Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:123:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 123, 27 Απρίλιος 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2013.123.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

56ό έτος
27 Απριλίου 2013


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2013/C 123/01

Τελευταία δημοσίευση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEE C 114 της 20.4.2013

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2013/C 123/02

Υπόθεση C-547/10 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 — Ελβετική Συνομοσπονδία κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Landkreis Waldshut [Αίτηση αναιρέσεως — Εξωτερικές σχέσεις — Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 — Πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων στις ενδοκοινοτικές αεροπορικές συνδέσεις — Άρθρα 8 και 9 — Πεδίο εφαρμογής — Άσκηση των δικαιωμάτων μεταφορών — Απόφαση 2004/12/ΕΚ — Γερμανικά μέτρα για τις προσεγγίσεις στον αερολιμένα της Ζυρίχης — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Απαγόρευση των διακρίσεων — Αναλογικότητα — Βάρος αποδείξεως]

2

2013/C 123/03

Υπόθεση C-127/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Arbeidshof te Antwerpen (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Aldegonda van den Booren κατά Rijksdienst voor Pensioenen [Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων — Άρθρο 46β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 — Εθνικοί κανόνες που απαγορεύουν τη σώρευση — Σύνταξη γήρατος — Αύξηση του ποσού που καταβάλλει κράτος μέλος — Σύνταξη επιζώντος — Μείωση του ποσού που καταβάλλει άλλο κράτος μέλος]

2

2013/C 123/04

Υπόθεση C-275/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH κατά Finanzamt Bayreuth (Φορολογία — Φόρος προστιθεμένης αξίας — Οδηγία 77/388/ΕΟΚ — Απαλλαγή της διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων από τον φόρο — Περιεχόμενο)

3

2013/C 123/05

Υπόθεση C-358/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue [Περιβάλλον — Απόβλητα — Επικίνδυνα απόβλητα — Οδηγία 2008/98/ΕΚ — Πρώην τηλεφωνικοί στύλοι που έχουν υποστεί επεξεργασία με διαλύματα CCA (διαλύματα χαλκού-χρωμίου-αρσενικού) — Καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών προϊόντων — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (κανονισμός REACH) — Απαρίθμηση των χρήσεων ξύλου που έχει υποστεί επεξεργασία στο παράρτημα XVII του κανονισμού REACH — Πρώην τηλεφωνικοί στύλοι χρησιμοποιούμενοι ως δομικά στοιχεία διαβάσεων]

4

2013/C 123/06

Υπόθεση C-424/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd κ.λπ. κατά Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Φόρος προστιθέμενης αξίας — Οδηγία 77/388/ΕΟΚ — Απαλλαγή της διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων — Έκταση — Συνταξιοδοτικά προγράμματα)

5

2013/C 123/07

Υπόθεση C-577/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του cour d’appel de Bruxelles (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — DKV Belgium SA κατά Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL (Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Οδηγίες 73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ — Πρωτασφάλιση εκτός της ασφαλίσεως ζωής — Αρχή της τιμολογιακής ελευθερίας — Συμβάσεις ασφαλίσεως μη επαγγελματικής ασθενείας — Περιορισμοί — Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος)

5

2013/C 123/08

Υπόθεση C-607/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του High Court of Justice (Chancery Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — ITV Broadcasting Limited κ.λπ. κατά TV Catch Up Limited (Οδηγία 2001/29/ΕΚ — Άρθρο 3, παράγραφος 1 — Διαδικτυακή μετάδοση από τρίτο εκπομπών εμπορικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων — «Live streaming» — Παρουσίαση στο κοινό)

6

2013/C 123/09

Υπόθεση C-19/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Varhoven administrativen sad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Efir OOD κατά Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv (Φόρος προστιθέμενης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρα 62, 63, 65, 73 και 80 — Σύσταση δικαιώματος επιφάνειας από φυσικά πρόσωπα υπέρ εταιρίας έναντι των κατασκευαστικών υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία αυτή στα εν λόγω φυσικά πρόσωπα — Σύμβαση ανταλλαγής — ΦΠΑ επί κατασκευαστικών υπηρεσιών — Γενεσιουργός αιτία — Απαιτητό — Η έννοια «γενεσιουργός αιτία του φόρου» καλύπτει τόσο φορολογητέες όσο και απαλλασσόμενες από τον φόρο πράξεις — Προκαταβολή ολόκληρης της αντιπαροχής — Προκαταβολή μέρους του ποσού — Βάση επιβολής του φόρου στις περιπτώσεις στις οποίες η αντιπαροχή συνίσταται σε αγαθά ή υπηρεσίες — Άμεσο αποτέλεσμα)

7

2013/C 123/10

Υπόθεση C-182/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Székesfehérvári Törvényszék (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Gábor Fekete κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας — Άρθρο 137 — Κανονισμός εφαρμογής του τελωνειακού κώδικα — Άρθρο 561, παράγραφος 2 — Προϋποθέσεις πλήρους απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς — Εισαγωγή σε κράτος μέλος οχήματος, ο κύριος του οποίου είναι εγκατεστημένος σε τρίτο κράτος — Ιδιωτική χρήση του οχήματος την οποία έχει επιτρέψει ο κύριος καθοιονδήποτε άλλον τρόπο εκτός από τη σύναψη συμβάσεως εργασίας με τον χρήστη — Μη απαλλαγή)

7

2013/C 123/11

Υπόθεση C-39/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Gerechtshof Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 25 Ιανουαρίου 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen κατά SCA Group Holding BV

8

2013/C 123/12

Υπόθεση C-40/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Gerechtshof Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 25 Ιανουαρίου 2013 — X AG κ.λπ. κατά Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

9

2013/C 123/13

Υπόθεση C-41/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Gerechtshof Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 25 Ιανουαρίου 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam κατά MSA International Holdings BV και MSA Nederland BV

9

2013/C 123/14

Υπόθεση C-43/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 28 Ιανουαρίου 2013 — Hauptzollamt Köln κατά Kronos Titan GmbH

10

2013/C 123/15

Υπόθεση C-44/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 28 Ιανουαρίου 2013 — Hauptzollamt Krefeld κατά Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH

10

2013/C 123/16

Υπόθεση C-52/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 31 Ιανουαρίου 2013 — Postershop SpA — Divsione Franchising Kipoint κατά Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministeri

11

2013/C 123/17

Υπόθεση C-76/13: Προσφυγή της 12ης Φεβρουαρίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας

11

2013/C 123/18

Υπόθεση C-77/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το tribunal d’instance de Quimper (Γαλλία) στις 14 Φεβρουαρίου 2013 — CA Consumer Finance κατά Francine Crouan, το γένος Weber, Tual Crouan

12

2013/C 123/19

Υπόθεση C-86/13: Προσφυγή της 20ής Φεβρουαρίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12

2013/C 123/20

Υπόθεση C-104/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Augstākās tiesas Senāts (Λεττονία) στις 4 Μαρτίου 2013 — AS Olainfarm κατά Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

13

2013/C 123/21

Υπόθεση C-109/13: Προσφυγή της 6ης Μαρτίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Φινλανδίας

13

2013/C 123/22

Υπόθεση C-111/13: Προσφυγή της 7ης Μαρτίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Φινλανδίας

14

2013/C 123/23

Γνωμοδότηση 1/12: Αίτηση γνωμοδότησης, την οποία υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 218, παράγραφος 11, ΣΛΕΕ

14

 

Γενικό Δικαστήριο

2013/C 123/24

Υπόθεση T-587/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Μαρτίου 2013 — Fresh Del Monte Produce κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά της μπανάνας — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ — Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών — Έννοια του όρου «εναρμονισμένη πρακτική με σκοπό τη νόθευση του ανταγωνισμού» — Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της συνεννοήσεως και της εμπορικής πολιτικής των επιχειρήσεων — Ενιαία παράβαση — Καταλογισμός της παραβάσεως — Δικαιώματα άμυνας — Πρόστιμα — Σοβαρότητα της παραβάσεως — Συνεργασία — Ελαφρυντικές περιστάσεις)

15

2013/C 123/25

Υπόθεση T-588/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Μαρτίου 2013 — Dole Food και Dole Germany κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά της μπανάνας — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ — Έννοια του όρου «εναρμονισμένη πρακτική με σκοπό τη νόθευση του ανταγωνισμού» — Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών — Υποχρέωση αιτιολογήσεως Δικαιώματα άμυνας — Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων — Σοβαρότητα της παραβάσεως)

15

2013/C 123/26

Υπόθεση T-553/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Μαρτίου 2013 — Biodes κατά ΓΕΕΑ — Manasul Internacional (FARMASUL) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος FARMASUL — Προγενέστερο εικονιστικό ισπανικό σήμα MANASUL — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009]

16

2013/C 123/27

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-229/11 και T-276/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Μαρτίου 2013 — Inglewood κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Κανονιστικές ρυθμίσεις περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Σύστημα επικουρικών συντάξεων — Αποφάσεις απορριπτικές των αιτήσεων με τις οποίες ζητείται η εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν πριν την τροποποίηση του συστήματος επικουρικών συντάξεων το 2009 — Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας — Κεκτημένα δικαιώματα — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Αναλογικότητα — Ίση μεταχείριση)

16

2013/C 123/28

Υπόθεση T-85/13: Προσφυγή της 14ης Φεβρουαρίου 2013 — K-Swiss κατά ΓΕΕΑ — Künzli SwissSchuh (αθλητικό υπόδημα με πέντε ρίγες)

17

2013/C 123/29

Υπόθεση T-90/13: Προσφυγή της 12ης Φεβρουαρίου 2013 — Herdade de S. Tiago II κατά ΓΕΕΑ — Polo/Lauren (V)

17

2013/C 123/30

Υπόθεση T-96/13: Προσφυγή της 22ας Φεβρουαρίου 2013 — Rot Front κατά ΓΕΕΑ — Rakhat (Macka)

18

2013/C 123/31

Υπόθεση T-102/13: Προσφυγή-αγωγή της 14ης Φεβρουαρίου 2013 — Heli-Flight κατά EASA

18

2013/C 123/32

Υπόθεση T-112/13: Προσφυγή της 19ης Φεβρουαρίου 2013 — Cadbury Holdings κατά ΓΕΕΑ — Société des produits Nestlé (Μορφή μπάρας σοκολάτας με τέσσερα τμήματα)

19

2013/C 123/33

Υπόθεση T-122/13: Προσφυγή της 21ης Φεβρουαρίου 2013 — Laboratoires Polive κατά ΓΕΕΑ — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/34

Υπόθεση T-123/13: Προσφυγή της 21ης Φεβρουαρίου 2013 — Laboratoires Polive κατά ΓΕΕΑ — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/35

Υπόθεση T-128/13: Προσφυγή της 1ης Μαρτίου 2013 — Vicente Gandia Plaκατά ΓΕΕΑ — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)

21

2013/C 123/36

Υπόθεση T-132/13: Προσφυγή της 4ης Μαρτίου 2013 — Deweerdt κ.λπ. κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου

21

2013/C 123/37

Υπόθεση T-133/13: Προσφυγή της 4ης Μαρτίου 2013 — Pro-Aqua International κατά ΓΕΕΑ — Rexair (Η ΥΓΡΗ ΣΚΟΝΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ)

22

2013/C 123/38

Υπόθεση T-136/13: Προσφυγή της 11ης Μαρτίου 2013 — Hanwha SolarOne κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου κ.λπ.

22

2013/C 123/39

Υπόθεση T-142/13: Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Jinko Solar κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου κ.λπ.

23

2013/C 123/40

Υπόθεση T-143/13: Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology κατά Επιτροπής

23

2013/C 123/41

Υπόθεση T-144/13: Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology κατά Επιτροπής

24

2013/C 123/42

Υπόθεση T-145/13: Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance κατά Επιτροπής

24

2013/C 123/43

Υπόθεση T-146/13: Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology κατά Επιτροπής

25

2013/C 123/44

Υπόθεση T-147/13: Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source κατά Επιτροπής

25

2013/C 123/45

Υπόθεση T-148/13: Προσφυγή της 14ης Μαρτίου 2013 — Ισπανία κατά Επιτροπής

26

2013/C 123/46

Υπόθεση T-149/13: Προσφυγή της 14ης Μαρτίου 2013 — Ισπανία κατά Επιτροπής

26

2013/C 123/47

Υπόθεση T-153/13: Προσφυγή της 14ης Μαρτίου 2013 — Et Solar Industry κ.λπ. κατά Επιτροπής

27

2013/C 123/48

Υπόθεση T-154/13: Προσφυγή της 14ης Μαρτίου 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology κατά Επιτροπής

27

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2013/C 123/49

Υπόθεση F-125/11: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 13ης Μαρτίου 2013 — Mendes κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Γενικός διαγωνισμός — Αποκλεισμός από τις δοκιμασίες αξιολογήσεως — Καθήκον της διοικήσεως να ερμηνεύει τις ενστάσεις με ανοικτό πνεύμα — Τροποποίηση της προκηρύξεως κενής θέσεως μετά τη διεξαγωγή των προκριματικών δοκιμασιών — Αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης — Ασφάλεια δικαίου)

28

2013/C 123/50

Υπόθεση F-63/08: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα τμήμα) της 14ης Μαρτίου 2013 — Christoph κ.λπ. κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Μη μόνιμο προσωπικό — Άρθρα 2, 3α και 3β του ΚΛΠ — Έκτακτοι υπάλληλοι — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Συμβασιούχοι υπάλληλοι με επικουρικά καθήκοντα — Διάρκεια της σύμβασης — Άρθρα 8 και 88 του ΚΛΠ — Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2004 περί της μέγιστης διάρκειας χρησιμοποιήσεως μη μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες της Επιτροπής — Οδηγία 1999/70/ΕΚ — Εφαρμόζεται στα όργανα)

28

2013/C 123/51

Υπόθεση F-5/13: Προσφυγή της 15ης Ιανουαρίου 2013 — ΖΖ κατά Επιτροπής

29

2013/C 123/52

Υπόθεση F-11/13: Προσφυγή-αγωγή της 4ης Φεβρουαρίου 2013 — ΖΖ κατά ΕΥΕΔ

29

2013/C 123/53

Υπόθεση F-17/13: Προσφυγή-αγωγή της 15ης Φεβρουαρίου 2013 — ΖΖ κατά Επιτροπής

30

2013/C 123/54

Υπόθεση F-19/13: Προσφυγή της 19ης Φεβρουαρίου 2013 — ΖΖ κατά Επιτροπής

30


EL

 

Top