Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:277:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 277, 21 Αυγούστου 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 277

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

60ό έτος
21 Αυγούστου 2017


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2017/C 277/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2017/C 277/02

Υπόθεση C-258/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 13ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Curtea de Apel Alba Iulia (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Eugenia Florescu κ.λπ. κατά Casa Judeţeană de Pensii Sibiu κ.λπ. (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 143 ΣΛΕΕ — Δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών κράτους μέλους — Χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικαιούχου κράτους μέλους — Κοινωνική πολιτική — Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως — Εθνική νομοθεσία η οποία απαγορεύει τη σώρευση συντάξεως του δημόσιου τομέα με εισοδήματα από την άσκηση μισθωτών δραστηριοτήτων σε δημόσιο φορέα — Διαφορετική μεταχείριση των προσώπων που διορίζονται για συνταγματικώς ορισμένη θητεία και των τακτικών δικαστών)

2

2017/C 277/03

Υπόθεση C-368/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — διαδικασία που κίνησε η Ilves Jakelu Oy] (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 97/67/ΕΚ — Άρθρο 9 — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Ταχυδρομικές υπηρεσίες — Έννοιες της καθολικής υπηρεσίας και των βασικών απαιτήσεων — Γενικές και ειδικές άδειες — Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σε εκτέλεση συμβάσεων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεμονωμένης διαπραγμάτευσης — Επιβαλλόμενοι όροι)

3

2017/C 277/04

Υπόθεση C-436/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Λιθουανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Lietuvos κατά «Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB [Προδικαστική παραπομπή — Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 — Άρθρο 3, παράγραφος 1 — Χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής — Έργο για την εγκατάσταση περιφερειακού συστήματος διαχειρίσεως αποβλήτων — Παρατυπίες — Έννοια του «πολυετούς προγράμματος» — Τελική ολοκλήρωση του πολυετούς προγράμματος — Προθεσμία παραγραφής]

4

2017/C 277/05

Υπόθεση C-513/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Λιθουανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — διαδικασία που κίνησε η «Agrodetalé» UAB (Προδικαστική παραπομπή — Εσωτερική αγορά — Έγκριση ΕΚ τύπου — Οδηγία 2003/37/ΕΚ — Πεδίο εφαρμογής — Γεωργικοί ή δασικοί ελκυστήρες — Διάθεση στην αγορά και ταξινόμηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται από τρίτη χώρα — Έννοιες «νέο όχημα» και «θέση σε λειτουργία»)

5

2017/C 277/06

Υπόθεση C-549/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 22ας Ιουνίου 2017 [αίτηση του Förvaltningsrätten i Linköping (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — E.ON Biofor Sverige AB κατά Statens energimyndighet [Προδικαστική παραπομπή — Προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές — Βιοκαύσιμα χρησιμοποιούμενα για μεταφορές — Οδηγία 2009/28/ΕΚ — Άρθρο 18, παράγραφος 1 — Σύστημα «ισοζυγίου μάζας» με σκοπό να διασφαλίζεται ότι το βιοαέριο πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια αειφορίας — Κύρος — Άρθρα 34 και 114 ΣΛΕΕ — Εθνική ρύθμιση επιβάλλουσα την επίτευξη του ισοζυγίου μάζας εντός τοποθεσίας με σαφή όρια — Πρακτική της αρμόδιας εθνικής αρχής δεχόμενη ότι η προϋπόθεση αυτή πληρούται όταν το αειφόρο βιοαέριο μεταφέρεται μέσω του εθνικού δικτύου αγωγού φυσικού αερίου — Απόφαση της εν λόγω αρχής αποκλείουσα την πλήρωση της προϋποθέσεως αυτής σε περίπτωση εισαγωγής από άλλα κράτη μέλη αειφόρου βιοαερίου μέσω των διασυνδεδεμένων εθνικών δικτύων αγωγών φυσικού αερίου — Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων]

5

2017/C 277/07

Υπόθεση C-587/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Λιθουανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras κατά Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė (Προδικαστική παραπομπή — Ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων — Τροχαίο ατύχημα το οποίο συνέβη το 2006 μεταξύ οχημάτων που έχουν τη συνήθη στάθμευσή τους σε διαφορετικά κράτη μέλη — Ενοποιημένη συμφωνία του συμβουλίου των γραφείων διεθνούς ασφάλισης — Αναρμοδιότητα του Δικαστηρίου — Οδηγία 2009/103/ΕΚ — Δεν έχει εφαρμογή ratione temporis — Οδηγίες 72/166/ΕΟΚ, 84/5/ΕΟΚ και 2000/26/ΕΚ — Δεν έχουν εφαρμογή ratione materiae — Άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Δεν έχει εφαρμογή — Περίπτωση στην οποία δεν εφαρμόζεται το δίκαιο της Ένωσης)

6

2017/C 277/08

Υπόθεση C-591/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 13ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — The Queen, κατόπιν αιτήσεως της: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited κατά Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 355, σημείο 3, ΣΛΕΕ — Καθεστώς του Γιβραλτάρ — Άρθρο 56 ΣΛΕΕ — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Αμιγώς εσωτερική κατάσταση — Απαράδεκτο)

7

2017/C 277/09

Υπόθεση C-610/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 14ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Stichting Brein κατά Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (Προδικαστική παραπομπή — Διανοητική και βιομηχανική ιδιοκτησία — Οδηγία 2001/29/ΕΚ — Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων — Άρθρο 3, παράγραφος 1 — Παρουσίαση στο κοινό — Έννοια — Πλατφόρμα ανταλλαγής αρχείων μέσω διαδικτύου — Ανταλλαγή προστατευόμενων αρχείων χωρίς άδεια του δικαιούχου)

8

2017/C 277/10

Υπόθεση C-621/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 21ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Cour de cassation (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — N. W, L. W, C. W κατά Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 85/374/ΕΟΚ — Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων — Άρθρο 4 — Φαρμακευτικά εργαστήρια — Εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Β — Σκλήρυνση κατά πλάκας — Απόδειξη του ελαττώματος του εμβολίου και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ ελαττώματος και βλάβης — Βάρος αποδείξεως — Αποδεικτικά μέσα — Έλλειψη ομοφωνίας στην επιστημονική κοινότητα — Σοβαρές, ακριβείς και συγκλίνουσες ενδείξεις που επαφίενται στην εκτίμηση του δικαστή της ουσίας — Επιτρεπτό — Προϋποθέσεις)

8

2017/C 277/11

Υπόθεση C-678/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 14ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Mohammad Zadeh Khorassani κατά Kathrin Pflanz (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2004/39/ΕΚ — Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων — Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 2 — Έννοια του όρου «επενδυτικές υπηρεσίες» — Παράρτημα I, τμήμα A, σημείο 1 — Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα — Ζήτημα κατά πόσον περιλαμβάνει τη διαμεσολάβηση με σκοπό τη σύναψη συμβάσεως για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου)

9

2017/C 277/12

Υπόθεση C-685/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 14ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Online Games Handels GmbH κ.λπ. κατά Landespolizeidirektion Oberösterreich (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 49 ΣΛΕΕ — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Άρθρο 56 ΣΛΕΕ — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Τυχερά παίγνια — Περιοριστική ρύθμιση κράτους μέλους — Διοικητικές κυρώσεις ποινικού χαρακτήρα — Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος — Αναλογικότητα — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρο 47 — Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας — Εθνική ρύθμιση προβλέπουσα υποχρέωση του δικαστή να ερευνά αυτεπαγγέλτως τα στοιχεία που του υποβάλλονται στο πλαίσιο της διώξεως των διοικητικών παραβάσεων ποινικού χαρακτήρα — Σύμφωνη ρύθμιση)

10

2017/C 277/13

Υπόθεση C-9/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 21ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Amtsgericht Kehl (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — ποινική διαδικασία κατά Α [Προδικαστική παραπομπή — Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης — Κανονισμός (ΕΚ) 562/2006 — Κοινοτικός κώδικας σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (Κώδικας συνόρων του Σένγκεν) — Άρθρα 20 και 21 — Διέλευση από τα εσωτερικά σύνορα — Έλεγχοι στο εσωτερικό της επικράτειας — Εθνική κανονιστική ρύθμιση που επιτρέπει τους ελέγχους ταυτότητας προσώπων που συλλαμβάνονται εντός ζώνης 30 χιλιομέτρων από τα κοινά σύνορα με άλλα κράτη που μετέχουν στη Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν — Δυνατότητα ελέγχου ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς του προσώπου και της συνδρομής ιδιαίτερων περιστάσεων — Εθνική κανονιστική ρύθμιση που επιτρέπει ορισμένα μέτρα ελέγχου προσώπων εντός σιδηροδρομικών σταθμών]

10

2017/C 277/14

Υπόθεση C-19/16 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2017 — Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Αίτηση αναιρέσεως — Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) — Καταπολέμηση της τρομοκρατίας — Συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν — Κανονισμός (ΕΚ) 881/2002 — Δέσμευση των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων των φυσικών και νομικών προσώπων που περιλαμβάνονται σε κατάλογο τον οποίο συνέταξε η Επιτροπή Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών — Εκ νέου καταχώριση των ονομάτων των προσώπων αυτών στον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού 881/2002 κατόπιν της ακυρώσεως της αρχικής καταχωρίσεως — Διάλυση του νομικού προσώπου εκκρεμούσης της δίκης — Ικανότητα διαδίκου]

11

2017/C 277/15

Υπόθεση C-20/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 22ας Ιουνίου 2017 (αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel κατά Finanzamt Offenburg (Προδικαστική παραπομπή — Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων — Εισοδήματα που αποκτήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος κατοικίας — Μέθοδος απαλλαγής από τον φόρο με την επιφύλαξη εφαρμογής προοδευτικού φορολογικού συντελεστή στο κράτος μέλος κατοικίας — Εισφορές ασφαλίσεως γήρατος και ασφαλίσεως ασθενείας που παρακρατούνται από εισοδήματα κτηθέντα σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος κατοικίας — Έκπτωση των εισφορών αυτών — Προϋπόθεση να μην έχουν άμεση σχέση με απαλλασσόμενα εισοδήματα)

12

2017/C 277/16

Υπόθεση C-26/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 14ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda κατά Autoridade Tributária e Aduaneira [Προδικαστική παραπομπή — Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρο 138, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ — Προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο της ενδοκοινοτικής παραδόσεως ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου — Διαμονή του αποκτώντος στο κράτος μέλος προορισμού — Προσωρινή ταξινόμηση στο κράτος μέλος προορισμού — Κίνδυνος φοροδιαφυγής — Καλή πίστη του πωλητή — Καθήκον επιμέλειας του πωλητή]

12

2017/C 277/17

Υπόθεση C-38/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 14ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Compass Contract Services Limited κατά Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [Προδικαστική παραπομπή — Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ — Δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ — Λεπτομερείς κανόνες — Αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της φορολογικής ουδετερότητας — Αρχή της αποτελεσματικότητας — Εθνική νομοθεσία εισάγουσα προθεσμία παραγραφής]

13

2017/C 277/18

Υπόθεση C-49/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 22ας Ιουνίου 2017 [αίτηση του Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Unibet International Ltd. κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Προδικαστική παραπομπή — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Περιορισμοί — Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας για τη διοργάνωση διαδικτυακών τυχηρών παιγνίων — Εκ των πραγμάτων αδυναμία αποκτήσεως τέτοιας άδειας από ιδιωτικούς φορείς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη)

14

2017/C 277/19

Υπόθεση C-75/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 14ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Tribunale Ordinario di Verona (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli κατά Banco Popolare — Società Cooperativa [Προδικαστική παραπομπή — Προστασία των καταναλωτών — Διαδικασίες εναλλακτικής επιλύσεως διαφορών (ΕΕΔ) — Οδηγία 2008/52/ΕΚ — Οδηγία 2013/11/ΕΕ — Άρθρο 3, παράγραφος 2 — Ανακοπή ασκηθείσα από καταναλωτές στο πλαίσιο διαδικασίας εκδόσεως διαταγής πληρωμής την οποία κίνησε πιστωτικό ίδρυμα — Δικαίωμα προσβάσεως στη Δικαιοσύνη — Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα υποχρεωτική προσφυγή σε διαδικασία διαμεσολαβήσεως — Υποχρεωτική επικουρία από δικηγόρο — Προϋπόθεση του παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος]

15

2017/C 277/20

Υπόθεση C-126/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 22ας Ιουνίου 2017 [αίτηση του Rechtbank Midden-Nederland (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Federatie Nederlandse Vakvereniging κ.λπ. κατά Smallsteps BV (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2001/23/ΕΚ — Άρθρα 3 έως 5 — Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων — Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων — Εξαιρέσεις — Διαδικασία αφερεγγυότητας — «pre pack» — Επιβίωση επιχειρήσεως)

15

2017/C 277/21

Υπόθεση C-249/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Oberster Gerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Saale Kareda κατά Stefan Benkö [Προδικαστική παραπομπή — Διεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις — Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 — Άρθρο 7, σημείο 1 — Έννοια των όρων «διαφορές εκ συμβάσεως» και «σύμβαση παροχής υπηρεσιών» — Αναγωγή συνοφειλέτη κατά των εις ολόκληρον ευθυνομένων συνοφειλετών του από σύμβαση πιστώσεως — Καθορισμός του τόπου εκτελέσεως της συμβάσεως πιστώσεως]

16

2017/C 277/22

Υπόθεση C-279/16 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2017 — Βασίλειο της Ισπανίας κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δημοκρατίας της Λεττονίας (Αναίρεση — Προσφυγή ακυρώσεως — ΕΓΤΠΕ, ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ — Δαπάνες αποκλειόμενες από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το Βασίλειο της Ισπανίας)

17

2017/C 277/23

Υπόθεση C-349/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — T.KUP SAS κατά Belgische Staat [Προδικαστική παραπομπή — Ντάμπινγκ — Κανονισμός (ΕΚ) 1472/2006 — Εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων με το άνω μέρος από δέρμα, καταγωγής Κίνας και Βιετνάμ — Κύρος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1294/2009 — Διαδικασία επανεξετάσεως μέτρων αντιντάμπινγκ των οποίων επίκειται η λήξη ισχύος — Μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς — Δειγματοληψία — Συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης]

17

2017/C 277/24

Υπόθεση C-422/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 14ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Landgericht Trier (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Verband Sozialer Wettbewerb eV κατά TofuTown.com GmbH [Προδικαστική παραπομπή — Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων — Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 — Άρθρο 78 και παράρτημα VII, μέρος III — Απόφαση 2010/791/ΕΕ — Ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες πώλησης — «Γάλα» και «γαλακτοκομικά προϊόντα» — Ονομασίες που χρησιμοποιούνται για την προώθηση και την εμπορία αμιγώς φυτικών τροφίμων]

18

2017/C 277/25

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-444/16 και C-445/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2017 [αιτήσεις του Cour d’appel de Mons (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16) κατά État belge (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 78/660/ΕΟΚ — Ετήσιοι λογαριασμοί εταιριών ορισμένων μορφών — Αρχή της πραγματικής εικόνας — Αρχή της συνέσεως — Εταιρία εκδότρια δικαιώματος προαιρέσεως επί μετοχών που καταχωρίζει λογιστικά ως έσοδο το τίμημα της διαθέσεως του δικαιώματος προαιρέσεως κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσεως κατά την οποία αυτό ασκείται ή κατά τη λήξη της διαρκείας ισχύος του)

19

2017/C 277/26

Υπόθεση C-449/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 21ης Ιουνίου 2017 [αίτηση του Corte d’appello di Genova (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Kerly Del Rosario Martinez Silva κατά Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova [Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική ασφάλιση — Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 — Άρθρο 3 — Οικογενειακές παροχές — Οδηγία 2011/98/ΕΕ — Άρθρο 12 — Δικαίωμα ίσης μεταχειρίσεως — Υπήκοοι τρίτων χωρών κάτοχοι ενιαίας άδειας]

19

2017/C 277/27

Υπόθεση C-662/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 21 Δεκεμβρίου 2016 η Laboratoire de la mer κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 18 Οκτωβρίου 2016 στην υπόθεση T-109/16, Laboratoire de la mer κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20

2017/C 277/28

Υπόθεση C-37/17 P: Αναίρεση που άσκησε στις 24 Ιανουαρίου 2017 ο Rudolf Keil κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 15 Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση T-330/15, Rudolf Keil κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20

2017/C 277/29

Υπόθεση C-87/17 P: Αναίρεση που άσκησε στις 17 Φεβρουαρίου 2017 η CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 19 Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH κατά Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20

2017/C 277/30

Υπόθεση C-177/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Ιταλία) στις 5 Απριλίου 2017 — Demarchi Gino S.a.s. κατά Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

Υπόθεση C-178/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Ιταλία) στις 5 Απριλίου 2017 — Graziano Garavaldi κατά Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

Υπόθεση C-207/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Ιταλία) στις 21 Απριλίου 2017 — Rotho Blaas Srl κατά Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

Υπόθεση C-216/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 24 Απριλίου 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl κατά Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) κ.λπ.

23

2017/C 277/34

Υπόθεση C-270/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Rechtbank Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 18 Μαΐου 2017 — Openbaar Ministerie κατά Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

Υπόθεση C-271/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Rechtbank Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 18 Μαΐου 2017 — Openbaar Ministerie κατά Sławomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

Υπόθεση C-272/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hoge Raad (Κάτω Χώρες) στις 18 Μαΐου 2017 — K.M. Zyla κατά Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

Υπόθεση C-322/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το High Court (Ιρλανδία) στις 30 Μαΐου 2017 — Eugen Bogatu κατά Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

Υπόθεση C-323/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το High Court (Ιρλανδία) στις 30 Μαΐου 2017 — People Over Wind, Peter Sweetman κατά Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

Υπόθεση C-345/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Augstākā tiesa (Λεττονία) στις 12 Ιουνίου 2017 — Sergejs Buivids

27

2017/C 277/40

Υπόθεση C-382/17: Προσφυγή της 26ης Ιουνίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας

27

2017/C 277/41

Υπόθεση C-383/17: Προσφυγή της 26ης Ιουνίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας

28

2017/C 277/42

Υπόθεση C-415/17: Προσφυγή της 10ης Ιουλίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Κροατίας

28

 

Γενικό Δικαστήριο

2017/C 277/43

Υπόθεση T-67/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 2017 — Viraj Profiles κατά Συμβουλίου (Ντάμπινγκ — Εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας — Καθορισμός του κόστους παραγωγής — Έξοδα πωλήσεως, γενικές και διοικητικές δαπάνες — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Ζημία — Αιτιώδης συνάφεια — Καταγγελία — Έναρξη της έρευνας — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως)

30

2017/C 277/44

Υπόθεση T-74/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Ιουλίου 2017 — Γαλλία κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Ενισχύσεις τις οποίες χορήγησε η Γαλλία στην SNCM — Ενισχύσεις αναδιαρθρώσεως και μέτρα ληφθέντα στο πλαίσιο προγράμματος ιδιωτικοποιήσεως — Κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία της αγοράς — Απόφαση κηρύττουσα τις ενισχύσεις παράνομες και ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά — Εκ νέου κίνηση της επίσημης διαδικασίας έρευνας — Υποχρέωση αιτιολογήσεως)

30

2017/C 277/45

Υπόθεση T-343/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Ιουνίου 2017 — Cipriani κατά EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας — Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CIPRIANI — Μη ύπαρξη κακής πίστεως — Άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Δεν υφίσταται προσβολή του δικαιώματος στο φημισμένο όνομα προσώπου — Άρθρο 53, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 207/2009]

31

2017/C 277/46

Υπόθεση T-1/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Ιουλίου 2017 — SNCM κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Ενισχύσεις τις οποίες χορήγησε η Γαλλία στην SNCM — Ενισχύσεις αναδιαρθρώσεως και μέτρα ληφθέντα στο πλαίσιο προγράμματος ιδιωτικοποιήσεως — Κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία της αγοράς — Απόφαση κηρύττουσα τις ενισχύσεις παράνομες και ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά — Κοινωνική πολιτική των κρατών μελών — Εκ νέου κίνηση της επίσημης διαδικασίας έρευνας — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Ίση μεταχείριση — Άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)

32

2017/C 277/47

Υπόθεση T-215/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 2017 — Azarov κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα λόγω της καταστάσεως στην Ουκρανία — Δέσμευση κεφαλαίων — Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων επί των οποίων εφαρμόζεται η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων — Διατήρηση του ονόματος του προσφεύγοντος στον κατάλογο — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Δικαιώματα άμυνας — Δικαίωμα της ιδιοκτησίας — Δικαίωμα ασκήσεως οικονομικής δραστηριότητας — Αναλογικότητα — Κατάχρηση εξουσίας — Αρχή της χρηστής διοικήσεως — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως)

32

2017/C 277/48

Υπόθεση T-221/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 2017 — Arbuzov κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας — Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία — Δέσμευση κεφαλαίων — Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων κατά των οποίων ισχύει η δέσμευση των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων — Διατήρηση του ονόματος του προσφεύγοντος στον κατάλογο — Αρχή της χρηστής διοικήσεως — Δικαιώματα άμυνας — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Δικαίωμα ιδιοκτησίας)

33

2017/C 277/49

Υπόθεση T-234/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Ιουλίου 2017 — Συστέμα Τεκνόλοτζις κατά Επιτροπής [Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) — Συμφωνίες επιχορηγήσεως για τα έργα PlayMancer, Mobiserv και PowerUp — Άρθρο 299 ΣΛΕΕ — Απόφαση που αποτελεί εκτελεστό τίτλο — Προσφυγή ακυρώσεως — Πράξη δεκτική προσφυγής — Παραδεκτό — Αναλογικότητα — Καθήκον επιμέλειας — Υποχρέωση αιτιολογήσεως]

34

2017/C 277/50

Υπόθεση T-287/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2017 — Tayto Group κατά EUIPO — MIP Metro (real) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης real — Πραγματική χρήση — Σχήμα που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα — Άρθρο 15, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Χρήση του σήματος από τρίτον — Άρθρο 15, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009 — Απόδειξη πραγματικής χρήσεως — Άρθρο 15, παράγραφος 1, και άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 207/2009 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως]

34

2017/C 277/51

Υπόθεση T-333/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2017 — Josel κατά EUIPO — Nationale Nederlanden Nederland (NN) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Διεθνής καταχώριση με ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Λεκτικό σήμα NN — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα NN — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη ουσιαστικής χρήσεως του προγενέστερου σήματος — Άρθρο 15, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α', και άρθρο 42, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Σχήμα το οποίο διαφέρει λόγω στοιχείων που μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα]

35

2017/C 277/52

Υπόθεση T-392/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Ιουλίου 2017 — European Dynamics Luxembourg κ.λπ. κατά Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Διαδικασία διαγωνισμού — Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Κατάταξη της προσφοράς προσφέροντος — Απόρριψη της προσφοράς προσφέροντος — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Υπερβολικά χαμηλή προσφορά)

36

2017/C 277/53

Υπόθεση T-623/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 2017 — Lidl Stiftung κατά EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης JEDE FLASCHE ZÄHLT! — Σήμα το οποίο συνίσταται σε διαφημιστικό σύνθημα — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

36

2017/C 277/54

Υπόθεση T-3/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Ιουλίου 2017 — Allstate Insurance κατά EUIPO (DRIVEWISE) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σημείου DRIVEWISE ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', και παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009]

37

2017/C 277/55

Υπόθεση T-27/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Ιουνίου 2017 — Ηνωμένο Βασίλειο κατά Επιτροπής [ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ — Δαπάνες που αποκλείονται από τη χρηματοδότηση — Οπωροκηπευτικά — Πλάνη περί το δίκαιο — Άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 3, του κανονισμού (ΕΚ) 1433/2003 — Άρθρο 52, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1580/2007 — Αρχή της νομιμότητας — Ασφάλεια δικαίου — Ίση μεταχείριση — Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων — Υποχρέωση αιτιολογήσεως]

37

2017/C 277/56

Υπόθεση T-63/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Ιουνίου 2017 — E-Control κατά ACER [Ενέργεια — Όροι προσβάσεως στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας — Αποφάσεις εθνικών ρυθμιστικών αρχών που εγκρίνουν τις μεθόδους καταμερισμού δυναμικότητας για τη διασυνοριακή μεταφορά — Συμβατότητα με τον κανονισμό (ΕΚ) 714/2009 — Γνωμοδότηση του ACER — Έννοια αποφάσεως υποκείμενης σε προσφυγή ενώπιον του ACER — Άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) 713/2009 — Απόφαση του συμβουλίου προσφυγών του ACER που απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη — Πλάνη περί το δίκαιο — Υποχρέωση αιτιολογήσεως]

38

2017/C 277/57

Υπόθεση T-81/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Ιουλίου 2017 — Pirelli Tyre κατά EUIPO (Θέση δύο κυρτών λωρίδων στις παρειές ενός ελαστικού) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναπαριστά δύο κυρτές λωρίδες οι οποίες αναπτύσσονται περιμετρικώς στις παρειές ενός ελαστικού — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα κτηθέντος διά της χρήσεως — Άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 — Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009 — Άρθρο 76 του κανονισμού 207/2009]

39

2017/C 277/58

Υπόθεση T-90/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Ιουλίου 2017 — Murphy κατά EUIPO — Nike Innovate (Περικάρπιο ηλεκτρονικού ρολογιού) [Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Καταχωρισθέν κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που απεικονίζει περικάρπιο ηλεκτρονικού ρολογιού — Προγενέστερο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Λόγος ακυρότητας — Ατομικός χαρακτήρας — Διαφορετική συνολική εντύπωση — Άρθρο 6 και άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρο 62 του κανονισμού 6/2002]

39

2017/C 277/59

Υπόθεση T-306/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Ιουλίου 2017 — Gamet κατά EUIPO — «Metal-Bud II» Robert Gubała (Θυρολαβή) [Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας — Καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που αναπαριστά θυρολαβή — Προγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγμα — Λόγος ακυρότητας — Έλλειψη ατομικού χαρακτήρα — Βαθμός ελευθερίας του δημιουργού — Έλλειψη συνολικής διαφορετικής εντυπώσεως — Άρθρο 6 και άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 — Αποδεικτικά στοιχεία προς στήριξη της ανακοπής υποβληθέντα μετά την παρέλευση της ταχθείσας προθεσμίας — Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων το πρώτον ενώπιον του τμήματος προσφυγών — Διακριτική ευχέρεια του τμήματος προσφυγών — Άρθρο 63 του κανονισμού 6/2002]

40

2017/C 277/60

Υπόθεση T-359/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 2017 — Axel Springer κατά EUIPO — Stiftung Warentest (TestBild) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης TestBild — Προγενέστερα εικονιστικά εθνικά σήματα test — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Ομοιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών — Ομοιότητα των σημείων — Εγγενής διακριτικός χαρακτήρας — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

41

2017/C 277/61

Υπόθεση T-406/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου 2017 — Dogg Label κατά EUIPO — Chemoul (JAPRAG) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης JAPRAG — Προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήμα JAPAN-RAG — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Ομοιότητα των σημείων — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

41

2017/C 277/62

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-427/16 έως T-429/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Ιουνίου 2017 — Martín Osete κατά EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE κ.λπ.) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία έκπτωσης — Λεκτικά σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER και AN IDEAL HUSBAND — Απουσία ουσιαστικής χρήσεως των σημάτων — Άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Απουσία εύλογης αιτίας για τη μη χρήση]

42

2017/C 277/63

Υπόθεση T-448/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Ιουνίου 2017 — Mr. Kebab κατά EUIPO — Mister Kebap (Mr. KEBAB) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Mr. KEBAB — Προγενέστερο εικονιστικό ισπανικό σήμα MISTER KEBAP — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

43

2017/C 277/64

Υπόθεση T-470/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2017 — X-cen-tek κατά EUIPO (Απεικόνιση ενός τριγώνου) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απεικονίζει ένα τρίγωνο — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

43

2017/C 277/65

Υπόθεση T-479/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2017 — Colgate-Palmolive κατά EUIPO (AROMASENSATIONS) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος AROMASENSATIONS — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

44

2017/C 277/66

Υπόθεση T-506/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Ιουλίου 2017 – Bodson κ.λπ. κατά ΕΤΕπ (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της ΕΤΕπ — Συμβατική φύση της σχέσεως εργασίας — Αποδοχές — Μεταρρύθμιση του συστήματος αποδοχών και μισθολογικής αναπροσαρμογής — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Ασφάλεια δικαίου — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Αναλογικότητα — Καθήκον μέριμνας — Άρθρο 11, παράγραφος 3, εσωτερικού Κανονισμού της ΕΤΕπ)

44

2017/C 277/67

Υπόθεση T-508/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Ιουλίου 2017 — Bodson κ.λπ. κατά ΕΤΕπ (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της ΕΤΕπ — Συμβατική φύση της σχέσεως εργασίας — Αποδοχές — Μεταρρύθμιση του συστήματος επιδομάτων παραγωγικότητας — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Ασφάλεια δικαίου — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Αναλογικότητα — Καθήκον μέριμνας — Άρθρο 11, παράγραφος 3, εσωτερικού Κανονισμού της ΕΤΕπ — Ίση μεταχείριση)

45

2017/C 277/68

Υπόθεση T-282/17: Προσφυγή της 11ης Μαΐου 2017 —  UI ( *1 ) κατά Συμβουλίου

46

2017/C 277/69

Υπόθεση T-338/17: Προσφυγή της 30ής Μαΐου 2017 — Air France κατά Επιτροπής

46

2017/C 277/70

Υπόθεση T-377/17: Προσφυγή-αγωγή της 15ης Ιουνίου 2017 — SQ κατά ΕΤΕπ

48

2017/C 277/71

Υπόθεση T-399/17: Αγωγή της 28ης Ιουνίου 2017 — Dalli κατά Επιτροπής

49

2017/C 277/72

Υπόθεση T-402/17: Προσφυγή της 27ης Ιουνίου 2017 — Vienna International Hotelmanagement κατά EUIPO (Vienna House)

50

2017/C 277/73

Υπόθεση T-403/17: Προσφυγή της 27ης Ιουνίου 2017 — Vienna International Hotelmanagement κατά EUIPO (VIENNA HOUSE)

51

2017/C 277/74

Υπόθεση T-411/17: Προσφυγή της 30ής Ιουνίου 2017 — Landesbank Baden-Württemberg κατά SRB

51

2017/C 277/75

Υπόθεση T-413/17: Προσφυγή της 29ης Ιουνίου 2017 — Karl Storz κατά EUIPO (3D)

52

2017/C 277/76

Υπόθεση T-414/17: Προσφυγή της 3ης Ιουλίου 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank κατά SRB

53

2017/C 277/77

Υπόθεση T-416/17: Προσφυγή της 3ης Ιουλίου 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά EUIPO — Papouis Dairies (fino)

53

2017/C 277/78

Υπόθεση T-417/17: Προσφυγή της 3ης Ιουλίου 2017 — Κύπρος κατά EUIPO — Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

54

2017/C 277/79

Υπόθεση T-418/17: Προσφυγή της 4ης Ιουλίου 2017 — Eduard Meier κατά EUIPO — Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

55

2017/C 277/80

Υπόθεση T-419/17: Προσφυγή της 4ης Ιουλίου 2017 — Mendes κατά EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3)

55

2017/C 277/81

Υπόθεση T-420/17: Προσφυγή της 10ης Ιουλίου 2017 — Portigon κατά SRB

56

2017/C 277/82

Υπόθεση T-425/17: Προσφυγή της 3ης Ιουλίου 2017 — Capo d’Anzio κατά Επιτροπής

57

2017/C 277/83

Υπόθεση T-426/17: Προσφυγή της 5ης Ιουλίου 2017 — Item Industrietechnik κατά EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/84

Υπόθεση T-427/17: Προσφυγή της 5ης Ιουλίου 2017 — Item Industrietechnik κατά EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/85

Υπόθεση T-428/17: Προσφυγή της 11ης Ιουλίου 2017 — Alpine Welten Die Bergführer κατά EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

60

2017/C 277/86

Υπόθεση T-778/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Ιουνίου 2017 — It Works κατά EUIPO — KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

60

2017/C 277/87

Υπόθεση T-53/17: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Ιουνίου 2017 — Austrian Power Grid κατά ACER

61


 


EL

 

Για λόγους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν τεύχος δεν μπορούν πλέον να κοινολογηθούν, οπότε μία νέα αυθεντική έκδοση έχει δημοσιευθεί.

Top