Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Πράξη για την ενιαία αγορά: προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Πράξη για την ενιαία αγορά: προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών

Το τέλος του 2012 αποτελεί την 20ή επέτειο της δημιουργίας της ενιαίας αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτών των είκοσι ετών, η δημιουργία της ενιαίας αγοράς με το άνοιγμα των συνόρων αποτέλεσε έναν από τους κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης της Ευρώπης. Όμως, η πρόσφατη παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιούργησαν νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η πράξη για την ενιαία αγορά προτείνει, λοιπόν, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές θέτοντας τις επιχειρήσεις και τους Ευρωπαίους στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς, ώστε να διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο εργαλείο στην υπηρεσία της ανάπτυξης.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 27ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» [COM(2010) 608 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τα διάφορα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάκαμψη της εσωτερικής αγοράς, ώστε να αποτελέσει εκ νέου μοχλό ανάπτυξης στην υπηρεσία της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Τα μέτρα αυτά αφορούν τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς. Η πράξη για την ενιαία αγορά αποτελεί μια πρωτοβουλία που παρουσιάζεται μαζί με την Έκθεση για την ιθαγένεια για το έτος 2010.

Προτεινόμενα μέτρα για τις επιχειρήσεις

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις απασχολούν 175 εκατομμύρια πολίτες και παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες σε 500 εκατομμύρια καταναλωτές εντός και εκτός της ΕΕ.

Η Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει και να προστατεύσει το δημιουργικό δυναμικό των επιχειρήσεων καταπολεμώντας την πειρατεία. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει, λοιπόν, ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απομίμησης και της πειρατείας το 2010, καθώς και μια οδηγία-πλαίσιο για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας το 2011.

Στόχος της πράξης για την ενιαία αγορά είναι η προώθηση νέων προσεγγίσεων για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη. Μία από αυτές τις προσεγγίσεις αφορά την ανάπτυξη της αγοράς των υπηρεσιών με βάση τη «διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης» της οδηγίας περί υπηρεσιών. Επίσης, προβλέπονται πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Για την ενίσχυση του «βιώσιμου» χαρακτήρα της ανάπτυξης, το 2011 η Επιτροπή θα προβεί σε αναθεώρηση της οδηγίας για την φορολογία της ενέργειας. Σε επόμενο στάδιο, η Επιτροπή θα υποβάλει ένα σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση το 2011.

Οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν σημαντική πηγή καινοτομίας και θέσεων απασχόλησης. Για να αναπτύξει το δυναμικό αυτό, η Επιτροπή θα εγκρίνει το 2011 σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές. Στόχος της είναι, επίσης, να συσχετίσει το «νόμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Small Business Act) » με την στρατηγική «Ευρώπη 2020». Επιπλέον, προτείνει την αναθεώρηση των οδηγιών για τα λογιστικά πρότυπα (DE) (EN) (FR), προκειμένου να απλουστευθούν οι υποχρεώσεις χρηματοοικονομικής ενημέρωσης για τις ΜΜΕ.

Για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, η Επιτροπή επιθυμεί να δημιουργήσει ιδιωτικά ομολογιακά δάνεια για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επιπλέον, προτίθεται να εξαλείψει κάθε δυσμενή φορολογική μεταχείριση που παρεμποδίζει τις διασυνοριακές δραστηριότητες, καθώς και να καταστήσει πιο ευέλικτη την ανάθεση συμβάσεων.

Η πράξη για την ενιαία αγορά θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός νομικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις. Με βάση αυτό το σκεπτικό, η Επιτροπή επιθυμεί να παρουσιάσει μια πρόταση ενοποιημένης οδηγίας για τη φορολόγηση των εταιρειών (ΚΕΦΒΕ) (DE) (EN) (FR) το 2011. Το ίδιο έτος, θα δημοσιευθεί η νέα στρατηγική για τον ΦΠΑ.

Η ΕΕ πρέπει να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της στις διεθνείς αγορές ενισχύοντας την κανονιστική της συνεργασία με τους βασικούς της εμπορικούς εταίρους. Ουσιαστικά, πρόκειται για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα βασίζεται στην υλοποίηση των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ.

Προτεινόμενα μέτρα για τους πολίτες

Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι βασικές υποδομές πρέπει να βελτιωθούν. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, η Επιτροπή επιθυμεί να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Επιπλέον, η Επιτροπή σκοπεύει να θεσπίσει προτεραιότητες σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές ως το 2020-2030.

Η ενίσχυση της αλληλεγγύης στην ενιαία αγορά αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας.. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να διενεργεί συστηματική και εκ των προτέρων ανάλυση του κοινωνικού αντικτύπου των νομοθετικών προτάσεων. Από την άλλη πλευρά, σκοπεύει να επανεξετάσει την οδηγία για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών το 2011 και να ξεκινήσει διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τη βιομηχανική αναδιάρθρωση.

Ένας από τους στόχους της πράξης για την ενιαία αγορά είναι η διασφάλιση της πρόσβασης στην απασχόληση και τη δια βίου μάθηση. Επομένως, πρέπει να μεταρρυθμιστεί το σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων βάσει της αξιολόγησης του κεκτημένου το 2011. Πρέπει, επίσης, να δοθούν κίνητρα για την κινητικότητα των νέων χάρη στη δημιουργία της «κάρτας νέων σε κίνηση (EN)».

Απαιτούνται, ακόμη, νέα μέσα για την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Με βάση αυτό το σκεπτικό, πρέπει, σε πρώτο στάδιο, να βελτιωθεί η ποιότητα των υφιστάμενων νομικών δομών (ιδρύματα, συνεταιρισμοί, αλληλασφαλιστικές ενώσεις, κ.λπ.) που σχετίζονται με την κοινωνική οικονομία. Επιπλέον, η Επιτροπή θα διεξάγει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και θα προτείνει πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα το 2011.

Οι καταναλωτές βρίσκονται, επίσης, στο επίκεντρο της πράξης για την ενιαία αγορά. Η Επιτροπή, λοιπόν, σκοπεύει να διενεργήσει αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών σε σχέση με τους ιστότοπους σύγκρισης τιμών και να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τους εν λόγω ιστότοπους βάσει των βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών. Σκοπεύει, επίσης, να εκπονήσει το 2011 πολυετές σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εποπτείας της αγοράς. Ο εντοπισμός και η κατάργηση των φορολογικών εμποδίων αποτελούν, επίσης, προτεραιότητες της Επιτροπής.

Προτεινόμενα μέτρα για τη χρηστή διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Καλεί, λοιπόν, τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη μεταφορά των οδηγιών σχετικά με την ενιαία αγορά στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Η χρηστή διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς πρέπει να βασίζεται σε ένα πραγματικό ηλεκτρονικό δίκτυο των ευρωπαϊκών διοικήσεων. Για το λόγο αυτό, το 2011 η Επιτροπή θα παρουσιάσει στρατηγική για την επέκταση του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς.

Αναγκαία κρίνεται, επίσης, η βελτίωση της επίλυσης των διαφορών. Πράγματι, η ζημία που υφίστανται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές λόγω αγοράς ελαττωματικών αγαθών ή μη συμμορφούμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο 0,3 % του ευρωπαϊκού ΑΕΠ ετησίως. Για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά, η Επιτροπή σκοπεύει να καταρτίσει πρωτοβουλία για τη χρήση των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών στην ΕΕ, η οποία θα συνοδευτεί από σύσταση σχετικά με το δίκτυο εναλλακτικών συστημάτων επίλυσης των διαφορών για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Επίσης, η Επιτροπή επιθυμεί τη δημιουργία της διαδικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» και να την συνδυάσει με το «Europe Direct», με στόχο την παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με την εσωτερική αγορά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Πρέπει, επίσης, να ενισχυθεί το δίκτυο SOLVIT.

Τέλος, η Επιτροπή προτίθεται να εδραιώσει τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών (καταναλωτές, ΜΚΟ, συνδικάτα, επιχειρήσεις, αποταμιευτές και εδαφικοί φορείς).

Διαβούλευση

Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις απόψεις τους για την ανάκαμψη της ενιαίας αγοράς μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011.

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.12.2010

Top