Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Υγειονομική περίθαλψη σε άλλες χώρες της ΕΕ — δικαιώματα των ασθενών

Υγειονομική περίθαλψη σε άλλες χώρες της ΕΕ — δικαιώματα των ασθενών

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2011/24/EΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

 • Θεσπίζει τους όρους βάσει των οποίων ένας ασθενής μπορεί να ταξιδέψει σε άλλη χώρα της ΕΕ προκειμένου να λάβει ασφαλή και υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα και να του επιστραφούν τα έξοδα από το δικό του ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας.
 • Επίσης, ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Η χώρα της ΕΕ που παρέχει τη θεραπεία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι:
  • παρέχονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες στους ασθενείς προκειμένου να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή,
  • υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες για την υποβολή παραπόνων,
  • υπάρχουν συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή παρόμοιες εγγυήσεις,
  • προστατεύεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων,
  • οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε γραπτή ή ηλεκτρονική καταγραφή της θεραπείας που λαμβάνουν,
  • χρεώνεται ο ίδιος πίνακας αμοιβών υγειονομικής περίθαλψης που ισχύει και για τους ημεδαπούς ασθενείς.
 • Η χώρα της ΕΕ όπου είναι ασφαλισμένος ο ασθενής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι:
  • τα έξοδα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης επιστρέφονται,
  • είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα πάσης φύσεως δικαιώματα των ασθενών,
  • οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε ιατρική παρακολούθηση που ενδέχεται να είναι αναγκαία,
  • οι ασθενείς έχουν πρόσβαση στον ιατρικό τους φάκελο.
 • Υπάρχουν εθνικά σημεία επαφής για να παρέχουν πληροφορίες και να συμβουλεύουν οργανώσεις ασθενών, καθώς και παρόχους και ασφαλιστικούς φορείς υγειονομικής περίθαλψης.
 • Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν πληροφορίες στους ασθενείς συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
  • τις επιλογές θεραπείας,
  • τη διαθεσιμότητα,
  • την ποιότητα και την ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν,
  • τις τιμές,
  • την άδεια ή το καθεστώς καταχώρισής τους.
 • Η χώρα προέλευσης του ασθενούς θα πρέπει να επιστρέψει τα έξοδα της θεραπείας σύμφωνα με τις κλίμακες που ισχύουν στο εσωτερικό της. Επίσης, μπορεί να αποφασίσει να επιστρέψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.
 • Η μετάβαση ενός ασθενούς για θεραπεία στο εξωτερικό μπορεί να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τη χώρα προέλευσής του. Αυτό μπορεί να καταστεί αναγκαίο εάν η ιατρική φροντίδα περιλαμβάνει τουλάχιστον μία διανυκτέρευση σε νοσοκομείο και/ή τη χρησιμοποίηση πολύ εξειδικευμένων ή ιδιαίτερα δαπανηρών ιατρικών εξοπλισμών ή εάν αφορά θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.
 • Μια εθνική αρχή δύναται να αρνηθεί να χορηγήσει προηγούμενη έγκριση εάν θεωρήσει ότι μπορεί να παρέχει στον ασθενή την απαιτούμενη υγειονομική περίθαλψη εντός προθεσμίας ιατρικώς αποδεκτής.
 • Οι αιτήσεις για ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ πρέπει να διεκπεραιώνονται εντός ευλόγων χρονικών ορίων.
 • Οι συνταγές που έχουν εκδοθεί σε μια χώρα της ΕΕ ισχύουν και σε μια άλλη.
 • Οι εθνικές υγειονομικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και κέντρων εμπειρογνωμοσύνης.
 • Η συνεργασία εκτείνεται στην αντιμετώπιση σπάνιων νόσων, την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας και την αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών υγείας.
 • Η νομοθεσία δεν καλύπτει τη μακροχρόνια περίθαλψη, την κατανομή και πρόσβαση σε όργανα ή εμβολιασμό.
 • Η οδηγία δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ οργανώνουν και χρηματοδοτούν τα εθνικά συστήματα υγείας για τους πολίτες τους.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει μια έκθεση κάθε 3 χρόνια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και του τρόπου λειτουργίας της οδηγίας. Η πρώτη έκθεση υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο 2015.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 24 Απριλίου 2011. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 25 Οκτωβρίου 2013.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο λόγος για τον οποίο η νομοθεσία σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη χρειαζόταν αποσαφήνιση είναι διότι είχε καταρτιστεί βάσει επιμέρους αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίοδο μεγαλύτερη των 10 ετών. Η οδηγία θεσπίστηκε ειδικά προκειμένου να αποσαφηνίσει τα δικαιώματα στην υγειονομική περίθαλψη τα οποία απορρέουν από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου βάσει του άρθρου 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να δώσει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν τα εν λόγω δικαιώματα στην πράξη. Η οδηγία αποσκοπεί να αποσαφηνίσει τη σχέση μεταξύ των κανόνων της για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και του υφιστάμενου πλαισίου που προβλέπεται από τον κανονισμό (EΚ) 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Διασυνοριακή περίθαλψη: ένα νομοθετικό πλαίσιο

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2011/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45-65)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2011/24/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εκτελεστική οδηγία 2012/52/EΕ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη (ΕΕ L 356 της 22.12.2012, σ. 68-70)

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης [COM(2015) 421 final της 4.9.2015]

Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση 2014/286/EΕτης Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2014, για τον καθορισμό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν να προσχωρήσουν σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αναφοράς (ΕΕ L 147 της 17.5.2014, σ. 71-78)

Εκτελεστική απόφαση 2014/287/EΕ της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη δημιουργία και την αξιολόγηση των εν λόγω δικτύων (ΕΕ L 147 της 17.5.2014, σ. 79-87)

Εκτελεστική απόφαση 2011/890/EΕ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, για την πρόβλεψη κανόνων θέσπισης, διαχείρισης και λειτουργίας του δικτύου των εθνικών αρχών υπεύθυνων για την ηλεκτρονική υγεία (eHealth) (ΕΕ L 344 της 28.12.2011, σ. 48-50)

Εκτελεστική απόφαση 2013/329/EΕ της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη δημιουργία, διαχείριση και διαφανή λειτουργία του δικτύου των αρμόδιων για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας εθνικών αρχών ή φορέων (ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 71-72)

τελευταία ενημέρωση 18.01.2016

Top