Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σύστημα επίλυσης διαφορών στην εσωτερική αγορά (δίκτυο SOLVIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Σύστημα επίλυσης διαφορών στην εσωτερική αγορά (δίκτυο SOLVIT)

Το δίκτυο SOLVIT επιτρέπει την επίλυση των διαφορών που συνδέονται με κακή εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς από κάποια δημόσια διοίκηση. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν με τον τρόπο αυτό να βρουν μια ταχεία, δωρεάν και αποτελεσματική απάντηση στα προβλήματά τους χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια.

ΠΡΑΞΗ

Σύσταση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, που θεσπίζει τις αρχές για τη χρησιμοποίηση του «SOLVIT» - του δικτύου επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά [Επίσημη Εφημερίδα L 331 της 15.12.2001].

ΣΥΝΟΨΗ

Το «SOLVIT» είναι ένα δίκτυο σε απευθείας σύνδεση (on line) που επιτρέπει την εξεύρεση εξωδικαστικών λύσεων (ανεπισήμων) στις καταγγελίες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σχετικά με μια κακή εφαρμογή των νόμων της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες.

Ως παράδειγμα, το δίκτυο μπορεί να εξεύρει λύση στα διασυνοριακά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε θέματα εργασίας, αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων, καταχώρησης αυτοκινήτων, δημιουργίας επιχειρήσεων, προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών· αυτό σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ καθώς και στη Νορβηγία, την Ιρλανδία και το Λιχτενστάιν.

Λειτουργία του δικτύου SOLVIT

Μετά τη διεύρυνση της ΕΕ, κατά την 1η Μαΐου 2004, το δίκτυο SOLVIT διαθέτει 28 κέντρα. Τα κέντρα SOLVIT αποτελούν μέρος των δημοσίων διοικήσεων της χώρας μέλους στην οποία εδρεύουν. Είναι διασυνδεδεμένα χάρη σε μία βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε με υψηλό επίπεδο διαφάνειας, πράγμα το οποίο επιτρέπει την επιτήρηση της επίδοσης και των αποτελεσμάτων του δικτύου. Από το 2003, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές ή τις επιχειρήσεις είχαν την δυνατότητα να υποβάλουν τις υποθέσεις τους σε απευθείας σύνδεση.

Το δίκτυο αυτό επίλυσης διαφορών, που λειτουργεί δωρεάν, ακολουθεί μια ανεπίσημη και προσανατολισμένη στον πελάτη προσέγγιση. Όταν ένα από τα κέντρα SOLVIT εκτιμά ότι η καταγγελία ενός καταναλωτή ή μιας επιχείρησης είναι βάσιμη, την αποδέχεται και την διαβιβάζει στο κέντρο SOLVIT της χώρας όπου ετέθη το πρόβλημα. Τότε δύναται να δοθεί μια λύση στην υπόθεση εντός προθεσμίας δέκα εβδομάδων.

Οι προτεινόμενες λύσεις δεν είναι δεσμευτικές. Σε κάθε περίπτωση, αν ο πελάτης θεωρεί την πρόταση μη αποδεκτή, μπορεί να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς μέσω της δικαστικής οδού. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει την ευθύνη επίλυσης διαφοράς. Αν το κράτος μέλος δεν αντιδράσει, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναλάβει την αναγκαία δράση.

Ποιότητα του δικτύου SOLVIT

Με βάση την εμπειρία και την καλή λειτουργία του δικτύου, η Επιτροπή και τα κέντρα SOLVIT εκπόνησαν κοινά πρότυπα ποιότητας. Αυτά αποσκοπούν στο:

  • να διασφαλισθεί ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες και επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας εξυπηρέτησης, στη χώρα κατοικίας τους καθώς και στην χώρα όπου δημιουργήθηκε το πρόβλημα·
  • να υπάρξει εγγύηση ότι όλα τα κέντρα SOLVIT δεσμεύονται στο πλευρό της Επιτροπής για την επίτευξη μιας εξυπηρέτησης υψηλού ποιοτικού επιπέδου·
  • να διασφαλισθεί ότι η ποιότητα και η επίδοση της υπηρεσίας SOLVIT δεν θα μειωθεί με την επέκταση του δικτύου και την αύξηση του αριθμού περιπτώσεων που του υποβάλλονται·
  • να λειτουργήσει μια βάση δεδομένων ολοκληρωτικά διαφανή και η οποία θα επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ελέγχουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του δικτύου·
  • επιμείνει στο γεγονός ότι το SOLVIT αποτελεί μια νέα προσέγγιση που τοποθετείται μεταξύ της επεξεργασίας των καταγγελιών και της διοικητικής συνεργασίας.

Η Επιτροπή πραγματοποιεί τακτικά αποστολές αξιολόγησης των κέντρων για να βεβαιώνεται ως προς την ποιότητα των λύσεων που προσφέρουν και ως προς την επίδοση του δικτύου.

Άλλα συστήματα ανεπίσημης επίλυσης διαφορών (μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων):

Τα λοιπά συστήματα εξωδικαστικής επίλυσης διασυνοριακών διαφορών, μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων είναι:

  • Το δίκτυο FIN-NET (DE) (EN) (FR), το οποίο επιτρέπει στους καταναλωτές να επιτυγχάνουν μια ταχεία επίλυση των προβλημάτων στον τομέα των διασυνοριακών οικονομικών διαφορών. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις σελίδες που είναι αφιερωμένες στο δίκτυο FIN-NET στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγορά (DE, EN, FR).
  • Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (Δίκτυο ΕΚΚ ή ECC-Net) για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών κατανάλωσης

Η Επιτροπή έχει επίσης συμμετάσχει στην προώθηση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ECODIR για την επίλυση των διαφορών που συνδέονται με την κατανάλωση.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 27 Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με το σύστημα επίλυσης διαφορών στην εσωτερική αγορά (δίκτυο SOLVIT) [SEC(2005) 543 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η Επιτροπή φροντίζει για τη βελτίωση των υπηρεσιών SOLVIT ενώπιον της διεύρυνσης και της επιτυχίας του δελτίου. Πράγματι, το 2004 το δίκτυο SOLVIT παρουσίασε αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που εξέτασε κατά 73 % σε σχέση με το 2003. Αυτή η αύξηση των υποθέσεων συνοδεύτηκε από γενική βελτίωση των επιδόσεων. Έτσι, η προθεσμία αποδοχής ή απόρριψης των φακέλων μειώθηκε κάτω από το όριο της μιας εβδομάδας. Το ποσοστό επίλυσης των υποθέσεων έφθασε το 80 %.

Επίσης, πέραν του κανονικού πεδίου αρμοδιοτήτων του δικτύου η υπηρεσία SOLVIT Plus ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα υπουργεία για νομοθετικές αλλαγές.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου ως προς το δίκτυο «SOLVIT». Συμβούλιο «Εσωτερική αγορά» - 1η Μαρτίου 2002 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Στα συμπεράσματά του το Συμβούλιο υιοθετεί τη σύσταση της Επιτροπής της 7 Δεκεμβρίου 2001 περί θέσπισης των αρχών για τη χρησιμοποίηση του δικτύου SOLVIT.

See also

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε σελίδες που είναι αφιερωμένες στο δίκτυο SOLVIT, οι οποίες περιλαμβάνουν την διεύθυνση κάθε εθνικού κέντρου, στον ιστοχώρο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21.06.2007

Top