Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:194:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 194, 2 Ιούλιος 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2011.194.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 194

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

54ό έτος
2 Ιουλίου 2011


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2011/C 194/01

Τελευταία δημοσίευση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEE C 186 της 25.6.2011

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2011/C 194/02

Υπόθεση C-147/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 10ης Μαΐου 2011 [αιτήσεις του Arbeitsgericht Hamburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Jürgen Römer κατά Freie und Hansestadt Hamburg (Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία — Γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης — Άρθρο 157 ΣΛΕΕ — Οδηγία 2000/78/ΕΚ — Πεδίο εφαρμογής — Έννοια του όρου «αμοιβή» — Εξαιρέσεις — Επαγγελματικό σύστημα ασφαλίσεως υπό τη μορφή καταβολής επικουρικής συντάξεως γήρατος σε πρώην εργαζομένους οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και στους επιζώντες αυτών — Μέθοδος υπολογισμού της εν λόγω συντάξεως γήρατος η οποία ευνοεί τους έγγαμους δικαιούχους έναντι όσων συζούν στο πλαίσιο καταχωρισμένης σχέσεως συμβιώσεως — Δυσμενής διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού)

2

2011/C 194/03

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-230/09 και C-231/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 5ης Μαΐου 2011 [αιτήσεις του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Hauptzollamt Koblenz κατά Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg κατά Theodor Aissen, Hermann Rohaan (C-231/09) [Γεωργία — Τομέας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων — Κανονισμός (ΕΚ) 1788/2003 — Εισφορά στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων — Κανονισμός (ΕΚ) 1782/2003 — Καθεστώτα άμεσης στηρίξεως στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής — Μεταβίβαση ατομικών ποσοτήτων αναφοράς — Επιπτώσεις στον υπολογισμό της εισφοράς — Επιπτώσεις στον υπολογισμό της πριμοδοτήσεως γαλακτοπαραγωγής]

3

2011/C 194/04

Υπόθεση C-391/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 12ης Μαΐου 2011 [αίτηση του Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Λιθουανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn κατά Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius (Ιθαγένεια της Ένωσης — Ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής στα κράτη μέλη — Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας — Άρθρα 18 ΣΛΕΕ και 21 ΣΛΕΕ — Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής — Οδηγία 2000/43 ΕΚ — Εθνική ρύθμιση η οποία επιβάλλει τη μεταγραφή στις ληξιαρχικές πράξεις του ονόματος και του επωνύμου σύμφωνα με τους κανόνες γραφής της επίσημης γλώσσας του κράτους)

4

2011/C 194/05

Υπόθεση C-543/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 5ης Μαΐου 2011 [αιτήσεις του Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Deutsche Telekom AG κατά Bundesrepublik Deutschland (Ηλεκτρονικές επικοινωνίες — Οδηγία 2002/22/ΕΚ — Άρθρο 25, παράγραφος 2 — Οδηγία 2002/58/ΕΚ — Άρθρο 12 — Παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγου συνδρομητών — Υποχρέωση επιχειρήσεως χορηγούσας αριθμούς τηλεφώνου να διαβιβάζει σε άλλες επιχειρήσεις τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της και αφορούν τους συνδρομητές τρίτων επιχειρήσεων)

5

2011/C 194/06

Υπόθεση C-107/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 12ης Μαΐου 2011 [αίτηση του Administrativen sad Sofia-grad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Enel Maritsa Iztok 3 AD κατά Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP (Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — ΦΠΑ — Οδηγίες 77/388/ΕΟΚ και 2006/112/ΕΚ — Επιστροφή φόρου — Προθεσμία — Τόκοι — Συμψηφισμός — Αρχές της ουδετερότητας του φόρου και της αναλογικότητας — Προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης)

5

2011/C 194/07

Υπόθεση C-144/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 12ης Μαΐου 2011 [αίτηση του Kammergericht Berlin (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts κατά JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch [Διεθνής δικαιοδοσία σε αστικές υποθέσεις — Άρθρα 22, σημείο 2, και 27 του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 — Αποκλειστική διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους της έδρας να επιληφθεί διαφορών σχετικά με το κύρος των αποφάσεων των εταιρικών οργάνων — Έκταση — Αγωγή ασκηθείσα από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με αίτημα να διαπιστωθεί η ακυρότητα συμβάσεως για τον λόγο ότι, κατά το ενάγον, οι αποφάσεις των οργάνων του περί συνάψεως της συμβάσεως αυτής δεν είχαν ληφθεί εγκύρως — Εκκρεμοδικία — Υποχρέωση του δικαστηρίου που επελήφθη δεύτερο της υποθέσεως να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία — Περιεχόμενο]

6

2011/C 194/08

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-201/10 και C-202/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 5ης Μαΐου 2011 [αιτήσεις του Finanzgericht Hamburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10) κατά Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 — Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως — Άρθρο 3 — Ανάκτηση επιστροφής κατά την εξαγωγή — Τριακονταετής προθεσμία παραγραφής — Κανόνας περί παραγραφής κατά το γενικό αστικό δίκαιο κράτους μέλους — «Κατ’ αναλογία» εφαρμογή — Αρχή της ασφαλείας δικαίου — Αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης — Αρχή της αναλογικότητας]

7

2011/C 194/09

Υπόθεση C-294/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 12ης Μαΐου 2011 [αίτηση του Augstākās tiesas Senāts (Λεττονία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks κατά Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija [Αεροπορικές μεταφορές — Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 — Άρθρο 5, παράγραφος 3 — Αποζημίωση επιβατών σε περίπτωση ματαιώσεως της πτήσεως — Απαλλαγή από την υποχρέωση αποζημιώσεως αν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις — Λήψη όλων των εύλογων μέτρων, από τον αερομεταφορέα, προς αποφυγή εκτάκτων περιστάσεων — Έγκαιρη εξασφάλιση μέσων προς πραγματοποίηση της πτήσεως μετά την άρση των εκτάκτων περιστάσεων]

7

2011/C 194/10

Υπόθεση C-479/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 10ης Μαΐου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Σουηδίας (Παράβαση κράτους μέλους — Περιβάλλον — Οδηγία 1999/30/ΕΚ — Έλεγχος της ρυπάνσεως — Υπέρβαση των οριακών τιμών για τα σωματίδια ΑΣ10 στον αέρα του περιβάλλοντος)

8

2011/C 194/11

Υπόθεση C-128/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 14 Μαρτίου 2011 — UsedSoft GmbH κατά Oracle International Corporation

8

2011/C 194/12

Υπόθεση C-165/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Najvyšší súd Slovenskej republiky (Σλοβακική Δημοκρατία) στις 4 Απριλίου 2011 — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky κατά Profitube s.r.o.

9

2011/C 194/13

Υπόθεση C-173/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 8 Απριλίου 2011 — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League και PA Sport UK Ltd κατά Sportradar GmbH (εταιρία με έδρα τη Γερμανία) και Sportradar (εταιρία με έδρα την Ελβετία)

10

2011/C 194/14

Υπόθεση C-177/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ελλάδα) στις 15 Απριλίου 2011 — Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών κατά 1) Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 2) Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 3) Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

10

2011/C 194/15

Υπόθεση C-209/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ελλάδα) στις 4 Μαϊου 2011 — Sportingbet PLC κατά Υπουργού Πολιτισμού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

11

 

Γενικό Δικαστήριο

2011/C 194/16

Υπόθεση T-423/07: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Μαΐου 2011 — Ryanair κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Ανταγωνισμός — Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως — Αεροπορικός τομέας — Αποκλειστική χρήση του τερματικού σταθμού 2 του αεροδρομίου του Μονάχου — Προσφυγή κατά παραλείψεως — Λήψη θέσεως εκ μέρους της Επιτροπής — Κατάργηση της δίκης — Υποχρέωση ενεργείας — Δεν υφίσταται)

12

2011/C 194/17

Υπόθεση T-502/07: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Μαΐου 2011 — IIC-Intersport International Corporation κατά ΓΕΕΑ — McKenzie Corporation (McKENZIE) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού κοινοτικού σήματος McKENZIE — Προγενέστερο λεκτικό και προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα McKINLEY — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 (νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο 'β, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

12

2011/C 194/18

Υπόθεση T-207/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Μαΐου 2011 — Habanos κατά ΓΕΕΑ — Tabacos de Centroamérica (KIOWA) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού κοινοτικού σήματος KIOWA — Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό και προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήμα COHIBA — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως — Έλλειψη ομοιότητας των σημείων — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]]

13

2011/C 194/19

Υπόθεση T-580/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Μαΐου 2011 — PJ Hungary κατά ΓΕΕΑ — Pepekillo (PEPEQUILLO) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος PEPEQUILLO — Προγενέστερα λεκτικά και εικονιστικά εθνικά και κοινοτικά σήματα PEPE και PEPE JEANS — Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Ομοιότητα των προϊόντων — Άρθρο 78 του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 81 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009] — Άρθρο 8, παράγραφοι 1, στοιχείο β', και 5, του κανονισμού 40/94 (νυν άρθρο 8, παράγραφοι 1, στοιχείο β', και 5 του κανονισμού 207/2009)]

13

2011/C 194/20

Υπόθεση T-376/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Μαΐου 2011 — Glenton España κατά ΓΕΕΑ — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού κοινοτικού σήματος POLO SANTA MARIA — Προγενέστερο εικονιστικό σήμα που παριστά το περίγραμμα παίκτη πόλο — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

14

2011/C 194/21

Υπόθεση T-81/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Μαΐου 2011 — Tempus Vade κατά ΓΕΕΑ — Palacios Serrano [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος AIR FORCE — Προγενέστερο λεκτικό και εικονιστικό κοινοτικό σήμα και προγενέστερο λεκτικό και εικονιστικό εθνικό σήμα TIME FORCE — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως — Έλλειψη ομοιότητας των σημείων — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

14

2011/C 194/22

Υπόθεση T-206/11: Προσφυγή της 4ης Απριλίου 2011 — COMPLEX S.A. κατά ΓΕΕΑ — Kajometal (KX)

14

2011/C 194/23

Υπόθεση T-207/11: Προσφυγή της 8ης Απριλίου 2011 — EyeSense AG κατά ΓΕΕΑ — Osypka Medical (ISENSE)

15

2011/C 194/24

Υπόθεση T-216/11: Προσφυγή της 18ης Απριλίου 2011 — Progust κατά ΓΕΕΑ — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

15

2011/C 194/25

Υπόθεση T-219/11: Προσφυγή της 15ης Απριλίου 2011 — Otero González κατά ΓΕΕΑ — Apli-Agipa (AGIPA)

16

2011/C 194/26

Υπόθεση T-220/11: Προσφυγή της 18ης Απριλίου 2011 — TeamBank κατά ΓΕΕΑ — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

16

2011/C 194/27

Υπόθεση T-223/11: Αγωγή της 20ής Απριλίου 2011 — Siemens κατά Επιτροπής

17

2011/C 194/28

Υπόθεση T-224/11: Προσφυγή της 21ης Απριλίου 2011 — Caventa κατά ΓΕΕΑ — Anson's Herrenhaus (BERG)

17

2011/C 194/29

Υπόθεση T-225/11: Προσφυγή της 21ης Απριλίου 2011 — Caventa κατά ΓΕΕΑ — Anson’s Herrenhaus (BERG)

18

2011/C 194/30

Υπόθεση T-227/11: Προσφυγή της 26ης Απριλίου 2011 — Wall κατά ΓΕΕΑ — Bluepod Media Worldwide (bluepod media)

18

2011/C 194/31

Υπόθεση T-232/11: Προσφυγή της 4ης Μαΐου 2011 — Stichting Greenpeace Nederland και PAN Europe κατά Επιτροπής

19

2011/C 194/32

Υπόθεση T-243/11: Προσφυγή της 26ης Απριλίου 2011 — Glaxo Group κατά ΓΕΕΑ — Farmodiética (ADVANCE)

19

2011/C 194/33

Υπόθεση T-245/11: Προσφυγή της 6ης Μαΐου 2011 — ClientEarth και International Chemical Secretariat κατά ECHA

20


EL

 

Top