EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Επεξεργασία αστικών λυμάτων

Επεξεργασία αστικών λυμάτων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ –επεξεργασία των αστικών λυμάτων

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

 • Αποσκοπεί στην προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από τις δυσμενείς επιπτώσεις (όπως ο ευτροφισμός*) των αστικών λυμάτων.
 • Θεσπίζει κανόνες που εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ για τη συλλογή, επεξεργασία και απόρριψη των λυμάτων. Επίσης, η νομοθετική πράξη καλύπτει τα λύματα που δημιουργούνται από βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες γεωργικών τροφίμων (για παράδειγμα, η μεταποίηση τροφίμων και η ζυθοποιία).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει:
  • να συλλέγουν και να επεξεργάζονται λύματα σε αστικά κέντρα με πληθυσμό τουλάχιστον 2.000 ατόμων, και να εφαρμόζουν δευτεροβάθμια επεξεργασία* στα λύματα που έχουν συλλεχθεί·
  • να εφαρμόζουν πιο προηγμένη επεξεργασία σε αστικά κέντρα με πληθυσμό πάνω από 10.000 άτομα σε καθορισμένες ευαίσθητες περιοχές* ·
  • να διασφαλίζουν ότι οι σταθμοί επεξεργασίας συντηρούνται σωστά ώστε να εξασφαλίζονται επαρκείς αποδόσεις και να μπορούν να λειτουργούν υπό όλες τις συνήθεις τοπικές κλιματικές συνθήκες·
  • να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων υποδοχής από υπερχειλίσεις ομβρίων υδάτων σε ακραίες καταστάσεις, όπως ασυνήθιστη καταρρακτώδης βροχή·
  • να παρακολουθούν τις επιδόσεις των σταθμών επεξεργασίας και των υδάτων υποδοχής·
  • να παρακολουθούν τη διάθεση και επαναχρησιμοποίηση της λυματολάσπης.
 • Το παράρτημα Ι, εκτός από την επισήμανση μεθόδων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, περιλαμβάνει κατάλογο γενικών απαιτήσεων για:
  • τα δίκτυα αποχέτευσης,
  • τις απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων οριακών τιμών εκπομπών για αυτές,
  • τα βιομηχανικά απόβλητα που απορρίπτονται σε αποχετευτικά δίκτυα αστικών λυμάτων.
 • Το παράρτημα II περιγράφει τα κριτήρια για τον κατάλογο των ευαίσθητων και λιγότερο ευαίσθητων περιοχών.
 • Η πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την παρούσα κατάσταση της εφαρμογής και τα προγράμματα για την εφαρμογή, που δημοσιεύτηκε το 2016, επισημαίνει ότι η εν λόγω οδηγία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων της ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα κενά στην εφαρμογή, ιδίως όσον αφορά το κατάλληλο επίπεδο διαχείρισης. Οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα και που έχουν προγραμματιστεί από τις χώρες της ΕΕ είναι αρκετές αλλά είναι απαραίτητες για την κάλυψη των προαναφερόμενων κενών, καθώς και για τη συμμόρφωση. Επιπλέον, η ουσιαστική συμβολή του τομέα αστικών λυμάτων στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι σημαντική.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Από τις 29 Μαΐου 1991 με αρκετές διαφορετικές προθεσμίες για διάφορες απαιτήσεις. Το 1998 η Επιτροπή ενέκρινε την οδηγία 98/15/ΕΚ για να διευκρινίσει ορισμένους από τους κανόνες, λόγω διαφορετικών ερμηνειών στις χώρες της ΕΕ. Αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 27 Μαρτίου 1998. Άλλες προθεσμίες ισχύουν για χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και μετά. Αυτές αναφέρονται διεξοδικά στις Συνθήκες Προσχώρησης με καθεμία από τις ενδιαφερόμενες χώρες.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ευτροφισμός: αναφέρεται στον εμπλουτισμό των υδάτων με θρεπτικές ουσίες, οι οποίες προκαλούν, μεταξύ άλλων, επιτάχυνση της ανάπτυξης φυκιών, που διαταράσσουν την ισορροπία των οργανισμών που ζουν στα ύδατα και την ποιότητα των υδάτων.

Δευτεροβάθμια επεξεργασία: επεξεργασία που σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει βιολογική επεξεργασία, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας που καθορίζονται στο παράρτημα I.

Ευαίσθητες περιοχές: υδάτινες μάζες που κρίνεται ότι έχουν πληγεί ή κινδυνεύουν από ευτροφισμό στο κοντινό μέλλον αν δεν ληφθούν μέτρα προστασίας, ή περιοχές όπου χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία για τη συμμόρφωση τους με άλλες οδηγίες της ΕΕ (π.χ. την οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (EE L 135 της 30.5.1991, σ. 40-52)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εκτελεστική απόφαση 2014/431/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τη μορφή των πινάκων των εκθέσεων για τα εθνικά προγράμματα, όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 197 της 4.7.2014, σ. 77-86)

Έκθεση της Επιτροπής — Εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/15/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 1998 — Σύνοψη των διατάξεων που έχουν θέσει σε ισχύ τα κράτη μέλη και αξιολόγηση των πληροφοριών που διαβίβασαν κατ' εφαρμογή των άρθρων 17 και 13 της οδηγίας [COM(98) 775 τελικό της 15.1.1999]

Έκθεση της Επιτροπής — Εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 98/15/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 1998 [COM(2001) 685τελικό της 21.11.2001]

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική επιτροπή και στην επιτροπή Περιφερειών — Εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/15/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 1998 [COM(2004) 248 τελικότης 23.4.2004]

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής — Συνοδευτικό έγγραφο της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — «Προς μια βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» – Πρώτο στάδιο της εφαρμογής της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ [COM(2007) 128 τελικό] [SEC(2007) 363] [SEC(2007) 362 τελικό της 22.3.2007]

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής — Πέμπτη σύνοψη της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων [SEC(2009) 1114 τελικό της 3.8.2009]

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής — Έκτη σύνοψη της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων [SEC(2011) 1561 τελικό της 7.12.2011]

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Έβδομη έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (91/271/EΟΚ) [COM(2013) 574 final της 7.8.2013]

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Όγδοη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα προγράμματα για την εφαρμογή (όπως απαιτείται από το άρθρο 17) της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων [COM(2016) 105 finalτης 4.3.2016]

τελευταία ενημέρωση 13.02.2017

Top