EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991L0477-20080728

Consolidated text: Οδηγία του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (91/477/ΕΟΚ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/477/2008-07-28

1991L0477 — EL — 28.07.2008 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουνίου 1991

σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων

(91/477/ΕΟΚ)

(ΕΕ L 256, 13.9.1991, p.51)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΟΔΗΓΊΑ 2008/51/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 21ης Μαΐου 2008

  L 179

5

8.7.2008


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 299, 30.10.1991, σ. 50  (91/477)
▼B

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουνίου 1991

σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων

(91/477/ΕΟΚ)ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

την συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,

την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ( 2 ),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ),

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 8 Α προβλέπει ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να εγκαθιδρυθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 · ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης·

ότι, κατά τη συνοδό του στο Fontainebleau στις 25 και 26 Ιουνίου 1984, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε ρητά ως στόχο την κατάργηση όλων των αστυνομικών και τελωνειακών διατυπώσεων στα ενδοκοινοτικά σύνορα·

ότι η πλήρης κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων στα ενδοκοινοτικά σύνορα προϋποθέτει την πλήρωση ορισμένων βασικών όρων · ότι η Επιτροπή τόνισε στη Λευκή της Βίβλο «Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς» ότι η κατάργηση των ελέγχων της ασφάλειας των μεταφερομένων αντικειμένων και των προσώπων προϋποθέτει μεταξύ άλλων την προσέγγιση των νομοθεσιών που αφορούν τα όπλα·

ότι, για την εξάλειψη των ελέγχων για κατοχή όπλων στα ενδοκοινοτικά σύνορα, απαιτούνται αποτελεσματικοί κανόνες που θα επιτρέπουν να ελέγχεται στο εσωτερικό των κρατών μελών η απόκτηση και η κατοχή πυροβόλων όπλων και η μεταφορά τους σε άλλο κράτος μέλος · ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να καταργηθούν οι συστηματικοί έλεγχοι στα ενδοκοινοτικά σύνορα·

ότι οι κανόνες αυτοί θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της προστασίας της ασφάλειας των προσώπων, στο μέτρο που αυτή βασίζεται σε νομοθεσίες εν μέρει εναρμονισμένες · ότι θα πρέπει, για το σκοπό αυτό, να προβλεφθούν κατηγορίες πυροβόλων όπλων των οποίων η απόκτηση και η κατοχή από ιδιώτες είτε θα απαγορεύεται είτε θα υπόκειται σε άδεια ή δήλωση·

ότι ενδείκνυται καταρχήν η απαγόρευση της μετακίνησης από το ένα κράτος μέλος σε άλλο με όπλα και ότι εξαίρεση μπορεί να γίνεται αποδεκτή μόνον εάν τηρείται διαδικασία που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να πληροφορούνται το γεγονός της εισαγωγής ενός πυροβόλου όπλου στο έδαφος τους·

ότι, όμως, πρέπει να θεσπιστούν ελαστικότεροι κανόνες για το κυνήγι και τον αθλητισμό προκειμένου να μην εμποδιστεί πέρα από τον αναγκαίο βαθμό η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων·

ότι η οδηγία δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να υιοθετούν μέτρα που σκοπεύουν στην πρόληψη της παράνομης διακίνησης όπλων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1

▼M1

1.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «πυροβόλο όπλο» νοείται οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη το οποίο εξακοντίζει, είναι σχεδιασμένο να εξακοντίζει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, εκτός εάν εξαιρείται για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος Ι. Τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται σε κατηγορίες στο μέρος II του παραρτήματος I.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θεωρείται ότι ένα αντικείμενο μπορεί να μετατραπεί ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, εάν:

 έχει τη μορφή πυροβόλου όπλου, και

 λόγω της κατασκευής του ή του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο, μπορεί να υποστεί τη μετατροπή αυτή.

▼M1

1α)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «μέρος» νοείται οποιοδήποτε στοιχείο ή ανταλλακτικό που είναι ειδικά σχεδιασμένο για πυροβόλα όπλα και είναι απαραίτητο για τη λειτουργία τους, μεταξύ των οποίων κάννη, σκελετός ή δοχείο, ολκός ή κύλινδρος, περόνη ή κλείστρο, καθώς και οποιαδήποτε διάταξη είναι σχεδιασμένη ή προσαρμοσμένη ώστε να μειώνει το θόρυβο που προκαλείται από τον πυροβολισμό με πυροβόλο όπλο.

1β)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «ουσιώδη συστατικά μέρη» νοούνται ο μηχανισμός κλείστρου, η θαλάμη και η κάννη των πυροβόλων όπλων, τα οποία, ως μεμονωμένα αντικείμενα, περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με το πυροβόλο όπλο στο οποίο είναι ενσωματωμένα ή προορίζονται να ενσωματωθούν.

1γ)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «πυρομαχικά» νοούνται τα πλήρη φυσίγγια ή τα συστατικά μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων του κάλυκα, του εμπυρεύματος, της προωθητικής πυρίτιδας, των βολιδών ή βλημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα πυροβόλο όπλο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά υπόκεινται αυτοτελώς σε χορήγηση αδείας στο σχετικό κράτος μέλος.

1δ)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «ιχνηλάτηση» νοείται η συστηματική ανίχνευση των πυροβόλων όπλων και, ει δυνατόν, των μερών και πυρομαχικών τους, από τον κατασκευαστή έως τον αγοραστή, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να επικουρούνται στη διερεύνηση, παρακολούθηση και ανάλυση της παράνομης κατασκευής και του λαθρεμπορίου όπλων.

1ε)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «μεσίτης» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην του οπλοπώλη, του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην αγορά, την πώληση ή τη διευθέτηση μεταφορών όπλων.

▼M1

2.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «οπλοπώλης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, μίσθωση, επισκευή ή μετατροπή πυροβόλων όπλων, μερών τους και πυρομαχικών.

▼M1

2α)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «παράνομη κατασκευή» νοείται η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων, μερών τους ή πυρομαχικών:

i) από ουσιώδη συστατικά μέρη τέτοιων πυροβόλων όπλων που αποτέλεσαν αντικείμενο παράνομης διακίνησης·

ii) χωρίς άδεια, η οποία να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4, από αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η κατασκευή ή συναρμολόγηση· ή

iii) χωρίς σήμανση των συναρμολογημένων πυροβόλων όπλων τη στιγμή της κατασκευής τους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1.

2β.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «παράνομη διακίνηση» νοείται η αγορά, η πώληση, η παράδοση, η μεταφορά ή η μετακίνηση πυροβόλων όπλων, των μερών τους ή πυρομαχικών από την επικράτεια ενός κράτους μέλους ή μέσω αυτής προς την επικράτεια άλλου κράτους μέλους, εάν ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη δεν την επιτρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή εάν τα συναρμολογημένα πυροβόλα όπλα δεν φέρουν σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1.

▼B

3.  Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα πρόσωπα θεωρούνται κάτοικοι της χώρας η οποία δηλώνεται στη διεύθυνση που αναφέρεται σε αποδεικτικό έγγραφο της κατοικίας, ιδίως στο διαβατήριο ή στην ταυτότητα, που επιδεικνύεται στις αρχές κράτους μέλους ή σε οπλοπώλη κατά τη διάρκεια ελέγχου της κατοχής ή επ’ ευκαιρία της απόκτησης όπλου.

▼M1

4.  Το «ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου» χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως, από τις αρχές κράτους μέλους σε πρόσωπο το οποίο καθίσταται νόμιμος κάτοχος και χρήστης πυροβόλου όπλου. Το δελτίο αυτό ισχύει μέχρι πέντε έτη, με δυνατότητα παρατάσεως, και περιέχει τα στοιχεία που ορίζει το παράρτημα ΙΙ. Το ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου δεν μεταβιβάζεται και επ’ αυτού αναγράφονται το ή τα πυροβόλα όπλα που κατέχει και χρησιμοποιεί ο κάτοχος του δελτίου. Το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το πυροβόλο όπλο πρέπει να έχει πάντοτε στην κατοχή του το δελτίο και κάθε μεταβολή της κατοχής ή των χαρακτηριστικών του πυροβόλου όπλου, καθώς και ενδεχόμενη απώλεια ή κλοπή του, πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο.

▼B

Άρθρο 2

1.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων περί οπλοφορίας κυνηγίου και σκοποβολής.

2.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στην απόκτηση και κατοχή όπλων και πυρομαχικών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, από τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους συλλέκτες και τους οργανισμούς πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα με αντικείμενο τα όπλα, εφόσον η ιδιότητα αυτή αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος όπου είναι εγκτατεστημένοι. Δεν εφαρμόζεται επίσης ούτε στη μεταφορά πολεμικών όπλων και πυρομαχικών, για εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που παρέχονται στους κατοίκους των κρατών μελών στο άρθρο 12 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν στη νομοθεσία τους διατάξεις αυστηρότερες από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εναρμόνιση των νομοθεσιών των σχετικών με τα πυροβόλα όπλα

▼M1

Άρθρο 4

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή μέρος του που κυκλοφορεί στην αγορά, είτε έχει σημανθεί και καταχωριστεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία είτε είναι απενεργοποιημένο.

2.  Για τους σκοπούς της αναγνώρισης και της ιχνηλάτησης κάθε συναρμολογημένου πυροβόλου όπλου, τα κράτη μέλη, τη στιγμή της κατασκευής κάθε πυροβόλου όπλου:

α) είτε απαιτούν ενιαία σήμανση στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα του κατασκευαστή, η χώρα ή ο τόπος κατασκευής, ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής (εάν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς). Αυτό δεν αποκλείει την ενδεχόμενη προσθήκη του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή. Για τους σκοπούς αυτούς, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των σφραγίδων γνησιότητας των φορητών πυροβόλων όπλων·

β) είτε διατηρούν οποιαδήποτε ενιαία και εύχρηστη σήμανση η οποία φέρει αριθμητικό ή αλφαριθμητικό κωδικό και παρέχει σε όλα τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν εύκολα τη χώρα κατασκευής.

Η σήμανση πρέπει να εμφανίζεται σε ουσιώδες τμήμα του πυροβόλου όπλου, ώστε η καταστροφή της να καθιστά το όπλο άχρηστο.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη σήμανση κάθε στοιχειώδους μονάδας συσκευασίας πυρομαχικών κατά τρόπο ώστε να προκύπτει το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας, το διαμέτρημα και ο τύπος πυρομαχικού. Για τους σκοπούς αυτούς, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των σφραγίδων γνησιότητας των φορητών πυροβόλων όπλων.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση μεταφοράς πυροβόλου όπλου από τα κρατικά τους αποθέματα με σκοπό τη μόνιμη χρήση του από πολίτες, το εν λόγω όπλο να διαθέτει ενιαία κατάλληλη σήμανση που θα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν εύκολα τη χώρα από την οποία γίνεται η μεταφορά.

3.  Τα κράτη μέλη εξαρτούν την άσκηση της δραστηριότητας του οπλοπώλη στο έδαφός τους από την απόκτηση άδειας η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου τουλάχιστον όσον αφορά την προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα καθώς και τις ικανότητες του οπλοπώλη. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος αφορά το πρόσωπο που διευθύνει την επιχείρηση.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, τη δημιουργία και τήρηση μηχανοργανωμένου συστήματος αρχειοθέτησης δεδομένων, είτε συγκεντρωτικού είτε αποκεντρωτικού, το οποίο εξασφαλίζει την πρόσβαση των εξουσιοδοτημένων αρχών στα αρχεία στα οποία είναι καταχωρισμένα όλα τα πυροβόλα όπλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Το εν λόγω σύστημα αρχειοθέτησης καταγράφει και διατηρεί, για τουλάχιστον 20 έτη, τον τύπο, τη μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα, τον αριθμό σειράς κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προμηθευτή και του αγοραστή ή του κατόχου του όπλου.

Κατά τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητάς τους, οι οπλοπώλες τηρούν μητρώο στο οποίο καταγράφουν όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα πυροβόλα όπλα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, σε συνδυασμό με στοιχεία που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση του όπλου, όπως είναι ιδίως ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς του όπλου, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του προμηθευτή και του αγοραστή. Μόλις παύσει τις δραστηριότητές του, ο οπλοπώλης παραδίδει το μητρώο στην εθνική αρχή που είναι αρμόδια για το αρχείο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ανά πάσα στιγμή δυνατότητα σύνδεσης όλων των πυροβόλων όπλων με τους ιδιοκτήτες τους. Ωστόσο, όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Δ, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο στις 28 Ιουλίου 2010, κατάλληλα μέτρα ιχνηλάτησης περιλαμβανομένων, από την 31η Δεκεμβρίου 2014, μέτρων που θα επιτρέπουν την ανά πάσα στιγμή σύνδεση με τον ιδιοκτήτη πυροβόλων όπλων που κυκλοφορούν στην αγορά μετά τις 28 Ιουλίου 2010.

▼M1

Άρθρο 4α

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων μόνο σε πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή, όσον αφορά τις κατηγορίες Γ ή Δ, από πρόσωπα που έχουν λάβει ειδική άδεια για την απόκτηση και την κατοχή τέτοιων πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 4β

Τα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο θέσπισης συστήματος για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των μεσιτών. Το εν λόγω σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα μέτρα όπως:

α) υποχρέωση καταγραφής των μεσιτών που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους·

β) υποχρέωση απόκτησης άδειας ή έγκρισης για την άσκηση της δραστηριότητας της μεσιτείας.

▼M1

Άρθρο 5

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων μόνο σε πρόσωπα που έχουν βάσιμο λόγο και τα οποία:

α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός από την περίπτωση της απόκτησης (εξαιρουμένης της αγοράς) και κατοχής πυροβόλου όπλου για κυνήγι και σκοποβολή, υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα κάτω των 18 ετών έχουν την άδεια των γονέων τους ή τελούν υπό την καθοδήγησή τους, ή υπό την καθοδήγηση ενηλίκου κατόχου έγκυρης άδειας κυνηγίου ή σκοποβολής, ή βρίσκονται εντός εγκεκριμένου προπονητικού κέντρου που κατέχει σχετική άδεια ή άλλου είδους εγκεκριμένου κέντρου·

β) δεν είναι πιθανό να αποτελούν κίνδυνο για τον εαυτό τους, για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια. Προηγούμενη καταδίκη για σκόπιμη διάπραξη βίαιου εγκλήματος θεωρείται ένδειξη τέτοιου κινδύνου.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αφαιρέσουν την άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου, εφόσον δεν πληρούται πλέον κάποια από τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν σε άτομα που κατοικούν στην επικράτειά τους την κατοχή όπλου το οποίο αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, παρά μόνο εάν απαγορεύουν την απόκτηση του ιδίου όπλου στην επικράτειά τους.

▼B

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την απαγόρευση της απόκτησης και κατοχής πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χορηγήσουν άδειες για τα προαναφερόμενα πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, εφόσον δεν υφίστανται περί του αντιθέτου λόγοι δημόσιας τάξεως και ασφαλείας.

▼M1

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, με εξαίρεση των περίπτωση των οπλοπωλών, η εξ αποστάσεως αγορά πυροβόλων όπλων, μερών τους και πυρομαχικών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις ( 4 ), οσάκις επιτρέπεται, τελεί υπό αυστηρό έλεγχο.

▼B

Άρθρο 7

1.  Πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Β δεν μπορούν να αποκτηθούν στο έδαφος κράτους μέλους εάν αυτό δεν έχει χορηγήσει σχετική άδεια στον αποκτώντα.

Η άδεια αυτή δεν δίδεται σε κάτοικο άλλου κράτους μέλους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του κράτους αυτού.

2.  Πυροβόλο όπλο της κατηγορίας Β δεν μπορεί να φυλάσσεται στο έδαφος κράτους μέλους εάν αυτό δεν έχει χορηγήσει σχετική άδεια στον κάτοχο του. Αν ο κάτοχος είναι κάτοικος άλλου κράτους μέλους, το κράτος αυτό ενημερώνεται σχετικά.

3.  Οι άδειες για απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Β μπορούν να έχουν τη μορφή ενιαίας διοικητικής απόφασης.

▼M1

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χορηγούν στα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας πυροβόλου όπλου, πολυετή άδεια για την απόκτηση και την κατοχή όλων των πυροβόλων όπλων για τα οποία απαιτείται άδεια, υπό την επιφύλαξη:

α) της υποχρέωσης ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών όσον αφορά τυχόν μεταφορές·

β) της περιοδικής επαλήθευσης πλήρωσης των όρων για τα άτομα αυτά·

γ) του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου κατοχής που προβλέπουν οι εθνικές νομοθεσίες.

5.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα που διαθέτουν άδεια για πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Β βάσει της εθνικής νομοθεσίας στις 28 Ιουλίου 2008 δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση άδειας για κατοχή όπλων που ανήκουν στις κατηγορίες Γ ή Δ λόγω της έναρξης ισχύος της οδηγίας 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 ( 5 ). Ωστόσο, για οποιαδήποτε μετέπειτα μεταφορά όπλου των κατηγοριών Γ ή Δ, ο εκχωρών πρέπει να αποκτήσει ή να διαθέτει άδεια, ή να του έχει επιτραπεί συγκεκριμένα η κατοχή των όπλων αυτών σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.

▼B

Άρθρο 8

1.  Η κατοχή πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Γ επιτρέ πεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του υποβάλλει σχετική δήλωση στις αρχές του κράτους όπου κατέχεται το όπλο αυτό.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν υποχρεωτική δήλωση για όλα τα πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Γ, τα οποία κατέχονται σήμερα στο έδαφος τους, εντός προθεσμίας ενός έτους από τη θέση σε ισχύ των εθνικών διατάξεων μεταφοράς της παρούσας οδηγίας.

2.  Όλοι οι πωλητές, οπλοπώλες ή ιδιώτες γνωστοποιούν κάθε μεταβίβαση ή διάθεση πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Γ στις αρχές του κράτους μέλους όπου διενεργούνται οι πράξεις αυτές, δίνοντας και τα στοιχεία προσδιορισμού του αποκτώντος και του πυροβόλου όπλου. Αν ο αποκτών κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος αυτό ενημερώνεται για την απόκτηση αυτή από το κράτος μέλος όπου αυτή έλαβε χώρα καθώς και από τον ίδιο τον αποκτώντα.

3.  Αν κάποιο κράτος μέλος απαγορεύει ή υποβάλλει σε άδεια την απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Β, Γ ή Δ, στο έδαφος του, ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη, τα οποία αναγράφουν σχετική μνεία επί του ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου που, ενδεχομένως, εκδίδουν για ένα τέτοιο όπλο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

1.  Η διάθεση πυροβόλου όπλου των κατηγοριών Α, Β και Γ σε πρόσωπο που δεν κατοικεί στο οικείο κράτος μέλος επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7 και 8:

 σε αποκτώντα που έχει λάβει την άδεια, κατά την έννοια του άρθρου 11, να το μεταφέρει αυτοπροσώπως στη χώρα κατοικίας του,

 σε αποκτώντα που έχει δηλώσει και αιτιολογήσει γραπτώς την πρόθεση του να κατέχει το όπλο στο κράτος μέλος απόκτησης, υπό τον όρο ότι πληροί τις νομικές προϋποθέσεις οπλοκατοχής του κράτους αυτού.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την προσωρινή διάθεση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που τα ίδια καθορίζουν.

Άρθρο 10

Το καθεστώς απόκτησης και κατοχής πυρομαχικών είναι το ίδιο με εκείνο της κατοχής των πυροβόλων όπλων για τα οποία προορίζονται.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των όπλων στην Κοινότητα

Άρθρο 11

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, τα πυροβόλα όπλα μπορούν να μεταφερθούν από ένα κράτος μέλος σε άλλο μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις ακόλουθες παραγράφους. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση μεταφοράς πυροβόλου όπλου κατόπιν πωλήσεως δι’ αλληλογραφίας.

2.  Όσον αφορά τις μεταφορές πυροβόλων όπλων προς άλλο κράτος μέλος, ο ενδιαφερόμενος ανακοινώνει, πριν από κάθε αποστολή, στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα όπλα αυτά:

 το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή ή του παραχωρούντος και του αγοραστή ή του αποκτώντος ή, ενδεχομένως, του ιδιοκτήτη,

 τη διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα συγκεκριμένα όπλα,

 τον αριθμό των όπλων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται,

 τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό κάθε όπλου, καθώς και ένδειξη ότι το πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των εκτύπων σφραγίδων δοκιμής των φορητών πυροβόλων όπλων,

 το μεταφορικό μέσο,

 την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να ανακοινώνονται σε περίπτωση μεταφοράς μεταξύ οπλοπωλών.

Το κράτος μέλος εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει η μεταφορά, ιδίως τους όρους ασφάλειας.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος επιτρέπει τη μεταφορά αυτή, εκδίδει άδεια που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Η άδεια αυτή πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους και να επιδεικνύεται οσάκις το ζητούν οι αρχές των κρατών μελών.

3.  Όσον αφορά τη μεταφορά πυροβόλων όπλων, εκτός των πολεμικών, που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, κάθε κράτος μέλος μπορεί να παρέχει σε οπλοπώλες το δικαίωμα να μεταφέρουν πυροβόλα όπλα από το έδαφος του με προορισμό οπλοπώλη εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος χωρίς προηγούμενη άδεια κατά την έννοια της παραγράφου 2. Το κράτος μέλος εκδίδει προς τούτο σχετική έγκριση με τριετή μέγιστη διάρκεια ισχύος η οποία μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης. Ένα έγγραφο που αναφέρει αυτή την έγκριση πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους και να επιδεικνύεται οσάκις το ζητούν οι αρχές των κρατών μελών.

▼M1

Πριν από την ημερομηνία της μεταφοράς, ο οπλοπώλης γνωστοποιεί στις αρχές του κράτους μέλους από το οποίο θα γίνει η μεταφορά όλα τα στοιχεία που εκτίθενται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2. Οι αρχές αυτές διενεργούν επιθεωρήσεις οι οποίες, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, μπορούν να είναι επιτόπιες, ώστε να εξακριβώνεται κατά πόσον υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των πληροφοριών που κοινοποιεί ο οπλοπώλης και των πραγματικών χαρακτηριστικών της μεταφοράς. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται από τον οπλοπώλη εντός ευλόγου χρόνου.

▼B

4.  Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη κατάλογο πυροβόλων όπλων για τα οποία η άδεια μεταφοράς στο έδαφος του μπορεί να δοθεί χωρίς προηγούμενη συναίνεση του.

Αυτοί οι κατάλογοι πυροβόλων όπλων κοινοποιούνται στους οπλοπώλες στους οποίους έχει χορηγηθεί έγκριση μεταφοράς πυροβόλων όπλων χωρίς προηγούμενη άδεια στα πλαίσια της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3 διαδικασίας.

Άρθρο 12

1.  Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 11, η κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια ταξιδιού διά μέσου δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών επιτρέπεται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει την άδεια των εν λόγω κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν την άδεια αυτή για ένα ή περισσότερα ταξίδια, για περίοδο ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι άδειες αυτές εγγράφονται στο ευρωπαϊκό δελτίο όπλου, το οποίο ο ταξιδιώτης οφείλει να επιδεικνύει κάθε φορά που αυτό ζητείται από τις αρχές των κρατών μελών.

2.   ►M1  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι κυνηγοί, όσον αφορά τις κατηγορίες Γ και Δ, και οι σκοπευτές, όσον αφορά τις κατηγορίες Β, Γ και Δ, δύνανται να φέρουν, για το σκοπό της δραστηριότητάς τους, χωρίς προηγούμενη άδεια, ένα ή περισσότερα πυροβόλα όπλα κατά τη διάρκεια ταξιδιού μέσω δύο ή περισσότερων κρατών μελών, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου στο οποίο εμφαίνονται τα συγκεκριμένα πυροβόλα όπλα και είναι σε θέση να τεκμηριώσουν τους λόγους του ταξιδιού τους, προσκομίζοντας πρόσκληση ή άλλη απόδειξη της κυνηγετικής ή σκοπευτικής δραστηριότητάς τους στο κράτος μέλος προορισμού τους.

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εξαρτούν την αποδοχή του ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου από την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους ή επιβάρυνσης. ◄

Ωστόσο, η παρέκκλιση αυτή δεν ισχύει για τα ταξίδια προς κράτος μέλος το οποίο, δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 3, απαγορεύει την απόκτηση και την κατοχή του εν λόγω όπλου ή την εξαρτά από προηγούμενη άδεια. Σε αυτή την περίπτωση, θα γίνεται ρητή μνεία στο ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου.

Στα πλαίσια της εκθέσεως που αναφέρεται στο άρθρο 17, η Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, θα εξετάσει επίσης τα αποτελέσματα της εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου, και, ειδικότερα, τις επιπτώσεις του στη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

3.  Με συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης εθνικών εγγράφων, δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν καθεστώς ελαστικότερο από το καθεστώς του παρόντος άρθρου για την κυκλοφορία με πυροβόλο όπλο στο έδαφος τους.

Άρθρο 13

1.  Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που διαθέτει, σχετικά με τις οριστικές μεταφορές πυροβόλων όπλων, στο κράτος μέλος προορισμού της μεταφοράς.

2.  Οι πληροφορίες που λαμβάνουν τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 11 για τις μεταφορές πυροβόλων όπλων, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 για την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων από μη κατοίκους, θα ανακοινώνονται, το αργότερο κατά τη μεταφορά, στο κράτος μέλος προορισμού και, κατά περίπτωση, το αργότερο κατά τη μεταφορά, στα κράτη μέλη διαμετακόμισης.

▼M1

3.  Για την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας, τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες. Προς τούτο, η Επιτροπή συγκροτεί, το αργότερο στις 28 Ιουλίου 2009, ομάδα επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται και ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαβίβαση και την παραλαβή πληροφοριών και για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4.

▼M1

Άρθρο 13α

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από συμβουλευτική επιτροπή.

2.  Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 και 7 της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 6 ), λαμβανόμενων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσμία του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

▼B

Άρθρο 14

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις για να απαγορεύσουν την είσοδο στο έδαφος τους:

 πυροβόλων όπλων, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών,

 άλλων όπλων πλην των πυροβόλων, εφόσον το επιτρέπουν οι σχετικές διατάξεις του οικείου κράτους μέλους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 15

1.  Τα κράτη μέλη ενισχύουν τους ελέγχους κατοχής όπλων στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε οι ταξιδιώτες που προέρχονται από τρίτες χώρες και προτίθενται να μεταβούν σε δεύτερο κράτος μέλος να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 12.

2.  Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τους ελέγχους που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη ή ο μεταφορέας κατά την επιβίβαση σε μεταφορικά μέσα.

3.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Η Επιτροπή συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες και τις θέτει στη διάθεση όλων των κρατών μελών.

4.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις εθνικές τους διατάξεις, περιλαμβανομένων και των τροποποιήσεων που επιφέρουν σ’ αυτές σχετικά με την απόκτηση και την κατοχή όπλων, στο μέτρο που η εθνική τους νομοθεσία είναι αυστηρότερη από τους ελάχιστους κανόνες που θα θεσπιστούν. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.

▼M1

Άρθρο 16

Τα κράτη μέλη καθορίζουν το καθεστώς των κυρώσεων που επιβάλλονται για την παράβαση των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και αποτρεπτικές.

Άρθρο 17

Το αργότερο στις 28 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σχετικά με την κατάσταση που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη ενδεχομένως από προτάσεις.

Το αργότερο στις 28 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή πραγματοποιεί έρευνα και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σχετικά με τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κατάταξης των πυροβόλων όπλων σε δύο μόνον κατηγορίες (απαγορευμένων ή επιτρεπομένων), με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των οικείων προϊόντων, μέσω ενδεχόμενης απλούστευσης.

Το αργότερο στις 28 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σχετικά με τα συμπεράσματα μελέτης που αφορά την κυκλοφορία στην αγορά αντιγράφων πυροβόλων όπλων, ώστε να προσδιορισθεί κατά πόσον είναι εφικτή και επιθυμητή η υπαγωγή των προϊόντων αυτών στην παρούσα οδηγία.

▼B

Άρθρο 18

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εγκαίρως ώστε τα προβλεπόμενα από την παρούσα οδηγία μέτρα να τύχουν εφαρμογής το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 1993. Ανακοινώνουν αμέσως τα μέτρα που λαμβάνουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευση τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 19

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ι.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως «όπλα»:

▼M1

 τα πυροβόλα όπλα όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας,

▼B

 τα «μη πυροβόλα όπλα», όπως ορίζονται από τις εθνικές νομοθεσίες.

II.

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως «πυροβόλα όπλα» νοούνται:

Α.

Όλα τα αντικείμενα που υπάγονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες, εκτός από εκείνα που αντιστοιχούν στον ορισμό αλλά έχουν εξαιρεθεί από αυτόν για τους λόγους που αναφέρονται στο σημείο III:

Κατηγορία Α —   Απαγορευμένα πυροβόλα όπλα

1. Εκρηκτικοί στρατιωτικοί μηχανισμοί και εκτοξευτές.

2. Τα αυτόματα πυροβόλα όπλα.

3. Τα πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.

4. Τα πυρομαχικά με διατρητικές, εκρηκτικές ή εμπρηστικές σφαίρες καθώς και τα βλήματα γι' αυτά τα πυρομαχικά.

5. Τα πυρομαχικά για πιστόλια και περίστροφα με διαστελλόμενα βλήματα καθώς και τα βλήματα αυτά, εκτός από τα κυνηγετικά όπλα και τα όπλα σκοποβολής για τα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια να χρησιμοποιούν τα όπλα αυτά.

Κατηγορία Β —   Πυροβόλα όπλα για τα οποία απαιτείται άδεια

1. Τα βραχέα ημιαυτόματα ή επαναληπτικά πυροβόλα όπλα.

2. Τα βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, με κεντρική επίκρουση.

3. Τα βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού μήκους μικρότερου από 28 cm.

4. Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα όπλα των οποίων η αποθήκη φυσιγγίων και η θαλάμη μπορούν να φέρουν πάνω από τρία φυσίγγια.

5. Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων η αποθήκη φυσιγγίων και η θαλάμη μπορούν να περιέχουν περισσότερα από τρία φυσίγγια, τα οποία φέρουν κινητό γεμιστήρα, ή για τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι αποκλείεται να μετατραπούν, με συνήθη εργαλεία, σε όπλα των οποίων ►C1  η αποθήκη φυσιγγίων και η θαλάμη δεν μπορούν να περιέχουν ◄ περισσότερα από τρία φυσίγγια.

6. Τα μακρύκαννα επαναληπτικά και ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με λεία κάννη ή οποία δεν υπερβαίνει τα 60 cm.

7. Τα ημιαυτόματα μη πολεμικά πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή αυτόματου πυροβόλου όπλου.

Κατηγορία Γ —   Πυροβόλα όπλα για τα οποία απαιτείται δήλωση

1. Τα μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο Β.6.

2. Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μιας βολής ανά αυλακωτή κάννη.

3. 3.Τα μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Β σημεία 4 έως 7.

4. Τα βραχέα πυροβόλα όπλα μιας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού μήκους μεγαλύτερου ή ίσου προς 28 cm.

Κατηγορία Δ —   Λοιπά πυροβόλα όπλα

Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μιας βολής ανά λεία κάννη.

Β.

Τα κυριότερα μέρη αυτών των πυροβόλων όπλων:

Ο μηχανισμός κλείστρου, η θαλάμη και η κάννη των πυροβόλων όπλων, ως μεμονωμένα αντικείμενα, περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με το πυροβόλο όπλο του οποίου αποτελούν ή προορίζονται να αποτελέσουν μέρη.

III.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό των πυροβόλων όπλων, τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτόν αλλά τα οποία:

▼M1

α) έχουν καταστεί οριστικά ακατάλληλα προς χρήση μέσω απενεργοποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη μέρη του πυροβόλου όπλου κατέστησαν οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή οποιαδήποτε ενδεχόμενη επανεργοποίηση·

▼B

β) έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία, για διάσωση, για σφαγή, για αλιεία με καμάκι ή προορίζονται για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς υπό τον όρο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο γι αυτή τη συγκεκριμένη χρήση·

γ) θεωρούνται παλαιά όπλα ή σύγχρονα αντίγραφα τους, εφόσον δεν έχουν περιληφθεί στις προηγούμενες κατηγορίες που υπόκεινται στις εθνικές νομοθεσίες.

▼M1

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις ώστε οι αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν τα μέτρα απενεργοποίησης που προβλέπονται στο στοιχείο α), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι μετατροπές που πραγματοποιούνται σε πυροβόλο όπλο το καθιστούν αμετάκλητα ακατάλληλο για χρήση. Τα κράτη μέλη προβλέπουν, στο πλαίσιο της εν λόγω επαλήθευσης, τη χορήγηση πιστοποιητικού ή εγγράφου που επιβεβαιώνει την απενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου ή την απόθεση σχετικού ευδιάκριτου σήματος επί του πυροβόλου όπλου. Η Επιτροπή εκδίδει κοινές κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13α παράγραφος 2, σχετικά με πρότυπα και τεχνικές απενεργοποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα έχουν αμετάκλητα καταστεί ακατάλληλα προς χρήση.

▼B

Μέχρις ότου υπάρξει συντονισμός σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία τους για τα πυροβόλα όπλα που αναφέρονται στο παρόν σημείο.

IV.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, νοούνται ως:

α) «βραχύ πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο η κάννη του οποίου δεν υπερβαίνει τα 30 οηι ή το συνολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 60 cm·

β) «μακρύκανο πυροβόλο όπλο»: το κάθε πυροβόλο όπλο εκτός από τα βραχέα·

γ) «αυτόματο όπλο»: το πυροβόλο όπλο, το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται εκ νέου μόνο του και μπορεί να βάλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη·

δ) «ημιαυτόματο όπλο»: το πυροβόλο όπλο το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται εκ νέου αυτόματα και δεν μπορεί κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη, να βάλει περισσότερες από μία φορά·

ε) «επαναληπτικό όπλο»: το πυροβόλο όπλο το οποίο, μετά από κάθε βολή, οπλίζεται εκ νέου με χειρισμό που συνίσταται στην εισαγωγή μέσα στην κάννη φυσιγγίου που λαμβάνεται από αποθήκη και μεταφέρεται με τη βοήθεια μηχανισμού·

στ) «όπλο μιας βολής»: το όπλο χωρίς αποθήκη φυσιγγίων, το οποίο οπλίζεται πριν από κάθε βολή με εισαγωγή του φυσιγγίου με το χέρι στη θαλάμη ή σε χώρο που έχει προβλεφθεί σχετικά στην είσοδο της κάννης·

ζ) «πυρομαχικά διατρητικών σφαιρών»: τα πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες με μεταλλικό περίβλημα και σκληρό διατρητικό πυρήνα·

η) «πυρομαχικά εκρηκτικών σφαιρών»: τα πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες που περιέχουν κρουσιφλεγή γόμωση·

θ) «πυρομαχικά εμπρηστικών σφαιρών»: τα πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες που περιέχουν χημικό μείγμα το οποίο αναφλέγεται κατά την επαφή με τον αέρα ή κατά την πρόσκρουση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ

Το δελτίο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) προσδιορισμό της ταυτότητας του κατόχου·

β) προσδιορισμό του πυροβόλου όπλου ή των πυροβόλων όπλων, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης της κατηγορίας κατά την έννοια της οδηγίας·

γ) περίοδο ισχύος του δελτίου·

δ) τμήμα που προορίζεται για τα στοιχεία που παρέχει το κράτος μέλος που εκδίδει το δελτίο (φύση και στοιχεία αναφοράς των αδειών, κ.λπ.)·

ε) τμήμα που προορίζεται για τις παρατηρήσεις των άλλων κρατών μελών (άδειες εισόδου, κ.λπ.)·

στ) το κείμενο:

«Το δικαίωμα πραγματοποίησης ταξειδίου με το ή τα όπλα των κατηγοριών Β, Γ ή Δ που αναφέρονται στο παρόν δελτίο, προς ένα άλλο κράτος μέλος, εξαρτάται από την ή τις αντίστοιχες προηγούμενες άδειες του εν λόγω κράτους μέλους. Η ή οι άδειες αυτές μπορούν να σημειώνονται επί του δελτίου.

Η εν λόγω προηγούμενη άδεια δεν είναι καταρχήν απαραίτητη όταν πρόκειται για ταξείδι που έχει προορισμό το κυνήγι με όπλο της κατηγορίας Γ ή Δ ή τη σκοποβολή με όπλο των κατηγοριών Β, Γ ή Δ, εφόσον κατέχεται το δελτίο του όπλου και ο λόγος του ταξειδίου μπορεί να αποδειχθεί.»

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος πληροφορήσει τα άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, ότι η κατοχή ορισμένων πυροβόλων όπλων των κατηγοριών Β, Γ ή Δ απαγορεύεται ή υπόκειται σε άδεια, προστίθεται ένα από τα ακόλουθα κείμενα:

«Το ταξείδι στο… (όνομα του ή των συγκεκριμένων κρατών) με το όπλο… (προσδιορισμός του όπλου) απαγορεύεται.»

«Το ταξείδι στο… (όνομα του ή των συγκεκριμένων κρατών) με το όπλο… (προσδιορισμός του όπλου) υπόκειται σε άδεια.»( 1 ) ΕΕ αριθ. C 235 της 1.9.1987, σ. 8 και ΕΕ αριθ. C 299 της 28.11.1989, σ. 6.

( 2 ) ΕΕ αριθ. C 231 της 17.9.1990, σ. 69 και ΕΕ αριθ. C 158 της 17.6.1991, σ. 89.

( 3 ) ΕΕ αριθ. C 35 της 8.2.1988, σ. 5.

( 4 ) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/29/ΕΚ (ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22).

( 5 ) EE L 179 της 8.7.2008, σ. 5.

( 6 ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

Top