Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ασφαλέστερα απορρυπαντικά για τους ευρωπαίους καταναλωτές

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ασφαλέστερα απορρυπαντικά για τους ευρωπαίους καταναλωτές

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Τα απορρυπαντικά* μπορεί να περιέχουν συστατικά —επιφανειοδραστικές ουσίες*— τα οποία καθιστούν αποτελεσματικότερη την καθαριστική τους δράση, αλλά ζημιώνουν την ποιότητα των υδάτων όταν απελευθερώνονται στο φυσικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η χρήση τους θα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά.

Ο κανονισμός ορίζει κοινούς κανόνες που αποβλέπουν στην επίτευξη της πώλησης και χρήσης των απορρυπαντικών και των επιφανειοδραστικών ουσιών σε όλη την ΕΕ, παράλληλα με τη διασφάλιση υψηλού βαθμού προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  • Η νομοθεσία εναρμονίζει τις μεθόδους δοκιμών προκειμένου να προσδιορίσει τη βιοδιασπασιμότητα όλων των επιφανειοδραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα απορρυπαντικά. Αυτές καλύπτουν την πρωτογενή* και την τελική* βιοδιασπασιμότητα.
  • Οι δοκιμές θα πρέπει να διενεργούνται σε εργαστήρια που ικανοποιούν τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.
  • Είναι ευθύνη των παρασκευαστών να μεριμνούν για τη συμμόρφωση των προϊόντων τους προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
  • Οι παρασκευαστές θα πρέπει να διαθέτουν, αμελλητί και κατόπιν σχετικού αιτήματος, τα αρχεία με τα αποτελέσματα δοκιμών στις σχετικές αρχές καθώς και το δελτίο στοιχείων.
  • Οι πληροφορίες στη συσκευασία των απορρυπαντικών θα πρέπει να αναγράφονται με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες. Το ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία επικοινωνίας του παρασκευαστή καθώς και το δελτίο στοιχείων.
  • Η επισήμανση που τίθεται σε απορρυπαντικά που πωλούνται στο ευρύ κοινό θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες δόσεις για διαφορετικά είδη πλυσίματος σε ένα τυπικό πλυντήριο ρούχων.
  • Οι εθνικές αρχές δύνανται να απαγορεύσουν ένα συγκεκριμένο απορρυπαντικό, εάν θεωρήσουν ότι προκαλεί κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή προς το περιβάλλον. Ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες της ΕΕ σχετικά με την απόφαση.

Το 2012 η νομοθεσία τροποποιήθηκε προκειμένου να εναρμονίσει τους κανόνες για τον περιορισμό των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορούχων ενώσεων στα απορρυπαντικά για χρήση σε οικιακά πλυντήρια ρούχων και πιάτων.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 8 Οκτωβρίου 2005.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η προηγούμενη νομοθεσία κάλυπτε μόνο τη βιοδιασπασιμότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών στα απορρυπαντικά. Ο εν λόγω κανονισμός την αντικαθιστά δίνοντας έμφαση στην τελική βιοδιασπασιμότητα.

Η τροποποίηση του 2012 εισάγει νέα όρια για τη μείωση της ζημίας που μπορεί να προκαλέσουν τα φωσφορικά άλατα στα οικοσυστήματα και στην ποιότητα του νερού, το οποίο αποτελεί φαινόμενο γνωστό ως «ευτροφισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νομοθεσία σχετικά με τα χημικά.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Απορρυπαντικό: κάθε ουσία ή παρασκεύασμα, σε μορφή υγρού, σκόνης ή σε άλλη μορφή, που περιέχει σάπωνες και/ή άλλες επιφανειοδραστικές ουσίες και προορίζεται για πλύση και καθαρισμό.

* Επιφανειοδραστική ουσία: μία από τις πολλές διαφορετικές ενώσεις που περιέχονται σε ένα απορρυπαντικό. Προστίθενται για να απομακρύνουν τη βρωμιά από το δέρμα, τα ρούχα και τα είδη οικιακής χρήσης, ειδικά σε κουζίνες και μπάνια. Μειώνουν την επιφανειακή τάση μεταξύ δύο υγρών ή μεταξύ ενός υγρού και ενός στερεού. Δρουν επίσης ως διαβρεκτικές ουσίες, γαλακτωματοποιητές και αφριστικοί παράγοντες. Ο όρος σημαίνει «ουσία που δρα πάνω στην επιφάνεια».

* Πρωτογενής βιοδιασπασιμότητα: όταν μια επιφανειοδραστική ουσία χάνει την ιδιότητα να επιδρά πάνω στην επιφάνεια. Η απώλεια της εν λόγω ιδιότητας είναι σημαντική προκειμένου να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα αρνητικά αποτελέσματα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

* Τελική βιοδιασπασιμότητα: όταν μια επιφανειοδραστική ουσία διασπάται σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και ανόργανα άλατα και απορροφάται στο περιβάλλον.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 1-35)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

τελευταία ενημέρωση 15.02.2016

Top