Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:083:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 83, 5 Μαρτίου 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 83

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος
5 Μαρτίου 2018


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2018/C 83/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2018/C 83/02

Υπόθεση C-249/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 18ης Ιανουαρίου 2018 [αίτηση του Østre Landsret (Δανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Wind 1014 GmbH, Kurt Daell κατά Skatteministeriet (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 56 ΣΛΕΕ — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Περιορισμοί — Αυτοκίνητο όχημα το οποίο μισθώνει με χρηματοδοτική μίσθωση κάτοικος κράτους μέλους από εταιρία χρηματοδοτικών μισθώσεων εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος — Τέλος ταξινομήσεως υπολογιζόμενο κατ’ αναλογία της διάρκειας χρήσεως του οχήματος — Ανάγκη χορηγήσεως αδείας από τις εθνικές φορολογικές αρχές πριν από τη θέση σε κυκλοφορία — Δικαιολόγηση — Πρόληψη της καταστρατηγήσεως των φορολογικών κανόνων καθώς και της εφαρμογής τους με δόλιο ή καταχρηστικό τρόπο — Διατήρηση της φορολογικής αρμοδιότητας του κράτους — Αναλογικότητα)

2

2018/C 83/03

Υπόθεση C-270/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 18ης Ιανουαρίου 2018 [αίτηση του Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Carlos Enrique Ruiz Conejero κατά Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal (Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 2000/78/ΕΚ — Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία — Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, σημείο i — Απαγόρευση δυσμενούς διακρίσεως λόγω αναπηρίας — Εθνική νομοθεσία που επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την απόλυση εργαζομένου λόγω απουσιών από την εργασία που επαναλαμβάνονται κατά διαστήματα, έστω και αν είναι δικαιολογημένες — Απουσίες του εργαζομένου εξαιτίας ασθενειών που οφείλονται στην αναπηρία του — Διαφορετική μεταχείριση λόγω αναπηρίας — Έμμεση δυσμενής διάκριση — Δικαιολόγηση — Καταπολέμηση του απουσιασμού από την εργασία — Πρόσφορος χαρακτήρας — Αναλογικότητα)

3

2018/C 83/04

Υπόθεση C-363/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 17ης Ιανουαρίου 2018 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας [Παράβαση κράτους μέλους — Κρατικές ενισχύσεις — Ενίσχυση κηρυχθείσα παράνομη και μη συμβατή με την εσωτερική αγορά — Υποχρέωση ανακτήσεως — Άρθρο 108, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ — Κανονισμός (ΕΚ) 659/1999 — Άρθρο 14, παράγραφος 3 — Δικαιούχος εταιρία η οποία κηρύχθηκε σε πτώχευση — Διαδικασίες αφερεγγυότητας — Εγγραφή των απαιτήσεων στον πίνακα κατατάξεως των πιστωτών — Παύση της δραστηριότητας — Αναστολή της πτωχευτικής διαδικασίας προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα επανέναρξης της λειτουργίας — Υποχρέωση ενημερώσεως — Μη εκπλήρωση]

3

2018/C 83/05

Υπόθεση C-463/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 18ης Ιανουαρίου 2018 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Stadion Amsterdam CV κατά Staatssecretaris van Financiën [Προδικαστική παραπομπή — Φορολογία — Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Οδηγία 77/388/ΕΟΚ — Άρθρο 12, παράγραφος 3, στοιχείο α', τρίτο εδάφιο — Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ — Παράρτημα H, κατηγορία 7 — Ενιαία παροχή που αποτελείται από δύο διακριτά στοιχεία — Επιλεκτική εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ένα εκ των δύο στοιχείων — Τουριστική επίσκεψη «World of Ajax» — Επίσκεψη του μουσείου της AFC Ajax]

4

2018/C 83/06

Υπόθεση C-676/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 17ης Ιανουαρίου 2018 [αίτηση του Nejvyšší správní soud (Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — CORPORATE COMPANIES s.r.o. κατά Ministerstvo financí ČR (Προδικαστική παραπομπή — Πρόληψη της χρησιμοποιήσεως του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας — Οδηγία 2005/60/ΕΚ — Πεδίο εφαρμογής — Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο 3, στοιχείο γʹ, και άρθρο 3, σημείο 7, στοιχείο αʹ — Εταιρικός σκοπός επιχειρήσεως συνιστάμενος στην πώληση εμπορικών εταιριών που έχουν καταχωρισθεί στο Εμπορικό Μητρώο και συστάθηκαν με μοναδικό σκοπό την πώλησή τους — Πώληση που πραγματοποιείται με μεταβίβαση της συμμετοχής της επιχειρήσεως στην προσυσταθείσα εταιρία)

5

2018/C 83/07

Υπόθεση C-45/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 18ης Ιανουαρίου 2018 [αίτηση του Conseil d’État (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Frédéric Jahin κατά Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre des Affaires sociales et de la Santé [Προδικαστική παραπομπή — Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων — Άρθρα 63 και 65 ΣΛΕΕ — Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 — Άρθρο 11 — Επιβαρύνσεις στα εισοδήματα από κεφάλαια οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφαλίσεως κράτους μέλους — Απαλλαγή των υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάγονται σε καθεστώς κοινωνικής ασφαλίσεως άλλου κράτους μέλους — Φυσικά πρόσωπα που υπάγονται σε καθεστώς κοινωνικής ασφαλίσεως τρίτου κράτους — Διαφορετική μεταχείριση — Περιορισμός — Δικαιολόγηση]

5

2018/C 83/08

Υπόθεση C-58/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 18ης Ιανουαρίου 2018 [αίτηση του Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — INEOS Köln GmbH κατά Bundesrepublik Deutschland (Προδικαστική παραπομπή — Περιβάλλον — Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Οδηγία 2003/87/ΕΚ — Άρθρο 10α — Μεταβατικοί κανόνες για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής — Περίοδος 2013-2020 — Απόφαση 2011/278/ΕΕ — Άρθρο 3, στοιχείο η' — Έννοια του όρου «υποεγκατάσταση εκπομπών διεργασίας» — Εκπομπές από την καύση ατελώς οξειδωμένου άνθρακα — Υγρά κατάλοιπα — Δεν περιλαμβάνονται)

6

2018/C 83/09

Υπόθεση C-240/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 16ης Ιανουαρίου 2018 [αίτηση του Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — E (Προδικαστική παραπομπή — Υπήκοος τρίτης χώρας παρανόμως διαμένων στο έδαφος κράτους μέλους — Απειλή για τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια — Οδηγία 2008/115/ΕΚ — Άρθρο 6, παράγραφος 2 — Απόφαση περί επιστροφής — Απαγόρευση εισόδου στο έδαφος των κρατών μελών — Καταχώριση ατόμου ως ανεπιθύμητου στον χώρο Σένγκεν — Υπήκοος ο οποίος έχει νόμιμο τίτλο διαμονής εκδοθέντα από άλλο κράτος μέλος — Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν — Άρθρο 25, παράγραφος 2 — Διαδικασία διαβουλεύσεως μεταξύ του κράτους μέλους που προβαίνει στην καταχώριση του αλλοδαπού ως ανεπιθύμητου και του κράτους μέλους που χορήγησε τον τίτλο διαμονής — Προθεσμία — Μη λήψη θέσεως από το συμβαλλόμενο κράτος με το οποίο ζητήθηκε διαβούλευση — Συνέπειες επί της εκτελέσεως των αποφάσεων επιστροφής και απαγορεύσεως εισόδου)

7

2018/C 83/10

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-654/16, C-657/16 και C-658/16: Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 11ης Ιανουαρίου 2018 [αίτηση του Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16) κατά Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Προδικαστική παραπομπή — Δίκαιο των εταιριών — Οδηγία 2004/25/ΕΚ — Δημόσιες προσφορές εξαγοράς — Άρθρο 5, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο — Δυνατότητα προσαρμογής της τιμής της προσφοράς σε περιπτώσεις και με κριτήρια που προσδιορίζονται σαφώς — Εθνική νομοθεσία που προβλέπει τον καθορισμό της τιμής της προσφοράς στην τιμή που διαπιστώνεται σε περίπτωση συμπαιγνίας μεταξύ του προσφέροντος ή των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν και ενός ή περισσοτέρων πωλητών — Έννοια «σαφώς προσδιοριζομένου κριτηρίου»)

8

2018/C 83/11

Υπόθεση C-678/16: Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 18ης Ιανουαρίου 2018 — Monster Energy Company κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) (Αίτηση αναιρέσεως — Κανονισμός Διαδικασίας — Άρθρο 181 — Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Εικονιστικό σήμα που περιέχει τα λεκτικά στοιχεία «HotoGo self-heating can technology» — Σύνθετο σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως σήματος — Ανακοπή — Απόρριψη — Αίτηση αναιρέσεως που είναι προδήλως απαράδεκτη)

8

2018/C 83/12

Υπόθεση C-101/17: Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 14ης Δεκεμβρίου 2017 — Verus Eood κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), Maquet GmbH (Αίτηση αναιρέσεως — Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας — Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LUCEO — Κήρυξη ακυρότητας)

9

2018/C 83/13

Υπόθεση C-499/17 P: Αναίρεση που άσκησε στις 17 Αυγούστου 2017 η Miguel Torres, SA κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 31 Μαΐου 2017 στην υπόθεση T-637/15, Alma-The Soul of Italian Wine κατά EUIPO — Miguel Torres

9

2018/C 83/14

Υπόθεση C-536/17 P: Αναίρεση που άσκησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 η Josel, SL κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 28 Ιουνίου 2017 στην υπόθεση T-333/15, Josel κατά EUIPO — Nationale-Nederlanden Nederland

10

2018/C 83/15

Υπόθεση C-559/17 P: Αναίρεση που άσκησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 η Cafés Pont SL κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 20 Ιουλίου 2017 στην υπόθεση T-309/16, Cafés Pont κατά EUIPO — Giordano Vini

10

2018/C 83/16

Υπόθεση C-668/17 P: Αναίρεση που άσκησε στις 28 Νοεμβρίου 2017 η Viridis Pharmaceutical Ltd. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 στην υπόθεση T-276/16, Viridis Pharmaceutical Ltd. κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

10

2018/C 83/17

Υπόθεση C-695/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Helsingin käräjäoikeus (Φινλανδία) στις 12 Δεκεμβρίου 2017 — Metirato Oy, υπό εκκαθάριση, κατά Suomen valtio/Verohallinto, Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet

11

2018/C 83/18

Υπόθεση C-704/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Nejvyšší správní soud (Τσεχική Δημοκρατία) στις 15 Δεκεμβρίου 2017 — D. H. κατά Ministerstvo vnitra

12

2018/C 83/19

Υπόθεση C-705/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Svea hovrätt (Σουηδία) στις 15 Δεκεμβρίου 2017 — Patent-och registreringsverket κατά Mats Hansson

12

2018/C 83/20

Υπόθεση C-716/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Østre Landsret (Δανία) στις 22 Δεκεμβρίου 2017 — A

13

2018/C 83/21

Υπόθεση C-724/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Korkein oikeus (Φινλανδία) στις 22 Δεκεμβρίου 2017 — Vantaan kaupunki κατά Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

14

2018/C 83/22

Υπόθεση C-729/17: Προσφυγή της 22ας Δεκεμβρίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

14

2018/C 83/23

Υπόθεση C-19/18 P: Αναίρεση που άσκησε στις 5 Ιανουαρίου 2018 ο MS κατά της διατάξεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 31 Μαΐου 2017 στην υπόθεση T-17/16, MS κατά Επιτροπής

16

2018/C 83/24

Υπόθεση C-27/18: Προσφυγή της 16ης Ιανουαρίου 2018 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

17

2018/C 83/25

Υπόθεση C-415/16: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 8ης Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — David Fernando Leal da Fonseca κατά Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

18

2018/C 83/26

Υπόθεση C-269/17: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 14ης Νοεμβρίου 2017 [αίτηση του Amtsgericht Hamburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Andreas Niemeyer κατά Brussels Airlines SA/NV

18

2018/C 83/27

Υπόθεση C-277/17: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 [αίτηση του Amtsgericht Hannover (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Heinz-Gerhard Albrecht κατά TUIfly GmbH

18

2018/C 83/28

Υπόθεση C-420/17: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 8ης Δεκεμβρίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας

18

2018/C 83/29

Υπόθεση C-534/17: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 14ης Νοεμβρίου 2017 [αίτηση του Amtsgericht Hannover (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ursula Kaufmann, Viktor Schay κατά TUIfly GmbH

19

 

Γενικό Δικαστήριο

2018/C 83/30

Υπόθεση T-639/16 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Ιανουαρίου 2018 — FV κατά Συμβουλίου (Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Βαθμολογία — Έκθεση αξιολογήσεως σταδιοδρομίας — Περίοδος αξιολογήσεως του έτους 2013 — Απόρριψη της προσφυγής πρωτοδίκως — Σύνθεση του δικαστικού σχηματισμού που εξέδωσε την απόφαση πρωτοδίκως — Διαδικασία διορισμού δικαστή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης — Δικαστήριο συσταθέν σύμφωνα με τον νόμο — Αρχή του νόμιμου δικαστή)

20

2018/C 83/31

Υπόθεση T-869/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Ιανουαρίου 2018 — Wenger κατά EUIPO — Swissgear (SWISSGEAR) {Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας — Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης SWISSGEAR — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001] — Άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο α', και άρθρο 76 του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρο 59, παράγραφος 1, στοιχείο α', και άρθρο 95 του κανονισμού 2017/1001)}

20

2018/C 83/32

Υπόθεση T-250/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Ιανουαρίου 2018 — avanti κατά EUIPO (avanti) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης avanti — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 (νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]

21

2018/C 83/33

Υπόθεση T-15/18: Προσφυγή-αγωγή της 17ης Ιανουαρίου 2018 — OCU κατά ΕΚΤ

22

2018/C 83/34

Υπόθεση T-16/18: Προσφυγή-αγωγή της 17ης Ιανουαρίου 2018 — Activos e Inversiones Monterroso κατά Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

22

2018/C 83/35

Υπόθεση T-862/16: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 — fritz-kulturgüter κατά EUIPO — Sumol + Compal Marcas (fritz-wasser)

23


EL

 

Top