EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:220:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 220, 1 Ιουλίου 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 220

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

62ό έτος
1 Ιουλίου 2019


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

CDJ

2019/C 220/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

CDJ

2019/C 220/02

Γνωμοδότηση 1/17: Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου (ολομέλεια) της 30ής Απριλίου 2019 — Βασίλειο του Βελγίου (Γνωμοδότηση δυνάμει του άρθρου 218, παράγραφος 11, ΣΛΕΕ — Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου (ΣΟΕΣ) — Επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS) — Σύσταση δικαστηρίου και εφετείου — Συμβατότητα με το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης — Απαίτηση σεβασμού της αυτονομίας της έννομης τάξης της Ένωσης — Επίπεδο προστασίας των δημοσίων συμφερόντων καθοριζόμενο, σύμφωνα με το συνταγματικό πλαίσιο της Ένωσης, από τα θεσμικά όργανά της — Ίση μεταχείριση μεταξύ των Καναδών επενδυτών και των επενδυτών της Ένωσης — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρο 20 — Πρόσβαση στα εν λόγω δικαστήρια και ανεξαρτησία τους — Άρθρο 47 του Χάρτη — Οικονομική δυνατότητα πρόσβασης — Δέσμευση για τη διασφάλιση της πρόσβασης αυτής στα φυσικά πρόσωπα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις — Ρόλος της μεικτής επιτροπής ΣΟΕΣ — Δεσμευτικές ερμηνείες της ΣΟΕΣ εκ μέρους της επιτροπής αυτής)

2

2019/C 220/03

Υπόθεση C-598/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 2ας Μαΐου 2019 [αίτηση του Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — A-Fonds κατά Inspecteur van de Belastingdienst (Προδικαστική παραπομπή — Υφιστάμενες ενισχύσεις και νέες ενισχύσεις — Έννοια της νέας ενισχύσεως — Επιστροφή του φόρου επί των μερισμάτων — Καθεστώς που εκτείνεται σε εταιρίες εγκατεστημένες εκτός του οικείου κράτους μέλους — Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων — Υποχρεώσεις των εθνικών δικαστηρίων)

2

2019/C 220/04

Υπόθεση C-611/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 30ής Απριλίου 2019 — Ιταλική Δημοκρατία κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προσφυγή ακυρώσεως — Κοινή αλιευτική πολιτική — Διατήρηση των πόρων — Διεθνής σύμβαση για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού — Συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC) για τον ξιφία της Μεσογείου — Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1398 — Καθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2017 — Αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης — Καθορισμός της περιόδου αναφοράς — Αξιοπιστία των βασικών δεδομένων — Έκταση του δικαστικού ελέγχου — Άρθρο 17 ΣΕΕ — Διαχείριση των συμφερόντων της Ένωσης στο πλαίσιο διεθνών οργάνων — Αρχή της σχετικής σταθερότητας — Προϋποθέσεις εφαρμογής — Αρχές της μη αναδρομικότητας, της ασφάλειας δικαίου, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της απαγόρευσης των διακρίσεων)

3

2019/C 220/05

Υπόθεση C-614/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 2ας Μαΐου 2019 [αίτηση του Tribunal Supremo (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego κατά Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud (Προδικαστική παραπομπή — Γεωργία — Κανονισμός (ΕΚ) 510/2006 — Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο β' — Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων — Τυρί manchego («queso manchego») — Χρήση σημείων που συνιστούν υπαινιγμό στην περιοχή με την οποία συνδέεται η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) — Έννοια του μέσου καταναλωτή που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος — Ευρωπαίοι καταναλωτές ή καταναλωτές του κράτους μέλους όπου παρασκευάζεται και καταναλώνεται κυρίως το προϊόν το οποίο αφορά η ΠΟΠ)

4

2019/C 220/06

Υπόθεση C-694/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 2ας Μαΐου 2019 [αίτηση του Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Λουξεμβούργο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Pillar Securitisation Sàrl κατά Hildur Arnadottir (Προδικαστική παραπομπή — Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις — Σύμβαση του Λουγκάνο II — Άρθρο 15 — Συμβάσεις καταναλωτών — Σχέση με την οδηγία 2008/48/ΕΚ — Συμβάσεις καταναλωτικής πίστης — Άρθρα 2 και 3 — Έννοιες του «καταναλωτή» και των «δικαιοπραξιών στις οποίες εφαρμόζεται η οδηγία» — Ανώτατο ποσό της πίστωσης — Δεν ασκεί επιρροή υπό το πρίσμα του άρθρου 15 της Σύμβασης του Λουγκάνο ΙΙ)

5

2019/C 220/07

Υπόθεση C-98/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 2ας Μαΐου 2019 [αίτηση του College van Beroep voor het bedrijfsleven (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — T. Boer & Zonen BV κατά Staatssecretaris van Economische Zaken (Προδικαστική παραπομπή — Προστασία της υγείας — Δέσμη των κανόνων για την υγιεινή — Κανονισμός (ΕΚ) 853/2004 — Υγιεινή των τροφίμων ζωικής προελεύσεως — Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων — Ειδικές απαιτήσεις — Κρέας κατοικίδιων οπληφόρων — Αποθήκευση και μεταφορά — Συνθήκες θερμοκρασίας του κρέατος)

5

2019/C 220/08

Υπόθεση C-133/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 2ας Μαΐου 2019 [αίτηση του Tribunal administratif de Montreuil (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Sea Chefs Cruise Services GmbH κατά Ministre de l’Action et des Comptes publics (Προδικαστική παραπομπή — Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Επιστροφή του ΦΠΑ — Οδηγία 2008/9/ΕΚ — Άρθρο 20 — Αίτηση του κράτους μέλους επιστροφής για παροχή πρόσθετων πληροφοριών — Πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παραλαβή της αιτήσεως από τον αποδέκτη της — Νομική φύση της εν λόγω προθεσμίας και συνέπειες της μη τηρήσεώς της)

6

2019/C 220/09

Υπόθεση C-224/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 2ας Μαΐου 2019 [αίτηση του Naczelny Sąd Administracyjny (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Budimex S.A. κατά Minister Finansów («Προδικαστική παραπομπή — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρο 66 — Γενεσιουργός αιτία και απαιτητό του φόρου — Χρόνος πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσιών — Κατασκευαστικές εργασίες και εργασίες συναρμολόγησης — Λήψη υπόψη του χρόνου παραλαβής των εργασιών που προβλέπεται στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών»)

7

2019/C 220/10

Υπόθεση C-225/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 2ας Μαΐου 2019 [αίτηση του Naczelny Sąd Administracyjny (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Grupa Lotos S.A. κατά Minister Finansów (Προδικαστική παραπομπή — Φορολογία — Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Έκπτωση του φόρου εισροών — Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ — Άρθρο 17, παράγραφοι 2 και 6 — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρα 168 και 176 — Εξαίρεση από το δικαίωμα έκπτωσης — Αγορά υπηρεσιών στέγασης και εστίασης — Ρήτρα standstill — Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

8

2019/C 220/11

Υπόθεση C-250/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 2ας Μαΐου 2019 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Κροατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 2008/98/ΕΚ — Επεξεργασία των αποβλήτων — Άρθρο 5, παράγραφος 1 — Αδρανή υλικά από πέτρα που δεν ανταποκρίνονται στην έννοια του «υποπροϊόντος» — Άρθρο 13 — Υποχρέωση των κρατών μελών να μεριμνούν για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος — Άρθρο 15, παράγραφος 1 — Υποχρέωση να εξασφαλίζεται ότι τα απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον κάτοχό τους ή από άλλα καθοριζόμενα πρόσωπα)

9

2019/C 220/12

Υπόθεση C-259/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 2ας Μαΐου 2019 [αίτηση του Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA κατά Asendia Spain SLU (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 97/67/ΕΚ — Κοινοί κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών — Παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας — Αποκλειστικά δικαιώματα του καθορισμένου φορέα εκμεταλλεύσεως — Έκδοση άλλων μέσων καταβολής ταχυδρομικών τελών πλην των γραμματοσήμων)

9

2019/C 220/13

Υπόθεση C-265/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 2ας Μαΐου 2019 [αίτηση του Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Λιθουανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos κατά Akvilė Jarmuškienė (Προδικαστική παραπομπή — Εναρμόνιση των φορολογικών νομοθεσιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων — Άρθρα 282 έως 292 — Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο του καθορισθέντος ορίου — Ταυτόχρονη παράδοση, με μία πράξη, δύο ακινήτων — Υπέρβαση του ετήσιου ορίου κύκλου εργασιών λόγω της τιμής πώλησης του ενός εκ των δύο ακινήτων — Υποχρέωση καταβολής φόρου επί της συνολικής αξίας της πράξης)

10

2019/C 220/14

Υπόθεση C-268/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 2ας Μαΐου 2019 [αίτηση του Curtea de Apel Bacău (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — SC Onlineshop SRL κατά Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilor (Προδικαστική παραπομπή — Κοινό δασμολόγιο — Δασμολογική κατάταξη — Συνδυασμένη Ονοματολογία — Διακρίσεις 85269120 και 85285900 — Σύστημα πλοήγησης GPS με πολλαπλές λειτουργίες)

11

2019/C 220/15

Υπόθεση C-294/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 2ας Μαΐου 2019 [αίτηση του Μarkkinaoikeus (Φινλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Διαδικασία που κίνησε η Oulun Sähkönmyynti Oy (Προδικαστική παραπομπή — Ενεργειακή απόδοση — Οδηγία 2012/27/ΕΕ — Άρθρο 11, παράγραφος 1 — Κόστος πρόσβασης στα στοιχεία που αφορούν τη μέτρηση και στα στοιχεία που αφορούν την τιμολόγηση — Δικαίωμα των τελικών καταναλωτών να λαμβάνουν δωρεάν όλους τους λογαριασμούς τους και τα στοιχεία που αφορούν την τιμολόγηση για την ενέργεια που καταναλώνουν — Έξοδα πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας — Έκπτωση επί των τελών πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας χορηγούμενη από επιχείρηση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες που έχουν επιλέξει την ηλεκτρονική τιμολόγηση)

12

2019/C 220/16

Υπόθεση C-309/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 2ας Μαΐου 2019 [αίτηση του Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Lavorgna Srl κατά Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano (Προδικαστική παραπομπή — Σύναψη δημοσίων συμβάσεων — Οδηγία 2014/24/ΕΕ — Κόστος εργασίας — Αυτόματος αποκλεισμός προσφέροντος που δεν ανέγραψε χωριστά στην προσφορά το εν λόγω κόστος — Αρχή της αναλογικότητας)

12

2019/C 220/17

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-119/18 έως C-121/18: Διάταξη του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 21ης Μαρτίου 2019 [αίτηση του Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Telefónica Móviles España SAU (C-119/18), Orange España SAU (C-120/18), Vodafone España SAU (C-121/18) (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2002/20/ΕΚ — Άρθρο 6, παράγραφος 1, και μέρος Α του παραρτήματος — Αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών — Τηλεπικοινωνιακοί φορείς — Γεωγραφική κάλυψη σε περισσότερες από μία αυτόνομες περιφέρειες — Ετήσια χρηματοδοτική εισφορά — Συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Corporación de Radio y Televisión Española)

13

2019/C 220/18

Υπόθεση C-330/18: Διάταξη του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 21ης Μαρτίου 2019 — Bruno Gollnisch κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Αίτηση αναιρέσεως — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Ρύθμιση σχετικά με την καταβολή των εξόδων και των αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Αποζημίωση βουλευτικής επικουρίας — Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών)

14

2019/C 220/19

Υπόθεση C-462/18 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 21ης Μαρτίου 2019 — Mylène Troszczynski κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Αίτηση αναιρέσεως — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Ρύθμιση σχετικά με την καταβολή των εξόδων και των αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Αποζημίωση βουλευτικής επικουρίας — Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών)

15

2019/C 220/20

Υπόθεση C-99/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 7 Ιανουαρίου 2019 ο BI κατά της διατάξεως που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου στις 26 Νοεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-626/18 AJ, BI κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

15

2019/C 220/21

Υπόθεση C-123/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 18 Φεβρουαρίου 2019 η Vans, Inc. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 6 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-817/16, Vans, Inc. κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

16

2019/C 220/22

Υπόθεση C-125/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 18 Φεβρουαρίου 2019 η Vans, Inc. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 6 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-848/16, Deichmann SE κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17

2019/C 220/23

Υπόθεση C-143/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 20 Φεβρουαρίου 2019 η Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 12 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-253/17, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18

2019/C 220/24

Υπόθεση C-292/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) στις 10 Απριλίου 2019 — PORR Építési Kft. κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

19

2019/C 220/25

Υπόθεση C-312/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Λιθουανία) στις 16 Απριλίου 2019 — XT κατά Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

19

2019/C 220/26

Υπόθεση C-321/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Γερμανία) στις 18 Απριλίου 2019 — BY και CZ κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

20

2019/C 220/27

Υπόθεση C-322/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το High Court (Ιρλανδία) στις 23 Απριλίου 2019 — KS, MHK κατά International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General

21

2019/C 220/28

Υπόθεση C-327/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) στις 19 Απριλίου 2019 — Nobina Finland Oy

22

2019/C 220/29

Υπόθεση C-328/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) στις 19 Απριλίου 2019 — Porin kaupunki

23

2019/C 220/30

Υπόθεση C-333/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το cour d’appel de Bruxelles (Βέλγιο) στις 24 Απριλίου 2019 — DA κατά Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Ρουμανίας, Eurocontrol — Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας — και FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL κατά Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Ρουμανίας, DA, Eurocontrol — Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας

24

2019/C 220/31

Υπόθεση C-340/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Augstākā tiesa (Senāts) (Λεττονία) στις 29 Απριλίου 2019 — Valsts ieņēmumu dienests κατά SIA «Hydro Energo»

25

2019/C 220/32

Υπόθεση C-352/19 P: Αναίρεση που άσκησε την 1η Μαΐου 2019 η Région de Bruxelles-Capitale κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 28 Φεβρουαρίου 2019 στην υπόθεση T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale κατά Επιτροπής

26

2019/C 220/33

Υπόθεση C-386/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 16 Μαΐου 2019 η Hamas κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο πενταμελές τμήμα) στις 6 Μαρτίου 2019, στην υπόθεση T-289/15, Hamas κατά Συμβουλίου

27

2019/C 220/34

Υπόθεση C-704/17: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 8ης Μαρτίου 2019 [αίτηση του Nejvyšší správní soud (Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — D. H. κατά Ministerstvo vnitra

28

2019/C 220/35

Υπόθεση C-318/18: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 3ης Απριλίου 2019 [αίτηση του Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Oracle Belgium BVBA κατά Belgische Staat

28

2019/C 220/36

Υπόθεση C-776/18: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 29ης Μαρτίου 2019 [αίτηση του Amtsgericht Erding (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — U.B., T.V. κατά Eurowings GmbH

29

2019/C 220/37

Υπόθεση C-7/19: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2019 [αίτηση του Amtsgericht Köln (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — QG κατά Germanwings GmbH

29

 

GCEU

2019/C 220/38

Υπόθεση T-434/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines κ.λπ. κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν με σκοπό την παρεμπόδιση της διαδόσεως των πυρηνικών όπλων — Δέσμευση κεφαλαίων — Εξωσυμβατική ευθύνη — Κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου ο οποίος απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες)

30

2019/C 220/39

Υπόθεση T-553/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2019 — Export Development Bank of Iran κατά Συμβουλίου (Εξωσυμβατική ευθύνη — Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα εις βάρος του Ιράν — Δέσμευση κεφαλαίων — Αποκατάσταση της ζημίας την οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη η ενάγουσα μετά την περίληψη και τη διατήρηση της επωνυμίας της στον κατάλογο των προσώπων και των οντοτήτων στις οποίες εφαρμόζεται η επίμαχη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων — Αρμοδιότητα του Γενικού Δικαστηρίου — Κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που παρέχει δικαιώματα στους ιδιώτες)

31

2019/C 220/40

Υποθέσεις T-516/16 και T-536/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2019 — Alvarez y Bejarano κ.λπ. κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Μεταρρύθμιση του ΚΥΚ — Λιγότερο ευνοϊκό καθεστώς ως προς την κατ’ αποκοπήν πληρωμή των εξόδων ταξιδίου και της προσαυξήσεως της ετησίας αδείας λόγω χορηγήσεως ημερών οδοιπορικής αδείας — Σχέση μεταξύ της χορήγησης των εν λόγω ευεργετημάτων και του καθεστώτος αποδημίας ή εκπατρισμού — Κατάργηση της επιστροφής των εξόδων ετησίου ταξιδίου και της οδοιπορικής άδειας)

31

2019/C 220/41

Υποθέσεις T-523/16 και T-542/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2019 — Ardalic κ.λπ. κατά Συμβουλίου (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Μεταρρύθμιση του ΚΥΚ — Λιγότερο ευνοϊκό καθεστώς ως προς την κατ’ αποκοπήν πληρωμή των εξόδων ταξιδίου και της προσαυξήσεως της ετησίας αδείας λόγω χορηγήσεως ημερών οδοιπορικής αδείας — Σχέση μεταξύ της χορήγησης των εν λόγω ευεργετημάτων και του καθεστώτος αποδημίας ή εκπατρισμού — Κατάργηση της επιστροφής των εξόδων ετησίου ταξιδίου και της οδοιπορικής άδειας)

32

2019/C 220/42

Υπόθεση T-571/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2019 — PT κατά ΕΤΕπ (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της ΕΤΕπ — Βαθμολόγηση — Έκθεση αξιολογήσεως σταδιοδρομίας — Περίοδος αξιολογήσεως 2014 — Προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασία — Παραδεκτό — Δικαίωμα ακροάσεως — Αρχή του τεκμηρίου αθωότητας — Ευθύνη — Ηθική βλάβη)

33

2019/C 220/43

Υπόθεση T-749/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2019 — Stemcor London και Samac Steel Supplies κατά Επιτροπής (Ντάμπινγκ — Εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα καταγωγής Κίνας και Ρωσίας — Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ — Καταγραφή των εισαγωγών — Αναδρομική επιβολή του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1329 — Γνώση του εισαγωγέα για την ύπαρξη πρακτικών ντάμπινγκ και ζημίας — Περαιτέρω σημαντική αύξηση των εισαγωγών η οποία είναι πιθανό να εξουδετερώσει σε μεγάλο βαθμό την επανορθωτική επίδραση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ — Άρθρο 10, παράγραφος 4, στοιχεία γ' και δ', του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036)

34

2019/C 220/44

Υπόθεση T-170/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2019 — RW κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Άρθρο 42 γ του ΚΥΚ — Απομάκρυνση από τη θέση προς το συμφέρον της υπηρεσίας — Αυτοδίκαιη συνταξιοδότηση — Έννομο συμφέρον — Παραδεκτό — Πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας — Γραμματική, συστηματική και τελολογική ερμηνεία)

35

2019/C 220/45

Υπόθεση T-747/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2019 — UPF κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο εταιριών που έθεσε σε εφαρμογή η Γαλλία για τους λιμένες της — Απόφαση που κηρύσσει το καθεστώς ενισχύσεων ασυμβίβαστο με την εσωτερική αγορά — Υφιστάμενες ενισχύσεις — Έννοια της οικονομικής δραστηριότητας — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Στρέβλωση του ανταγωνισμού και επιπτώσεις στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών — Αρχή της χρηστής διοικήσεως)

36

2019/C 220/46

Υπόθεση T-754/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2019 — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο εταιριών που έθεσε σε εφαρμογή η Γαλλία για τους λιμένες της — Απόφαση που κηρύσσει το καθεστώς ενισχύσεων ασυμβίβαστο με την εσωτερική αγορά — Υφιστάμενες ενισχύσεις — Έννοια της οικονομικής δραστηριότητας — Υπηρεσίες γενικού συμφέροντος — Αρχή της χρηστής διοικήσεως — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Πλάνη εκτιμήσεως)

36

2019/C 220/47

Υπόθεση T-55/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2019 — Team Beverage κατά EUIPO (LIEBLINGSWEIN) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIEBLINGSWEIN — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Παραπλανητικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β', γ' και ζ', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001»)

37

2019/C 220/48

Υπόθεση T-56/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2019 — Team Beverage κατά EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης WEIN FÜR PROFIS — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Παραπλανητικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β', γ' και ζ', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001»)

38

2019/C 220/49

Υπόθεση T-57/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2019 — Team Beverage κατά EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης WEIN FÜR PROFIS — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Παραπλανητικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β', γ' και ζ', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001»)

38

2019/C 220/50

Υπόθεση T-271/19: Προσφυγή της 25ης Απριλίου 2019 — Προοδευτική κατά Επιτροπής

39

2019/C 220/51

Υπόθεση T-273/19: Προσφυγή της 24ης Απριλίου 2019 — Target Ventures Group κατά EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

40

2019/C 220/52

Υπόθεση T-279/19: Προσφυγή της 27ης Απριλίου 2019 — Front Polisario κατά Συμβουλίου

41

2019/C 220/53

Υπόθεση T-287/19: Προσφυγή της 3ης Μαΐου 2019 — BigBen Interactive κατά EUIPO — natcon7 (nacon)

43

2019/C 220/54

Υπόθεση T-298/19: Προσφυγή της 13ης Μαΐου 2019 — Think Schuhwerk κατά EUIPO (Αναπαράσταση κόκκινων κορδονιών υποδημάτων)

44


EL

 

Top