Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Προστασία των μόσχων που προορίζονται για σφαγή

Προστασία των μόσχων που προορίζονται για σφαγή

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2008/119/EΚ — στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των μόσχων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Θεσπίζει στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των προορισμένων για ανθρώπινη κατανάλωση μόσχων που κρατούνται περιορισμένοι.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Αυτή η οδηγία θεσπίζει στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των μόσχων (δηλαδή βοοειδών κάτω των έξι μηνών) οι οποίοι τοποθετούνται σε μονάδες όπου εκτρέφονται για σφαγή. Αυτοί οι κανόνες, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί από την 1η Ιανουαρίου 2007, δεν ισχύουν για μόσχους που παραμένουν με την αγελάδα προς θηλασμό, ή για εκμεταλλεύσεις με λιγότερους από 6 μόσχους.
 • Αυτή η οδηγία δεν καλύπτει τη μεταφορά των μόσχων, η οποία ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1/2005.

Ομαδικοί ή ατομικοί κλωβοί

 • Οι κλωβοί πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τέτοιον τρόπο ώστε κάθε μόσχος να μπορεί να ξαπλώνει, να αναπαύεται, να σηκώνεται και να καθαρίζεται χωρίς δυσκολία.
 • Από την ηλικία των 8 βδομάδων οι ατομικοί κλωβοί είναι απαγορευμένοι εκτός περιπτώσεων ασθενείας. Αυτό το μέτρο είναι δικαιολογημένο εξαιτίας του κοινωνικού χαρακτήρα των βοοειδών.
 • Πριν την ηλικία των 8 εβδομάδων οι ατομικοί κλωβοί επιτρέπονται. Πρέπει να αποτελούνται από διάτρητα τοιχώματα που να επιτρέπουν στους μόσχους να έχουν οπτική και απτική επαφή. Συμπαγείς τοίχοι μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την απομόνωση ασθενών ζώων από την υπόλοιπη αγέλη.
 • Οι ομαδικοί κλωβοί πρέπει να πληρούν τα εξής πρότυπα όσον αφορά τον χώρο (βλέπε τον πίνακα παρακάτω).

Βάρος του ζώου σε χιλιόγραμμα

Εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα

‹ 150

1.5

‹ 220

1.7

› 220

1.8

 • Οι μόσχοι δεν πρέπει να είναι δεμένοι (με ενδεχόμενη εξαίρεση περιόδους που δεν υπερβαίνουν τη μία ώρα κατά τον χρόνο ταΐσματος με γάλα) ή να φέρουν φίμωτρο.
 • Οι χώροι, οι κλωβοί, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται.
 • Τα δάπεδα πρέπει να είναι ομαλά, αλλά όχι ολισθηρά, ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός των μόσχων. Ο χώρος στον οποίο ξαπλώνουν τα ζώα πρέπει να είναι άνετος, καθαρός και κατάλληλα αποστραγγιζόμενος. Οι στρωμνές είναι υποχρεωτικές για τους μόσχους ηλικίας κάτω των δύο εβδομάδων.

Υγεία

 • Κάθε μόσχος πρέπει να λαμβάνει πρωτόγαλα το συντομότερο δυνατόν μετά τη γέννηση (εντός των πρώτων έξι ωρών της ζωής του).
 • Κάθε ασθενής ή τραυματισμένος μόσχος πρέπει να υποβάλλεται σε αγωγή χωρίς καθυστέρηση. Πρέπει να λαμβάνεται κτηνιατρική συμβουλή το συντομότερο δυνατόν για κάθε μόσχο που δεν αντιδρά θετικά στη θεραπεία του κτηνοτρόφου.

Διατροφή

 • Στους μόσχους πρέπει να παρέχεται τροφή τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. Κάθε μόσχος πρέπει να έχει πρόσβαση στην τροφή ταυτόχρονα με τους άλλους της ομάδας.
 • Η τροφή τους πρέπει να περιλαμβάνει ικανοποιητική ποσότητα σιδήρου ώστε το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης να φθάνει τουλάχιστον στα 4,5 mmol/l, ενώ από την ηλικία των δύο εβδομάδων πρέπει να παρέχεται σε κάθε μόσχο ένα ελάχιστο ημερήσιο σιτηρέσιο ινώδους ζωοτροφής.
 • Η διατροφή πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και το βάρος του ζώου. Πρέπει να είναι επίσης προσαρμοσμένη στη συμπεριφορά και τις φυσιολογικές του ανάγκες.
 • Οι μόσχοι ηλικίας άνω των δύο εβδομάδων πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φρέσκο νερό.

Παρακολούθηση των ζώων

Οι ενσταυλισμένοι μόσχοι πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον δύο φορές ημερησίως και ο μηχανικός εξοπλισμός τουλάχιστον μία φορά ημερησίως. Στις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται σύστημα τεχνητού αερισμού θα πρέπει να εγκαθίσταται σύστημα συναγερμού (το οποίο να ελέγχεται τακτικά) και εφεδρικό σύστημα αερισμού.

Επίπεδα φωτισμού

Οι μόσχοι πρέπει να κρατούνται σε συνθήκες φυσικού ή τεχνητού φωτισμού (ισοδύναμου προς τη διάρκεια φυσικού φωτισμού μεταξύ 09:00 και 17:00).

Επιθεωρήσεις

 • Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις ετησίως οι οποίες να καλύπτουν ένα στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποστείλει εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους για τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων με τη βοήθεια εγχώριων επιθεωρητών.

Εισαγωγές

Προκειμένου να εισαχθούν ζώα από χώρες εκτός ΕΕ, απαιτείται πιστοποιητικό στο οποίο βεβαιώνεται ότι είχαν μεταχείριση τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που έχουν τα ζώα που προέρχονται από την ΕΕ.

Ειδικοί κανόνες

Εντός της επικράτειάς τους οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εφαρμόσουν πιο αυστηρούς κανόνες από αυτούς που θεσπίζονται από αυτή την οδηγία. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή για τα μέτρα αυτά εκ των προτέρων.

Κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625, η νέα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τους επίσημους ελέγχους των τροφίμων και των ζωοτροφών, τροποποιεί ορισμένες μικρές τεχνικές λεπτομέρειες της οδηγίας. Αυτές οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009. Ο κανονισμός κωδικοποιεί και καταργεί την προηγούμενη νομοθεσία (τον Κανονισμό 91/629/EΟΚ) η οποία έπρεπε να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 1994.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 10, 15.1.2009, σσ. 7–13)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (EΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95, 7.4.2017, σσ. 1–142)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 3, 5.1.2005, σσ. 1–44)

τελευταία ενημέρωση 27.09.2017

Top