EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:346:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 346, 18 Δεκέμβριος 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2010.346.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

53ό έτος
18 Δεκεμβρίου 2010


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2010/C 346/03

Τελευταία δημοσίευση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEE C 328 της 4.12.2010

1

 

Γενικό Δικαστήριο

2010/C 346/01

Ορκωμοσία νέου μέλους του Γενικού Δικαστηρίου

2

2010/C 346/02

Τοποθέτηση του Andrei Popescu στα τμήματα

2


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2010/C 346/04

Υπόθεση C-535/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 14ης Οκτωβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ — Διατήρηση των αγρίων πτηνών — Μη ορθός καθορισμός και ανεπαρκής έννομη προστασία των ζωνών ειδικής προστασίας)

3

2010/C 346/05

Υπόθεση C-185/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Rechtbank ’s-Gravenhage (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV κατά Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Οδηγία 89/106/ΕΟΚ — Προϊόντα δομικών κατασκευών — Οδηγία 89/686/ΕΟΚ — Μέσα ατομικής προστασίας — Απόφαση 93/465/ΕΟΚ — Σήμανση «CE» — Συστήματα αγκυρώσεως για την προστασία από τις πτώσεις στο πλαίσιο εργασιών επί στεγών — Πρότυπο ΕΝ 795)

3

2010/C 346/06

Υπόθεση C-280/08 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 14ης Οκτωβρίου 2010 — Deutsche Telekom AG κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Vodafone D2 GmbH, πρώην Vodafone AG & Co. KG, πρώην Arcor AG & Co. KG, κ.λπ. (Αίτηση αναιρέσεως — Ανταγωνισμός — Άρθρο 82 ΕΚ — Αγορές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών — Πρόσβαση στο σταθερό δίκτυο του ιστορικού φορέα — Τιμές χονδρικής για ενδιάμεσες υπηρεσίες προσβάσεως στον τοπικό βρόχο παρεχόμενες στους ανταγωνιστές — Τιμές λιανικής για υπηρεσίες προσβάσεως παρεχόμενες στους συνδρομητές — Τιμολογιακές πρακτικές κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχειρήσεως — Συμπίεση των τιμών των ανταγωνιστών — Τιμές εγκρινόμενες από την εθνική ρυθμιστική αρχή — Περιθώριο δράσεως της κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχειρήσεως — Καταλογισμός της παραβάσεως — Έννοια της «καταχρήσεως» — Κριτήριο του εξίσου αποτελεσματικού ανταγωνιστή — Υπολογισμός της συμπιέσεως των τιμών — Αποτελέσματα της καταχρήσεως — Ύψος του προστίμου)

4

2010/C 346/07

Υπόθεση C-350/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Λιθουανίας [Παράβαση κράτους μέλους — Πράξη Προσχωρήσεως του 2003 — Υποχρεώσεις των προσχωρούντων κρατών — Κοινοτικό κεκτημένο — Οδηγίες 2001/83/ΕΚ και 2003/63/ΕΚ — Κανονισμός (ΕΟΚ) 2309/93 και κανονισμός (ΕΚ) 726/2004 — Φάρμακα για ανθρώπινη χρήση — Παρεμφερή βιολογικά φάρμακα προϊόντα βιοτεχνολογίας — Εθνική άδεια κυκλοφορίας στην αγορά χορηγηθείσα πριν από την προσχώρηση στην Ένωση]

5

2010/C 346/08

Υπόθεση C-467/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Audiencia Provincial de Barcelona (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — PADAWAN SL κατά Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Προσέγγιση των νομοθεσιών — Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα — Οδηγία 2001/29/ΕΚ — Δικαίωμα αναπαραγωγής — Εξαιρέσεις και περιορισμοί — Εξαίρεση της αντιγραφής για ιδιωτική χρήση — Έννοια του όρου «δίκαιη αποζημίωση» — Ενιαία ερμηνεία — Εφαρμογή από τα κράτη μέλη — Κριτήρια — Όρια — Τέλος ιδιωτικής αντιγραφής που επιβάλλεται στον εξοπλισμό, στις συσκευές και στα υποθέματα ψηφιακής αναπαραγωγής)

5

2010/C 346/09

Υπόθεση C-482/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 26ης Οκτωβρίου 2010 — Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Προσφυγή ακυρώσεως — Απόφαση 2008/633/ΔΕΥ — Πρόσβαση των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων — Ανάπτυξη διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν — Αποκλεισμός του Ηνωμένου Βασιλείου από τη διαδικασία εκδόσεως της αποφάσεως — Κύρος]

6

2010/C 346/10

Υπόθεση C-499/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 12ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Vestre Landsret (Δανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ingeniørforeningen i Danmark, εξ ονόματος του Ole Andersen κατά Region Syddanmark (Οδηγία 2000/78/ΕΚ — Íση μεταχείριση στον τομέα της απασχολήσεως και της εργασίας — Απαγόρευση διακρίσεων λόγω ηλικίας — Μη καταβολή αποζημιώσεως απολύσεως σε εργαζόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν σύνταξη γήρατος)

7

2010/C 346/11

Υπόθεση C-508/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Μάλτας [Παράβαση κράτους μέλους — Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών — Κανονισμός (ΕΟΚ) 3577/92 — Άρθρα 1 και 4 — Υπηρεσίες ενδομεταφορών στο εσωτερικό κράτους μέλους — Υποχρέωση συνάψεως συμβάσεων αναθέσεως δημόσιας υπηρεσίας κατά τρόπον ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις — Σύναψη, χωρίς προκήρυξη προηγούμενου διαγωνισμού, συμβάσεως με ρήτρα αποκλειστικότητας πριν την ημερομηνία προσχωρήσεως κράτους μέλους στην Ένωση]

7

2010/C 346/12

Υπόθεση C-570/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου (Κυπριακή Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας κατά Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (Δημόσιες συμβάσεις — Οδηγία 89/665/ΕΟΚ — Άρθρο 2, παράγραφος 8 — Υπεύθυνη για τις διαδικασίες προσφυγής αρχή, η οποία δεν είναι δικαστική — Ακύρωση της αποφάσεως της αναθέτουσας αρχής περί επιλογής μιας προσφοράς — Δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να προσφύγει ενώπιον δικαστικής αρχής κατά της ακυρωτικής αποφάσεως)

8

2010/C 346/13

Υπόθεση C-16/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 14ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Gudrun Schwemmer κατά Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse [Κοινωνική ασφάλιση — Κανονισμοί (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 — Οικογενειακές παροχές — Κανόνες κατά της σωρεύσεως παροχών — Άρθρο 76, παράγραφος 2, του κανονισμού 1408/71 — Άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 574/72 — Τέκνα κατοικούντα εντός κράτους μέλους μαζί με την πληρούσα τις προϋποθέσεις λήψεως οικογενειακών παροχών μητέρα, ο πατέρας των οποίων, εργαζόμενος στην Ελβετία και πληρών, a priori, τις προϋποθέσεις λήψεως οικογενειακών παροχών του ιδίου είδους δυνάμει της ελβετικής νομοθεσίας, παραλείπει να ζητήσει τη χορήγηση των παροχών αυτών]

8

2010/C 346/14

Υπόθεση C-45/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 12ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Arbeitsgericht Hamburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Gisela Rosenbladt κατά Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (Οδηγία 2000/78/ΕΚ — Δυσμενείς διακρίσεις λόγω ηλικίας — Λύση συμβάσεως εργασίας λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας συνταξιοδοτήσεως)

9

2010/C 346/15

Υπόθεση C-49/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας [Παράβαση κράτους μέλους — Φόρος προστιθεμένης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Μεταγενέστερη προσχώρηση κρατών μελών — Μεταβατικές διατάξεις — Διαχρονική εφαρμογή — Μειωμένος συντελεστής — Προϊόντα βρεφικής ενδύσεως, εξαρτήματα (αξεσουάρ) βρεφικών ενδυμάτων και παιδικά υποδήματα]

9

2010/C 346/16

Υπόθεση C-61/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 14ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Landkreis Bad Dürkheim κατά Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion [Κοινή γεωργική πολιτική — Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειρίσεως και ελέγχου ορισμένων καθεστώτων ενισχύσεων — Κανονισμός (ΕΚ) 1782/2003 — Καθεστώς ενιαίας ενισχύσεως — Κοινοί κανόνες για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης — Έννοια «επιλέξιμου εκταρίου» — Μη γεωργικές δραστηριότητες — Προϋποθέσεις για την υπαγωγή γεωργικής εκτάσεως σε εκμετάλλευση]

10

2010/C 346/17

Υπόθεση C-67/09 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 14ης Οκτωβρίου 2010 — Nuova Agricast Srl, Cofra Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Σύστημα επενδυτικών ενισχύσεων στις μειονεκτούσες περιοχές της Ιταλίας — Απόφαση της Επιτροπής με την οποία το σύστημα αυτό κηρύσσεται συμβατό με την κοινή αγορά — Αιτήματα για την αποκατάσταση ζημιών που φέρονται ότι υπέστησαν οι αναιρεσείουσες λόγω της εκδόσεως της αποφάσεως — Μέτρα για την μετάβαση από το προηγούμενο στο υπό κρίση σύστημα — Διαχρονικό πεδίο εφαρμογής αποφάσεως της Επιτροπής περί μη προβολής αντιρρήσεων σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα — Αρχές της ασφάλειας δικαίου, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ίσης μεταχειρίσεως)

11

2010/C 346/18

Υπόθεση C-72/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Cour de cassation (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Établissements Rimbaud SA κατά Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence (Άμεση φορολογία — Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων — Νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου — Κυριότητα ακινήτων ευρισκομένων σε κράτος μέλος — Φόρος επί της αγοραίας αξίας των εν λόγω ακινήτων — Απόρριψη αιτήσεως απαλλαγής — Πάταξη της φοροδιαφυγής — Εκτίμηση βάσει της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ)

11

2010/C 346/19

Υπόθεση C-81/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ελλάδα) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Íδρυμα Τύπου A.E. κατά Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ελευθερία εγκαταστάσεως — Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων — Εταιρικό δίκαιο — Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ — Ανώνυμη εταιρεία που υπάγεται στον τομέα του Τύπου και της τηλεοράσεως — Εταιρεία και μέτοχος που κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο από 2,5 % — Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από κοινού και εις ολόκληρον)

12

2010/C 346/20

Υπόθεση C-97/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 26ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ingrid Schmelz κατά Finanzamt Waldviertel (Έκτη οδηγία περί ΦΠΑ — Άρθρα 24, παράγραφος 3, και 28θ — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρο 283, παράγραφος 1, στοιχείο γ' — Κύρος — Άρθρα 12 ΕΚ, 43 ΕΚ και 49 ΕΚ — Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως — Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων — Απαλλαγή από τον φόρο — Μη χορήγηση απαλλαγής σε υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη — Έννοια του όρου «ετήσιος κύκλος εργασιών»)

12

2010/C 346/21

Υπόθεση C-175/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Court of Appeal (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs κατά AXA UK plc (Έκτη οδηγία ΦΠΑ — Απαλλαγή — Άρθρο 13, B, στοιχείο δ', σημείο 3 — Πράξεις σχετικές με πληρωμές και εμβάσματα — Είσπραξη απαιτήσεων — Προγράμματα πληρωμής για την παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης — Υπηρεσίες εισπράξεως και επεξεργασίας πληρωμών για λογαριασμό των πελατών παρέχοντος υπηρεσίες)

13

2010/C 346/22

Υπόθεση C-203/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Volvo Car Germany GmbH κατά Autohof Weidensdorf GmbH [Οδηγία 86/653/ΕΟΚ — Εμπορικοί αντιπρόσωποι (ανεξάρτητοι επαγγελματίες) — Καταγγελία της συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας από τον αντιπροσωπευόμενο — Αξίωση του αντιπροσώπου για την καταβολή αποζημιώσεως]

14

2010/C 346/23

Υπόθεση C-205/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Szombathelyi Városi Bíróság (Δημοκρατία της Ουγγαρίας) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική δίκη κατά Emil Eredics, Mária Vassné Sápi (Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις — Απόφαση-πλαίσιο 2001/220/JAI — Καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες — Έννοια του όρου «θύμα» — Νομικό πρόσωπο — Ποινική μεσολάβηση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας — Κανόνες εφαρμογής)

14

2010/C 346/24

Υπόθεση C-227/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Tribunale ordinario di Torino (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Antonino Accardo κ.λπ κατά Comune di Torino (Κοινωνική πολιτική — Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων — Οργάνωση του χρόνου εργασίας — Μέλη της δημοτικής αστυνομίας — Οδηγία 93/104/ΕΚ — Οδηγία 93/104/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2000/34/ΕΚ — Οδηγία 2003/88/ΕΚ — Άρθρα 5, 17 και 18 — Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας — Συλλογικές συμβάσεις ή συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο — Παρεκκλίσεις σχετικά με τη χρονική μετάθεση της εβδομαδιαίας αναπαύσεως και την αντισταθμιστική ανάπαυση — Άμεσο αποτέλεσμα — Σύμφωνη ερμηνεία)

15

2010/C 346/25

Υπόθεση C-242/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Gerechtshof te Amsterdam (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Albron Catering BV κατά FNV Bondgenoten, John Roest (Κοινωνική πολιτική — Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων — Οδηγία 2001/23/ΕΚ — Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων — Όμιλος εταιριών στο πλαίσιο του οποίου οι μισθωτοί απασχολούνται από «εργοδότρια» εταιρία και είναι μονίμως τοποθετημένοι σε εταιρία ασκούσα «παραγωγική» δραστηριότητα — Μεταβίβαση εταιρίας ασκούσας παραγωγική δραστηριότητα)

15

2010/C 346/26

Υπόθεση C-243/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 14ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Verwaltungsgericht Halle (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Günter Fuß κατά Stadt Halle (Κοινωνική πολιτική — Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων — Οδηγία 2003/88/ΕΚ — Οργάνωση του χρόνου εργασίας — Πυροσβέστες απασχολούμενοι στον δημόσιο τομέα — Υπηρεσία άμεσης επέμβασης — Άρθρα 6, στοιχείο β', και 22, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β' — Ανώτατη διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας — Άρνηση εκτέλεσης εργασίας υπερβαίνουσας τη διάρκεια αυτή — Μετάθεση σε άλλη υπηρεσία χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου — Άμεσο αποτέλεσμα — Συνέπειες για τα εθνικά δικαστήρια)

16

2010/C 346/27

Υπόθεση C-306/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Cour constitutionnelle (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Εκτέλεση εντάλματος συλλήψεως που εκδόθηκε κατά του I. B (Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις — Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ — Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών — Άρθρο 4 — Λόγοι προαιρετικής μη εκτελέσεως — Άρθρο 4, παράγραφος 6 — Ένταλμα συλλήψεως με σκοπό την εκτέλεση ποινής — Άρθρο 5 — Εγγυήσεις που πρέπει να παράσχει το κράτος μέλος εκδόσεως του εντάλματος — Άρθρο 5, παράγραφος 1 — Ερήμην καταδίκη — Άρθρο 5, παράγραφος 3 — Ένταλμα συλλήψεως με σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης — Παράδοση υπό τον όρο ότι ο εκζητούμενος θα προωθηθεί εκ νέου στο κράτος εκτελέσεως — Σωρευτική εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 5 — Συμβατότητα)

16

2010/C 346/28

Υπόθεση C-345/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 14ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Centrale Raad van Beroep (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — J. A. van Delft, J. C. Ramaer, J. M. van Willigen, J. F. van der Nat, C. M. Janssen, O. Fokkens κατά College voor zorgverzekeringen [Κοινωνική ασφάλιση — Κανονισμός (ΕΟΚ) 1408/71 — Τίτλος III, κεφάλαιο 1 — Άρθρα 28, 28Α και 33 — Κανονισμός (ΕΟΚ) 574/72 — Άρθρο 29 — Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων — Άρθρα 21 ΣΛΕΕ και 45 ΣΛΕΕ — Παροχές ασφαλίσεως ασθενείας — Δικαιούχοι συντάξεως λόγω γήρατος ή λόγω ανικανότητας προς εργασία — Κατοικία σε άλλο κράτος μέλος πλην του κράτους μέλους που οφείλει τη σύνταξη — Χορήγηση παροχών σε είδος στο κράτος μέλος της κατοικίας με επιβάρυνση του κράτους που οφείλει τη σύνταξη — Μη εγγραφή στο κράτος της κατοικίας — Υποχρέωση καταβολής εισφορών στο κράτος που οφείλει τη σύνταξη — Τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας του κράτους που οφείλει τη σύνταξη — Συνέχιση της ασφάλισης ασθενείας — Διαφορετική μεταχείριση μεταξύ κατοίκων ημεδαπής και κατοίκων αλλοδαπής]

17

2010/C 346/29

Υπόθεση C-367/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Hof van beroep te Antwerpen (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau κατά SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV [Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Προσβολή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 — Άρθρα 1, 3, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, 5 και 7 — Κανονισμός (ΕΟΚ) 3665/87 — Άρθρα 11 και 18, παράγραφος 2, στοιχείο γ' — Έννοια του όρου «οικονομικός φορέας» — Πρόσωπα που συνέπραξαν στην παρατυπία — Πρόσωπα υπεύθυνα για την παρατυπία ή για την αποτροπή της — Διοικητική κύρωση — Άμεσο αποτέλεσμα — Παραγραφή της επισύρουσας την κύρωση πράξεως — Διακοπή]

18

2010/C 346/30

Υπόθεση C-385/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Λιθουανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Nidera Handelscompagnie BV κατά Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου εισροών — Εθνική ρύθμιση αποκλείουσα το δικαίωμα εκπτώσεως για αγαθά που μεταπωλήθηκαν πριν από την απόκτηση αριθμού μητρώου ΦΠΑ)

19

2010/C 346/31

Υπόθεση C-423/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Staatssecretaris van Financiën κατά X BV [Κοινό Δασμολόγιο — Δασμολογική κατάταξη — Συνδυασμένη Ονοματολογία — Ξερά λαχανικά (βολβοί σκόρδου), από τα οποία δεν αφαιρέθηκε ολόκληρη η υγρασία]

19

2010/C 346/32

Υπόθεση C-428/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 14ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Conseil d’État (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Union syndicale Solidaires Isère κατά Premier ministre, Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, Ministère de la Santé et des Sports (Κοινωνική πολιτική — Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων — Οδηγία 2003/88/ΕΚ — Οργάνωση του χρόνου εργασίας — Άρθρο 1, 3 και 17 — Πεδίο εφαρμογής — Περιστασιακή και εποχιακή δραστηριότητα των απασχολούμενων δυνάμει «συμβάσεως συμμετοχής στην παροχή εκπαίδευσης» — Περιορισμός σε 80 ημέρες ανά έτος του χρόνου εργασίας του προσωπικού αυτού στα κέντρα διακοπών και αναψυχής — Εθνική ρύθμιση μη προβλέπουσα για το προσωπικό αυτό ελάχιστη περίοδο ημερήσιας αναπαύσεως — Παρεκκλίσεις από το άρθρο 17 — Προϋποθέσεις — Διασφάλιση ισοδύναμης περιόδου αντισταθμιστικής αναπαύσεως ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατάλληλης προστασίας)

20

2010/C 346/33

Υπόθεση C-500/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Ταχυδρομικές υπηρεσίες — Οδηγία 97/67/ΕΚ — Εθνικοί περιορισμοί — Επιχειρήσεις ταχυμεταφοράς — Εθνικό καθεστώς αδειοδοτήσεως)

20

2010/C 346/34

Υπόθεση C-41/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου (Παράβαση κράτους μέλους — Πρωτασφάλιση εκτός της ασφαλίσεως ζωής — Οδηγίες 73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ — Εταιρίες αλληλασφαλίσεως που δραστηριοποιούνται στην αγορά της συμπληρωματικής ασφαλίσεως ασθενείας — Εσφαλμένη ή ελλιπής μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο)

21

2010/C 346/35

Υπόθεση C-117/09 P: Διάταξη του Δικαστηρίου της 24ης Ιουνίου 2010 — Kronoply GmbH & Co. KG κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Αίτημα ενισχύσεως που σκοπεί στην τροποποίηση προγενέστερης ενισχύσεως προς την ίδια επιχείρηση, κοινοποιηθείσας στην Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της εκτελέσεως του επενδυτικού σχεδίου — Κριτήρια της παροχής κινήτρου και της αναγκαιότητας)

21

2010/C 346/36

Υπόθεση C-386/09: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2010 [αίτηση του Cour du travail de Bruxelles (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Jhonny Briot κατά Randstad Interim, Sodexho SA και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 104, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας — Οδηγία 2001/23/ΕΚ — Μεταβίβαση επιχειρήσεων — Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων — Μη ανανέωση της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου ενός προσωρινώς απασχολούμενου εργαζομένου)

22

2010/C 346/37

Υπόθεση C-28/10 P: Διάταξη του Δικαστηρίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αίτηση αναιρέσεως — Άρθρο 119 του Κανονισμού Διαδικασίας — Παράτυπα αιτήματα — Προδήλως απαράδεκτο)

22

2010/C 346/38

Υπόθεση C-292/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Landgerichts Regensburg (Γερμανία) στις 11 Ιουνίου 2010 — G κατά Cornelius de Visser

23

2010/C 346/39

Υπόθεση C-328/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Τρίτο τμήμα (Ιταλία) στις 5 Ιουλίου 2010 — Enipower SpA κατά Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Υπόθεση C-329/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Τρίτο τμήμα (Ιταλία) στις 5 Ιουλίου 2010 — ENI SpA κατά Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas και Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

25

2010/C 346/41

Υπόθεση C-330/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Τρίτο τμήμα (Ιταλία) στις 5 Ιουλίου 2010 — Edison Trading SpA κατά Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Υπόθεση C-331/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Τρίτο τμήμα (Ιταλία) στις 5 Ιουλίου 2010 — E.On Produzione SpA κατά Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Υπόθεση C-332/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Τρίτο τμήμα (Ιταλία) στις 5 Ιουλίου 2010 — Edipower SpA κατά Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Υπόθεση C-333/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Τρίτο τμήμα (Ιταλία) στις 5 Ιουλίου 2010 — E.On Energy Trading Spa κατά Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Υπόθεση C-406/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) στις 11 Αυγούστου 2010 — SAS Institute Inc. κατά World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Υπόθεση C-426/10 P: Αναίρεση που άσκησε στις 26 Αυγούστου 2010 η Bell & Ross BV κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 18 Ιουνίου 2010 στην υπόθεση T-51/10, Bell & Ross κατά ΓΕΕΑ

28

2010/C 346/47

Υπόθεση C-442/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) στις 13 Σεπτεμβρίου 2010 — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans κατά Benjamin Wilkinson, εκπροσωπούμενου από τον πατέρα του Steven Wilkinson ως litigation friend, Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Υπόθεση C-458/10: Προσφυγή της 17ης Σεπτεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

29

2010/C 346/49

Υπόθεση C-464/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Cour d’appel de Mons (Βέλγιο) στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 — État belge κατά Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe (υπό την ιδιότητά τους ως συνδίκων της πτωχεύσεως της ανώνυμης εταιρίας Tiercé Franco-Belge SA)

30

2010/C 346/50

Υπόθεση C-465/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Γαλλία) στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 — Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales κατά Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Indre

30

2010/C 346/51

Υπόθεση C-468/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunal Supremo (Ισπανία) στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) κατά Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Υπόθεση C-469/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunal Surpemo (Ισπανία) στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) κατά Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Υπόθεση C-472/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Pest Megyei Bíróság (Ουγγαρία) στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság κατά Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Υπόθεση C-484/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunal Supremo στις 7 Οκτωβρίου 2010 — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores del Acero para la Construcción (ASIDAC), Administración del Estado Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO), Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Υπόθεση C-487/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunal administratif de Rennes (Γαλλία) στις 11 Οκτωβρίου 2010 — L’Océane Immobilière SAS κατά Γαλλικής Δημοκρατίας

33

2010/C 346/56

Υπόθεση C-488/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Ισπανία) στις 11 Οκτωβρίου 2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA κατά Proyectos Integrales de Balizamientos SL

33

2010/C 346/57

Υπόθεση C-491/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Oberlandesgericht Celle στις 15 Οκτωβρίου 2010 — Joseba Andoni Aguirre Zarraga κατά Simone Pelz.

34

2010/C 346/58

Υπόθεση C-496/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Ιταλία) στις 15 Οκτωβρίου 2010 — Ποινική διαδικασία κατά του Aldo Patriciello

34

2010/C 346/59

Υπόθεση C-500/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Ιταλία) στις 19 Οκτωβρίου 2010 — Ufficio IVA di Piacenza κατά Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Υπόθεση C-501/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale di Santa Maria Capua Vetere στις 19 Οκτωβρίου 2010 — Ποινική δίκη Raffaele Russo

34

2010/C 346/61

Υπόθεση C-502/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Raad van State (Κάτω Χώρες) στις 20 Οκτωβρίου 2010 — Staatssecretaris van Justitie κατά M. Singh

35

2010/C 346/62

Υπόθεση C-503/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Varhoven administrativen sad (Βουλγαρία) στις 20 Οκτωβρίου 2010 — Evroetil AD κατά Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

35

2010/C 346/63

Υπόθεση C-510/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Østre Landsret (Δανία) στις 25 Οκτωβρίου 2010 — DR και TV2 Danmark A/S κατά NCB

36

2010/C 346/64

Υπόθεση C-235/08: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Landesgericht Ried im Innkreis (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική διαδικασία κατά Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis

37

2010/C 346/65

Υπόθεση C-95/09: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 1ης Ιουλίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιρλανδίας

37

2010/C 346/66

Υπόθεση C-182/09: Διάταξη του προέδρου του πρώτου τμήματος του Δικαστηρίου της 3ης Ιουνίου 2010 [αίτηση του High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Seaport (NI) Ltd κατά Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

Υπόθεση C-355/09: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιρλανδίας

38

2010/C 346/68

Υπόθεση C-394/09: Διάταξη του προέδρου του πέμπτου τμήματος του Δικαστηρίου της 22ας Ιουνίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας

38

2010/C 346/69

Υπόθεση C-510/09: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 9ης Ιουνίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας

38

2010/C 346/70

Υπόθεση C-531/09: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας

38

2010/C 346/71

Υπόθεση C-541/09: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2010 [αίτηση του Giudice di pace di Varese (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Siddiquee Mohammed Mohiuddin κατά Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

Υπόθεση C-192/10: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 19ης Οκτωβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας

38

2010/C 346/73

Υπόθεση C-223/10: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας

38

2010/C 346/74

Υπόθεση C-264/10: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 19ης Οκτωβρίου 2010 [αίτηση του Inalta Curte de Casație și Justiție (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική διαδικασία κατά Gheorghe Kita

38

 

Γενικό Δικαστήριο

2010/C 346/75

Υπόθεση T-24/05: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Οκτωβρίου 2010 — Alliance One International κ.λπ. κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Ισπανική αγορά αποκτήσεως και πρώτης μεταποιήσεως ακατέργαστου καπνού — Απόφαση που διαπιστώνει παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ — Καθορισμός των τιμών και κατανομή της αγοράς — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Καταλογισμός της παραβατικής συμπεριφοράς — Íση μεταχείριση)

39

2010/C 346/76

Υπόθεση T-227/07: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Οκτωβρίου 2010 — Ισπανία κατά Επιτροπής (ΕΓΤΠΕ — Τμήμα «Εγγυήσεων» — Δαπάνες αποκλειόμενες από την κοινοτική χρηματοδότηση — Ενισχύσεις στην παραγωγή προοριζόμενες για τους μεταποιητές ντομάτας — Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στις κατάλληλες περιόδους — Αναλογικότητα)

39

2010/C 346/77

Υπόθεση T-236/07: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 26ης Οκτωβρίου 2010 — Γερμανία κατά Επιτροπής [ΕΓΤΠΕ — Τμήμα Εγγυήσεων — Εκκαθάριση των λογαριασμών — Οικονομικό έτος 2006 — Ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 32, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 — Δεσμευτική ισχύς μονομερούς δηλώσεως της Επιτροπής επισυναπτόμενης ως παραρτήματος στα πρακτικά συνεδριάσεως της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων]

39

2010/C 346/78

Υπόθεση T-23/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 26ης Οκτωβρίου 2010 — CNOP και CCG κατά Επιτροπής [Ανταγωνισμός — Διοικητική διαδικασία — Απόφαση περί διενέργειας ελέγχου — Άρθρο 20, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ) 1/2003 — Έλλειψη νομικής προσωπικότητας ενός αποδέκτη — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Έννοιες της επιχειρήσεως και της ενώσεως των επιχειρήσεων]

40

2010/C 346/79

Υπόθεση T-65/09 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Οκτωβρίου 2010 — Reali κατά Επιτροπής (Αναίρεση — Υπαλληλική υπόθεση — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Πρόσληψη — Κατάταξη σε βαθμό — Επαγγελματική πείρα — Δίπλωμα — Ισοτιμία)

40

2010/C 346/80

Υπόθεση T-131/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Οκτωβρίου 2010 — Farmeco κατά ΓΕΕΑ — Allergan (BOTUMAX) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος BOTUMAX — Προγενέστερο λεκτικό και εικονιστικό κοινοτικό σήμα BOTOX — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Προσβολή της φήμης — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]]

40

2010/C 346/81

Υπόθεση T-365/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Οκτωβρίου 2010 — Μιχαλακοπούλου Κτηματική Τουριστική ΑΕ κατά ΓΕΕΑ — Free (FREE) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος FREE — Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα FREE και προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήμα free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Ομοιότητα των σημάτων — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

41

2010/C 346/82

Υπόθεση T-32/09 P: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Οκτωβρίου 2010 — Marcuccio κατά Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασία — Προδήλως αβάσιμη αίτηση αναιρέσεως — Αίτηση ανταναιρέσεως περιοριζόμενη στα δικαστικά έξοδα)

41

2010/C 346/83

Υπόθεση T-515/09 P: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Οκτωβρίου 2010 — Marcuccio κατά Επιτροπής (Αναίρεση — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Άρνηση θεσμικού οργάνου να μεταφράσει απόφαση — Αναίρεση εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη)

41

2010/C 346/84

Υπόθεση T-516/09 P: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Οκτωβρίου 2010 — Marcuccio κατά Επιτροπής (Αναίρεση — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Απόρριψη αιτήσεως περί διεξαγωγής έρευνας — Άρνηση θεσμικού οργάνου να μεταφράσει απόφαση — Αναίρεση εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη)

42

2010/C 346/85

Υπόθεση T-18/10 R II: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Οκτωβρίου 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [Ασφαλιστικά μέτρα — Κανονισμός (ΕΚ) 1007/2009 — Εμπόριο των προϊόντων φώκιας — Απαγόρευση εισαγωγής και πωλήσεως — Εξαίρεση υπέρ των κοινοτήτων Inuit — Νέα αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Νέα πραγματικά περιστατικά — Δεν συντρέχει επείγον]

42

2010/C 346/86

Υπόθεση T-353/10 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Οκτωβρίου 2010 — Λητώ Μαιευτικό Γυναικολογικό και Χειρουργικό Κέντρο κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Χρηματοοικονομική συνδρομή — Χρεωστικό σημείωμα για την αναζήτηση χρηματοοικονομικής συνδρομής — Αίτηση αναστολής εκτέλεσης — Μη τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων — Απαράδεκτο)

43

2010/C 346/87

Υπόθεση T-435/10: Προσφυγή της 17 Σεπτεμβρίου 2010 — IEM ΕΡΓΑ — ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ κατά Επιτροπής

43

2010/C 346/88

Υπόθεση T-446/10: Προσφυγή της 17ης Σεπτεμβρίου 2010 — Dow AgroSciences και Dintec Agroquímica — Productos Químicos κατά Επιτροπής

43

2010/C 346/89

Υπόθεση T-447/10: Προσφυγή-αγωγή της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά Δικαστηρίου

44

2010/C 346/90

Υπόθεση T-449/10: Προσφυγή της 20ής Σεπτεμβρίου 2010 — ClientEarth κ.λπ. κατά Επιτροπής

45

2010/C 346/91

Υπόθεση T-456/10: Προσφυγή της 1ης Οκτωβρίου 2010 — Timab Industries και CFPR κατά Επιτροπής

46

2010/C 346/92

Υπόθεση T-457/10: Προσφυγή-αγωγή της 26ης Σεπτεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά Επιτροπής

47

2010/C 346/93

Υπόθεση T-474/10: Προσφυγή-αγωγή της 26ης Σεπτεμβρίου 2010 — Ευρωπαϊκή Δυναμική κατά Επιτροπής

48

2010/C 346/94

Υπόθεση T-477/10: Προσφυγή της 9ης Οκτωβρίου 2010 — SE — Blusen Stenau κατά ΓΕΕΑ — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

Υπόθεση T-478/10: Προσφυγή της 4ης Οκτωβρίου 2010 — Département du Gers κατά Επιτροπής

49

2010/C 346/96

Υπόθεση T-479/10: Προσφυγή της 4ης Οκτωβρίου 2010 — Département du Gers κατά Επιτροπής

50

2010/C 346/97

Υπόθεση T-480/10: Προσφυγή της 4ης Οκτωβρίου 2010 — Département du Gers κατά Επιτροπής

50

2010/C 346/98

Υπόθεση T-481/10: Προσφυγή της 4ης Οκτωβρίου 2010 — Département du Gers κατά Επιτροπής

50

2010/C 346/99

Υπόθεση T-482/10: Προσφυγή της 4ης Οκτωβρίου 2010 — Département du Gers κατά Επιτροπής

50

2010/C 346/00

Υπόθεση T-485/10: Προσφυγή της 13ης Οκτωβρίου 2010 — MIP Metro κατά ΓΕΕΑ — J. C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

Υπόθεση T-498/10: Προσφυγή της 18ης Οκτωβρίου 2010 — Mayer Naman κατά ΓΕΕΑ — Daniel e Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

Υπόθεση T-499/10: Προσφυγή της 8ης Οκτωβρίου 2010 — MOL κατά Επιτροπής

52

2010/C 346/03

Υπόθεση T-500/10: Προσφυγή της 19ης Οκτωβρίου 2010 — Dorma κατά ΓΕΕΑ — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

Υπόθεση T-501/10: Προσφυγή της 22ας Οκτωβρίου 2010 — TI Media Broadcasting και TI Media κατά Επιτροπής

53

2010/C 346/05

Υπόθεση T-502/10: Προσφυγή της 18ης Οκτωβρίου 2010 — Département du Gers κατά Επιτροπής

54

2010/C 346/06

Υπόθεση T-503/10: Προσφυγή της 21ης Οκτωβρίου 2010 — IDT Biologika κατά Επιτροπής

54

2010/C 346/07

Υπόθεση T-504/10: Προσφυγή της 22ας Οκτωβρίου 2010 — Prima TV SpA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

55

2010/C 346/08

Υπόθεση T-505/10: Προσφυγή της 18ης Οκτωβρίου 2010 — Höganäs κατά ΓΕΕΑ — Haynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

Υπόθεση T-506/10: Προσφυγή της 22ας Οκτωβρίου 2010 — RTI και Elettronica Industriale κατά Επιτροπής

56

2010/C 346/10

Υπόθεση T-508/10: Προσφυγή της 19ης Οκτωβρίου 2010 — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat κατά ΓΕΕΑ — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 1932 20 FILTER)

56

2010/C 346/11

Υπόθεση T-509/10: Προσφυγή της 20ής Οκτωβρίου 2010 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co. κατά Συμβουλίου

57

2010/C 346/12

Υπόθεση T-512/10: Προσφυγή της 26ης Οκτωβρίου 2010 — Nike International κατά ΓΕΕΑ (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

Υπόθεση T-443/09: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Οκτωβρίου 2010 — Agriconsulting Europe κατά Επιτροπής

58

2010/C 346/14

Υπόθεση T-16/10: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Οκτωβρίου 2010 — Alisei κατά Επιτροπής

58

2010/C 346/15

Υπόθεση T-151/10: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Οκτωβρίου 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten κατά Επιτροπής

58

2010/C 346/16

Υπόθεση T-299/10: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Οκτωβρίου 2010 — Babcock Noell κατά Κοινής Επιχειρήσεως Fusion for Energy

58

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2010/C 346/17

Υπόθεση F-85/05: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 — Sørensen κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Διορισμός — Υπάλληλοι οι οποίοι εντάχθηκαν σε ομάδα ανώτερων καθηκόντων με γενικό διαγωνισμό — Υποψήφιοι περιληφθέντες σε εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων πριν από τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΥΚ — Μεταβατικοί κανόνες κατατάξεως σε βαθμό κατά την πρόσληψη — Κατάταξη σε βαθμό κατ’ εφαρμογή των λιγότερο ευνοϊκών νέων κανόνων — Άρθρο 5, παράγραφος 2, και άρθρο 12, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ)

59

2010/C 346/18

Υπόθεση F-113/05: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2010 — Kay κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Διορισμός — Υπάλληλοι οι οποίοι εντάχθηκαν σε ομάδα ανώτερων καθηκόντων με γενικό διαγωνισμό — Υποψήφιοι που είχαν εγγραφεί στον εφεδρικό πίνακα μελλοντικών προσλήψεων γενικού διαγωνισμού πριν από τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΥΚ — Μεταβατικοί κανόνες κατατάξεως σε βαθμό κατά την πρόσληψη — Κατάταξη σε βαθμό κατ’ εφαρμογή των λιγότερο ευνοϊκών νέων κανόνων — Άρθρα 2, 5, παράγραφος 2 και άρθρο 12, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ)

59

2010/C 346/19

Υπόθεση F-60/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 27ης Οκτωβρίου 2010 — Birkhoff κατά Επιτροπής (Υπάλληλοι — Αμοιβή — Οικογενειακά επιδόματα — Επίδομα συντηρούμενου τέκνου — Τέκνο που προσβλήθηκε από σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία και αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα διαβιώσεώς του — Αίτηση περί παρατάσεως της καταβολής του επιδόματος — Άρθρο 2, παράγραφος 5, του παραρτήματος VII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως — Ανώτατο εισόδημα του τέκνου ως προϋπόθεση παρατάσεως της καταβολής του επιδόματος — Έξοδα δυνάμενα να εκπέσουν από το εν λόγω εισόδημα)

60

2010/C 346/20

Υπόθεση F-51/07 RENV: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 23ης Σεπτεμβρίου 2010 — Bui Van κατά Επιτροπής

60


EL

 

Top