EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:032:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 32, 07 Φεβρουάριος 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 32

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

52ό έτος
7 Φεβρουαρίου 2009


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο

2009/C 032/01

Τελευταία δημοσίευση του Δικαστηρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEE C 19 της 24.1.2009

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2009/C 032/02

Υπόθεση C-380/06: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας (Παράβαση κράτους μέλους — Καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές — Προθεσμία — Οδηγία 2000/35/ΕΚ — Παράβαση του άρθρου 3, παράγραφοι 1, 2 και 4)

2

2009/C 032/03

Υπόθεση C-52/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 [αίτηση του Marknadsdomstolen (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Kanal 5 Ltd, TV 4 AB κατά Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) (Δικαίωμα του δημιουργού — Οργανισμός διαχειρίσεως των δικαιωμάτων των δημιουργών κατέχων εκ των πραγμάτων μονοπωλιακή θέση — Είσπραξη δικαιωμάτων σχετικών με την τηλεοπτική μετάδοση μουσικών έργων — Μέθοδος υπολογισμού των δικαιωμάτων αυτών — Δεσπόζουσα θέση — Κατάχρηση)

2

2009/C 032/04

Υπόθεση C-174/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Άρθρο 10 ΕΚ — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Έκτη οδηγία ΦΠΑ — Υποχρεώσεις του εσωτερικού δικαίου — Έλεγχος των φορολογητέων πράξεων — Αμνηστία)

3

2009/C 032/05

Υπόθεση C-285/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 (αίτηση του Bundesfinanzhof, Γερμανία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — A.T. κατά Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Οδηγία 90/434/ΕΟΚ — Διασυνοριακή ανταλλαγή μετοχών — Φορολογική ουδετερότητα — Προϋποθέσεις — Άρθρα 43 ΕΚ και 56 ΕΚ — Νομοθεσία κράτους μέλους η οποία εξαρτά τη διατήρηση των λογιστικών αξιών των μεριδίων των εισφερομένων έναντι των νέων λαμβανομένων μεριδίων, και ως εκ τούτου τη φορολογική ουδετερότητα της εισφοράς, από την εμφάνιση αυτής στον φορολογικό ισολογισμό της αλλοδαπής λήπτριας εταιρίας — Συμβατότητα)

3

2009/C 032/06

Υπόθεση C-293/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ — Διατήρηση των αγρίων πτηνών — Ζώνες ειδικής προστασίας — Ανεπαρκή μέτρα προστασίας)

4

2009/C 032/07

Υπόθεση C-295/07 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Département du Loiret, Scott SA (Αίτηση αναιρέσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Προνομιακή τιμή οικοπέδου — Απόφαση της Επιτροπής — Ανάκτηση ενίσχυσης ασυμβίβαστης προς την κοινή αγορά — Τρέχουσα αξία της ενίσχυσης — Επιτόκιο κατ' ανατοκισμό — Έλλειψη αιτιολογίας — Ολική ακύρωση — Επιτρεπτό)

4

2009/C 032/08

Υπόθεση C-297/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 [αίτηση του Landgericht Regensburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική δίκη κατά Klaus Bourquain (Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν — Άρθρο 54 — Αρχή ne bis in idem — Πεδίο εφαρμογής — Καταδίκη ερήμην για τα ίδια περιστατικά — Έννοια του όρου «αμετάκλητη καταδίκη» — Κανόνες του εθνικού δικονομικού δικαίου — Έννοια της φράσης «ποινή που δεν μπορεί πλέον να εκτιθεί»)

5

2009/C 032/09

Υπόθεση C-334/07 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Freistaat Sachsen (Αίτηση αναιρέσεως — Κρατικές ενισχύσεις — Σχέδιο καθεστώτος ενισχύσεων υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων — Συμβατότητα με την κοινή αγορά — Κριτήρια εξετάσεως των κρατικών ενισχύσεων — Διαχρονική εφαρμογή — Σχέδιο που κοινοποιήθηκε πριν τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΚ) 70/2001 — Απόφαση μεταγενέστερη αυτής της θέσεως σε ισχύ — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Ασφάλεια δικαίου — Πλήρης κοινοποίηση)

5

2009/C 032/10

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-362/07 και C-363/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 [αιτήσεις του Tribunal d'instance du VIIèeme arrondissement de Paris (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07) κατά Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects (Κοινό Δασμολόγιο — Συνδυασμένη Ονοματολογία — Δασμολογική κατάταξη — Πολυλειτουργικές συσκευές — Συσκευές που αποτελούνται από τον συνδυασμό εκτυπωτή λέιζερ και ψηφιακού σαρωτή με επιπλέον δυνατότητα φωτοαντιγραφής — Κλάση 8471 — Κλάση 9009)

6

2009/C 032/11

Υπόθεση C-371/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 (αίτηση του Vestre Landsret, Δανία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Danfoss A/S, AstraZeneca A/S κατά Skatteministeriet (Έκτη οδηγία ΦΠΑ — Άρθρο 6, παράγραφος 2 — Δωρεάν παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο σε φόρο για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του — Δικαίωμα εκπτώσεως του ΦΠΑ — Άρθρο 17, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο — Ευχέρεια των κρατών μελών να διατηρήσουν τη νομοθεσία τους περί αποκλεισμού από το δικαίωμα εκπτώσεως κατά τον χρόνο ενάρξεως της ισχύος της έκτης οδηγίας)

7

2009/C 032/12

Υπόθεση C-387/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 (αίτηση του Tribunale di Ancona, Ιταλία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — MI.VER Srl, Daniele Antonelli κατά Provincia di Macerata (Απόβλητα — Έννοια της «προσωρινής εναποθηκεύσεως» — Οδηγία 75/442/EOK — Απόφαση 2000/532/ΕΚ — Δυνατότητα αναμίξεως αποβλήτων αντιστοιχούντων σε διαφόρους κωδικούς — Έννοια της «μεικτής συσκευασίας»)

7

2009/C 032/13

Υπόθεση C-407/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 (αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden, Κάτω Χώρες, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing κατά Staatssecretaris van Financiën (Έκτη οδηγία ΦΠΑ — Άρθρο 13, Α, παράγραφος 1, στοιχείο στ' — Απαλλαγές — Προϋποθέσεις — Παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από ανεξάρτητες ενώσεις — Υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα ή περισσότερα μέλη της ενώσεως)

8

2009/C 032/14

Υπόθεση C-486/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 [αίτηση του Corte Suprema di Cassazione (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) κατά Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl (Κοινή οργάνωση αγορών — Σιτηρά — Αραβόσιτος — Καθορισμός τιμών — Εφαρμοστέες μειώσεις)

9

2009/C 032/15

Υπόθεση C-524/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατία της Αυστρίας (Παράβαση κράτους μέλους — Άρθρα 28 ΕΚ και 30 ΕΚ — Ταξινόμηση παλαιών μεταχειρισμένων οχημάτων, τα οποία ήταν ταξινομημένα σε άλλα κράτη μέλη — Τήρηση ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών ως προς τα καυσαέρια και τον θόρυβο — Δημόσια υγεία — Προστασία του περιβάλλοντος)

9

2009/C 032/16

Υπόθεση C-57/08 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Gateway, Inc. κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), Fujitsu Siemens Computers GmbH (Αναίρεση — Κοινοτικό σήμα — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 — Άρθρο 8, παράγραφοι 1, στοιχείο β', και 5 — Προγενέστερα σήματα περιλαμβάνοντα το λεκτικό σήμα «GATEWAY» — Λεκτικό σήμα «ACTIVY Media Gateway» — Απουσία ομοιότητας μεταξύ των σημείων — Απουσία κινδύνου συγχύσεως — Συνεκτίμηση της φήμης των προγενέστερων σημάτων κατά τη συνολική εκτίμηση των αντιπαρατιθέμενων σημείων)

10

2009/C 032/17

Υπόθεση C-239/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2006/100/ΕΚ — Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων — Προσαρμογή ορισμένων οδηγιών λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας)

10

2009/C 032/18

Υπόθεση C-330/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2004/35/ΕΚ — Περιβαλλοντική ευθύνη — Πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας — Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας)

11

2009/C 032/19

Υπόθεση C-445/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Γερμανία) στις 9 Οκτωβρίου 2008 — Kurt Wierer κατά Land Baden-Württemberg

11

2009/C 032/20

Υπόθεση C-455/08: Προσφυγή της 17ης Οκτωβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιρλανδίας

12

2009/C 032/21

Υπόθεση C-474/08: Προσφυγή της 4ης Νοεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασίλειο του Βελγίου

13

2009/C 032/22

Υπόθεση C-475/08: Προσφυγή της 5ης Νοεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου

13

2009/C 032/23

Υπόθεση C-480/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) στις 7 Νοεμβρίου 2008 — Maria Teixeira κατά London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

14

2009/C 032/24

Υπόθεση C-482/08: Προσφυγή της 10ης Νοεμβρίου 2008 — Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15

2009/C 032/25

Υπόθεση C-485/08 P: Αναίρεση που άσκησε στις 11 Νοεμβρίου 2008 η Claudia Gualtieri κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Πρωτοδικείο (τέταρτο τμήμα) στις 10 Σεπτεμβρίου 2008 στην υπόθεση T-284/06, Gualtieri κατά Επιτροπής

15

2009/C 032/26

Υπόθεση C-494/08 P: Αναίρεση που άσκησε στις 17 Νοεμβρίου 2008 η εταιρία Prana Haus GmbH κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Πρωτοδικείο (όγδοο τμήμα) στις 17 Σεπτεμβρίου 2008 στην υπόθεση T-226/07 — Prana Haus GmbH κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

17

2009/C 032/27

Υπόθεση C-495/08: Προσφυγή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που ασκήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2008

17

2009/C 032/28

Υπόθεση C-508/08: Προσφυγή της 20ής Νοεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Μάλτας

18

2009/C 032/29

Υπόθεση C-509/08: Προσφυγή της 21ης Νοεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

18

2009/C 032/30

Υπόθεση C-511/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 25 Νοεμβρίου 2008 — Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. κατά Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

19

2009/C 032/31

Υπόθεση C-513/08 P: Αναίρεση που άσκησε στις 26 Νοεμβρίου 2008 ο Luigi Marcuccio κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Πρωτοδικείο (τέταρτο τμήμα) στις 9 Σεπτεμβρίου 2008 στην υπόθεση T-143/08, Marcuccio κατά Επιτροπής

19

2009/C 032/32

Υπόθεση C-514/08: Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal de première instance de Namur (Βέλγιο) στις 26 Νοεμβρίου 2008 — Atenor Group SA κατά État belge — SPF Finances

20

2009/C 032/33

Υπόθεση C-516/08: Προσφυγή της 25ης Νοεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατία της Πολωνίας

20

2009/C 032/34

Υπόθεση C-518/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunal de grande instance de Paris (Γαλλία) στις 27 Νοεμβρίου 2008 — Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos κατά Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María Del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

20

2009/C 032/35

Υπόθεση C-521/08: Προσφυγή της 27ης Νοεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιρλανδίας

21

2009/C 032/36

Υπόθεση C-528/08 P: Αναίρεση που άσκησε στις 28 Νοεμβρίου 2008 ο Luigi Marcuccio κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Πρωτοδικείο (τέταρτο τμήμα) στις 9 Σεπτεμβρίου 2008 στην υπόθεση T-144/08, Marcuccio κατά Επιτροπής

21

2009/C 032/37

Υπόθεση C-532/08: Προσφυγή της 2ας Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιρλανδίας

22

2009/C 032/38

Υπόθεση C-535/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Ιταλία) στις 3 Δεκεμβρίου 2008 — Maria Catena Rita Pignataro κατά Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania κ.λπ.

22

2009/C 032/39

Υπόθεση C-546/08: Προσφυγή της 9ης Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Σουηδίας

22

2009/C 032/40

Υπόθεση C-547/08: Προσφυγή της 9ης Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Σουηδίας

23

2009/C 032/41

Υπόθεση C-548/08: Προσφυγή της 9ης Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Σουηδίας

23

2009/C 032/42

Υπόθεση C-555/08: Προσφυγή της 16ης Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Σουηδίας

23

 

Πρωτοδικείο

2009/C 032/43

Υπόθεση T-57/99: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 10ης Δεκεμβρίου 2008 — Nardone κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Αγωγή αποζημιώσεως — Επαγγελματική ασθένεια — Έκθεση στον αμίαντο και σε άλλες ουσίες)

24

2009/C 032/44

Υπόθεση T-388/02: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 10ης Δεκεμβρίου 2008 — Kronoply και Kronotex κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Απόφαση της Επιτροπής να μην προβάλει αντιρρήσεις — Προσφυγή ακυρώσεως — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Δημοσίευση συνοπτικής ανακοινώσεως — Μη ουσιώδης επηρεασμός της ανταγωνιστικής θέσεως — Απαράδεκτο — Ιδιότητα του ενδιαφερομένου — Παραδεκτό — Μη κίνηση της επίσημης διαδικασίας εξετάσεως — Έλλειψη σοβαρών δυσχερειών)

24

2009/C 032/45

Υπόθεση T-196/04: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 17ης Δεκεμβρίου 2008 — Ryanair κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Συμφωνίες συναφθείσες από την Περιφέρεια Βαλλονίας και το αεροδρόμιο Charleroi Βρυξέλλες Sud με την αεροπορική εταιρία Ryanair — Ύπαρξη οικονομικού πλεονεκτήματος — Εφαρμογή του κριτηρίου του ιδιώτη επενδυτή υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς)

25

2009/C 032/46

Υπόθεση T-462/04: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 17ης Δεκεμβρίου 2008 — HEG και Graphite India κατά Συμβουλίου (Κοινή εμπορική πολιτική — Δασμοί αντιντάμπινγκ — Αντισταθμιστικοί δασμοί — Εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας — Δικαιώματα άμυνας — Ίση μεταχείριση — Προσδιορισμός της ζημίας — Αιτιώδης συνάφεια)

25

2009/C 032/47

Υπόθεση T-462/05: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 10ης Δεκεμβρίου 2008 — JTEKT κατά ΓΕΕΑ (IFS) (Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος IFS — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)

26

2009/C 032/48

Υπόθεση T-90/06: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Tomorrow Focus κατά ΓΕΕΑ — Information Builders (Tomorrow Focus) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος Tomorrow Focus — Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα FOCUS — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)

26

2009/C 032/49

Υπόθεση T-225/06, T-255/06, T-257/06 και T-309/06: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 — Budejovický Budvar, národní podnik κατά ΓΕΕΑ (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αιτήσεις καταχωρίσεως των λεκτικών και εικονιστικών σημάτων BUD ως κοινοτικών — Ονομασίες «bud» — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Άρθρο 8, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)

27

2009/C 032/50

Υπόθεση T-228/06: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 10ης Δεκεμβρίου 2008 — Giorgio Beverly Hills κατά ΓΕΕΑ — WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος GIORGIO BEVERLY HILLS — Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα GIORGIO — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)

27

2009/C 032/51

Υπόθεση T-259/06: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 — Torres κατά ΓΕΕΑ — Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος MANSO DE VELASCO — Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα VELASCO — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)

28

2009/C 032/52

Υπόθεση T-339/06: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Ελλάδα κατά Επιτροπής (Γεωργία — Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς — Ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή των αμπελώνων — Κανονισμός (ΕΚ) 1493/1999 — Καθορισμός των κονδυλίων που χορηγούνται, βάσει οριστικής κατανομής, στα κράτη μέλη — Απόφαση 2006/669/ΕΚ — Επιτακτικός χαρακτήρας της προθεσμίας του άρθρου 16, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1227/2000 — Αρχές της αγαστής συνεργασίας, της καλής πίστης και της χρηστής διοικήσεως, της αναλογικότητας και της πρακτικής αποτελεσματικότητας)

28

2009/C 032/53

Υπόθεση T-365/06: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 10ης Δεκεμβρίου 2008 — Bateaux Mouches κατά ΓΕΕΑ — Castanet (BATEAUX MOUCHES) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Λεκτικό κοινοτικό σήμα BATEAUX MOUCHES — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρα 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', και 51, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως — Άρθρα 7, παράγραφος 3, και 51, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94)

29

2009/C 032/54

Υπόθεση T-412/06: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 10ης Δεκεμβρίου 2008 — Vitro Corporativo κατά ΓΕΕΑ — VKR Holding (Vitro) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος Vitro — Προγενέστερο λεκτικό κοινοτικό σήμα VITRAL — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)

29

2009/C 032/55

Υπόθεση T-86/07: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 — Deichmann-Schuhe κατά ΓΕΕΑ — Design for Woman (DEITECH) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος DEITECH — Προγενέστερο εικονιστικό εθνικό και προγενέστερο εικονιστικό διεθνές σήμα DEI-tex — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Ουσιαστική χρήση του προγενεστέρου σήματος — Άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)

30

2009/C 032/56

Υπόθεση T-101/07: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 10ης Δεκεμβρίου 2008 — Dada κατά ΓΕΕΑ — Dada (DADA) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος DADA — Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα DADA — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 — Ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος — Άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94)

30

2009/C 032/57

Υπόθεση T-136/07: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 9ης Δεκεμβρίου 2008 — Colgate-Palmolive κατά ΓΕΕΑ — CMS Hasche Sigle (VISIBLE WHITE) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία αναγνωρίσεως ακυρότητας — Λεκτικό κοινοτικό σήμα VISIBLE WHITE — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)

31

2009/C 032/58

Υπόθεση T-290/07: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 10ης Δεκεμβρίου 2008 — MIP Metro κατά ΓΕΕΑ — Metronia (METRONIA) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος METRONIA — Προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήμα METRO — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)

31

2009/C 032/59

Υπόθεση T-295/07: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 10ης Δεκεμβρίου 2008 — Vitro Corporativo κατά ΓΕΕΑ — VKR Holding (Vitro) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος Vitro — Προγενέστερο λεκτικό κοινοτικό σήμα VITRAL — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)

32

2009/C 032/60

Υπόθεση T-335/07: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 — Mergel κ.λπ. κατά ΓΕΕΑ (Patentconsult) (Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος Patentconsult — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)

32

2009/C 032/61

Υπόθεση T-351/07: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 17ης Δεκεμβρίου 2008 — Somm κατά ΓΕΕΑ (Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου κοινοτικού σήματος — Στέγαστρο — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα αποκτηθέντος λόγω χρήσεως — Άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 40/94)

32

2009/C 032/62

Υπόθεση T-357/07: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 — Focus Magazin Verlag κατά ΓΕΕΑ — Editorial Planeta (FOCUS Radio) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος FOCUS Radio — Προγενέστερα λεκτικά εθνικά σήματα FOCUS MILENIUM — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)

33

2009/C 032/63

Υπόθεση T-174/08: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 17ης Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή κατά Cooperação e Desenvolvimento Regional (Ρήτρα διαιτησίας — Σύμβαση χρηματοοικονομικής συνδρομής συναφθείσα στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος στον τομέα των τηλεματικών εφαρμογών κοινού ενδιαφέροντος — Σχέδιο Encata — Επιστροφή προκαταβληθέντων ποσών — Τόκοι υπερημερίας — Ερημοδικία)

33

2009/C 032/64

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-8/95 και T-9/95: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 3ης Νοεμβρίου 2008 — Pelle και Konrad κατά Συμβουλίου και Επιτροπής (Εξωσυμβατική ευθύνη — Γάλα — Συμπληρωματική εισφορά — Ποσότητα αναφοράς — Κανονισμός (ΕΟΚ) 2187/93 — Αποζημίωση των παραγωγών — Παρεμπίπτουσα απόφαση — Κατάργηση της δίκης)

34

2009/C 032/65

Υπόθεση T-393/06: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 26ης Νοεμβρίου 2008 — Makhteshim-Agan Holding κ.λπ. κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Προσφυγή κατά παραλείψεως — Οδηγία 91/414/ΕΟΚ — Φυτοπροστατευτικά προϊόντα — Δραστική ουσία azinphos-methyl — Καταχώριση στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ — Μη υποβολή νέας προτάσεως της Επιτροπής μετά την εναντίωση του Συμβουλίου — Άρθρο 5, παράγραφος 6, της αποφάσεως 1999/468/ΕΟΚ — Πράξη μη υπoκείμενη σε πρoσφυγή — Έλλειψη προσκλήσεως προς ενέργεια — Απαράδεκτο)

34

2009/C 032/66

Υπόθεση T-188/07: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 25ης Νοεμβρίου 2008 — Fastweb κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Επιδοτήσεις για την αγορά ψηφιακών αποκωδικοποιητών — Τηλεπικοινωνίες — Απόφαση της Επιτροπής, με την οποία κρίνεται η ενίσχυση ασύμβατη με την κοινή αγορά — Απόφαση του κράτους μέλους, κατά τη διάρκεια της δίκης, να μην αναζητήσει τα ποσά της ενισχύσεως από την επιχείρηση που προσέβαλε την απόφαση της Επιτροπής με προσφυγή ακυρώσεως — Εξάλειψη του έννομου συμφέροντος — Κατάργηση της δίκης)

35

2009/C 032/67

Υπόθεση T-13/08: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 8ης Οκτωβρίου 2008 — Κοινότητα Γραμματικού κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Ταμείο Συνοχής — Έλλειψη άμεσου επηρεασμού — Απαράδεκτο)

35

2009/C 032/68

Υπόθεση T-392/08 R: Διάταξη του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων της 19ης Νοεμβρίου 2008 — ΑΕΠΙ κατά Επιτροπής (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων — Απόφαση της Επιτροπής που διατάσσει την παύση εναρμονισμένης πρακτικής στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων του δημιουργού — Αίτηση αναστολής εκτέλεσης — Έλλειψη επείγοντος)

35

2009/C 032/69

Υπόθεση T-410/08 R: Διάταξη του Προέδρου του Πρωτοδικείου της 14ης Νοεμβρίου 2008 — GEMA κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Απόφαση της Επιτροπής που διατάσσει την παύση εναρμονισμένης πρακτικής στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων του δημιουργού — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Έλλειψη επείγοντος χαρακτήρα)

36

2009/C 032/70

Υπόθεση T-425/08 R: Διάταξη του Προέδρου του Πρωτοδικείου της 5ης Δεκεμβρίου 2008 — KODA κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Απόφαση της Επιτροπής που διατάσσει την παύση εναρμονισμένης πρακτικής στον τομέα της συλλογικής διαχειρίσεως δικαιωμάτων του δημιουργού — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Έλλειψη επείγοντος χαρακτήρα)

36

2009/C 032/71

Υπόθεση T-433/08 R: Διάταξη του Προέδρου του Πρωτοδικείου της 20ής Νοεμβρίου 2008 — SIAE κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Απόφαση της Επιτροπής που διατάσσει την παύση εναρμονισμένης πρακτικής στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων του δημιουργού — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Έλλειψη επείγοντος χαρακτήρα)

36

2009/C 032/72

Υπόθεση T-471/08: Προσφυγή της Ciarán Toland κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασκήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2008

37

2009/C 032/73

Υπόθεση T-474/08: Προσφυγή της 31 Οκτωβρίου 2008 — Umbach κατά Επιτροπής

37

2009/C 032/74

Υπόθεση T-482/08: Προσφυγή της 11ης Νοεμβρίου 2008 — Atlas Transport κατά HABM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

38

2009/C 032/75

Υπόθεση T-484/08: Προσφυγή της 11ης Νοεμβρίου 2008 — Longevity Health Products κατά ΓΕΕΑ — Merck (Kids Vits)

38

2009/C 032/76

Υπόθεση T-491/08 P: Αναίρεση που άσκησε στις 17 Νοεμβρίου 2008 ο Philippe Bui Van κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 11 Σεπτεμβρίου 2008 στην υπόθεση F-51/07, Bui Van κατά Επιτροπής

39

2009/C 032/77

Υπόθεση T-492/08: Προσφυγή της 18ης Νοεμβρίου 2008 — Wessang κατά ΓΕΕΑ — Greinwald (star foods)

40

2009/C 032/78

Υπόθεση T-494/08: Προσφυγή της 14ης Νοεμβρίου 2008 — Ryanair κατά Επιτροπής

40

2009/C 032/79

Υπόθεση T-495/08: Προσφυγή της 14ης Νοεμβρίου 2008 — Ryanair κατά Επιτροπής

41

2009/C 032/80

Υπόθεση T-496/08: Προσφυγή της 14ης Νοεμβρίου 2008 — Ryanair κατά Επιτροπής

41

2009/C 032/81

Υπόθεση T-497/08: Προσφυγή της 14ης Νοεμβρίου 2008 — Ryanair κατά Επιτροπής

42

2009/C 032/82

Υπόθεση T-498/08: Προσφυγή της 14ης Νοεμβρίου 2008 — Ryanair κατά Επιτροπής

42

2009/C 032/83

Υπόθεση T-499/08: Προσφυγή της 14ης Νοεμβρίου 2008 — Ryanair κατά Επιτροπής

43

2009/C 032/84

Υπόθεση T-500/08: Προσφυγή της 14ης Νοεμβρίου 2008 — Ryanair κατά Επιτροπής

43

2009/C 032/85

Υπόθεση T-509/08: Προσφυγή της 7ης Νοεμβρίου 2008 — Ryanair κατά Επιτροπής

44

2009/C 032/86

Υπόθεση T-511/08: Προσφυγή της 27ης Νοεμβρίου 2008 — Unity OSG FZE κατά Συμβουλίου και EUPOL Afghanistan

44

2009/C 032/87

Υπόθεση T-522/08: Προσφυγή της 28ης Νοεμβρίου 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat κατά ΓΕΕΑ — Mary Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

45

2009/C 032/88

Υπόθεση T-523/08: Προσφυγή της 1ης Δεκεμβρίου 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat κατά ΓΕΕΑ — Mary Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

46

2009/C 032/89

Υπόθεση T-527/08: Αγωγή που ασκήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2008 — Επιτροπή κατά TMT Pragma

46

2009/C 032/90

Υπόθεση T-529/08: Προσφυγή της 2ας Δεκεμβρίου 2008 — Diputación Foral de Álava κατά Επιτροπής

47

2009/C 032/91

Υπόθεση T-530/08: Προσφυγή της 2ας Δεκεμβρίου 2008 — Diputación Foral de Guipúzcoa κατά Επιτροπής

47

2009/C 032/92

Υπόθεση T-531/08: Προσφυγή της 2ας Δεκεμβρίου 2008 — Diputación Foral de Vizcaya κατά Επιτροπής

48

2009/C 032/93

Υπόθεση T-56/08: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 10ης Δεκεμβρίου 2008 — Stichting IEA Secretariaat Nederland κ.λπ. κατά Επιτροπής

48

2009/C 032/94

Υπόθεση T-66/08: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 2ας Δεκεμβρίου 2008 — British Sky Broadcasting Group κατά ΓΕΕΑ — Vortex (SKY)

48

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009/C 032/95

Υπόθεση F-83/06: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Schell κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Προαγωγή — Μόρια προτεραιότητας — ΓΕΔ του άρθρου 45 του ΚΥΚ)

49

2009/C 032/96

Υπόθεση F-113/06: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Bouis κ.λπ. κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Προαγωγή γνωστής ως deuxième filière (δεύτερος τρόπος προαγωγής) — Περίοδος προαγωγών 2005 — Χορήγηση μορίων προτεραιότητας — Μεταβατικές διατάξεις — ΓΕΔ του άρθρου 45 του ΚΥΚ — Ίση μεταχείριση — Παραδεκτό)

49

2009/C 032/97

Υπόθεση F-116/06: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Buckingham κ.λπ. κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Προαγωγή γνωστή ως «deuxième filière» (δεύτερος τρόπος προαγωγής) — Περίοδος προαγωγών 2005 — Χορήγηση μορίων προτεραιότητας — Μεταβατικές διατάξεις — ΓΕΔ του άρθρου 45 του ΚΥΚ — Ίση μεταχείριση — Παραδεκτό)

50

2009/C 032/98

Υπόθεση F-136/06: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 — Reali κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι επί συμβάσει — Πρόσληψη — Κατάταξη σε βαθμό — Επαγγελματική πείρα — Δίπλωμα — Ισοτιμία)

50


EL

 

Top