Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:232:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 232, 6 Αύγουστος 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2011.232.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 232

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

54ό έτος
6 Αυγούστου 2011


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2011/C 232/01

Τελευταία δημοσίευση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEE C 226 της 30.7.2011

1

 

Γενικό Δικαστήριο

2011/C 232/02

Τμήμα αναιρέσεων

2

2011/C 232/03

Κριτήρια της αναθέσεως των υποθέσεων στα τμήματα

2

2011/C 232/04

Ορισμός του δικαστή που αντικαθιστά τον Πρόεδρο στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων

3


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2011/C 232/05

Υπόθεση C-484/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2011 [αίτηση του Rechtbank ’s-Gravenhage (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Fatma Pehlivan κατά Staatssecretaris van Justitie (Συμφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας — Οικογενειακή επανένωση — Άρθρο 7, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση, της αποφάσεως 1/80 του Συμβουλίου Συνδέσεως — Τέκνο Τούρκου εργαζομένου που συγκατοίκησε μαζί του για περισσότερα από τρία έτη, αλλά σύναψε γάμο πριν την παρέλευση της τριετίας που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη — Εθνικό δίκαιο που προβλέπει ότι για τον λόγο αυτό παύει να ισχύει η άδεια διαμονής του ενδιαφερομένου)

4

2011/C 232/06

Υπόθεση C-196/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 14ης Ιουνίου 2011 (αίτηση του Οργάνου Εκδίκασης Προσφυγών των Ευρωπαϊκών σχολείων για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Paul Miles κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκών σχολείων (Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Ορισμός του «δικαστηρίου κράτους μέλους» κατά την έννοια του άρθρου 267 ΣΛΕΕ — Όργανο Εκδίκασης Προσφυγών των ευρωπαϊκών σχολείων — Σύστημα αμοιβών των αποσπασμένων στα ευρωπαϊκά σχολεία εκπαιδευτικών — Μη αναπροσαρμογή των αμοιβών κατόπιν της υποτιμήσεως της λίρας στερλίνας — Συμβατότητα με τα άρθρα 18 ΣΛΕΕ και 45 ΣΛΕΕ)

4

2011/C 232/07

Υπόθεση C-346/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 22ας Ιουνίου 2011 [αίτηση του Gerechtshof ’s-Gravenhage (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Staat der Nederlanden κατά Denkavit Nederland BV κ.λπ. (Γεωργία — Υγειονομική πολιτική — Οδηγία 90/425/ΕΟΚ — Προσωρινή εθνική ρύθμιση σκοπούσα στην αντιμετώπιση της εξαπλώσεως της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας μέσω της απαγορεύσεως της παραγωγής και της εμπορίας μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών στη διατροφή των ζώων εκτροφής — Εφαρμογή της ρυθμίσεως αυτής πριν από την έναρξη ισχύος της αποφάσεως 2000/766/ΕΚ που προβλέπει σχετική απαγόρευση — Εφαρμογή της ρυθμίσεως αυτής σε δύο προϊόντα για τα οποία χωρεί εξαίρεση από την προβλεπόμενη στην εν λόγω απόφαση απαγόρευση — Συμβατότητα με την οδηγία 90/425/ΕΟΚ και τις αποφάσεις 94/381/ΕΚ και 2000/766/ΕΚ)

5

2011/C 232/08

Υπόθεση C-360/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 14ης Ιουνίου 2011 [αίτηση του Amtsgericht Bonn (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Pfleiderer AG κατά Bundeskartellamt (Ανταγωνισμός — Διοικητική διαδικασία — Έγγραφα και πληροφοριακά στοιχεία που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος επιείκειας — Ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα και στη λειτουργικότητα της συνεργασίας μεταξύ των αρχών που απαρτίζουν το ευρωπαϊκό δίκτυο ανταγωνισμού εκ της προσβάσεως τρίτων σε τέτοια έγγραφα)

5

2011/C 232/09

Υπόθεση C-399/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 22ας Ιουνίου 2011 [αίτηση του Nejvyšší správní soud (Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Marie Landtová κατά Česká správa socialního zabezpečení (Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων — Κοινωνική ασφάλιση — Σύμβαση κοινωνικής ασφαλίσεως συναφθείσα μεταξύ δύο κρατών μελών πριν από την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Κράτος μέλος αρμόδιο για την εκτίμηση των περιόδων ασφαλίσεως — Σύνταξη γήρατος — Συμπληρωματική παροχή χορηγούμενη μόνον στους υπηκόους και κατοίκους κράτους μέλους)

6

2011/C 232/10

Υπόθεση C-462/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2011 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Stichting de Thuiskopie κατά Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee και Hananja van der Lee (Προσέγγιση των νομοθεσιών — Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα — Οδηγία 2001/29/ΕΚ — Δικαίωμα αναπαραγωγής — Εξαιρέσεις και περιορισμοί — Εξαίρεση της αντιγραφής για ιδιωτική χρήση — Άρθρο 5, παράγραφοι 2, στοιχείο β', και 5 — Δίκαιη αποζημίωση — Οφειλέτης του τέλους που προορίζεται για τη χρηματοδότηση της αποζημιώσεως αυτής — Πώληση εξ αποστάσεως μεταξύ δύο προσώπων που κατοικούν σε διαφορετικά κράτη μέλη)

7

2011/C 232/11

Υπόθεση C-536/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2011 [αίτηση του Upravno sodišče Republike Slovenije (Σλοβενία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Marija Omejc κατά Republika Slovenija [Κοινή γεωργική πολιτική — Κοινοτικά καθεστώτα ενισχύσεως — Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειρίσεως και ελέγχου — Κανονισμός (ΕΚ) 796/2004 — Παρεμπόδιση διενέργειας επιτόπιου ελέγχου — Έννοια — Κύριος γεωργικής εκμεταλλεύσεως που δεν διαμένει σε αυτήν — Αντιπρόσωπος του κυρίου της εκμεταλλεύσεως — Έννοια]

7

2011/C 232/12

Υπόθεση C-10/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας (Παράβαση κράτους μέλους — Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων — Δυνατότητα απαλλαγής από φόρο των χορηγιών προς νομικά πρόσωπα που ασκούν διδακτική ή ερευνητική δραστηριότητα — Περιορισμός της απαλλαγής από φόρο στα νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή)

8

2011/C 232/13

Υπόθεση C-152/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2011 [αίτηση του Højesteret (Δανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Unomedical A/S κατά Skatteministeriet [Κοινό Δασμολόγιο — Δασμολογική κατάταξη — Συνδυασμένη Ονοματολογία — Πλαστικοί συλλεκτικοί ασκοί οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικώς για μηχανές αιμοδιάλυσης (τεχνητούς νεφρούς) — Πλαστικοί ουροσυλλέκτες οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικώς για καθετήρες — Κλάσεις 9018 και 3926 — Έννοια των όρων «μέρη» και «εξαρτήματα» — Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες]

8

2011/C 232/14

Υπόθεση C-212/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2011 [αίτηση του Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Logstor ROR Polska sp. z o.o. κατά Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Φορολογία — Φόρος εισφοράς — Οδηγία 69/335/ΕΟΚ — Έμμεσοι φόροι επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων — Φορολόγηση δανείου το οποίο συνάπτει κεφαλαιουχική εταιρία με πιστωτή ο οποίος έχει δικαίωμα επί ποσοστού των κερδών της εταιρίας αυτής — Δικαίωμα κράτους μέλους να επιβάλει εκ νέου φόρο ο οποίος είχε καταργηθεί κατά την ημερομηνία προσχωρήσεως αυτού του κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

9

2011/C 232/15

Υπόθεση C-317/10 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2011 — Union Investment Privatfonds GmbH κατά UniCredito Italiano SpA, Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) [Αναίρεση — Κοινοτικό σήμα — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β' — Λεκτικά σήματα UNIWEB και UniCredit Wealth Management — Ανακοπή του δικαιούχου των εθνικών λεκτικών σημάτων UNIFONDS και UNIRAK καθώς και του εθνικού εικονιστικού σήματος UNIZINS — Εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως — Κίνδυνος συγχύσεως — Σειρά ή οικογένεια σημάτων]

9

2011/C 232/16

Υπόθεση C-32/10: Διάταξη του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 11ης Μαΐου 2011 [αίτηση του Varhoven kasatsionen sad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Tony Georgiev Semerdzhiev κατά ET Del-Pi-Krasimira Mancheva (Άρθρο 92, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας — Οδηγία 90/314/ΕΟΚ — Οργανωμένα ταξίδια και οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις — Περιστατικά που είναι προγενέστερα της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Πρόδηλη αναρμοδιότητα του Δικαστηρίου για την απάντηση στα προδικαστικά ερωτήματα)

10

2011/C 232/17

Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-267/10 και C-268/10: Διάταξη του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 23ης Μαΐου 2011 [αιτήσεις του Tribunal de première instance de Namur (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10) κατά État belge — SPF Finances (Άρθρο 6, παράγραφος 1, ΣΕΕ — Άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Προώθηση και πώληση επεξεργασμένων καπνών για κάπνισμα — Εθνικές διατάξεις που επιτρέπουν την είσπραξη φόρων καταναλώσεως επί των προϊόντων καπνού — Πρόδηλη αναρμοδιότητα του Δικαστηρίου)

10

2011/C 232/18

Υπόθεση C-460/10 P: Διάταξη του Δικαστηρίου της 14ης Απριλίου 2011 — Luigi Marcuccio κατά Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αίτηση αναιρέσεως — Εξωσυμβατική ευθύνη — Εκπροσώπηση του αναιρεσείοντος — Δικηγόρος χωρίς εντολή — Επίδοση αιτήσεως αναιρέσεως — Αίτημα περί καταβολής αποζημιώσεως — Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Απόρριψη — Προσφυγή ακυρώσεως — Προβαλλόμενη πρόκληση ζημίας — Αγωγή αποζημιώσεως — Αίτηση αναιρέσεως εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη)

11

2011/C 232/19

Υπόθεση C-613/10: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 15ης Απριλίου 2011 [αίτηση του Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Danilo Debiasi κατά Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma (Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Απαράδεκτο)

11

2011/C 232/20

Υπόθεση C-180/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Fővárosi Bíróság (Ουγγαρία) στις 18 Απριλίου 2011 — Bericap κατά Plastinnova 2000 kft.

11

2011/C 232/21

Υπόθεση C-204/11 P: Αναίρεση που άσκησε στις 27 Απριλίου 2011 η Fédération Internationale de Football Association (FIFA) κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 17 Φεβρουαρίου 2011 στην υπόθεση T-385/07, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

12

2011/C 232/22

Υπόθεση C-205/11 P: Αναίρεση που άσκησε στις 27 Απριλίου 2011 η Fédération Internationale de Football Association (FIFA) κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 17 Φεβρουαρίου 2011, στην υπόθεση T-68/08, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

13

2011/C 232/23

Υπόθεση C-218/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Fővárosi Ítélőtábla (Ουγγαρία) στις 11 Μαΐου 2011 — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig) και Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe κατά Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

14

2011/C 232/24

Υπόθεση C-219/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 11 Μαΐου 2011 — BrainProducts GmbH κατά BioSemi V.O.F. κ.λπ.

15

2011/C 232/25

Υπόθεση C-221/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Γερμανία) στις 11 Μαΐου 2011 — Leyla Ecem Demirkan κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανία

15

2011/C 232/26

Υπόθεση C-234/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Administrativen sad–Varna (Βουλγαρία) στις 16 Μαΐου 2011 — TETS Haskovo AD κατά Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite

15

2011/C 232/27

Υπόθεση C-241/11: Προσφυγή της 19ης Μαΐου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Τσεχικής Δημοκρατίας

16

2011/C 232/28

Υπόθεση C-249/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Administrativen sad Sofia-grad (Βουλγαρία) στις 19 Μαΐου 2011 — Hristo Byankov κατά Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

17

2011/C 232/29

Υπόθεση C-254/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ουγγαρία) στις 25 Μαΐου 2011 — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége κατά Oskar Shomodi

17

2011/C 232/30

Υπόθεση C-262/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Administrativen sad Sofia-grad (Βουλγαρία) στις 26 Μαΐου 2011 — «Kremikovtsi» AD κατά Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

18

2011/C 232/31

Υπόθεση C-269/11: Προσφυγή της 31ης Μαΐου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Τσεχικής Δημοκρατίας

19

2011/C 232/32

Υπόθεση C-271/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ελλάδα) στις 31 Μαΐου 2011 — Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) κ.λπ. κατά Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνίας και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

19

2011/C 232/33

Υπόθεση C-293/11: Προσφυγή της 9ης Ιουνίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

21

2011/C 232/34

Υπόθεση C-295/11: Προσφυγή της 10ης Ιουνίου 2011 — Ιταλική Δημοκρατία κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21

2011/C 232/35

Υπόθεση C-298/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Administrativen sad Varna (Βουλγαρία) στις 14 Ιουνίου 2011 — Dobrudzhanska petrolna kompania AD κατά Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite

22

2011/C 232/36

Υπόθεση C-547/09: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 20ής Μαΐου 2011 [αίτηση του Oberlandesgericht Innsbruck (Αυστρία), για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Pensionsversicherungsanstalt κατά Andrea Schwab

23

2011/C 232/37

Υπόθεση C-341/10: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 17ης Μαΐου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας

23

2011/C 232/38

Υπόθεση C-437/10: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 20ής Μαΐου 2011 [αίτηση του Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Manuel Afonso Esteves κατά Axa — Seguros de Portugal SA

23

2011/C 232/39

Ενωθείσες υποθέσεις C-622/10 και C-623/10: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 7ης Ιουνίου 2011 — αιτήσεις για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως του tribunal de première instance de Namur (Βέλγιο) — Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10) κατά État belge — SFP Finances

23

2011/C 232/40

Υπόθεση C-110/11: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 17ης Μαΐου 2011 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Minister van Financiën κατά G. in ’t Veld

23

 

Γενικό Δικαστήριο

2011/C 232/41

Υπόθεση T-471/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2011 — Oetker Nahrungsmittel κατά ΓΕΕΑ — Bonfait (Buonfatti) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος Buonfatti — Προγενέστερο λεκτικό σήμα Bonfait καταχωρισμένο στην Benelux — Δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

24

2011/C 232/42

Υπόθεση T-475/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2011 — ATB Norte κατά ΓΕΕΑ — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος BRICO CENTER — Προγενέστερα εικονιστικά κοινοτικά σήματα ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro και CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

24

2011/C 232/43

Υπόθεση T-476/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2011 — ATB Norte κατά ΓΕΕΑ — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος BRICOCENTER — Προγενέστερα εικονιστικά κοινοτικά σήματα ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro και CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

25

2011/C 232/44

Υπόθεση T-477/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2011 — ATB Norte κατά ΓΕΕΑ — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος BRICO CENTER — Προγενέστερα εικονιστικά κοινοτικά σήματα ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro και CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

25

2011/C 232/45

Υπόθεση T-478/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2011 — ATB Norte κατά ΓΕΕΑ — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος BRICO CENTER — Προγενέστερα εικονιστικά κοινοτικά σήματα ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro και CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

26

2011/C 232/46

Υπόθεση T-479/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2011 — ATB Norte κατά ΓΕΕΑ — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος BRICO CENTER Garden — Προγενέστερα εικονιστικά κοινοτικά σήματα ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro και CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

26

2011/C 232/47

Υπόθεση T-480/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2011 — ATB Norte κατά ΓΕΕΑ — Bricocenter Italia (BRICOCENTER) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος BRICOCENTER — Προγενέστερα εικονιστικά κοινοτικά σήματα ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro και CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

27

2011/C 232/48

Υπόθεση T-481/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2011 — ATB Norte κατά ΓΕΕΑ — Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος maxi BRICOCENTER — Προγενέστερα εικονιστικά κοινοτικά σήματα ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro και CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

27

2011/C 232/49

Υπόθεση T-482/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2011 — ATB Norte κατά ΓΕΕΑ — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος BRICOCENTER Città — Προγενέστερα εικονιστικά κοινοτικά σήματα ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro και CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

28

2011/C 232/50

Υπόθεση T-483/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2011 — ATB Norte κατά ΓΕΕΑ — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος Affiliato BRICOCENTER — Προγενέστερα εικονιστικά κοινοτικά σήματα ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro και CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

28

2011/C 232/51

Υπόθεση T-487/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2011 — ReValue Immobilienberatung κατά ΓΕΕΑ (ReValue) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος ReValue — Μερικώς απαράδεκτο της καταχωρίσεως — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009]

29

2011/C 232/52

Υπόθεση T-207/07 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Ιουνίου 2011 — Εurallumina κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Κρατικές ενισχύσεις — Απόφαση με την οποία η ενίσχυση κρίνεται ασύμβατη προς την κοινή αγορά και διατάσσεται η ανάκτησή της — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Δεν υπάρχει επείγον)

29

2011/C 232/53

Υπόθεση T-259/10: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Ιουνίου 2011 — Ax κατά Συμβουλίου (Προσφυγή ακυρώσεως — Χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης σε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική ή δημοσιονομική διαταραχή — Κανονισμός που θεσπίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορηγήσεως της χρηματοδοτικής ενισχύσεως της Ένωσης — Άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ — Πράξη μη αφορώσα άμεσα τον προσφεύγοντα Απαράδεκτο)

29

2011/C 232/54

Υπόθεση T-199/11 P: Αναίρεση που άσκησε στις 30 Μαρτίου 2011 ο Guido Strack κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 20 Ιανουαρίου 2011 στην υπόθεση F-132/07, Strack κατά Επιτροπής

30

2011/C 232/55

Υπόθεση T-251/11: Προσφυγή της 18ης Μαΐου 2011 — Αυστρία κατά Επιτροπής

30

2011/C 232/56

Υπόθεση T-268/11 Ρ: Αναίρεση που άσκησε στις 26 Μαΐου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 15 Μαρτίου 2011 στην υπόθεση F-268/11, Strack κατά Επιτροπής

31

2011/C 232/57

Υπόθεση T-274/11 P: Αναίρεση που άσκησε στις 25 Μαΐου 2011 ο Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 15 Μαρτίου 2011 στην υπόθεση F-28/10, Mioni κατά Επιτροπής

32

2011/C 232/58

Υπόθεση T-275/11: Προσφυγή της 27ης Μαΐου 2011 — TF1 κατά Επιτροπής

32

2011/C 232/59

Υπόθεση T-276/11: Προσφυγή της 31ης Μαΐου 2011 — Carlotti κατά Κοινοβουλίου

33

2011/C 232/60

Υπόθεση T-279/11: Προσφυγή-αγωγή της 30ής Μαΐου 2011 — T&L Sugars και Sidul Açúcares κατά Επιτροπής

33

2011/C 232/61

Υπόθεση T-284/11: Προσφυγή της 7ης Ιουνίου 2011 — Metropolis Immobiliarias y Restauraciones κατά ΓΕΕΑ — MIP Metro (METROINVEST)

35

2011/C 232/62

Υπόθεση T-286/11 P: Αναίρεση που άσκησε στις 6 Ιουνίου 2011 ο Luigi Marcuccio κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 16 Μαρτίου 2011 στην υπόθεση F-21/10, Marcuccio κατά Επιτροπής

35

2011/C 232/63

Υπόθεση T-291/11: Προσφυγή της 9ης Ιουνίου 2011 — Portovesme κατά Επιτροπής

36

2011/C 232/64

Υπόθεση T-299/11: Προσφυγή-αγωγή της 6ης Ιουνίου 2011 — European Dynamics Luxembourg κ.λπ. κατά ΓΕΕΑ

37

2011/C 232/65

Υπόθεση T-305/11: Προσφυγή της 8ης Ιουνίου 2011 — Italmobiliare SpA κατά Επιτροπής

38

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2011/C 232/66

Υπόθεση F-50/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 12ης Μαΐου 2011 — Missir Mamachi di Lusignano κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Αγωγή αποζημιώσεως — Κανόνας αντιστοιχίας μεταξύ αιτήσεως, διοικητικής ενστάσεως και αγωγής αποζημιώσεως — Αντιφατικός χαρακτήρας της διαδικασίας — Προσκόμιση ενώπιον δικαστηρίου απορρήτου εγγράφου, διαβαθμισθέντος ως «Περιορισμένης χρήσης ΕΕ» — Εξωσυμβατική ευθύνη των οργάνων — Υποκειμενική ευθύνη — Αιτιώδης συνάφεια — Πολλοί γενεσιουργοί λόγοι ζημίας — Πράξη τρίτου — Αντικειμενική ευθύνη — Καθήκον αρωγής — Υποχρέωση του οργάνου να διασφαλίζει την προστασία του προσωπικού του — Δολοφονία υπαλλήλου και της συζύγου του εκ μέρους τρίτου — Απώλεια προοπτικής επιβιώσεως)

39

2011/C 232/67

Υπόθεση F-84/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 7ης Ιουνίου 2011 — Larue και Seigneur κατά ΕΚΤ (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της ΕΚΤ — Αποδοχές — Γενική αναπροσαρμογή των μισθών — Μη τήρηση της μεθόδου υπολογισμού)

39

2011/C 232/68

Υπόθεση F-22/10: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 25ης Μαΐου 2011 — Bombín Bombín κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Άδεια για προσωπικούς λόγους — Ετήσια άδεια — Μεταφορά αδείας — Υπάλληλος που έπαυσε να ασκεί τα καθήκοντά του — Χρηματικό αντιστάθμισμα)

39

2011/C 232/69

Υπόθεση F-49/10: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 28ης Ιουνίου 2011 — De Nicola κατά Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων — Ασφάλιση υγείας — Άρνηση κάλυψης ιατρικών εξόδων — Αίτηση διορισμού ανεξάρτητου ιατρού — Εύλογη προθεσμία)

40

2011/C 232/70

Υπόθεση F-55/10: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 28ης Ιουνίου 2011 — AS κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Κενή θέση — Απόρριψη υποψηφιότητας — Έννομο συμφέρον — Υπάλληλος με αναπηρία — Αδιαίρετο της αποφάσεως περί απορρίψεως της υποψηφιότητας και της αποφάσεως περί διορισμού — Δεν υφίσταται — Διάκριση μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια ομάδα καθηκόντων και κατόχων του ιδίου βαθμού με διαφορετική σταδιοδρομία — Αντιστοιχία μεταξύ βαθμού και θέσεως)

40

2011/C 232/71

Υπόθεση F-64/10: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 7ης Ιουνίου 2011 — Μαντζουράτος κατά Κοινοβουλίου (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Προαγωγή — Περίοδος προαγωγών 2009 — Απόφαση περί μη προαγωγής — Παραδεκτό ενστάσεως ελλείψεως νομιμότητας — Συγκριτική εξέταση των προσόντων — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως)

40

2011/C 232/72

Υπόθεση F-66/10: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 12ης Μαΐου 2011 — AQ κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Έκθεση αξιολογήσεως — Περίοδος αξιολογήσεως 2009 — Βαθμός του αξιολογητή ο οποίος είναι κατώτερος από τον βαθμό του κατόχου της θέσεως — Αξιολόγηση της αποδόσεως ως προς μέρος του διαστήματος αναφοράς — Παράλειψη καθορισμού στόχων για τον κάτοχο της θέσεως)

41

2011/C 232/73

Υπόθεση F-128/10: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 28ης Ιουνίου 2011 — Mora Carrasco κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Μετάταξη σε άλλο θεσμικό όργανο κατά τη διάρκεια της περιόδου προαγωγών κατά την οποία ο υπάλληλος θα είχε προαχθεί στο όργανο από το οποίο προέρχεται — Αρμόδιο θεσμικό όργανο για να αποφασίζει σχετικά με την προαγωγή του μετατασσόμενου υπαλλήλου)

41

2011/C 232/74

Υπόθεση F-74/07 RENV: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 25ης Μαΐου 2011 — Meierhofer κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Πρόσληψη — Γενικός διαγωνισμός — Αποτυχία υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Κανόνες οι οποίοι διέπουν τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής)

41

2011/C 232/75

Υπόθεση F-33/10: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 22ας Ιουνίου 2011 — Lebedef κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Αξιολόγηση για το έτος 2005 — Έκθεση εξελίξεως της σταδιοδρομίας — ΓΕΔ του άρθρου 43 του Οργανισμού — Έκθεση καταρτισθείσα κατόπιν της εκδόσεως αποφάσεως στην υπόθεση F-36/07 — Προδήλως απαράδεκτο)

42

2011/C 232/76

Υπόθεση F-88/10: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 30ής Ιουνίου 2011 — Van Asbroeck κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Απόφαση κατατάξεως σε ενδιάμεσο βαθμό — Αίτηση επανεξετάσεως — Νέο ουσιώδες πραγματικό περιστατικό — Δεν υφίσταται — Προσφυγή προδήλως απαράδεκτη)

42

2011/C 232/77

Υπόθεση F-125/10: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 29ης Ιουνίου 2011 — Schuerewegen κατά Κοινοβουλίου (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Μέτρο απομακρύνσεως από τον χώρο εργασίας — Αφαίρεση της υπηρεσιακής ταυτότητας — Αφαίρεση των δικαιωμάτων προσβάσεως στο δίκτυο υπολογιστών — Προηγούμενη διοικητική ένσταση — Ηλεκτρονική υποβολή — Πραγματική γνώση από τη διοίκηση — Εκπρόθεσμο — Προσφυγή-αγωγή προδήλως απαράδεκτη)

42

2011/C 232/78

Υπόθεση F-90/10: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 20ής Μαΐου 2011 Florentiny κατά Κοινοβουλίου

43

2011/C 232/79

Υπόθεση F-93/10: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 25ης Μαΐου 2011 AL κατά Κοινοβουλίου

43

2011/C 232/80

Υπόθεση F-120/10: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 27ης Απριλίου 2011 AR κατά Επιτροπής

43


EL

 

Top