EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών: Πρόγραμμα Δάφνη II (2004-2008)

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το δεύτερο στάδιο του προγράμματος Δάφνη. Αποβλέπει στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων και την παροχή βοήθειας στα θύματα. Αποβλέπει επίσης στη συνδρομή των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και στην ενίσχυση της συνεργασίας τους.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 803/2004/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης (2004-2008) σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών, και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου [Επίσημη Εφημερίδα L 34 της 30.4.2004].

ΣΥΝΟΨΗ

Χάρη στο πρόγραμμα Δάφνη, η Ένωση προσφέρει προστιθέμενη αξία στις δράσεις πρόληψης της βίας που πρέπει να αναληφθούν κυρίως από τα κράτη μέλη μέσω της διάδοσης και της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών, της προώθησης καινοτόμου στρατηγικής, του καθορισμού προτεραιοτήτων από κοινού, της δημιουργίας δικτύου και της κινητοποίησης όλων των ενεχομένων.

Πεδίο εφαρμογής

Εντοπίζονται σαφώς τρεις ομάδες-στόχοι. Πρόκειται για παιδιά (έως 18 ετών), νέους (από 12 έως 25 ετών) και γυναίκες.

Καλύπτονται όλα τα είδη βίας και όλες οι πτυχές του φαινομένου αυτού, είτε συμβαίνουν στη δημόσια σφαίρα είτε ιδιωτικά. Μπορεί να πρόκειται για οικογενειακή βία, για βία σε σχολικούς και άλλους οργανισμούς, στο χώρο εργασίας, για σεξουαλική εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς, ακρωτηριασμούς γεννητικών οργάνων ή εμπόριο ανθρώπων.

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στη συμμετοχή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), της Τουρκίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας (υπό ορισμένες προϋποθέσεις για τις τρεις αυτές χώρες).

Πρόσβαση στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε θεσμικά όργανα (τοπικές αρχές στο αρμόδιο επίπεδο, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα) που ασχολούνται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των παιδιών, των νέων και των γυναικών, με τη βοήθεια στα θύματα τέτοιας βίας, την προώθηση της απόρριψης αυτής της βίας ή τη διευκόλυνση αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς εις βάρος ευάλωτων ομάδων και θυμάτων.

Στόχοι του προγράμματος

Το παράρτημα της απόφασης 803/2004 περιγράφει τις δράσεις διεθνικού χαρακτήρα που μπορούν να στηριχθούν. Πρόκειται κυρίως για τη δημιουργία δικτύου με τους αρμόδιους οργανισμούς, ανταλλαγές πληροφοριών και καλών πρακτικών και μέτρων ευαισθητοποίησης. Το πρόγραμμα Δάφνη περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη δράσης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για συγχρηματοδοτούμενα ειδικά σχέδια με την επωνυμία «πρόσκληση Ι»:

  • εντοπισμός και ανταλλαγή καλών πρακτικών και επαγγελματικών εμπειριών·
  • πραγματοποίηση ερευνών, μελετών και έρευνας·
  • επιτόπου εργασία με τη συμμετοχή των ευεργετούμενων για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων·
  • δημιουργία βιώσιμων πολυτομεακών δικτύων·
  • κατάρτιση και σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων·
  • συνοδευτικά προγράμματα και βοήθεια στα θύματα και στους δράστες περιστατικών βίας·
  • καθορισμός και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους·
  • εντοπισμός και αξιοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στο σεβασμό, την αξιοπρεπή διαβίωση και την ανάπτυξη προσώπων που είναι ευάλωτα στη βία.

Παράλληλα, προβλέπονται επίσης συμπληρωματικές δραστηριότητες με πρωτοβουλία της Επιτροπής προκειμένου να καλυφθούν τα κενά του προγράμματος ή τομείς που δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη στο πλαίσιο των προτεινόμενων δράσεων. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη μεταφορά, την προσαρμογή και τη χρήση των διαθέσιμων αποτελεσμάτων, με την επωνυμία «πρόσκληση ΙΙ». Πρόκειται, για παράδειγμα, για μελέτες, κατάρτιση δεικτών και στατιστικών ή άλλες δραστηριότητες με στόχο την αύξηση των γνώσεων για το θέμα.

Επιλέξιμα προγράμματα

Για να τύχουν χρηματοδοτικής υποστήριξης, τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο κρατών μελών. Τα προγράμματα της πρόσκλησης Ι μπορεί να έχουν διάρκεια 12 ή 24 μηνών και η κοινοτική στήριξη για τα προγράμματα αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80 % του συνολικού κόστους του προγράμματος. Αντίθετα, τα προγράμματα της πρόσκλησης ΙΙ πρέπει να έχουν διάρκεια 12 μηνών και μπορεί να τύχουν επιδότησης κατά 100 % του συνολικού κόστους.

Υλοποίηση και παρακολούθηση

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της υλοποίησης του προγράμματος. Μεριμνά ώστε οποιοδήποτε αποτέλεσμα ή προϊόν έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος να διατίθεται δωρεάν και σε ηλεκτρονική μορφή. Μεριμνά ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των τριών ομάδων-στόχων (παιδιά, νέοι και γυναίκες). Μια επιτροπή της παρέχει βοήθεια στα διάφορα καθήκοντά της.

Προβλέπεται ότι η Επιτροπή θα υποβάλει στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος την 1η Ιουνίου 2006 το αργότερο καθώς και τελική έκθεση μετά το τέλος του προγράμματος.

Πλαίσιο

Το πρόγραμμα Δάφνη II αποτελεί συνέχεια του προγράμματος Δάφνη Ι που έληξε στα τέλη του 2003. Το πρόγραμμα αυτό ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο και ανταποκρίθηκε σε μια πραγματική ανάγκη σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της καταπολέμησης της βίας.

Για το δεύτερο στάδιο του προγράμματος (2004-2008), το ύψος των πιστώσεων ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ έναντι 20 εκατ. για το πρώτο στάδιο. Το πρόγραμμα Δάφνη επιτρέπει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων με στόχο τη στήριξη των θυμάτων πράξεων βίας και την πρόληψη της έκθεσής τους σε μελλοντική βία. Τέτοια προγράμματα αναμένεται να επιτρέψουν να συνειδητοποιηθούν οι προσωπικές και κοινωνικές ζημίες από τη βία στα θύματα, τις οικογένειες, τις κοινότητες και την κοινωνία γενικότερα.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 803/2004/ΕΚ

30.04.2004

-

ΕΕ L143 της 30.04.2004

See also

  • Συμπληρωματικές πληροφορίες στον ιστότοπο του προγράμματος Δάφνη (DE) (EN) (FR)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.01.2005

Top