προς συμβαλλόμενα μέρη αναπτυσσόμενες χώρες και συμβαλλόμενα μέρη με μεταβατικές οικονομίες όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 και σύμφωνα με αυτήν.

7. Σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας σύμβασης και της παραγράφου 6, η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών στην πρώτη της σύνοδο θα υιοθετήσει το ενδεδειγμένο πλαίσιο καθοδήγησης που θα παρασχεθεί στον μηχανισμό και θα συμφωνήσει με τον φορέα ή φορείς που συμμετέχουν στον οικονομικό μηχανισμό σχετικά με ρυθμίσεις ώστε αυτός να τεθεί σε ισχύ. Το πλαίσιο καθοδήγησης θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

α) προσδιορισμός της πολιτικής, στρατηγικής και προτεραιοτήτων των προγραμμάτων, καθώς και σαφών και λεπτομερών κριτηρίων και κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με επιλεξιμότητα για πρόσβαση και χρησιμοποίηση οικονομικών πόρων, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης και αξιολόγησης της εν λόγω χρησιμοποίησης σε τακτική βάση·

β) παροχή, υπό του φορέα ή φορέων, τακτικών αναφορών προς την Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την επάρκεια και συντηρησιμότητα χρηματοδότησης για δραστηριότητες σχετικές με την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης·

γ) προώθηση κατευθύνσεων, μηχανισμών και ρυθμίσεων χρηματοδότησης από πολλαπλές πηγές·

δ) τρόποι για τον προσδιορισμό του ποσού χρηματοδότησης με προβλέψιμο και σαφώς προσδιοριζόμενο τρόπο, που είναι απαραίτητοι και διαθέσιμοι για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, έχοντας υπόψη ότι η σταδιακή κατάργηση των έμμονων οργανικών ρύπων ενδέχεται να απαιτήσει διαρκή χρηματοδότηση, και των όρων βάσει των οποίων το εν λόγω ποσό θα αναθεωρείται περιοδικώς, και

ε) τρόποι για την παροχή προς ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη βοήθειας με αξιολόγηση αναγκών, πληροφόρηση περί διαθέσιμων πηγών κεφαλαίων και σχημάτων χρηματοδότησης προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός μεταξύ τους.

8. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών θα εξετάσει, όχι αργότερα από τη δεύτερη σύνοδό της και μετέπειτα σε τακτική βάση, την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού που καθιερώνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, την ικανότητά του να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των συμβαλλομένων μερών αναπτυσσόμενων χωρών και συμβαλλομένων μερών με μεταβατικές οικονομίες, τα κριτήρια και την κατεύθυνση που αναφέρονται στην παράγραφο 7, το επίπεδο χρηματοδότησης καθώς και την αποτελεσματικότητα της απόδοσης των θεσμικών φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η λειτουργία του οικονομικού μηχανισμού. Με βάση την εν λόγω εξέταση, θα λαμβάνει ενδεδειγμένη δράση, αν χρειάζεται, για βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων συστάσεων και οδηγιών σχετικά με μέτρα προς διασφάλιση επαρκούς και συντηρήσιμης χρηματοδότησης προς εκπλήρωση των αναγκών των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 14

Ενδιάμεσες οικονομικές ρυθμίσεις

Η θεσμική δομή του Παγκόσμιου Ταμείου Περιβάλλοντος (Global Environment Facility), που λειτουργεί σύμφωνα με την Πράξη για την Ίδρυση του Αναδιαρθρωμένου Παγκόσμιου Ταμείου Περιβάλλοντος (Instrument for the Establishment of the Restructured Global Environment Facility) θα είναι, προσωρινώς, ο κύριος φορέας στον οποίο ανατίθενται οι λειτουργίες του οικονομικού μηχανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 13, για το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας θέσης της παρούσας σύμβασης σε ισχύ και της πρώτου συνόδου της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών, ή έως τον χρόνο που η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών θα αποφασίσει ποια θεσμική δομή θα οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 13. Η θεσμική δομή του Παγκόσμιου Ταμείου Περιβάλλοντος θα πρέπει να εκπληρώσει την λειτουργία αυτή μέσω λειτουργικών μέτρων που σχετίζονται ειδικώς με έμμονους οργανικούς ρύπους λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να απαιτηθούν νέες ρυθμίσεις για τον τομέα αυτό.

Άρθρο 15

Αναφορές

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα υποβάλει αναφορά στην διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας σύμβασης και σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων στην επίτευξη των στόχων της σύμβασης.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα παρέχει στην Γραμματεία:

α) στατιστικά στοιχεία για τις συνολικές του ποσότητες παραγωγής, εισαγωγής και εξαγωγής καθεμίας από τις χημικές ουσίες που δίνονται στο παράρτημα Α και παράρτημα Β ή εύλογη εκτίμηση των εν λόγω στοιχείων, και

β) στο βαθμό που είναι πρακτικώς δυνατόν, κατάλογο των κρατών από τα οποία εισήγαγε καθεμία από τις εν λόγω χημικές ουσίες και των κρατών όπου εξήγαγε καθεμία από τις εν λόγω χημικές ουσίες.

3. Οι εν λόγω αναφορές θα υποβάλλονται σε περιοδικά διαστήματα και σε μορφή που θα αποφασιστεί από την διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών στην πρώτη της σύνοδο.

Άρθρο 16

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας

1. Αρχίζοντας τέσσερα χρόνια μετά την ημερομηνία θέσης της παρούσας σύμβασης σε ισχύ, και περιοδικώς μετέπειτα σε χρονικά διαστήματα που θα αποφασίσει η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, η διάσκεψη θα αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της παρούσας σύμβασης.

2. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εν λόγω αξιολόγηση, η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, στην πρώτη της σύνοδο, θα ξεκινήσει την θέσπιση ρυθμίσεων ώστε να έχει στην διάθεσή της συγκρίσιμα στοιχεία παρακολούθησης σχετικά με την παρουσία των χημικών ουσιών που δίνονται στα παραρτήματα Α, Β και Γ καθώς και της περιφερειακής και συνολικής περιβαλλοντικής μεταφοράς. Οι ρυθμίσεις αυτές:

α) πρέπει να εφαρμόζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε περιφερειακή βάση όταν ενδείκνυται, σύμφωνα με τις τεχνικές και οικονομικές τους δυνατότητες, χρησιμοποιώντας υφιστάμενα προγράμματα και μηχανισμούς παρακολούθησης στον βαθμό που είναι δυνατό και προωθώντας την εναρμόνιση των προσεγγίσεων·

β) δύναται να συμπληρωθούν όπου απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ περιφερειών και τις δυνατότητές τους για εφαρμογή δραστηριοτήτων παρακολούθησης, και

γ) θα περιλαμβάνουν αναφορές προς τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης σε περιφερειακή και παγκόσμια βάση σε χρονικά διαστήματα που θα ορίσει η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών.

3. Η αξιολόγηση που περιγράφεται στην παράγραφο 1 θα διεξάγεται στη βάση των διαθέσιμων επιστημονικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και οικονομικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων:

α) αναφορών και άλλων πληροφοριών παρακολούθησης που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 2·

β) εθνικών αναφορών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15, και

γ) πληροφοριών περί μη συμμόρφωσης που παρέχονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθιερώνονται βάσει του άρθρου 17.

Άρθρο 17

Μη συμμόρφωση

Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, αμέσως μόλις είναι πρακτικώς δυνατόν, θα αναπτύξει και εγκρίνει διαδικασίες και θεσμικούς μηχανισμούς για προσδιορισμό μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης και για την αντιμετώπιση των συμβαλλομένων μερών που θα βρεθούν μη συμμορφούμενοι.

Άρθρο 18

Επίλυση διαφορών

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα επιλύουν τυχόν διαφορά που θα ανακύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης μέσω διαπραγμάτευσης ή άλλων ειρηνικών μέσων της επιλογής τους.

2. Όταν επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει τη σύμβαση ή προσχωρεί σε αυτήν, ή οποτεδήποτε μετέπειτα, ένα συμβαλλόμενο μέρος που δεν είναι περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης δύναται να δηλώσει με γραπτή πράξη που υποβάλλεται στον θεματοφύλακα ότι, αναφορικώς προς διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της σύμβασης, αναγνωρίζει έναν ή και τους δύο κάτωθι τρόπους επίλυσης διαφορών ως υποχρεωτικούς σε σχέση με οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος που αποδέχεται την ίδια υποχρέωση:

α) διαιτησία σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα υιοθετηθούν από την Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών σε παράρτημα το συντομότερο πρακτικώς δυνατόν·

β) υποβολή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο.

3. Συμβαλλόμενο μέρος που είναι περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης δύναται να κάνει συναφή δήλωση σε σχέση με διαιτησία σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

4. Δήλωση που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή την παράγραφο 3 θα παραμένει σε ισχύ έως ότου λήξει σύμφωνα με τους όρους της ή έως τρεις μήνες αφότου γραπτή γνωστοποίηση ανάκλησής της κατατεθεί στον θεματοφύλακα.

5. Η λήξη δήλωσης, η γνωστοποίηση ανάκλησης ή η νέα δήλωση δεν θα επηρεάζει κατά κανένα τρόπο διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον διαιτητικού δικαστηρίου ή του Διεθνούς Δικαστηρίου εκτός εάν οι διάδικοι συμφωνήσουν διαφορετικά.

6. Εάν οι διάδικοι δεν έχουν αποδεχθεί την ίδια ή καμία διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 2, και εάν αδυνατούν να επιλύσουν την διαφωνία τους εντός δώδεκα μηνών από την γνωστοποίηση του ενός προς τον άλλον ότι υφίσταται διαφωνία μεταξύ τους, η διαφορά θα υποβάλλεται σε επιτροπή συμφιλίωσης κατόπιν αιτήματος διαδίκου. Η επιτροπή συμφιλίωσης θα εκδίδει αναφορά με συστάσεις. Πρόσθετες διαδικασίες σχετικά με την επιτροπή συμφιλίωσης θα συμπεριληφθούν σε παράρτημα που θα υιοθετήσει η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών όχι αργότερα από την δεύτερη σύνοδό της.

Άρθρο 19

Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών

1. Με την παρούσα ιδρύεται διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών.

2. Η πρώτη σύνοδος της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών θα συγκληθεί από τον εκτελεστικό διευθυντή του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον όχι αργότερα από ένα έτος μετά την θέση της παρούσας σύμβασης σε ισχύ. Μετέπειτα, τακτικές σύνοδοι της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα αποφασίσει η διάσκεψη.

3. Έκτακτες σύνοδοι της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών θα πραγματοποιούνται σε εκείνους τους χρόνους που θεωρεί απαραίτητο η διάσκεψη, ή κατόπιν γραπτού αιτήματος συμβαλλομένου μέρους εφόσον υποστηρίζεται από τουλάχιστον το ένα τρίτο των συμβαλλομένων μερών.

4. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών με ομοφωνία θα συμφωνήσει και υιοθετήσει στην πρώτη της σύνοδο διαδικαστικούς και οικονομικούς κανόνες για την ίδια και για τυχόν επικουρικά όργανα, καθώς και οικονομικές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία της Γραμματείας.

5. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών θα τηρεί υπό συνεχή εξέταση και αξιολόγηση την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Θα εκτελεί τις λειτουργίες που της ανατίθενται από την σύμβαση και, προς τούτο:

α) θα συστήσει, περαιτέρω των απαιτήσεων της παραγράφου 6, εκείνα τα επικουρικά όργανα που θεωρεί απαραίτητα για την εφαρμογή της σύμβασης·

β) θα συνεργάζεται, όπου ενδείκνυται, με αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και διακυβερνητικά και μη κυβερνητικά όργανα, και

γ) θα εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα όλες τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 15, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης αποτελεσματικότητας της παραγράφου 2 στοιχείο β) σημείο iii) του άρθρου 3·

δ) θα εξετάζει και προβαίνει σε τυχόν πρόσθετη ενέργεια που ενδεχομένως απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της σύμβασης.

6. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, στην πρώτη της σύνοδο, θα συστήσει επικουρικό όργανο που θα καλείται επιτροπή ανασκόπησης έμμονων οργανικών ρύπων για τον σκοπό της εκτέλεσης των λειτουργιών που θα ανατεθούν στην εν λόγω επιτροπή από την παρούσα σύμβαση. Από την άποψη αυτή:

α) Τα μέλη της επιτροπής ανασκόπησης έμμονων οργανικών ρύπων θα διορίζονται από την διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών. Μέλη της επιτροπής θα είναι εμπειρογνώμονες στην χημική αξιολόγηση ή διαχείριση χημικών που θα ορίζονται από τις κυβερνήσεις. Τα μέλη της επιτροπής θα διορίζονται βάσει δίκαιης γεωγραφικής κατανομής.

β) Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών θα αποφασίσει για τους όρους καθορισμού αρμοδιοτήτων, οργάνωσης και λειτουργίας της επιτροπής, και

γ) Η επιτροπή θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για υιοθέτηση των εισηγήσεών της με ομοφωνία. Εάν όλες οι προσπάθειες για ομοφωνία έχουν εξαντληθεί, και δεν επιτευχθεί ομοφωνία, η εν λόγω εισήγηση ως έσχατη λύση θα υιοθετείται από πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που παρίστανται και ψηφίζουν.

7. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, στην τρίτη σύνοδό της, θα αξιολογήσει την συνεχιζόμενη ανάγκη για την διαδικασία που περιέχεται στην παράγραφο 2 στοιχείου β) του άρθρου 3, περιλαμβανομένης εξέτασης της αποτελεσματικότητάς της.

8. Τα Ηνωμένα Έθνη, οι εξειδικευμένες επιτροπές τους και η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, καθώς και οιοδήποτε κράτος που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα σύμβαση, δύνανται να εκπροσωπούνται σε συνόδους της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών ως παρατηρητές. Κάθε όργανο ή επιτροπή, εθνικό ή διεθνές, κυβερνητικό ή μη κυβερνητικό, που έχει αρμοδιότητα στα θέματα που καλύπτει η παρούσα σύμβαση, και το οποίο έχει ενημερώσει την Γραμματεία σχετικά με την επιθυμία του να εκπροσωπηθεί σε σύνοδο της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών ως παρατηρητής δύναται να γίνει δεκτό εκτός εάν έχει αντίρρηση τουλάχιστον το ένα τρίτο των συμβαλλομένων μερών που παρίστανται. Η αποδοχή και συμμετοχή παρατηρητών θα υπόκειται στους τύπους (κανόνες διαδικασίας) που έχει υιοθετήσει η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 20

Γραμματεία

1. Με την παρούσα θεσπίζεται Γραμματεία.

2. Οι λειτουργίες της Γραμματείας θα είναι:

α) να προβαίνει σε ρυθμίσεις για συνόδους της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών και επικουρικών οργάνων αυτής και να παρέχει προς αυτά υπηρεσίες ως απαιτείται·

β) να διευκολύνει την βοήθεια προς τα συμβαλλόμενα μέρη, ιδιαίτερα συμβαλλόμενα μέρη αναπτυσσόμενες χώρες και συμβαλλόμενα μέρη με μεταβατικές οικονομίες, κατόπιν αιτήματος, στην εφαρμογή της παρούσας σύμβασης·

γ) να διασφαλίζει τον απαραίτητο συντονισμό με τις γραμματείες άλλων σχετικών διεθνών οργάνων·

δ) να συντάσσει και θέτει στη διάθεση των συμβαλλομένων μερών περιοδικές αναφορές με βάση πληροφορίες ληφθείσες σύμφωνα με το άρθρο 15 και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες·

ε) να συνάπτει, υπό τη συνολική καθοδήγηση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών, εκείνες τις διοικητικές και συμβατικές ρυθμίσεις που ενδέχεται να απαιτούνται για την αποτελεσματική εκπλήρωση των λειτουργιών της, και

στ) να εκτελεί τις άλλες γραμματειακές λειτουργίες που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση και εκείνες τις άλλες λειτουργίες ως θα καθορίζονται από τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών .

3. Οι γραμματειακές λειτουργίες για την παρούσα σύμβαση θα εκτελούνται από τον εκτελεστικό διευθυντή του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, εκτός εάν η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών αποφασίσει, με πλειοψηφία τριών τετάρτων των συμβαλλομένων μερών που παρίστανται και ψηφίζουν, να αναθέσει τις γραμματειακές λειτουργίες σε έναν ή περισσότερους άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 21

Τροποποιήσεις της σύμβασης

1. Οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης.

2. Τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης θα υιοθετούνται σε σύνοδο της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών. Το κείμενο τυχόν προτεινόμενης τροποποίησης θα γνωστοποιείται στους συμβαλλομένους από τη Γραμματεία τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη σύνοδο στην οποία η τροποποίηση προτείνεται προς υιοθέτηση. Η Γραμματεία θα γνωστοποιεί επίσης προτεινόμενες τροποποιήσεις προς εκείνους που υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση και, για πληροφοριακούς λόγους, προς τον θεματοφύλακα.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας με ομοφωνία σχετικά με προτεινόμενη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης. Εάν όλες οι προσπάθειες για ομοφωνία έχουν εξαντληθεί, και δεν επιτευχθεί συμφωνία, η εν λόγω τροποποίηση ως έσχατη λύση θα υιοθετείται από πλειοψηφία των τριών τετάρτων των συμβαλλομένων μερών που παρίστανται και ψηφίζουν.

4. Η τροποποίηση θα γνωστοποιείται από τον θεματοφύλακα προς όλα τα συμβαλλόμενα μέρη προς επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση.

5. Η επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση τροποποίησης θα γνωστοποιείται εγγράφως προς τον θεματοφύλακα. Τροποποίηση που υιοθετήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 θα τίθεται σε ισχύ για τα συμβαλλόμενα μέρη που την αποδέχθηκαν κατά την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης πράξεων επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης από τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των συμβαλλομένων μερών. Μετέπειτα, η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ για οιονδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος κατά την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος καταθέτει την δική του πράξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της τροποποίησης.

Άρθρο 22

Υιοθέτηση και τροποποίηση παραρτημάτων

1. Παραρτήματα της παρούσας σύμβασης θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής και, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά, αναφορά στην παρούσα σύμβαση αποτελεί συγχρόνως και αναφορά σε παραρτήματα αυτής.

2. Τυχόν πρόσθετα παραρτήματα θα περιορίζονται σε διαδικαστικά, επιστημονικά, τεχνικά ή διοικητικά θέματα.

3. Η ακόλουθη διαδικασία θα ισχύει για την πρόταση, υιοθέτηση και θέση σε ισχύ πρόσθετων παραρτημάτων της παρούσας σύμβασης:

α) πρόσθετα παραρτήματα θα προτείνονται και υιοθετούνται σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 21·

β) συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να αποδεχθεί πρόσθετο παράρτημα θα ενημερώσει σχετικά τον θεματοφύλακα, γραπτώς, εντός ενός έτους από την ημερομηνία γνωστοποίησης υπό του θεματοφύλακα της υιοθέτησης του πρόσθετου παραρτήματος. Ο θεματοφύλακας χωρίς καθυστέρηση θα ενημερώσει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με την εν λόγω ληφθείσα γνωστοποίηση. Συμβαλλόμενο μέρος δύναται οποτεδήποτε να αποσύρει προηγούμενη γνωστοποίηση μη αποδοχής αναφορικώς προς πρόσθετο παράρτημα, και το παράρτημα πάραυτα θα τίθεται σε ισχύ για το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το στοιχείο γ), και

γ) κατά την εκπνοή ενός έτους από την ημερομηνία γνωστοποίησης υπό του θεματοφύλακα της υιοθέτησης πρόσθετου παραρτήματος, το παράρτημα θα τίθεται σε ισχύ για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν έχουν υποβάλει γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου β).

4. Η πρόταση, υιοθέτηση και θέση σε ισχύ τροποποιήσεων του παραρτήματος Α, Β ή Γ θα υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες που ισχύουν για την πρόταση, υιοθέτηση και θέση σε ισχύ πρόσθετων παραρτημάτων της παρούσας σύμβασης, εκτός του ότι τροποποίηση του παραρτήματος Α, Β ή Γ δεν θα τίθεται σε ισχύ αναφορικώς προς συμβαλλόμενο μέρος που έχει κάνει δήλωση αναφορικώς προς τροποποίηση αυτών των Παραρτημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 25, στην οποία περίπτωση κάθε τέτοια τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ για το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης προς τον θεματοφύλακα της πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους αναφορικώς προς την εν λόγω τροποποίηση.

5. Η ακόλουθη διαδικασία θα ισχύει για την πρόταση, υιοθέτηση και θέση σε ισχύ τροποποίησης του παραρτήματος Δ, Ε ή ΣΤ:

α) τροποποιήσεις θα προτείνονται σύμφωνα με την διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21·

β) τα συμβαλλόμενα μέρη θα αποφασίζουν με ομοφωνία σχετικά με τροποποίηση του παραρτήματος Δ, Ε ή ΣΤ, και

γ) απόφαση περί τροποποίησης του παραρτήματος Δ, Ε ή ΣΤ θα γνωστοποιείται πάραυτα στα συμβαλλόμενα μέρη από τον θεματοφύλακα. Η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη σε ημερομηνία που θα προσδιορίζεται στην απόφαση.

6. Εάν πρόσθετο παράρτημα ή τροποποίηση παραρτήματος σχετίζεται με τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, το πρόσθετο παράρτημα ή τροποποίηση δεν θα τίθεται σε ισχύ παρά μόνο όταν τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση της σύμβασης.

Άρθρο 23

Δικαίωμα ψήφου

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας σύμβασης θα έχει μία ψήφο, εκτός ως προβλέπεται στην παράγραφο 2.

2. Περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης, σε θέματα εντός της αρμοδιότητάς του, θα ασκεί το δικαίωμα ψήφου με αριθμό ψήφων ίσο προς τον αριθμό των κρατών-μελών του που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην παρούσα σύμβαση. Ο οργανισμός αυτός δεν θα ασκεί το δικαίωμα ψήφου εάν οιοδήποτε από τα κράτη-μέλη του ασκήσει το δικαίωμα ψήφου του, και αντιστρόφως.

Άρθρο 24

Υπογραφή

Η παρούσα σύμβαση θα είναι ανοιχτή για υπογραφή στη Στοκχόλμη από όλα τα κράτη και περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης την 23η Μαΐου 2001, και στην Έδρα των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη από 24 Μαΐου 2001 ως 22 Μαΐου 2002.

Άρθρο 25

Επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση

1. Η παρούσα σύμβαση θα υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από κράτη και από περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης. Θα είναι ανοιχτή για προσχώρηση από κράτη και από περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης από την ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία η σύμβαση είναι κλειστή για υπογραφή. Πράξεις επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα κατατίθενται στον θεματοφύλακα.

2. Περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης που καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα σύμβαση χωρίς κανένα από τα κράτη-μέλη του να είναι συμβαλλόμενο μέρος θα δεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Στην περίπτωση των εν λόγω οργανισμών, ένα ή περισσότερα από τα κράτη-μέλη των οποίων είναι Συμβαλλόμενα Μέρη στην παρούσα σύμβαση, ο οργανισμός και τα κράτη-μέλη του θα αποφασίζουν σχετικά με τις αντίστοιχες ευθύνες τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο οργανισμός και τα κράτη-μέλη δεν θα δικαιούνται να ασκούν ταυτοχρόνως δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση.

3. Στην πράξη του περί επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, ο περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης θα δηλώνει τον βαθμό της αρμοδιότητάς του αναφορικώς προς τα θέματα που διέπονται από την παρούσα σύμβαση. Κάθε παρόμοιος οργανισμός θα ενημερώνει επίσης τον θεματοφύλακα, ο οποίος με την σειρά του θα ενημερώνει τα συμβαλλόμενα μέρη, για τυχόν σχετική μεταβολή στο βαθμό της αρμοδιότητάς του.

4. Στην πράξη του περί επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να δηλώνει ότι, αναφορικώς προς το ίδιο, τυχόν τροποποίηση του παραρτήματος Α, Β ή Γ θα τεθεί σε ισχύ μόνο με την υπό αυτού κατάθεση της σχετικής πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

Άρθρο 26

Θέση σε ισχύ

1. Η παρούσα σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης της πεντηκοστής πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

2. Για κάθε κράτος ή περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης που επικυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει την παρούσα σύμβαση ή προσχωρεί σε αυτήν μετά την κατάθεση της πεντηκοστής πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, η σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης υπό του εν λόγω κράτους ή περιφερειακού οργανισμού οικονομικής ολοκλήρωσης της δικής του πράξης επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, επίσημη πράξη που κατατίθεται από περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης δεν θα λογίζεται ως επιπλέον εκείνων που κατέθεσαν κράτη-μέλη του εν λόγω οργανισμού.

Άρθρο 27

Επιφυλάξεις

Δεν θα εκφρασθούν επιφυλάξεις για την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 28

Αποχώρηση

1. Οποτεδήποτε ύστερα από τρία χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για συμβαλλόμενο μέρος, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος δύναται να αποσυρθεί από τη σύμβαση δίνοντας γραπτή γνωστοποίηση στον θεματοφύλακα.

2. Κάθε τέτοια αποχώρηση θα τίθεται σε ισχύ με την εκπνοή ενός έτους από την ημερομηνία λήψης υπό του θεματοφύλακα της γνωστοποίησης αποχώρησης, ή σε εκείνη την μεταγενέστερη ημερομηνία που τυχόν ορίζεται στην γνωστοποίηση αποχώρησης.

Άρθρο 29

Θεματοφύλακας

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 30

Γνήσια κείμενα

Το πρωτότυπο της παρούσας σύμβασης, της οποίας τα κείμενα στην αραβική, κινεζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα είναι εξ ίσου γνήσια, θα κατατεθεί στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

ΠΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση.

Έγινε στη Στοκχόλμη, σtis είκοσι δύο Μαΐου δύο χιλιάδες ένα.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Α

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

Μέρος I

Χημική ουσία | Δραστηριότητα | Ειδική εξαίρεση |

Aldrin* CAS No: 309-00-2 | Παραγωγή | Καμία |

| Χρήση | Τοπικό εκτοπαρασιτοκτόνο Εντομοκτόνο |

Chlordane* CAS No: 57-74-9 | Παραγωγή | Ως επιτρέπεται για τα συμβαλλόμενα μέρη που αναφέρονται στο μητρώο |

| Χρήση | Τοπικό εκτοπαρασιτοκτόνο Εντομοκτόνο Τερμιτοκτόνο Τερμιτοκτόνο σε κτίρια και φράγματα Τερμιτοκτόνο σε δρόμους Πρόσθετο σε κόλλες για κόντρα-πλακέ |

Dieldrin* CAS No: 60-57-1 | Παραγωγή | Καμία |

| Χρήση | Σε γεωργικές εργασίες |

Endrin* CAS No: 72-20-8 | Παραγωγή | Καμία |

| Χρήση | Καμία |

Heptachlor* CAS No: 76-44-8 | Παραγωγή | Καμία |

| Χρήση | Τερμιτοκτόνο Τερμιτοκτόνο σε οικιακές κατασκευές Τερμιτοκτόνο (υπόγειο) Κατεργασία ξύλου Σε χρήση σε υπόγεια κιβώτια καλωδίων |

Εξαχλωροβενζόλιο (Hexachlorobenzene) CAS No: 118-74-1 | Παραγωγή | Ως επιτρέπεται για τα συμβαλλόμενα μέρη που αναφέρονται στο μητρώο |

| Χρήση | Ενδιάμεσο προϊόν Διαλύτης σε φυτοφάρμακο Eνδιάμεσο προϊόν σε κλειστό σύστημα περιοριζόμενο στα όρια μονάδας (closed-system site-limited intermediate) |

Mirex* CAS No: 2385-85-5 | Παραγωγή | Ως επιτρέπεται για τα συμβαλλόμενα μέρη που αναφέρονται στο μητρώο |

| Χρήση | Τερμιτοκτόνο |

Toxaphene* CAS No: 8001-35-2 | Παραγωγή | Καμία |

| Χρήση | Καμία |

Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCB)* | Παραγωγή | Καμία |

| Χρήση | Αντικείμενα σε χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους ΙΙ του παρόντος παραρτήματος |

Σημειώσεις:

i) Εκτός ως άλλως ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, ποσότητες χημικής ουσίας που απαντώνται ως ακούσιες προσμείξεις σε ιχνοποσότητες σε προϊόντα και αντικείμενα δεν θα θεωρούνται πως περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα.

ii) Η σημείωση αυτή δεν θα θεωρείται ως ειδική εξαίρεση παραγωγής και χρήσης για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 3. Ποσότητες χημικής ουσίας που απαντώνται ως συστατικά αντικειμένων που κατασκευάσθηκαν ή είναι ήδη σε χρήση πριν ή κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σχετικής υποχρέωσης αναφορικώς προς την εν λόγω χημική ουσία, δεν θα θεωρούνται πως περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα, με την προϋπόθεση ότι συμβαλλόμενο μέρος έχει ενημερώσει την Γραμματεία ότι συγκεκριμένος τύπος του αντικειμένου παραμένει σε χρήση εντός του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους. Η Γραμματεία θα καθιστά τις εν λόγω γνωστοποιήσεις δημοσίως διαθέσιμες.

iii) Η σημείωση αυτή, που δεν ισχύει για χημική ουσία που σημειώνεται με αστερίσκο στην στήλη "Χημική ουσία" του μέρους Ι του παρόντος παραρτήματος, δεν θα θεωρείται ως ειδική εξαίρεση παραγωγής και χρήσης για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 3. Δεδομένου ότι δεν αναμένεται να φθάσουν σε ανθρώπους και το περιβάλλον σημαντικές ποσότητες της χημικής ουσίας κατά την διάρκεια της παραγωγής και χρήσης ενδιάμεσου προϊόντος σε κλειστό σύστημα περιοριζόμενο στα όρια μονάδας (closed-system site-limited intermediate), συμβαλλόμενο μέρος, κατόπιν γνωστοποίησης προς την Γραμματεία, δύναται να επιτρέψει την παραγωγή και χρήση ποσοτήτων χημικής ουσίας που περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα ως ενδιάμεσου προϊόντος σε κλειστό σύστημα περιοριζόμενο στα όρια μονάδας (closed-system site-limited intermediate) που χημικώς μετασχηματίζεται στην παραγωγή άλλων χημικών ουσιών οι οποίες, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 1 του παραρτήματος Δ, δεν επιδεικνύουν τα χαρακτηριστικά των έμμονων οργανικών ρύπων. Η γνωστοποίηση αυτή θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ολική παραγωγή και χρήση της εν λόγω χημικής ουσίας ή εύλογη εκτίμηση των εν λόγω πληροφοριών και πληροφορίες σχετικά με την φύση της διεργασίας κλειστού συστήματος περιοριζόμενου στα όρια μονάδας, περιλαμβανομένης της ποσότητας τυχόν μη μετασχηματισμένης και ακούσιας ρύπανσης σε ιχνοποσότητες από τον έμμονο οργανικό ρύπο-αρχικό υλικό στο τελικό προϊόν. Η διαδικασία αυτή ισχύει εκτός ως άλλως ορίζεται στο παρόν παράρτημα. Η Γραμματεία θα θέτει τις εν λόγω γνωστοποιήσεις στη διάθεση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών και του κοινού. Η εν λόγω παραγωγή ή χρήση δεν θα θεωρείται ως ειδική εξαίρεση παραγωγής ή χρήσης. Η εν λόγω παραγωγή ή χρήση θα πάψει μετά από δεκαετές χρονικό διάστημα, εκτός εάν το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος υποβάλει νέα γνωστοποίηση προς την Γραμματεία, στην οποία περίπτωση το χρονικό διάστημα θα παρατείνεται για ακόμη δέκα χρόνια εκτός εάν η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, μετά από εξέταση της παραγωγής και χρήσης, αποφασίσει διαφορετικά. Η διαδικασία γνωστοποίησης μπορεί να επαναληφθεί.

iv) Όλες οι ειδικές εξαιρέσεις στο παρόν παράρτημα δύνανται να ασκηθούν από συμβαλλόμενα μέρη που έχουν καταχωρήσει εξαιρέσεις αναφορικώς προς αυτές σύμφωνα με το άρθρο 4 με την εξαίρεση της χρήσης πολυχλωριωμένων διφαινυλίων σε αντικείμενα που είναι σε χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους ΙΙ του παρόντος παραρτήματος, που μπορεί να ασκηθεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Μέρος ΙΙ

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος:

α) Αναφορικώς προς την κατάργηση της χρήσης πολυχλωριωμένων διφαινυλίων σε εξοπλισμό (π.χ. μετασχηματιστές, πυκνωτές ή άλλα δοχεία που περιέχουν ποσότητες υγρών) έως το 2025, υποκείμενης σε αναθεώρηση από τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, θα αναλαμβάνει δράση σύμφωνα με τις ακόλουθες προτεραιότητες:

i) θα κάνει σταθερές προσπάθειες για εντοπισμό, επισήμανση και απομάκρυνση από την χρήση εξοπλισμού που περιέχει περισσότερο από 10 τοις εκατό πολυχλωριωμένα διφαινύλια και όγκους μεγαλύτερους από 5 λίτρα,

ii) θα κάνει σταθερές προσπάθειες για εντοπισμό, επισήμανση και απομάκρυνση από την χρήση εξοπλισμού που περιέχει περισσότερο από 0,05 τοις εκατό πολυχλωριωμένα διφαινύλια και όγκους μεγαλύτερους από 5 λίτρα,

iii) θα προσπαθεί να εντοπίζει και απομακρύνει από την χρήση εξοπλισμό που περιέχει περισσότερο από 0,005 τοις εκατό πολυχλωριωμένα διφαινύλια και όγκους μεγαλύτερους από 0,05 λίτρα.

β) Σε συμφωνία με τις προτεραιότητες του στοιχείου α), θα προάγει τα ακόλουθα μέτρα για μείωση της έκθεσης και του κινδύνου προς έλεγχο της χρήσης πολυχλωριωμένων διφαινυλίων:

i) θα τα χρησιμοποιεί μόνο σε άθικτο εξοπλισμό που δεν παρουσιάζει διαρροές και μόνο σε περιοχές όπου ο κίνδυνος από έκλυση στο περιβάλλον μπορεί να ελαχιστοποιηθεί και γρήγορα να αποκατασταθεί,

ii) δεν θα τα χρησιμοποιεί σε εξοπλισμό σε χώρους σχετικούς με την παραγωγή ή επεξεργασία τροφίμων ή τροφοδοσιών,

iii) όταν χρησιμοποιούνται σε κατοικημένους χώρους, περιλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων, θα προωθεί όλα τα εύλογα μέτρα για προστασία από ηλεκτρολογική βλάβη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε φωτιά, και τακτική επιθεώρηση εξοπλισμού για διαρροές.

γ) Ανεξαρτήτως της παραγράφου 2 του άρθρου 3, θα διασφαλίζει ότι εξοπλισμός που περιέχει πολυχλωριωμένα διφαινύλια, όπως περιγράφεται στο στοιχείο α), δεν θα εξάγεται ή εισάγεται παρά μόνο για το σκοπό της περιβαλλοντικώς ορθής διάθεσης αποβλήτων.

δ) Εκτός για εργασίες συντήρησης και επισκευών, δεν θα επιτρέπει την ανάκτηση, για τον σκοπό της επαναχρησιμοποίησης σε άλλον εξοπλισμό, υγρών με περιεκτικότητα σε πολυχλωριωμένα διφαινύλια άνω του 0,005 τοις εκατό.

ε) Θα κάνει σταθερές προσπάθειες σχεδιασμένες να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικώς ορθή διαχείριση των υγρών που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια και εξοπλισμού ρυπανθέντος με πολυχλωριωμένα διφαινύλια που έχει περιεκτικότητα σε πολυχλωριωμένα διφαινύλια άνω του 0,005 τοις εκατό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6, το συντομότερο δυνατόν αλλά όχι αργότερα από το 2028, υπό την αίρεση αναθεώρησης από τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών.

στ) Αντί της σημείωσης ii) του μέρους Ι του παρόντος παραρτήματος, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια εντοπισμού άλλων αντικειμένων που περιέχουν περισσότερο από 0,005 τοις εκατό πολυχλωριωμένα διφαινύλια (π.χ. μανδύες καλωδίων, υλικό καλαφατίσματος και βαμμένα αντικείμενα) και διαχείρισής τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6.

ζ) Θα παρέχει μία αναφορά κάθε πέντε χρόνια σχετικά με την πρόοδο στην κατάργηση των πολυχλωριωμένων διφαινύλιων και θα την υποβάλει στη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών σύμφωνα με το άρθρο 15.

η) Οι αναφορές που περιγράφονται στο στοιχείο ζ) θα εξετάζονται, ως ενδείκνυται, από την διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών στα πλαίσια των αναθεωρήσεών της σχετικά με τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια. Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών θα εξετάζει την πρόοδο προς την κατεύθυνση της κατάργησης των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων ανά πέντε έτη ή άλλο χρονικό διάστημα, ως ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω αναφορές.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Β

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ

Μέρος Ι

Χημική ουσία | Δραστηριότητα | Αποδεκτός σκοπός ή ειδική εξαίρεση |

DDT (1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(4-χλωροφαινυλ)αιθάνιο) (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane) CAS No: 50-29-3 | Παραγωγή | Αποδεκτός σκοπός: Χρήση για τον έλεγχο φορέων ασθενείας σύμφωνα με το μέρος ΙΙ του παρόντος παραρτήματος Ειδική εξαίρεση: Ενδιάμεσο προϊόν στην παραγωγή dicofol Ενδιάμεσο προϊόν |

| Χρήση | Αποδεκτός σκοπός: Έλεγχος φορέων ασθενείας σύμφωνα με το μέρος ΙΙ του παρόντος παραρτήματος Ειδική εξαίρεση: Παραγωγή dicofol Ενδιάμεσο προϊόν |

Σημειώσεις:

i) Εκτός ως άλλως ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, ποσότητες χημικής ουσίας που απαντώνται ως ακούσιες προσμείξεις σε ιχνοποσότητες σε προϊόντα και αντικείμενα δεν θα θεωρούνται πως περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα.

ii) Η σημείωση αυτή δεν θα θεωρείται ως αποδεκτός σκοπός ή ειδική εξαίρεση παραγωγής και χρήσης για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 3. Ποσότητες χημικής ουσίας που απαντώνται ως συστατικά αντικειμένων που κατασκευάσθηκαν ή είναι ήδη σε χρήση πριν ή κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σχετικής υποχρέωσης αναφορικώς προς την εν λόγω χημική ουσία, δεν θα θεωρούνται πως περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα, με την προϋπόθεση ότι συμβαλλόμενο μέρος έχει ενημερώσει τη Γραμματεία ότι συγκεκριμένος τύπος του αντικειμένου παραμένει σε χρήση εντός του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους. Η Γραμματεία θα καθιστά τις εν λόγω γνωστοποιήσεις δημοσίως διαθέσιμες.

iii) Η σημείωση αυτή δεν θα θεωρείται ως ειδική εξαίρεση παραγωγής και χρήσης για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 3. Δεδομένου ότι δεν αναμένεται να φθάσουν σε ανθρώπους και το περιβάλλον σημαντικές ποσότητες της χημικής ουσίας κατά τη διάρκεια της παραγωγής και χρήσης ενδιάμεσου προϊόντος σε κλειστό σύστημα περιοριζόμενο στα όρια μονάδας (closed-system site-limited intermediate), συμβαλλόμενο μέρος, κατόπιν γνωστοποίησης προς τη Γραμματεία, δύναται να επιτρέψει την παραγωγή και χρήση ποσοτήτων χημικής ουσίας που περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα ως ενδιάμεσου προϊόντος σε κλειστό σύστημα περιοριζόμενο στα όρια μονάδας (closed-system site-limited intermediate) που χημικώς μετασχηματίζεται στην παραγωγή άλλων χημικών ουσιών οι οποίες, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 1 του παραρτήματος Δ, δεν επιδεικνύουν τα χαρακτηριστικά των έμμονων οργανικών ρύπων. Η γνωστοποίηση αυτή θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ολική παραγωγή και χρήση της εν λόγω χημικής ουσίας ή εύλογη εκτίμηση των εν λόγω πληροφοριών και πληροφορίες σχετικά με την φύση της διεργασίας κλειστού συστήματος περιοριζόμενου στα όρια μονάδας, περιλαμβανομένης της ποσότητας τυχόν μη μετασχηματισμένης και ακούσιας ρύπανσης σε ιχνοποσότητες από τον έμμονο οργανικό ρύπο-αρχικό υλικό στο τελικό προϊόν. Η διαδικασία αυτή ισχύει εκτός ως άλλως ορίζεται στο παρόν παράρτημα. Η Γραμματεία θα θέτει τις εν λόγω γνωστοποιήσεις στη διάθεση της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών και του κοινού. Η εν λόγω παραγωγή ή χρήση δεν θα θεωρείται ως ειδική εξαίρεση παραγωγής ή χρήσης. Η εν λόγω παραγωγή και χρήση θα πάψει μετά από δεκαετές χρονικό διάστημα, εκτός εάν το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος υποβάλει νέα γνωστοποίηση προς τη Γραμματεία, στην οποία περίπτωση το χρονικό διάστημα θα παρατείνεται για ακόμη δέκα χρόνια εκτός εάν η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, ύστερα από εξέταση της παραγωγής και χρήσης, αποφασίσει διαφορετικά. Η διαδικασία γνωστοποίησης μπορεί να επαναληφθεί.

iv) Όλες οι ειδικές εξαιρέσεις στο παρόν παράρτημα δύνανται να ασκηθούν από συμβαλλόμενα μέρη που έχουν καταχωρηθεί σχετικώς, σύμφωνα με το άρθρο 4.

Μέρος ΙΙ

DDT (1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(4-χλωροφαινυλ)αιθάνιο)

1. Η παραγωγή και χρήση DDT θα καταργηθεί, εκτός της περίπτωσης συμβαλλομένων μερών που έχουν ειδοποιήσει τη Γραμματεία σχετικά με την πρόθεσή τους να το παράγουν ή/και να το χρησιμοποιούν. Με την παρούσα καθιερώνεται Μητρώο DDT που θα είναι διαθέσιμο στο κοινό. Η Γραμματεία θα τηρεί το μητρώο DDT.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέροςπου παράγει ή/και χρησιμοποιεί DDT θα περιορίσει την εν λόγω παραγωγή ή/και χρήση για έλεγχο των φορέων ασθενείας σύμφωνα με τις συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σχετικά με τη χρήση του DDT και όταν το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει στη διάθεσή του τοπικώς ασφαλείς, αποτελεσματικές και οικονομικώς προσιτές εναλλακτικές λύσεις.

3. Στην περίπτωση που συμβαλλόμενο μέρος που δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο DDT προσδιορίσει ότι χρειάζεται DDT για έλεγχο φορέων ασθενείας, θα ειδοποιήσει τη Γραμματεία το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να προστεθεί πάραυτα το όνομά του στο μητρώο DDT. Συγχρόνως θα ειδοποιήσει την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

4. Κάθε τρία χρόνια, κάθε συμβαλλόμενο μέροςπου χρησιμοποιεί DDT θα παρέχει στη Γραμματεία και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πληροφορίες σχετικά με την χρησιμοποιηθείσα ποσότητα, τις συνθήκες της εν λόγω χρήσης και την σχέση της με την στρατηγική διαχείρισης ασθενειών του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους, με την μορφή που θα αποφασίσει η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών σε συνεννόηση με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

5. Με στόχο την μείωση και τελικώς την κατάργηση της χρήσης του DDT, η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών θα ενθαρρύνει:

α) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που χρησιμοποιεί DDT να αναπτύξει και εφαρμόσει πρόγραμμα δράσης ως μέρος του προγράμματος εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 7. Το εν λόγω πρόγραμμα δράσης θα περιλαμβάνει:

i) Ανάπτυξη κανονιστικών και λοιπών μηχανισμών ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρήση του DDT περιορίζεται στον έλεγχο φορέων ασθενείας.

ii) Εφαρμογή κατάλληλων εναλλακτικών προϊόντων, μεθόδων και στρατηγικών, περιλαμβανομένων στρατηγικών διαχείρισης ανθεκτικότητας ώστε να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητα των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων.

iii) Μέτρα για την ενίσχυση της φροντίδας υγείας και τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης της ασθένειας.

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να προωθήσουν την έρευνα και ανάπτυξη ασφαλών εναλλακτικών χημικών και μη-χημικών προϊόντων, μεθόδων και στρατηγικών για συμβαλλόμενα μέρη που χρησιμοποιούν DDT, σχετικών με τις συνθήκες των χωρών αυτών και με στόχο την μείωση του ανθρώπινου και οικονομικού βάρους της ασθένειας. Στους παράγοντες που θα προωθηθούν κατά την εξέταση εναλλακτικών λύσεων ή συνδυασμών εναλλακτικών λύσεων θα περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών των εναλλακτικών λύσεων. Οι βιώσιμες εναλλακτικές της χρήσης DDT θα συνεπάγονται μικρότερο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, θα είναι κατάλληλες για έλεγχο ασθενειών με βάση τις συνθήκες στα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα μέρη και θα υποστηρίζονται από στοιχεία παρακολούθησης.

6. Αρχίζοντας στην πρώτη της σύνοδο, και τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια μετέπειτα, η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών σε συνεννόηση με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, θα αξιολογεί τη συνεχιζόμενη ανάγκη για DDT για τον έλεγχο φορέων ασθενείας βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών στοιχείων, που θα περιλαμβάνουν:

α) την παραγωγή και χρήση DDT και των όρων που τίθενται στην παράγραφο 2·

β) την διαθεσιμότητα, καταλληλότητα και εφαρμογή των εναλλακτικών του DDT, και

γ) την πρόοδο στην ενίσχυση της δυνατότητας χωρών να κάνουν με ασφάλεια τη μετάβαση στις εν λόγω εναλλακτικές λύσεις.

7. Συμβαλλόμενο μέρος δύναται, οποτεδήποτε, να αποσύρει το όνομά του από το μητρώο DDT με γραπτή γνωστοποίηση προς τη Γραμματεία. Η απόσυρση θα τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που ορίζεται στη γνωστοποίηση.

--------------------------------------------------

Παράρτημα Γ

ΑΚΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μέρος Ι: Έμμονοι οργανικοί ρύποι που υπόκεινται στις απαιτήσεις του άρθρου 5

Το παρόν παράρτημα ισχύει για τους ακόλουθους έμμονους οργανικούς ρύπους όταν σχηματίζονται και απελευθερώνονται στο περιβάλλον ακούσια από ανθρωπογενείς πηγές:

Χημική ουσία |

Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF) Εξαχλωροβενζόλιο (HCB) (CAS No. 118-74-1) Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) |

Μέρος ΙΙ: Κατηγορίες πηγών

Οι πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια, το εξαχλωροβενζόλιο και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια ακούσια σχηματίζονται και απελευθερώνονται στο περιβάλλον από θερμικές διεργασίες που περιλαμβάνουν οργανική ύλη και χλώριο ως αποτέλεσμα ατελούς καύσης ή χημικών αντιδράσεων. Οι ακόλουθες κατηγορίες βιομηχανικών πηγών δύναται να παρουσιάζουν συγκριτικά υψηλό σχηματισμό και απελευθέρωση των εν λόγω χημικών ουσιών στο περιβάλλον:

α) κλίβανοι αποτέφρωσης αποβλήτων, περιλαμβανομένων κλιβάνων όπου γίνεται συν-αποτέφρωση απορριμμάτων, επικίνδυνων ή ιατρικών αποβλήτων ή ιλύος επεξεργασίας λυμάτων·

β) κάμινοι τσιμέντου που καίνε επικίνδυνα απόβλητα·

γ) παραγωγή πολτού με χρήση στοιχειακού χλωρίου ή χημικών ουσιών που σχηματίζουν στοιχειακό χλώριο για αποχρωματισμό (λεύκανση)·

δ) οι ακόλουθες θερμικές διεργασίες στην μεταλλουργική βιομηχανία:

i) δευτερεύουσα παραγωγή χαλκού,

ii) μονάδες πυροσυσσωμάτωσης στην βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα,

iii) δευτερεύουσα παραγωγή αργιλίου,

iv) δευτερεύουσα παραγωγή ψευδαργύρου.

Μέρος ΙΙΙ: Κατηγορίες πηγών

Οι πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια, το εξαχλωροβενζόλιο και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια μπορεί επίσης να σχηματιστούν και να απελευθερωθούν στο περιβάλλον ακούσια από τις κάτωθι κατηγορίες πηγών, όπου περιλαμβάνονται οι εξής:

α) ανοιχτή καύση απορριμμάτων, περιλαμβανομένης της καύσης σε χωματερές·

β) θερμικές διεργασίες στη μεταλλουργική βιομηχανία που δεν αναφέρονται στο μέρος ΙΙ·

γ) οικιακές πηγές καύσης·

δ) μονάδες που χρησιμοποιούν καύσιμα από απολιθώματα (fossil fuel) και βιομηχανικοί λέβητες·

ε) εγκαταστάσεις καύσεως για ξύλο και άλλα καύσιμα βιομάζας·

στ) ειδικές χημικές διεργασίες παραγωγής που ακούσια εκλύουν σχηματισθέντες έμμονους οργανικούς ρύπους, ιδιαίτερα παραγωγή χλωροφαινολών και chloranil·

ζ) κρεματόρια·

η) μηχανοκίνητα οχήματα, ιδιαίτερα εκείνα που καίνε βενζίνη με μόλυβδο·

θ) καταστροφή κουφαριών ζώων·

ι) βαφή υφανσίμων υλών και δέρματος (με chloranil) και φινίρισμα αυτών (με αλκαλική εκχύλιση)·

ια) μονάδες τεμαχισμού για αποσυρθέντα αυτοκίνητα·

ιβ) βραδεία καύση χάλκινων καλωδίων·

ιγ) διυλιστήρια χρησιμοποιηθέντος ορυκτελαίου.

Μέρος IV: Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος:

α) "Πολυχλωριωμένα διφαινύλια" σημαίνει αρωματικές ενώσεις που σχηματίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα άτομα υδρογόνου στο μόριο του διφαινυλίου (δύο δακτύλιοι βενζολίου ενωμένοι με απλό δεσμό άνθρακα-άνθρακα) να μπορούν να αντικατασταθούν από μέχρι δέκα άτομα χλωρίου, και

β) "Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες" και "πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια" είναι τρικυκλικές αρωματικές ενώσεις που σχηματίζονται από δύο δακτυλίους βενζολίου συνδεδεμένους με δύο άτομα οξυγόνου στις πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και με ένα άτομο οξυγόνου και έναν δεσμό άνθρακα-άνθρακα στα πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια, και τα άτομα υδρογόνου των οποίων μπορούν να αντικατασταθούν από μέχρι οκτώ άτομα χλωρίου.

2. Στο παρόν παράρτημα, η τοξικότητα των πολυχλωριωμένων διβενζο-p-διοξινών και διβενζοφουρανίων εκφράζεται χρησιμοποιώντας την έννοια της τοξικής ισοδυναμίας που μετρά τη σχετική ομοιάζουσα προς της διοξίνης τοξική δραστικότητα διαφορετικών συγγενών ουσιών των πολυχλωριωμένων διβενζο-p-διοξινών και διβενζοφουρανίων και συνεπίπεδων πολυχλωριωμένων διφαινυλίων σε σύγκριση με την 2,3,7,8-τετραχλωροδιβενζο-p-διοξίνη. Οι τιμές του συντελεστή τοξικού ισοδύναμου που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης θα συμβαδίζουν με αποδεκτά διεθνή πρότυπα, ξεκινώντας με τις τιμές συντελεστή τοξικού ισοδύναμου για θηλαστικά που έδωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 1998 για πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια και συνεπίπεδα πολυχλωριωμένα διφαινύλια. Οι συγκεντρώσεις εκφράζονται σε τοξικά ισοδύναμα.

Μέρος V: Γενικές οδηγίες περί καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών και καλύτερων περιβαλλοντικών πρακτικών

Το παρόν μέρος παρέχει γενικές οδηγίες προς τα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με την πρόληψη ή μείωση απελευθερώσεων στο περιβάλλον των χημικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Ι.

Α. Γενικά μέτρα πρόληψης σχετιζόμενα τόσο με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές όσο και τις καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην εξέταση διαφόρων κατευθύνσεων για την πρόληψη του σχηματισμού και απελευθέρωσης στο περιβάλλον των χημικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Ι. Χρήσιμα μέτρα θα περιελάμβαναν:

α) τη χρήση τεχνολογίας που οδηγεί σε παραγωγή μικρών ποσοτήτων αποβλήτων·

β) τη χρήση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών·

γ) την προώθηση της ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων και ουσιών που δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται σε μία διεργασία·

δ) την αντικατάσταση υλικών τροφοδοσίας που είναι έμμονοι οργανικοί ρύποι ή όπου υπάρχει άμεσος σύνδεσμος μεταξύ των υλικών και απελευθερώσεων στο περιβάλλον έμμονων οργανικών ρύπων από την πηγή·

ε) προγράμματα καλής διοίκησης και προληπτικής συντήρησης·

στ) βελτιώσεις στην διαχείριση αποβλήτων με σκοπό την παύση της ανοιχτής ή άλλης ανεξέλεγκτης καύσης απορριμμάτων, περιλαμβανομένης της καύσης σε χωματερές. Όταν εξετάζονται προτάσεις για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εναλλακτικές λύσεις όπως δραστηριότητες για ελαχιστοποίηση της δημιουργίας αστικών και ιατρικών απόβλητων, περιλαμβανομένης της ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, διαχωρισμού αποβλήτων και προώθησης προϊόντων που δημιουργούν λιγότερα απόβλητα. Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να ληφθούν προσεκτικά υπόψη ζητήματα δημόσιας υγείας·

ζ) ελαχιστοποίηση αυτών των χημικών ουσιών ως προσμίξεις σε προϊόντα·

η) αποφυγή του στοιχειακού χλωρίου ή χημικών ουσιών που σχηματίζουν στοιχειακό χλώριο για αποχρωματισμό (λεύκανση).

Β. Καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές

Η έννοια των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών δεν στοχεύει στην προδιαγραφή ειδικής τεχνικής ή τεχνολογίας, αλλά στο να λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σχετικής εγκατάστασης, η γεωγραφική της θέση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι ενδεδειγμένες τεχνικές ελέγχου για μείωση των απελευθερώσεων στο περιβάλλον των χημικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Ι είναι γενικώς οι ίδιες. Για τον προσδιορισμό των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών, ειδική προσοχή πρέπει να δίδεται, γενικώς ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στους ακόλουθους παράγοντες, έχοντας υπόψη το πιθανό κόστος και όφελος ενός μέτρου και ζητήματα πρόνοιας και πρόληψης:

α) Γενικά ζητήματα:

i) Η φύση, επιπτώσεις και μάζα των σχετικών απελευθερώσεων στο περιβάλλον: οι τεχνικές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος της πηγής.

ii) Οι ημερομηνίες θέσης σε λειτουργία νέων ή υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

iii) Ο χρόνος που απαιτείται για την εισαγωγή της καλύτερης διαθέσιμης τεχνικής.

iv) Η κατανάλωση και φύση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στη διεργασία και η ενεργειακή απόδοση αυτής.

v) Η ανάγκη πρόληψης ή μείωσης στο ελάχιστο της συνολικής επίπτωσης των απελευθερώσεων στο περιβάλλον και των κινδύνων για αυτό.

vi) Η ανάγκη πρόληψης ατυχημάτων και ελαχιστοποίησης των συνεπειών τους για το περιβάλλον.

vii) Η ανάγκη διασφάλισης εργασιακής υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

viii) Συγκρίσιμες διεργασίες, εγκαταστάσεις ή μέθοδοι λειτουργίας που δοκιμάσθηκαν επιτυχώς σε βιομηχανική κλίμακα.

ix) Τεχνολογικές εξελίξεις και αλλαγές στην επιστημονική γνώση και κατανόηση.

β) Γενικά μέτρα μείωσης απελευθερώσεων στο περιβάλλον:

Κατά την εξέταση προτάσεων κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή σημαντικής μετατροπής υφιστάμενων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν διεργασίες που απελευθερώνουν χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα, προτεραιότητα πρέπει να δίνεται σε εναλλακτικές διεργασίες, τεχνικές ή πρακτικές που έχουν παρόμοια χρησιμότητα αλλά που αποφεύγουν τον σχηματισμό και έκλυση των εν λόγω χημικών ουσιών. Σε περιπτώσεις που τέτοιες εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν ή τροποποιηθούν σημαντικά, επιπλέον των μέτρων πρόληψης που αναφέρονται στην ενότητα Α του μέρους V θα μπορούσαν να εξετασθούν και τα ακόλουθα μέτρα μείωσης προκειμένου να προσδιοριστούν οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές:

i) Χρήση βελτιωμένων μεθόδων για καθαρισμό απαερίων όπως θερμική ή καταλυτική οξείδωση, καταβύθιση σκόνης, ή προσρόφηση.

ii) Επεξεργασία υπολειμμάτων, λυμάτων, αποβλήτων και ιλύος επεξεργασίας λυμάτων μέσω, π.χ., θερμικής επεξεργασίας ή καθιστώντας τα αδρανή ή με χημικές διεργασίες που τα καθιστούν μη τοξικά.

iii) Αλλαγές διεργασίας που οδηγούν στην μείωση ή εξάλειψη απελευθερώσεων στο περιβάλλον, όπως μετάβαση σε κλειστά συστήματα.

iv) Τροποποίηση σχεδιασμών διεργασίας για βελτίωση της καύσης και πρόληψης του σχηματισμού των χημικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα, μέσω του ελέγχου παραμέτρων όπως θερμοκρασία αποτέφρωσης ή χρόνου παραμονής.

Γ. Καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές

Η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών δύναται να εκπονήσει οδηγίες αναφορικώς προς τις καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Δ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Συμβαλλόμενο μέρος που υποβάλλει πρόταση για να συμπεριληφθεί χημική ουσία στα παραρτήματα Α, Β ή/και Γ, θα προσδιορίζει την χημική ουσία κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο στοιχείο α) και θα παρέχει τις πληροφορίες για τη χημική ουσία, και τα τυχόν προϊόντα μετασχηματισμού της, που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλογής που παρουσιάζονται στα στοιχεία β) ως ε):

α) Χημική ταυτότητα:

i) ονόματα, περιλαμβανομένης κατοχυρωμένης ονομασίας ή ονομασιών, εμπορικής ονομασίας ή ονομασιών και συνωνύμων, αριθμό μητρώου Chemical Abstracts Service (CAS), ονομασία της Διεθνούς Ένωσης Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC), και

ii) δομή, περιλαμβανομένου καθορισμού ισομερών, όπου αυτό έχει εφαρμογή, και της δομής της χημικής τάξης.

β) Εμμονή:

i) αποδεικτικά στοιχεία που να μαρτυρούν ότι ο χρόνος ημιζωής της χημικής ουσίας στο νερό είναι μεγαλύτερος από δύο μήνες, ή ότι ο χρόνος ημιζωής της στο έδαφος είναι μεγαλύτερος από έξι μήνες, ή ότι ο χρόνος ημιζωής της σε ίζημα είναι μεγαλύτερος από έξι μήνες, ή

ii) αποδεικτικά στοιχεία που να μαρτυρούν ότι η χημική ουσία είναι άλλως επαρκώς έμμονη ώστε να αιτιολογείται το γεγονός ότι προτείνεται να συμπεριληφθεί στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

γ) Βιοσυσσώρευση:

i) αποδεικτικά στοιχεία που να μαρτυρούν ότι ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης ή ο συντελεστής βιοσυσσώρευσης σε υδρόβια είδη για την χημική ουσία είναι μεγαλύτερος από 5000 ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, ότι ο log Kow είναι μεγαλύτερος από 5,

ii) αποδεικτικά στοιχεία που να μαρτυρούν ότι η χημική ουσία παρουσιάζει λόγους για προβληματισμό, όπως υψηλή βιοσυσσώρευση σε άλλα είδη, υψηλή τοξικότητα ή οικοτοξικότητα, ή

iii) δεδομένα παρακολούθησης στο βιόκοσμο που δείχνουν ότι η εν δυνάμει ικανότητα βιοσυσσώρευσης μίας χημικής ουσίας είναι επαρκής ώστε να αιτιολογεί το γεγονός ότι μελετάται το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

δ) Εν δυνάμει ικανότητα περιβαλλοντικής μεταφοράς μεγάλης εμβέλειας:

i) μετρηθέντα επίπεδα της χημικής ουσίας σε τόπους μακριά από τις πηγές απελευθέρωσής της στο περιβάλλον που αποτελούν λόγο πιθανού προβληματισμού,

ii) δεδομένα παρακολούθησης που δείχνουν ότι ενδεχομένως να έχει γίνει μεγάλης εμβέλειας περιβαλλοντική μεταφορά της χημικής ουσίας μέσω του αέρα, του νερού ή μεταναστευτικών ειδών, με εν δυνάμει ικανότητα μεταφοράς σε περιβάλλον υποδοχής,

iii) ιδιότητες περιβαλλοντικής τύχης ή/και αποτελέσματα μοντέλων που δείχνουν ότι η χημική ουσία έχει εν δυνάμει ικανότητα για μακράς εμβέλειας περιβαλλοντική μεταφορά μέσω αέρα, νερού ή μεταναστευτικών ειδών, με εν δυνάμει ικανότητα μεταφοράς σε περιβάλλον υποδοχής σε θέσεις μακριά από τις πηγές απελευθέρωσής της στο περιβάλλον. Για χημική ουσία που μεταφέρεται σημαντικά μέσω του αέρα, ο χρόνος ημιζωής της πρέπει να είναι μεγαλύτερος από δύο ημέρες, και

ε) Παρενέργειες:

i) αποδεικτικά στοιχεία για παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον που δικαιολογούν το γεγονός εξέτασης του ενδεχομένου να συμπεριληφθεί στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ή

ii) δεδομένα τοξικότητας ή οικοτοξικότητας που υποδεικνύουν δυναμικό για βλάβη προς την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

2. Το προτείνον συμβαλλόμενο μέρος θα παρέχει δήλωση με τους λόγους γένεσης προβληματισμού που θα περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, σύγκριση στοιχείων τοξικότητας ή οικοτοξικότητας με ανιχνευθέντα ή προβλεπόμενα επίπεδα χημικής ουσίας που προκύπτουν ή αναμένονται από τη μακράς εμβέλειας περιβαλλοντική μεταφορά της, και σύντομη δήλωση που θα δεικνύει την ανάγκη για συνολικό (παγκόσμιο) έλεγχο.

3. Το προτείνον συμβαλλόμενο μέρος, στο βαθμό που είναι δυνατόν και λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων του, θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες προς υποστήριξη της εξέτασης της πρότασης ως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8. Για την ανάπτυξη μίας τέτοιας πρότασης, συμβαλλόμενο μέρος δύναται να λάβει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη από οποιαδήποτε πηγή.

--------------------------------------------------

Παράρτημα Ε

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RISK PROFILE)

Ο σκοπός της αναθεώρησης είναι να αξιολογηθεί εάν η χημική ουσία είναι ενδεχόμενο, ως αποτέλεσμα της μεγάλης εμβέλειας περιβαλλοντικής μεταφοράς της, να οδηγήσει σε σημαντικές παρενέργειες για την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον, τέτοιες ώστε να επιβάλλεται η λήψη συνολικής δράσης. Για το σκοπό αυτό, θα αναπτύσσεται διάγραμμα κινδύνου που περαιτέρω αναλύει και αξιολογεί τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα Δ και περιλαμβάνει, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) πηγές, περιλαμβανομένων ως ενδείκνυται:

i) δεδομένα παραγωγής, περιλαμβανομένης ποσότητας και τόπου,

ii) χρήσεις, και

iii) απελευθερώσεις στο περιβάλλον, όπως εκροές, απώλειες και εκπομπές·

β) αξιολόγηση επικινδυνότητας για το τελικό σημείο ή τελικά σημεία προβληματισμού, περιλαμβανομένης εξέτασης των τοξικολογικών αλληλεπιδράσεων με πολλαπλές χημικές ουσίες·

γ) περιβαλλοντική τύχη, περιλαμβανομένων στοιχείων και πληροφοριών για τις χημικές και φυσικές ιδιότητες χημικής ουσίας καθώς και την εμμονή της και πώς αυτές συνδέονται με την περιβαλλοντική της μεταφορά, τη μετάβαση εντός και μεταξύ περιβαλλοντικών τομέων, αποικοδόμηση και μετασχηματισμό σε άλλες χημικές ουσίες. Θα είναι διαθέσιμος προσδιορισμός του συντελεστή βιοσυγκέντρωσης ή του συντελεστή βιοσυσσώρευσης, με βάση μετρηθείσες τιμές, εκτός εάν τα στοιχεία παρακολούθησης κρίνεται πως εκπληρώνουν την ανάγκη αυτή·

δ) δεδομένα παρακολούθησης·

ε) έκθεση σε τοπικές περιοχές και, συγκεκριμένα, ως αποτέλεσμα της μακράς εμβέλειας περιβαλλοντικής μεταφοράς, και περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με βιοδιαθεσιμότητα·

στ) εθνικές και διεθνείς αξιολογήσεις, εκτιμήσεις και διαγράμματα κινδύνου και πληροφορίες για επισήμανση και ταξινόμηση επικινδυνότητας, ως είναι διαθέσιμα, και

ζ) κατάσταση της χημικής ουσίας βάσει διεθνών συμβάσεων.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση σχετικά με πιθανά μέτρα ελέγχου για χημικές ουσίες για τις οποίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στην παρούσα σύμβαση, που θα περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα προαιρετικών δυνατοτήτων, και διαχείριση και εξάλειψη. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να παρασχεθεί σχετική πληροφόρηση σχετικά με κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με πιθανά μέτρα ελέγχου ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης από τη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών. Η εν λόγω πληροφόρηση θα πρέπει να δίνει την δέουσα προσοχή στις διαφορετικές δυνατότητες και συνθήκες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικώς τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Δραστικότητα και αποτελεσματικότητα πιθανών μέτρων ελέγχου για την εκπλήρωση στόχων μείωσης κινδύνου:

i) τεχνική σκοπιμότητα, και

ii) κόστος, περιλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και κόστους υγείας.

β) Εναλλακτικές λύσεις (προϊόντα και διεργασίες):

i) τεχνική σκοπιμότητα,

ii) κόστος, περιλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και κόστους υγείας,

iii) αποτελεσματικότητα,

iv) κίνδυνος,

v) διαθεσιμότητα, και

vi) προσβασιμότητα.

γ) Θετικές ή/και αρνητικές επιπτώσεις επί της κοινωνίας από την εφαρμογή πιθανών μέτρων ελέγχου:

i) υγεία, περιλαμβανομένης της δημόσιας, περιβαλλοντικής και εργασιακής υγείας,

ii) γεωργία, περιλαμβανομένων των υδατοκαλλιεργειών και δασοκομίας,

iii) βιόκοσμος (βιοποικιλότητα),

iv) οικονομικές απόψεις,

v) μετάβαση προς αειφόρο ανάπτυξη, και

vi) κοινωνικό κόστος.

δ) Επιπτώσεις σε ό, τι αφορά απόβλητα και διάθεση (ειδικότερα, κατηργημένα αποθέματα φυτοφαρμάκων και καθαρισμός ρυπανθέντων τόπων):

i) τεχνική σκοπιμότητα, και

ii) κόστος.

ε) Πρόσβαση σε πληροφορίες και δημόσια εκπαίδευση.

στ) Κατάσταση της δυνατότητας ελέγχου και παρακολούθησης, και

ζ) Τυχόν αναληφθείσες εθνικές ή περιφερειακές ενέργειες, περιλαμβανομένης πληροφόρησης σχετικά με εναλλακτικές λύσεις, και λοιπές σχετικές πληροφορίες για διαχείριση κινδύνου.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δήλωση της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 της σύμβασης

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δηλώνει ότι, σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, είναι αρμόδια για τη σύναψη διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών καθώς και ότι οφείλει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές εφόσον συμβάλλουν στην επίτευξη των κάτωθι στόχων:

- διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,

- προστασία της υγείας του ανθρώπου,

- συνετή και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων,

- προαγωγή μέτρων σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση παγκοσμίων ή περιφερειακών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Επιπλέον, η Κοινότητα δηλώνει ότι έχει ήδη εγκρίνει νομοθετικές πράξεις, δεσμευτικές για τα κράτη μέλη της, που καλύπτουν τα θέματα που διέπει η σύμβαση αυτή, καθώς και ότι προτίθεται να υποβάλει και εν συνεχεία να ενημερώνει, κατά περίπτωση, κατάλογο των εν λόγω νομοθετικών πράξεων, στη διάσκεψη των μερών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της σύμβασης.

Η Κοινότητα είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση της Στοκχόλμης και καλύπτονται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.

Η άσκηση της κοινοτικής αρμοδιότητας υπόκειται, ως εκ φύσεως, σε συνεχείς εξελίξεις.

--------------------------------------------------

Top