EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:035:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 35, 1η Φεβρουαρίου 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 35

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

64ό έτος
1 Φεβρουαρίου 2021


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2021/C 35/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2021/C 35/02

Υπόθεση C-461/18 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 3ης Δεκεμβρίου 2020 — Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd κατά Distillerie Bonollo SpA κ.λπ. [Αίτηση αναιρέσεως – Ντάμπινγκ – Εισαγωγές τρυγικού οξέος καταγωγής Κίνας – Αναίρεση ασκηθείσα από πρωτοδίκως παρεμβαίνοντα – Άρθρο 56, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίοδος, του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μερική ενδιάμεση επανεξέταση – Απώλεια, κατά τη διαδικασία επανεξετάσεως, του καθεστώτος επιχειρήσεως που λειτουργεί υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς – Τροποποίηση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ – Καθορισμός της κανονικής αξίας – Άρθρο 11, παράγραφος 9, του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 – Ανταναίρεση – Προσφυγή ακυρώσεως ασκηθείσα από ανταγωνιστές παραγωγούς εγκατεστημένους στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Παραδεκτό – Πράξη που αφορά άμεσα τον προσφεύγοντα – Κατανομή των αρμοδιοτήτων εκτελέσεως δικαστικής αποφάσεως]

2

2021/C 35/03

Υπόθεση C-787/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 26ης Νοεμβρίου 2020 [αίτηση του Högsta förvaltningsdomstolen (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Skatteverket κατά Sögård Fastigheter AB [Προδικαστική παραπομπή – Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα τον διακανονισμό των εκπτώσεων του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) από υποκείμενο στον φόρο διαφορετικό από εκείνον ο οποίος είχε αρχικώς προβεί στην έκπτωση – Πώληση, από εταιρία σε ιδιώτες, ακινήτου το οποίο εκμίσθωνε η εταιρία αυτή, καθώς και η προηγούμενη ιδιοκτήτρια εταιρία – Λήξη της υπαγωγής στον ΦΠΑ κατά την πώληση του ακινήτου σε ιδιώτες]

3

2021/C 35/04

Υπόθεση C-815/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 1ης Δεκεμβρίου 2020 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Federatie Nederlandse Vakbeweging κατά Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft (Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 96/71/ΕΚ – Άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 3, και άρθρο 2, παράγραφος 1 – Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών – Οδηγοί οι οποίοι εργάζονται στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών – Πεδίο εφαρμογής – Έννοια του «αποσπασμένου εργαζομένου» – Ενδομεταφορές – Άρθρο 3, παράγραφοι 1, 3 και 8 – Άρθρο 56 ΣΛΕΕ – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Συλλογικές συμβάσεις οι οποίες έχουν αναγορευθεί σε κανόνες γενικής εφαρμογής)

3

2021/C 35/05

Υπόθεση C-823/18 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 25ης Νοεμβρίου 2020 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά GEA Group AG (Αίτηση αναιρέσεως – Συμπράξεις – Ευρωπαϊκές αγορές σταθεροποιητών θερμότητας με βάση τον κασσίτερο, το εποξειδωμένο σογιέλαιο και τους εστέρες – Καθορισμός των τιμών, κατανομή των αγορών και ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών – Εφαρμογή του ανώτατου ορίου του 10 % του κύκλου εργασιών σε μία από τις οντότητες που απαρτίζουν την επιχείρηση – Ακύρωση της απόφασης περί τροποποίησης του προστίμου που επιβλήθηκε με την αρχική απόφαση με την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση – Πρόστιμα – Έννοια της «επιχείρησης» – Αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη για την καταβολή του προστίμου – Αρχή της ίσης μεταχείρισης – Ημερομηνία κατά την οποία το πρόστιμο καθίσταται απαιτητό σε περίπτωση τροποποίησης)

5

2021/C 35/06

Υπόθεση C-44/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 3ης Δεκεμβρίου 2020 [αίτηση του Tribunal Supremo (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Repsol Petróleo, SA κατά Administración General del Estado (Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2003/96/ΕΚ – Φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας – Άρθρο 21, παράγραφος 3 – Έλλειψη γενεσιουργού αιτίας του φόρου – Καταναλώσεις ενεργειακών προϊόντων εντός της εγκατάστασης παρασκευής των εν λόγω προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται για την παραγωγή τελικών ενεργειακών προϊόντων και κατά τις οποίες παράγονται επίσης, αναπόφευκτα, μη ενεργειακά προϊόντα)

5

2021/C 35/07

Υπόθεση C-49/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 25ης Νοεμβρίου 2020 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους – Ηλεκτρονικές επικοινωνίες – Καθολική υπηρεσία και δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Οδηγία 2002/22/ΕΚ – Δίκτυα και υπηρεσίες – Άρθρο 13 – Χρηματοδότηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας – Μηχανισμός επιμερισμού – Αρχές της διαφάνειας, της ελάχιστης δυνατής στρέβλωσης της αγοράς, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας)

6

2021/C 35/08

Υπόθεση C-59/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 24ης Νοεμβρίου 2020 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Wikingerhof GmbH & Co. KG κατά Booking.com BV [Προδικαστική παραπομπή – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 – Διεθνής δικαιοδοσία – Άρθρο 7, σημεία 1 και 2 – Ειδική δωσιδικία των ενοχών εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας – Αγωγή με αίτημα την παύση εμπορικών πρακτικών που θεωρούνται αντίθετες προς το δίκαιο του ανταγωνισμού – Καταγγελία περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης μέσω εμπορικών πρακτικών καλυπτόμενων από συμβατικούς όρους – Διαδικτυακή πλατφόρμα κράτησης καταλυμάτων booking.com]

6

2021/C 35/09

Υπόθεση C-62/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 3ης Δεκεμβρίου 2020 [αίτηση του Tribunalul Bucureşti (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Star Taxi App SRL κατά Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti [Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 56 ΣΛΕΕ – Δυνατότητα εφαρμογής – Αμιγώς εσωτερική κατάσταση – Οδηγία 2000/31/ΕΚ – Άρθρο 2, στοιχείο α' – Έννοια των «υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας» – Άρθρο 3, παράγραφοι 2 και 4 – Άρθρο 4 – Δυνατότητα εφαρμογής – Οδηγία 2006/123/ΕΚ – Υπηρεσίες – Κεφάλαια III (Ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών) και IV (Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών) – Δυνατότητα εφαρμογής – Άρθρα 9 και 10 – Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 – Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχεία ε' και στ' – Έννοια του «κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες» – Έννοια του «τεχνικού κανόνα» – Άρθρο 5, παράγραφος 1 – Παράλειψη προηγούμενης κοινοποιήσεως – Δυνατότητα επικλήσεως – Δραστηριότητα η οποία διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ατόμων που επιθυμούν να μετακινηθούν εντός πόλης και αδειοδοτημένων οδηγών ταξί, μέσω εφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα – Χαρακτηρισμός – Εθνική κανονιστική ρύθμιση κατά την οποία η δραστηριότητα αυτή υπάγεται σε καθεστώς προηγούμενης παροχής άδειας]

7

2021/C 35/10

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-72/19 P και C-145/19 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 3ης Δεκεμβρίου 2020 — Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, Khadiga Mahmoud El Gammal κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αίτηση αναιρέσεως – Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο – Δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων – Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων κατά των οποίων ισχύει η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων – Διατήρηση των ονομάτων των αναιρεσειόντων στον κατάλογο – Απόφαση αρχής τρίτου κράτους – Υποχρέωση του Συμβουλίου να εξακριβώσει ότι η απόφαση αυτή ελήφθη υπό συνθήκες σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας και του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας – Υποχρέωση αιτιολογήσεως)

8

2021/C 35/11

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-225/19 και C-226/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 24ης Νοεμβρίου 2020 [αίτηση του Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19) κατά Minister van Buitenlandse Zaken [Προδικαστική παραπομπή – Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης – Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων – Κανονισμός (ΕΚ) 810/2009 – Άρθρο 32, παράγραφοι 1 έως 3 – Απόφαση περί απορρίψεως αίτησης θεώρησης – Παράρτημα VI – Τυποποιημένο έντυπο – Αιτιολογία – Απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών – Άρθρο 22 – Διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης με τις κεντρικές αρχές άλλων κρατών μελών – Αντίρρηση ως προς τη χορήγηση θεώρησης – Προσφυγή κατά αποφάσεως περί απορρίψεως αίτησης θεώρησης – Έκταση του δικαστικού ελέγχου – Άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας]

10

2021/C 35/12

Υπόθεση C-269/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 25ης Νοεμβρίου 2020 [αίτηση του Curtea de Apel Cluj (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Banca B. SA κατά A.A.A. (Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Συνέπειες της διαπίστωσης του καταχρηστικού χαρακτήρα ορισμένης ρήτρας – Αντικατάσταση της καταχρηστικής ρήτρας – Τρόπος υπολογισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου – Επιτρεπτό – Παραπομπή των συμβαλλομένων μερών σε διαπραγματεύσεις)

10

2021/C 35/13

Υπόθεση C-302/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 25ης Νοεμβρίου 2020 [αίτηση του Corte suprema di cassazione (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Istituto nazionale della previdenza sociale κατά WS (Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2011/98/ΕΕ – Δικαιώματα των εργαζομένων από τρίτες χώρες στους οποίους έχει χορηγηθεί ενιαία άδεια – Άρθρο 12 – Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης – Κοινωνική ασφάλιση – Ρύθμιση κράτους μέλους η οποία αποκλείει, για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων σε οικογενειακή παροχή, τα μέλη της οικογένειας του κατόχου ενιαίας άδειας που δεν διαμένουν εντός του εν λόγω κράτους μέλους)

11

2021/C 35/14

Υπόθεση C-303/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 25ης Νοεμβρίου 2020 [αίτηση του Corte suprema di cassazione (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Istituto nazionale della previdenza sociale κατά VR (Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2003/109/ΕΚ – Καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες – Άρθρο 11 – Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης – Κοινωνική ασφάλιση – Ρύθμιση κράτους μέλους η οποία αποκλείει, για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων σε οικογενειακή παροχή, τα μέλη της οικογένειας του επί μακρόν διαμένοντος που δεν διαμένουν εντός του εν λόγω κράτους μέλους)

12

2021/C 35/15

Υπόθεση C-311/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 3ης Δεκεμβρίου 2020 [αίτηση του Nejvyšší správní soud (Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — BONVER WIN, a.s. κατά Ministerstvo financí ČR (Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Περιορισμοί – Εθνική νομοθεσία που απαγορεύει την εκμετάλλευση τυχερών παιγνίων σε ορισμένους τόπους – Δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 56 ΣΛΕΕ – Ύπαρξη διασυνοριακού στοιχείου)

12

2021/C 35/16

Υπόθεση C-320/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 3ης Δεκεμβρίου 2020 [αίτηση του Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ingredion Germany GmbH κατά Bundesrepublik Deutschland (Προδικαστική παραπομπή – Περιβάλλον – Οδηγία 2003/87/ΕΚ – Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου – Άρθρο 3, στοιχείο η' – Νεοεισερχόμενοι – Άρθρο 10α – Μεταβατικό καθεστώς δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων – Απόφαση 2011/278/ΕΕ – Άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο γ' – Επίπεδο δραστηριότητας που σχετίζεται με το καύσιμο – Άρθρο 18, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο – Εφαρμοστέος συντελεστής χρήσεως παραγωγικής ικανότητας)

13

2021/C 35/17

Υπόθεση C-352/19 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 3ης Δεκεμβρίου 2020 — Région de Bruxelles-Capitale κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Αίτηση αναιρέσεως – Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 – Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων – Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2324 – Ανανέωση της εγκρίσεως της δραστικής ουσίας γλυφοσάτη – Άρθρο 263 ΣΛΕΕ – Ενεργητική νομιμοποίηση περιφερειακής οντότητας – Άμεσος επηρεασμός]

13

2021/C 35/18

Υπόθεση C-372/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 25ης Νοεμβρίου 2020 [αίτηση του Οndernemingsrechtbank Antwerpen (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) κατά Weareone.World BVBA, Wecandance NV (Προδικαστική παραπομπή – Ανταγωνισμός – Άρθρο 102 ΣΛΕΕ – Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης – Έννοια των «μη δίκαιων τιμών» – Εταιρία συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων – Εν τοις πράγμασι μονοπωλιακή κατάσταση – Δεσπόζουσα θέση – Κατάχρηση – Εκτέλεση μουσικών έργων κατά τη διάρκεια μουσικών φεστιβάλ – Κλίμακα βασιζόμενη στα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων εισόδου – Εύλογη σχέση με την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της εταιρίας συλλογικής διαχείρισης – Προσδιορισμός του μέρους του μουσικού ρεπερτορίου της εταιρίας συλλογικής διαχείρισης που πράγματι εκτελέστηκε)

14

2021/C 35/19

Υπόθεση C-445/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 24ης Νοεμβρίου 2020 [αίτηση του Østre Landsret (Δανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Viasat Broadcasting UK Ltd κατά TV2/Danmark A/S, Βασιλείου της Δανίας (Προδικαστική παραπομπή – Κρατικές ενισχύσεις – Δημόσια ραδιοτηλεοπτική εταιρία – Άρθρο 106, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ – Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος – Ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά – Άρθρο 108, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ – Κοινοποίηση – Έλλειψη – Υποχρέωση του δικαιούχου να καταβάλει τόκους για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ενίσχυση αυτή ήταν παράνομη – Υπολογισμός των τόκων – Ποσά που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη)

15

2021/C 35/20

Υπόθεση C-510/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 24ης Νοεμβρίου 2020 [αίτηση του Hof van beroep te Brussel (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική δίκη κατά ΑΖ (Προδικαστική παραπομπή – Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις – Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως – Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ – Άρθρο 6, παράγραφος 2 – Έννοια της «δικαστικής αρχής εκτέλεσης» – Άρθρο 27, παράγραφος 2 – Κανόνας της ειδικότητας – Άρθρο 27, παράγραφος 3, στοιχείο ζ', και παράγραφος 4 – Παρέκκλιση – Δίωξη για «αξιόποινη πράξη πέραν εκείνης για την οποία παραδόθηκε» ο καταζητούμενος – Συγκατάθεση της δικαστικής αρχής εκτελέσεως – Συγκατάθεση της εισαγγελικής αρχής του κράτους μέλους εκτελέσεως)

16

2021/C 35/21

Υπόθεση C-767/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 3ης Δεκεμβρίου 2020 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου (Παράβαση κράτους μέλους – Οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ – Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου – Αποτελεσματικός διαχωρισμός μεταξύ της διαχειρίσεως των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αφενός, και των δραστηριοτήτων προμήθειας και παραγωγής, αφετέρου – Σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών αρχών)

16

2021/C 35/22

Υπόθεση C-799/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 25ης Νοεμβρίου 2020 [αίτηση του Okresný súd Košice I (Σλοβακία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — NI, OJ, PK κατά Sociálna poisťovňa (Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 2008/94/ΕΚ – Άρθρα 2 και 3 – Προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη – Έννοιες των «ανεξόφλητων απαιτήσεων των μισθωτών» και της «αφερεγγυότητας του εργοδότη» – Εργατικό ατύχημα – Θάνατος του εργαζομένου – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης – Είσπραξη της απαιτήσεως από τον εργοδότη – Αδυναμία εισπράξεως – Οργανισμός εγγυήσεως)

17

2021/C 35/23

Υπόθεση C-455/18 P: Αναίρεση που άσκησε στις 12 Ιουλίου 2018 ο Oliver Spieker κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 8 Μαΐου 2018 στην υπόθεση T-92/18, Oliver Spieker κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18

2021/C 35/24

Υπόθεση C-259/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 11 Ιουνίου 2020 ο João Miguel Barata κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 2 Απριλίου 2020 στην υπόθεση T-81/18, Barata κατά Κοινοβουλίου

18

2021/C 35/25

Υπόθεση C-307/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 9 Ιουλίου 2020 η Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 13 Μαΐου 2020 στην υπόθεση T-445/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

19

2021/C 35/26

Υπόθεση C-308/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 9 Ιουλίου 2020 η Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 13 Μαΐου 2020 στην υπόθεση T-535/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

19

2021/C 35/27

Υπόθεση C-309/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 9 Ιουλίου 2020 η Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 13 Μαΐου 2020 στην υπόθεση T-443/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

19

2021/C 35/28

Υπόθεση C-310/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 10 Ιουλίου 2020 η Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 13 Μαΐου 2020 στην υπόθεση T-446/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

20

2021/C 35/29

Υπόθεση C-311/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 10 Ιουλίου 2020 η Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 13 Μαΐου 2020 στην υπόθεση T-444/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

20

2021/C 35/30

Υπόθεση C-312/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 10 Ιουλίου 2020 η Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 13 Μαΐου 2020 στην υπόθεση T-534/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

20

2021/C 35/31

Υπόθεση C-316/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Πορτογαλία) στις 16 Ιουλίου 2020 — VO κ.λπ. κατά SATA International — Azores Airlines SA

21

2021/C 35/32

Υπόθεση C-400/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 21 Αυγούστου 2020 η Dermavita Co. Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 25 Ιουνίου 2020 στην υπόθεση T-104/19, Dermavita κατά EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM)

21

2021/C 35/33

Υπόθεση C-465/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο πενταμελές τμήμα) στις 15 Ιουλίου 2020 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-778/16 και T-892/16, Ιρλανδία κ.λπ. κατά Επιτροπής

22

2021/C 35/34

Υπόθεση C-502/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Cour d’appel de Mons (Βέλγιο) στις 5 Οκτωβρίου 2020 — TP κατά Institut des Experts en Automobiles

23

2021/C 35/35

Υπόθεση C-521/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Αυστρία) στις 19 Οκτωβρίου 2020 — J.P. κατά B.d.S.L.

24

2021/C 35/36

Υπόθεση C-522/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) στις 19 Οκτωβρίου 2020 — OE κατά VY

24

2021/C 35/37

Υπόθεση C-525/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Γαλλία) στις 19 Οκτωβρίου 2020 — Association France Nature Environnement κατά Premier ministre και Ministre de la Transition écologique et solidaire

25

2021/C 35/38

Υπόθεση C-538/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 21 Οκτωβρίου 2020 — Finanzamt B κατά W AG

25

2021/C 35/39

Υπόθεση C-559/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Saarbrücken (Γερμανία) στις 26 Οκτωβρίου 2020 — Koch Media GmbH κατά FU

26

2021/C 35/40

Υπόθεση C-573/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Commissione tributaria provinciale di Parma (Ιταλία) στις 30 Οκτωβρίου 2020 — Casa di Cura Città di Parma SpA κατά Agenzia delle Entrate

27

2021/C 35/41

Υπόθεση C-574/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzgericht (Αυστρία) στις 3 Νοεμβρίου 2020 — XO κατά Finanzamt Waldviertel

28

2021/C 35/42

Υπόθεση C-576/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) στις 4 Νοεμβρίου 2020 — CC κατά Pensionsversicherungsanstalt

31

2021/C 35/43

Υπόθεση C-589/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesgericht Korneuburg (Αυστρία) στις 10 Νοεμβρίου 2020 — JR κατά Austrian Airlines AG

32

2021/C 35/44

Υπόθεση C-591/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 11 Νοεμβρίου 2020 — Reprensus GmbH κατά S-V Pavlovi Trejd EOOD

32

2021/C 35/45

Υπόθεση C-594/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Markkinaoikeus (Φινλανδία) στις 12 Νοεμβρίου 2020 — Kuluttaja-asiamies κατά MiGame Oy

33

2021/C 35/46

Υπόθεση C-595/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) στις 13 Νοεμβρίου 2020 — UE κατά ShareWood Switzerland AG και VF

33

2021/C 35/47

Υπόθεση C-596/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Fővárosi Törvényszék (Ουγγαρία) στις 12 Νοεμβρίου 2020 — DuoDecad Kft. κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

34

2021/C 35/48

Υπόθεση C-598/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Satversmes tiesa (Λεττονία) στις 13 Νοεμβρίου 2020 — AS «Pilsētas zemes dienests» κατά Latvijas Republikas Saeima

36

2021/C 35/49

Υπόθεση C-599/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Λιθουανία) στις 13 Νοεμβρίου 2020 — UAB «Baltic Master» κατά Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

36

2021/C 35/50

Υπόθεση C-601/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το tribunal d’arrondissement (Λουξεμβούργο) στις 13 Νοεμβρίου 2020 — Sovim SA κατά Luxembourg Business Registers

37

2021/C 35/51

Υπόθεση C-613/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesgericht Salzburg (Αυστρία) στις 18 Νοεμβρίου 2020 — CS κατά Eurowings GmbH

39

2021/C 35/52

Υπόθεση C-614/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tallinna Halduskohus (Εσθονία) στις 18 Νοεμβρίου 2020 — AS Lux Express Estonia κατά Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

40

 

Γενικό Δικαστήριο

2021/C 35/53

Υπόθεση T-714/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Δεκεμβρίου 2020 — Adraces κατά Επιτροπής (Ρήτρα διαιτησίας – Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης – Τοπικό κέντρο πληροφόρησης Europe Direct – Καταγγελία της σύμβασης χωρίς συγκεκριμένο λόγο – Ασφάλεια δικαίου – Αρχή της καλής πίστης – Αναλογικότητα – Σεβασμός των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων του αντισυμβαλλομένου – Δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση)

42

2021/C 35/54

Υπόθεση T-722/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Δεκεμβρίου 2020 — Repsol κατά EUIPO — Basic (BASIC) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας – Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης BASIC – Προγενέστερες εθνικές εμπορικές επωνυμίες basic και basic AG – Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου – Χρήση στις εμπορικές συναλλαγές σημείου του οποίου η ισχύς δεν είναι μόνον τοπική – Άρθρο 8, παράγραφος 4, και άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 4, και άρθρο 60, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001] – Κήρυξη μερικής ακυρότητας – Απόφαση ληφθείσα κατόπιν ακυρώσεως προγενέστερης αποφάσεως από το Γενικό Δικαστήριο – Παραπομπή της υποθέσεως ενώπιον τμήματος προσφυγών – Αναρμοδιότητα του παραπέμποντος οργάνου – Άρθρο 1δ του κανονισμού (ΕΚ) 216/96 – Αντίθετη προσφυγή»)

42

2021/C 35/55

Υπόθεση T-247/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Δεκεμβρίου 2020 — Thunus κ.λπ. κατά ΕΤΕπ (Υπαλληλική υπόθεση – Προσωπικό της ΕΤΕπ – Αποδοχές – Ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών – Ασφάλεια δικαίου – Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη – Διαβούλευση με το προσωπικό – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Αναλογικότητα)

43

2021/C 35/56

Υπόθεση T-318/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Δεκεμβρίου 2020 — Thunus κ.λπ. κατά ΕΤΕπ (Υπαλληλική υπόθεση – Προσωπικό της ΕΤΕπ – Αποδοχές – Ετήσια αναπροσαρμογή των μισθών – Ασφάλεια δικαίου – Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη – Διαβούλευση με το προσωπικό – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Αναλογικότητα)

44

2021/C 35/57

Υπόθεση T-620/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Δεκεμβρίου 2020 — Ace of spades κατά EUIPO — Krupp και Borrmann (JC JEAN CALL Champagne ROSÉ) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης JC JEAN CALL Champagne ROSÉ – Προγενέστερα τρισδιάστατα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου – Ομοιότητα των σημείων – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001] – Δεν συντρέχει προσβολή της φήμης – Άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 2017/1001)»)

44

2021/C 35/58

Υπόθεση T-621/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Δεκεμβρίου 2020 — Ace of spades κατά EUIPO — Krupp και Borrmann (JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE – Προγενέστερα τρισδιάστατα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου – Ομοιότητα των σημείων – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001] – Δεν συντρέχει προσβολή της φήμης – Άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 2017/1001)»)

45

2021/C 35/59

Υπόθεση T-622/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Δεκεμβρίου 2020 — Ace of spades κατά EUIPO — Krupp και Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE – Προγενέστερα τρισδιάστατα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου – Ομοιότητα των σημείων – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001] – Δεν συντρέχει προσβολή της φήμης – Άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 2017/1001)»)

46

2021/C 35/60

Υπόθεση T-705/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Δεκεμβρίου 2020 — GV κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Ηθική παρενόχληση – Αίτηση συνδρομής – Απόρριψη της αίτησης – Συμφέρον της υπηρεσίας – Ισοτιμία των θέσεων εργασίας – Εύλογη προθεσμία – Απουσία εκ πρώτης όψεως αποδεικτικών στοιχείων – Ευθύνη)

46

2021/C 35/61

Υπόθεση T-819/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Δεκεμβρίου 2020 — Man and Machine κατά EUIPO — Bim Freelance (bim ready) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Εικονιστικό σήμα bim ready – Προγενέστερο εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης BIM freelance – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 – Περιορισμός των υπηρεσιών που αφορά η αίτηση καταχώρισης σήματος»)

47

2021/C 35/62

Υπόθεση T-858/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Δεκεμβρίου 2020 — easyCosmetic Swiss κατά EUIPO — UWI (easycosmetic) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας – Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης easyCosmetic – Απόλυτος λόγος απαραδέκτου – Περιγραφικός χαρακτήρας – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]»)

48

2021/C 35/63

Υπόθεση T-30/20: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Δεκεμβρίου 2020 — Promed κατά EUIPO — Centrumelektroniki (Promed) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας – Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Promed – Απόλυτος λόγος απαραδέκτου – Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]»)

48

2021/C 35/64

Υπόθεση T-190/20: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Δεκεμβρίου 2020 — Almea κατά EUIPO — Sanacorp Pharmahandel (Almea) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Almea – Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα MEA – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]»)

49

2021/C 35/65

Υπόθεση T-536/19: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Δεκεμβρίου 2020 — Μίλητος Συμβουλευτική κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως – Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών – Διαδικασία διαγωνισμού – Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης δραστηριοτήτων επικοινωνίας για λογαριασμό της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα – Ακύρωση του διαγωνισμού – Έλλειψη έννομου συμφέροντος – Απαράδεκτο)

50

2021/C 35/66

Υπόθεση T-792/19: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Δεκεμβρίου 2020 — Agepha Pharma κατά EUIPO — Apogepha Arzneimittel (AGEPHA) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Παραίτηση από την ανακοπή – Κατάργηση της δίκης)

50

2021/C 35/67

Υπόθεση T-185/20: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Δεκεμβρίου 2020 — Tikal Marine Systems κατά EUIPO — Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία κήρυξης ακυρότητας – Ανάκληση της αιτήσεως για την κήρυξη ακυρότητας – Κατάργηση της δίκης)

51

2021/C 35/68

Υπόθεση T-192/20: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Δεκεμβρίου 2020 — Tikal Marine Systems κατά EUIPO — Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία κήρυξης ακυρότητας – Ανάκληση της αιτήσεως για την κήρυξη ακυρότητας – Κατάργηση της δίκης)

51

2021/C 35/69

Υπόθεση T-685/20: Προσφυγή της 16ης Νοεμβρίου 2020 — Asian Gear κατά EUIPO — Multimox (σκούτερ)

52

2021/C 35/70

Υπόθεση T-686/20: Προσφυγή της 16ης Νοεμβρίου 2020 — Asian Gear κατά EUIPO — Multimox (σκούτερ)

53

2021/C 35/71

Υπόθεση T-695/20: Προσφυγή-αγωγή της 18ης Νοεμβρίου 2020 — OG κατά ΕΤΕπ

53

2021/C 35/72

Υπόθεση T-703/20: Προσφυγή της 27ης Νοεμβρίου 2020 — Mylan Ireland κατά EMA

54

2021/C 35/73

Υπόθεση T-706/20: Προσφυγή της 30ής Νοεμβρίου 2020 — MiMedx Group κατά EUIPO — DIZG (Epiflex)

55

2021/C 35/74

Υπόθεση T-711/20: Προσφυγή της 3ης Δεκεμβρίου 2020 — Puma κατά EUIPO — CMS (CMS Italy)

56

2021/C 35/75

Υπόθεση T-712/20: Προσφυγή της 3ης Δεκεμβρίου 2020 — Škoda Investement κατά EUIPO — Škoda Auto (αναπαράσταση φτερωτού βέλους)

57

2021/C 35/76

Υπόθεση T-715/20: Προσφυγή της 4ης Δεκεμβρίου 2020 — Degode κατά EUIPO — Leo Pharma (Skinovea)

57

2021/C 35/77

Υπόθεση T-721/20: Αγωγή της 9ης Δεκεμβρίου 2020 — Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 κατά NG

58

2021/C 35/78

Υπόθεση T-722/20: Προσφυγή της 10ης Δεκεμβρίου 2020 — Far Polymers κ.λπ. κατά Επιτροπής

59


EL

 

Top