EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Τέλη περιαγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τέλη περιαγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 — περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της ΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

 • Ο κανονισμός αποσκοπεί στην κατάργηση των τελών περιαγωγής κατά τις μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ θα μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις, να αποστέλλουν γραπτά μηνύματα και να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από τα κινητά τους τηλέφωνα στην ίδια τιμή με αυτήν που ισχύει στη δική τους χώρα.
 • Επιπλέον, ορίζει εχέγγυα που διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας προστατεύονται από καταχρήσεις ώστε να μπορούν να διατηρήσουν τους νέους κανόνες περιαγωγής χωρίς να αυξήσουν τις εγχώριες τιμές.
 • Ο κανονισμός (ΕE) 2017/920 τροποποιεί τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 531/2012 με ισχύ από τις 15 Ιουνίου 2017. Θεσπίζει κανόνες που περιορίζουν το ποσό το οποίο μπορεί να χρεώνουν μεταξύ τους οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας για περιαγωγή (ήτοι περιαγωγή χονδρικής) στην ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Οι δαπάνες για κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα κατά τη μετακίνηση σε άλλη χώρα της ΕΕ θα αφαιρούνται από τον εγχώριο όγκο του χρήστη.
 • Οι πάροχοι δεν υποχρεούνται να προσφέρουν υπηρεσίες περιαγωγής· ωστόσο, εάν το κάνουν, πρέπει να τηρούν την αρχή της «περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού» και να χρεώνουν τους χρήστες μόνο με την εγχώρια τιμή.
 • Ο σκοπός του κανονισμού δεν είναι να επιτραπεί η «μόνιµη περιαγωγή» όταν χρησιμοποιείται μια κάρτα ταυτότητας συνδρομητή (SIM) από άλλη χώρα της ΕΕ σε μόνιμη βάση.
  • Οι πάροχοι μπορούν να εντοπίζουν τις καταχρήσεις αυτής της αρχής αναλύοντας τις κλήσεις περιαγωγής, τις εγχώριες κλήσεις και τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για περίοδο τεσσάρων μηνών.
  • Εάν ένας πελάτης ξοδεύει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στο εξωτερικό και χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο περισσότερο στο εξωτερικό από ό,τι στη χώρα του, ο πάροχος μπορεί να ζητήσει από τον πελάτη να διευκρινίσει την κατάσταση εντός 14 ημερών.
  • Αυτός ο έλεγχος σχεδιάστηκε για αυτούς που διαμένουν στο εξωτερικό για μεγάλες περιόδους και όχι για αυτούς που συνδέονται συχνά στο εθνικό τους δίκτυο, όπως οι μεθοριακοί εργαζόμενοι.
 • Εάν ένας χρήστης παραμένει μόνιμα εκτός της χώρας όπου εκδόθηκε η κάρτα SIM, ο πάροχος μπορεί να επιβάλει πρόσθετη επιβάρυνση η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω ποσά:
  • 0,032 ευρώ ανά λεπτό φωνητικής κλήσης·
  • 0,01 ευρώ ανά μήνυμα στο πλαίσιο της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMS)·
  • 7,70 ευρώ ανά gigabyte δεδομένων από τις 15 Ιουνίου 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, τιμή που θα μειώνεται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ως εξής: 6 ευρώ το 2018, 4,50 ευρώ το 2019, 3,50 ευρώ το 2020, 3 ευρώ το 2021 και 2,50 ευρώ το 2022.
 • Στην περίπτωση των εγχώριων «δεσμών ανοικτών δεδομένων» (ήτοι απεριόριστα δεδομένα ή δεδομένα σε πολύ χαμηλή τιμή μονάδας), ο πάροχος μπορεί να εφαρμόσει όριο στα δεδομένα περιαγωγής χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Αυτό το όριο πρέπει να υπερβαίνει μια τιμή κατωφλίου ανάλογα με την τιμή της εγχώριας δέσμης και να είναι αρκετά μεγάλο για να καλύψει τις ανάγκες περιαγωγής των περισσότερων πελατών. Πέραν του ορίου αυτού, ο πελάτης μπορεί να συνεχίσει την περιαγωγή δεδομένων με πρόσθετη επιβάρυνση, όπως προαναφέρθηκε.
 • Η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να επιτρέψει, κατ’ εξαίρεση, παρεκκλίσεις από την αρχή της «περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού» στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας πάροχος μπορεί να αποδείξει βάσει στοιχείων ότι δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες «περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού» χωρίς να αυξήσει τις εγχώριες τιμές του.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 1η Ιουλίου 2012.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 172 της 30.6.2012, σ. 10-35)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2286 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής εύλογης χρήσης και τη μεθοδολογία εκτίμησης της βιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής, καθώς και την αίτηση που υποβάλλει ο πάροχος περιαγωγής για τους σκοπούς της εν λόγω εκτίμησης (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 46-62)

Κανονισμός (ΕE) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1-18)

τελευταία ενημέρωση 08.02.2018

Top