EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ηλεκτρονική προσβασιμότητα

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Ηλεκτρονική προσβασιμότητα

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν την προώθηση πρωτοβουλιών για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε όλες τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (TIC), ιδίως για τους ανάπηρους και τους ηλικιωμένους.

Στόχος είναι επίσης να παροτρυνθεί η βιομηχανία να προβεί σε ρυθμίσεις με δική της πρωτοβουλία στο πεδίο αυτό.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2005, για την "ηλεκτρονική προσβασιμότητα"[COM(2005) 425 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα (ή ηλε-προσβασιμότητα) καθορίζει καταρχήν τις πρωτοβουλίες με τις οποίες θα εξασφαλισθεί για όλους τους πολίτες πρόσβαση στις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών. Το θέμα είναι δηλαδή να αρθούν οι τεχνικοί, οι νομικοί ή άλλοι φραγμοί στους οποίους μπορούν να προσκρούσουν ορισμένα άτομα όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες που συνδέονται με τις ΤΠΕ *. Πρόκειται ιδίως για τους ανάπηρους και ορισμένα ηλικιωμένα άτομα.

Το θέμα είναι επίσης να προωθηθεί σε αυτά τα άτομα η χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου και να ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά τις προοπτικές που μπορούν να τους προσφέρουν.

Πιο συγκεκριμένα, τα εμπόδια που συνδέονται με την προσβασιμότητα των ΤΠΕ αφορούν ιδίως:

  • την έλλειψη πανευρωπαϊκών προτύπων (π.χ.: υπάρχουν επτά συστήματα «γραπτής» τηλεφωνίας για κωφούς και βαρήκοους, τα οποία όμως είναι ασύμβατα μεταξύ τους)·
  • την έλλειψη ενδεδειγμένων υπηρεσιών, και ιδίως η ανεπάρκεια ιστοτόπων, τους οποίους να μπορούν εύκολα να διαβάσουν και να συμβουλευθούν τα άτομα με ασθενή όραση·
  • την έλλειψη προϊόντων και υπηρεσιών για ορισμένες ομάδες ατόμων (π.χ.: η τηλεφωνική επικοινωνία για τους χρήστες της νοηματικής γλώσσας)·
  • την έλλειψη διαλειτουργικών * λύσεων για προσβάσιμες ΤΠΕ·
  • την έλλειψη προσβάσιμου περιεχομένου·
  • την ασυμβατότητα των προγραμμάτων με τα συστήματα υποβοήθησης (π.χ. : λογισμικά ανάγνωσης οθόνης για τυφλούς χρήστες)·

Πολλά είναι τα εμπόδια που θα μπορούσαν να αρθούν. Αυτό απαιτεί ωστόσο συνεργασία, συντονισμό και μεγάλη αποφασιστικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σήμερα εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα κάποια μέτρα στον τομέα της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας.

Απαιτήσεις και πρότυπα προσβασιμότητας

Η έκδοση ευρωπαϊκών προτύπων για την ηλε-προσβασιμότητα θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Θα βοηθήσει έτσι στην ανάπτυξη νέων αγορών, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει λοιπόν να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις δραστηριότητες που προτείνονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για την τυποποίηση.

Σχεδιασμός για όλους (DFA)

Ο DFA * επιτρέπει πληρέστερο συνυπολογισμό των απαιτήσεων προσβασιμότητας κατά το σχεδιασμό ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Ο σχεδιασμός για όλους έχει εδραιωθεί πλέον, δεν τίθεται όμως ευρέως σε εφαρμογή. Είναι επομένως ουσιαστικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης και της προαγωγής του σχεδιασμού για όλους στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει συστήσει ένα δίκτυο κέντρων αριστείας (το EDEAN), το οποίο διαθέτει περισσότερα από εκατό μέλη.

Προσβασιμότητα στους ιστοτόπους

Μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2001 (COM(2001) 529 τελικό) για την προσβασιμότητα στους δημόσιους ιστοτόπους, ακολούθησαν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου του 2002. Αποτέλεσμα ήταν να δεσμευτούν τα κράτη μέλη να καταστήσουν τους δημόσιους ιστοτόπους που διαθέτουν προσβάσιμους σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με τη βοήθεια μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων ηλε-προσβασιμότητας, ελέγχουν τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται. Μια ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης ασχολείται άλλωστε με την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων στην εκπόνηση συστημάτων πιστοποίησης της προσβασιμότητας.

Σημεία αναφοράς και παρακολούθηση

Για να είναι δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη κατάλληλων ευρωπαϊκών πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας είναι απαραίτητο να υπάρχουν διαθέσιμα ευρωπαϊκά δεδομένα, τα οποία να είναι συγκρίσιμα μεταξύ κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηριχθεί στις υπό εξέλιξη ευρωπαϊκές δραστηριότητες παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας *.

Έρευνα

Με τα 200 και άνω ευρωπαϊκά έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) που ξεκίνησαν από τις αρχές της δεκαετίας του '90 η ηλεκτρονική προσβασιμότητα βελτιώθηκε χάρη στη βελτίωση της γνώσης των προβλημάτων και των λύσεων που απαιτούν.

Στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο που προτείνεται σήμετα λαμβάνεται υπόψη η αναγκαιότητα να συνεχισθεί και να επεκταθεί η ΕΤΑ στον τομέα της ηλε-προσβασιμότητας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Εκτός από την προώθηση των υπό εφαρμογή μέτρων, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τη χρήση τριών μέσων δράσης που δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένα στην Ευρώπη.

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις προβλέπουν ρητά τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται στους όρους των διαγωνισμών απαιτήσεις προσβασιμότητας. Ορισμένα κράτη μέλη περιλαμβάνουν ήδη απαιτήσεις προσβασιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις τους.

Είναι ουσιαστικό να εναρμονισθούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που περιλαμβάνονται στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή καταρτίζει εντολή προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να επεξεργαστούν ευρωπαϊκές απαιτήσεις προσβασιμότητας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προϊόντων και υπηρεσιών στο πεδίο των ΤΠΕ. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει επίσης τη συζήτηση επί του θέματος αυτού με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα.

Πιστοποίηση της προσβασιμότητας

Ισχύουν ήδη ή καταρτίζονται πολλά πρότυπα που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να καταστούν προσβάσιμες. Ωστόσο, σήμερα δεν υπάρχουν αξιόπιστα μέσα για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων με αυτά τα πρότυπα προσβασιμότητας.

Η καθιέρωση μηχανισμών πιστοποίησης της προσβασιμότητας θα βοηθήσει να προσανατολισθούν οι καταναλωτές και οι πελάτες που επιθυμούν προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Θα συντελέσει επίσης στην αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλουν κατασκευαστές και πάροχοι υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει τις προοπτικές τελειοποίησης και εισαγωγής συστημάτων πιστοποίησης. Θα εξεταστούν επίσης οι δυνατότητες αυτο-πιστοποίησης ή πιστοποίησης από τρίτο μέρος και θα υποβληθούν σε συγκριτική εκτίμηση ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

Καλύτερη χρήση της υπάρχουσας νομοθεσίας

Πρέπει να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση του δυναμικού υποστήριξης της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που διαθέτει η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όντως, αρκετές ευρωπαϊκές οδηγίες περιέχουν διατάξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενθάρρυνση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας (παραδείγματος χάριν: οδηγία για την ίση μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση, οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό και τον τερματικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό (esdeenfr), οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις).

Πλαίσιο

Η παρούσα ανακοίνωση για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα συμβάλλει στην εφαρμογή της πρόσφατης πρωτοβουλίας « i2010-Κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση ». Περιλαμβάνει τα κύρια αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2005, οι οποίες οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η προσβασιμότητα επιγραμμικών προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για τις πολιτικές της ΕΕ σε θέματα ΤΠΕ.

Λέξεις- κλειδιά της πράξης

  • Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ): ο όρος ΤΠΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, εφαρμογών, τεχνολογιών, εξοπλισμού και λογισμικών, δηλαδή εργαλεία όπως η τηλεφωνία και το Διαδίκτυο, η εξ αποστάσεως μάθηση, η τηλεόραση, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα δίκτυα και τα λογισμικά που είναι αναγκαία για τη χρήση των εν λόγω τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες αυτές επιφέρουν σταδιακά επανάσταση στις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές δομές, δημιουργώντας νέες συμπεριφορές ως προς τις πληροφορίες, τη γνώση, την επαγγελματική δραστηριότητα, κ.λπ.
  • DFA: Ως μεθοδολογία DFA νοείται ο σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών με τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμα στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χρηστών.
  • Διαλειτουργικότητα: η ικανότητα διάδρασης δύο ή περισσότερων συστημάτων (διατάξεων, βάσεων δεδομένων, υπηρεσιών ή τεχνολογιών) σύμφωνα με μια προδιαγεγραμμένη μέθοδο.
  • Στρατηγική της Λισσαβόνας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000), η ΕΕ έθεσε ένα νέο στρατηγικό στόχο για την επόμενη δεκαετία: "να καταστεί η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο ικανή για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, η οποία θα συνοδεύεται από ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή." Η στρατηγική της Λισσαβόνας αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2005 προκειμένου επικεντρωθεί καλύτερα στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2001, με τίτλο "eEurope 2002: Προσβασιμότητα στους δημόσιους ιστοτόπους και στο περιεχόμενό τους (2001) 529 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ψήφισμα (FR ) [PDF] του Συμβουλίου Υπουργών απασχόλησης, κοινωνικής πολιτικής, υγείας και καταναλωτών, της 2ας και της 3ης Δεκεμωβρίου 2002, για την "ηλε-προσβασιμότητα για τους αναπήρους".

See also

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο "Κοινωνία της πληροφορίας" (DE)(EN)(ES)(FR)(IT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.02.2006

Top