EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Σύστημα της ΕΕ για την ενημέρωση και τις ανταλλαγές στον τομέα της ναυτιλίας

Σύστημα της ΕΕ για την ενημέρωση και τις ανταλλαγές στον τομέα της ναυτιλίας

Η παρούσα νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θεσπίζει ένα σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ανταλλαγής πληροφοριών. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα, της ασφάλειας στους λιμένες και τη ναυτιλία, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ετοιμότητας κατά της ρύπανσης. Επιτρέπει επίσης την ανταλλαγή και την από κοινού αξιοποίηση επιπλέον πληροφοριών, προκειμένου να διευκολύνεται η αποδοτική θαλάσσια κυκλοφορία και οι θαλάσσιες μεταφορές.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου

ΣΎΝΟΨΗ

Η παρούσα νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θεσπίζει ένα σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ανταλλαγής πληροφοριών. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα, της ασφάλειας στους λιμένες και τη ναυτιλία, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ετοιμότητας κατά της ρύπανσης. Επιτρέπει επίσης την ανταλλαγή και την από κοινού αξιοποίηση επιπλέον πληροφοριών, προκειμένου να διευκολύνεται η αποδοτική θαλάσσια κυκλοφορία και οι θαλάσσιες μεταφορές.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Η ΟΔΗΓΊΑ;

Θεσπίζει ένα σύστημα παρακολούθησης των υδάτων και των ακτών της Ευρώπης -θαλάσσια επιτήρηση και επίγνωση των καταστάσεων (στίγματα πλοίων)- το οποίο παρέχει στήριξη στις χώρες της ΕΕ στις επιχειρησιακές τους εργασίες.

Προκειμένου να βελτιωθεί η επίγνωση των καταστάσεων στον θαλάσσιο τομέα και να προσφερθούν εξατομικευμένες λύσεις στις αρχές, η νομοθεσία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/100/ΕΕτης Επιτροπής. Αυτό επιτρέπει να ενσωματωθούν οι πληροφορίες που συλλέγονται και ανταλλάσσονται μέσω του συστήματος της ΕΕ για την ενημέρωση και τις ανταλλαγές στον τομέα της ναυτιλίας [SafeSeaNet (SSN)] σε δεδομένα που προέρχονται από άλλα συστήματα παρακολούθησης και εντοπισμού της EE όπως το CleanSeaNet καθώς και από εξωτερικά συστήματα [π.χ. δορυφορικά συστήματα αυτόματου εντοπισμού (AISs)].

Καθορίζει τις αρμοδιότητες των χωρών της ΕΕ, των λιμενικών αρχών, των φορτωτών, των εκμεταλλευόμενων πλοία και των πλοιάρχων των πλοίων.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Καλύπτονται όλα τα πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 300 τόνων, είτε μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα είτε όχι, εκτός από τα εξής:

πολεμικά πλοία·

αλιευτικά πλοία, παραδοσιακά πλοία και σκάφη αναψυχής μήκους κάτω των 45 μέτρων·

αποθήκες κάτω των 1 000 τόνων.

Απαιτήσεις για εκμεταλλευόμενους πλοία με προορισμό λιμένες της ΕΕ

Αυτοί πρέπει να κοινοποιούν ορισμένες πληροφορίες (στοιχεία του πλοίου, συνολικό αριθμό των ατόμων που επιβαίνουν στο πλοίο, λιμένα προορισμού, πιθανή ώρα κατάπλου κλπ.) στην εθνική υπηρεσία μιας στάσης για τον τομέα της θάλασσας (από την 1η Ιουνίου 2015).

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

Τα πλοία τα οποία καταπλέουν σε λιμένα χώρας της ΕΕ πρέπει να είναι εξοπλισμένα με:

σύστημα αυτόματου εντοπισμού, και

σύστημα καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR) («μαύρο κουτί»), προκειμένου να διευκολύνονται οι έρευνες κατόπιν ατυχημάτων.

Οι χώρες της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) πρέπει να διαθέτουν δέκτες AIS και να συνδέουν τις εθνικές υπηρεσίες μιας στάσης/τα εθνικά SSN με το κεντρικό σύστημα SSN.

Επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα στα πλοία

Πριν τη φόρτωση των εν λόγω εμπορευμάτων επί των πλοίων, οι φορτωτές πρέπει να τα δηλώνουν στον εκμεταλλευόμενο το πλοίο·

ο εκμεταλλευόμενος το πλοίο, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος ενός πλοίου πρέπει επίσης να κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή γενικές πληροφορίες, όπως τα στοιχεία του πλοίου και τις πληροφορίες που παρέχει ο φορτωτής.

Παρακολούθηση των επικίνδυνων πλοίων και επέμβαση σε περίπτωση συμβάντων και ατυχημάτων

Οι αρχές πρέπει να ειδοποιούν τις ενδιαφερόμενες χώρες της ΕΕ έαν έχουν ειδοποιηθεί σχετικά με πλοία τα οποία:

έχουν εμπλακεί προηγουμένως σε θαλάσσια συμβάντα ή ατυχήματα·

δεν συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις κοινοποίησης και υποβολής αναφορών·

απέρριψαν εσκεμμένα ρυπογόνες ουσίες· ή

είναι πλοία στα οποία απαγορεύθηκε ο κατάπλους σε λιμένες.

Ο πλοίαρχος ενός πλοίου πρέπει να αναφέρει αμέσως:

κάθε συμβάν ή ατύχημα που επηρεάζει την ασφάλεια του πλοίου·

κάθε συμβάν ή ατύχημα που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας·

κάθε περιστατικό που ενδέχεται να προκαλέσει ρύπανση των υδάτων ή των ακτών χώρας της ΕΕ·

κάθε κηλίδα ρυπογόνων υλικών και εμπορευματοκιβώτια ή συσκευασίες που παρασύρονται στη θάλασσα.

Καταφύγια

Όλες οι χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ πρέπει να καταρτίσουν σχέδια για την υποδοχή πλοίων που χρήζουν συνδρομής σε καταφύγια. Πρέπει επίσης να συνέρχονται τακτικά με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την από κοινού εφαρμογή μέτρων βελτίωσης.

Συμμόρφωση

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ελέγχουν τη λειτουργία των συστημάτων ενημέρωσής τους και να θεσπίσουν ένα σύστημα χρηματικών κυρώσεων, το οποίο θα δρα αποτρεπτικά σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Διαχείριση

Το σύστημα αναπτύσσουν και διαχειρίζονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ. Υπεύθυνος φορέας για την τεχνική λειτουργία του είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Η παρούσα οδηγία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα. Το σύστημα και η πλατφόρμα, εκτός του ρόλου τους όσον αφορά τη διατήρηση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας, έχουν νευραλγική σημασία για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από:

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2002/59/ΕΚ

5.8.2002

5.2.2004

ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 10-27

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2009/17/ΕΚ

31.5.2009

31.11.2010

ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 101-113

Οδηγία 2011/15/ΕΕτης Επιτροπής

16.3.2011

16.3.2012

ΕΕ L 49 της 24.2.2011, σ. 33-36

Οδηγία 2014/100/ΕΕτης Επιτροπής

18.11.2014

18.11.2015

ΕΕ L 308 της 29.10.2014, σ. 82-87

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23.04.2015

Top