Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:381:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 381, 16 Νοεμβρίου 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 381

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

58ό έτος
16 Νοεμβρίου 2015


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2015/C 381/1

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2015/C 381/2

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-455/13 P, C-457/13 P και C-460/13 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 17ης Σεπτεμβρίου 2015 — Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (C-455/13 P), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (C-457/13 P), Ιταλική Δημοκρατία (C-460/13 P) κατά Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) κ.λπ. [Αναίρεση — Γεωργία — Κοινή οργάνωση των αγορών — Τομέας φρούτων και λαχανικών — Κανονισμός (ΕΚ) 1580/2007 — Άρθρο 52, παράγραφος 2α — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ)543/2011 — Άρθρο 50, παράγραφος 3, και 60, παράγραφος 7 — Ενισχύσεις σε οργανώσεις παραγωγών — Μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά — Κατ’ αποκοπήν συντελεστές οι οποίοι καλύπτουν ορισμένες μεταποιητικές δραστηριότητες — Προσφυγή ακυρώσεως — Παραδεκτό — Άμεσος επηρεασμός]

2

2015/C 381/3

Υπόθεση C-606/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 1ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Kammarrätten i Sundsvall (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — OKG AB κατά Skatteverket (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2003/96/ΕΚ — Άρθρα 4 και 21 — Οδηγία 2008/118/ΕΚ — Οδηγία 92/12/ΕOΚ — Άρθρο 3, παράγραφος 1 — Πεδίο εφαρμογής — Κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους — Είσπραξη φόρου επί της θερμικής αποδόσεως των πυρηνικών αντιδραστήρων)

4

2015/C 381/4

Υπόθεση C-32/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 1ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Fővárosi Törvényszék (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — ERSTE Bank Hungary Zrt κατά Attila Sugár (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 93/13/ΕΟΚ — Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή — Σύμβαση ενυπόθηκου δανείου — Άρθρο 7, παράγραφος 1 — Παύση χρήσεως καταχρηστικών ρητρών — Κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα — Αναγνώριση χρέους — Συμβολαιογραφική πράξη — Περιαφή εκτελεστήριου τύπου από συμβολαιογράφο — Εκτελεστός τίτλος — Υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου — Αυτεπάγγελτος έλεγχος των καταχρηστικών ρητρών — Δικαστικός έλεγχος — Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας)

4

2015/C 381/5

Υπόθεση C-201/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 1ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Curtea de Apel Cluj (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Smaranda Bara κ.λπ. κατά Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 95/46/EΚ — Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — Άρθρα 10 και 11 — Ενημέρωση των προσώπων τα οποία αφορά η επεξεργασία δεδομένων — Άρθρο 13 — Εξαιρέσεις και περιορισμοί — Διαβίβαση φορολογικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από διοικητική αρχή κράτους μέλους προς τον σκοπό επεξεργασίας τους από άλλη διοικητική αρχή)

5

2015/C 381/6

Υπόθεση C-230/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 1ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Kúria (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Weltimmo s.r.o. κατά Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Προδικαστική παραπομπή — Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — Οδηγία 95/46/ΕΚ — Άρθρα 4, παράγραφος 1, και 28, παράγραφοι 1, 3 και 6 — Υπεύθυνος για την επεξεργασία τυπικώς εγκατεστημένος εντός κράτους μέλους — Προσβολή του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά φυσικά πρόσωπα εντός άλλου κράτους μέλους — Προσδιορισμός του εφαρμοστέου δικαίου και αρμόδια αρχή — Άσκηση των εξουσιών της αρχής ελέγχου — Εξουσία επιβολής κυρώσεων)

6

2015/C 381/7

Υπόθεση C-276/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 29ης Σεπτεμβρίου 2015 [αίτηση του Naczelny Sąd Administracyjny (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Gmina Wrocław κατά Minister Finansów (Προδικαστική παραπομπή — Φόρος προστιθεμένης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρο 9, παράγραφος 1 — Άρθρο 13, παράγραφος 1 — Υποκείμενοι στον φόρο — Ερμηνεία της φράσεως «κατά τρόπο ανεξάρτητο» — Δημοτικός φορέας — Οικονομικές δραστηριότητες ασκούμενες από οργανωτική μονάδα ενός δήμου εκτός του πλαισίου ασκήσεως δημόσιας εξουσίας — Δυνατότητα χαρακτηρισμού μιας τέτοιας μονάδας ως «υποκείμενης στον φόρο» κατά την έννοια των διατάξεων της οδηγίας 2006/112 — Άρθρα 4, παράγραφος 2, και 5, παράγραφος 3, ΣΕΕ)

7

2015/C 381/8

Υπόθεση C-290/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 1ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Tribunale di Firenze (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική διαδικασία κατά Skerdjan Celaj (Προδικαστική παραπομπή — Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης — Οδηγία 2008/115/EΚ — Επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών — Απόφαση επιστροφής συνοδευόμενη από απαγόρευση εισόδου διάρκειας τριών ετών — Παραβίαση απαγορεύσεως εισόδου — Υπήκοος τρίτης χώρας που είχε απομακρυνθεί στο παρελθόν — Ποινή φυλακίσεως σε παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών σε περίπτωση επανεισόδου τους στην επικράτεια — Συμβατότητα)

8

2015/C 381/9

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-340/14 και C-341/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 1ης Οκτωβρίου 2015 [αιτήσεις του Raad van State (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — R.L. Trijber, ενεργών υπό την εμπορική ονομασία Amstelboats, κατά College van burgemeester en wethouders van Amsterdam (C-340/14), J. Harmsen κατά Burgemeester van Amsterdam (C-341/14) (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2006/123/ΕΚ — Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά — Ναυσιπλοΐα αναψυχής — Οίκοι ανοχής με βιτρίνα — Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ' — Πεδίο εφαρμογής — Δεν εμπίπτουν — Υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Σύστημα αδειοδοτήσεως — Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο γ' — Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδείας — Αναλογικότητα — Προϋπόθεση αφορώσα τις γλωσσικές γνώσεις — Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο β' — Διάρκεια της αδείας — Περιορισμός του αριθμού των διαθέσιμων αδειών — Επιτακτικός λόγος γενικού συμφέροντος)

8

2015/C 381/10

Υπόθεση C-357/14 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 1ης Οκτωβρίου 2015 — Electrabel SA και Dunamenti Erőmű Zrt κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Ενισχύσεις χορηγούμενες από τις ουγγρικές αρχές υπέρ ορισμένων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας — Συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συναφθείσες μεταξύ δημόσιας επιχειρήσεως και ορισμένων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας — Απόφαση με την οποία οι ενισχύσεις κρίνονται ασύμβατες με την κοινή αγορά και διατάσσεται η ανάκτησή τους — Έννοια του «διαδίκου» που μπορεί να ασκήσει αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου — Προσχώρηση της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Κρίσιμη ημερομηνία για την εκτίμηση της υπάρξεως ενισχύσεως — Έννοια της «κρατικής ενισχύσεως» — Πλεονέκτημα — Κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή — Μέθοδος υπολογισμού του ποσού των εν λόγω ενισχύσεων)

9

2015/C 381/11

Υπόθεση C-432/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 1ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Conseil de prud’hommes de Paris (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής απόφασης] — O κατά Bio Philippe Auguste SARL (Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική πολιτική — Αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας — Οδηγία 2000/78/ΕΚ — Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία — Άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο α' — Διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας — Συγκρισιμότητα των καταστάσεων — Καταβολή αποζημίωσης λόγω λύσης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ως αντιστάθμισμα για την επισφαλή κατάσταση στην οποία περιέρχεται ο μισθωτός — Αποκλείονται οι νέοι που εργάζονται κατά τη διάρκεια των σχολικών ή πανεπιστημιακών διακοπών τους)

10

2015/C 381/12

Υπόθεση C-452/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 1ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Consiglio di Stato (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute κατά Doc Generici srl [Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 267 ΣΛΕΕ — Υποχρέωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο — Προσέγγιση των νομοθεσιών — Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα — Φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση — Άδεια κυκλοφορίας — Τροποποίηση — Τέλη — Κανονισμός (ΕΚ) 297/95 — Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2008 — Πεδίο εφαρμογής]

11

2015/C 381/13

Υπόθεση C-250/15: Διάταξη του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα τμήμα) της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 [αίτηση του Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Βέλγιο) — Vivium SA κατά Belgische Staat (Προδικαστική παραπομπή — Πραγματικό και το κανονιστικό πλαίσιο της διαφοράς της κύριας δίκης — Μη παροχή επαρκών διευκρινίσεων — Προδήλως απαράδεκτη)

11

2015/C 381/14

Υπόθεση C-181/15 P: Αναίρεση που άσκησε στις 22 Απριλίου 2015 η Marpefa, S.L. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 3 Φεβρουαρίου 2015 στην υπόθεση T-708/14, Marpefa κατά ΓΕΕΑ

12

2015/C 381/15

Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-376/15 P και C-377/15 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 9 Ιουλίου 2015 οι Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 29 Απριλίου 2015 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-558/12 και T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory και Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12

2015/C 381/16

Υπόθεση C-438/15: Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale di Taranto (Ιταλία) στις 10 Αυγούστου 2015 — Ποινική δίκη κατά Davide Durante

13

2015/C 381/17

Υπόθεση C-444/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Ιταλία) στις 17 Αυγούστου 2015 — Associazione Italia Nostra Onlus κατά Comune di Venezia κ.λπ.

14

2015/C 381/18

Υπόθεση C-446/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) στις 18 Αυγούστου 2015 — Signum Alfa Sped Kft. κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

15

2015/C 381/19

Υπόθεση C-449/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 20 Αυγούστου 2015 — Regione autonoma della Sardegna κατά Comune di Portoscuso

16

2015/C 381/20

Υπόθεση C-450/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 24 Αυγούστου 2015 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato κατά Italsempione — Spedizioni Internazionali SpA

17

2015/C 381/21

Υπόθεση C-462/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Augstākā tiesa (Λετονία) στις 31 Αυγούστου 2015 — Verners Pudāns

18

2015/C 381/22

Υπόθεση C-466/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Γαλλία) στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 — Jean-Michel Adrien, Frédéric Baron, Catherine Blanchin, Marc Bouillaguet, Anne-Sophie Chalhoub, Denis d’Ersu, Laurent Gravière, Vincent Cador, Roland Moustache, Jean Richard de la Tour, Anne Schneider, Bernard Stamm, Eléonore von Bardeleben κατά Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique

18

2015/C 381/23

Υπόθεση C-472/15 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 4 Σεπτεμβρίου 2015 η Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) και η Sace BT SpA κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 25 Ιουνίου 2015 στην υπόθεση T-305/13, SACE και Sace BT κατά Επιτροπής

19

2015/C 381/24

Υπόθεση C-483/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 11 Σεπτεμβρίου 2015 — Autorità Garante della Concorrenza e del mercato κατά Albini & Pitigliani SpA

22

2015/C 381/25

Υπόθεση C-486/15 P: Αναίρεση που άσκησε στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο πενταμελές τμήμα) στις 2 Ιουλίου 2015 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-425/04 RENV και T-444/04 RENV, Γαλλία και Orange κατά Επιτροπής

22

2015/C 381/26

Υπόθεση C-506/15 P: Αίτηση αναιρέσεως που άσκησε στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 το Βασίλειο της Ισπανίας κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 15 Ιουλίου 2015 στην υπόθεση T-561/13, Ισπανία κατά Επιτροπής

24

2015/C 381/27

Υπόθεση C-510/15 P: Αναίρεση που άσκησε στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 η Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 15 Ιουλίου 2015 στην υπόθεση T-398/10, Fapricela κατά Επιτροπής

25

 

Γενικό Δικαστήριο

2015/C 381/28

Υπόθεση T-89/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 — Calestep κατά ECHA (REACH — Τέλος οφειλόμενο για την καταχώριση ουσίας — Μείωση του τέλος στην περίπτωση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων — Σφάλμα στη δήλωση σχετικά με το μέγεθος της επιχειρήσεως — Απόφαση με την οποία επιβάλλεται διοικητική επιβάρυνση — Σύσταση 2003/361/ΕΚ — Προσφυγή προδήλως στερούμενη νομικού ερείσματος)

27

2015/C 381/29

Υπόθεση T-520/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 — Philip Morris Benelux κατά Επιτροπής [Πρόσβαση στα έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Σχέδιο εκθέσεως εκτιμήσεως αντικτύπου που καταρτίσθηκε στο πλαίσιο της προτάσεως αναθεωρήσεως της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού — Άρνηση παροχής προσβάσεως — Γνωστοποίηση μετά την άσκηση της προσφυγής — Κατάργηση της δίκης]

27

2015/C 381/30

Υπόθεση T-453/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 — Pannonhalmi Főapátság κατά Κοινοβουλίου [«Προσφυγή ακυρώσεως — Αναφορά στο Κοινοβούλιο σχετικά με την κυριότητα του κάστρου Lónyay στο Rusovce (Σλοβακία) — Απαράδεκτη αναφορά — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Προδήλως αβάσιμη προσφυγή»]

28

2015/C 381/31

Υπόθεση T-533/14 P: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Kolarova κατά REA [«Αναίρεση — Υπαλληλική υπόθεση — Έκτακτος υπάλληλος — REA — Εξουσίες που ανατίθενται στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων προσλήψεως αρχή — Μεταβίβαση των εξουσιών στο Γραφείο “Διαχείριση και εκκαθάριση των ατομικών δικαιωμάτων” (PMO) — Προσφυγή στρεφόμενη κατά του μεταβιβάζοντος θεσμικού οργάνου — Αναίρεση εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη»]

29

2015/C 381/32

Υπόθεση T-555/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Εσθονία κατά Επιτροπής (Αλιεία — Επενδύσεις υπέρ των αλιευτικών σκαφών τις οποίες πραγματοποίησε η Εσθονία — Απόφαση περί αναστολής των ενδιάμεσων πληρωμών — Ανάκληση της αποφάσεως — Κατάργηση της δίκης)

29

2015/C 381/33

Υπόθεση T-565/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Ιουλίου 2015 — EEB κατά Επιτροπής [Περιβάλλον — Κανονισμός (ΕΚ) 1367/2006 — Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την εκ μέρους της Πολωνίας κοινοποίηση μεταβατικού εθνικού σχεδίου, όπως το προβλεπόμενο στο άρθρο 32 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών — Άρνηση εσωτερικής επανεξετάσεως — Μέτρο ατομικής ισχύος — Σύμβαση του Aarhus — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Εκπρόθεσμη άσκηση — Προσφυγή εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως νόμω αβάσιμη]

30

2015/C 381/34

Υπόθεση T-578/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 — VSM Geneesmiddelen κατά Επιτροπής [Προσφυγή κατά παραλείψεως και προσφυγή ακυρώσεως — Προστασία των καταναλωτών — Ισχυρισμοί υγείας για ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα — Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006 — Φυτικές ουσίες — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποιήσεως — Πράξη μη δεκτική προσφυγής — Απαράδεκτο]

31

2015/C 381/35

Υπόθεση T-585/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 — Σλοβενία κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Ίδιοι πόροι της Ένωσης — Δημοσιονομική ευθύνη των κρατών μελών — Υποχρέωση καταβολής στην Επιτροπή του ποσού που αντιστοιχεί σε απώλεια ιδίων πόρων — Έγγραφο της Επιτροπής — Πράξη μη δεκτική προσφυγής — Απαράδεκτο)

32

2015/C 381/36

Υπόθεση T-619/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 — Bionorica κατά Επιτροπής [Προσφυγή κατά παραλείψεως — Προστασία των καταναλωτών — Ισχυρισμοί περί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα — Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006 — Φυτικές ουσίες — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Έλλειψη έννομου συμφέροντος — Πράξη μη δεκτική προσφυγής — Απαράδεκτη]

32

2015/C 381/37

Υπόθεση T-620/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 — Diapharm κατά Επιτροπής [Προσφυγή κατά παραλείψεως — Προστασία των καταναλωτών — Ισχυρισμοί περί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα — Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006 — Φυτικές ουσίες — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Έλλειψη έννομου συμφέροντος — Πράξη μη δεκτική προσφυγής — Απαράδεκτη]

33

2015/C 381/38

Υπόθεση T-633/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Monster Energy κατά ΓΕΕΑ (Απεικόνιση συμβόλου της ειρήνης) (Κοινοτικό σήμα — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Αφετηρία — Κοινοποίηση της αποφάσεως του τμήματος προσφυγών με τηλεομοιοτυπία — Παραλαβή της τηλεομοιοτυπίας — Εκπρόθεσμη άσκηση — Απουσία ανωτέρας βίας ή τυχαίου γεγονότος — Προδήλως απαράδεκτο)

34

2015/C 381/39

Υπόθεση T-666/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Monster Energy κατά ΓΕΕΑ (GREEN BEANS) (Κοινοτικό σήμα — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Αφετηρία — Κοινοποίηση της αποφάσεως του τμήματος προσφυγών με τηλεομοιοτυπία — Παραλαβή της τηλεομοιοτυπίας — Εκπρόθεσμη άσκηση — Απουσία ανωτέρας βίας ή τυχαίου γεγονότος — Προδήλως απαράδεκτο)

34

2015/C 381/40

Υπόθεση T-676/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ισπανία κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕE) 1173/2011 — Αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ — Παραποίηση στατιστικών — Απόφαση της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία έρευνας — Πράξη μη δεκτική προσφυγής — Προπαρασκευαστική πράξη — Απαράδεκτο)

35

2015/C 381/41

Υπόθεση T-678/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 — Σλοβακία κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Ίδιοι πόροι της Ένωσης — Οικονομική ευθύνη των κρατών μελών — Υποχρέωση αποδόσεως στην Επιτροπή του ποσού που αντιστοιχεί σε απώλεια ίδιων πόρων — Έγγραφο της Επιτροπής — Πράξη μη υποκείμενη σε προσφυγή — Απαράδεκτο)

36

2015/C 381/42

Υπόθεση T-685/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Ιουλίου 2015 — ΕΕΒ κατά Επιτροπής [Περιβάλλον — Κανονισμός (ΕΚ) 1367/2006 — Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την εκ μέρους της Βουλγαρίας κοινοποίηση μεταβατικού εθνικού σχεδίου, όπως το προβλεπόμενο στο άρθρο 32 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών — Άρνηση εσωτερικής επανεξετάσεως — Μέτρο ατομικής ισχύος — Σύμβαση του Aarhus — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Εκπρόθεσμη άσκηση — Προσφυγή εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως νόμω αβάσιμη]

36

2015/C 381/43

Υπόθεση T-779/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2014 — Σλοβακία κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Ίδιοι πόροι της Ένωσης — Οικονομική ευθύνη των κρατών μελών — Υποχρέωση αποδόσεως στην Επιτροπή του ποσού που αντιστοιχεί σε απώλεια ίδιων πόρων — Έγγραφο της Επιτροπής — Πράξη μη υποκείμενη σε προσφυγή — Απαράδεκτο)

37

2015/C 381/44

Υπόθεση T-784/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ρουμανία κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Ίδιοι πόροι της Ένωσης — Δημοσιονομική ευθύνη των κρατών μελών — Υποχρέωση καταβολής στην Επιτροπή του ποσού που αντιστοιχεί σε απώλεια ιδίων πόρων — Έγγραφο της Επιτροπής — Πράξη μη δεκτική προσφυγής — Απαράδεκτο)

38

2015/C 381/45

Υπόθεση T-841/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ισπανία κατά Επιτροπής («Προσφυγή ακυρώσεως — Ίδιοι πόροι της Ένωσης — Δημοσιονομική ευθύνη των κρατών μελών — Υποχρέωση καταβολής στην Επιτροπή του ποσού που αντιστοιχεί στην απώλεια των ίδιων πόρων — Ύψος των τόκων υπερημερίας — Επιστολή της Επιτροπής — Πράξη μη δεκτική προσφυγής — Απαράδεκτο»)

39

2015/C 381/46

Υπόθεση T-848/14 P: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2015 — De Nicola κατά ΕΤΕπ (Αναίρεση — Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της ΕΤΕπ — Βαθμολόγηση — Προαγωγή — Περίοδος κρίσεων και προαγωγών 2006 — Ηθική παρενόχληση — Αναίρεση εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη)

39

2015/C 381/47

Υπόθεση T-849/14 P: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2015 — De Nicola κατά ΕΤΕπ (Αναίρεση — Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της ΕΤΕπ — Ετήσια αξιολόγηση — Εσωτερικός κανονισμός — Διαδικασία προσφυγής — Αναίρεση εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη)

40

2015/C 381/48

Υπόθεση T-10/15 P: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2015 — De Nicola κατά ΕΤΕπ (Αναίρεση — Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της ΕΤΕπ — Ηθική παρενόχληση — Διαδικασία έρευνας — Έκθεση της επιτροπής έρευνας — Εσφαλμένος ορισμός της ηθικής παρενοχλήσεως — Απόφαση του προέδρου της ΕΤΕπ να μη δοθεί συνέχεια στην καταγγελία)

40

2015/C 381/49

Υπόθεση T-66/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Alsharghawi κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας — Περιοριστικά μέτρα ληφθέντα λόγω της καταστάσεως στη Λιβύη — Προσφυγή κατά παραλείψεως — Θέση του Συμβουλίου — Εξαφάνιση του αντικειμένου της προσφυγής — Κατάργηση της δίκης)

41

2015/C 381/50

Υπόθεση T-235/15 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 — Pari Pharma κατά EMA [Ασφαλιστικά μέτρα — Πρόσβαση στα έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Έγγραφα ευρισκόμενα στην κατοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και αφορώντα πληροφορίες παρασχθείσες από επιχείρηση στο πλαίσιο της αιτήσεώς της για άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου — Απόφαση περί παροχής προσβάσεως στα έγγραφα σε τρίτον — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Επείγον — Fumus boni juris — Στάθμιση των συμφερόντων]

42

2015/C 381/51

Υπόθεση T-368/15 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 — Alcimos Consulting κατά ΕΚΤ («Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Οικονομική και νομισματική πολιτική — Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ — Επείγουσα παροχή ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Τυπικές παραλείψεις — Απαράδεκτο»)

43

2015/C 381/52

Υπόθεση T-436/15 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2015 — Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi και Negro κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Γεωργία — Προστασία κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών — Μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση του βακτηρίου Xylella fastidiosa — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Μη τήρηση του απαιτούμενου τύπου — Απαράδεκτο)

43

2015/C 381/53

Υπόθεση T-437/15 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 21ης Σεπτεμβρίου 2015 — Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe κ.λπ. κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Γεωργία — Προστασία κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών — Μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση του βακτηρίου Xylella fastidiosa — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Μη τήρηση του απαιτούμενου τύπου — Απαράδεκτο)

44

2015/C 381/54

Υπόθεση T-387/15: Προσφυγή της 15ης Ιουλίου 2015 — J & Joy κατά ΓΕΕΑ — Joy-Sportswear (J AND JOY)

45

2015/C 381/55

Υπόθεση T-388/15: Προσφυγή της 15ης Ιουλίου 2015 — J & Joy κατά ΓΕΕΑ — Joy-Sportswear (JN-JOY)

45

2015/C 381/56

Υπόθεση T-389/15: Προσφυγή της 15ης Ιουλίου 2015 — J & Joy κατά ΓΕΕΑ — Joy-Sportswear (J&JOY)

46

2015/C 381/57

Υπόθεση T-505/15: Προσφυγή της 2ας Σεπτεμβρίου 2015 — Ουγγαρία κατά Επιτροπής

47

2015/C 381/58

Υπόθεση T-521/15: Προσφυγή της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 — Diesel κατά ΓΕΕΑ — Sprinter megacentros del deporte (καμπύλη και τεθλασμένη γραμμή)

48

2015/C 381/59

Υπόθεση T-528/15: Προσφυγή της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 — Bimbo κατά ΓΕΕΑ — Globo (Bimbo)

48

2015/C 381/60

Υπόθεση T-533/15: Προσφυγή της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 — Korea National Insurance Corporation Zweigniederlassung Deutschland κ.λπ. κατά Συμβουλίου και Επιτροπής

49

2015/C 381/61

Υπόθεση T-539/15: Προσφυγή της 17ης Σεπτεμβρίου 2015 — LLR-G5 κατά ΓΕΕΑ — Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5)

50

2015/C 381/62

Υπόθεση T-541/15: Προσφυγή της 17ης Σεπτεμβρίου 2015 — Industrie Aeronautiche Reggiane κατά ΓΕΕΑ — Audi (NSU)

51

2015/C 381/63

Υπόθεση T-549/15: Προσφυγή της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 — Guiral Broto κατά ΓΕΕΑ — Gastro & Soul (Cafe Del Sol)

52

2015/C 381/64

Υπόθεση T-562/15: Προσφυγή-αγωγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Federcaccia Toscana κ.λπ. κατά Επιτροπής

53

2015/C 381/65

Υπόθεση T-567/15: Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Monster Energy κατά ΓΕΕΑ — Mad Catz Interactive (Απεικόνιση μαύρου τετραγώνου με τέσσερις λευκές λωρίδες)

55

2015/C 381/66

Υπόθεση T-570/15: Προσφυγή-αγωγή της 29ης Σεπτεμβρίου 2015 — Federcaccia della Regione Liguria κ.λπ. κατά Επιτροπής

55

2015/C 381/67

Υπόθεση T-568/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Αυγούστου 2015 — Bimbo κατά ΓΕΕΑ — Kimbo (KIMBO)

57

2015/C 381/68

Υπόθεση T-569/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Αυγούστου 2015 — Bimbo κατά ΓΕΕΑ — Kimbo (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

57

2015/C 381/69

Υπόθεση T-637/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Αυγούστου 2015 — Bimbo κατά ΓΕΕΑ — Kimbo (Caffè KIMBO)

57

2015/C 381/70

Υπόθεση T-638/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Αυγούστου 2015 — Bimbo κατά ΓΕΕΑ — Kimbo (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

58

2015/C 381/71

Υπόθεση T-196/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Ιουλίου 2015 — Swedish Match North Europe κατά ΓΕΕΑ — Skruf Snus (Καπνός για εισπνοή από το στόμα)

58

2015/C 381/72

Υπόθεση T-239/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 26ης Αυγούστου 2015 — Monard κατά Επιτροπής

58

2015/C 381/73

Υπόθεση T-252/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 — Chemo Ibérica κατά ΓΕΕΑ — Novartis (EXELTIS)

58

2015/C 381/74

Υπόθεση T-253/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 — Chemo Ibérica κατά ΓΕΕΑ — Novartis (EXELTIS)

58

2015/C 381/75

Υπόθεση T-592/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2015 — Makhlouf κατά Συμβουλίου

59

2015/C 381/76

Υπόθεση T-594/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2015 — Makhlouf κατά Συμβουλίου

59

2015/C 381/77

Υπόθεση T-595/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2015 — Othman κατά Συμβουλίου

59

2015/C 381/78

Υπόθεση T-597/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2015 — Cham και Bena Properties κατά Συμβουλίου

59

2015/C 381/79

Υπόθεση T-598/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2015 — Almashreq Investment Fund κατά Συμβουλίου

60

2015/C 381/80

Υπόθεση T-599/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2015 — Souruh κατά Συμβουλίου

60

2015/C 381/81

Υπόθεση T-600/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2015 — Syriatel Mobile Telecom κατά Συμβουλίου

60

2015/C 381/82

Υπόθεση T-603/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2015 — Drex Technologies κατά Συμβουλίου

60

2015/C 381/83

Υπόθεση T-630/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Primo Valore κατά Επιτροπής

60

2015/C 381/84

Υπόθεση T-674/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2015 — SEA κατά Επιτροπής

61

2015/C 381/85

Υπόθεση T-688/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2015 — Airport Handling κατά Επιτροπής

61

2015/C 381/86

Υπόθεση T-137/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Αυγούστου 2015 — Parker Hannifin Manufacturing και Parker-Hannifin κατά Επιτροπής

61

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2015/C 381/87

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις F-106/13 και F-25/14: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (2ο τμήμα) της 8ης Οκτωβρίου 2015 — DD κατά FRA (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό του FRA — Έκτακτος υπάλληλος — Έκθεση εξελίξεως σταδιοδρομίας — Εσωτερική προκήρυξη — Καταγγελία για διακριτική μεταχείριση — Καταγγελία για αντίποινα υπό την έννοια της οδηγίας 2000/43 — Διοικητική έρευνα — Πειθαρχική διαδικασία — Πειθαρχική κύρωση — Επίπληξη — Άρθρα 2, 3 και 11 του παραρτήματος IX του ΚΥΚ — Καταγγελία συμβάσεως αορίστου χρόνου — Άρθρο 47, στοιχείο γ', περίπτωση i, του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Δικαίωμα ακροάσεως — Άρθρο 41, παράγραφος 2, στοιχείο α', του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

62

2015/C 381/88

Υπόθεση F-39/14: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (2ο τμήμα) της 8ης Οκτωβρίου 2015 — FT κατά ESMA (Υπαλληλική υπόθεση — Έκτακτος υπάλληλος — Λογιστής — Μη ανανέωση συμβάσεως ορισμένου χρόνου — Αρμόδια αρχή — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Βάρος αποδείξεως — Κανόνας της αντιστοιχίας μεταξύ δικογράφου της προσφυγής και διοικητικής ενστάσεως)

63

2015/C 381/89

Υπόθεση F-119/14: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 — FE κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Πρόσληψη — Γενικός διαγωνισμός — Εγγραφή στον κατάλογο επιτυχόντων — Απόφαση της ΑΔΑ περί μη προσλήψεως ενός επιτυχόντος — Αρμοδιότητες της εξεταστικής επιτροπής και της ΑΔΑ — Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό — Ελάχιστη διάρκεια επαγγελματικής πείρας — Τρόπος υπολογισμού — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως της εξεταστικής επιτροπής — Δεν υφίσταται — Απώλεια ευκαιρίας προσλήψεως — Αποζημίωση)

63

2015/C 381/90

Υπόθεση F-132/14: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 — CH κατά Κοινοβουλίου (Υπαλληλική υπόθεση — Διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί — Άρθρο 266 ΣΛΕΕ — Μέτρα εκτελέσεως ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου — Ακύρωση αποφάσεως απολύσεως — Ακύρωση αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αρωγής που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 24 του ΚΥΚ — Έκταση της υποχρεώσεως αρωγής σε περίπτωση αρχής αποδείξεως περί παρενοχλήσεως — Υποχρέωση της ΑΣΣΑ να διεξαγάγει διοικητική έρευνα — Δυνατότητα του υπαλλήλου να κινήσει διαδικασία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου — Συμβουλευτική επιτροπή για την ηθική παρενόχληση και την καταπολέμησή της στον χώρο εργασίας η οποία εξετάζει καταγγελίες κοινοβουλευτικών βοηθών διαπιστευμένων σε μέλη του Κοινοβουλίου — Ρόλος και προνόμια — Υλική ζημία και ηθική βλάβη)

64

2015/C 381/91

Υπόθεση F-41/15: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 8ης Οκτωβρίου 2015 — FK κατά CEPOL

65


EL

 

Top