Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM(2009) 114 τελικό] — Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ;

Καθορίζει μια σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 και εντάθηκε στα τέλη του 2008.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η ανακοίνωση παρουσιάζει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στα εξής:

 • 1.

  Αποκατάσταση και διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα

Η έκθεση, που προσκομίστηκε από την ομάδα De Larosière (pdf), καθιστά την εποπτεία ως τον ακρογωνιαίο λίθο ενός σταθερού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να δημιουργήσει ένα εποπτικό πλαίσιο για τον έγκαιρο εντοπισμό των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με τις χρηματοπιστωτικές αγορές μέσω:

 • 2.

  Η ασφάλεια έπρεπε επίσης να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των μελλοντικών ευρωπαϊκών κανονισμών. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή κατάρτισε σχέδια για:

  • μια νομοθετική πράξη η οποία θεσπίζει ρυθμιστικά και εποπτικά πρότυπα για αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών·
  • μια Λευκή Βίβλο για τα εργαλεία έγκαιρης παρέμβασης για την αποτροπή πιθανών κρίσεων·
  • μια έκθεση για τα παράγωγα και τα άλλα σύνθετα δομημένα προϊόντα για την αύξηση της διαφάνειας και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·
  • μια νομοθεσία για την αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας των εποπτικών κεφαλαίων με στόχο την αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας και τον περιορισμό της υπερβολικής μόχλευσης.

Με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων επενδυτών, των καταναλωτών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις οικονομίες τους, την πρόσβασή τους στην πίστωση και τα δικαιώματά τους όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, η Επιτροπή επιδιώκει να αναλάβει δράση στους ακόλουθους τομείς:

Οι αμοιβές των εργαζομένων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και των διευθυντών τους είναι επίσης υπό εξέταση, μέσω μιας δέσμης νομοθετικών προτάσεων που αποσκοπούν στην υπαγωγή τους σε προληπτική εποπτεία.

Τέλος, θεσπίστηκε ένα εναρμονισμένο σύστημα κυρώσεων προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρηση της αγοράς.

 • 3.

  Στήριξη της πραγματικής οικονομίας

Η ενιαία αγορά της ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από την οικονομική και κοινωνική ευημερία στην ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να αυξήσουν τη στήριξή τους στην πραγματική οικονομία με την εφαρμογή των ακόλουθων αρχών:

 • εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών·
 • υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του κλίµατος και της ενέργειας μέσω της προώθησης μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα·
 • προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και των συνεργιών όσον αφορά τη συνεργασία της ΕΕ·
 • διατήρηση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ ανοικτής στους εμπορικούς εταίρους.
 • 4.

  Στήριξη του πληθυσμού

Η κρίση είχε επίσης αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας και επέτεινε τα προβλήματα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για την καταπολέμηση αυτών των ζητημάτων, η Επιτροπή κάλεσε τις χώρες της ΕΕ να αναλάβουν δράση στους ακόλουθους τομείς:

 • διατήρηση των ατόμων στην αγορά εργασίας·
 • ενίσχυση της ενεργοποίησης και παροχή εισοδηματικής στήριξης·
 • επένδυση στην επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων·
 • πρόληψη της υπερχρέωσης και διατήρηση της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·
 • διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων·
 • εφαρμογή μέτρων στήριξης για ανειδίκευτους εργάτες·
 • καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου·
 • προώθηση ενός πλαισίου ευελιξίας με ασφάλεια όσον αφορά την προστασία της απασχόλησης.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Μέρος της παρούσας ανακοίνωσης προτάθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σύνοδο κορυφής G20 στο Λονδίνο (Απρίλιος 2009). Οι ακόλουθες προτάσεις έγιναν με στόχο την άμβλυνση των ελλείψεων της παγκόσμιας οικονομίας που προκλήθηκαν από την κρίση:

 • ενίσχυση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής·
 • ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού πλαισίου.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση για το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης - Μέρος 1 [COM(2009) 114 τελικό της 4ης Μαρτίου 2009]

τελευταία ενημέρωση 08.05.2016

Top