EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Συμφωνία της Κοτονού

Συμφωνία της Κοτονού

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Συμφωνία εταιρικής σχέσης 2000/483/ΕΚ — μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ;

Η συμφωνία της Κοτονού αποτελεί τη βάση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ, των χωρών της ΕΕ και 79 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).

Αποσκοπεί στον περιορισμό της φτώχειας, με απώτερο σκοπό την εξάλειψή της, στη στήριξη της αειφόρου οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών εταίρων και στη διευκόλυνση της προοδευτικής ενσωμάτωσης των αντίστοιχων οικονομιών τους στην παγκόσμια οικονομία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Θεμελιώδεις αρχές

Η συμφωνία της Κοτονού είναι μια στενή εταιρική σχέση που βασίζεται σε μια σειρά αρχών:

 • Οι εταίροι που συμμετέχουν στη συμφωνία είναι ίσοι.
 • Οι χώρες ΑΚΕ καθορίζουν οι ίδιες τις αναπτυξιακές πολιτικές τους.
 • Η συνεργασία δεν πραγματοποιείται μόνο μεταξύ κυβερνήσεων, αλλά και τα κοινοβούλια, οι τοπικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών, ο ιδιωτικός τομέας και οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν τον ρόλο τους.
 • Οι ρυθμίσεις και προτεραιότητες της συνεργασίας ποικίλλουν ανάλογα με πτυχές όπως τα επίπεδα ανάπτυξης των χωρών.

Οργάνωση

Έχουν θεσπιστεί κοινά όργανα για τη στήριξη της εκτέλεσης της συμφωνίας της Κοτονού:

 • Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ το οποίο επικουρείται από την Επιτροπή Πρέσβεων:
  • πραγματοποιεί πολιτικό διάλογο·
  • καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και
  • λαμβάνει αποφάσεις για την εκτέλεση της συμφωνίας.
 • Υποβάλλεται ετήσια έκθεση προόδου στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ. Το εν λόγω συμβουλευτικό όργανο διατυπώνει συστάσεις για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας.
 • Η μεικτή διυπουργική επιτροπή εμπορίου ΑΚΕ-ΕΕ συζητά εμπορικά ζητήματα που αφορούν όλες τις χώρες ΑΚΕ. Παρακολουθεί τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης. Επιπλέον, εξετάζει τις επιπτώσεις των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων για τις συναλλαγές ΑΚΕ-ΕΕ και την ανάπτυξη των οικονομιών των χωρών ΑΚΕ.
 • Η επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εξετάζει την υλοποίηση της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και παρακολουθεί την πρόοδο.

Πολιτική διάσταση

Η πολιτική διάσταση της συμφωνίας της Κοτονού είναι σημαντική και περιλαμβάνει τα εξής:

 • σφαιρικό πολιτικό διάλογο για εθνικά, περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα·
 • την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών·
 • την ανάπτυξη πολιτικών υπέρ της ειρήνης και την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων·
 • την αντιμετώπιση ζητημάτων μετανάστευσης και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της καταπολέμησης της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής.

Δραστηριότητες

Η συμφωνία περιλαμβάνει δραστηριότητες συνεργασίας ώστε να τονωθούν τα εξής:

 • η οικονομική ανάπτυξη, με εστίαση στους τομείς της βιομηχανίας, της γεωργίας ή του τουρισμού των χωρών ΑΚΕ·
 • η κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και διατροφής και
 • η περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση για την προώθηση και την επέκταση των συναλλαγών μεταξύ των χωρών ΑΚΕ.

Οι εν λόγω δραστηριότητες χρηματοδοτούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης.

Η συμφωνία τηρεί τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και επιτρέπει στα κράτη ΑΚΕ να αποκτήσουν την ικανότητα πλήρους συμμετοχής στις διεθνείς συναλλαγές.

Αναθεώρηση της συμφωνίας

Η συμφωνία υπογράφηκε το 2000 και λήγει στα τέλη του 2020.

Η πιο πρόσφατη αναθεώρησή της πραγματοποιήθηκε το 2017 [Απόφαση (ΕΕ) 2017/435]. Το 2010, η συμφωνία προσαρμόστηκε για να εστιάσει σε θέματα, όπως τα εξής:

Οι διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία πρέπει να ξεκινήσουν έως τον Αύγουστο του 2018.

Το 2016, εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά με μια ανανεωμένη εταιρική σχέση για την περίοδο μετά το 2020. Η ανακοίνωση:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2003 και αρχικά είχε προγραμματιστεί να λήξει στις 29 Φεβρουαρίου 2020. Η απόφαση αριθ. 3/2019 παρατείνει την εφαρμογή της συμφωνίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ή μέχρι να τεθεί σε ισχύ (ή να εφαρμοστεί προσωρινά) η νέα συμφωνία που αντικαθιστά τη συμφωνία εταιρικής σχέσης 2000/483/ΕΚ.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το 2018 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ που θα αντικαταστήσει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης 2000/483/EK.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Συμφωνία εταιρικής σχέσης 2000/483/ΕΚ μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της ευρωπαϊκής κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3-353)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της συμφωνίας εταιρικής σχέσης 2000/483/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απόφαση αριθ. 3/2019 της Επιτροπής των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΕ, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 4 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ [2020/2] (ΕΕ L 1 της 3.1.2020, σ. 3-4)

Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ C 210 της 30.6.2017, σ. 1-24)

Απόφαση (ΕΕ) 2017/435 του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση για δεύτερη φορά της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (ΕΕ L 67 της 14.3.2017, σ. 31-32)

Κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού [JOIN(2016) 52 final της 22.11.2016]

τελευταία ενημέρωση 03.04.2020

Top