EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 402, 31 Οκτωβρίου 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 402

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

59ο έτος
31 Οκτωβρίου 2016


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2016/C 402/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2016/C 402/02

Υπόθεση C-113/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 — Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προσφυγή ακυρώσεως — Επιλογή της νομικής βάσεως — Άρθρο 43, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ ή άρθρο 43, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ — Κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων — Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 — Άρθρο 7 — Κανονισμός (ΕΕ) 1370/2013 — Άρθρο 2 — Μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των τιμών — Κατώτατες τιμές αναφοράς — Τιμές παρεμβάσεως)

2

2016/C 402/03

Υπόθεση C-409/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 [αίτηση του Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Προδικαστική παραπομπή — Κοινό δασμολόγιο — Συνδυασμένη Ονοματολογία — Κατάταξη των εμπορευμάτων — Ερμηνεία δασμολογικής διακρίσεως της Συνδυασμένης Ονοματολογίας — Οδηγία 2008/118/ΕΚ — Εισαγωγή προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο καταναλώσεως — Τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής — Επιπτώσεις τελωνειακής διασαφήσεως με μνεία εσφαλμένης διακρίσεως της Συνδυασμένης Ονοματολογίας — Παρατυπίες κατά τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο καταναλώσεως)

3

2016/C 402/04

Υπόθεση C-549/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 [αίτηση του Højesteret (Δανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Finn Frogne A/S κατά Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Προδικαστική παραπομπή — Δημόσιες συμβάσεις — Οδηγία 2004/18/ΕΚ — Άρθρο 2 — Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως — Υποχρέωση διαφάνειας — Σύμβαση σχετική με την παράδοση σύνθετου συστήματος επικοινωνίας — Δυσχέρειες κατά την εκτέλεση — Διαφωνία των συμβαλλομένων μερών ως προς την ευθύνη — Εξωδικαστικός διακανονισμός — Περιορισμός του εύρους της συμβάσεως — Μετατροπή εκμισθώσεως υλικού σε πώληση — Ουσιώδης τροποποίηση συμβάσεως — Δικαιολόγηση ως εκ του αντικειμενικού σκοπού επιτεύξεως φιλικού διακανονισμού)

4

2016/C 402/05

Υπόθεση C-584/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Περιβάλλον — Οδηγία 2006/12/ΕΚ — Οδηγία 91/689/ΕΟΚ — Οδηγία 1999/31/ΕΚ — Διαχείριση αποβλήτων — Απόφαση του Δικαστηρίου διαπιστώνουσα παράβαση — Μη εκτέλεση — Άρθρο 260, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ — Χρηματικές κυρώσεις — Χρηματική ποινή — Κατ’ αποκοπήν ποσό)

4

2016/C 402/06

Υπόθεση C-101/15 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 — Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Αίτηση αναιρέσεως — Συμπράξεις — Άρθρο 101 ΣΛΕΕ — Άρθρο 53 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, της 2ας Μαΐου 1992 — Ευρωπαϊκή αγορά υαλοπινάκων αυτοκινήτου — Συμφωνίες περί κατανομής των αγορών και ανταλλαγές ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών — Πρόστιμα — Κατευθυντήριες γραμμές του 2006 για την μέθοδο υπολογισμού των προστίμων — Σημείο 13 — Αξία των πωλήσεων — Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 — Άρθρο 23, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο — Ανώτατο νόμιμο όριο του προστίμου — Συναλλαγματική ισοτιμία για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου του προστίμου — Ύψος του προστίμου — Εξουσία πλήρους δικαιοδοσίας — Επιχειρήσεις που παράγουν ένα μόνον προϊόν — Αναλογικότητα — Ίση μεταχείριση]

5

2016/C 402/07

Υπόθεση C-121/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 [αίτηση του Conseil d’État (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) κατά Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, πρώην GDF Suez (Προδικαστική παραπομπή — Προσέγγιση των νομοθεσιών — Οδηγία 2009/73/ΕΚ — Ενέργεια — Τομέας του φυσικού αερίου — Καθορισμός των τιμών παροχής φυσικού αερίου στους τελικούς πελάτες — Προκαθορισμένα τιμολόγια — Εμπόδιο — Συμβατότητα — Κριτήρια εκτιμήσεως — Σκοποί της ασφάλειας του εφοδιασμού και της εδαφικής συνοχής)

6

2016/C 402/08

Υπόθεση C-160/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — GS Media BV κατά Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (Προδικαστική παραπομπή — Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα — Οδηγία 2001/29/ΕΚ — Κοινωνία της πληροφορίας — Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων — Άρθρο 3, παράγραφος 1 — Παρουσίαση στο κοινό — Έννοια — Διαδίκτυο — Υπερσύνδεσμοι που παρέχουν πρόσβαση σε προστατευόμενα έργα τα οποία κατέστησαν προσβάσιμα σε άλλον ιστότοπο χωρίς την άδεια του δικαιούχου — Έργα τα οποία δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί από τον δικαιούχο — Τοποθέτηση τέτοιων συνδέσμων για κερδοσκοπικό σκοπό)

7

2016/C 402/09

Υπόθεση C-180/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 [αίτηση του Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Borealis AB κ.λπ. κατά Naturvårdsverket (Προδικαστική παραπομπή — Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Οδηγία 2003/87/ΕΚ — Άρθρο 10α — Μέθοδος δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής — Υπολογισμός του ενιαίου διατομεακού διορθωτικού συντελεστή — Απόφαση 2013/448/ΕΕ — Άρθρο 4 — Παράρτημα II — Κύρος — Καθορισμός του δείκτη αναφοράς προϊόντος για το θερμό μέταλλο — Απόφαση 2011/278/ΕΕ — Παράρτημα I — Κύρος — Άρθρο 3, στοιχείο γ' — Άρθρο 7 — Άρθρο 10, παράγραφοι 1 έως 3 και 8 — Παράρτημα IV — Δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για την κατανάλωση και την εξαγωγή θερμότητας — Θερμότητα μετρήσιμη που εξάγεται σε νοικοκυριά — Απαγόρευση της διπλής μετρήσεως των εκπομπών και της διπλής κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής)

7

2016/C 402/10

Υπόθεση C-182/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Σεπτεμβρίου 2016 [αίτηση του Augstākā tiesa (Λεττονία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — δίκη σχετικά με την έκδοση του Aleksei Petruhhin (Προδικαστική παραπομπή — Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Έκδοση σε τρίτο κράτος υπηκόου κράτους μέλους ο οποίος άσκησε το δικαίωμά του ελεύθερης κυκλοφορίας — Πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης — Προστασία των υπηκόων κράτους μέλους έναντι της εκδόσεως — Δεν υφίσταται προστασία των υπηκόων των άλλων κρατών μελών — Περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας — Δικαιολόγηση βάσει της αποτροπής της ατιμωρησίας — Αναλογικότητα — Διακρίβωση του ότι τηρήθηκαν οι εγγυήσεις τις οποίες προβλέπει το άρθρο19 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

9

2016/C 402/11

Υπόθεση C-225/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 [αίτηση του Tribunale di Reggio Calabria (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική δίκη κατά Domenico Politanò (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 49 ΣΛΕΕ — Ελευθερία εγκατάστασης — Τυχερά παίγνια — Περιορισμοί — Υπέρτεροι λόγοι γενικού συμφέροντος — Αναλογικότητα — Δημόσιες συμβάσεις — Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό και αξιολόγηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας — Αποκλεισμός διαγωνιζομένου επειδή δεν προσκόμισε βεβαιώσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής του επάρκειας από δύο διαφορετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα — Οδηγία 2004/18/ΕΚ — Άρθρο 47 — Δυνατότητα εφαρμογής του)

9

2016/C 402/12

Υπόθεση C-310/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 [αίτηση του Cour de cassation (ακυρωτικό δικαστήριο, Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Vincent V. Deroo-Blanquart κατά Sony Europe Limited, διάδοχο της Sony France SA (Προδικαστική παραπομπή — Προστασία των καταναλωτών — Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές — Οδηγία 2005/29/ΕΚ — Άρθρα 5 και 7 — Συνοδευόμενη με παρεπόμενες παροχές προσφορά — Πώληση υπολογιστή εξοπλισμένου με προεγκατεστημένα λογισμικά — Ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με την τιμή — Παραπλανητική παράλειψη — Αδυναμία του καταναλωτή να αποκτήσει τον ίδιο τύπο υπολογιστή χωρίς λογισμικά)

10

2016/C 402/13

Υπόθεση C-459/15 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 — Iranian Offshore Engineering & Construction Co. κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αίτηση αναιρέσεως — Περιοριστικά μέτρα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν — Κατάλογος των προσώπων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζεται η δέσμευση των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων — Υλικοτεχνική υποστήριξη προς την Κυβέρνηση του Ιράν — Καταχώριση στον κατάλογο του ονόματος της προσφεύγουσας και νυν αναιρεσείουσας)

11

2016/C 402/14

Υπόθεση C-461/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 [αίτηση του Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής απόφασης] — E.ON Kraftwerke GmbH κατά Bundesrepublik Deutschland (Προδικαστική παραπομπή — Περιβάλλον — Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Οδηγία 2003/87/ΕΚ — Εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής — Απόφαση 2011/278/ΕΕ — Τροποποίηση της κατανομής — Άρθρο 24, παράγραφος 1 — Υποχρέωση ενημέρωσης την οποία υπέχει ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης — Περιεχόμενο)

11

2016/C 402/15

Υπόθεση C-294/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 28ης Ιουλίου 2016 [αίτηση του Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — JZ κατά Prokuratura Rejonowa Łódź — Śródmieście (Προδικαστική παραπομπή — Επείγουσα προδικαστική διαδικασία — Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις — Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ — Άρθρο 26, παράγραφος 1 — Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως — Αποτελέσματα της παραδόσεως — Αφαίρεση της χρονικής περιόδου της κρατήσεως στο κράτος μέλος εκτελέσεως του εντάλματος — Έννοια του όρου «κράτηση» — Περιοριστικά της ελευθερίας μέτρα πέραν της φυλακίσεως — Κατ’ οίκον περιορισμός σε συνδυασμό με επιτήρηση μέσω ηλεκτρονικής συσκευής — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 6 και 49)

12

2016/C 402/16

Υπόθεση C-328/16: Προσφυγή της 1ης Ιουνίου 2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

13

2016/C 402/17

Υπόθεση C-376/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 7 Ιουλίου 2016 το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 27 Απριλίου 2016 στην υπόθεση T-556/11: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA και Ευρωπαϊκή Δυναμική — Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Τηλεματικής ΑΕ κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

14

2016/C 402/18

Υπόθεση C-393/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 14 Ιουλίου 2016 — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne κατά Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Υπόθεση C-425/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) την 1η Αυγούστου 2016 — Hansruedi Raimund κατά Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Υπόθεση C-431/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Ισπανία) στις 2 Αυγούστου 2016 — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) και Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) κατά José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Υπόθεση C-462/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 17 Αυγούστου 2016 — Finanzamt Bingen-Alzey κατά Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Υπόθεση C-464/16 P: Αίτηση αναιρέσεως που άσκησε στις 18 Αυγούστου 2016 η Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 20 Ιουλίου 2016 στην υπόθεση T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

20

2016/C 402/23

Υπόθεση C-465/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 20 Αυγούστου 2016 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 9 Ιουνίου 2016 στην υπόθεση T-276/13, Growth Energy και Renewable Fuels Association κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21

2016/C 402/24

Υπόθεση C-466/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 20 Αυγούστου 2016 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 9 Ιουνίου 2016 στην υπόθεση T-277/13: Marquis Energy LLC κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

22

 

Γενικό Δικαστήριο

2016/C 402/25

Υπόθεση T-220/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — Scuola Elementare Maria Montessori κατά Επιτροπής [Κρατικές ενισχύσεις — Δημοτικός φόρος ακίνητης περιουσίας — Απαλλαγή για τις μη εμπορικές οντότητες που αναπτύσσουν ειδικές δραστηριότητες — Ενιαίο κείμενο περί φορολογίας εισοδήματος — Απαλλαγή από τον εφάπαξ δημοτικό φόρο — Απόφαση με την οποία εν μέρει διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται κρατική ενίσχυση και εν μέρει κηρύσσεται η ενίσχυση ασύμβατη με την εσωτερική αγορά — Προσφυγή ακυρώσεως — Κανονιστική πράξη για την εφαρμογή της οποίας δεν απαιτούνται εκτελεστικά μέτρα — Άμεσος επηρεασμός — Παραδεκτό — Απόλυτη αδυναμία ανακτήσεως — Άρθρο 14, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 659/1999 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως]

25

2016/C 402/26

Υπόθεση T-392/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — La Ferla κατά Επιτροπής και ΕΟΧΠ (REACH — Οφειλόμενο τέλος για την καταχώριση ουσίας — Μείωση του τέλους στην περίπτωση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων — Σφάλμα στη δήλωση σχετικά με το μέγεθος της επιχειρήσεως — Σύσταση 2003/361/ΕΚ — Απόφαση με την οποία επιβάλλεται διοικητική επιβάρυνση — Αίτηση για παροχή πληροφοριών — Εξουσίες του ΕΟΧΠ — Αναλογικότητα)

25

2016/C 402/27

Υπόθεση T-472/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 — Lundbeck κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων που περιέχουν τη δραστική φαρμακευτική ουσία κιταλοπράμη — Έννοια του περιορισμού του ανταγωνισμού «εξ αντικειμένου» — Δυνητικός ανταγωνισμός — Γενόσημα φάρμακα — Φραγμοί στην είσοδο στην αγορά εξαιτίας υφιστάμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας — Συμφωνίες συναφθείσες μεταξύ του κατόχου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και επιχειρήσεων γενόσημων φαρμάκων — Άρθρo 101, παράγραφοι 1 και 3, ΣΛΕΕ — Πλάνη περί το δίκαιο και πλάνη περί την εκτίμηση — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Δικαιώματα άμυνας — Ασφάλεια δικαίου — Πρόστιμα)

26

2016/C 402/28

Υπόθεση T-620/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — Marchi Industriale κατά ΕΟΧΠ (REACH — Οφειλόμενο τέλος για την καταχώριση ουσίας — Μείωση του τέλους στην περίπτωση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων — Σφάλμα στη δήλωση σχετικά με το μέγεθος της επιχειρήσεως — Σύσταση 2003/361/ΕΚ — Απόφαση με την οποία επιβάλλεται διοικητική επιβάρυνση — Καθορισμός του μεγέθους της επιχειρήσεως — Εξουσίες του ΕΟΧΠ — Υποχρέωση αιτιολογήσεως)

27

2016/C 402/29

Υπόθεση T-695/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 — ENAC κατά INEA (Χρηματοδοτική συνδρομή — Έργα υποδομών κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας — Εκπόνηση μελέτης για την διατροπική ανάπτυξη του αεροδρομίου Bergamo-Orio al Serio — Καθορισμός του τελικού ποσού της χρηματοδοτικής συνδρομής — Μη επιλέξιμες δαπάνες — Πλάνη περί το δίκαιο — Υποχρέωση αιτιολογήσεως)

27

2016/C 402/30

Υπόθεση T-80/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — PT Musim Mas κατά Συμβουλίου [Ντάμπινγκ — Εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ινδονησίας — Οριστική είσπραξη προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ — Οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ — Δικαιώματα άμυνας — Άρθρο 2, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 — Κανονική αξία — Κόστος παραγωγής]

28

2016/C 402/31

Υπόθεση T-111/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — Unitec Bio κατά Συμβουλίου [Ντάμπινγκ — Εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Αργεντινής — Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ — Προσφυγή ακυρώσεως — Ζήτημα κατά πόσον η πράξη της Ένωσης αφορά άμεσα τον προσφεύγοντα — Ζήτημα κατά πόσον η πράξη της Ένωσης αφορά ατομικά τον προσφεύγοντα — Παραδεκτό — Άρθρο 2, παράγραφος 5, του κανονισμού (EK) 1225/2009 — Κανονική αξία — Κόστος παραγωγής]

29

2016/C 402/32

Υποθέσεις T-112/14 έως T-116/14 και T-119/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — Molinos Río de la Plata κ.λπ. κατά Συμβουλίου [Ντάμπινγκ — Εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Αργεντινής — Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ — Προσφυγή ακυρώσεως — Επαγγελματική ένωση — Ζήτημα αν η πράξη την αφορά άμεσα — Ζήτημα αν η πράξη την αφορά ατομικά — Παραδεκτό — Άρθρο 2, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 — Κανονική αξία — Κόστος παραγωγής]

30

2016/C 402/33

Υπόθεση T-117/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — Cargill κατά Συμβουλίου [Ντάμπινγκ — Εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Αργεντινής — Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ — Προσφυγή ακυρώσεως — Ζήτημα αν η πράξη αφορά άμεσα την προσφεύγουσα — Ζήτημα αν η πράξη αφορά ατομικά την προσφεύγουσα — Παραδεκτό — Άρθρο 2, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 — Κανονική αξία — Κόστος παραγωγής]

31

2016/C 402/34

Υπόθεση T-118/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — LDC Argentina κατά Συμβουλίου [Ντάμπινγκ — Εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Αργεντινής — Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ — Άρθρο 2, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 — Κανονική αξία — Κόστος παραγωγής]

31

2016/C 402/35

Υπόθεση T-120/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — PT Ciliandra Perkasa κατά Συμβουλίου [Ντάμπινγκ — Εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ινδονησίας — Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ — Άρθρο 2, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 — Κανονική αξία — Κόστος παραγωγής]

32

2016/C 402/36

Υπόθεση T-139/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia και PT Wilmar Nabati Indonesia κατά Συμβουλίου [Ντάμπινγκ — Εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ινδονησίας — Οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ — Άρθρο 2, παράγραφοι 3 και 5, του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 — Κανονική αξία — Κόστος παραγωγής]

33

2016/C 402/37

Υπόθεση T-340/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — Klyuyev κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία — Δέσμευση κεφαλαίων — Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων επί των οποίων εφαρμόζεται η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων — Εγγραφή του ονόματος του προσφεύγοντος — Δικαιώματα άμυνας — Υποχρέωση αιτιολόγησης — Νομική βάση — Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας — Μη τήρηση των κριτηρίων εγγραφής στον κατάλογο — Πρόδηλη πλάνη εκτίμησης — Δικαίωμα της ιδιοκτησίας — Δικαίωμα στη φήμη)

34

2016/C 402/38

Υπόθεση T-346/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — Yanukovych κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία — Δέσμευση κεφαλαίων — Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων επί των οποίων εφαρμόζεται η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων — Εγγραφή του ονόματος του προσφεύγοντος — Δικαιώματα άμυνας — Υποχρέωση αιτιολόγησης — Νομική βάση — Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας — Κατάχρηση εξουσίας — Μη τήρηση των κριτηρίων εγγραφής στον κατάλογο — Πρόδηλη πλάνη εκτίμησης — Δικαίωμα της ιδιοκτησίας)

35

2016/C 402/39

Υπόθεση T-348/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — Yanukovych κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία — Δέσμευση κεφαλαίων — Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων επί των οποίων εφαρμόζεται η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων — Εγγραφή του ονόματος του προσφεύγοντος — Υποχρέωση αιτιολόγησης — Νομική βάση — Δικαιώματα άμυνας — Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας — Κατάχρηση εξουσίας — Μη τήρηση των κριτηρίων εγγραφής στον κατάλογο — Πρόδηλη πλάνη εκτίμησης — Δικαίωμα της ιδιοκτησίας)

36

2016/C 402/40

Υπόθεση T-386/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — FIH Holding και FIH Erhvervsbank κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Τραπεζικός τομέας — Ενίσχυση που χορηγήθηκε στη δανική τράπεζα FIH, με τη μορφή μεταβιβάσεως των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας προς μια νέα θυγατρική και εν συνεχεία αγοράς αυτών από τον δανικό οργανισμό για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας — Κρατικές ενισχύσεις υπέρ των τραπεζών σε περίοδο κρίσης — Απόφαση με την οποία η ενίσχυση κηρύσσεται συμβατή με την εσωτερική αγορά — Έννοια της ενισχύσεως — Κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή — Κριτήριο του ιδιώτη πιστωτή — Υπολογισμός του ύψους της ενισχύσεως — Υποχρέωση αιτιολογήσεως)

37

2016/C 402/41

Υπόθεση T-481/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — European Dynamics Luxembourg και Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά EIT (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών — Παροχή υπηρεσιών σχετικών με την ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση πληροφοριών και γνώσεων — Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και εξασφάλισης της συνεχούς διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών πληροφορικής — Άρνηση κατάταξης της προσφοράς διαγωνιζόμενου στην πρώτη θέση — Κριτήρια επιλογής — Κριτήρια ανάθεσης — Υποχρέωση αιτιολόγησης — Πρόδηλη πλάνη εκτίμησης — Πρόσβαση στα έγγραφα — Εξωσυμβατική ευθύνη)

37

2016/C 402/42

Υπόθεση T-698/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — European Dynamics Luxembourg και Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά Επιτροπής [Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Διαδικασία διαγωνισμού — Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για ανάπτυξη, μελέτες και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων (ESP DESIS III) — Κατάταξη προσφέροντος στο πλαίσιο διαδικασίας με σύστημα προτεραιότητας — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές — Αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού — Εξωσυμβατική ευθύνη]

38

2016/C 402/43

Υπόθεση T-710/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — Herbert Smith Freehills κατά Συμβουλίου [Πρόσβαση στα έγγραφα — Κανονισμός (EK) 1049/2001 — Έγγραφα σχετικά με τις συζητήσεις που προηγήθηκαν της εκδόσεως της οδηγίας για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων — Άρνηση προσβάσεως — Εξαίρεση σχετική με την προστασία των νομικών συμβουλών — Δικαιώματα άμυνας — Υπέρτερο δημόσιο συμφέρον]

39

2016/C 402/44

Υπόθεση T-800/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — Philip Morris κατά Επιτροπής [Πρόσβαση στα έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Έγγραφα που συντάχθηκαν στο πλαίσιο προπαρασκευαστικών εργασιών για την έκδοση της οδηγίας για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού — Άρνηση προσβάσεως — Εξαίρεση που αφορά την προστασία της παροχής νομικών γνωμοδοτήσεων — Εξαίρεση που αφορά την προστασία της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων — Δικαιώματα άμυνας — Υπέρτερο δημόσιο συμφέρον]

39

2016/C 402/45

Υπόθεση T-51/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2016 — PAN Europe κατά Επιτροπής [Πρόσβαση στα έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Κανονισμός (ΕΚ) 1367/2006 — Έγγραφα σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες — Μερική απόρριψη της αιτήσεως προσβάσεως — Εξαίρεση που αφορά την προστασία της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων — Άρθρο 4, παράγραφος 3, του κανονισμού 1049/2001]

40

2016/C 402/46

Υπόθεση T-91/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — AEDEC κατά Επιτροπής (Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη — Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» — Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας 2014-2015 — Απόφαση της Επιτροπής κηρύττουσα μη επιλέξιμη την υποβληθείσα από την προσφεύγουσα πρόταση — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Δικαιώματα άμυνας — Αναλογικότητα — Διαφάνεια — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως)

41

2016/C 402/47

Υπόθεση T-359/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — Arrom Conseil κατά EUIPO — Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Roméo has a Gun by Romano Ricci — Προγενέστερα λεκτικά σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης NINA RICCI και RICCI — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη των προγενέστερων σημάτων — Προσβολή της φήμης — Άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 207/2009]

41

2016/C 402/48

Υπόθεση T-485/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2016 — Alsharghawi κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη — Δέσμευση κεφαλαίων — Κατάλογος των προσώπων που υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά την είσοδο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διέλευση μέσω αυτού — Τέως διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Μουαμμάρ Καντάφι — Επιλογή νομικής βάσεως — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Δικαιώματα άμυνας — Τεκμήριο αθωότητας — Αναλογικότητα — Ελευθερία μετακινήσεως — Δικαίωμα ιδιοκτησίας — Υποχρέωση δικαιολογήσεως του μέτρου)

42

2016/C 402/49

Υπόθεση T-565/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2016 — Excalibur City κατά EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης MERLIN’S KINDERWELT — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα KINDER — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Δεν υφίσταται ομοιότητα των σημείων — Δεν συντρέχει κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

42

2016/C 402/50

Υπόθεση T-566/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2016 — Excalibur City κατά EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης MERLIN’S KINDERWELT — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα KINDER — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Δεν υφίσταται ομοιότητα των σημείων — Δεν συντρέχει κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

43

2016/C 402/51

Υπόθεση T-633/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 — JT International κατά EUIPO — Habanos (PUSH) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης PUSH — Προγενέστερα εθνικά λεκτικά και εικονιστικά σήματα PUNCH, καθώς και αντίστοιχα σήματα Μπενελούξ — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Ταυτότητα των προϊόντων — Ομοιότητα των σημείων — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

44

2016/C 402/52

Υπόθεση T-384/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 — EDF Luminus κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [Ρήτρα διαιτησίας — Σύμβαση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας CNT(2009) αριθ. 137 — Καταβολή από το Κοινοβούλιο της περιφερειακής εισφοράς την οποία κατέβαλε η ενάγουσα στην Περιφέρεια Βρυξελών-Πρωτεύουσας και η οποία υπολογίζεται βάσει της ισχύος που τίθεται στη διάθεση του Κοινοβουλίου — Έλλειψη συμβατικής υποχρεώσεως — Έλλειψη υποχρεώσεως απορρέουσας από τις διατάξεις του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου

44

2016/C 402/53

Υπόθεση T-511/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Αυγούστου 2016 — Fontem Holdings 4 κατά EUIPO (BLU ECIGS) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Ανάκληση της αιτήσεως καταχωρίσεως — Κατάργηση της δίκης)

45

2016/C 402/54

Υπόθεση T-544/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 — Terna κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ένωσης — Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σε δύο έργα στον τομέα διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας — Μείωση του ποσού της αρχικώς χορηγηθείσας χρηματοδοτικής συνδρομής κατόπιν οικονομικού ελέγχου — Προπαρασκευαστική πράξη — Πράξη μη δεκτική προσφυγής — Απαράδεκτο)

46

2016/C 402/55

Υπόθεση T-584/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 — ΠΟΑ κατά Επιτροπής [Προσφυγή ακυρώσεως — Αίτηση καταχωρίσεως προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως («Χαλλούμι» ή «Hellim») — Απόφαση περί δημοσιεύσεως στην Επίσημη Εφημερίδα, σειρά C, αιτήσεως καταχωρίσεως προστατευόμενης ονομασίας κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 50, παράγραφος 2, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 — Προπαρασκευαστική πράξη — Πράξη μη δεκτική προσφυγής — Απαράδεκτο]

46

2016/C 402/56

Υπόθεση T-366/16: Προσφυγή-αγωγή της 12ης Ιουνίου 2016 — Γάκη κατά Ευρωπόλ

47

2016/C 402/57

Υπόθεση T-476/16: Προσφυγή της 25ης Αυγούστου 2016 — Adama Agriculture και Adama France κατά Επιτροπής

48

2016/C 402/58

Υπόθεση T-477/16: Προσφυγή-αγωγή της 26ης Αυγούστου 2016 — Epsilon International κατά Επιτροπής

49

2016/C 402/59

Υπόθεση T-480/16: Προσφυγή της 30ής Αυγούστου 2016 — Lidl Stiftung κατά EUIPO — Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Υπόθεση T-620/16: Προσφυγή της 30ής Αυγούστου 2016 — The Logistical Approach κατά EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Υπόθεση T-625/16: Προσφυγή της 2ας Σεπτεμβρίου 2016 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)

51

2016/C 402/62

Υπόθεση T-629/16: Προσφυγή της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 — Shoe Branding Europe κατά EUIPO — adidas (Διάταξη με δύο παράλληλες λωρίδες επί του υποδήματος)

53

2016/C 402/63

Υπόθεση T-630/16: Προσφυγή της 5ης Σεπτεμβρίου 2016 — Dehtochema Bitumat κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

53

2016/C 402/64

Υπόθεση T-644/16: Προσφυγή της 9ης Σεπτεμβρίου 2016 — ClientEarth κατά Επιτροπής

54

2016/C 402/65

Υπόθεση T-645/16: Προσφυγή της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank κατά ΕΤΕ

55

2016/C 402/66

Υπόθεση T-648/16: Προσφυγή της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret κατά EUIPO — Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Υπόθεση T-649/16: Προσφυγή της 12ης Σεπτεμβρίου 2016 — Bernaldo de Quirós κατά Επιτροπής

57

2016/C 402/68

Υπόθεση T-650/16: Προσφυγή της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 — LG Electronics κατά EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Υπόθεση T-656/16: Προσφυγή της 12ης Σεπτεμβρίου 2016 — PM κατά ΕΟΧΠ

58

2016/C 402/70

Υπόθεση T-659/16: Προσφυγή της 16ης Σεπτεμβρίου 2016 — LG Electronics κατά EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Υπόθεση T-661/16: Προσφυγή της 19 Σεπτεμβρίου 2016 — Credito Fondiario κατά ΕΣΕ

59

2016/C 402/72

Υπόθεση T-665/16: Προσφυγή της 16ης Σεπτεμβρίου 2016 — Cinkciarz.pl κατά EUIPO (€$)

61


EL

 

Top