EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:032:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 32, 4 Φεβρουάριος 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2012.032.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 32

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

55ό έτος
4 Φεβρουαρίου 2012


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2012/C 032/01

Τελευταία δημοσίευση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEE C 25 της 28.1.2012

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2012/C 032/02

Υπόθεση C-250/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου (Παράβαση κράτους μέλους — Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων — Αγορά ακινήτου προοριζόμενου για νέα κύρια κατοικία — Υπολογισμός φορολογικού πλεονεκτήματος — Φόρος καταχωρίσεως — Συνοχή του φορολογικού συστήματος)

2

2012/C 032/03

Υπόθεση C-371/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 8ης Δεκεμβρίου 2011 [αίτηση του Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Nural Ziebell, πρώην Nural Örnek, κατά Land Baden-Württemberg (Συμφωνία Σύνδεσης ΕΟΚ-Τουρκίας — Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων — Άρθρα 7, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, και 14, παράγραφος 1, της απόφασης 1/80 του Συμβουλίου Σύνδεσης — Οδηγίες 64/221/ΕΟΚ, 2003/109/ΕΚ και 2004/38/ΕΚ — Δικαίωμα διαμονής Τούρκου υπηκόου που έχει γεννηθεί στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής, όπου διέμεινε νομίμως και αδιαλείπτως επί περισσότερα από δέκα έτη ως τέκνο Τούρκου εργαζόμενου — Ποινικές καταδίκες — Νομιμότητα της απόφασης απέλασης — Προϋποθέσεις)

2

2012/C 032/04

Υπόθεση C-157/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Παράβαση κράτους μέλους — Άρθρο 43 ΕΚ — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Συμβολαιογράφοι — Προϋπόθεση ιθαγένειας — Άρθρο 45 ΕΚ — Συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας)

3

2012/C 032/05

Υπόθεση C-253/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Ουγγαρίας (Παράβαση κράτους μέλους — Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Αγορά ακινήτου ως νέας κύριας κατοικίας — Προσδιορισμός της φορολογικής βάσης για τον υπολογισμό του φόρου επί της αγοράς ακινήτων — Έκπτωση του τιμήματος της πωληθείσας κατοικίας από το τίμημα της αγορασθείσας — Η έκπτωση αυτή δεν παρέχεται αν το πωληθέν ακίνητο δεν βρίσκεται εντός της επικράτειας)

3

2012/C 032/06

Υπόθεση C-272/09 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 8ης Δεκεμβρίου 2011 — KME Germany AG, πρώην KM Europa Metal AG, KME France SAS, πρώην Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, πρώην Europa Metalli SpA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά των χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων — Πρόστιμα — Συνεκτιμώμενα στοιχεία, όπως το μέγεθος της αγοράς, η διάρκεια της παραβάσεως και η συνεργασία — Αποτελεσματική ένδικη προσφυγή)

4

2012/C 032/07

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-446/09 και C-495/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2011 [αιτήσεις του Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Βέλγιο) και του Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Koninklijke Philips Electronics NV κατά Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation κατά Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09) [Κοινή εμπορική πολιτική — Καταστολή του φαινομένου της εισόδου στην Ένωση εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και εμπορευμάτων αναπαραχθέντων χωρίς άδεια (πειρατικών) — Κανονισμοί (ΕΚ) 3295/94 και 1383/2003 — Τελωνειακή αποταμίευση και εξωτερική διαμετακόμιση προϊόντων που προέρχονται από τρίτα κράτη και συνιστούν απομιμήσεις ή αντίγραφα προϊόντων προστατευομένων, εντός της Ένωσης, από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας — Παρέμβαση των αρχών των κρατών μελών — Προϋποθέσεις]

4

2012/C 032/08

Υπόθεση C-79/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2011 [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Systeme Helmholz GmbH κατά Hauptzollamt Nürnberg (Οδηγία 2003/96/ΕΚ — Φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας — Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο β' — Απαλλαγή ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για αεροπορικές μεταφορές — Χρήση αεροσκάφους για μη εμπορικούς σκοπούς — Περιεχόμενο)

5

2012/C 032/09

Υπόθεση C-81/10 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 8ης Δεκεμβρίου 2011 — France Télécom κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γαλλικής Δημοκρατίας (Αίτηση αναιρέσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Καθεστώς επιβολής του φόρου επιτηδεύματος στη France Télécom — Έννοια «ενισχύσεως» — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Προθεσμία παραγραφής — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Αρχή της ασφάλειας δικαίου)

6

2012/C 032/10

Υπόθεση C-125/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 8ης Δεκεμβρίου 2011 [αίτηση του Bundespatentgericht (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Merck Sharp & Dohme Corporation (πρώην Merck & Co.) κατά Deutsches Patent- und Markenamt [Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία — Διπλώματα ευρεσιτεχνίας — Κανονισμός (ΕΟΚ) 1768/92 — Άρθρο 13 — Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα — Δυνατότητα χορηγήσεως του πιστοποιητικού αυτού όταν το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της ημερομηνίας καταθέσεως της αιτήσεως του κυρίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και της ημερομηνίας της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην αγορά στην Ένωση είναι μικρότερο των πέντε ετών — Κανονισμός (ΕΚ) 1901/2006 — Άρθρο 36 — Παράταση της διάρκειας του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας]

6

2012/C 032/11

Υπόθεση C-145/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2011 [αίτηση του Handelsgericht Wien (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Eva-Maria Painer κατά Standard Verlags GmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG [Διεθνής δικαιοδοσία σε αστικές υποθέσεις — Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 — Άρθρο 6, σημείο 1 — Περισσότεροι του ενός εναγόμενοι — Οδηγία 93/98/ΕΟΚ — Άρθρο 6 — Προστασία των φωτογραφιών — Οδηγία 2001/29/ΕΚ — Άρθρο 2 — Αναπαραγωγή — Χρήση φωτογραφικού πορτρέτου ως βάσης για τη δημιουργία σκίτσου — Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο δ' — Εξαιρέσεις και περιορισμοί όσον αφορά την παράθεση αποσπασμάτων — Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο ε' — Εξαιρέσεις και περιορισμοί για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας — Άρθρο 5, παράγραφος 5]

7

2012/C 032/12

Υπόθεση C-157/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 8ης Δεκεμβρίου 2011 [αίτηση του Tribunal Supremo (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA κατά Administración General del Estado (Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων — Φόρος εισοδήματος εταιριών — Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας — Απαγόρευση εκπτώσεως φόρου ο οποίος έχει βεβαιωθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί σε άλλα κράτη μέλη)

8

2012/C 032/13

Υπόθεση C-275/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 8ης Δεκεμβρίου 2011 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Residex Capital IV CV κατά Gemeente Rotterdam (Άρθρο 88, παράγραφος 3, ΕΚ — Κρατικές ενισχύσεις — Ενίσχυση που χορηγήθηκε υπό τη μορφή εγγυήσεως προς δανειοδότη προκειμένου να μπορέσει αυτός να παράσχει πίστωση σε δανειολήπτη — Παράβαση των κανόνων διαδικασίας — Υποχρέωση ανακτήσεως — Ακυρότητα — Εξουσίες του εθνικού δικαστηρίου)

8

2012/C 032/14

Υπόθεση C-371/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 29ης Νοεμβρίου 2011 [αίτηση του Gerechtshof Amsterdam (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — National Grid Indus BV κατά Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (Μεταφορά της έδρας της πραγματικής διευθύνσεως εταιρίας σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο της ιδρύσεώς της — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Άρθρο 49 ΣΛΕΕ — Φορολόγηση των αφανών θετικών υπεραξιών των περιουσιακών στοιχείων εταιρίας η οποία μεταφέρει την έδρα της από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος — Καθορισμός του ποσού του φόρου κατά τον χρόνο της μεταφοράς της έδρας — Άμεση είσπραξη του φόρου — Αναλογικότητα)

9

2012/C 032/15

Υπόθεση C-386/10 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 8ης Δεκεμβρίου 2011 — Χαλκόρ AE Επεξεργασίας Μετάλλων κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά των χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων — Πρόστιμα — Συνεκτιμώμενα στοιχεία, όπως το μέγεθος της αγοράς, η διάρκεια της παραβάσεως και η συνεργασία — Αποτελεσματική ένδικη προσφυγή)

9

2012/C 032/16

Υπόθεση C-389/10 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 8ης Δεκεμβρίου 2011 — KME Germany AG, πρώην KM Europa Metal AG, KME France SAS, πρώην Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, πρώην Europa Metalli SpA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά των χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων — Πρόστιμα — Συνεκτιμώμενα στοιχεία, όπως το μέγεθος της αγοράς, η διάρκεια της παραβάσεως και η συνεργασία — Αποτελεσματική ένδικη προσφυγή)

10

2012/C 032/17

Υπόθεση C-442/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2011 [αίτηση του Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Churchill Insurance Company Limited κατά Benjamin Wilkinson και Tracy Evans κατά Equity Claims Limited (Υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων — Οδηγία 84/5/ΕΟΚ — Άρθρα 1, παράγραφος 4, και 2, παράγραφος 1 — Τρίτος, θύμα ατυχήματος — Πρόσωπο στο οποίο έχει επιτραπεί, ρητώς ή σιωπηρώς, η οδήγηση του οχήματος — Οδηγία 90/232/ΕΟΚ — Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο — Οδηγία 2009/103/ΕΚ — Άρθρα 10, 12, παράγραφος 1, και 13, παράγραφος 1 — Θύμα τροχαίου ατυχήματος που επιβαίνει στο όχημα σε σχέση με το οποίο είναι ασφαλισμένο ως οδηγός — Οδηγός ο οποίος δεν είναι ασφαλισμένος δυνάμει της σχετικής συμβάσεως ασφαλίσεως — Μη αποκλεισμός του ασφαλισμένου θύματος από την ασφαλιστική κάλυψη)

10

2012/C 032/18

Υπόθεση C-492/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2011 [αίτηση του Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Linz (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Immobilien Linz GmbH & Co. KG κατά Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Φορολογία — Οδηγία 69/335/ΕΟΚ — Έμμεσοι φόροι — Συγκεντρώσεις κεφαλαίων — Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β' — Πράξεις που υπόκεινται στον φόρο εισφοράς — Αύξηση της εταιρικής περιουσίας — Παροχή πραγματοποιηθείσα από εταίρο — Ανάληψη των ζημιών βάσει μιας προγενέστερης αυτών δεσμεύσεως)

11

2012/C 032/19

Υπόθεση C-515/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 1ης Δεκεμβρίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 1999/31/ΕΚ — Απόφαση 2003/33/ΕΚ — Εθνική κανονιστική ρύθμιση — Υγειονομική ταφή αδρανών αποβλήτων — Αποδοχή αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου)

11

2012/C 032/20

Υπόθεση C-329/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Δεκεμβρίου 2011 [αίτηση του Cour d'appel de Paris (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Alexandre Achughbabian κατά Préfet du Val-de-Marne (Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης — Οδηγία 2008/115/ΕΚ — Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών — Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα, σε περίπτωση παράνομης διαμονής, ποινή φυλακίσεως και πρόστιμο)

12

2012/C 032/21

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-448/10 P έως C-450/10 P: Διάταξη του Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2011 — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Αποζημίωση για απαλλοτρίωση λόγω δημοσίας ωφελείας — Παράταση της ισχύος προνομιακής τιμής για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας — Απόφαση με την οποία η ενίσχυση κρίνεται ασύμβατη προς την κοινή αγορά και διατάσσεται η αναζήτησή της — Έννοια του πλεονεκτήματος — Αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης — Ερμηνεία του εθνικού δικαίου — Παραμόρφωση — Έννοια — Αναίρεση εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη)

12

2012/C 032/22

Υπόθεση C-515/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) στις 3 Οκτωβρίου 2011 — Deutsche Umwelthilfe e.V. κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

13

2012/C 032/23

Υπόθεση C-559/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Βέλγιο) στις 7 Νοεμβρίου 2011 — Pelckmans Turnhout NV κατά Walter Van Gastel Balen NV κ.λπ.

13

2012/C 032/24

Υπόθεση C-574/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Landgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις 16 Νοεμβρίου 2011 — Novartis AG κατά Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

13

2012/C 032/25

Υπόθεση C-577/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Cour d’appel de Bruxelles (Βέλγιο) στις 21 Νοεμβρίου 2011 — DKV Belgium κατά Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL

14

2012/C 032/26

Υπόθεση C-579/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Πορτογαλία) στις 22 Νοεμβρίου 2011 — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP) κατά Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território κ.λπ.

14

2012/C 032/27

Υπόθεση C-594/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις 25 Νοεμβρίου 2011 — Christoph Becker κατά Société Air France SA

15

2012/C 032/28

Υπόθεση C-604/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Ισπανία) στις 28 Νοεμβρίου 2011 — Genil 48, S.L. και Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L. κατά Bankinter S.A. και Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

15

2012/C 032/29

Υπόθεση C-613/11: Προσφυγή της 30ής Νοεμβρίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας

16

 

Γενικό Δικαστήριο

2012/C 032/30

Υπόθεση T-291/04: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 — Enviro Tech Europe και Enviro Tech International κατά Επιτροπής [Περιβάλλον και προστασία των καταναλωτών — Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση του n-προπυλοβρωμιδίου ως επικίνδυνης ουσίας — Οδηγία 2004/73/ΕΚ — Οδηγία 67/548/ΕΟΚ — Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 — Προσφυγή ακυρώσεως — Εκπρόθεσμη αίτηση προσαρμογής των αιτημάτων — Έννομο συμφέρον — Πράξη που δεν αφορά ατομικά τον ενδιαφερόμενο — Απαράδεκτη — Εξωσυμβατική ευθύνη — Απόφαση του Δικαστηρίου ως προς το κύρος της οδηγίας 2004/73 — Ταυτότητα αντικειμένου]

17

2012/C 032/31

Υπόθεση T-377/07: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 — Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά Επιτροπής (Δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών — Διαδικασία διαγωνισμού — Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σχετικών με τις τεχνολογίες διαλειτουργικότητας περιεχομένου για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης — Απόρριψη της προσφοράς υποψηφίου — Πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Κατάχρηση εξουσίας — Εξωσυμβατική ευθύνη)

17

2012/C 032/32

Υπόθεση T-232/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011 — Λουξεμβούργο κατά Επιτροπής (ΕΓΤΠΕ — Τμήμα Εγγυήσεων — Δαπάνες εξαιρούμενες της κοινοτικής χρηματοδοτήσεως — Μέτρα αγροτικής αναπτύξεως — Μειονεκτικές περιοχές και γεωργοπεριβάλλον — Εθνικά συστήματα διαχειρίσεως, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων — Κατ’ αποκοπή δημοσιονομική διόρθωση)

18

2012/C 032/33

Υπόθεση T-244/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 — Konsum Nord κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Τιμή πωλήσεως οικοπέδου — Απόφαση με την οποία η ενίσχυση κρίνεται ασύμβατη προς την κοινή αγορά και διατάσσεται η αναζήτησή της — Κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή — Καθορισμός της αγοραίας τιμής)

18

2012/C 032/34

Υπόθεση T-437/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011 — CDC Hydrogene Peroxide κατά Επιτροπής [Πρόσβαση στα έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Πίνακας περιεχομένων του φακέλου υποθέσεως στο πλαίσιο διαδικασίας ελέγχου συμπράξεως — Άρνηση προσβάσεως — Εξαίρεση σχετική με την προστασία των εμπορικών συμφερόντων τρίτων — Εξαίρεση σχετική με την προστασία του σκοπού επιθεώρησης, έρευνας και οικονομικού ελέγχου]

18

2012/C 032/35

Υπόθεση T-52/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 — Nycomed Danmark κατά ΕΜΑ [Φάρμακα για ανθρώπινη χρήση — Άδεια για την κυκλοφορία φαρμάκου στην αγορά — Κανονισμός (ΕΚ) 1901/2006 — Αίτηση παρεκκλίσεως από την υποχρέωση υποβολής προγράμματος παιδιατρικής έρευνας — Απορριπτική απόφαση του ΕΜΑ — Κατάχρηση εξουσίας]

19

2012/C 032/36

Υπόθεση T-61/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 — Meica κατά ΓΕΕΑ — Bösinger Fleischwaren (Schinken King) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού λεκτικού σήματος Schinken King — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα King — Προγενέστερο εθνικό και κοινοτικό λεκτικό σήμα Curry King — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009] — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρο 73 του κανονισμού 40/94 (νυν άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009)]

19

2012/C 032/37

Υπόθεση T-62/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 — Rintisch κατά ΓΕΕΑ — Bariatrix Europe (PROTI SNACK) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος PROTI SNACK — Προγενέστερα εθνικά λεκτικά και εικονιστικά σήματα RPOTIPLUS, PROTI και PROTIPOWER — Εκπρόθεσμη προσκόμιση εγγράφων — Εξουσία εκτιμήσεως που παρέχει το άρθρο 74, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 (νυν άρθρο 76, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009) — Έννοια της «αντίθετης διατάξεως» — Κανόνας 20, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 — Κανόνας 50, παράγραφος 1, του κανονισμού 2868/95]

20

2012/C 032/38

Υπόθεση T-109/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 — Rintisch κατά ΓΕΕΑ — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος PROTIVITAL — Προγενέστερα λεκτικά εθνικά σήματα και προγενέστερα εικονιστικά σήματα PROTIPLUS, PROTI και PROTIPOWER — Εκπρόθεσμη προσκόμιση εγγράφων — Εξουσία εκτιμήσεως απονεμόμενη από το άρθρο 74, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 [νυν άρθρο 76, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009] — Έννοια της εκφράσεως «εκτός αν ορίζεται άλλως» — Κανόνας 20, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 — Κανόνας 50, παράγραφος 1, του κανονισμού 2868/95]

20

2012/C 032/39

Υπόθεση T-152/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 — Rintisch κατά ΓΕΕΑ — Valfleuri Pâtes Alimentaires (PROTIACTIVE) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος PROTIACTIVE — Προγενέστερα εικονιστικά και λεκτικά εθνικά σήματα PROTIPLUS, PROTI και PROTIPOWER — Εκπρόθεσμη προσκόμιση εγγράφων — Εξουσία εκτιμήσεως απονεμόμενη από το άρθρο 74, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 [νυν άρθρο 76, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009] — Έννοια της εκφράσεως «εκτός αν ορίζεται άλλως» — Κανόνας 20, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 — Κανόνας 50, παράγραφος 1, του κανονισμού 2868/95]

21

2012/C 032/40

Υπόθεση T-377/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011 — Mövenpick-Holding κατά ΓΕΕΑ (PASSIONATELY SWISS) (Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού λεκτικού σήματος PASSIONATELY SWISS — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Ένδειξη γεωγραφικής προελεύσεως — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα)

21

2012/C 032/41

Υπόθεση T-423/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials κατά Συμβουλίου [Ντάμπινγκ — Εισαγωγές ορισμένων τούβλων μαγνησίας προελεύσεως Κίνας — Κανονισμός που περατώνει ενδιάμεση επανεξέταση — Σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής — Συνεκτίμηση του φόρου προστιθεμένης αξίας της χώρας καταγωγής — Εφαρμογή μεθόδου διαφορετικής από την χρησιμοποιηθείσα κατά την αρχική έρευνα — Μεταβολή συνθηκών — Άρθρο 2, παράγραφος 10, στοιχείο β', και άρθρο 11, παράγραφος 9, του κανονισμού (ΕΚ) 384/96 [νυν άρθρο 2, παράγραφος 10, στοιχείο β', και άρθρο 11, παράγραφος 9, του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009]]

21

2012/C 032/42

Υπόθεση T-424/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 — Goodyear Dunlop Tyres UK κατά ΓΕΕΑ — Sportfive (QUALIFIER) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού λεκτικού σήματος QUALIFIER — Προγενέστερο κοινοτικό λεκτικό σήμα Qualifiers 2006 — Απόρριψη της αιτήσεως καταχωρίσεως — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

22

2012/C 032/43

Υπόθεση T-504/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 — Völkl κατά ΓΕΕΑ — Marker Völkl (VÖLKL) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος VÖLKL — Προγενέστερο λεκτικό διεθνές σήμα VÖLKL — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Απόρριψη εν μέρει της αιτήσεως καταχωρίσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος — Άρθρο 42, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 207/2009 και κανόνας 22, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 — Αρμοδιότητα του τμήματος προσφυγών σε περίπτωση προσφυγής η οποία αφορά μέρος μόνον των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διαλαμβάνονται στην αίτηση καταχωρίσεως — Άρθρο 64, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 — Αίτημα μεταρρυθμίσεως της αποφάσεως του τμήματος προσφυγών — Άρθρο 65, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009]

22

2012/C 032/44

Υπόθεση T-106/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 — Ισπανία κατά Επιτροπής [ΕΓΤΠΕ — Τμήμα «Προσανατολισμού» — Μείωση χρηματοδοτικής συνδρομής — Πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+ — Άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) 438/2001 — Αναλογικότητα]

23

2012/C 032/45

Υπόθεση T-237/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 — Vuitton Malletier κατά ΓΕΕΑ — Friis Group International (Απεικόνιση μηχανισμού κλειδώματος) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ακυρότητας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα που να αποκτήθηκε διά της χρήσεως — Άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

23

2012/C 032/46

Υπόθεση T-361/10 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 — Επιτροπή κατά Παχτίτη (Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Προκήρυξη διαγωνισμού — Γενικός διαγωνισμός — Αποκλεισμός από τη γραπτή δοκιμασία κατόπιν της ληφθείσας στις δοκιμασίες προκριματικού χαρακτήρα βαθμολογίας — Κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της EPSO και της εξεταστικής επιτροπής διαγωνισμού)

23

2012/C 032/47

Υπόθεση T-425/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 — Häfele κατά ΓΕΕΑ (Mixfront) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος Mixfront — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

24

2012/C 032/48

Υπόθεση T-433/10 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 — Allen κ.λπ. κατά Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Προσωπικό απασχολούμενο στην κοινή επιχείρηση JET — Εφαρμογή διαφορετικού νομικού καθεστώτος από αυτό των έκτακτων υπαλλήλων — Αποκατάσταση της υλικής ζημίας — Προθεσμίες ασκήσεως προσφυγής — Εκπρόθεσμη άσκηση — Εύλογη προθεσμία)

24

2012/C 032/49

Υπόθεση T-488/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 — Γαλλία κατά Επιτροπής (ΕΤΠΑ — Μείωση χρηματοδοτικής συνδρομής — Κοινοτική διαρθρωτική παρέμβαση στην περιοχή της Μαρτινίκας — Προσφυγή ακυρώσεως — Δημόσιες συμβάσεις — Οδηγία 93/37/ΕΟΚ — Έννοια της «άμεσης επιχορηγήσεως» — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Αρχή της αναλογικότητας)

24

2012/C 032/50

Υπόθεση T-531/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 — Häfele κατά ΓΕΕΑ (Vorfront) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος Vorfront — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

25

2012/C 032/51

Υπόθεση T-563/10 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 — De Luca κατά Επιτροπής (Αναίρεση — Αντίθετη αναίρεση — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Διορισμός σε θέση ανώτερης ομάδας καθηκόντων κατόπιν γενικού διαγωνισμού — Έναρξη ισχύος του νέου ΚΥΚ — Μεταβατικές διατάξεις — Άρθρο 12, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων)

25

2012/C 032/52

Υπόθεση T-6/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 — Επιτροπή κατά Vicente Carbajosa κ.λπ. (Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Προκήρυξη διαγωνισμού — Γενικός διαγωνισμός — Αποκλεισμός από τη γραπτή δοκιμασία κατόπιν της ληφθείσας στις δοκιμασίες προκριματικού χαρακτήρα βαθμολογίας — Κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της EPSO και της εξεταστικής επιτροπής διαγωνισμού — Αρχή της κατ’ αντιμωλίαν διαδικασίας)

25

2012/C 032/53

Υπόθεση T-166/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 — Häfele κατά ΓΕΕΑ (Infront) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος Infront — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

26

2012/C 032/54

Υπόθεση T-283/11: Προσφυγή της 23ης Μαΐου 2011 — Fon Wireless κατά ΓΕΕΑ — nfon (nfon)

26

2012/C 032/55

Υπόθεση T-566/11: Προσφυγή της 31ης Οκτωβρίου 2011 — Viejo Valle κατά ΓΕΕΑ — Etablissements Coquet (Σερβίτσιο του καφέ με ραβδώσεις)

26

2012/C 032/56

Υπόθεση T-567/11: Προσφυγή της 31ης Οκτωβρίου 2011 — Viejo Valle κατά ΓΕΕΑ — Etablissements Coquet (βαθύ πιάτο με ραβδώσεις)

27

2012/C 032/57

Υπόθεση T-584/11: Προσφυγή της 15ης Νοεμβρίου 2011 — Atlas Transport κατά ΓΕΕΑ — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

27

2012/C 032/58

Υπόθεση T-589/11: Προσφυγή της 17ης Νοεμβρίου 2011 — Phonebook of the World κατά ΓΕΕΑ — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

28

2012/C 032/59

Υπόθεση T-591/11: Προσφυγή της 15ης Νοεμβρίου 2011 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz κατά ΓΕΕΑ — Henkel (SUPER GLUE)

29

2012/C 032/60

Υπόθεση T-598/11: Προσφυγή της 28ης Νοεμβρίου 2011 — MPDV Mikrolab κατά ΓΕΕΑ (Lean Performance Index)

29

2012/C 032/61

Υπόθεση T-599/11: Προσφυγή της 25ης Νοεμβρίου 2011 — Eni κατά ΓΕΕΑ — EMI (IP) (ENI)

29

2012/C 032/62

Υπόθεση T-600/11: Προσφυγή της 25ης Νοεμβρίου 2011 — Schuhhaus Dielmann κατά ΓΕΕΑ — Carrera (Carrera panamericana)

30

2012/C 032/63

Υπόθεση T-602/11: Προσφυγή της 22ας Νοεμβρίου 2011 — Pêra-Grave κατά ΓΕΕΑ — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

30

2012/C 032/64

Υπόθεση T-604/11: Προσφυγή της 28ης Νοεμβρίου 2011 — Mega Brands κατά OHIM — Diset (MAGNEXT)

31

2012/C 032/65

Υπόθεση T-605/11: Προσφυγή της 29ης Νοεμβρίου 2011 — Novartis κατά ΓΕΕΑ — Organic (BIOCERT)

31

2012/C 032/66

Υπόθεση T-606/11: Προσφυγή της 30ής Νοεμβρίου 2011 — Woodman Labs. κατά ΓΕΕΑ — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

32

2012/C 032/67

Υπόθεση T-608/11: Προσφυγή της 30ής Νοεμβρίου 2011 — Beifa Group κατά ΓΕΕΑ — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (γραφικά είδη)

32

2012/C 032/68

Υπόθεση T-610/11: Προσφυγή της 2ας Δεκεμβρίου 2011 — Wagon Automotive Nagold κατά Επιτροπής

33

2012/C 032/69

Υπόθεση T-611/11: Προσφυγή της 1ης Δεκεμβρίου 2011 — Spa Monopole κατά ΓΕΕΑ — South Pacific Management (Manea Spa)

34

2012/C 032/70

Υπόθεση T-612/11: Προσφυγή της 2ας Δεκεμβρίου 2011 — Treofan Holdings και Treofan Germany κατά Επιτροπής

34

2012/C 032/71

Υπόθεση T-613/11: Προσφυγή της 5ης Δεκεμβρίου 2011 — VMS Deutschland κατά Επιτροπής

35

2012/C 032/72

Υπόθεση T-615/11: Προσφυγή της 6ης Δεκεμβρίου 2011 — Royal Scandinavian Casino Århus κατά Επιτροπής

36

2012/C 032/73

Υπόθεση T-617/11: Προσφυγή της 5ης Δεκεμβρίου 2011 — Meyr-Melnhof Karton κατά ΓΕΕΑ — Stora Enso (SILVAWHITE)

37

2012/C 032/74

Υπόθεση T-622/11 P: Αναίρεση που άσκησε στις 2 Δεκεμβρίου 2011 η Francesca Cervelli κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 12 Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση F-98/10, Cervelli κατά Επιτροπής

37

2012/C 032/75

Υπόθεση T-623/11: Προσφυγή της 30ής Νοεμβρίου 2011 — ΡΙCO Food Sobieraj κατά ΓΕΕΑ (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

38

2012/C 032/76

Υπόθεση T-624/11: Προσφυγή της 30ής Νοεμβρίου 2011 — Yueqing Onesto Electric κατά ΓΕΕΑ — Ensto (ONESTO)

38

2012/C 032/77

Υπόθεση T-625/11: Προσφυγή της 2ας Δεκεμβρίου 2011 — BSH κατά ΓΕΕΑ (ecoDoor)

39

2012/C 032/78

Υπόθεση T-631/11: Προσφυγή της 6ης Δεκεμβρίου 2011 — Caventa κατά ΓΕΕΑ — Anson’s Herrenhaus (B BERG)

39

2012/C 032/79

Υπόθεση T-633/11: Προσφυγή της 8ης Δεκεμβρίου 2011 — Guangdong Kito Ceramics κ.λπ. κατά Συμβουλίου

40

2012/C 032/80

Υπόθεση T-634/11 P: Αναίρεση που άσκησε στις 9 Δεκεμβρίου 2011 ο Mario Paulo da Silva Tenreiro κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση F-72/10, da Silva Tenreiro κατά Επιτροπής

40

2012/C 032/81

Υπόθεση T-635/11: Προσφυγή της 9ης Δεκεμβρίου 2011 — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki κατά Επιτροπής

41

2012/C 032/82

Υπόθεση T-637/11: Προσφυγή της 15ης Δεκεμβρίου 2011 — Euris Consult κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

41

2012/C 032/83

Υπόθεση T-342/09: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Δεκεμβρίου 2011 — Bard κατά ΓΕΕΑ — Braun Melsungen (PERFIX)

42

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2012/C 032/84

Υπόθεση F-51/08 RENV: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 13ης Δεκεμβρίου 2011 — Stols κατά Συμβουλίου (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Αναπομπή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης κατόπιν αναιρέσεως — Προαγωγή — Περίοδος προαγωγών 2007 — Συγκριτική εξέταση των προσόντων — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Έλλειψη — Αιτιολογία της αποφάσεως — Στοιχείο που παρατέθηκε ως εκ περισσού — Αλυσιτελής λόγος)

43

2012/C 032/85

Υπόθεση F-30/10: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 15ης Δεκεμβρίου 2011 — de Fays κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Κοινωνική ασφάλιση — Ασφάλιση κατά ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών — Άρθρο 73 του ΚΥΚ — Μη αναγνώριση της επαγγελματικής προελεύσεως μιας ασθένειας)

43

2012/C 032/86

Υπόθεση F-9/11: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 15ης Δεκεμβρίου 2011 — Sabbag Afota κατά Συμβουλίου (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Βαθμολόγηση — Προαγωγή — Περίοδος προαγωγών 2010 — Απουσία εκθέσεως βαθμολογίας)

43


EL

 

Top