Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:205:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 205, 22 Ιουνίου 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 205

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

58ό έτος
22 Ιουνίου 2015


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2015/C 205/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2015/C 205/02

Υπόθεση C-260/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015 [αίτηση του Verwaltungsgericht Sigmaringen (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Sevda Aykul κατά Land Baden-Württemberg (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2006/126/ΕΚ — Αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης — Άρνηση κράτους μέλους να αναγνωρίσει, σε πρόσωπο που οδηγούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, την ισχύ εκδοθείσας σε άλλο κράτος μέλος άδειας οδήγησης)

2

2015/C 205/03

Υπόθεση C-357/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 22ας Απριλίου 2015 [αίτηση του Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Drukarnia Multipress sp. z o.o. κατά Minister Finansów (Προδικαστική παραπομπή — Φορολογία — Οδηγία 2008/7/ΕΚ — Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ' — Έμμεσοι φόροι επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων — Υπαγωγή στον φόρο εισφοράς — Εισφορά κεφαλαίων σε ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία — Χαρακτηρισμός της εταιρίας αυτής ως κεφαλαιουχικής εταιρίας)

3

2015/C 205/04

Υπόθεση C-376/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίαw της Βουλγαρίας (Προσφυγή λόγω παραβάσεως — Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών — Οδηγίες 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ — Δικαιώματα χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων για επίγεια ψηφιακή εκπομπή — Διαγωνισμοί — Κριτήρια επιλογής των διαγωνιζομένων — Αναλογικότητα — Ειδικά δικαιώματα)

3

2015/C 205/05

Υπόθεση C-382/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015 [αίτηση του Centrale Raad van Beroep (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg κατά Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank [Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων — Κανονισμός (ΕΟΚ) 1408/71 — Άρθρα 13, παράγραφος 2, και 17 — Περιστασιακή εργασία εντός κράτους μέλους διαφορετικού του κράτους διαμονής — Εφαρμοστέα νομοθεσία — Απόρριψη του αιτήματος χορηγήσεως οικογενειακών επιδομάτων και περικοπή του ποσού της συντάξεως γήρατος εκ μέρους του κράτους διαμονής]

4

2015/C 205/06

Υπόθεση C-424/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015 [αίτηση του Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Zuchtvieh-Export GmbH κατά Stadt Kempten [Προδικαστική παραπομπή — Γεωργία — Κανονισμός (ΕΚ) 1/2005 — Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά — Ταξίδι μεγάλης διάρκειας από κράτος μέλος προς τρίτο κράτος — Άρθρο 14, παράγραφος 1 — Έλεγχος του ημερολογίου ταξιδίου τον οποίο διενεργεί η αρμόδια αρχή του τόπου αναχωρήσεως πριν από ταξίδια μεγάλης διάρκειας — Δυνατότητα εφαρμογής της διατάξεως αυτής όσον αφορά το τμήμα του ταξιδιού που πραγματοποιείται εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Δυνατότητα εφαρμογής των κανόνων που θέτει ο προμνησθείς κανονισμός στο τμήμα αυτό του ταξιδιού]

5

2015/C 205/07

Υπόθεση C-605/13 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 21ης Απριλίου 2015 — Issam Anbouba κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αίτηση αναιρέσεως — Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας — Μέτρα κατά προσώπων και οντοτήτων που επωφελούνται από τις πολιτικές του καθεστώτος — Απόδειξη του βασίμου της καταχωρίσεως στους καταλόγους — Σύνολο ενδείξεων)

6

2015/C 205/08

Υπόθεση C-630/13 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 21ης Απριλίου 2015 — Issam Anbouba κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αίτηση αναιρέσεως — Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας — Μέτρα κατά προσώπων και οντοτήτων που επωφελούνται από τις πολιτικές του καθεστώτος — Απόδειξη του βασίμου της καταχωρίσεως στους καταλόγους — Σύνολο ενδείξεων)

6

2015/C 205/09

Υπόθεση C-635/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015 [αίτηση του Tribunalul București (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — SC ALKA CO SRL κατά Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, anciennement Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (Προδικαστική παραπομπή — Κοινό δασμολόγιο — Δασμολογική κατάταξη — Συνδυασμένη Ονοματολογία — Κλάση 1207 — Ελαιώδη σπέρματα — Κλάση 1209 — Σπέρματα για σπορά — Κλάση 1212 — Σπέρματα που χρησιμεύουν κυρίως για τη διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού — Εισαγωγή ακατέργαστων αναποφλοίωτων σπερμάτων κολοκύθας προελεύσεως Κίνας)

7

2015/C 205/10

Υπόθεση C-16/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015 [αίτηση του Hof van Beroep te Gent (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Property Development Company NV κατά Belgische Staat (Προδικαστική παραπομπή — Φορολογία — Έκτη οδηγία ΦΠΑ — Άρθρο 11, A — Διάθεση αγαθού εξομοιούμενη με παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας — Διάθεση ακινήτου για άσκηση δραστηριότητας απαλλασσόμενης του ΦΠΑ — Βάση επιβολής του φόρου για τη διάθεση αυτή — Ενδιάμεσοι τόκοι καταβληθέντες κατά την κατασκευή του ακινήτου)

8

2015/C 205/11

Υπόθεση C-38/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015 [αίτηση του Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa — Extranjeria κατά Samir Zaizoune (Προδικαστική παραπομπή — Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης — Οδηγία 2008/115/ΕΚ — Κοινοί κανόνες και διαδικασίες σχετικά με την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χώρων — Άρθρα 6, παράγραφος 1, και 8, παράγραφος 1 — Εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία προβλέπει, σε περίπτωση παράνομης διαμονής, την επιβολή, αναλόγως των περιστάσεων, είτε προστίμου είτε απελάσεως)

8

2015/C 205/12

Υπόθεση C-96/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015 [αίτηση του Tribunal de grande instance de Nîmes (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Jean-Claude Van Hove κατά CNP Assurances SA (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 93/13/ΕΟΚ — Καταχρηστικές ρήτρες — Ασφαλιστική σύμβαση — Άρθρο 4, παράγραφος 2 — Εκτίμηση του καταχρηστικού χαρακτήρα συμβατικών ρητρών — Εξαίρεση των ρητρών που αφορούν το κύριο αντικείμενο της συμβάσεως — Ρήτρα σκοπούσα να διασφαλίσει την ανάληψη της υποχρεώσεως καταβολής των δόσεων για την εξόφληση συμβάσεως στεγαστικού δανείου — Πλήρης ανικανότητα προς εργασία του δανειολήπτη — Αποκλεισμός από το ευεργέτημα της εγγυήσεως αυτής σε περίπτωση κατά την οποία ο δανειολήπτης κριθεί ικανός να ασκήσει αμειβόμενη ή μη αμειβόμενη δραστηριότητα)

9

2015/C 205/13

Υπόθεση C-111/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015 [αίτηση του Varhoven administrativen sad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — GST — Sarviz AG Germania κατά Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας — Οδηγία 2006/112/EK — Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας — Υπόχρεος του ΦΠΑ — ΦΠΑ που κακώς αποδόθηκε από τον λήπτη — Υπαγωγή του παρέχοντος υπηρεσίες στον ΦΠΑ — Άρνηση επιστροφής του ΦΠΑ στον παρέχοντα υπηρεσίες)

10

2015/C 205/14

Υπόθεση C-114/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 21ης Απριλίου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Σουηδίας (Παράβαση κράτους μέλους — Φόρος προστιθεμένης αξίας — Έκτη οδηγία 77/388/EOK — Οδηγία 2006/112/EΚ — Άρθρα 132, παράγραφος 1, στοιχείο α', και 135, παράγραφος 1, στοιχείο η' — Απαλλαγές — Δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες — Γραμματόσημα — Οδηγία 97/67/EΚ)

11

2015/C 205/15

Υπόθεση C-120/14 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 22ας Απριλίου 2015 — Christoph Klein κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναίρεσης — Εξωσυμβατική ευθύνη — Οδηγία 93/42/ΕΟΚ — Άρθρα 8 και 18 — Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Αδράνεια της Επιτροπής κατόπιν της κοινοποίησης μιας απόφασης για απαγόρευση διάθεσης στο εμπόριο — Προθεσμία παραγραφής — Ανασταλτικό αποτέλεσμα αίτησης παροχής του ευεργετήματος πενίας επί της προθεσμίας παραγραφής — Διαδικασία ρήτρας διασφάλισης)

11

2015/C 205/16

Υπόθεση C-149/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 91/676/ΕΟΚ — Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προελεύσεως — Χαρακτηρισμός των υδάτων και των ευπρόσβλητων ζωνών — Υπερβολική περιεκτικότητα σε νιτρικά ιόντα — Ευτροφισμός — Υποχρέωση τετραετούς αναθεωρήσεως — Ανεπάρκεια — Εκπόνηση προγραμμάτων δράσεως — Έλλειψη)

12

2015/C 205/17

Υπόθεση C-227/14 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015 — LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Αίτηση αναιρέσεως — Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Άρθρα 101 ΣΛΕΕ και 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ — Παγκόσμια αγορά οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) — Καθορισμός των τιμών — Πρόστιμα — Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων (2006) — Σημείο 13 — Καθορισμός της αξίας των πωλήσεων — Κοινή επιχείρηση — Συνεκτίμηση των πωλήσεων προς τις μητρικές εταιρίες — Ανακοίνωση περί απαλλαγής από πρόστιμα και περί μειώσεως του ποσού τους σε υποθέσεις συμπράξεων (2002) — Σημείο 23, στοιχείο β', τελευταίο εδάφιο — Μερική απαλλαγή από το πρόστιμο — Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με πραγματικά περιστατικά τα οποία αγνοούσε προηγουμένως η Επιτροπή]

12

2015/C 205/18

Υπόθεση C-127/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) στις 12 Μαρτίου 2015 — Verein für Konsumenteninformation κατά INKO, Inkasso GmbH

13

2015/C 205/19

Υπόθεση C-132/15 P: Αίτηση αναιρέσεως που κατέθεσε στις 19 Μαρτίου 2015 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 13 Φεβρουαρίου 2015 στην υπόθεση T-725/14, Aalberts Industries κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης

13

2015/C 205/20

Υπόθεση C-134/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Γερμανία) στις 19 Μαρτίου 2015 — Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG κατά Freistaat Sachsen

15

2015/C 205/21

Υπόθεση C-147/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 26 Μαρτίου 2015 — Provincia di Bari κατά Edilizia Mastrodonato srl

16

2015/C 205/22

Υπόθεση C-151/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal da Relação de Coimbra (Πορτογαλία) στις 30 Μαρτίου 2015 — Sociedade Portuguesa de Autores CRL κατά Ministério Público

16

2015/C 205/23

Υπόθεση C-152/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal da Relação de Lisboa (Πορτογαλία) στις 30 Μαρτίου 2015 — Cruz & Companhia Lda κατά Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

17

2015/C 205/24

Υπόθεση C-157/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hof van Cassatie (Βέλγιο) στις 3 Απριλίου 2015 — Samira Achbita και Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding κατά G4S Secure Solutions NV

17

2015/C 205/25

Υπόθεση C-158/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Raad van State (Κάτω Χώρες) στις 3 Απριλίου 2015 — Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland NV κατά Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

18

2015/C 205/26

Υπόθεση C-160/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) στις 7 Απριλίου 2015 — GS Media BV κατά Sanoma Media Netherlands BV κ.λπ.

18

2015/C 205/27

Υπόθεση C-164/15 P: Αναίρεση που άσκησε στις 9 Απριλίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 5 Φεβρουαρίου 2015, στην υπόθεση T-473/12, Aer Lingus Ltd. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

19

2015/C 205/28

Υπόθεση C-165/15 P: Αναίρεση που άσκησε στις 9 Απριλίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 5 Φεβρουαρίου 2015, στην υπόθεση T-500/12, Ryanair Ltd. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

20

2015/C 205/29

Υπόθεση C-166/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Λεττονία) στις 13 Απριλίου 2015 — Ποινική διαδικασία κατά Aleksandrs Ranks και Jurijs Vasiļevičs

21

2015/C 205/30

Υπόθεση C-180/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Σουηδία) στις 21 Απριλίου 2015 — Borealis Ab κ.λπ. κατά Naturvårdsverket

21

2015/C 205/31

Υπόθεση C-182/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Augstākā tiesa (Λεττονία) στις 22 Απριλίου 2015 — Aleksei Petruhhin

23

2015/C 205/32

Υπόθεση C-193/15 P: Αναίρεση που άσκησε στις 27 Απριλίου 2015 ο Tarif Akhras κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 12 Φεβρουαρίου 2015, στην υπόθεση T-579/11, Tarif Akhras κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

24

2015/C 205/33

Υπόθεση C-200/15: Προσφυγή της 29ης Απριλίου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας

25

 

Γενικό Δικαστήριο

2015/C 205/34

Υπόθεση T-131/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Μαΐου 2015 — Spa Monopole κατά ΓΕΕΑ — Orly International (SPARITUAL) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος SPARITUAL — Προγενέστερο λεκτικό και εικονιστικό σήμα Μπενελούξ SPA και προγενέστερο λεκτικό σήμα Μπενελούξ LES THERMES DE SPA — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

26

2015/C 205/35

Υπόθεση T-423/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Μαΐου 2015 — Skype κατά ΓΕΕΑ — Sky και Sky IP International (skype) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού κοινοτικού σήματος skype — Προγενέστερο λεκτικό κοινοτικό σήμα SKY — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

26

2015/C 205/36

Υπόθεση T-183/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Μαΐου 2015 — Skype κατά ΓΕΕΑ — Sky και Sky IP International (SKYPE) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος SKYPE — Προγενέστερο λεκτικό κοινοτικό σήμα SKY — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

27

2015/C 205/37

Υπόθεση T-184/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Μαΐου 2015 — Skype κατά ΓΕΕΑ — Sky και Sky IP International (SKYPE) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος SKYPE — Προγενέστερο λεκτικό κοινοτικό σήμα SKY — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

28

2015/C 205/38

Υπόθεση T-433/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Μαΐου 2015 — Petropars Iran κ.λπ. κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα ληφθέντα κατά του Ιράν με σκοπό να εμποδισθεί η διάδοση των πυρηνικών όπλων — Δέσμευση κεφαλαίων — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Εσφαλμένη εκτίμηση — Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας — Δικαίωμα ασκήσεως οικονομικής δραστηριότητας — Δικαίωμα της ιδιοκτησίας — Προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος — Αρχή της προφυλάξεως — Αναλογικότητα — Δικαιώματα άμυνας)

29

2015/C 205/39

Υπόθεση T-599/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαΐου 2015 — Cosmowell κατά ΓΕΕΑ — Haw Par (GELENKGOLD) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού εικονιστικού σήματος GELENKGOLD — Προγενέστερο εικονιστικό σήμα που απεικονίζει τίγρη — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Μεταβολή του διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος — Ομοιότητα των σημάτων από φωνητικής απόψεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (EΚ) 207/2009]

30

2015/C 205/40

Υπόθεση T-715/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Μαΐου 2015 — Lidl Stiftung κατά ΓΕΕΑ — Horno del Espinar (Castello) [«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού κοινοτικού σήματος Castello — Προγενέστερο εθνικό εικονιστικό σήμα Castelló — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Απουσία κινδύνου συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Δικαίωμα ακροάσεως — Άρθρο 75, δεύτερη περίοδος, του κανονισμού 207/2009»]

30

2015/C 205/41

Υπόθεση T-383/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Απριλίου 2015 — Χατζηαναγνώστου κατά Συμβουλίου κ.λπ. (Προσφυγή ακυρώσεως — Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Εθνικός εμπειρογνώμων αποσπασμένος στην αποστολή Eulex Κοσσυφοπέδιο — Αποφάσεις του αρχηγού αποστολής για πειθαρχικές κυρώσεις)

31

2015/C 205/42

Υπόθεση T-393/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Απριλίου 2015 — SolarWorld και Solsonica κατά Επιτροπής [Ντάμπινγκ — Εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (π.χ. κυψέλες και πλακίδια) καταγωγής ή προελεύσεως Κίνας — Προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ]

32

2015/C 205/43

Υπόθεση T-284/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Απριλίου 2015 — Dyckerhoff Polska κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Προθεσμία ασκήσεως — Εκπρόθεσμο — Μη συνδρομή τυχαίου συμβάντος ή περιπτώσεως ανωτέρας βίας — Προδήλως απαράδεκτο — Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας)

32

2015/C 205/44

Υπόθεση T-581/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Απριλίου 2015 — Vierling κατά ΓΕΕΑ — IP Leanware (BRAINCUBE) (Κοινοτικό σήμα — Ανακοπή — Παραίτηση από την ανακοπή — Κατάργηση της δίκης)

33

2015/C 205/45

Υπόθεση T-43/15 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Απριλίου 2015 — CRM κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Καταχώριση προστατευόμενης γεωγραφικής ενδείξεως — «piadina romagnola/piada romagnola» — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Έλλειψη επείγοντος)

34

2015/C 205/46

Υπόθεση T-45/15 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Απριλίου 2015 — Hydrex κατά Επιτροπής («Ασφαλιστικά μέτρα — Σύμβαση επιδοτήσεως για έργο σχετικό με χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον — Ένταλμα εισπράξεως — Αίτημα αναστολής εκτελέσεως — Μη τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων — Απαράδεκτο»)

34

2015/C 205/47

Υπόθεση T-174/15: Προσφυγή-αγωγή της 8ης Απριλίου 2015 — EFB κατά Επιτροπής

35

2015/C 205/48

Υπόθεση T-191/15: Προσφυγή της 10ης Απριλίου 2015 — SLE Schuh κατά ΓΕΕΑ — Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

35

2015/C 205/49

Υπόθεση T-205/15: Προσφυγή της 24ης Απριλίου 2015 — Aguirre y Compañía κατά ΓΕΕΑ — Puma (Αναπαράσταση υποδήματος γυμναστικής)

36

2015/C 205/50

Υπόθεση T-209/15: Προσφυγή της 23ης Απριλίου 2015 — Gmina Kosakowo κατά Επιτροπής

37

2015/C 205/51

Υπόθεση T-211/15 P: Αναίρεση που άσκησε στις 27 Απριλίου 2015 ο Claudio Necci κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 25 Μαρτίου 2015, στην υπόθεση F-5/15, Necci κατά Επιτροπής

38

2015/C 205/52

Υπόθεση T-213/15: Προσφυγή της 24ης Απριλίου 2015 — Lidl Stiftung κατά ΓΕΕΑ — toom Baumarkt (Super-Samstag)

39

2015/C 205/53

Υπόθεση T-214/15: Προσφυγή της 23ης Απριλίου — Novartis κατά ΓΕΕΑ — Meda (Zymara)

40

2015/C 205/54

Υπόθεση T-217/15: Προσφυγή της 30ής Απριλίου 2015 — Fiesta Hotels & Resorts κατά ΓΕΕΑ — Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

40

2015/C 205/55

Υπόθεση T-224/15: Προσφυγή της 6ης Μαΐου 2015 — Cofely Solelec κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου

41

2015/C 205/56

Υπόθεση T-536/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Απριλίου 2015 — Microsoft κατά ΓΕΕΑ — Softkinetic Software (KINECT)

42

2015/C 205/57

Υπόθεση T-182/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Απριλίου 2015 — Marzocchi Pompe κατά ΓΕΕΑ — Settima Meccanica (ELIKA)

42

2015/C 205/58

Υπόθεση T-637/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Απριλίου 2015 — noon Copenhagen κατά ΓΕΕΑ — Wurster Diamonds (noon)

42

2015/C 205/59

Υπόθεση T-791/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Απριλίου 2015 — Bensarsa κατά Επιτροπής και ΕΕΠΔ

43


EL

 

Top