Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2001/55/ΕΚ — κανόνες για την παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ χωρών της ΕΕ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

 • Θεσπίζει ένα σύστημα για τη διαχείριση μαζικών αφίξεων στην ΕΕ αλλοδαπών που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους, ιδίως λόγω πολέμου, βίας ή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Θέτει σε εφαρμογή την άμεση προσωρινή προστασία για τα εν λόγω εκτοπισθέντα άτομα.
 • Προωθεί την κατανομή των βαρών μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την υποδοχή ατόμων. Ωστόσο, δεν απαιτεί την υποχρεωτική κατανομή των αιτούντων άσυλο στις χώρες της ΕΕ.
 • Η Δανίαδεν συμμετέχει στη θέσπιση της οδηγίας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Εφαρμογή της προσωρινής προστασίας

 • Η προσωρινή προστασία εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ με απόφαση του Συμβουλίου που επιβεβαιώνει τη μαζική εισροή εκτοπισθέντων ατόμων στην ΕΕ και ορίζει τις ομάδες των ατόμων που χρειάζονται προστασία.
 • Έχει διάρκεια ενός έτους. Μπορεί να παραταθεί μέχρι και δύο έτη.
 • Η προστασία μπορεί να λήξει αν το Συμβούλιο κρίνει ότι είναι ασφαλές για τα άτομα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα εκτοπισθέντα άτομα επιθυμούν να έρθουν στη χώρα τους.

Κάποια άτομα μπορεί να αποκλείονται από την προσωρινή προστασία.

Στα άτομα αυτά συμπεριλαμβάνονται:

 • ύποπτοι για:
  • εγκλήματα κατά της ειρήνης*
  • εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
  • σοβαρά εγκλήματα που δεν είναι πολιτικά
 • πράξεις που αντιβαίνουν στους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών
 • που είναι επικίνδυνοι για την ασφάλεια στη χώρα υποδοχής της ΕΕ.

Επιπτώσεις της προσωρινής προστασίας

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εκδίδουν για τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί προσωρινή προστασία άδεια παραμονής.

Αυτή ισχύει για την πλήρη διάρκεια της προστασίας.

Τα άτομα στα οποία χορηγείται προσωρινή προστασία έχουν το δικαίωμα:

 • να ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα
 • να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες, επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση
 • κατάλληλο κατάλυμα
 • κοινωνική βοήθεια και χρηματοοικονομική υποστήριξη και ιατρική περίθαλψη.

Τα παιδιά κάτω των 18 θα έχουν επίσης το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα υπό τους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής.

Αν σε κάποια από τα μέλη της ίδια οικογένειας έχει χορηγηθεί προσωρινή προστασία σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ, ή αν κάποια από τα μέλη της οικογένειας δεν βρίσκονται ακόμα στην ΕΕ, πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επανενωθούν στην ίδια χώρα της ΕΕ.

Οι εν λόγω κανόνες είναι σύμφωνοι με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία στην οδηγία 2013/33/ΕΕ.

Αιτήσεις ασύλου

Τα άτομα στα οποία χορηγείται προσωρινή προστασία πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ασύλου. Η χώρα της ΕΕ που υποδέχεται το άτομο είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης.

Ωστόσο, οι χώρες μπορούν να αποφασίσουν ότι κάποιος στον οποίο έχει χορηγηθεί προσωρινή προστασία δεν μπορεί να έχει την ίδια στιγμή το καθεστώς του αιτούντα άσυλο.

Αυτό βοηθά τις χώρες να μειώσουν τον φόρτο εργασίας στο σύστημα ασύλου προσφέροντας προσωρινή προστασία, αναβάλλοντας παράλληλα την εξέταση αιτήσεων ασύλου.

Η οδηγία 2013/32/ΕΕ θεσπίζει κοινούς κανόνες της ΕΕ για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Λήξη προσωρινής προστασίας

 • Κατά την παροχή προστασίας ή όταν λήξει η προσωρινή προστασία, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λάβουν μέτρα για τον εκούσιο επαναπατρισμό των προστατευόμενων ατόμων.
 • Αν ο αναγκαστικός επαναπατρισμός είναι απαραίτητος, οι χώρες πρέπει να διασφαλίσουν τον σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί ανθρωπιστικοί λόγοι που θα καθιστούσαν τον επαναπατρισμό αδύνατο.
  • Στα άτομα που δεν μπορούν να ταξιδέψουν για λόγους υγείας δεν μπορεί να επιβληθεί αναγκαστικός επαναπατρισμός μέχρι να βελτιωθεί η υγεία τους.
  • Σε οικογένειες με ανήλικα τέκνα τα οποία φοιτούν στο σχολείο μπορεί να επιτραπεί η παραμονή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Διοικητική υποστήριξη

Τα μέτρα εφαρμόζονται με άμεση επιδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Αν ο αριθμός εκτοπισθέντων ατόμων υπερβαίνει τη δυνατότητα υποδοχής που δηλώνεται από τις χώρες της ΕΕ, το Συμβούλιο θα λάβει κατάλληλα μέτρα, κυρίως υποβάλλοντας συστάσεις για πρόσθετη υποστήριξη για τις πληγείσες χώρες της ΕΕ.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 7 Αυγούστου 2001. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002.

Το σύστημα που θεσπίζεται στην οδηγία δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας λεπτομερούς μελέτης της οδηγίας που ολοκληρώθηκε το 2016, ανατρέξτε στη σελίδα:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έγκλημα κατά της ειρήνης: σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, νοείται ως ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η έναρξη ή διεξαγωγή επιθετικών πολέμων, ή ενός πολέμου που παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες, συμφωνίες ή διασφαλίσεις, ή η συμμετοχή σε κοινό σχέδιο ή συνωμοσία για την εκπλήρωση ενός εκ των παραπάνω.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων (ΕΕ L 212 της 7.8.2001, σ. 12–23)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60-95)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2013/32/ΕE έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (EE L 180 της 29.6.2013, σ. 96–116)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 112–142)

τελευταία ενημέρωση 28.03.2017

Top