Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:072:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 72, 26 Φεβρουαρίου 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 72

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος
26 Φεβρουαρίου 2018


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2018/C 72/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2018/C 72/02

Υπόθεση C-434/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Asociación Profesional Elite Taxi κατά Uber Systems Spain, SL (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 56 ΣΛΕΕ — Άρθρο 58, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ — Υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών — Οδηγία 2006/123/ΕΚ — Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά — Οδηγία 2000/31/ΕΚ — Οδηγία 98/34/ΕΚ — Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας — Υπηρεσία διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της οποίας, μέσω μιας εφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα, διευκολύνεται έναντι αμοιβής η επικοινωνία μεταξύ μη επαγγελματιών οδηγών που χρησιμοποιούν δικό τους όχημα και ατόμων που επιθυμούν να μετακινηθούν εντός πόλης — Απαίτηση κατοχής άδειας)

2

2018/C 72/03

Υπόθεση C-521/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 — Βασίλειο της Ισπανίας κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Προσφυγή ακυρώσεως — Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1289 — Επιβολή προστίμου σε κράτος μέλος στο πλαίσιο της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ — Παραποίηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με το έλλειμμα του οικείου κράτους μέλους — Δικαιοδοσία — Κανονισμός (ΕΕ) 1173/2011 — Άρθρο 8, παράγραφοι 1 και 3 — Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση 2012/678/ΕΕ — Άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 3, καθώς και άρθρο 14, παράγραφος 2 — Κανονισμός (ΕΚ) 479/2009 — Άρθρο 3, παράγραφος 1, άρθρο 8, παράγραφος 1, καθώς και άρθρα 11 και 11α — Δικαιώματα άμυνας — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρο 41, παράγραφος 1 — Δικαίωμα χρηστής διοίκησης — Άρθρα 121, 126 και 136 ΣΛΕΕ — Πρωτόκολλο υπ’ αριθ. 12 σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος — Υποστατό της παράβασης — Ανακριβείς δηλώσεις — Καθορισμός του προστίμου — Αρχή της μη αναδρομικότητας των ποινικών διατάξεων]

3

2018/C 72/04

Υπόθεση C-664/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation κατά Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Προδικαστική παραπομπή — Περιβάλλον — Οδηγία 2000/60/ΕΚ — Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των υδάτων — Άρθρο 4, παράγραφος 1, και άρθρο 14, παράγραφος 1 — Υποχρέωση πρόληψης της υποβάθμισης της κατάστασης των υδατικών συστημάτων και υποχρέωση ενθάρρυνσης της ενεργούς συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην υλοποίηση της οδηγίας — Σύμβαση του Aarhus — Συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα — Άρθρο 6 και άρθρο 9, παράγραφοι 3 και 4 — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρο 47 — Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας — Έργο το οποίο ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην κατάσταση των υδάτων — Διοικητική διαδικασία αδειοδότησης — Οργάνωση για την προστασία του περιβάλλοντος — Αίτημα να της αναγνωριστεί η ιδιότητα του μέρους στη διοικητική διαδικασία — Δυνατότητα επίκλησης δικαιωμάτων που αντλούνται από την οδηγία 2000/60/ΕΚ — Αποκλεισμός της ιδιότητας του μέρους στη διαδικασία και του δικαιώματος προσφυγής σε περίπτωση που δεν γίνει έγκαιρη επίκληση των δικαιωμάτων αυτών στη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας)

4

2018/C 72/05

Υπόθεση C-677/15 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 — Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) κατά European Dynamics Luxembourg SA, Ευρωπαϊκής Δυναμικής — Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Τηλεματικής AE, European Dynamics Belgium SA (Αίτηση αναιρέσεως — Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών διαχειρίσεως προγράμματος και έργου και παροχή τεχνικών συμβουλών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής — Διαδικασία με σύστημα προτεραιότητας — Στάθμιση επιμέρους κριτηρίων στο πλαίσιο των κριτηρίων αναθέσεως — Αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της διαφάνειας — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Πλημμελής αιτιολογία — Απώλεια ευκαιρίας — Εξωσυμβατική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτημα αποζημιώσεως)

5

2018/C 72/06

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-66/16 P έως C-69/16 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 — Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, πρώην Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, SES Astra SA (Αίτηση αναιρέσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Ψηφιακή τηλεόραση — Ενίσχυση για την ανάπτυξη της επίγειας ψηφιακής τηλεοράσεως σε απομακρυσμένες και λιγότερο αστικοποιημένες περιοχές — Επιδότηση υπέρ των διαχειριστών πλατφορμών επίγειας ψηφιακής τηλεοράσεως — Απόφαση κηρύσσουσα τα μέτρα ενισχύσεως εν μέρει ασυμβίβαστα με την εσωτερική αγορά — Έννοια της «κρατικής ενισχύσεως» — Πλεονέκτημα — Υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος — Καθορισμός — Διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών)

6

2018/C 72/07

Υπόθεση C-70/16 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 — Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, SES Astra SA (Αίτηση αναιρέσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Ψηφιακή τηλεόραση — Ενίσχυση για την ανάπτυξη της επίγειας ψηφιακής τηλεοράσεως σε απομακρυσμένες και λιγότερο αστικοποιημένες περιοχές — Επιδότηση υπέρ των διαχειριστών πλατφορμών επίγειας ψηφιακής τηλεοράσεως — Απόφαση κηρύσσουσα τα μέτρα ενισχύσεως εν μέρει ασυμβίβαστα με την εσωτερική αγορά — Έννοια της «κρατικής ενισχύσεως» — Πλεονέκτημα — Υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος — Καθορισμός — Διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών)

6

2018/C 72/08

Υπόθεση C-81/16 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 –Βασίλειο της Ισπανίας κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Ψηφιακή τηλεόραση — Ενίσχυση για την ανάπτυξη της επίγειας ψηφιακής τηλεοράσεως σε απομακρυσμένες και λιγότερο αστικοποιημένες περιοχές — Επιδότηση υπέρ των διαχειριστών πλατφορμών επίγειας ψηφιακής τηλεοράσεως — Απόφαση κηρύσσουσα τα μέτρα ενισχύσεως εν μέρει ασυμβίβαστα με την εσωτερική αγορά — Έννοια της «κρατικής ενισχύσεως» — Πλεονέκτημα — Υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος — Καθορισμός — Διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών)

7

2018/C 72/09

Υπόθεση C-102/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Raad van State (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Vaditrans BVBA κατά Belgische Staat [Προδικαστική παραπομπή — Οδικές μεταφορές — Περίοδοι αναπαύσεως του οδηγού — Κανονισμός (ΕΚ) 561/2006 — Άρθρο 8, παράγραφοι 6 και 8 — Δυνατότητα λήψεως των περιόδων ημερήσιας αναπαύσεως και των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας αναπαύσεως μακριά από τη βάση και μέσα στο όχημα — Εξαιρούνται οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας αναπαύσεως]

8

2018/C 72/10

Υπόθεση C-158/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]– Margarita Isabel Vega González κατά Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 1999/70/ΕΚ — Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP — Ρήτρα 4 — Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων — Έννοια των «συνθηκών απασχόλησης» — Υπαγωγή στο υπηρεσιακό καθεστώς υπαλλήλου σε έκτακτη άδεια — Εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει τη χορήγηση έκτακτης άδειας μόνο στους μόνιμους και όχι στους έκτακτους δημοσίους υπαλλήλους σε περίπτωση εκλογής τους σε δημόσιο αξίωμα)

8

2018/C 72/11

Υπόθεση C-178/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Consiglio di Stato (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA κατά Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Προδικαστική παραπομπή — Δημόσιες συμβάσεις έργων — Οδηγία 2004/18/ΕΚ — Άρθρο 45, παράγραφοι 2 και 3 — Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας συμβάσεως — Δήλωση κατά την οποία δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σε βάρος πρώην διαχειριστή ή πρώην μέλους της διοικήσεως της διαγωνιζόμενης εταιρίας — Αξιόποινη πράξη πρώην μέλους της διοικήσεως — Ποινική καταδίκη — Πλήρης και πραγματικός διαχωρισμός της θέσεως της διαγωνιζόμενης επιχειρήσεως από το μέλος της διοικήσεως — Απόδειξη — Εκτίμηση από την αναθέτουσα αρχή των σχετικών με την υποχρέωση αυτή απαιτήσεων)

9

2018/C 72/12

Υπόθεση C-226/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Conseil d’État (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) κατά Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer [Προδικαστική παραπομπή — Ενέργεια — Τομέας του αερίου — Ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο — Κανονισμός (ΕΕ) 994/2010 — Υποχρέωση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου να λαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση του εφοδιασμού των προστατευόμενων πελατών με αέριο — Άρθρο 2, δεύτερο εδάφιο, σημείο 1 — Έννοια των «προστατευόμενων πελατών» — Άρθρο 8, παράγραφος 2 — Πρόσθετη υποχρέωση — Άρθρο 8, παράγραφος 5 — Δυνατότητα των επιχειρήσεων φυσικού αερίου να εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους σε περιφερειακό ή σε ενωσιακό επίπεδο — Εθνική κανονιστική ρύθμιση που επιβάλλει στους προμηθευτές αερίου πρόσθετη υποχρέωση αποθήκευσης αερίου και της οποίας το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει πελάτες που δεν συγκαταλέγονται στους «προστατευόμενους πελάτες» κατά την έννοια του κανονισμού 994/2010 — Υποχρέωση αποθήκευσης η οποία πρέπει να εκπληρωθεί σε ποσοστό 80 % στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους]

10

2018/C 72/13

Υπόθεση C-255/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Københavns Byret (Δανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — ποινική δίκη κατά Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S (Προδικαστική παραπομπή — Διαδικασία πληροφορήσεως στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών — Εθνική νομοθεσία που προσδιορίζει ή εισάγει απαγόρευση διοργανώσεως παιγνίων, λαχείων και στοιχημάτων χωρίς άδεια και εισάγει απαγόρευση των διαφημίσεων των παιγνίων, λαχείων και στοιχημάτων που διοργανώνονται χωρίς άδεια)

11

2018/C 72/14

Υπόθεση C-268/16 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 — Binca Seafoods GmbH κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Αίτηση αναιρέσεως — Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 — Παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων — Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 1358/2014 — Έννομο συμφέρον — Έννοια προσωπικού οφέλους]

11

2018/C 72/15

Υπόθεση C-276/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Corte suprema di cassazione (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Prequ' Italia Srl κατά Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [Προδικαστική παραπομπή — Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας — Δικαίωμα ακροάσεως — Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 — Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας — Άρθρο 244 — Είσπραξη τελωνειακής οφειλής — Έλλειψη προηγούμενης ακροάσεως του αποδέκτη πριν από την έκδοση διορθωτικής πράξεως επιβολής φόρου — Δικαίωμα του αποδέκτη σε αναστολή εκτελέσεως της διορθωτικής πράξεως — Μη αυτόματη αναστολή σε περίπτωση ασκήσεως διοικητικής προσφυγής — Παραπομπή στις προϋποθέσεις του άρθρου 244 του τελωνειακού κώδικα]

12

2018/C 72/16

Υπόθεση C-277/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Sąd Najwyższy (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Polkomtel sp. z o.o. κατά Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Προδικαστική παραπομπή — Κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών — Οδηγία 2002/21/ΕΚ — Άρθρα 8 και 16 — Οδηγία 2002/19/ΕΚ — Άρθρα 8 και 13 — Φορέας εκμετάλλευσης ο οποίος ορίζεται ως έχων σημαντική ισχύ σε αγορά — Έλεγχος των τιμών — Υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές — Υποχρέωση καθορισμού των τιμών με γνώμονα το κόστος — Καθορισμός χρεώσεων χαμηλότερων από το κόστος στο οποίο υποβάλλεται ο φορέας για την παροχή των υπηρεσιών τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρο 16 — Επιχειρηματική ελευθερία — Αναλογικότητα)

13

2018/C 72/17

Υπόθεση C-291/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Schweppes SA κατά Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, πρώην Carbòniques Montaner SL [Προδικαστική παραπομπή — Προσέγγιση των νομοθεσιών — Σήματα — Οδηγία 2008/95/ΕΚ — Άρθρο 7, παράγραφος 1 — Ανάλωση των δικαιωμάτων επί του σήματος — Παράλληλα σήματα — Μεταβίβαση σημάτων για τμήμα του εδάφους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) — Εμπορική στρατηγική προωθούσα σκοπίμως τη συνολική και ενιαία εικόνα του σήματος μετά τη μεταβίβαση — Ανεξάρτητοι δικαιούχοι οι οποίοι όμως έχουν στενές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις]

14

2018/C 72/18

Υπόθεση C-322/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Consiglio di Stato (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Global Starnet Ltd κατά Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Προδικαστική παραπομπή — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, ελευθερία εγκαταστάσεως, ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και επιχειρηματική ελευθερία — Περιορισμοί — Ανάθεση νέων συμβάσεων παραχωρήσεως για τη διεξαγωγή παιγνίων μέσω διαδικτύου — Αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης — Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου — Υποχρέωση ή μη του εθνικού δικαστηρίου να υποβάλει στο Δικαστήριο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως)

15

2018/C 72/19

Υπόθεση C-334/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Audiencia Provincial de Albacete (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — José Luís Núñez Torreiro κατά AIG Europe Limited, Sucursal en España, πρώην Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (Προδικαστική παραπομπή — Υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων — Οδηγία 2009/103/ΕΚ — Άρθρο 3, πρώτο εδάφιο — Έννοια του όρου «κυκλοφορία οχημάτων» — Εθνική ρύθμιση που εξαιρεί την οδήγηση αυτοκινήτων οχημάτων σε οδούς και εδάφη που δεν είναι «κατάλληλα για κυκλοφορία», πλην εκείνων τα οποία, μολονότι δεν είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό, είναι εντούτοις «κοινής χρήσεως»)

15

2018/C 72/20

Υπόθεση C-364/16 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 — Trioplast Industrier AB κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Συμπράξεις — Αγορά πλαστικών βιομηχανικών σάκων — Όχληση της αναιρεσείουσας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή τόκων υπερημερίας για το επιβληθέν πρόστιμο — Προσφυγή ακυρώσεως και αγωγή αποζημιώσεως)

16

2018/C 72/21

Υπόθεση C-372/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Oberlandesgericht München (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Soha Sahyouni κατά Raja Mamisch [Προδικαστική παραπομπή — Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης — Κανονισμός (ΕΕ) 1259/2010 — Ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό — Αναγνώριση ιδιωτικού διαζυγίου εκδοθέντος από θρησκευτικό δικαστήριο σε τρίτο κράτος — Πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού]

16

2018/C 72/22

Υπόθεση C-393/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne κατά Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, εκπροσωπούμενης από την Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, πρώην Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd [Προδικαστική παραπομπή — Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων — Προστασία των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) — Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007 — Άρθρο 118ιγ, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, σημείο ii, στοιχεία βʹ και γʹ — Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 — Άρθρο 103, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, σημείο ii, στοιχεία βʹ και γʹ — Πεδίο εφαρμογής — Εκμετάλλευση της φήμης μιας ΠΟΠ — Κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση μιας ΠΟΠ — Ψευδής ή παραπλανητική ένδειξη — ΠΟΠ «Champagne» η οποία χρησιμοποιείται στην ονομασία τροφίμου — Ονομασία «Champagner Sorbet» — Τρόφιμο που περιέχει σαμπάνια ως συστατικό — Συστατικό που προσδίδει στο τρόφιμο ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό]

17

2018/C 72/23

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-397/16 και C-435/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αιτήσεις των Corte d’appello di Milano, Bundesgerichtshof (Ιταλία, Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Acacia Srl κατά Pneusgarda Srl, πτωχεύσασα, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato κατά Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16) [Προδικαστική παραπομπή — Κανονισμός (ΕΚ) 6/2002 — Κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα — Άρθρο 110, παράγραφος 1 — Έλλειψη προστασίας — Λεγόμενη ρήτρα «περί επισκευής» — Έννοια του «συστατικού σύνθετου προϊόντος» — Επισκευή του σύνθετου προϊόντος προς αποκατάσταση της αρχικής του εμφάνισης — Μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον χρήστη για τους σκοπούς επικλήσεως της ρήτρας «περί επισκευής» — Αντίγραφο σώτρου αυτοκινήτου πανομοιότυπο με το σώτρο αρχικού εξοπλισμού]

18

2018/C 72/24

Υπόθεση C-419/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Tribunale di Bolzano (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Sabine Simma Federspiel κατά Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Προδικαστική παραπομπή — Ελευθερία εγκαταστάσεως και ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων — Άρθρα 45 και 49 ΣΛΕΕ — Αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρικής — Οδηγίες 75/363/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ — Αμοιβή των ειδικευόμενων ιατρών)

19

2018/C 72/25

Υπόθεση C-434/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Supreme Court (Ιρλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Peter Nowak κατά Data Protection Commissioner (Προδικαστική παραπομπή — Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — Οδηγία 95/46/ΕΚ — Άρθρο 2, στοιχείο α' — Έννοια των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» — Γραπτές απαντήσεις υποψηφίου σε επαγγελματικές εξετάσεις — Διορθώσεις του εξεταστή σχετικές με τις απαντήσεις αυτές — Άρθρο 12, στοιχεία α' και β' — Έκταση των δικαιωμάτων προσβάσεως και διορθώσεως του ενδιαφερομένου)

20

2018/C 72/26

Υπόθεση C-442/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Court of Appeal (Ιρλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Florea Gusa κατά Minister for Social Protection, Ιρλανδίας, Attorney General (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2004/38/ΕΚ — Πρόσωπο που έπαυσε να ασκεί μη μισθωτή δραστηριότητα — Διατήρηση της ιδιότητας του μη μισθωτού — Δικαίωμα διαμονής — Νομοθεσία κράτους μέλους κατά την οποία το επίδομα ανεργίας χορηγείται μόνο στα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα διαμονής στην επικράτεια αυτού του κράτους μέλους)

20

2018/C 72/27

Υπόθεση C-462/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Finanzamt Bingen-Alzey κατά Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG [Προδικαστική παραπομπή — Φορολογία — Φόρος προστιθεμένης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρο 90, παράγραφος 1 — Μείωση του τιμήματος υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζουν τα κράτη μέλη — Μείωση της βάσης επιβολής του φόρου — Αρχές που συνάγονται από την απόφαση της 24ης Οκτωβρίου 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) — Εκπτώσεις παρεχόμενες στα ιδιωτικά ταμεία ασφαλίσεως υγείας]

21

2018/C 72/28

Υπόθεση C-467/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Amtsgericht Stuttgart (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Brigitte Schlömp κατά Landratsamt Schwäbisch Hall (Προδικαστική παραπομπή — Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης — Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις — Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις — Σύμβαση του Λουγκάνο II — Εκκρεμοδικία — Έννοια του «δικαστηρίου» — Αρχή διαμεσολαβήσεως του ελβετικού δικαίου, αρμόδια για τη διαδικασία διαμεσολαβήσεως η οποία προηγείται υποχρεωτικώς κάθε διαδικασίας επί της ουσίας)

22

2018/C 72/29

Υπόθεση C-492/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Fővárosi Törvényszék (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Incyte Corporation κατά Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala [Προδικαστική παραπομπή — Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία — Δίκαιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας — Φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση — Κανονισμός (ΕΚ) 469/2009 — Άρθρο 18 — Φυτοπροστατευτικά προϊόντα — Κανονισμός (ΕΚ) 1610/96 — Άρθρο 17, παράγραφος 2 — Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασία — Διάρκεια — Καθορισμός της ημερομηνίας λήξεως — Αποτελέσματα αποφάσεως του Δικαστηρίου — Δυνατότητα ή υποχρέωση διορθώσεως της ημερομηνίας λήξεως]

22

2018/C 72/30

Υπόθεση C-500/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Naczelny Sąd Administracyjny (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Caterpillar Financial Services sp. z o.o. [Προδικαστική παραπομπή — Φορολογία — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο α' — Απαλλαγές — Φόροι εισπραχθέντες κατά παράβαση του δικαίου της Ένωσης — Εμπόδια για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ — Άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ — Αρχές της ισοδυναμίας, της αποτελεσματικότητας και της καλόπιστης συνεργασίας — Δικαιώματα υπέρ των ιδιωτών — Συμπλήρωση της προθεσμίας παραγραφής της φορολογικής υποχρεώσεως — Αποτελέσματα αποφάσεως του Δικαστηρίου — Αρχή της ασφάλειας δικαίου]

23

2018/C 72/31

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-504/16 και 613/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αιτήσεις του Finanzgericht Köln (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Deister Holding AG πρώην Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16) κατά Bundeszentralamt für Steuern (Προδικαστική παραπομπή — Άμεση φορολογία — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Οδηγία 90/435/ΕΟΚ — Άρθρο 1, παράγραφος 2 — Άρθρο 5 — Μητρική εταιρία — Εταιρία χαρτοφυλακίου — Παρακράτηση στην πηγή των κερδών που διανέμονται σε εγκατεστημένη στην αλλοδαπή μητρική εταιρία χαρτοφυλακίου — Απαλλαγή — Φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή και φορολογική κατάχρηση — Τεκμήριο)

24

2018/C 72/32

Υπόθεση C-516/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Bundesverwaltungsgericht (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen κατά Agrarmarkt Austria [Προδικαστική παραπομπή — Γεωργία — Κοινή οργάνωση των αγορών — Επιχειρησιακό πρόγραμμα στον τομέα των οπωροκηπευτικών — Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 361/2008 — Άρθρα 103β, 103δ και 103ζ — Χρηματοδοτική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 543/2011 — Άρθρο 60 και παράρτημα IX, σημείο 23 — Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και/ή σε εγκαταστάσεις της οργανώσεως παραγωγών — Έννοια — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Ασφάλεια δικαίου]

24

2018/C 72/33

Υπόθεση C-529/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Finanzgericht München (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH κατά Hauptzollamt München (Προδικαστική παραπομπή — Κοινό δασμολόγιο — Τελωνειακός κώδικας — Άρθρο 29 — Καθορισμός της δασμολογητέας αξίας — Διασυνοριακές πράξεις μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων — Συμφωνία προεγκρίσεως ενδοομιλικής τιμολογήσεως — Συμφωνηθείσα τιμή μεταβιβάσεως προκύπτουσα από το αρχικώς χρεωθέν ποσό και από την κατ’ αποκοπήν διόρθωση μετά τη λήξη της περιόδου εκκαθαρίσεως)

25

2018/C 72/34

Υπόθεση C-649/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 20ής Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Oberster Gerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Peter Valach κ.λπ. κατά Waldviertler Sparkasse Bank AG κ.λπ. [Προδικαστική παραπομπή — Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις — Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 — Πεδίο εφαρμογής — Αγωγή αποζημιώσεως λόγω αδικοπραξίας ασκηθείσα κατά των μελών μιας επιτροπής πιστωτών τα οποία απέρριψαν πρόγραμμα εξυγιάνσεως στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας]

26

2018/C 72/35

Υπόθεση C-571/17 PPU: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 22ας Δεκεμβρίου 2017 [αίτηση του Rechtbank Amsterdam (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως εις βάρος του Samet Ardic (Προδικαστική παραπομπή — Επείγουσα προδικαστική διαδικασία — Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις — Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως — Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ — Διαδικασίες παραδόσεως μεταξύ κρατών μελών — Προϋποθέσεις εκτελέσεως — Λόγοι προαιρετικής μη εκτελέσεως — Άρθρο 4α, παράγραφος 1, θεσπισθέν με την απόφαση πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ — Ένταλμα εκδοθέν για την εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής — Έννοια της «δίκης που οδήγησε σε έκδοση απόφασης» — Περιεχόμενο — Πρόσωπο που καταδικάστηκε τελεσίδικα σε στερητική της ελευθερίας ποινή μετά από δίκη που διεξήχθη παρουσία του — Ποινή της οποίας η εκτέλεση μεταγενέστερα ανεστάλη εν μέρει και υπό όρους — Μεταγενέστερη διαδικασία που οδήγησε στην ανάκληση της αναστολής λόγω παραβάσεως των όρων αυτών — Διαδικασία ανακλήσεως που διεξήχθη ερήμην του ενδιαφερομένου)

27

2018/C 72/36

Υπόθεση C-648/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Augstākā tiesa (Λεττονία) στις 20 Νοεμβρίου 2017 — «Balcia Insurance» SE

27

2018/C 72/37

Υπόθεση C-696/17 P: Αναίρεση που άσκησε στις 8 Δεκεμβρίου 2017 η Alex SCI κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 10 Οκτωβρίου 2017 στην υπόθεση T-841/16, Alex κατά Επιτροπής

28

2018/C 72/38

Υπόθεση C-14/18 P: Αναίρεση που άσκησε στις 5 Ιανουαρίου 2018 η Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 14 Νοεμβρίου 2017 στην υπόθεση T-831/14, Alfamicro κατά Επιτροπής

29

 

Γενικό Δικαστήριο

2018/C 72/39

Υπόθεση T-76/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Ιανουαρίου 2018 — Kenup Foundation κ.λπ. κατά EIT [Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη — EIT — Πρόγραμμα πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζων 2020 — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον ορισμό κοινότητας γνώσης και καινοτομίας — Απόρριψη της προσφοράς των προσφευγόντων — Κανονισμός (ΕΚ) 294/2008 — Κανονισμός (ΕΚ) 1290/2013 — Παράνομη ανάθεση αρμοδιοτήτων]

31

2018/C 72/40

Υπόθεση T-747/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 — EDF κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Ενισχύσεις χορηγηθείσες από τις γαλλικές αρχές στην EDF — Κεφαλαιοποίηση των λογιστικών προβλέψεων που δημιουργήθηκαν με φοροαπαλλαγή για την ανανέωση του δικτύου μεταφοράς υψηλής τάσης — Δεδικασμένο — Κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή)

32

2018/C 72/41

Υπόθεση T-68/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Ιανουαρίου 2018 — Deichmann κατά EUIPO — Munich (Αναπαράσταση σταυρού στο πλαϊνό μέρος αθλητικού υποδήματος) {Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως — Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναπαριστά σταυρό στο πλαϊνό μέρος αθλητικού υποδήματος — Σήμα θέσεως — Ουσιαστική χρήση του σήματος — Άρθρο 15, παράγραφος 1, και άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 18, παράγραφος 1, και άρθρο 58, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕE) 2017/1001]}

32

2018/C 72/42

Υπόθεση T-204/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 — Sun Media κατά EUIPO — Meta4 Spain (METABOX) {Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης METABOX — Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα META4 και προγενέστερο εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προγενέστερο εθνικό εικονιστικό σήμα meta4 — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001] — Ομοιότητα των σημείων — Κίνδυνος συγχύσεως}

33

2018/C 72/43

Υπόθεση T-273/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 — Sun Media κατά EUIPO — Meta4 Spain (METAPORN) {Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης METAPORN — Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα META4, καθώς και προγενέστερο εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης meta4 και προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήμα meta4 — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001] — Ομοιότητα των υπηρεσιών — Έννοια των συμπληρωματικών υπηρεσιών — Ομοιότητα των σημείων — Κίνδυνος συγχύσεως}

34

2018/C 72/44

Υπόθεση T-398/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 — Starbucks κατά EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS) {Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος COFFEE ROCKS της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Προγενέστερα εικονιστικά σήματα STARBUCKS COFFEE της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Ομοιότητα των σημείων — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001] — Άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]}

34

2018/C 72/45

Υπόθεση T-630/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 — Dehtochema Bitumat κατά ECHA (REACH — Οφειλόμενο τέλος για την καταχώριση ουσίας — Μείωση παρεχόμενη στις ΜΜΕ — Σύσταση 2003/361/ΕΚ — Έννοια της συνδεδεμένης επιχειρήσεως — Υποβολή «εσφαλμένης δηλώσεως περί του μεγέθους επιχειρήσεως» — Μείωση κατά 50 % του ποσού του εφαρμοστέου διοικητικού τέλους — Αρμοδιότητα του ECHA — Παύση παραγωγής της ουσίας)

35

2018/C 72/46

Υπόθεση T-804/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Ιανουαρίου 2018 — LG Electronics, κατά EUIPO (Dual Edge) {Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dual Edge — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]}

36

2018/C 72/47

Υπόθεση T-231/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Ιανουαρίου 2018 — SE κατά Συμβουλίου (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Αποδοχές — Οικογενειακά επιδόματα — Άρθρο 2, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, του παραρτήματος VII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων — Έννοια του συντηρούμενου τέκνου — Έννοια του τέκνου έναντι του οποίου ο υπάλληλος έχει υποχρέωση διατροφής σύμφωνα με δικαστική απόφαση βασιζόμενη στη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ανηλίκων — Άρνηση αναγνωρίσεως της ιδιότητας του συντηρούμενου τέκνου στην εγγονή του υπαλλήλου)

36

2018/C 72/48

Υπόθεση T-809/17: Προσφυγή της 7ης Δεκεμβρίου 2017 — Intercontact Budapest κατά CdT

37

2018/C 72/49

Υπόθεση T-816/17: Προσφυγή της 14ης Δεκεμβρίου 2017 — Λουξεμβούργο κατά Επιτροπής

38

2018/C 72/50

Υπόθεση T-819/17: Προσφυγή της 18ης Δεκεμβρίου 2017 — Sierra κατά EUIPO

39

2018/C 72/51

Υπόθεση T-823/17: Προσφυγή της 20ής Δεκεμβρίου 2017 — Etnia Dreams κατά EUIPO — Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Υπόθεση T-834/17: Αγωγή της 29ης Δεκεμβρίου 2017 — United Parcel Service κατά Επιτροπής

41

2018/C 72/53

Υπόθεση T-835/17: Προσφυγή της 29ης Δεκεμβρίου 2017 — Eurofer κατά Επιτροπής

42

2018/C 72/54

Υπόθεση T-837/17: Προσφυγή της 28ης Δεκεμβρίου 2017 — Negru κατά EUIPO — Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Υπόθεση T-3/18: Προσφυγή της 9ης Ιανουαρίου 2018 — Holzer y Cia κατά EUIPO — Annco (ANN TAYLOR)

43

2018/C 72/56

Υπόθεση T-4/18: Προσφυγή της 9ης Ιανουαρίου 2018 — Holzer y Cia κατά EUIPO — Annco (AT ANN TAYLOR)

44

2018/C 72/57

Υπόθεση T-5/18: Προσφυγή της 3ης Ιανουαρίου 2018 — Hamburg Beer Company κατά EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

45

2018/C 72/58

Υπόθεση T-6/18: Προσφυγή της 2ας Ιανουαρίου 2018 — Hamburg Beer Company κατά EUIPO (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Υπόθεση T-7/18: Προσφυγή της 8ης Ιανουαρίου 2018 — inforsacom Informationssysteme κατά EUIPO (Business and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Υπόθεση T-9/18: Προσφυγή της 8ης Ιανουαρίου 2018 — Addiko Bank κατά EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Υπόθεση T-12/18: Προσφυγή της 11ης Ιανουαρίου 2018 — Zweirad-Center Stadler κατά EUIPO — Triumph Designs (Triumph)

47


EL

 

Top