EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:410:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 410, 7 Νοεμβρίου 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 410

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

59ο έτος
7 Νοεμβρίου 2016


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2016/C 410/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2016/C 410/02

Υπόθεση C-432/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ισπανία) στις 2 Αυγούστου 2016 — Carolina Minayo Luque κατά Quitxalla Stars, S.L. και Fondo de Garantia Salarial

2

2016/C 410/03

Υπόθεση C-433/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Corte suprema di cassazione (Ιταλία) στις 3 Αυγούστου 2016 — Bayerische Motoren Werke AG κατά Acacia Srl

3

2016/C 410/04

Υπόθεση C-443/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado contencioso administrativo de Madrid (Ισπανία) στις 8 Αυγούστου 2016 — Francisco Rodrigo Sanz κατά Universidad Politécnica de Madrid

4

2016/C 410/05

Υπόθεση C-444/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Cour d’appel de Mons (Βέλγιο) στις 8 Αυγούστου 2016 — Immo Chiaradia SPRL κατά Βελγικού Δημοσίου

5

2016/C 410/06

Υπόθεση C-445/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Cour d’appel de Mons (Βέλγιο) στις 8 Αυγούστου 2016 — Docteur De Bruyne SPRL κατά Βελγικού Δημοσίου

6

2016/C 410/07

Υπόθεση C-446/16 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 9 Αυγούστου 2016 οι Kohrener Landmolkerei GmbH και DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 8 Ιουνίου 2016 στην υπόθεση T-178/15, Kohrener Landmolkerei και DHG κατά Επιτροπής

7

2016/C 410/08

Υπόθεση C-449/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Corte d’appello di Genova (Ιταλία) στις 11 Αυγούστου 2016 — Kerly Del Rosario Martinez Silva κατά Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

8

2016/C 410/09

Υπόθεση C-463/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) στις 17 Αυγούστου 2016 — Stadion Amsterdam CV κατά Staatssecretaris van Financiën

8

2016/C 410/10

Υπόθεση C-489/16: Προσφυγή της 9ης Σεπτεμβρίου 2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

9

 

Γενικό Δικαστήριο

2016/C 410/11

Υπόθεση T-309/10 RENV: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 — Klein κατά Επιτροπής (Εξωσυμβατική ευθύνη — Οδηγία 93/42/ΕΟΚ — Εναρμονισμένο καθεστώς για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των ασθενών, των χρηστών και άλλων προσώπων, όσον αφορά τη χρήση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων — Άρθρο 8 — Κοινοποίηση αποφάσεως περί απαγορεύσεως της διαθέσεως στην αγορά — Μη λήψη θέσεως εκ μέρους της Επιτροπής — Άρθρο 18 — Αδικαιολόγητη σήμανση CE — Ζημία — Κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες — Αιτιώδης συνάφεια)

10

2016/C 410/12

Υπόθεση T-363/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 — Secolux κατά Επιτροπής [Πρόσβαση στα έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Έγγραφα σχετικά με διαδικασία υποβολής προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών — Άρνηση πρόσβασης — Εξαίρεση που αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου — Εξαίρεση που αφορά την προστασία των εμπορικών συμφερόντων — Εξαίρεση που αφορά την προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων — Μερική πρόσβαση — Υπερισχύον δημόσιο συμφέρον — Υποχρέωση αιτιολόγησης]

10

2016/C 410/13

Υπόθεση T-435/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 — Tose’e Ta’avon Bank κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν με σκοπό την παρεμπόδιση της διαδόσεως των πυρηνικών όπλων — Δέσμευση κεφαλαίων — Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας — Ανάθεση εκτελεστικής αρμοδιότητας στο Συμβούλιο — Κριτήριο σχετικό με τις οντότητες που παρέχουν στήριξη στην Ιρανική Κυβέρνηση — Νομικό σφάλμα — Πλάνη περί τα πράγματα — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Αναλογικότητα — Θεμελιώδη δικαιώματα)

11

2016/C 410/14

Υπόθεση T-437/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 — Ηνωμένο Βασίλειο κατά Επιτροπής [ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων — ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ — Δαπάνες αποκλειόμενες από τη χρηματοδότηση — Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειρίσεως και ελέγχου — Μειώσεις και αποκλεισμός από τη χρηματοδότηση σε περίπτωση μη τηρήσεως των κανόνων περί πολλαπλής συμμορφώσεως — Κατ’ αποκοπήν δημοσιονομική διόρθωση την οποία αποφάσισε η Επιτροπή σύμφωνα με εσωτερικού χαρακτήρα κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν υιοθετηθεί στον οικείο τομέα — Βάρος αποδείξεως — Ερμηνεία του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009]

12

2016/C 410/15

Υπόθεση T-632/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 — Intercon κατά Επιτροπής [Ρήτρα διαιτησίας — Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) — Απόφαση της Επιτροπής να απαιτήσει την επιστροφή των καταβληθέντων στην ενάγουσα ποσών — Συμβατική φύση της διαφοράς — Άρθρο 44, παράγραφος 1, στοιχείο γ', και παράγραφος 5α, του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Μαΐου 1991 — Παραδεκτό — Έκταση του ελέγχου — Έγγραφα και παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν μετά τη λήξη των σχετικών προθεσμιών]

12

2016/C 410/16

Υπόθεση T-206/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 — Intercon κατά Επιτροπής [Ρήτρα διαιτησίας — Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) — Σύμβαση επιχορηγήσεως για το έργο «Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human» — Απόφαση της Επιτροπής να απαιτήσει την επιστροφή μέρους των καταβληθέντων ποσών — Απαράδεκτο — Άρθρο 44, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Μαΐου 1991 — Έγγραφα και παρατηρήσεις που κατατέθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας]

13

2016/C 410/17

Υπόθεση T-228/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 — Grupo de originación y análisis κατά EUIPO — Bankinter (BK PARTNERS) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης BK PARTNERS — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό και προγενέστερο εθνικό εικονιστικό σήμα bk. — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

14

2016/C 410/18

Υπόθεση T-237/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 — Łabowicz κατά EUIPO — Pure Fishing (NANO) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης NANO — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Άρθρο 52, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού 207/2009]

14

2016/C 410/19

Υπόθεση T-362/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 — Lacamanda Group κατά EUIPO — Woolley (HENLEY) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας — Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης HENLEY — Προγενέστερα λεκτικά σήματα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης HENLEYS — Άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή από τη φήμη του προγενέστερου σήματος]

15

2016/C 410/20

Υπόθεση T-400/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 — Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto κατά EUIPO — University College London (CITRUS SATURDAY) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης CITRUS SATURDAY — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα CITRUS — Εκπρόθεσμη κατάθεση εγγράφων — Διακριτική ευχέρεια που παρέχει το άρθρο 74, παράγραφος 2, του κανονισμού — Κανόνας 19 και κανόνας 20, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95]

15

2016/C 410/21

Υπόθεση T-449/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2016 — Satkirit Holdings κατά EUIPO — Advanced Mailing Solutions (luvo) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης luvo — Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης luvo — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Ομοιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

16

2016/C 410/22

Υπόθεση T-450/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2016 — Satkirit Holdings κατά EUIPO — Advanced Mailing Solutions (luvoworld) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης luvoworld — Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης luvo — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Ομοιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

17

2016/C 410/23

Υπόθεση T-476/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 — European Food κατά EUIPO — Société des produits Nestlé (FITNESS) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας — Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης FITNESS — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία βʹ και γʹ, άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, και άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Κανόνας 37, στοιχείο βʹ, σημείο iv, και κανόνας 50, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 — Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για πρώτη φορά ενώπιον του τμήματος προσφυγών]

17

2016/C 410/24

Υπόθεση T-512/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 — Sun Cali κατά EUIPO — Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης SUN CALI — Προγενέστερο εθνικό εικονιστικό σήμα CaLi co — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (EK) 207/2009 — Εκπροσώπηση ενώπιον του τμήματος προσφυγών — Πραγματική και ενεργός βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση εντός της Ένωσης — Νομικά πρόσωπα οικονομικώς συνδεόμενα μεταξύ τους — Άρθρο 92, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009]

18

2016/C 410/25

Υπόθεση T-539/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 — LLR-G5 κατά EUIPO — Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 — Προγενέστερα λεκτικά διεθνή σήματα Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 και Silicium Organique G5 — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

19

2016/C 410/26

Υπόθεση T-684/15 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 — Weissenfels κατά Κοινοβουλίου (Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Εξωσυμβατική ευθύνη — Αμεροληψία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης — Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα)

19

2016/C 410/27

Υπόθεση T-750/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 — Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft κ.λπ. κατά Επιτροπής [Προσφυγή ακυρώσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές — Ενίσχυση που χορηγήθηκε βάσει ορισμένων διατάξεων του τροποποιημένου γερμανικού νόμου περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (νόμος EEG de 2014) — Ενίσχυση υπέρ της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και μειωμένη επιβάρυνση EEG για τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας — Απόφαση με την οποία η ενίσχυση κηρύσσεται συμβατή με την εσωτερική αγορά — Προσφυγή ακυρώσεως — Έλλειψη εννόμου συμφέροντος — Απαράδεκτο]

20

2016/C 410/28

Υπόθεση T-761/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 — Sogepa κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Επιχείρηση παραγωγής κρυστάλλινων ειδών — Ενίσχυση υπό μορφή δανείου — Απόφαση με την οποία η ενίσχυση κηρύσσεται ασύμβατη με την εσωτερική αγορά — Υποχρέωση ανακτήσεως της ενισχύσεως που έχει χορηγηθεί σε επιχείρηση υπό πτώχευση — Παράβαση των τυπικών προϋποθέσεων — Απαράδεκτο)

20

2016/C 410/29

Υπόθεση T-78/16: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2016 — Sartour κατά Κοινοβουλίου (Δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών — Σύμβαση παραχωρήσεως με αντικείμενο την τροφοδοσία σε κτήριο το οποίο στεγάζει υπηρεσίες του Κοινοβουλίου — Απόρριψη της προσφοράς υποψηφίου και ανάθεση της εκτελέσεως της συμβάσεως σε άλλον υποψήφιο — Ακύρωση του διαγωνισμού — Κατάργηση της δίκης)

21

2016/C 410/30

Υπόθεση T-256/16 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — Niculae κ.λπ. κατά Ρουμανίας κ.λπ. (Ασφαλιστικά μέτρα — Απόρριψη της κύριας προσφυγής — Κατάργηση της δίκης)

21

2016/C 410/31

Υπόθεση T-632/16: Προσφυγή-αγωγή της 2ας Σεπτεμβρίου 2016 — Haeberlen κατά ENISA

22

2016/C 410/32

Υπόθεση T-647/16: Προσφυγή της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — Camerin κατά Κοινοβουλίου

23

2016/C 410/33

Υπόθεση T-651/16: Προσφυγή της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Crocs κατά EUIPO — Gifi Diffusion (Footwear)

23

2016/C 410/34

Υπόθεση T-657/16: Προσφυγή της 17ης Σεπτεμβρίου 2016 — Márquez Alentà κατά EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (αναπαράσταση ενός μυρμηγκιού)

24

2016/C 410/35

Υπόθεση T-666/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 ο Carlo De Nicola κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 21 Ιουλίου 2016 στην υπόθεση F-100/15, De Nicola κατά ΕΤΕπ

25

2016/C 410/36

Υπόθεση T-669/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 ο Carlo De Nicola κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 21 Ιουλίου 2016 στην υπόθεση F-82/15, De Nicola κατά ΕΤΕπ

25

2016/C 410/37

Υπόθεση T-670/16: Προσφυγή της 16ης Σεπτεμβρίου 2016 — Digital Rights Ireland κατά Επιτροπής

26

2016/C 410/38

Υπόθεση T-672/16: Προσφυγή της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 – C=Holdings κατά EUIPO – Trademarkers (C=commodore)

27

2016/C 410/39

Υπόθεση T-675/16: Προσφυγή της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 — Wirecard κατά EUIPO (mycard2go)

28

2016/C 410/40

Υπόθεση T-676/16: Προσφυγή της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 — Wirecard κατά EUIPO (mycard2go)

29

2016/C 410/41

Υπόθεση T-683/16: Προσφυγή της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 — KUKA Systems κατά EUIPO (MATRIX BODY SHOP)

29

2016/C 410/42

Υπόθεση T-684/16: Προσφυγή της 23ης Σεπτεμβρίου 2016 — Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością κατά EUIPO — Maan (Απορροφητήρες κουζίνας)

30

2016/C 410/43

Υπόθεση T-685/16: Προσφυγή της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 — Jiménez Gasalla κατά EUIPO (B2B SOLUTIONS)

30

2016/C 410/44

Υπόθεση T-687/16: Προσφυγή της 23ης Σεπτεμβρίου 2016 — Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret κατά EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

31

2016/C 410/45

Υπόθεση T-688/16: Προσφυγή-αγωγή της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 — Janssen-Cases κατά Επιτροπής

32

2016/C 410/46

Υπόθεση T-370/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 — Gemeente Eindhoven κατά Επιτροπής

32

2016/C 410/47

Υπόθεση T-446/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 — Indecopi κατά EUIPO — Synergy Group — (PISCO)

33

2016/C 410/48

Υπόθεση T-447/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 — Indecopi κατά EUIPO — Synergy Group (PISCO SOUR)

33

2016/C 410/49

Υπόθεση T-463/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Almashreq Investment Fund κατά Συμβουλίου

33

2016/C 410/50

Υπόθεση T-464/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Othman κατά Συμβουλίου

33

2016/C 410/51

Υπόθεση T-465/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Makhlouf κατά Συμβουλίου

33

2016/C 410/52

Υπόθεση T-466/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Makhlouf κατά Συμβουλίου

34

2016/C 410/53

Υπόθεση T-467/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Drex Technologies κατά Συμβουλίου

34

2016/C 410/54

Υπόθεση T-468/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Souruh κατά Συμβουλίου

34

2016/C 410/55

Υπόθεση T-469/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Bena Properties κατά Συμβουλίου

34

2016/C 410/56

Υπόθεση T-470/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Cham κατά Συμβουλίου

34

2016/C 410/57

Υπόθεση T-471/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Syriatel Mobile Telecom κατά Συμβουλίου

35

2016/C 410/58

Υπόθεση T-705/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Syriatel Mobile Telecom κατά Συμβουλίου

35

2016/C 410/59

Υπόθεση T-706/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Makhlouf κατά Συμβουλίου

35

2016/C 410/60

Υπόθεση T-707/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Souruh κατά Συμβουλίου

35

2016/C 410/61

Υπόθεση T-708/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Cham και Bena Properties κατά Συμβουλίου

35

2016/C 410/62

Υπόθεση T-709/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Almashreq Investment Fund κατά Συμβουλίου

36

2016/C 410/63

Υπόθεση T-710/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Drex Technologies κατά Συμβουλίου

36

2016/C 410/64

Υπόθεση T-711/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Othman κατά Συμβουλίου

36

2016/C 410/65

Υπόθεση T-714/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — Makhlouf κατά Συμβουλίου

36

2016/C 410/66

Υπόθεση T-9/16: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2016 — Skechers USA France κατά EUIPO — IM Production (Υποδήματα)

36

2016/C 410/67

Υπόθεση T-237/16: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 — ΝΙ κατά ΕΕΠΔ

37

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2016/C 410/68

Υπόθεση F-61/12: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2016 — Stepien και Animali κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Συντάξεις — Μεταφορά των εθνικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων — Προτάσεις αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών — Μη βλαπτική πράξη — Απαράδεκτο της προσφυγής — Αίτηση προς το Δικαστήριο ΔΔ για να αποφανθεί χωρίς να εισέλθει στην ουσία — Άρθρο 83 του Κανονισμού Διαδικασίας)

38

2016/C 410/69

Υπόθεση F-75/12: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2016 — Wille και Skovsboell κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Συντάξεις — Μεταφορά των εθνικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων — Προτάσεις αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών — Μη βλαπτική πράξη — Απαράδεκτο της προσφυγής — Αίτηση προς το Δικαστήριο ΔΔ για να αποφανθεί χωρίς να εισέλθει στην ουσία — Άρθρο 83 του Κανονισμού Διαδικασίας)

38

2016/C 410/70

Υπόθεση F-152/12: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2016 — Poniskaitis κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Συντάξεις — Μεταφορά των εθνικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων — Προτάσεις περί αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών — Μη βλαπτική πράξη — Απαράδεκτο της προσφυγής — Αίτηση προς το Δικαστήριο ΔΔ να αποφανθεί χωρίς να εισέλθει στην ουσία — Άρθρο 83 του Κανονισμού Διαδικασίας)

39

2016/C 410/71

Υπόθεση F-39/15: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2016 — Marinozzi κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Συντάξεις — Μεταφορά των εθνικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων — Προτάσεις αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών — Μη βλαπτική πράξη — Απαράδεκτο της προσφυγής — Αίτηση προς το Δικαστήριο ΔΔ για να αποφανθεί χωρίς να εισέλθει στην ουσία — Άρθρο 83 του Κανονισμού Διαδικασίας)

40

2016/C 410/72

Υπόθεση F-87/15: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 6ης Ιουνίου 2016 — Matzke κατά Επιτροπής

40


EL

 

Top