Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:253:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 253, 4 Αυγούστου 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 253

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

57ό έτος
4 Αυγούστου 2014


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2014/C 253/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2014/C 253/02

Υπόθεση C-547/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 5ης Ιουνίου 2014 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Κρατικές ενισχύσεις — Αποφάσεις 2006/323/ΕΚ και 2007/375/ΕΚ — Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο καταναλώσεως των πετρελαιοειδών που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα για την παραγωγή αλουμίνας στη Σαρδηνία — Ανάκτηση — Αποφάσεις για την αναστολή εκτελέσεως ειδοποιήσεως πληρωμής εκδοθείσες από εθνικό δικαστήριο)

2

2014/C 253/03

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-24/12 και C-27/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 5ης Ιουνίου 2014 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12) κατά Staatssecretaris van Financiën [Ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων — Περιορισμοί — Καταβολή μερισμάτων από ένα κράτος μέλος προς Υπερπόντια Χώρα και Έδαφος (ΥΧΕ) του ιδίου κράτους — Πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης — Ειδικό καθεστώς ΕΕ-ΥΧΕ]

3

2014/C 253/04

Υπόθεση C-35/12 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 22ας Μαΐου 2014 — Plásticos Españoles, SA (ASPLA) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά των πλαστικών βιομηχανικών σάκων — Ενιαία και διαρκής παράβαση)

3

2014/C 253/05

Υπόθεση C-36/12 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 22ας Μαΐου 2014 — Armando Álvarez, SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά των πλαστικών βιομηχανικών σάκων — Καταλογισμός στη μητρική εταιρία της παραβάσεως που διέπραξε η θυγατρική — Υποχρέωση αιτιολογήσεως)

4

2014/C 253/06

Υπόθεση C-198/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 5ης Ιουνίου 2014 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (Παράβαση κράτους μέλους — Εσωτερική αγορά ενέργειας — Μεταφορά αερίου — Κανονισμός (ΕΚ) 715/2009 — Άρθρα 14, παράγραφος 1, και 16, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο β' — Υποχρέωση διασφαλίσεως της μέγιστης δυναμικότητας — Εικονική αντίστροφη δυναμικότητα μεταφοράς αερίου — Παραδεκτό)

5

2014/C 253/07

Υπόθεση C-356/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 22ας Μαΐου 2014 [αίτηση του Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] –Wolfgang Glatzel κατά Freistaat Bayern (Προδικαστική παραπομπή — Μεταφορές — Οδηγία 2006/126/ΕΚ — Παράρτημα III, σημείο 6.4 — Κύρος — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 20, 21, παράγραφος 1, και 26 — Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία — Άδεια οδήγησης — Σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος — Ελάχιστες προδιαγραφές — Οπτική οξύτητα — Ίση μεταχείριση — Δεν υφίσταται δυνατότητα παρεκκλίσεως — Αναλογικότητα)

5

2014/C 253/08

Υπόθεση C-360/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 5ης Ιουνίου 2014 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Coty Germany GmbH, πρώην Coty Prestige Lancaster Group GmbH, κατά First Note Perfumes NV [Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις — Κανονισμοί (ΕΚ) 40/94 και 44/2001 — Κοινοτικό σήμα — Άρθρο 93, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 — Διεθνής δικαιοδοσία σε περίπτωση παραποιήσεως/απομιμήσεως σήματος — Καθορισμός του τόπου επελεύσεως του ζημιογόνου γεγονότος — Διασυνοριακή συνέργεια πλειόνων προσώπων στην ίδια παράνομη πράξη]

6

2014/C 253/09

Υπόθεση C-398/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 5ης Ιουνίου 2014 [αίτηση του Tribunale di Fermo (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική δίκη κατά Μ (Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν — Άρθρο 54 — Αρχή «ne bis in idem» — Πεδίο εφαρμογής — Απόφαση δικαστικής αρχής συμβαλλόμενου κράτους περί παύσεως της ποινικής διώξεως λόγω ανεπαρκών αποδείξεων — Δυνατότητα επαναλήψεως της ανακριτικής διαδικασίας σε περίπτωση νέων αποδείξεων — Έννοια της φράσεως «δικάστηκε αμετάκλητα» — Ποινική δίωξη σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος κατά του ίδιου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά — Εξάλειψη της ποινικής αξιώσεως της πολιτείας και εφαρμογή της αρχής ne bis in idem)

7

2014/C 253/10

Υπόθεση C-539/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 22ας Μαΐου 2014 [αίτηση του Employment Tribunal, Leicester (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Z.J.R. Lock κατά British Gas Trading Limited (Κοινωνική πολιτική — Οργάνωση του χρόνου εργασίας — Οδηγία 2003/88/ΕΚ — Δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών — Σύνθεση των αποδοχών — Βασικός μισθός και προμήθεια υπολογιζόμενη βάσει του πραγματοποιούμενου κύκλου εργασιών)

8

2014/C 253/11

Υπόθεση C-557/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 5ης Ιουνίου 2014 [αίτηση του Oberster Gerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH κατά ÖBB Infrastruktur AG [Άρθρο 101 — Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από σύμπραξη η οποία απαγορεύεται βάσει του συγκεκριμένου άρθρου — Ζημίες λόγω αυξήσεως των τιμών από επιχείρηση η οποία επωφελήθηκε της απαγορευμένης συμπράξεως χωρίς να μετέχει σε αυτήν («Umbrella pricing») — Αιτιώδης συνάφεια]

9

2014/C 253/12

Υπόθεση C-56/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 22ας Μαΐου 2014 [αίτηση του Szegedi Ítélőtábla (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt κατά Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Οδηγίες 92/40/ΕΟΚ και 2005/94/ΕΚ — Αποφάσεις 2006/105/ΕΚ και 2006/115/ΕΚ — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 16, 17 και 47 — Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών — Αποκατάσταση των ζημιών)

9

2014/C 253/13

Υπόθεση C-105/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 5ης Ιουνίου 2014 [αίτηση του College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — P.J. Vonk Noordegraaf κατά Staatssecretaris van Economische Zaken [Γεωργία — Κοινή γεωργική πολιτική — Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης — Κανονισμός (ΕΚ) 73/2009 — Άρθρα 34, 36 και 137 — Δικαιώματα ενίσχυσης — Βάση υπολογισμού — Πριμοδοτήσεις καταβαλλόμενες για τα ζώα και για τις γεωργικές εκτάσεις που έχει στην κατοχή του ο γεωργός κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς — Τροποποίηση των κανόνων προσδιορισμού της έκτασης των αγροτεμαχίων — Μείωση του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων — Αίτηση του γεωργού με την οποία ζητείται η μείωση του αριθμού των δικαιωμάτων του ενίσχυσης και η αύξηση της ονομαστικής αξίας τους — Κανονισμός (ΕΚ) 796/2004 — Άρθρο 73α, παράγραφος 2α — Επιτρέπεται]

10

2014/C 253/14

Υπόθεση C-255/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 5ης Ιουνίου 2014 [αίτηση του High Court of Ireland (Ιρλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — I κατά Health Service Executive [Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική ασφάλιση — Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 — Άρθρα 19, παράγραφος 1, και 20, παράγραφοι 1 και 2 — Κανονισμός (ΕΚ) 987/2009 — Άρθρο 11 — Υπήκοος κράτους μέλους που είναι ασφαλισμένος στο κράτος κατοικίας — Προσβολή από σοβαρή και αιφνίδια νόσο κατά τη διάρκεια διακοπών σε άλλο κράτος μέλος — Αναγκαστική παραμονή του στο εν λόγω δεύτερο κράτος για ένδεκα έτη λόγω της ασθένειάς του και της διαθεσιμότητας εξειδικευμένης ιατρικής περιθάλψεως κοντά στον τόπο όπου ζει — Παροχή υπηρεσιών σε είδος στο εν λόγω δεύτερο κράτος — Έννοια των όρων «κατοικία» και «διαμονή»]

11

2014/C 253/15

Υπόθεση C-339/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 22ας Μαΐου 2014 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 1999/74ΕΚE — Άρθρα 3 και 5, παράγραφος 2 — Απαγόρευση εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων σε μη διευθετημένους κλωβούς — Εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων σε κλωβούς μη συνάδοντες προς τις απαιτήσεις της οδηγίας αυτής)

12

2014/C 253/16

Υπόθεση C-360/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 5ης Ιουνίου 2014 [αίτηση του Supreme Court of the United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Public Relations Consultants Association Ltd κατά The Newspaper Licensing Agency Ltd κ.λπ. (Δικαιώματα του δημιουργού — Κοινωνία της πληροφορίας — Οδηγία 2001/29/EΚ — Άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 5 — Αναπαραγωγή — Εξαιρέσεις και περιορισμοί — Δημιουργία αντιγράφων ιστοσελίδας στην οθόνη και στην κρυφή μνήμη του σκληρού δίσκου κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο — Πράξη προσωρινής αναπαραγωγής — Προσωρινή ή παρεπόμενη πράξη — Αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα τεχνολογικής μεθόδου — Νόμιμη χρήση — Αυτοτελής οικονομική σημασία)

13

2014/C 253/17

Υπόθεση C-129/14 PPU: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 27ης Μαΐου 2014 [αίτηση Oberlandesgericht Nürnberg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική διαδικασία κατά Zoran Spasic (Προδικαστική παραπομπή — Επείγουσα προδικαστική διαδικασία — Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 50 και 52 — Αρχή «ne bis in idem» — Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν — Άρθρο 54 — Έννοιες «ποινή που έχει ήδη εκτιθεί» και «ποινή που εκτίεται»)

13

2014/C 253/18

Υπόθεση C-146/14 PPU: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 5ης Ιουνίου 2014 [αίτηση του Administrativen sad Sofia-grad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] στη δίκη που αφορά τον Bashir Mohamed Ali Mahdi (Θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων — Οδηγία 2008/115/ΕΚ — Επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παρανόμως στη χώρα — Άρθρο 15 — Κράτηση — Παράταση της κρατήσεως — Υποχρεώσεις της διοικητικής ή δικαστικής αρχής — Δικαστικός έλεγχος — Έλλειψη εγγράφων ταυτότητας υπηκόου τρίτης χώρας — Κωλύματα στην εκτέλεση της αποφάσεως περί απομακρύνσεως — Άρνηση της πρεσβείας της εμπλεκόμενης τρίτης χώρας να χορηγήσει έγγραφο ταυτότητας παρέχον τη δυνατότητα επιστροφής του υπηκόου της χώρας αυτής — Κίνδυνος διαφυγής — Εύλογη προοπτική απομακρύνσεως — Έλλειψη συνεργασίας — Ενδεχόμενη υποχρέωση του οικείου κράτους μέλους να χορηγήσει προσωρινό έγγραφο προσωπικής καταστάσεως)

14

2014/C 253/19

Υπόθεση C-520/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sąd rejonowy w Płocku (Πολωνία) στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 — Urszula Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz κατά Prokuratura Okręgowa w Płocku

15

2014/C 253/20

Υπόθεση C-177/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το τρίτο τμήμα διοικητικών διαφορών του Tribunal Supremo (Ισπανία) στις 10 Απριλίου 2014 — María José Regojo Dans κατά Consejo de Estado

16

2014/C 253/21

Υπόθεση C-183/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Curtea de Apel Cluj (Ρουμανία) στις 11 Απριλίου 2014 — Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean κατά Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

16

2014/C 253/22

Υπόθεση C-216/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Laufen (Γερμανία) στις 30 Απριλίου 2014 — Ποινική δίκη κατά Gavril Covaci

17

2014/C 253/23

Υπόθεση C-244/14: Προσφυγή της 20ής Μαΐου 2014 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας

18

2014/C 253/24

Υπόθεση C-250/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d'État (Γαλλία) στις 26 Μαΐου 2014 — Air France — KLM κατά Ministère des finances et des comptes publics

18

2014/C 253/25

Υπόθεση C-254/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Općinski sud u Velikoj Gorici (Κροατία) στις 26 Μαΐου 2014 — VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju κατά Đuro Vladika

19

2014/C 253/26

Υπόθεση C-265/14 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 2 Ιουνίου 2014 οι Cemex S.A.B. de C.V. κ.λπ. κατά της απόφασης που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 14 Μαρτίου 2014 στην υπόθεση T-292/11, Cemex κ.λπ. κατά Επιτροπής

19

2014/C 253/27

Υπόθεση C-272/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Vestre Landsret (Δανία) στις 5 Ιουνίου 2014 — Skatteministeriet κατά Baby Dan A/S

21

2014/C 253/28

Υπόθεση C-286/14: Προσφυγή της 11ης Ιουνίου 2014 — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

21

2014/C 253/29

Υπόθεση C-296/14 P: Αναίρεση που άσκησε την 13η Ιουνίου 2014 η Ελληνική Δημοκρατία κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου (Έβδομο τμήμα) που εκδόθηκε την 9η Απριλίου 2014 στην υπόθεση T-150/12, Ελλάδα κατά Επιτροπής

22

2014/C 253/30

Υπόθεση C-592/12: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 4ης Απριλίου 2014 [αίτηση του Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Compañía Europea de Viajeros España S.A. κατά Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

22

2014/C 253/31

Ενωθείσες υποθέσεις C-215/13 P και C-216/13 P: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 31ης Μαρτίου 2014 — Acron OAO, Dorogobuzh OAO κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Fertilizers Europe

22

2014/C 253/32

Υπόθεση C-283/13 P: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 3ης Απριλίου 2014 — Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δανίας

23

 

Γενικό Δικαστήριο

2014/C 253/33

Υπόθεση T-595/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Ιουνίου 2014 — Cantina Broglie 1 κατά ΓΕΕΑ — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος RIPASSA — Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα VINO DI RIPASSO — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως]

24

2014/C 253/34

Υπόθεση T-260/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Ιουνίου 2014 — Ισπανία κατά Επιτροπής (Αλιεία — Διατήρηση των αλιευτικών πόρων — Υπέρβαση από την Ισπανία των αλιευτικών ποσοστώσεων για το σκουμπρί στις ζώνες VIII c, IX και X και στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της CECAF 34.1.1 που χορηγήθηκαν για το 2010 — Μειώσεις των αλιευτικών ποσοστώσεων που διατέθηκαν για τα έτη 2011 έως 2015 — Δικαιώματα άμυνας — Ασφάλεια δικαίου — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Ίση μεταχείριση)

24

2014/C 253/35

Υπόθεση T-273/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Ιουνίου 2014 — Unister κατά ΓΕΕΑ (Ab in der Urlaub) [«Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος Ab in der Urlaub — Σήμα συνιστάμενο σε διαφημιστικό σύνθημα — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Έλλειψη αποδείξεως του διακριτικού χαρακτήρα που αποκτήθηκε μέσω χρήσεως — Άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 2007/2009»]

25

2014/C 253/36

Υπόθεση T-330/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Ιουνίου 2014 — Hut.com κατά ΓΕΕΑ — Intersport France (THE HUT) [«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος THE HUT — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα LA HUTTE — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009»]

26

2014/C 253/37

Υπόθεση T-382/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Ιουνίου 2014 — Kampol κατά ΓΕΕΑ — Colmol (Nobel) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος Nobel — Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα NOBEL — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

26

2014/C 253/38

Υπόθεση T-523/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Ιουνίου 2014 — Rani Refreshments κατά ΓΕΕΑ — Global-Invest Bartosz Turek (Sani) [«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος Sani — Προγενέστερα κοινοτικά εικονιστικά σήματα Ηani ή Illani και RANI — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Ομοιότητα των σημάτων — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009»]

27

2014/C 253/39

Υπόθεση T-207/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Ιουνίου 2014 — 1872 Holdings κατά ΓΕΕΑ — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA) [«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Κοινοτικό λεκτικό σήμα THE SPIRIT OF CUBA — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009»]

27

2014/C 253/40

Υπόθεση T-305/09: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Απριλίου 2014 — Unicid κατά Επιτροπής («Κρατικές ενισχύσεις — Καθεστώς-πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσουν οι αναγνωρισμένες διακλαδικές γεωργικές οργανώσεις στη Γαλλία υπέρ των μελών των εκπροσωπούμενων γεωργικών κλάδων — Χρηματοδότηση από προαιρετικές εισφορές που κατέστησαν υποχρεωτικές — Απόφαση που κηρύσσει το καθεστώς ενισχύσεως συμβατό με την εσωτερική αγορά — Ανάκληση της αποφάσεως — Κατάργηση της δίκης»)

28

2014/C 253/41

Υπόθεση T-526/12: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Ιουνίου 2014 — Axa Versicherung κατά Επιτροπής [«Πρόσβαση στα έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Σιωπηρή άρνηση προσβάσεως — Ρητή απόφαση εκδοθείσα μετά την άσκηση της προσφυγής — Απώλεια του εννόμου συμφέροντος — Κατάργηση της δίκης»]

29

2014/C 253/42

Υπόθεση T-239/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Ιουνίου 2014 — Atmeh κατά ΓΕΕΑ — Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Παραίτηση από την αίτηση κηρύξεως ακυρότητας — Κατάργηση της δίκης)

29

2014/C 253/43

Υπόθεση T-427/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Ιουνίου 2014 — Gruppo Norton κατά ΓΕΕΑ — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού εικονιστικού σήματος Gruppo Norton S.r.l. — Προγενέστερο εθνικό εικονιστικό σήμα NORTON HISPAŃO — Κανόνας 49, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 και άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Απαράδεκτο της προσφυγής που ασκήθηκε ενώπιον του τμήματος προσφυγών — Προδήλως νόμω αβάσιμη προσφυγή]

30

2014/C 253/44

Υπόθεση T-252/14: Προσφυγή της 14ης Απριλίου 2014 — Chemo Ibérica κατά ΓΕΕΑ — Novartis (EXELTIS)

30

2014/C 253/45

Υπόθεση T-253/14: Προσφυγή της 14ης Απριλίου 2014 — Chemo Ibérica κατά ΓΕΕΑ — Novartis (EXELTIS)

31

2014/C 253/46

Υπόθεση T-256/14: Προσφυγή της 23ης Απριλίου 2014 — Giuntoliκατά ΓΕΕΑ — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

32

2014/C 253/47

Υπόθεση T-269/14: Προσφυγή της 28ης Απριλίου 2014 — City Index κατά ΓΕΕΑ — Citigroup and Citibank (CITY INDEX)

32

2014/C 253/48

Υπόθεση T-273/14: Προσφυγή της 30ής Απριλίου 2014 — Lithomex κατά ΓΕΕΑ — Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

33

2014/C 253/49

Υπόθεση T-278/14: Προσφυγή της 27ης Απριλίου 2014 — Mansour Dairek Attoumi κατά ΓΕΕΑ -Diesel (Ζώνη)

34

2014/C 253/50

Υπόθεση T-335/14: Προσφυγή της 13ης Μαΐου 2014 — Davó Lledó κατά ΓΕΕΑ — Administradora y Franquicias América και Inversiones Ged (DoggiS)

35

2014/C 253/51

Υπόθεση T-339/14: Προσφυγή της 15ης Μαΐου 2014 — Kurchenko κατά Συμβουλίου

36

2014/C 253/52

Υπόθεση T-346/14: Προσφυγή της 14ης Μαΐου 2014 — Yanukovych κατά Συμβουλίου

37

2014/C 253/53

Υπόθεση T-347/14: Προσφυγή της 14ης Μαΐου 2014 — Yanukovych κατά Συμβουλίου

39

2014/C 253/54

Υπόθεση T-348/14: Προσφυγή της 14ης Μαΐου 2014 — Yanukovych κατά Συμβουλίου

40

2014/C 253/55

Υπόθεση T-354/14: Προσφυγή της 19ης Μαΐου 2014 — Comercializadora Eloro κατά ΓΕΕΑ — Zumex Group (zumex)

41

2014/C 253/56

Υπόθεση T-356/14: Προσφυγή της 23ης Μαΐου 2014 — CareAbout κατά ΓΕΕΑ — Florido Rodríquez (Kerashot)

42

2014/C 253/57

Υπόθεση T-357/14: Προσφυγή της 23ης Μαΐου 2014 — Experience Hendrix κατά ΓΕΕΑ — JH Licence (Jimi Hendrix)

43

2014/C 253/58

Υπόθεση T-358/14: Προσφυγή της 23ης Μαΐου 2014 — Hoteles Catalonia κατά ΓΕΕΑ — Caixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

44

2014/C 253/59

Υπόθεση T-359/14: Προσφυγή της 27ης Μαΐου 2014 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia κατά ΓΕΕΑ — Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

44

2014/C 253/60

Υπόθεση T-360/14: Προσφυγή της 21ης Μαΐου 2014 — Švyturys-Utenos Alus κατά ΓΕΕΑ — Nordbrand Nordhausen (KISS)

45

2014/C 253/61

Υπόθεση T-363/14: Προσφυγή της 2ας Ιουνίου 2014 — Secolux κατά Επιτροπής

46

2014/C 253/62

Υπόθεση T-365/14: Προσφυγή της 27ης Μαΐου 2014 — CBM Creative Brands Marken κατά ΓΕΕΑ — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (TRECOLORE)

47

2014/C 253/63

Υπόθεση T-366/14: Προσφυγή της 28ης Μαΐου 2014 — August Storck κατά ΓΕΕΑ (2good)

48

2014/C 253/64

Υπόθεση T-369/14: Προσφυγή της 29ης Μαΐου 2014 — Sequoia Capital Operations κατά ΓΕΕΑ — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

49

2014/C 253/65

Υπόθεση T-385/14: Προσφυγή της 4ης Ιουνίου 2014 — Volkswagen κατά ΓΕΕΑ (ULTIMATE)

49

2014/C 253/66

Υπόθεση T-386/14: Προσφυγή της 24ης Μαΐου 2014 — Fih Holding and Fih Erhversbank κατά Επιτροπής

50

2014/C 253/67

Υπόθεση T-401/14: Προσφυγή της 10ης Ιουνίου 2014 — Duro Felguera κατά Επιτροπής

51

2014/C 253/68

Υπόθεση T-406/14: Προσφυγή της 10ης Ιουνίου 2014 — Promoinmo κατά Επιτροπής

52

2014/C 253/69

Υπόθεση T-407/14: Προσφυγή-Αγωγή της 10ης Ιουνίου 2014 — Gres La Sagra κατά Επιτροπής

53

2014/C 253/70

Υπόθεση T-408/14: Προσφυγή της 10ης Ιουνίου 2014 — Venatto Design κατά Επιτροπής

53

2014/C 253/71

Υπόθεση T-415/14: Προσφυγή της 12ης Ιουνίου 2014 — Embutidos Rodríguez κατά Επιτροπής

54

2014/C 253/72

Υπόθεση T-416/14: Προσφυγή της 12ης Ιουνίου 2014 — Grup Maritim TCB κατά Επιτροπής

55

2014/C 253/73

Υπόθεση T-417/14: Προσφυγή της 12ης Ιουνίου 2014 — Afar 4 κατά Επιτροπής

55

2014/C 253/74

Υπόθεση T-426/14: Προσφυγή της 12ης Ιουνίου 2014 — Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos κατά Επιτροπής

56

2014/C 253/75

Υπόθεση T-427/14: Προσφυγή της 12ης Ιουνίου 2014 — Almoauto κατά Επιτροπής

56

2014/C 253/76

Υπόθεση T-428/14: Προσφυγή της 12ης Ιουνίου 2014 — Gasiber 2000κατά Επιτροπής

57

2014/C 253/77

Υπόθεση T-429/14: Προσφυγή της 12ης Ιουνίου 2014 — Uriinmuebles κατά Επιτροπής

57

2014/C 253/78

Υπόθεση T-432/14: Προσφυγή της 13ης Ιουνίου 2014 — Remolcadores Nosa Terra και Hospital Povisa κατά Επιτροπής

58

2014/C 253/79

Υπόθεση T-433/14: Προσφυγή της 13ης Ιουνίου 2014 — Superficies de Alimentación κατά Επιτροπής

58

2014/C 253/80

Υπόθεση T-435/14: Προσφυγή της 9ης Ιουνίου 2014 — Tose’e Ta’avon Bank κατά Συμβουλίου

59

2014/C 253/81

Υπόθεση T-436/14: Προσφυγή της 9ης Ιουνίου 2014 — Neka Novin κατά Συμβουλίου

60

2014/C 253/82

Υπόθεση T-442/14: Προσφυγή της 16ης Ιουνίου 2014 — Metalúrgica Galaica κατά Επιτροπής

60

2014/C 253/83

Υπόθεση T-443/14: Προσφυγή της 16ης Ιουνίου 2014 — Aprovechamientos Energéticos JG κατά Επιτροπής

61

2014/C 253/84

Υπόθεση T-452/14: Προσφυγή της 17ης Ιουνίου 2014 — Laboratoires CTRS κατά Επιτροπής

62

2014/C 253/85

Υπόθεση T-461/14: Προσφυγή της 20ής Ιουνίου 2014 — Arocasa κατά Επιτροπής

63

2014/C 253/86

Υπόθεση T-465/14: Προσφυγή της 24ης Ιουνίου 2014 — Vego Supermercados κατά Επιτροπής

63

2014/C 253/87

Υπόθεση T-467/14: Προσφυγή της 24ης Ιουνίου 2014 — Fonditel Pensiones κατά Επιτροπής

64

2014/C 253/88

Υπόθεση T-469/14: Προσφυγή της 24ης Ιουνίου 2014 — Dordal κατά Επιτροπής

64

2014/C 253/89

Υπόθεση T-479/14: Αγωγή της 26ης Ιουνίου 2014 — Kendrion κατά Δικαστηρίου

65

2014/C 253/90

Ενωθείσες υποθέσεις T-433/11 και T-98/12: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Ιουνίου 2014 — Makhlouf κατά Συμβουλίου

66

2014/C 253/91

Υπόθεση T-109/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Ιουνίου 2014 — Othman κατά Συμβουλίου

66

2014/C 253/92

Υπόθεση T-477/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Ιουνίου 2014 — Syrian Lebanese Commercial Bank κατά Συμβουλίου

66

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2014/C 253/93

Υπόθεση F-24/12: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 19ης Ιουνίου 2014 — BN κατά Κοινοβουλίου (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Προσφυγή ακυρώσεως — Υπάλληλος του βαθμού AD 14 που κατέχει θέση προϊσταμένου μονάδας — Ισχυρισμός περί ηθικής παρενοχλήσεως από τον γενικό διευθυντή — Κινητικότητα — Άρνηση του προσφεύγοντος να δεχθεί τον διορισμό σε θέση συμβούλου εντός άλλης γενικής διευθύνσεως με απώλεια της προσαυξήσεως του μισθού προϊσταμένου μονάδας — Απόφαση περί προσωρινής τοποθετήσεως σε άλλη θέση συμβούλου — Συμφέρον της υπηρεσίας — Κανόνας περί της αντιστοιχίας μεταξύ βαθμού και θέσεως — Αγωγή αποζημιώσεως — Ζημία απορρέουσα από συμπεριφορά η οποία δεν συνιστά απόφαση)

67

2014/C 253/94

Υπόθεση F-119/12: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (3ο τμήμα) της 25ης Ιουνίου 2014 — Sumberaz Sotte-Wedemeijer κατά Ευρωπόλ (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Σύμβαση Ευρωπόλ — Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπόλ — Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ — Εφαρμογή του ΚΛΠ στους υπαλλήλους της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως ορισμένου χρόνου εκτάκτου υπαλλήλου — Μη προσφορά συμβάσεως αορίστου χρόνου εκτάκτου υπαλλήλου)

67

2014/C 253/95

Υπόθεση F-120/12: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (3ο τμήμα) της 25ης Ιουνίου 2014 — Coutureau κατά Ευρωπόλ (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Σύμβαση Ευρωπόλ — Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπόλ — Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ — Εφαρμογή του ΚΛΠ στους υπαλλήλους της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως ορισμένου χρόνου εκτάκτου υπαλλήλου — Μη προσφορά συμβάσεως αορίστου χρόνου εκτάκτου υπαλλήλου)

68

2014/C 253/96

Υπόθεση F-121/12: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (3ο τμήμα) της 25ης Ιουλίου 2012 — Maynard κατά Ευρωπόλ (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Σύμβαση Ευρωπόλ — Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπόλ — Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ — Εφαρμογή του ΚΛΠ στους υπαλλήλους της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως ορισμένου χρόνου εκτάκτου υπαλλήλου — Μη προσφορά συμβάσεως αορίστου χρόνου εκτάκτου υπαλλήλου)

69

2014/C 253/97

Υπόθεση F-66/13: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (3ο τμήμα) της 25ης Ιουνίου 2014 — Molina Solano κατά Ευρωπόλ (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Σύμβαση Ευρωπόλ — Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπόλ — Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ — Εφαρμογή του ΚΛΠ στους υπαλλήλους της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως ορισμένου χρόνου εκτάκτου υπαλλήλου — Μη προσφορά συμβάσεως αορίστου χρόνου εκτάκτου υπαλλήλου)

69

2014/C 253/98

Υπόθεση F-67/13: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (3ο τμήμα) της 25ης Ιουνίου 2014 — Rihn κατά Ευρωπόλ (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπόλ — Σύμβαση Ευρωπόλ — Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπόλ — Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ — Εφαρμογή του ΚΛΠ στους υπαλλήλους της Ευρωπόλ — Μη ανανέωση συμβάσεως ορισμένου χρόνου έκτακτου υπαλλήλου — Μη προσφορά συμβάσεως αορίστου χρόνου εκτάκτου υπαλλήλου)

70

2014/C 253/99

Υπόθεση F-56/14: Προσφυγή της 18ης Ιουνίου 2014 — ZZ κατά Επιτροπής

70


EL

 

Top